rcei I Openbare Iferkooping. leen groote Uitverkoop BLOOKER'S CACAO. J. H. SPOORMAKER, ImmiMÈiiiiti van en naar Amsti DIES- en KIHOERHOEDEN. FAILLISSEMENT CoIM-CkIuiiid met 1 ol l rijn hiopen, aa? ss&r.s* SPOORMAKER-RUWIELEN, is de prima MEUBELWAS IIIMnop Dij M. VERHEUL, Rotterdam MEVROUW BOR! „KADMUS", PT" ECHTE DAALDERS Onbruikbare Melk. Cementbrokken, J. T. Swartsenburg, Blatchfords Kalvermeel. Deutsche Voederkalb. DE MACHINE van alle GOEDEREN I Demisaison of Winterjas, Engelsche Regenjassen Jongeheeren- en Kinderkleeding; DE ZDID-HOLLANDSCHE I Wij plaatsten een Puzzle H. G. A. ACKMANN Klaas Baving Rijwielen, Zwolle. „EFFZETT" buitenboord-bootmotoren N°. 3436. Zaterdag 12 April. 1913 Nieuws ea Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. J. A. Groene veld, Grammophoon- Orgelhandel Kleiweg lVUlJlUUUjVüllenl J. T. SWARTSENBURG, Kleiweg, GOUDA. OPENING-:- Garneering viar Dames-Costumes. J. V. WILL ER, RIJWIELEN Te koop aangeboden: Ondertrouwkaarten en -Brieven. H.H. Landbouwers£LbeïrLgle„". TL", mwr uit A*Xrrl» „KWALSTERPOEDER": Hoofddepót C. J# SC HEER, Bodegraven' prima voeder voor melk-, mest- en jong vee, prijzen ZEER BE LANGRIJK VERLAAGD, thans beneden elke concurrentie. LOOD- EN ZINKWERKER, J. PONSIOEN Tz., Kipstraat 42, Rotterdam, met Scheprad en 2 Ketels Staan ter dekking, „M1L0RD", U. P. S. No. GRATIS!! J. N. JACOBS, DINSDAG 15 APRIL I I tot en met ZATERDAG 19 APRIL I van f 6,50, 9,-, 10,-, 12,-, 15,-, 18,- voor f 4,-, 4,50, 5,-, 6,-, 7,50/ 9^; van f20,-, 22,50, 25,-. 30,-, 32,-i 40,- voorf 10,-, 11,50, 12,75,15,50, 17,-, 21,-; van f8.-. 10.-, 12.50,16,-, 20.-, 25,-. 30,- voorf 4,-, 5,-, 6,50, 8,50710,-, I'2/S0J15T- en DAMESMANTELS, van f 18,- voor 17,-, van f 24,- voor f 10,-, van f 28,- voor 112,50 Verder een groote partij PANTALONsJ GESLOTEN VAN 1-3 UUR. Werkelijk zuinig in het gebruik is alléén SÏÏÏÏ»? „ZOGPOEDER"; .7Mt",i3lto7mC:e;9e;„„xXhrd,°id,lel ïa°kWMad ioï "u „i. RIJWIELHANDEL, OUDERKERK A/D IJSSEL. Lakken, nikkelen en alle reparatiën billijk en spoedig. Eerste klas NAAIMACHINES Aanleggen van electriiche schellen en telefoows in hulzen en icbepen. Maatschappij van Verzekering op het Leven en bij Ziekte, HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. ni Kw,sA-M- Onovertrefbaar, prachtig glanzend, gemakkelijk uitwrijfbaar, A. N. VAN ZESSEN te Schoonhoven. DEZE WAARDEVOLLE ERKENNING SUCCESS-, WELCOME-, EXPRESS RIJWIELEN, BUITENLAND. SL7.\Vg%7aYe7ir^ BINNENLAND. en Koestraat 51 SCHOONHOVEN. Verkoop van Orgels met 10 jaar garantie. Levering van alle gewenschte fabrl- Pr^ien en modellen. Catalogus gratis. Vr^je bezichtiging. Nieuwste Orammophoonplaten. Blliyke term Un be lal. Gratis les. GOUDA. J* KORTLAND, flehoonhoTen. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te Amsterdam: Binnen.Amstel SO. b/d Mant. Aanbevelend, voorh. GEZ. HOFSLAG, 7 Haven, by de Stadliuisstr., Schoonhoven. van uitsluitend eerste klas merken, in groote Keuze voorradig: Burgers N. R.", „Bever'* en andere, vanaiTni gulden met degelijke garantie. Lichte gang verzekerd. Aanbevelend, P. HULLEMAN, Lange Tiendeweg 16, GOUDA. 1^ Bond8-Bywlelhersteller. wegende met elkaar ongeveer 30 O 35 last, goed voor zinkstukken. Te bevragen by A.v. Vliet Johsz., Motorschipper, Groenendijk te Ouderkerk a/d IJssel. deze poeder is bet geneesmiddel van kwade- en bloederige melk on" j. bonderden landbouwers met vertrouwen aanbevolen: uriis Der nair wordt door post f 0,90. u F p w»7®» franco per verder verkrijgbaar by onderstaande wederverkoopers: W. de LANGE, G. den HOED, C. van STEENIS, v. d. HEIJDEN, P. de BRUIJN, B. BRAND, Groot-Amhers. L. ASTOPPELENBURG, Stolwijk. Ondergeteekende beveelt zich aan als Pompmaker en Leidekker. Aanleg Gas- en Waterleiding, Norton Flip. wellen, Cement Mastiek-dakbe- dekking, met garantie. Haven 76, Schoonhoven. iTORJïïi ™en °P VERMEULEN»S NAAIMACHINES en stoppen. Gratis theoretisch en practisch onderricht. Afbetaling, repareeren en inruiling. van het Stoomgemaal „VAN NOOTEN" te Haastrecht. Levering der machinedeelen en ketels buiten het gebouw. Voorwaarden verkoop en levering op aan vrage bjj den Machinist te Haastrecht. Gezegelde inschrijvingsbiljetten worden ingewacht vóór Dinsdag 22 April a.s. bij den Voorzitter van het Waterschap „DE HOOGE BOEZEM" te Jaarsveld. by A. F. v. BEUNEKOM te IJsselsteln, Paarde- laan, de van ouds gunstig bekende stamboekhengsl: wederom te Utrecht bekroond met 150 en ook aangespannen in tuig een