Hypotheek. Koloniale- en Grutterswaren, crgordiintiBs, Embrassen, franp, Spreli;' Verkuuplng PAARDEN. Houtvelling Een Schippersknecht, dut, Een ülnke Wcrskcecht, flinke eerlijke Jongen, Boerenknecht el Dames- en Kinderhoeden. cectf de wkoop dor „Indestructible Shoe" zoo toe??? BERICHT VAN AANKOMST! M. E. de HEER-Kuijl. Het Heerenhuis 20 KOEIEN te HË' 9 KOEIEN, 60 PAARDEN, nmii oer mnmi eenige Volontairs Een vaste Arbeider, een flinke Noodhulp. nette Dienstbode, VERBOISft Conjestibles, Conserven, Delicatessen wollen en katoenen Mnusselines, - VITRAGES, - EEN KORENMOLEN HET HUIS, KOEIEN, Twee Woonhuizen, 10 KOEIEN, BOELHUIS 24 stuks Hoornvee, naar Korten Dijk 21, S. van den OEVER Pz., Broedeieren. Aanbesteding. Magazijn „de Nieuwe Wereld", Haven 21, Schoonhoven. Een Woonhuis, KOEIEN, 17 Melkkoeien, BOELHUIS. BOELHUIS. 16 Melkkoeien, BOELÜÜ1S. 15 Melkkoeien Vervolg der Nieuwstijdingen. De dubbele Jubilaris. 25-jarige Echtvereeniging ARDINNA ANNETTA TERLOUW, ARDINNA ANNETTA, Hendrik Willem Dogterom, fieref. Gemeente Vereeniging VOLKSONDERWIJS. Openbare Vergadering Lezing «an den Heer H. GROENEWOUT NIET CADEAU, een mak Werkpaard HAVEN, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN. Grootste sorteering. Garantie voor kwaliteit. CONCURREERENDE PRIJZEN. Mt Men raadplege de NIEUWE PRIJSCOURANT, welke op aan vrage wordt toegezonden. Besteljpen werden dagelijks aan huis opgenomen en bezorgd. Eenig adres voor Schoonhoven en Omstreken; Filiaal; C. EIJKELENBOOM, A. C. EIJKELENBOOM, van GROOTE SORTEERING fijne, nieuwste Koestraat 6, SCHOONHOVEN. Graanhandel en Woonhuis. Openbare Verkooping. te Schoonhoven, Openbare Verkooping, Notaris SCHELL Neder-Hardinxveld, Notarissen M. DEN BLEKER te IJsselstein en H. C. KOOI te Lopik BENSCHOP, Melk- en Bouwgereedschappen, Meubilaire Goederen. Notaris H. ANDERSON te Eerinchem MEERKERK, Aftandsch bruin Merriepaard. Bouw- en Melkgereedschappen, Notaris ANEMA Donkerbruin veulendragend Paard, 12 kalfdragende of gekalfd hebbende Bouw- en Melkgereedschappen een perceel Bouwland Waddinxveen, 3 Paarden, mak bij den weg, Bouw- en Melkgereedschappen 4 Pinken, Bouw- en Melkgereedschappen te STOLWIJK. Notaris ANEMA GROOT-AMMERSj Bouw- en Melkgereedschappen 2 Pinken, Diverse Bouw- en Melkgereedschappen; PAPENDRECHT, Bouw- en Melkgereedschappen BRANDWIJK, Buuw- en Melkgereedschappen; VAN DER PUT ei HARCKSEN, te Rotterdam, LOPIK, aan 't „Zwaantje". t de nieuwe organisatie va de vesting-artillerie is bepaald, dat de Instructie-Compagnie te Schoonhoven blyft. Naar wy vernemen houdt dit besluit alleen in, dat de Compagnie tot 1 April 1914 onze gemeente blyft gevestigd. fWoensdag waren 13 jongelingen opgekomen om dienst te nemen by de Inst r uctie-Com pagnie. Hiervan werden er 8 geneeskundig onge schikt bevonden, moesten er t worden af- fewezen wetens onvoldoend examen en onden er 3 als volontair worden aange nomen. De volgende oproeping is bepaald op 4 Juni a.s. t He op 22 Maart j.l. vastgesteld kiezerslijst voor het jaar 1913/1914 bevat de namen van: 816 kiezers voor de Tweede Kamer, 807 voor de Provinciale Staten en 722 voor den gemeenteraad. Afgevoerd werden 69 kiezers, waarvan voor de Tweede Kamer, 61 voor de Provin ciale Staten en 68 voor den gemeenteraad Voor het eerst werden op ae kiezerslijst Ïeolaatst 71 kiezers, waarvan 71 voor de weede Kamer, 63 voor de Provinciale Staten en 34 voor den gemeenteraad. f Bjj de op 10 April j.l. door Burg. en Weths. dezer gemeente gehouden aan besteding van straatwerken z(jn deze gegund aan den laagsten inschrijver, den heer A. G. van Gent, aannemer te Ameide, voor de som van f 680. t De onderafdeeling .Lekstreek" van den Nederlandschen Bond van Gemeente ambtenaren heeft in hare vergadering van 3 April j.l. aan den