ÜAASPOEDEi gmj IMUGNT m I I Abdijsiroop, Kunsttanden Doctor LEHMAN SON, Een liaMraaMer Ziliersmid-halfwas Ecolge FaWeksaÉÉrs, Eco Tweede-MkersknechL Een Boercnarkidar, Marmeren Schoorsteenmantels. Oude Dijk 169,17U73^5JKn7atDAM DcnnUcisHster. een nette Dienstbode: RIJWIELEN en Merdeelen, Jac. VERKROOST, Kiest in Juni alta Tegenstanders van de Tarietot. gehikte flmer. ORGELS, Echte zieken IAASVATEN. MELKGEREEDSCHAPPEN. -J Te koop een 6-1# HU De slang en haar prooL Advertentiën Medicinale Berger-Levertraan Advertentiën. Voorjaarsschouw SCHOUW. Een Boerenknecht, Boerenknecht, Ëen Boerenknecht; Een Boerenknecht. Boerenknecht, Dienstmeisje. Boerendienstbode S. D. BOON, Gouda, Syndicaats-Kolen, PINKEN «ml f 20.000. Klaaglied eener zieke koe. Loflied eener genezen koe. „CLAUS", Bïynhardt's Burgers E. N. R. WESSANEN A LAAN, Vormerveer. PINK PILLEN Het FONGERS rflwiel ls een snel, veilig, betronvbaar en economisch vervoermiddel. HIT. WAAROM Heeren- en Kinderkleeding- OMDAT: Lekkerkerk a f 2 per Tand, f 40 per Gebit. Oppert 150, Rotterdam. 'hotografie Ravesteijn TE BERGAMBACHT. TE HUUR GEVRAAGD BENEDENKAMER Te huur tegen I Mei: Zit- en Slaapkamer, een Schippersknecht, Bakkersleerling, Br,l! AiTHFutoMiJ®"I Breukbanden i Buikbanden, BERNARD ROOS, Opticien, Weste Wagenstr. 93, Rotterdam, Telef. 8376 GROOTSTE MAGAZIJNEN Van De Electrische Steenhouwerij" DIENSTBODE, J.ZIELSTRA, f TE KOOP, bil C. SCHOUTEN Zoon JSÊÈ H. HOFFLANO üe-Maat'J „HET WITTE KRUIS", Soliede Vertegenwoordigers gevraagd. SANGUINOSE TE KOOP, zoolang de voorraad strekt; STOOMGEDROOGDE PULPE. EEN VERSTANDIG MENSCH GEBRUIKT FERROGEEN, De Tariefwet SCHAADT: HEOEN VOORHANDEN: S. KOOIJMAN te Gieisea-Nieuwkerk. STAAT TER DEKKING 1. H. mier TORREN Xz. "gemeente ZEVENHUIZEN TE KOOP: Te verkrijgen bij A. SETON, ZUIVERT UW BLOED H,H. Landbouwers! Geen Prijsverhooging C. v. LEEUWEN, LIKDQDRNPLEISTERS Wie met kennis van zaken oordeelt, LIJNZAADKOEKEN. E RSONNES ALES Lentekuur. zuiveren het bloed. „DAM 4 Neemt proef met onze Reclame Heeren-Pantalons vanaf f 1 Cheviot- en Manchester Jongensbroekjes met en zander voerieg. Heerenkleeding naar maat. G. J. v. d. HEIDEN VEENINGEN, SCHOONHOVEN. J. T. Swartsenburg KLEIWEG,GOUDA. SWARTSENBÜRG's Gebruikt uitsluitend onze prima A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven, VOO? m f ?P 7esll»c° dtl do school JltelsX 3' l it0', dcn lijd op do fc rni l "1 W°!e is verwaarloosd. a 5n do ver«ntw«ordelHkbeid daar- "«oh [ag,e,n- De menschen betalen een kweekllinv o codorwya met Kweokeling.n op de been moet worden gehouden. Als bet zóó voortgaat, zal de school verloopen en zullen de ouders hun kindereu naar Gouda moeten sturen. dolBk fa'dit |5°|<I: ,Als 1,1,1 mÜ d»'- ia t m||%oed ee° 5e 'e"kr*cht „JÏ%Kkeï h?or' kier alleen praten over goed onderwgs aan dere school Voor de ev^ceT rt" 'ff.' V.» daar voldoendeTeerkrehtrjlln^De^in?:! ren dier school toch krijgen meestal niet waarna°°?Br,lÖ" hu" 'waalfde jaar, ."ïf.- u, wereld in moeten. En hoé n» de Jt'asscn op die school? De wethouder G. J. N ie kerk zegt dat zuilen 3? n !'TbtAerMker6t'assa" klas en t'«i dan ook een mier ondf! ,n' andere klas ™°!r„°°.der7Ü? kunnen geven, wat toch leer noodig ia in zoo'n school. Waf dan^Von °kr Ja,n'"terrorapeert wat aan? Een ambulant hoofd? De wethouder G. J.Niekerk:.... Ik ben van het Redder eens: de behandelin? sehandeljjkat^' o,-onderwjjs is hier aller- da?re r'b0"der H\A' Sakrcnder boort naar over een ambulant hoofd spreken Mlfamh A«k™ «Som «fa*..