premie, van f 75. Dekgeld f Vader „MILORD"lïn Moeder „CASELLI"511J' Dekgeld f 10, niet drachtig f 5. Een nieuwe veer in Horloge 40 Cent met één jaar garantie, nl. als zjj binnen 't jaar breekt gratis een nieuwe. Verder alle reparation aan Uur werken, Goud- en Zilverwerken tegen onmogelyk concurreerende prijzen en met deugdelijke garantie by Horioger, Goudsmid, Kettingstraat 03, Botterdam. Alle reparatlën worden zon- r der prysverhooging aangenomen aoor W. DE JONG, Koopman en C. LICHTHART SCHENK, Bode. Lange Stoep te Lekkerkerk. I sa 5^ besluit de.r Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, dato I uArruur'l131.',8 '1 s,aal van faillissement verklaard de firma I I j bandel gedreven hebbende in Heeren-, Jongebeeren- en I I ^^k'eedmg, met benoeming van den WelEd. Gestrengen Heer I A. v. KOMEIJN, als Curator in den faillieten boedel. Ter bespoediging van den Verkoop zal vanaf I gehouden worden, aan de door taxateurs getaxeerde pryzen, in het I I .V00,rraad '8 vervaardigd van prima Fransche- en Engelsche I stoffen in de nieuwste kleuren en laatste Coupe. Wg laten hier eenige prijzen volgen, by voorbeeld: ln gummi en rubber, beige, gri|» en zwarf, Een groote partij lilt slllilutl.l In n, elinn 1 iV i* slui lei Alle Goe( uitsluitend in woijet ■Scents. verkoop geschiedt uit- Bf^tégeïing van den Verkoop: Dinsdag van 18—9 uur, Woens dag, Donderdag en Zaterdag van 19—0 uur. De Curator in het Faillissement voornoemd: A. v. KOMEIJN. G. COM PIER, ANT. COOPS, P. C. BONGERS, W. v. REES, C. pe JONG, P. ROELOFS, A. GROENEVELD Lz., H. SMIT, A. v. WALSUM Pz., G. v. ZWIENEN, A. P. dïn HOED, H. v. AMERONGEN, Z. J. de JONG, Nieuwerkerk a/d IJssel. W. J. v. DAM, Haastrecht. J. in 't HOUT, Ouderkerk a/d IJssel. D. van VLIET, Zevenhuizen. Lopik. Gouda. Moordrecht. Bleskensgraaf. Molenaarsgraaf. Oudewater. Krimpen a/d IJssel. Schoonhoven. Ouderkerk a/d IJssel. Lekkerkerk. Polsbroekerdam. IJsselstein. M. de RUIJTER, J. VLOT, Fa. TRAPMAN, M. A. v. BEEKUM, C. G. v. d. BERG, H. JONGKINDT, J. BOUWMEESTER, VAN ECK, ZONNEVELD PIEK, A. GOSMAN, T. MOLENAAR, J. K. BOON, J. W. BOL, Schoonhoven. Berkenwoude. Noordeloos. Waddinosteen. Ottoland. Nieuw-Lekkerland. Oud-Alblab. Goudriaan. Meerkerk. Bergambacht. Everdinoen. Hoornaar. VlANEN. Lcxmond. Jaarsveld. Willeskop. W Tevens verkrygbaar: N B. moel'voorko'men'.0P "e° °"m C' voomen tan Gedeponeerd Handelsmerk van af f 40,- met één jaar garantie. tegen concurreerende prijzen. Comminsnrisnenr Mr. M. M. SCHIM v./n. I.OEFF (Prml W R v iifiti Directeur: Mr. J. W. KONING. WFpremién"-ta^igetora».e.rZrle° kering lege„ ,.ge Voor inlichtingen wende men zicli tot de Heeren /:"V1aÏÏSÏ k,ER' te noonU«veu, en Westhnven te Gouda. alt de Chemische fabriek van Verkrijgbaar in Schroefflacons Drum, by u' m' Schoonhoven. I M. N. PEK. I J. GROENEVELD, I K. LOOPIK, I C. VERSLUIS, I J. VOGEL, I J. STAM Gz., I P. MAURIK, ld. Krimpen a/d Lek. Brandwyk. Vuilendam. Ottoland. Streefkerk. Groot-Ammer». 39 Cts., in rood, zwart, geel, wit en F. van KLAAREN, Lopik. G. VONK, Oud-Alblas. D. BROUWER, id. G. den OUDSTEN, Ameide. GEERT v. d. WERKEN, Ammerstol. C. van LIMBORGH, Opperduit. I u ?^NNEVELD PIEK, Hoornaar. I Mej. F. TRAPMAjJL Gcmdrifjin J. C. DEKKER, W. van REES, C. v. d. HEUL, W. A. flöïft, Krimpen a/d Lek. Bleskensgraaf. Lekkerkerk. AirifeMe. in een onzer geïllustreerde bladen en ontvingen o. m. een oplossing met de volgende berymde tevredenheidsbetüiging. Ij V("*™eld, dat zjjn vader ieder jaar een rywiel noodig had, I daar deze eiken dag zyn klanten in Friesland bezoeken moet, vervolgt de I inzender: Echter in 1910 schafte hg een „WELCOME" van BA VING aan, Daarmee was een beste keus gedaan, I Want tot op den dag van beden Bergdt hg ze daag'lgks en is zeer tevreden. 't Is ook geen wonder en de moeite wel waard, TWEE FIETSEN ZIJN EB MEE UITGESPAARD Daarom raadt by nu een ieder aan, Die een rywiel wil koopen gaan, Koopt een „WELCOME" bg BA VING of zyne Agenten, Dan krUgt gU een sterke en elegante flets voor nw centen. De jonge dichter verklaart, dat zyn vader ten allen tyde het I bovenstaande wil bevestigen. Het origineel ligt by ons voor een I ieder ter inzage. vao de deugdelgkbeid onzer rgwielen maakt Uw keuze gemakkelgk. I het welbekende trio, liet beste wat op rijwielgebied kan worden gepraesteerd. I met magneetontsteking. „Uola", Melkontroomere. HroodonUmacblUM. I Alles prima werk, volgens de nieuwste constructie, uit de beste fabrieken ter