oprichter en secretaris der afdeeling, den heer A. R. Veenslra, bjj diens vertrek naar Amersfoort, uls bljjk van erkentelijkheid voor de vele moeiten en zorgen, door hem aan de onderafdeeling besteed, een souvenir aangeboden, bestaande in een pracbtig boekwerk, t De afdeeling .Schoonhoven" van den Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging der Waarheid inde Hervormde Kerk heeft tot afgevaardigden naar de a.s. Bondsvergadering benoemd de heeren D. de Roojj en D. Lamoré. fDeheerJ.L.v.d.Pauw heeft,wegens vertrek uitaegemeente, bedankt als voorzitter der Christelijke Jongelingsvereeniging. Jozef alhier. fin de maand Maart werden in deze gemeente geslacht: 16 runderen, 7 kalveren, 33 varkens en 6 schapen. Ingevoerd werd 120 K.G. vleesch en 1 kist spek. Afgekeurd voor invoer werden: 2 koeiefl, 1 kalf en 1 varken. Afloop van publieke verkoopiugen van onroerende goederen. De u i t s I a g v a n d e p u b I i e k e verkooping, op 3/10 Anril 1913 door Notaris Treurniet te Moordrecht gehouden in .de Zalm" te Gouda, is geweest als volgt: De woning „Eben Haezer" met verschil lende landerijen te Gouderak, groot 19.71.63 H.A., is verkocht voor f36050aan mevrouw de wed. F. A. van Lange Pz., Rynsteen- fabrikante te Woerden. De perceelen weiland te Nieuwerkerk a/d IJssel, in den Zuidplaspolder, groot I.68.30 H.A., zyn verkocht voor f 2310 aan den heer R. E. van Stolk, directeur der Maatschappij »de Korenschoof", te Utrecht. Z. H. de Paus is, blijkens berichten uit Rome, ernstig siek. Een lang en zorgvuldig onderzoek wordt ingesteld. In hoofzaak lijdt Z. H. aan zwakte. Op het Vaticaan zjjn honderden telegram men van regeeringen, politici, vereenigingen en particulieren ontvangen, waarin om Inlichtingen wordt gevraagd en de beste wenschen voor 't herstel van den zieke worden geuit. Er is besloten dat de audiënties de maand April gestaakt zullen worden. •Alblasaerwaard en V!)fheeren landen, 11 April. De handel in kaas was deze week bjj vermeerderend aanbod tameljjk willig; de prjjs liep hooger. Boter met redeljjk goede vraag, nauwelijks prijshoudend Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 28.60 k f 32; zware partjjen tot f34.50 per 50 K.G. Goéboter f 0.70, weiboter f0.60 per V* K.G. Het weer was deze week zeer guur: de gevallen regen, die welkom was, bracht Ïsen verbetering iu de temperatuur. Waar et v«-e nog op stal bleef en de kachel in de kamer, is geen slecht beleid. •Amelde, 11 April. Met de werkzaam heden voor de verbetering van de los- en laadplaats alhier is reeds een aanvang ge maakt. De aannemer Chr. Streefkerk alhier, aan wien als laagste inschrijver het werk was gegund, deed de uitvoering ervan over aan den aannemer 'l Hoen te Alblasserdam. Donderdagavond gaf de zangvereenigin; „Kunstliefde en Vriendschap" voor een goec> bezette zaal haar tweede uitvoering in dit seizoen. Na een aantal zangnummers, die goed werden uitgevoerd, volgde een operette, getiteld „Mignon", welke bjjzonder in den smaak viel. Een en ander heeft den aan wezigen een aangenamen avond bezorgd en oogslte dan ook een warin applaus. Tot slot bield het bal velen nog eenigen tjjd bjjeen. 'IteiiHobop, 11 April. In de Woensdag gehouden bestuursvergadering van de nderlinge Brandverzekering voor Benschop on Omstreken „Draagt elkanders Lasten" had, evenals vorige jaren, een verloting plaats van een tiental Theo-fakkels, welke bjj de leden worden gedeponeerd. Zestig leden hebben tbans dit brandblusch- middel in hun woning. ••Benacliop. 