5 Atórtoi, N". 8430. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. len Eerste Blad. ïkbank, OMe lemusgenagBii. 1913 ir maat. BOR! \AR. GOUDA. veren, nt vangst van 8IEML, srdam. Orgel!! Ie lever wonderen verloren i«t terug- naeiyke 'erd rijven i „feiten”, en van de JHAM’» middel Gemeenteraad van Schoonhoven BINNENLAND. 1 «o. b/d Mank SGHOOBHOVËÏÏSCHE «RMT »epa««ing Intercomm. Telefoon*nr. 20. dfe niet Dit ■•■■er beatnat nit B bladen. [AKEL; I ipdi< i tterdam eenigst doel- in handen van ’".tl S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Uitgevers. Ba- roor M2, Dnflfiirt io IWIEIHAH31L. ütfi[ATALCLL5. een korte Ikkoeien. die is de laten wy de macht, Sloten, I. van 66- den loods terdam het ;en. rer- met ie. Gemeente Scheenheven. i j a a r sbaafde by de “1 het levens kgd' steunen nneer icht. van Soi zyn, toe; om een Het is RMEULEN’8 eppen. Gratis aerricht. sn inruiling. Rotterdam. 5.96 en Voe- hoven, bij W.Z. 72. KERKNIEUWS. Het kiese Gemeente te Rol ning in het vol, Bieshaai, te Arnhem en Ds. f 500,— >r« 101 p(Jt. N b r.” zyn op “je per- Pieter iren reis l- lar— mog< icretaris de heei mnisgeving de heer H. M. gehouden vei „Oudewater t tralen gel „Doelen" meester rt En bleek Deze Courant wordt des Woenedags- en des Zaterdags morgen» uitgegeven. Prijsvoor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. dezen pr(js ioenlyk om behoort een iting bij bet blijft liggen. In de komt de zaak wéér I. 0,75 (56 TO,-, te ieboon- JAC» DONK, erdaui vooral ten chool met aantal met *t __t aan worden de plaats van ’t leed deelen, en >en, komt ’t onder over dingen, absoluut geen lere gemeenten iote zekerheid. j 't kind de leesem, laarom dui A. Schreuder wil, 3 oppositie tegen het voor- en Weths. wordt gevoerd, met de Eerst- over de vel kun- iag tot de icht besluiten .lenslödt, dan we 5 En dat laatste De raad heeft «J.ten aan hoewel i beste ge- Verdenius Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0.10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinadags- en tot Vrijdag »-namiddaga 4 uren. Alle binneniandsche Advertentiën voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. AAGS, wie liet geven, toch «IcIooh uit m een stuk a leven, met prachtig geluid. et lang te vervelen, liefhebberij; Ie ge it «pelen. adres staat bier by. zending van Vinden* en bolheid en rillingen, rstopping lei zenuw- ►818 zal ‘der lijder beeren en rd zijn”, n Vrouwe- lirect elke BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dat de aan giften voor toelating met 1 Mei a. s. tot de Openbare Lagere Schoei no. 1 en de Bewaarschool moeten plaats hebben ter Gemeente-Secretarie vóór 84 April IBIS. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN SLOTEN. De Secretaris, VAN BALLEGOIJEN DE JONG. i gemaakt, feven, dat zij die eveneens té betreuren, lar daad van RECHTSZAKEN. Het Gerechtshof te ’s-Graven- bage beeft Woensdag uitspraak gedaan in de zaken van K. B. en P. G., twee jongens uit Streefkerk, door de Rechtbank te Dordrecht veroordeeld tot 3 weken gevan genisstraf, wegens vernieling of beschadiging van dykleuningen te Streefkerk. Het vonnis i quo werd, voor zooveel betreft de opge- le straf, bevestigd. vormei &iud, een taua, haar ernstig wil aan hen, die strijden voor een »re school, slechts dit ééne eens ter overdenking opdragen, omdat dat dit wel degelyk overdenking verbond alhier. De voorzitter riep den aan wezigen een welkom toe, waarna de secre taris de notulen der vorige vergadering las, welke werden goedgekeurd. Verder werd gelezen het jaarverslag, dat in de vorige vergadering wegens afwezig heid van den len secretaris niet kon worden aangeboden. Enkele nieuwe leden werden hierna ge ïnstalleerd. De voorzitter hield vervolgens een lezing over den alcohol als vijand van bet huisgezin. Ter bevordering van den bloei van het Kruisverbond aanvaardden enkele leden het lidmaatschap van de propagandaclub. ReeuwUk, 9 April. In de Maandag gehouden ledenvergadering van den R.