wereld. fflOOltlOTim COM Uitga vu van S. k W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercom». Telefoon-nr. Overzicht. DE BALKAN-OORLOG. Het conflict tusschen Montenegro en de mogendheden is weinig verder gekomen. Montenegro kruipt nog steeds niet in zyn schulp en Serviö evenmin. Koning Nikolaas van Montenegro is zich met eigen oogen gaan overtuigen van de eer, die Europa hem aandoet door voor *yn havens een internationale vloot te laten betoogen. Iiy reed in een automobiel naar Antivari om dat merkwaardige schouwspel te zien en moet met zeker leedvermaak hebben gezien, dat de schepen heel wat te stellen hadden met den storm, die in de Adriatische zee woedde. Nog steeds is niet helder wat de mogend heden zullen doen, nu het duideiyk is dat de vreedzame betooging niets helpt. Uit wat dienaangaande bekend gemaakt is blgkt alleen dat op de betooging een blokkade zal volgen, welke bestemd is om de ont scheping van troepen en oorlogMontrabande te beletten. Deze blokkade zal echter niet gepaard gaan met eenigen maatregel van geweld als vernieling of in beslagneming van schepen, die mochten beproeven door de blokkade heen te breken. Ra ra, hoe zit dat Geen geweld en toch beletten hoe stellen de mogendheden zich voor, dat dit gaan zal? Intusscben op eenig succes kan de vloot betooging reed9 bogen. Servische troepen, met bestemming voor Skoetari te Saloniki ingescheept, zyn in dezelfde plaats weer ontscheept. Velen wgten dit feit echter niet aan de voor de Montenegrgnsche haven liggende oorlogsschepen, doch aan de stappen der mogendheden by alle Balkan-staten tot staking der vyande- lykheden. De algenteene bestorming van Skoetari laat nog steeds op zich wachten. Tenge volge waarvan? Volgens sommige bladen kost het den belegeraars veel moeite om het zware geschut in battery te brengen; volgens andere berichten is het wachten nog altoos op Servische versterkingen, terwyi weer andere berichtgevers weten te ver tellen, dat de bestorming afgelast is! Hoe 't zy: er wordt getwgfeld of Serviö zyn steun wel zal blijven verleenen. De mogendheden zonden dit natuuriyk gaarne zien en zullen niet nalaten, in deze richting te werken. Er wordt zelfs al gesproken over een mogeiyke iniy ving van Montenegro by Serviö! Dit zal echter wel aan de fan tasie van den een of anderen journalist ontsproten zyn; we zullen er daarom maar niet te veel geloof aan hechten. Verscheidene buitenlandsche bladen mee- nen dat de mogendheden pogen zullen, om Montenegro door flnancieele schadeloos stelling en gebiedsuitbreiding te overreden van Skoetari af te zien. Ook in deze zullen we maar rustig afwachten wat er gebeu ren gaat. Van meer belang is wat de Engelsche minister van buitenlandsche zaken ver klaard heeft omtrent de beweegredenen voor Engeland om aan de botooging tegen Montenegro deel te nemen. De heer Grey legde den nadruk op het belang om de overeenkomst der mogendheden nopens de zelfstandigheid van Albanië te handhaven. De oorlog in Albanië, zoo zeide hg, beeft al lang niets meer gemeen met den strgd tegen Turkge; by de belegering van Skoe tari is het den Montenegrynen alleen om gebiedsuitbreiding te doen, tegen den wil der mogendheden. De mogendheden beraadslagen over het antwoord, dat zy aan de Balkan-staten zullen geven op hun nota betreffende de vredesvoorwaarden. Belangrgker dan dit antwoord is het feit, dat Bulgarije de oudste lichtingen, vaders tusschen 40 en 46 jaar, te samen 25 k 30 duizend man, naar huis zendt. Dit bewyst dat Bulgarye aan den vrede gelooft en er niet aan denkt Konstantinopel te veroveren. De krggsbedryven by Tsjataldzja en elderB liggen dan oolc eenige rain-beteekenende gevechten daargelaten geheel stil. De conferentie tot beslechting van het geschil tusschen Roemenië en Bulgarye, te St.-Petersburg gehouden, schgnt succes te hebben gehad. Na drie vergaderingen is besloten, dat Bulgarije Silistrië aan Roe menië zal afstaan, tegen een belangryke vergoeding. Waarin die vergoeding zal bestaan, wordt niet gemeld. Het bericht van deze oplossing veroor zaakte in Bulgarye's hoofdstad groote be roering en ontevredenheid. De Dnltsctae Rgkskanselier heeft, voor dat de Ryksdag aan de behandeling van de nieuwe legerwetten begon, een belang wekkende redevoering gehouden, waarin hy Duitschlands positie met betrekking tot den algemeenen toestand in Europa besprak en in het byzonder stilstond by de ver houding tegenover Frankryk. Natuuriyk kwamen in deze redevoering de