11 April. A. Middelkoop, B. L. van den IJssel en J. de Bruin, allen alhier, hebben aan het gemeentebestuur een verzoek gericht tot verbetering van de kiezerslijst 1913/14, op giond dat zjj daarop niet voorkomen. Een pink van den veehouder C. van Baaren alhier brak bjj bet in de weide doen beide voorpooten. Het dier moest worden afgemaakt. Bergambacht, 11 April. Woensdag middag geraakte bet 6 jarig zoontje van H. J. P. Buitendijk al spelende onder een rjjdende lorrie. Het ventje kreeg aan zjjn bovenlip een wonde van 3 c.Mterwy 1 zjjn achterhoofd eveneens deerlijk was verwond. Dr. Hoedemakerverleende heelkundigehulp. Capelle a/d IJtisel, 11 April. De beer T. van der Have alhier is benoemd tot onderwijzer aan de school voor gewoon lager onderwjjs 8e klasse no. 69 te Rotterdam. •Gondrlaan, 10 April. Heden werd door de commissie voor den grindweg Nieuwpoort tot einde Postkade aanbesteed het leveren van grind voor dien weg. Minste inschrijver was de heer De Bruin te Hoornaar voor f 2,80 per M8. •«root- tiumcrH, 11 April. Vrijdag avond vergaderden de leden van de ver eeniging „Het Groene Kruis" bjj den heer I. de Stigter. De vergadering, welke door 40 leden.was bezocht, werd door den voorzitter, den heer J. J. Hendrikse, geopend. den secretaris, den heer lorden De notulen, door C. Zwart Voorspujj, voorgelezen onveranderd goedgekeurd. Uit bet verslag van den secretaris pver den toestand der vereeniging bleek, dat zj in bloeienden staat verkeert. Het ledenta bedraagt 272; bet materiaal is in goeden en voldoenden staat aanwezig en er wordt veel gebruik vun gemaakt. Daarna bracht de heer Zwart Voorspny als afgevaardigde een uitvoerig en zakeljjk verslag uit van de laatstgehouden algemeeue vergadering van de Zmd-Hollandache Ver eeniging „Het Groene Kruis", welke te Rotterdam is gehouden. De algemeene bijvalsbetuigingen van de vergadering en het woord van dank van den voorzitter daarvoor kwamen hein ten volle toe. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek, dat het boekjaar over 1912 sluit met een batig saldo van f 154,30b*. Besloten werd een vierde draaibare lighal te doen maken. Ook werd in beginsel sloten te trachten in deze gemeente, bjj voldoende deelneming, een cursus te doen geven in kraamvrouwen-verzorging en zui gelingen-bescherming. Na behandeling van nog enkele huishou delijke zaken sloot de voorzitter met een woord van dank de vergadering. •Haantreclit. lt April. De op22 Maart vastgestelde kiezerslijst 1913/'14 dezer gemeente wjjst aan: 387 kiezers voor de Tweede Kamer, 381 voor de Provinciale Staten en 301 voor den Gemeenteraad. Het vorige jaar waren deze cjjfers respectievelijk -356, 356 en 298. "Krimpen s/d Lek. 11 April. De heer L. den Ouden heeft bedankt als secre taris en als bestuurslid der gymnastiek- vereeniging „Sparta" alhier. In den vuilnisbak bjj de woning van C. Koojjman albier, waarin de lade in et gloei ende kolenasch was leeggeworpen, onstond een begin van brand, waardoor ook de planken van een in de nabjjheid staand schuurtje vlam vatten. Buren wisten met emmers water het brandje spoedig te blusschen. Een arin van den machinist A. Bouw man alhier begon plotseling op te zetten. De direct ontboden geneesheer Dr. Stolp constateerde bloedvergiftiging. •Lefekerkerk, II April. In de Dins dagavond gehouden vergadering van de turnvereeniging „K. d. O." is het ontwerp- regleinent besproken en goedgekeurd. Een nieuw bestuur werd gekozen, hetwelk is samengesteld als volgt: A. E. de Vos, voorzitter; L. Broere Jacsz., secretaris; mejuffrouw P. Deelen.lepenningmeesteresse; A Sljjk, 2e penningmeester; D. Dekker, commissaris en mejuffrouw M. Rikkoert, commissaresse van orde: M. Liglhart, com missaris en mejuffrouw J. Ligtbart, commis saresse der werktuigen. Donderdagmorgen is van de scheeps werf van deB heer T. van Duyvendyk albier met goed gevolg te water gelaten eat' van staal gebouwde kraanponton. Terstond daarna is de kiel gelegd voor een dito vaartuig. Beide zjjn veor Hollandsche rekening, Lckkerkerk, 11 April. Woensdag