-K. Boerenbond „St.-Isidorus” had de inschrijving plaats van aandeelhouders in de Coöp. Land bouw vereeniging „St. Catharina" tol het malen van krachtvoeder, den aankoop van kraebtvoeder, meststoffen en andere land- bouwbenoodigdheden. goedgekeurd by Ko ninklijk besluit van 19 Maart j.l. De leden lijst werd door 22 landbouwers geteekend. In het definitief bestuur werden gekozen de heeren C. Vermeulen, Joh. de JongJzn., L. Vergeer, L. v. d. Werf en N. Verbeij. Wijngaarden, 9 April. Tot hoofd der openbare lagere school alhier is benoemd de heer H. C. Kruyt, te Hendrik-Ido-Ambacht. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Openb. of Byz. School. M. d. R. Met de opname van onderstaande regelen zal U my ten zeerste verplichten, waarvoor ik U dan ook by voorbaat myn dank breng. Onze openbare school heeft zich reeds college der Ned. Herv. otterdam heeft, ter voorzie- i de vacature Ds. F. J. P. Moquette, Igende drietal opgemaakt; Ds. W. ir, te Zetten; Ds. A. B. te Winkel, P. van Toorn, te Leerbroek. dachtenwisselii de stokers Het ad re Burg, en V. De heer deelt mede gaarne het wooi twistappel o één voeler ibappelyke openbare illen zien komen déél gaarne hebben willen. A. VAN WIJNEN. Stolwijk, 7 April 1913. van g ng op iboven buring van gr< -1 zijn: lag over 1912 van de Gezond- issie te Schoonhoven. Wordt de raadsleden ter visie gelegd. i schrijven van den heer H. M. den waarin deze mededeelt dat hij zijn lining tot lid der Commissie van Toe- op het Teekenonderwys niet aan- op Woensdag 9 April 1913, ’s namiddags te 2 uur. Voorzitter de heer P. K. P. J. van burgemeester; secretaris de heer J. Ballegoyen de Jon; Afwezig met kei den Ufll. De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secretaris de notulen der vorige bijeenkomst voor te lezen. Na lezing worden deze onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter deelt mede dat Gede puteerde Staten hebben goedgekeurd: het raadsbesluit inzake regeling van de jaar wedden der onderwijzers; het besluit tot ruiling van grond met F. Verkerk; de ver ordening op het grondbedrijf der gemeente Schoonhoven en het raadsbesluit tot ver huring van grond aan J. Straver. Ingekomen Het versla; heidscommisc voor de Een s Uijl, benoei zicht neemt. Een adres van den heer J. N. Jonkers Both te *s-Gravenbage, eigenaar van een stuk grond, vervat in het ontworpen uit breidingsplan der gemeente. Adressant is van oordeel dat het eenigszins gewijzigde uitbreidingsplan zyn bouwplannen nog ern stig schaadt en verzoekt daarom dep raad het uitbreidingsplan te willen wijzigen. Wordt aangehouden tot de volgende vergadering, waarin waarschijnlijk het uit breidingsplan zal worden vastgesteld. Een adres van de Woningbouwvereeniging „Ons Belang" te Schoonhoven, waarin wordt medegedeeld dat deze vereeniging heeft besloten een 20-tal woningen te bouwen, waarvoor zy gaarne van de gemeente een stuk grond ter lengte van ongeveer 200 M. en ter breedte van 10 Mtotaal omstreeks 2000 M2., gelegen ter westzijde van de z.g. Torenstraat, zou koopen. De raad stelde dezen grond ter beschikking van de Ver eeniging voor f 2,50 per M2., een bedrag dat deze, met bet oog op het doel dat zij na streeft: woningen te bouwen voor den 1, niet kan besteden. zy gaarne verkrijgen voor ,:js van f 1,50 per M2., voorwaarden: le. dat de ïf tot stand komt als de A voorschot, dat het Rijk je de Woningwet, kan it de straat, waarlangs de gebouwd zullen bestraat en van ring enz. wordt* *.ende terreinen, vereeniging na rden aangekocht Uw nagestreefd ideaal opwegen tegen dit verlies en of dit ideaal ooit in werkelijk heid in