onmisbare vredelievende passages voor. De kanselier verklaarde te beseffen, dat van de afmetingen van een wereldbrand, van de el lende, de vernietiging die hy over alle volke ren brengen zou, geen mensch zich een voor stelling kan vormen. Waarschgniyk zullen, daarbjj vergeleken, alle oorlogen van het verleden kinderspel zyn. Geen enkel ver- antwoordeiyk voelende staatsman zal er over denken, lichtvaardig de lont in het kruit te steken. En het Fransche volk, zoo dapper en geschikt voor den oorlog, zoo trotech 'vTrUnnrVdo hd,t h"' '"">r ™lk ee" oorlo8 ;erla°A':.vEd?cb' ™or «mot. kringen onder l>eV0lltlnf. hiei "Heen voor de heethoofden, neen ooi voor de rustige» on bezonnenen is het oogenblik gekomen waarvoor Bismarck vreesde: men gelooft zich, zooal niet sterker dan Duitschland, toch op zyn minst even sterk. Men begrjjpt de rest eh de bedoeling dezer rede. En zoo men ze nietbegrypt de Fransche bladen zuljen ze wel verduide- lyken; die zyn waarlyk niet zuinig met bun commentaren op de rede. Ofschoon hun regeeriug laat geen andere klanken hooren. Aan den avond van den zelfden dag, waarop de heer Von Betbmann- Hollweg zijn rede hield, sprak de Fransche minister van oorlog te Rouaan op een feest maal een speech af, waarin ook bet: „Meer soldaten! Wy willen winnen!" openiyk werd uitgesproken. Men speelt open kaart. Beide landen ver- grooten en versterken hun leger, omdat zy,' Breekt de wereldbrand uit, winnen willen. Vervolg Hutten-Generaal. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag 9 April. Dien dag kwam dan het ontwerp tot op richting der Surinaamsche Cultunrbank aan de orde. De heer De Meester was van meening, dat de oprichting dier Cultuurbank het leven van de Surinaamsche Bank, thans reeds zoo moeiljjk, nog moeiljjker zal maken. Er was thans reeds sprake, dat in Suriname een werkelyke cultuurbank zou worden opge richt, die zich niet met hankzaken zou be moeien. Hier kon de Staat voor 5 ton in de oprichting deelnemen. De heer Hugenholtz had zooveel be zwaren tegen het ontwerp, dat hg er tegen zou stemmen. De landbouw zou er niet mede geholpen worden. Spreker bepleitte de oprichting van een Staatsbank voor Suriname hier te lande, geleid door een goed financier. De heer Van Vuuren verklaarde zich tegen een Staatscultuurbank, doch was ook tegen het regeeringsvoorstel. Hg betreurde het, dat met de mededeeling van den heer De Meester een onbescheidenheid ge beurd was. De heer Van Veen, die het antwoord van den minister wilde afwachten, drong er bjj dezen op aan toe te geven aan de leden, die bezwaren tegen de Cultuurbank hadden, waarna de heer Bos verklaarde tegenstan der te zyn èn van een bank, die uitsluitend aan landbouwzaken gewyd was, èn van het nieuwe plan-De Meester. Nadat de heer Rogaardt het regeerings voorstel verdedigd had, beantwoordde de Minister van Koloniën de verschil lende sprekers- Ten slotte werd het ontwerp na re- en duplieken met 33/29 stemmen verworpen. Voorts werd bet slot der Cura^aoscbe rekening over 1909 vastgesteld en kreeg 't ontwerp-arbeidersziekteverzekering weer de beurt. Hier werd de beraadslaging hervat by artikel 32 met de daarop ingediende amen dementen en wel lo. Het amendement-Duys tot her stel van de verordeningsbevoegdheid van den Raad van Arbeid. 2o. Het amendement-Duys, om do uitkeering van het volle loon mogelyk te maken. 3o. Het amendement-Patyn, om te bepalen, dat nooit minder dan 70 pCt. by ziekte mag worden uitgekeerd. Deze amendementen vielen alle, respec- tievelyk met 54/6, 42/22 en 35/30 stemmen, evenals een subsidiair amendeinent-Duys, dat met 45/20 stemmen verworpen werd. By artikel 34a (herhaalde ongeschiktheid tot werken) verdedigde de heer Duys weer twee amendementen. lo. Om de uitkeering onmiddellyk te geven en eerst later te beslissen, voor wiens rekening de uitkeering komt. 2o. Om arbeiders, die abusievelyk ongc- vallen-uitkeering vragen, niet in slechter conditie te brengen dan arbeiders, welke die aanvrage niet gedaan hebben. Nadat de Minister het eerste amen dement onaannemelyk en het tweede onge- wenscht verklaard had, trok de heer Duys het eerste in, doch handhaafde het tweede. Op de opmerking van den heer Nolens, dat naar de opvatting van den laatsten spreker het artikel niet goed liep, werd dit op verzoek van den Minister aangehouden en de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. B(jKoninkiyk besluit van 7 dezer is met ingang van 1 Mei benoemd tot direc teur-generaal der