*i, °3f3 ïe hebben- De keer «"kerk bedoelt dat het hoofd der school wil. 3 om:"!8eU mc' de andere onder- hei j n 1 Hm kük ,e krjjgen op 1. h E!f W|iB '"a"6 klassen. Een oïfrzicht kokken over 411e leerlingen - dat is de bedoeling; niet een ambulant hoofd. De schoolopziener is trouwens een beslist tegeo- a„„iw rJ° "mbulante hoofden. Dit om den heer Kortland gerust te stellen, dinvl ?üt k'for''and verklaart dat hjj oèïr n |I?[ leerkrachten zon zijn, als er k3r Lj W""'11- Ieder weet dat spre- leent ^l."0?' ™d«rw#s voelt, maar z. i. krachten "C niet vo1"' 5 'eer- h.ïï ïf63 F' L v,n Willenawaard ïr.ejfi!, üf, ™"r leerlingen 8 leer- krachten beschikbaar zgn; moet daar nu nog een 4e leerkracht bjj? Als die drie voldoende"™ zÖn z# ™'m alm |le.r P' H; Regtdoorzee Greup steont den heer hebreuder, niet omdat de raad nu ook eens iets moet doen voor andere menschen dan de werklieden, zooals de beer niekerk re.de, maar omdat de raad bet tegenover de ouders verplicht is. „-i wc'houd er II. A. Scb reuder w(at °P' llli ■an8telling van een onder wijzer aan de gemeente nagenoeg geen geld kost; bet salaris.krjjgt zij ongeveer geheel van het Rjjk terug. ong8veer «Jiü vnorzitter beaamt wat de heide wethouders over bet voorstel van Burg. eu Mn n g.Bz.n«d kebben. Spreker noemt de aan te stellen leerkracht niet de Be, maar de 4e; de beer Henstedt toch is al sedert Januari non-actief. Meermalen is verklaard,1 Si, k'j dan-en-dan weer in dienst zou f vfntaar als bet eenmaal zoover was, kon kb niet komen. Het vorslag van het ingesteld geneeskundig onderzoek is nu bij den Pensioensraad en de uitslag zal wel zijn h!!. 3 Hen8t8dl zii" taak niet mier kan hervatten. Maar als gewacht moet worden tot dat tjjdstip hoe lang zal het dan nog duren? Dan loopt het zeker tot de vacantie. „„ï00r«de aan8t«ni«>g van een tijdelijk onderwgzer .zgn Burg. en Weths. niet te vinden; terecht is opgemerkt dat daarmee al leergeld genoeg is betaald. Spreker geeft den raad ernstig in over weging om Burg. en Weths. te machtigen een oproeping te doen: hjj herhaalt: dan heeft de school ia werkelijkheid nog maar 4 leerkrachten. De heer Van Willenswaard heeft gewezen op bet aantal leerlingen; dat zou uitmaken dat 3 leerkrachten voldoende waren. Maar dat systeem is uit de wereld; we hebben nu classicaal onderwjjs en elke klasse moet een onderwijzer hebben. Thans moet er geschipperd worden, en dat is voor een school voor m. u. I. o. nooit goed te keuren. De heer C. L. van Willenswaard merkt op dat bjj vóór de aanstelling van een 4e leerkracht is. Vier goede leerkrachten moeten er zijn. De voorzitter herhaalt dat de heer Henstedt hoogstwaarschijnlijk niet terug zal komen. Er is nu al bijna 3l/2 maant gepasseerd; wordt er nog langer gewacht, waar moet het dan heen? Misschien wordt het wel een half jaar. De heer C. L. van Willenswaard is er wel vóór thans een benoeming te doen, doch met dien verstande dat ais de beer Henstedt definitief weggaat, er geen onder wijzer voor hem in de plaats komt. Spreker betoogt voorts dat de raad ook met de financiën der gemeente rekening moet houden. De voorzitter zeal dat de heer Van Willenswaard, als hij de onderwijswet goed interpreteert, niet zoo bezorgd hoeft te zgn over de financiën, want als het onderwijs de gemeente te zeer bezwaart, kan zij bfi t