vervulling zal kunnen komen. Gij allen, zoowel als ik, hebt uwe eerste opleiding op de openbare school ontvangt Hebt ge er uw geloof, uw godsdienst v< loren Welnu, laten wy zooveel vertrouwen hebben in de macht, die ’t al regeert en daarnaast in de kracht van ons eigen be ginsel en voorbeeld, dat wy onze kinderen, zonder dat wy een twistappel werpen in bun onschuldig één voelen in de gemeen schappelijke openbare school, nochtans zullen zien komen dóór, waar wy hen zoo GEMENGD NIEUWS. Bjj den veehouder Bilderdyk te Noorden is bet mond- en klauwzeer uit gebroken. Een 40-tal runderen zijn afgemaakt. Aan het „Dgbl. van wordt gemeld: Zaterdagmorgen het Hollandscb Diep verdronken twe< sonen vart Hooge Zwaluwe, genaamd! van den Bosch en Elise Vos. Zy war*”* werkzaam in den Els en bij hun terugreis is door den harden wind zeker hun bootje omgeslagen, tenminste hun goederen, werk tuig, provisiekist enz. zijn aan den buiten dijk aangespoeld; verder het lyk van bun hond. Woensdagochtend is de 17- jarige roeier A. de R., toen hy in de Maashaven te Rotterdam zyn roeiboot achter een motorboot wilde vast maken, overboord geslagen en verdronken. Zyn lijk is kort daarna opgehaald. —«Woensdagnamiddag is de jarige losse werkman J. de H., uit Zuidhoek, aan boord van het voor Canada in de Maashaven te Rott< liggende stoomschip „Andyk” van tusschendek in het ledige ruim gevallen. Hjj bleef bewusteloos liggen en tydens zyn vervoer per raderbrancard naar het Zieken huis aan den Coolsingel is hy overleden. Woensdagmorgen is op de Hoogewoerd te Leiden een automobiel in botsing gekomen met een handwagen, die werd voortgeduwd door twee jongetjes, van 12 en van 6 jaar. Beiden werden achterover op den grond geworpen. De oudste klaagde over pyn in *t hoofd, de jongste was ernstig inwendig gekneusd en werd naar het nabijgelegen Elisabethsge- sticht vervoerd. Daar bleek, dat zyn borst kas gedeeltelijk was ingedrukt.^ Zijn toe stand is ernstig. Volgens ooggetuigen treft den chauffeur geen schuld. Vanden veehouder G. NevenGz. te Stolwyk stierf na een korte ongesteldheid een zyner beste melkkoeien. Bij onderzoek is gebleken, dat bet hart verwond was door een spijker, dien hel beest bad ingeslikt. Dit geval geeft Neven licht een schade post te boeken van f 200. Het zal bi n e n k o r t ee n j - - - geleden zijn (14 April), dat de besc) wereld van ontzetting werd vervuld beschrijvingen van het vergaan van reuzenschip, dat zoovele menschenle medesleeple in de diepte. Volgens een telegram uit New-York aan de „Daily Telegraph” zullen mrs. Futrelle, mrs. Harris en mrs. Thorne, wier eebtgenooten om kwamen by de ramp van de „Titanic”, zich naar de plaats begeven, waar de tragedie zich afspeelde en daar bloemen in het water werpen. Een korte gedenkdienst zal te voren worden gehouden en wanneer haar boot de plek verlaat, zullen de dames zingen: „Nader, myn God, by U”. De dames, die het plan hebben hebben reeds te kennen gegt bereid zyn andere vrouwen, by de ramp verliezen hadden te doen deelnemen aan bai piëteit. mgen tijd in een zeer gunstige reputatie togen verheugen. Van waar men er over hoorde, altijd werd er met hooge waardeering over gesproken. Uit de resultaten, op die school verkregen, werd '(en terecht) de gevolgtrekking gemaakt, dat er aan baar krachten zijn verbonden die voor de bun opgedragen taak ten volle zyn berekend. Dit werd algemeen beaamd én gewaardeerd. Maar is dit nu opeens anders geworden Uit ’t geen thans gaat gebeuren zou men oppervlakkig zoo iets inderdaad afleiden. Pogingen toch worden aangewend, ook in onze gemeente, om naast de openbare een bijzondere school te stichten. Wy weten echter wel dat andere motieven aanleiding zijn tot dit werken. Of die motieven nu echter van zulken aard zyn, dat daarvoor moet