posteryen en telegrafie, Jhr. G. A. A. Alting von Geusau, luitenant- kolonel van den generalen staf, hoofd der afdeeling generalo staf van het departement van oorlog. Men meldt aan „de Rotter- damraer", dat Dr. E. J. Beumer, te Utrecht, voor de hem door de centrale anti-revolu tionaire kiesvereeniging te Gouda aangebo den voorloopige candidatuur heeft bedankt. Mr. J. A. de Wilde, van 's-Gravenhage, heeft aangenomen. Na gehouden examen zyn tot de Christelyke Normaallessen te Gouda toe gelaten: J. Tij bout, J. Both en J. Romeyn, te Gouda; Th. Schautn te Boskoop, J. de Gelder te Waddinxveen, G. Koole te Bent huizen en A. Bos te Zoetermeer. Voorwaardelijk: O. Teekensen A. v. Triet, van Reeuwyk. Bergambacht, 10 April. Tot leden van de stembureaux voor de verkiezingen zyn alhier benoemdvoor de gemeenteraads verkiezingen de heeren E. Langerak en S. v. d. Oever: voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten de heeren C. Voorsluys en A. Stuurman; voor de Tweede Kamer verkiezingen de heeren A. v. d. Straaten en D. Blanken. Derde lid in het stembureau voor den raad en de Stalen is de heer K. Hofland. •Hei- en Boelcop, 9 April. In de j.l. Donderdag gehouden raadsvergadering werd de gemeenterekening over 1912 aan geboden met de volgende cyfers: gewone ontvangsten f 5515,63"», buitengewone ont vangsten f 57,70, totaal f 5573,33'/» gewone uitgaven f 4892,88, buitengewone uitgaven f 50, totaal f 4942,88; alzoo met een batig slot van f 630,45'/* Voorts werd goedgekeurd de rekening 1912 van het Algemeen Armbestuur. De ontvangsten hebben bedragen f 2370,89, terwijl uitgaven zyn gedaan tot een bedrag van f 1458,86, zoodat deze rekening sluit met een voordeelig suldo van f 912,03. De begrooting voor 1913 van hetzelfde Armbestuur werd goedgekeurd tot een geiyk bedrag aan ontvangsten en uitgaven van f 2209,03. Op de kiezerslysl 1913/14 voor deze gemeente komen de namen voor van 98 kiezers voor de Tweede Kamer en de Pro vinciale Staten en 93 voor den Gemeenteraad. Uoog-Bloltland, 10 April. In de maand Maart is aan het hulppostkantoor ulbier in de Rykspostspaarbank ingelegd een bedrag van f 2292, verdeeld over 18 inlagen, ter- wyl 4 terugbetalingen plaats hadden tot een bedrag van f 279,35. ••Uekkcrkcrk, 10 April. De loop van de bevolking dezer gemeente was in 1912 aldus: Op 31 December 1911 bestond de bevolking uit 1934 mannen en 1875 vrouwen, totaal 3809 inwoners. Zy vermeerderde door geboorten met 63 m. en 47 vr. en door vestiging niet 81 m. en 85 vr. Zy verminderde door overlyden met 14 ui. en 26 vr. en door vertrek met 101 m. en 87 vr. Het eindresultaat was dus, dut de bevol king vermeerderde met 29 m. en 19 vr. en op 31 December 1912 bestond uit 1963 iu. en 1894 vr., totaal 3857 inwoners. Er werden in 1912 36 huwelyken vol trokken. (Door omstandigheden kan dit bericht eerst heden geplaatst worden.) •Meerkerk, 10 April. De hoogste kaa9pryzen bedroegen deze week voor de lichtere soort f 31 en voor kaas van mid delmatige zwaarte f 32 per tOO halve K.G. De handel was redelyk. Kieuwland, 10 April. De gemeente raad heeft tot arinmeester benoemd, in de vacature wylen M. Vink, den heer A. van Ooiien. Het kohier van den hoofdelyken omslag, dienstjaar 1913, is vastgesteld tot een be drag van f 1644.195. •Polsbroek, 9 April. By de heden aan den Polsbroekerdam gehouden provin ciale stierenkeuring in het 8e district, om vattend de gemeenten Polsbroek, Benschop en Hoeokoop, waren aangevoerd: 7 2-jarige of oudere stieren en 4 l-jarige. In de afdeeling 2-jarige of oudere stieren werd de eerste prys, f ÏOO, toegekend ann dlh stier van T. de Pater Jzn. te Polsbroek met 80,3 plus t is 81,3 p.: de tweede prys, f 69, aan den stier van C. Straver te Pols broek met 76,2 p. In de afdeeling t-jarige stieren werd do eerste prijs, f 40, toegekend aan den stier van de fokvereeniging „Ons Belang" le Benschop met 75,6 plus 2 is 77,6 p.; de tweede prijs, f20, aan acn stier van W. Oskam te Benschop met 76 p. Toen de veehouder J. Sl. alhier Dinsdag met eenig aardewerk op de brik van het erf reed, werd zyn ros door het geraas van de vracht zefiuwachlig en holde regelrecht van het erf de diepe Polsbroeksche wetering in. Baas en knecht waren nog juist bytyds van den wagen gesprongen. Met toegeschoten hulp werd eerst bet paard met het voorstel der brik, en daarna de rest op het droge gebracht. Neliellninen, 10 April. By de Dinsdag gehouden verpachting van de wei- en hooi landen van de Diaconie