Rijk om steun vragen. Bovendien zal het saians van den te benoemen onderwijzer w^rachjjnjjjk lager zjjn dan dat van den tegen woórdfgen. De i ^De wethouder II, A. Schreuder wil con- tüsteeren, dat het debat over een 6e leer kracht gevoeglijk achterwege had kunnen blijven, zooals spreker bij het begin reeds opmerkte. Er is nu alleen tot een benoeming te besluiten. De heer C. L. van Willenswaard is vóór do benoeming van een 4e leerkracht, maar beschouwt dan den heer Henstedt op het oogenblik als non-actief. De wetboucter H. A. Schreuder zegt dat de kwestie van een 5e leerkracht, waarover spreker intusscben een ander oordeel heeft dan de hoeren, met het voorstel van Burg. en Weths. niet samenhangt. De heer J. Kortland meent van wel; Burg. en Weths. stellen toch voor een 6u leerkracht te benoemen. De voonzitter ontkent dit; het vooratel van Burg. en Weths. is, een Onderwijzer te benoemon boven bet tbans werkzame aantal. De heer Henstedt is niet werkzaam. In rondvraag gebracht, wordt het voorstel van Burg. en Weths. met 9 tegen 1 stem aangenomentegen de heer J. Kortland. (Wordt vervolgd.) BURGERLIJKE STAND. Hekeudarp. Maart. Getrouwd: M. v. d. Schee en T. v. Zwieten. Overleden: J. C. -v. Marion, oud 65 j., dechtgenoote van D. Launspach. Haog-Bleklaml. Van 5 Mrt.—5 April. Geboren: Gerrit Maarten, z. van J. C. ▼an Klejj en M. A. Jongkind. Overleden: D. de Koning, oud 85 j. M. van Kekerix, oud 76 j., weduwe van D. H. de Groot Hoornaar. Vun 6 Ma«rt-5 April. /,8.°: Jannigje, d. ran G. Maasland en W. Vink. - Lljsje Teuntje, d. ran A. Slob en A. de Brugn. Getrouwd: D. (leikoop, oud 34 j. en J. Heikoop, oud 26 j. Overleden: J. Boerman, oud 73 j. Langerulgewelde. Maart. Geboren: Maria, d. van A. Vermeulen' en A. P. v. d. Laan. LtnHcUotcn. Maart. Geboren: Jannetje, d. van S. Knnff en A. Moflk. Noordeloos. Van 6 Maart-5 April. Overleden: A. de Jong, oud 8 ra. Papebop. Maart. Overleden: J. Hagoort, oud 3 w. ^ÊÊf^Ê^ Het BESTUUR van den polder „Den Hoek en Mchaaict" onder brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op Woensdag SO April de gewone zal worden gedreven over het opmaken der wegen en hetgeen daarmede in verband staat. Namens bet Bestuur, C. DEN OUDSTEN, Voorz. Lekkerkerk, 12 April 1913. Het BESTUUR van den polder Berg ambacht zal op Zaterdag 19 April 1913 SCHOUWEN: P He* t°nr°nd en vierkant opmaken van a tie Kleiwegen in den polder gelegen. De diepe galen zullen met rijshout, de sporen en slenken met vaste specie, puin or kolenasch worden gevuld; ook de kanten moeten degelijk worden voorzien met Slecblumen of Schoeiingen. Voorts moeten alle Bruggen in orde worden gemaakt, vol gens de bestaande Keur. Het Polderbestuur voornoemd. Namens hetzelve, A. VAN DER STRAATEN, Polderscbout. Plaatsing zonder pijn en met schriftelijke garantie. Alle tandheelkundige operatien geheel pijnloos. Bij plaatsing vanaf 8 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. geheelen dag geopend. Moderne uitvoering in elk formaat. HemdraarCsdiig geheelen dag gelegenheid. te Schoonhoven, een ruime als Kantoor dienst kunnende doen en zop mogelijk nog een kleine Kamer, geschikt voor M a g a z i( n. Adres W. F. H. REGTDOORZEE GREUP Haven 45. Een gemeubileerde met of zonder pension, op een der beste standen van Schoonhoven. Ook zéér geschikt voor twee vrienden, alsdan zeer billijke conditie. Brieven franco, onder no. 88, aan het Bureau dezer