wyken al ’I goede wat mede mèt de openbare school wordt vernietigd, dit is een vraag, die door hen, die zich voor een bijzondere school inte- resseeren, wel eens ernstig onder de oogen mag worden gezien. Want verlies is er. Verlies is er voor 't onderwijs vrt platten lande, waar van één scho een aantal leerkrachten naar ’t klassen er twee worden gemaakt, m noodwendig gevolg voor beiden, dat één onderwijzer 2 of meer klassen opgedragen. Behoeft mei onderwijs scha bet oog woningen arbeidenden stand, doeld terrein zou i een maximum-pryt onder de volgende koop eerst definitief vereeniging over het verleent ingevolgi beschikken: 2e. dal Woningen der vereeniging worden, van gemeentewege gas- en waterleiding, rioleerii voorzien; 3e. dat de aangrenze zoo noodig, ook door de vc verloop van tijd kunnen wore., voor haar doel. De voorzitter zegt dat de raad Burg, en Weths. in December j.l. gemachtigd heeft om den prys van f 2,50 per M2. té noemen. Het comité acht nu te bezwarend. Het is niet d< deze zaak thans af le doen: er groote Memorie van Toelicht adres, welke ter visie t!”ft volgende vergaderirig komt u. aan de orde. Burg, en Weths. bieden den raad de balans der bedryven aan, welke 14 dagen ter visie zal liggen. Een accountant heeft de bescheiden onderzocht; verlangt de raad desniettemin dat zy in handen van de com missie voor de financiën worden gesteld? De wethouder H. A. Schreuder zou zeggen, dat dit overbodig is. De voorzitter: Het was ook maar een vraag. In de volgende vergadering zal de balans worden behandeld. De wethouder H. A. Schreuder ver zoekt de voorzitter de resultaten over het afgeloopen jaar even mede te deelen. De voorzitter deelt mede dat de zuivere winst f 3154 heeft bedragen, terwyl er f8500 is afgeschreven. De heer C. L. van Wiilenswaard: Mooie cyfers! Ingekomen is nog een adres van de stokers der Gasfabriek, waarin dezen verklaren dat zij den toeslag, die hun in den afgeloopen winter werd uitgekeerd en die thans ophoudt, niet kunnen missen; hun loon bedraagt hoogstens f 11,50 en van één hunner slechts f 10 per week. Zij verzoeken daarom hun lootten f 1 te verhoogen. De voorzitter deelt mede dat dit adres is ingekomen naar aanleiding van een ge- idling, die Burg, en Weths. met s hebben gehad, res wordt gesteld Weths. voor advies. C. L. van Willenswaard dat hn na afhandeling der agenda »rd wil hebben om te spreken en te vragen of zulks ook 't vlaadt En is in den tegenwoordigen tyd van meer ingewikkelde verhoudingen en meer intensieven bestaanstryd, kennis geep niet te ondersebatten macht? Maar erger verlies is, dat de treurige partystryd met zyn onafsebeidelyken party haat overgeplant wordt op onze kinderen. Onze kinderen, die lot heden in volkomen harmonie speelden en dartelden onder en met elkander, die over zich heen lieten gaan die donkere wolk van party verdeeldheid en haar treurige nasleep, zonder er hun eensgezindheid by te verliezen of bun dartel spel by te staken, die kinderen worden binnengehaald in den kring van toestanden en gevolgen, waarby ook zy ’t heerlyk kinderlijk één zyn verliezen. Want wy weten, dat in dt samen in één bank lief en samen aan één spel meedoi elkander krakeelen, twisten waarvan zy feitelyk nog juist begrip hebben. Andt leeren ons dit met al te grot Maar men wil, dat reeds by godsdienst zal zyn de zuurdi alles moet dóórtrekken, en di godsdienst ook in de school. Ik wil er niet over stryden, in hoeverre reeds 'f kind bekwaam moet worden geacht om te bevatten de ieeringen over zulke moeie- lyke problemen als de godsdienst aan den ernstigen menseb biedt. Evenmin wil ik de vraag behandelen of niet te veel wordt gevergd van de krachten van den onderwijzer als hy naast, néén schier bóven leermeester moet worden op voeder en vormer van den godsdienstzin