en de Kerk brachten de landeryen der Diaconie f 3494 op (vorig jaar f 8255) en die der Kerk f 72 (vorig jaar f 58). Bjj den heer G. de Brujjn Gz. ontstond brand in den schoorsteen, waardoor eenige kleedingstukken in vlam geraakten. Vrouw De Bruyn rook een brandlucht, wist het brandende in een kuip met water te brengen en zoodoende te biu9schen. Zij liep hierby echter brandwonden aan hand en arm op. Waddinxveen, 10 April. Een eigen aardig geval deed zich Dinsdagmiddag voor. V. d. H., winkelier aan de Brug alhier, had zyn fiets buiten gezet. Toen hy zich eenigen tyd daarna naar buiten begaf, stond er wel een rywiel op dezelfde plaats, doch niet het bewuste. In dien tasscheniijd waren er wel klanten geweest, die men echter niet van rywiel- diefstal kon verdenken. Het geval werd aan de politie medege deeld, die alles noteerde en een nader onder zoek zou instellen. Wat was pchter 't geval. Geen diefstal, maar een vergissing. M. v. d. M., landbou wer alhier, had een kapotte fiets en was nu by de Gebroeders de Rooy een rywiel gaan huren. Alvorens op te stappen, kocht hij een sigaartje b(j genoemden v. d. H. en zette de ftet9 tegen het raam. Daar hy echter geen acht had geslagen op zyn buur fiets, nam hy zonder erg d«' verkeerde mede. Na zyn tocht volbracht te hebbqn, keerde hy 's avonds by den verhuurder terug, die hem er op attent maakte dat het meege brachte exemplaar de buurfiets niet was. Zoodoende was spoedig het raadsel opgelost. Burg. en Weths. dezer gemeente hebben herbenoemd tot leden van de Woningbouw vereniging „Waddinxveen" de raadsleden H. van Dnmmelen en J. van Bergen. Verscheidene malen reeds vermiste O., landbouwer in deze gemeente, geld, eieren enz. Hij verdacht hiervan een zijner knechts, doch had hem nooit op diefstal kunnen betrappen. Toen er dezer dagen weer eens iets weg was, gaf hy hiervan kennis aan don rijksveldwachter Z. Minnee alhier en den ryksveldwachter Timmermans te Boskoop. Toen de vermoedelijke dader bemerkte, dat de politie zich met een en ander be moeide, yvas hy met zyn broer, die ook daar werkte, niet meer by O. verschenen. Beide ryksveldwachters hebben hem toen opgezocht en een verhoor afgenomen, doch hij ontkende ooit iets te hebben gestolen. Nadat hem te kennen was gegeven dat het wyzer was maar te bekennen, vertelde hp éénmaal iets weggenomen te hebben. Hy is toen medegenomen naar het Raadhuis alhier, waar hem een nader verhoor werd afgenomen, doch waarby bleek dat by niet van plan was zoo spoedig maar alles te bekennen. Nadat hy in het cachot was opgeborgen werd hy 's middags nog eens aan den tand gevoeld en vertelde hy de waarheid. Uit zijn verklaringen bleek, dat hy zich een tiental malen aan verduistering had schul dig gemaakt. liet gestolene was meestal gehaald uit broeken, vesten enz., die in den stal hingen. (D. v. G.) •Zevenhuizen, 10 April. Op de Woens dag gehouden veiling waren aangevoerd 2366 kippen- en 332 eendeneieren. De kippen eieren brachten op f 3,80 A f 4, de eenden eieren f 4 f 4,05 per 100 stuks. GEMENGD NIEUWS. „De Noordster", een visscbers- vaartuig van de reedery „Industrie" te Vlaardingen, is tengevolge van een aanva ring op de Doggersbank gezonken. De trawler „Argus" van Huil heeft de beman ning gered, behalve den kapitein, die is omgekomen en wiens lyk de „Argus" te Huil heeft aangebracht. De 22-jarige ougehuwde spoor wegarbeider A. Hageman, uit Hilversum, is Woensdagmiddag op het rangeerterrein by Craiioo tusschen Bussum en Hilversum vnn een rangeerenden trein gevallen. Hy kreeg een zoodanigen duw van een buffer, dat hij zoo goed als dadeiyk overleed. Het lyk werd naar Hilversum overgebracht. De 11-jarige G. S. te Rotter dam is Woensdagavond in de Hudsonatraat aldaar door een trein van de H. IJ. S. M., die van het station Rechter Maasoever op weg was naar het station D. P., overreden en op slag gedood. Hy was met twee andere jongens achter op den trein geklommen toen deze harder begon te ryden, waren zy echter bang geworden en eraf gesprongen. Aan twee jongens is het gelukt; G. S. sprong echter tegen een langs de Hudsonstraat liggenden zandhoop, hy sloeg achterover en kwam onder den trein terecht. Omtrent den Maandagavond in de Groote Brouwerstraat te 's-Gravenhage gepleegden moord meldt men het volgende De jeugdige dader heet D. M. en is 16 jaar. De vermoorde vrouw heette P. van- zich zelve, is of was gehuwd met zekeren J. en is ongeveer 40 jaar. Het is gebleken, dat de jongen vroeger reeds meermalen met de vrouw omgang had gehad, en uit wraak moet hy den moord hebben bedreven. Die omgang met de zeer 9iecht befaamde vrouw tocb had voor den knaap, naar hy beweerde, zoodanige gevolgen gehad, dat hy in een ziekeninrichting verpleegd moest worden en zyn gestel was aangetast. Daarover besloot hy zich te wreken, en aan die wraakzucht heeft bjj Maandagavond voldaan. De commissaris van politie, die na de ontdekking van den moord den bystand had ingeroepen van de centrale recherche, nam iu overleg met deze de noodige maatregelen, en de heer Aaltsz, chef der recherche, wist in het R.