Courant. revraagd. Brieven, onder no. 89, aan het Bureau van dit Blad. G. A. TERSTOND GEVRAAGD; aanvangBloon 17 cent per uur, benevens loon O gulden per week. KOOLTEERFABBJEK, Krimpe* a/bIJssfx. Gevraagd een flinke bg C. v. o. VLUGT, Schoonhoven. Met Mei gevraagd: niet beneden de 17 j.nr, bU K. VERSI.CIS, Goudriaan. Gevraagd, terstond of met Mei: P. G., goed kunnende melken en met boeren werk bekend. Adres J. van den BERG, Land bouwer, Prina-Alexanderpolder, Capelle a/d IJssel. Met Mei gevraagd: P. G., 16 a 18 jaar, goed kunnende mfelken of iemand die verder in het vak opgeleid wil worden, bij P. TREURNIET, Bouwman, HrLLieuisgEiiG, Terbregge. te berelhe. met H|. g. Te„f |M<|; Met 1 Mei a. s. gevraagd een leeftijd 14 lot 17 jaar, P.O., goed kun- oende melken, h(j A». BREEDIJK, Noord- kade, Waddingsvekn. GEVRAAGD: vereischt wordt melken en melk te rjjden, bg J. DEN TOOM, Zevenhuizen a/d Hotte. TERSTOND GEVRAAGD: vereischte, bij den Heer D. DE JONG Dz. te Berkenwoude, Agterbroek. Terstond gevraagd ean aankomende goed te kunnen melken is geen vereischte. Te bevragen bij G. UITTENBOGA ART, Vlist. Met 1 Mei a. s. of eerder gevraagd een Adres F. DE BRUIJN, Landbouwer, Hoornaar. Mejuffrouw GELDERBLOM, Spoorbrug by Gouda, vraagt voorterstond of 15 Apri een net Dientdmeitijeieeftgd boven de 16 jaar. GEVRAAGD: niet beneden veertien >ar; melken is geen vereischte, bjj G. DOGTEROM, Lekkerkerk. Gevraagd te Baarn* bjj Utrecht, in kl. gezin, een nette zelfst. en helder kunnende werken. Br. fr. no. 90, Bureau van dit Blad. Wegens huwelijk der tegenwoordige vraagt Mej. J. BROU VMER-Slot te Ouder- KERK A/D IJssel tvgeff half Mei of 1 Juni wasch aan huis; klein gezin. Wegens huweljjk cfer vorige terstond gevraagd een P.G., goed kunnende melken, bjj P. BAAS Nieuwerkerk a/d IJssel. GROOTHANDEL IN «Johes voor centrale verwarming. Anthraclct uit de mjjnen in Westfalen en Belgiö, Kngelftche Anthracict, Itnltüche-, Belgische- en Franaehe Ua»cohe», Npecialc Anthraciet ▼oor zuiggasmotoren. Levering per spbor en, zoo noodig, wordt voor overlading voor verder vervoer te water gezorgd. Prima kwaliteit. Vraagt prijsopgave. Deze KAASPOEDER is een afdoend en onschadelijk voor behoedmiddel nm het BOL SCHEUREN, KORT e» BLAUW worden der KAAS te voor komen, doel tevons de kaas uitmuntend OPDROGEN. Q« gtbruikers njn er irer tevreden over, ze maken de hoogUe prijzen. WESTHAVEN 2, bij de Gouwe, I COUOA. Tevens verkrijgbaar bjj: I A. NATZIJL teStoiwnk. H. VAN KOOTEN Montfoort. I r' wrPJ'ri/?0*'0 P°'8hroekerdam. I n' Groot-Ammers. R. KOK Moordrecht. J. v. d. KNIJFF H Benthuizen. P. DE JONG Pzn. Schoonhoven. I A. VAN DIJKEN Polsbroek. M. COOJMAN n Benschop. G. v. WIJNGAARDEN Bergambacht. A. VAN WALSUM Pzn. Ouderkerk a/d IJ. M. A. VAN BEEKUM n Meerkerk. K. SLUIJS Oudewater. D. BROUWER H Oud-Alblas. K. STOLK Nieuwerkerk a/d IJ. JAC. STÜRM n Lekkerkerk. M. BOUWER p Nieuwerbrag. W. A. PAPE b IJsselstein. F. VERWAAL Driebrugge.' M, DE BRUIN Pzn. Gouderak. Stad h n luwt raat 7, Schoonhoven. hy groote en kleine partyen, te B4KG4HB4CIT.. Bouwman te B%nw baeht, b/d Voornebrua neemt op best land nog enkele oorneDru»' Prjjs van pO Jfei tol p» November f 87,60 p, s - n n Augustus 20,— gevestigd te 's-Gravenhage, Anna Paulownaplein 3. heden fernllen de T o««% Preu"e-ob"«»"e H004# Ad t 10,- Gelden onmlddellUk nltbetmnld. VINCH NANUVINONIIM; IJf 4(1(1. Dal ia licb ,<^'^■l iD he' '«"Jaar gedode vermoeid. Hik» mo„rnJ..i T tenuwiiitputting. Prikktlbaarheid komt iusge- g °°rt Ult zenuwzwakte. DSafngnn08M l,eipt dio 'e°"wzwakte overwinnen. schrHvpr v.