by *t kind, een taak, een reuzentaak, indien men haar ernstig wil opvatten. *k Wil aan hen, die strjjden i>yzondei ernstig ik geloof, waard is. Zoolang de byzondere school nog heeft te strijden tegen de openbare, blyft in haar boezem de eenheid nog vrywel bewaard. Maar zal dit zoo bin ven? Wy zien verryzen naast Örthodox- Ned. Herv. Kerken, Gereformeerde, Chr. Geref. of Afgescheidene kerkgebouwen,‘om dat verschillende menseben zich niet meer één^gevoelen- met de leering in de bestaande Men ziet menschen uren vér gaan, kerken en kerkjes voorby, om te zoeken een prediking die hun de ware toescbynt. Waar gy dus voor Uzelf, terwyl gy toch bezit een onderscheidingsvermogen, om 't bruikbare uit ’t ongewenschte te distilleeren, nochtans U zulke opofferingen getroost, zult gij dan uw kinderen, die dat vermogen missen, aan iedere leering toeverlrouwen? Zal dezelfde splijtzwam van de verdeeld heid buiten de btfzondere school kunnen worden gehouden? Zal men zyn kind ter school zenden, daar waar over godsdienst en bijbel dingen wor den geleerd, die indruiseben tegen eigen denken en voelen in deze? Zullen zy, die uit overtuiging, dat indruk ken by 't kind gewekt nawerken op lateren leeftijd, hun kind niet aan de openbare schooi wenschen toe ie vertrouwen, dit ge vaar dan minder sterk gevoelen,' als hun kind over godsdienst een in bun oogen verkeerde leering wordt bygebracbt? Een kind stelt vertrouwen in zyn onder wijzer, en weet wel, dat *t ontzettend moeilyk zal vallen uw kind te overtuigen dat een leering, hun door hun onderwijzer byge- bracht, door hen moet worden afgelegd. Waar zal dan bel einde zyn? Kan men eindeloos zich blijven afscheiden en nieuwe scholen bouwen Wat zal dan ten slotte beter blyken te zyn: een openbare school, die neutraal zich houdt in dingen, waarover 't kinderverstand en 't kindergemoed nog niet tot oordeelen bevoegd is, en waarover groote menschen duizenderlei meeningen hebben en nog eindeloos twisten, óf een byzondere school, die uw kind Ieeringen inprent, begrippen, gedachten by brengt, die onmogeiyk kunnen overeenstemmen met de zienswijze van alle ouders. Ik laat ieders zienswijze vry, ik wil die vrytieid ook voor mezelf, maar ik vraag U af, overweegt eens ernstig, aleer ge een otfde instelling afbreekt, waarmede zooveel moois verloren gaat, of de resultaten van STAT EN-G EN ER A AL. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 8 April. Na goedkeuring van een ontwerp van weinig beteekenis kwam dat tot oprichting van een rjjkskrankzinnigengesticht te Woen- sel aan de orde. De heeren Oosterbaan en Scheurer stelden de vraag, of de aangevraagde som niet te hoog was. De laatste betreurde het, dat de regeering geweigerd had de plannen nog eens te doen nagaan door particuliere deskundigen. Ook de beer Tydeman achtte de plaats van het gesticht verkeerd gekozen in ver band met de door hem gewenschte gezins verpleging. De regeering had zich boven- dien vergist in den omvang en den aard van de gezinsverpleging. Voorts bad de heer Vliegen eveneens bezwaar tegen de niet-centrale ligging van bet gesticht, terwyl de heer Van By landt de plaats daarvan wel uitnemend achtte, doch de kosten te hoog vond. Al deze bezwaren vonden bestryding by den beer Best, die opmerkte, dat bet ge sticht ver van het industrieele centrum zal komen. Met den heer Oosterbaan achtte ook de beer Roodhuyzen bet gesticht veel te duur. Bovendien mocht het gesticht te Medemblik niet verwaarloosd worden. Als laatste bestrijder trad nog de heer Pollema op, die de opdryving der kosten afkeurde en bovendien van meening was, dat een ryksinricbting alleen voor misdadige krankzinnigen van noode was. Na het antwoord van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarin deze o. m. zyn bezwaren ontwikkelde tegen