-K. Weeshuis den knaap, van wien een vage persoons- en kleedingbeschryving was gegeven, te ontdekken. Hy lag reeds te bed; er waren sporen van bloed aan zyn kleeren. Al spoedig bekende hy, de vrouw oin de bovenvermelde reden te hebben gedood. De jongen, wiens vader dood is, moet een krankzinnige moeder hebben. De knaap, wiens broertjes en zusjes, na het overlyden van den vader, in het R.-K. Weeshuis waren opgenomen, was door tusschenkomst van het gestichtsbestuur in den kost gedaan by een groentenhandelaar. Daar paste de jongen zeer slecht op, maakte zyn pleegvader het leven zuuren kwam vaak 'savonds laat thuis. De man gaf daarop aan het gestichtsbestuur te kennen.dat hy „voorgeen geld van de wereld" den jonnen langer by zich wilde houden. Het bestuur besloot toen, na overleg met den broeder-overste, den knaap, die toen 15 jaar oud was, in het weeshuis op te nemen. De eerste drie, vier maanden paste hy vry goed op, en de bc- stuurderen en broeders hoopten reeds, dat de knaap zyn vroegere slechte gedragingen voorgoed had afgelegd. Hy werd by epn schoenmaker in de leer gedaan en kwam aanvankelyk op den gezetten tyd thuis. Langzamerhand werd zyn gedrag al slechter en slechter. Straf noch zachte vermaningen hielpen. Toen h(| nu ongeveer drie maanden geleden den met de surveillance belasten broeder te l(jf wilde gaan, oordeelde de broeder-overste, die van meening was, dat het met de verstandeiyke vermogens van den knaap niet geheel in orde was, een deskundig onderzoek gewensebt. Dit onderzoek leidde «venwel niet tot een bepaald resultaat; do raad werd gegeven, voort te gaan met te trachten door zacht heid den knaap, die zeer driftig en opvlie gend was, voor zich te winnen. Vooral den laatsten tyd kwam hy zeer ongeregeld en lang over den gezetten tyd in het Weesbuis. De vader van den jongen moet aan den drank verslaafd zyn geweest. By zyn dood werden de kinderen in een toestand van ontzettende verwaarloozing aangetroffen. De bhoeder-overste, de broeders en allen, die zich anderhalf jaar lang zooveel moeite hebben gegeven om den jongen in het rechte spoor te brengen, zyn door het gebeurde diep geschokt. Dinsdagochtend heeft de Amsterdamsche politie een „waarzegster" uit de Albert Cuypstraat aangehouden; zy wordt verdacht in haifr woning kinderen heneden de 16 jaar gelegenheid gegeven te hebben om ontucht te plegen. Zij is naar het buis van bewaring over gebracht. In een Geldersch dorpje werd dezer dagen een wedstrijd gehouden voor rederykers. Een der deelnemers was een eenvoudige arbeider, die mooi zong en aardig voordroeg, zoodal hy den tweeden prys verwierf, een mooie medaille en eenig geld. Om dat laatste was het te doen, want hy had zijn moeder beloofd, als hy een prys won, haar een nieuwe muts te zullen koopen. Dat is geschied en de moeder, trotsch op zulk een zoon, is over gelukkig. Men weet toch maar niet tot welke lieve dingen een rederykersconcours aanleiding geven kan. INGEZONDEN. De vlag van 19 April. Nadat onze Gemeenteraad Woensdag middag in vergadering de stadsbelangen had behandeld, en één der leden aan het einde dier vergadering by den Voorzitter had geïnformeerd, of er vanwege het Col lege van B. en W. reeds stappen waren gedaan, om alsnog te voorkomen, dat het volgende jaar de Instructie-Compagnie de gemeente zal gaan verlaten, konden de lezers der „NT Rotterd. Courant" in het Avondblad C kennis nemen van de „Nieuwe organisatie van de V e s t i n g-A r t i 11 e r i e." In dat blad staat niets meer of minder te lezen dan „De Instructie-Compagnie biyft te Schoon hoven". Velen met my zullen aanvankelyk met groot genoegen kennis hebben genomen van dat bericht, cn niet aanstonds begrepen hebben, dat dit feit slechts zyn waarde heeft tot 1 April 1914. De vlag, naar aanleiding van het voren staande door my ontplooid, heb ik gemeend niet te vlug te moeten