^' H El!i CHAB1BONN,aR. Oud-Hoogleeraar in de Hygiëne en scbryver van beroemde werken op geneeskundig gebied, schrjjft: ™le| de Sangiilnoae aan te bevelen ter be- K<T«ljLnten. *©nranthenle (zenuwzwakte) In al hare Dat schrjjft een professor. En een eenvoudig leek getuigt uit uitvaring: Mjjne dochter was gedurig moe en slap; had veel staal geslikt, ge zo n dZ e nfr i sc h Sangu,n08e heeft haar gebolfen; z§ ie ziu ^,aD.do1™' - Q A. VELTKAMP. Tmraa »v oönoeft van de Sangoinose geen llkenrglaaHjea te gebruiken, tweemaal per dag een eetlepel is genoeg. Te verkrjjgen bjj de meeste Apothekers en goede Drogisten. Per flacon f 1,50; 6 1./ 8,-; 12 fl. f 15,-. 'T iv.- n z WACHT U VOO» NAMAAK! S Hi1Praer8lr"t *°/l. VAN HAM A Ca. 'SK?'." kd A. Jf. v. IF-SNEN; te G.oda bij M"J V IdlON.flrma WorvrtCo., WratbaveD O baas, o baas, wat moet ik gaan beginnan? Waarom nog steeds geen Ntooingtórtroogde [Pulp? Het wordt hoog tjjdgjj U eens gaat bazinnen En aan een goed adres nu schrjjft om hulp, Maar Ntoomgedroogde moet het wezen, Slechts Nlooingedroogde mag het tjjn, Want die alleen kan mjj genezen, En U tot heil en voorspoed zjjn. De Stoomgedroogde Pulp heeft mjj [gezondheid weergegeven En bracht U melk in «Temmer, boter in [de kaan; Naar Hidderkerk nu spoedig weer ge- schreven, Om nieuwe zending van die Ntwonage- [droogde waar. Want Ntoomgedroagd, dat moet zjj [wezen, Zoo beeriyk djjend en zoo fijn, Stoomdrogerjj voor pulp is even noodig Als land het is om boer te kunnen zjjn. Polpe'^avrnrt'. d*' U pl"ats ,a" Fulp» geon Vuurgedroogde knnmU.frgedrta38'd6 's *ee' 'e ze' niat «it ao ia met asch vermengd; dus P 'lleen "f.omgvdro.gde Fnlpe, dal ia de besla. Adres C. CROEMEMBOOM, Ridderkerk. zorgt er voor, dat hjj zjjn lichaam in zulk een toestand houdt, dat het niet in de eerste de beste ziekte-periode als slachtoffer daarvan valt. Wie zjjn ücfiaarn gezond houdt, doet verstandig, daar men dan niet alleen geen last van ziekten zal krjjgen, doch ook beter van bet leven kan geniéten. Wat deelt men er aan om te leven, als men bjjna dagelijks gekweld wordt door noofdpgn, hartkloppingen, zwakte, duizeligheid, zenuwachtigheid of neer slachtigheid? Welk menacb, die zjjn verstand wil niet liever al die kwalen missen eu daarvoor in de plaats eene bloeiende gezondheid verkrjjgen, een lichaam vol levenslast en kracht? Wie vindt het niet prettig, wanneer hjj aan tafel gaat met een gezonden eetlust en 's avonds, zoodra hjj op bed ligt, inslaapt om 's morgens weer verfrischt en volkomen uitgerust te ontwaken Het middel om dit te verkrjjgen is eenvoudig, men zorge slechts voor vorming van goed, gezond en krachtig bloed,'t welk men verkrjjgt door My nbnrdt's Hf bet ideale middel tot wering van bovengenoemde kwalen en tot verkrijging van eene bloeiende gezondheid. Ferrogeen belooft niet alleen veel, maar rol- brengt hetgeen ervan beloofd wordt. Wie eens de proef heeft genomen, wil nwwlt iets anders. Vraagt het gerust aan uw dokter, hij zal het u warm aanbevelen. .1, 1*errof®«» 18 verkrijgbaar in verzegelde flesschen f 1,35 bij Apo thekers en Drogisten. Hoofdverkooper voor schoon hoven en omstreken A- N. van ZESBFJf. ANT0N COOPS, Gouda; P. DEN DUIJN, Vrneswwk; A. VAN ST.. 5M' Ül!DEB"w,t