een particuliere commissie tot nader onderzoek van bet plan, stelde de beer Roodhuyzen een motie voor, waarby de regeering werd uitgenoodigd een nieuw onderzoek in te stellen, waaruit zou moeten blyken of hier niet.belangryk bezuinigd zou kunnen worden. Echter trok de voorsteller na re- en dupliek zyn motie in en werd hêt ontwerp met 46/8 stemmen aangenomen. Alsnu werden nog eenige kleinere ont werpen afgehandeld, alvorens het ontwerp tot overneming door het ryk van de locale telefoonnetten der Nederlandsche Bell-Tele- foonraaatschappy aan de orde kwam. De heer Rutgers waarschuwde hierby tegen noodelooze opdry ving van de telefoon tarieven en vroeg voor de gemeenten dezelfde voordeelen, die zy tot dusver krach tens haar concessies genoten hadden. De heer Tydeman juichte dit voorstel toefen achtte den prys van overneming niet Na het antwoord van den Minister van Waterstaat werd het aanhangige ontwerp z. b. s. aangenomen. Nog zou ’t ontwerp tot oprichting der Surinaamsche Cultuurbank in behandeling komen, doch de voorzitter verdaagde op verzóek van den heer De Meester de ver gadering tot den volgenden dag. Uapêlle a/d IJnael, 9 April. De veer man P. Heikoop, die de menschen per roei boot vap en naar Krimpen a/d IJssel bracht, doet dit tegenwoordig met een motorbootje. Dit schynt zeer naar genoegen te zynhet Verkeer neemt ten minste toe. Nieuwerkerk a/d IJaael, 9 April. De heer W. A. Bezooyen alhier staat qo. 1 op de voordracht ter benoeming van een onderwyzer aan de school 3e klasse no. 2 te Leiden. Oudewater, 9 April. In een Zondag ergadering van de afdeeling en Omstreken" van den neu- jeheelonthoudersbond in het hotel alhier werd door den penning- rekemogPD verantwoording gedaan. -een batig saldo van f 66,52 in kas te agn. Tot tweeden secretaris werd benoemd de heer J. Krabbers. Besloten werd dat de colportage met den „Geheelonthouder" geregeld zal plaats heb ben, dat insignes aangeschaft zullen worden eu dat geïnformeerd zal worden naar het oprichten eener tooneelvereeniging. De voorzitter sloot de vergadering **nmoedi$end woord tot organisatii Er traden vier personen als lid toe. Zondagmiddag vergaderde het Kruie- over de Instructie-Compagnie. 1. Aan de orde is een voorstel tol aan stelling van een leerkracht aan school no. 2. De voorzitter zegt dat vroeger reeds is aangedrongen op versterking der leer krachten aan deze school, welke echter tot beden steeds achterwege is gebleven. Het nieuwe hoofd der school dringt er nu weer op aan. Een leerkracht, de heer Henstëdt, is sinds Januari buiten dienst. Burg, en Weths. gaan met den heer Verdenius mee en stellen voor om boven hel aantal werk zame onderwyzers aan school no. 2 een leerkracht aan te stellen, in bet bezit van de hoofdakte en de akte wiskunde. Zy ver zoeken de machtiging van den raad tot het oproepen van sollicitanten. De heer J. Kortland meent dat er voor een vaste aanstelling nog geen aanleiding bestaat; spreker wil een lijdelijk onderwy zer benoemen. Bedacht dient wel te worden, dat er slechts 4 lokalen zyn. Wordt de heer Henstëdt beter, dan zouden er 5 leer krachten zijn en zal het ondoenlyk, in elk geval zeer moeilyk zyn om daarmee in 4 lokalen te werken. Dit is ook, meent spre ker, een paar jaar geleden, toen de raad voor een soortgelyke beslissing stond, de reden geweest waarom niet tot de benoe ming van een 5e leerkracht werd overgegaan. De heer C. L. van W i 11 e n s w a a r d wyst er op dat de heer Verdenius scbryft, dat een 5e leerkracht ten goede zou komen aan het onderwys, maar hij oordeelt in zyn sebryven die 5e leerkracht met beslist noodig. Spreker ziet evenmin als de heer Kortland de noodzakelykheid van de aanstelling van een 5e leerkracht in. De school voor m.u.l.o. telde op 1 Januari j.l. volgens deofficieele opgave 