inhalen, en ik ver meen daardoor deze voldoening te hebben, dat Schoonhoven's Burgemeester en Wet houders, door het zien wapperen van die driekleur, indachtig zullen zyn geworden aan wat in deze hun plicht is: Naar mijn bescheiden meening, om zoo spoedig moge lyk de hand aan den ploeg te slaan, om alsnog te voorkomen dat de Instructie- Compagnie onze gemeente gaat verlaten. Hebben de militaire autoriteiten, of wel de Generale Staf, reeds uitgemaakt dat 'sLands belang de verplaatsing eischt nu, ik geef gaarne toe, dat eiv dan niet veel aan te doen zal zyn. Of is de reden van verplaatsing soms gelegen in gebrek aan gebouwen, wegens uitbreiding der Instructie-Compagnie in de naaste toekomst? Dezer dagen kwam roy van bevoegde zyde ter oore, dat daarop ruim een jaar geleden al gewezen is. In dat geval kan het onheil voor Schoon hoven nog tydig worden afgewend. Maar dan niet getalmd, gy autoriteiten van Schoonhoven, maar kennis gegeven, ter plaatse waar het behoort, en liefst zoo spoedig mogeiyk, dat Schoonhoven uitste kende bouwterreinen beschikbaar heeft. Mynheer de Redacteur, met dank voor de plaatsing dezer regelen eindig ik en met den stillen wensch, dat de bemoeiingen van ons Dagelyksch Bestuur tot gevolg mogen hebben, dat in April 1914 Schoonhoven's burgery met ondergetaekende mee zal kunnen vlaggen. Uw dw. dn., W. C. VAN DER KOP. Schoonhoven, 10/4/M3. HTADNNIEUWN. Schoon hoven. II April. fin de Woensdagmiddag gehouden raadsvergadering, welke door lOlpden werd bijgewoond (de heer H. M. den Ufll was met kennisgeving afwezig) werd mededeeling gedaan van een ingekomen adres van de Woningbouwvereeniging„OnsBelang",albier, waarin de prjjs van f 2,50 per M^., door den raad vastgesteld voor een stuk bouwterrein dat de vereeniging wensebt aan te koopen, te hoog werd genoemd en verzocht wprd, dien te brengen op f 1,50 per M2. Dit adres werd aangehouden. Burg. en Weths. boden den raad de balans der bedrijven aan, waarby medegedeeld werd dat de gasfabriek in het afgeloopen jaar een zuivere winst heeft gemaakt van f3154 (in welk bedrag begrepen is f 2500, door de gasfabriek aan de gemeente betaald voor ondergrond), terwyl de afschryvingen f8500 hebben bedragen. Een adres van de stokers der gasfabriek, verzoekende om, nu de toeslag niet meer wordt uitbetaald, hun loonen met f 1 te verhoogen, werd gesteld in handen van Burg. en Weths. voor advies. Besloten werd om aan school no. 2 een onderwyzer te benoemen hoven het thans werkzame aantal (3). Sollicitanten zullen in het bezit moeten zyn van de hoofdakte en de akte wiskunde. Besloten werd voorts tot school verbouw (verandering van urinoirs en privaten), waarvan de kosten op f 700 k f800 worden geraamd. Een artikel van de verordening op de aterleiding werd gewyzigd. Krachtens de nieuwe bepaling werd het bekende verzoek van den heer D. H. Greup Pzn. ingewilligd. Een voorstel inzake ovenbouw aan de Gasfabriek, kosten f3375, werd aangenomen. Besloten werd om ten behoeve van den ▼eerdienst een lossen 5en man aan te stellen. Goedgevonden werd dat ten behoeve van het laboratorium van den keurmeester van melk, den heer Dr. S. I. M. Mogendorff, eenige instrumenten worden besteld, kosten, pl.m. f 400. Tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand werd benoemd de heer J. I. van Ballegoycn de Jong, gemeentesecretaris, en tot lid der Commissie van Toezicht op bet M. O. de heer J. A. Lugten. Met den benoemde stond op de voordracht de heer F. Hemmes. In verband met de vermoedeiyke ver plaatsing van de Instructie-Compagnie legden Burg. en Weths. hun taak inzake de voor bereiding van de feesten by het 50-jarig bestaan der Compagnie neer. Tenslotte drongen de heeren P. van Sonsbeek en C. L. van Willenswaard er op aandat het gemeentebestuur zal doen wat in z(jn vermogen is om de In structie-Compagnie voor Schoonhoven «e behouden. Uit het antwoord van den burgemeester bleek, dat Burg. en Weths. volkomen met den wensch der raadsleden instemden en onmiddellijk na het bekend worden van de vermoedelyke verplaatsing eun audiëntie by den Minister van Oorlog hadden aangevraagd. Hierop was echter nog geen antwoord inge komen. Burg. en Weths. waren bereid om nieuwe spoed-maatrenelen te nemen. De raad stond daarop aan Burg. en Weths. een blanco-crediet toe voor de te nemen maatregelen. Voor by zonderheden verwijzen wy naar het uitvoerig raadsverslag iu dit en bet ▼olgende no.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3