A. RIETVELD, Nievwpoout; J. STAMGz.. Kr"p"Ka/d Lkk LZ"' I^iiI]l,1PKN A/D IJssel; J. GROENEVELD"Fz.f CNN «Hoera wa»oh EN WNINIO WERK ZUIVERE De wasch, U ziet het, Is groot, doch Is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk. den BUBGEB. Door haar werdt het voedael duurder. de NIJVEBHFID. Hoor bevordering van bonnhasery. den BUBOEB. Door ho4ger invoerrecht op manufacturen. PRACHTIGE voor zeer blliyken pry«. mgP8 Ook nlenwe Inotrnnaentea van alle gewenschte merken wor den met garantie geleverd door op de woning van den Heer in den Zuidplaspolder, He Oldenborger Hengst donkerbruin, 6 jaar. Vier achtereenvolgende i'aren op de centrale bengstenkeuringen te totterdam bekroond, o. in. dit voorjaar met de hoogste aanhoudingsbjjdrage. Dele- en Veulengeld 6,—. Dagelijks, behalve Zondags, te bezichtigen. met zakkende ramen, op Coll.-patentassen in de olie, met Berlinzilver gemonteerd, en een Dogcart, in de oliealles in besten staat; tevens een zeiyarftge makke Merriehit, bruinscbimmel, met com pleet Tnlg, bjj Uebr. BLANKEN, Bergambacht. Bekroond te GOUDA. Lood- es ft)uitwerker -U» Bergambacht. Afnemers: H. M. FREDERIKSE, Kaas handelaar, Htolwykerslula en DOKTERS VAN LEEUWEN, Winkelier, Ouderkerk a/d IJssel. Vele Maag- en Hoofdpijnlijders pikkelen, niettegenstaande de vele pjjnen die zjj dageljjks te verdragen hebben, maar door met de gedachte dat niets hen helpt, omdat men reeds veel heeft ge medicineerd en het juiste middel nimmer heeft getroffen. Verscheidenendie reeds jaren hebben Seleden aan Maagzennwen en Zennw- loofdpyn, hebben nu hun gezondheid ez Maagljjden overwonnen door hel gebruik van Versterkingspastilles f 11,35 per 500 stuks; franco toezending na ontvangst van postwis sel met 15 Ct. verhooging aan A. MIE BEL, in geneesmiddelen, Alblawserdam. en wordt daardoor bevrjjd van gal, maagzuur, mraagpjjn, hartwater, gele gelaatskleur en slechte spijsvertering. Gebruikt biervoor laxeertabletten. Deze werken zeker en zacht. Zjj zjjn volkomen onacbadeljjk. Verkrijgbaar per doos k f 0,35 bjj Apethekers en Drogisten. Hoofdverkooper voor Ncheanhnven en Omstreken A. N. VAN ZESSEN. Verder bjj: A NT. COOPS, P. DEN DUIJN, A. VAN WALSEM, A. RIETVELD, J. STAM Gz., Gouda. Vreeswijk. Ouderkerk a/d IJ. Nieuwpookt. Streefkerk. A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJ. J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek. ▼an den groeten voorraad Alles uit nieuw eikenhout ver. ▼aardlgd. Aanbevelend KUIPER vyverstraat 14, GOUDA. Marlet Honda en Woerden. Hebt Ge ekster- «ogen? Gelukkig dat de van WILLEM KRAAL te Kampen U er in 3 dagen afhelpen. Bjj alle dro- rsteo zjjn ze voorhanden 35 et. per doos. Hoofdverkooper: A. N. v. ZESSEN, Schoonhoven. kan niet anders dan een hoogHtaand Nederlanüsch fabrikaat verkiezen boven ieder Bulteulandacli. is het rywtel voor de kenners. Agent voor Nchoonhoven en OmstrekenP. SCHAKEL; voor Krimpen a/d Lek: A. VAN HER HEUL. OPGERICHT 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „8TEB" en „W L'\ en SOYABOONENKOEKENmerk „W L", uitmuntende door boog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. F/C re-O lp lom a ParU« lttOó. Negen Gouden Medailles. W.VJV.ES INK OUR De geneeskunde heeft te allen tijde aanbevolen in de lente een lichte kuur te doen die tot doel heeft ons bloed te herstellen en het te ontlasten van alle onzuiverheden die er zich gedurende het slechte jaargetijde in