69 leerlingen; daarvoor beeft zij 4 leerkrachten. In de eerste klasse zaten 28 kinderen, zoodat de 2e, 3e en 4e klasse 41 leerlingen telden, waarvoor 3 leerkrachten beschikbaar zyn. Dat vindt spreker meer dan voldoende, en hij acht het volstrekt niet noodzakeiyk om er nog een 5eleerkracht by te nemen. Als er onderwyzers ziek zyn, wordt het moeilyk, dat geeft spreker t‘" maar dan is de aangewezen weg tydelyk onderwyzer aan te stellen, betrekkeiyk luxe om een 5e leerkracht te benoemen. Ook uit een financieel oogpunt bekeken komt de benoeming volgens spreker niet uit. Een paar jaar geleden stonden 4 leerkrachten wel voor 95 h 100 leerlingen, waarmede zy bet is gebleken goed konden werkende resultaten waren althans goed. De wethouder H. Ax Schreuder zegt dat men zich blind staart op de 4 lokalen, doch vergeet dat er 5 klassen zyn. De lagere klassen hebben veel leerlingen, de hoogere mindermaar men moet niet vergeten dat de leerlingen dier hoogere klassen zeer nauwkeurig, gedetailleerd, intens onderwys moeten hebben. De leerlingen der hoogste klassen moeten in één klasse worden onder gebracht, wat spreker een nadeel acht voor het onderwys. Het voorste) van Burg, en Weths. acht spreker noodzakelijk. In werkelykheid heeft school no. 2 slechts 3 leerkrachten; van de 4e leerkracht is het zeer onwaarschynlyk dat hy nog op school terugkomt. Spreker meent dat de raad het debat over een 5e leerkracht wel kan uitstellen tot in die vacature moet worden voorzien. De wethouder G. J. Niekerk is beslist tegen de benoeming van een tydelyk onder wyzer; met tydelyke onderwyzers heeft de gemeente al leergeld genoeg betaald! De eerste klasse heeft thans 24 leerlingen, de tweede 26, de derde 21 en de vierde 3, maar bet is zoo goed als zeker dat deze cyfers na de groote vacantie zullen stygen en dat er dan een 5e klasse bykomt. Er wordt hier altoos gesproken over de arbei dersbelangen, maar dit is nu eens een punt waar ’l andere publiek recht op heeft. De school voor m.u.l.o. is de kurk waarop Schoonhoven draftdaar moeten we alles van hebben. Het geld, daarvoor uit gegeven, is beslist geen onnoodig geld. Waar de heer Verdenius blijk geeft alles in bet werk te willen stellen om de school op peil te houden, daar moet de raad het streven steunen en direct een leerkracht benoemen, wanneer die door het hoofd noo dig wordt gea< De heer P. lyk nieuwsgierig naar Spreker staat er ovei klasse maar 3 leerlii het een 3 leerlin indenkt, zienswyi de heer gevraagd, Laat de j*aad nu een weinig geduld hebben, misschien neemt de heer Henstëdt na eenigen tyd zyn ontslag. De zaak moet niet'met een loopje behandeld wor De heer Kortland ii heeren Schreuder en Nie. genoemde zegt dat we aanstelling van een 5e leerkracht w< nen uitstellen; maar als we vandai aanstelling van een 5e kerkrad en morgen bedankt de heer Hl hebben we vandaag uitgemaakt dat leerkrachten noodig achten. ziet spreker nog niet in. vroeger een voorstel om 5 leerkrachten aan de school te verbinden verworpen, hoewel de heer Hemmes toen geen al te beste ge zondheid genoot, terwyl de heer Verdenius thans zeer zeker gezond is en voor vol kan worden aangezien. De wethouder G. J. Niekerk meent dat de kinderen er de dupe van worden. De raad weet van te voren dat de beer Hen stëdt weggaat. De wethouder H. nu er zóó groote stel van Burg, f nsbeek was werke- o het aantal leerlingen. ;ker staat er over verbaasd, dat de 4e maar 3 leerlingen heeft. Zeker is n byzonderheid, dat er in één klasse ingen zyn; maar als spreker zich dit t, kan hy zich vereenigen met de jze van den beer Kortland. Zoolang Henstëdt zyn ontslag niet heeft hebben we een 4en onderwyzer. I ge- istëdt na moet ni orden. is het niet iekerk eens. i het debat T-’- i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1