hebben opgehoopt. Wij gevoelen allen door verschillende ongemakken die wij nu ondervinden dat die kuur zeer noodig is. Er is niet aan te twijfelen dat indien wij niei, langs de natuurlijke wegen, de onzuiverheden verwijderen die in ons lichaam een grooten getale aanwezig zijn, deze onzuiverheden op een abnormale wijze er zullen uitgaan, in den vorm van uitslag, roode vlekken, puisten en zweeren. De PINKj PILLEN zjjn verkrijgbaar k f 1,75 de doos en k f 9,— de 6 doozen aan het Generaal-Depót der Pink Pillen, van Eeghenlaan 22-huis, te Amsterdam; mede verkrijgbaar bij A. N. VAN ZESSEN te Schoonhoven, bjj JAC. STÜRM, Drogist te Lekkerkerk, bij GROENEVELD, Drogist te Krimpen a/d IJssel en in alle goede Apotheken en Drogisterijen. Vertegenwoordigers de Heeren: P. SCHAKEL, Schoonhoven; J. KRAMER, Lopik; CORN. VAN DRIELStolwijk. A. J. P's Dorado-Pudding Is bereid met ei en met de vruchten zelve. Ze is niet gekleurd. Ze ken koud en warm genuttigd worden. Vanille, Citroen, Amandel. 3 Ct». per pekje, Hterspak 10 ets. Te koop een groote 4-jarige Hit, Hiak en vertrouwd voor ailes. Adfes P. VOOR DOUW, Wejjweg, Bode graven. vos-merrie, mak in alle tuigen. Te bevra gen bjj 4NT. v. d. HEUL, Mr. Bakker, Krimpen a/d Lek. is het aan te bevelen uitsluitend uwe te koopen in het Heerenkleedtngmagazyn Ie. W(J alles self vervaardigen en niet, zaohIn de meesten, van andere firma's moeten betrekken. 3e. He goederen door deskundigen worden ver kocht en, zoo noodig, de fonten direct veranderd kannen worden. Speciaal adres voor Alles uitfluitend eigen fabrikaat. Hoogachtend, Aanbevelend, in alje formaten en pryzen. worden in alle couranten zonder prys- verhoogsng (replaatst door AdvertentiebureauGOUDA. van de Lofbdlnsehe eilanden. OMHAT: le. Oóze levertraan is gegarandeerd vry van minderwaardige oliën, als plantenolie dierljjke of minerale oliën. 3e. Onze levertraan is bereid uit de fijnste, versche, gezonde levers, •e. Onze levertraan staat onder voortdurende scheikundige contróle. 4e. Onze traan voldoet aan alle voorwaarden, welke de Nederland- sche Pharmacopee stelt voor oleum jecorus asselti (=f levertraan). p, ^fze 'eyerlr8*n, in den handel gebracht door de Chemische Fabriek van rnarmaceutische Specialité'», Veerstraat, Schoonhoven,- wordt om boven- staande redenen door de meeste Doctoren aanbevolen en is uitsluitend ver krijgbaar in vierkante flacons van 400 gram inhoud A 50 L'ts. per flacon bjj: P. MOURIK, Groot-Ammerf. G. DEN OUDSTEN, Ameide. G. VAN ZESSEN, Langerak. B ZWIJNENBURG, ld. Wed. ZWIJNENBURG. Id. C. VAN STEENIS, Noordeloos. C. VERSLUIS, Brandwijk. K. LOOPIK, ld. A. VINK, Ottoland. J. VOGEL, ld. J. DE KLUIJVER, ld. A. RIETVELD, Nieuwpoobt- J. ZONNEVELD-PIEK, Hoornaah. Fa. J. V^LN ZESSEN, Kinderdijk. Mej. T. TRAPMAN, Goudriaan. J. STAM Gz., Streefkerk. J. VELDHUIJZEN, Lekkerkerk ld. Krimpen a/d Lek. Lopik. Oud-Ai.blas. Molenaarsgraaf. C. v. d. HEUL J. GROENEVELD, J. MIDDELKOOP, J. L. VLOT, A. MAURIK, K. HOOGENBOEZEM,Oppehduit. Fa. JAC. SPEIJER, Meerkerk. W. VAN REES, Bleskensgraaf. C. G. V- d. BERGH, Bergambacht. A. NATZIJL, Stolwijk. Evenals een slang zich kronkelt om het lichaam van haar prooi, cvenzoe kronkelt de asthma cn de tering zich om den zieke. De zieke gevoelt zich, alsof zjjn borst wordt samengedrukt. Vooral 's nachts kan hjj tot stikkens toe benauwd zjjn, dan hjjgt hjj naar lucht, suakt naar adem en vreest het ergste. En die hoestbuien, die dikwjjls zjjn borst vaneen scheuren, doen de rest. Weet gjj wel, dat een bloedspuwing zich ten allen tgde kan voordoen? Dan is het dikwijls te laat om nog genezing te ver wachten en is een ontjjdige, vreeseljjke dood bet einde. De Al»(1 f|(droop, Klooster H—et» P-ulo, is het eenigo genees- middel ter wereld voor alle borst-, keel- en longaandoeningen, Asthma, Bron- chitis, Pfeuris en Kinkhoest. De Abdjjsiroop voorkomt en geneest de Tering, tienduizenden menschen in de gebeele wereld zjjn door de Abdjjsiroop ge nezen. Waarom zoudt gjj dan niet genezen worden door de Abdjjsiroop? Ala bewjia publiceeren wjj wederom eene verklaring, ditmaal van den Heer KLAAR VINK, wonende Keizerstraat 210 te Scheveningen, welke ons verklaarde8 „Gedurende 3 jaar leed ik aan borstbenauwdheid (asthma). Ik had -het immer zeer benauwd, mjjn adem stokte, terwijl van slapen geen „sprake was. Dag en nacht gevoelde ik mjj rillerig en koud. Zelfs „wanneer ik bjj de kachel zat, voelde ik mjj uet, alsof emmers water „over mjjn rug werden gegooid. De sijjm kon ik maar niet opgeven „en wanneer ik hoestte was het, alsof de stukken van mjjn borst werden „gescheurd. Ik twüfelde ooit weer te zullen genezen, toen men mjj „bet gebruik van de fceilzame ABDIJSIROOP aanraadde. Ik ging er „toe over en zie, het eerste fleschje ABDIJSIROOP bracht reeds een „grooten ommekeer in mjjn gestel te weeg Ik voelde, dat deze mij "Z»0D^r^»^n\. l,et&een °°k werkeljjk gebeurd is, want 3 flesschen „ABDIJSIROOP hebben van mjj, den zieken borstlijder, een gezond, psterk man gemaakt." van 1000 gram ER, Langerak R. VERMEULEN; Lekkerkerk G. van der WOUDEN Lexmoml T. MOLENAAR, Lonik COLJE; ^OIl1K A. H. de GROOT; Meerkerk C. BROUWER; Molenaarsgraaf A. BROUWER; Moordrecht C. C. van GENNEP; JVienwerkerk a/d IJ. K. STOLK; Nieeiw-Lekketland A. den OUDEN Gzn., v/h L. Pot; Nieuw poort L. BOELE; NoordelooM C. van STEENIS; Ottoland J. de KLUIVER; Oud-AH»,». J; «"SS; Ouderkerk a/d UnmH J. in 't HOUT: A. van WIJK; A. v. WALSUM Pz.; Oudewater C. van WIJK: Polsbroek A- DIJKEN; hi>rock. JAMBUS SCHOUTEN; Kecnwyk M. T. HAGEN; 1 fechelluiueu A. HAMEKPAGT; Miiipwjjk C. BURGER, Mtolwyk F. J. BATs Streefkerk E. HILGEMAN; f'ieuhoten G. BOUWMEESTER; VilNt Wed. D. VER WOERD; 4 uileudaiu C. van ZESSEN; Zevenheiixen Wed. J. ALES en verder by allo Drogisten en de I meeste Apothekers, Prys per flacon van 230 gram f 1,—; van 550 gram f 2,- r0 o--— 'i i e* «ivan auOO gra: d,oU. Eischt rooden band met handteekening van den Gen.-Agent L. I. AKKE1 Rotterdam, Verkrijgbaar te heboon- A. N. VAN ZESSEN hoven A. C. FIJN v. DRAAT; Wed. F. AMSJNG; Alblasaerdam Mej. H KORTE WEG (A. SIEBEL; I Ameide L. de JONG; AinmerHtol A. BLANKEN Jr.; Arkel G. F. van BEEK; IlciiNcbefi P. NUMAN; Bergambacht Firma K. van DAM Berken wonde G. den HOED; BIcHkeuHgraaf W. van REES Wzn.; BoMkoop J. T. VERKADE; BrandwUk K. LOOPIK; t'abauw T. van KLAREN; Uapelle a/d IJuel JAN v. d. SLUIS; Uiewendani J. J VERHOEFF; tilesMeu-.\leiiwkerk Mej. M V. HOU WELINGEN; ANT. COOPS; Oonda C. C. KROM; WOLFF Co.; Oiesnen-OudekerkP. C.PESSELSE; Oonderak FRANS van DAM; Ooudrlaan T. TF.RLOUW; Oroot-AiumcrM J. den OUDSTEN; Haaittrccht W. J. van DAM; Hoornaar J. ZONNEVELD—Piek, Jaarsveld 1 jaarsveld j c R M MAARg. Krimpen a/d Lek W. DONKER; Krimpen I A. GROENEVELD; p/d IJhmoI Wed. J. VUIJK; Ar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2