middag is van de scheepswerf van J. van Limborgh te Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten een van s'aal gebouwde boeieraHk groot ongeveer 66 ton.voor rekening van den beer G. Broere te Krimpen a/d IJssel. Lexmoud, 11 April. In de Zaterdag 5 April gehouden raadsvergadering, onder voorzitterschap van den heer J. Pot, waren alle leden tegenwoordig. Na voorlezing der notulen, welke onver anderd werden goedgekeurd, deelde de voorzitter mede, dat was ingekomen een missive van Ged. Staten, houdende mede- deeling dat de Ryksbydrage voor het lager onderwijs voor 1913 was vastgesteld op f 2875. Idem, houdende mededeeling dat het kohier no. 1 voor den hoofdelijken omslag voor 1913 is goedgekeurd. Idem betreffende de hondenbelasting voor 1913. Voorts werd de door het Algemeen Arm bestuur ingezonden rekening van 1912 goed gekeurd, bedragende in ontvangsten f 1605,27, in uitgaven f 1596,14"g, batig saldof9,121/2- Eveneens werd goedgekeurd de doordat Armbestuur ingeleverde begrooting voor 1913, in ontvangsten en uitgaven geraamc tot een bedrag van f 1632,621/2. Alsnu werd overgegaan tot de benoeming van stein bureaux voor de in den loop van dit jaar te houden stemmingen. Voor de stemming op 20 Mei a.s. voor een lid van de Provinciale Staten werden benoemd: als pl.verv. voorzitter J. de Vor; tot leden J. Vink en W. van Iperen; tot pl. verv. leden T. van Dieren Gz. en Ij. Ipenburg. Voor de stemming van éen lid der Tweede Kamer: als pl.verv. voorzitter J, de Vor; tot leden J. Vink en A. de Hoop, tot pl.verv. leden Chr. de Jong en T. van Dieren Gz. Voor de stemming van leden der Provin ciale Staten: ais pl.verv. voorzitter J. de Vor; tot leden B. Ipenburg, W. van loeren en A. de Hoop; tot pl.verv. leden J. Vink, T. van Dieren Gz. en Chr. de Jong. Voor de stemming van leden van den gemeenteraad: als pl.verv. voorzitter J. de Vor; tot led'-n W. van Iperen, Chr. de Jong en B. Ipenburg, tot pl.verv. leden A. de Hoop, T. van Dieren Gz. en J. Vink. Na de gebruikelijke rondvrkff^ werd, daar geen der leden het woord verlangde, de vergadering gesloten. Op de Kiezerslijst 19I3/T4 voor deze gemeente komen de namen voor van 286 kiezers voor de Tweede Kamer, 285 voor de Provinciale Staten en 248 voor den Gemeenteraad. •Aleuwerkerk a/d IJnncI. 10 April. Op de voorloopig vastgestelde kiezersljjst komen voor: 481 kiezers voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, verdeeld 335 loonkiezers, 118 inwonende zoons, 24 woningkiezers, 2 spaarbank-kiezers en 2 examen-kiezers. Voor den gemeenteraad komen er op voor 855 kiezers. In het vorige jaar waren deze cjjfers res pectievelijk 417, 417 en 338. Bjj de Woensdagavond door beeren Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente albier gehouden verpachting van de IJssel- djjken brachten deze f 789 op, tegen f 8f" in 1912. Nlenwerkerk a/d IJaael, 11 Aprif De beer W. A. van Bezoojjeii, onderwijzer bjj bet openbaar lager onderwjjs alhier, is benoemd tot onderwjjzer te Leiden. Mien w-Lek herland, 11 April. Inde vergadering van de vereeniging „Hulp in Nood" is de heer H. Smit als voorzitter en de heer A. de Jong als commissaris herkozen. Als commissarissen zijn gekozen de heeren Verslujjs, Jac. Spruitenburg,. P. G. Streefland en W. Stam en als bestuurslid de beer A. C. Roodenburg. *Ou<l-Albla*, 9 April. In de vergade ring met stemgerechtigde ingelanden is tot heemraad van den pblder Noordzijde be noemd de heer J. Joogeneel ••Polsbroek, 11 April, van het Algemeen Armbestuur 1912 bedraagt in ontvangst f fi uitgaaf f 3867,871/», het batig slot derhalve f 1293,51. •Reenwtfk, 11 April. De waag, de eerstelinge in onze gemeente, door en roet subsidie van de afd- eling „Reeuwyk" van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw opgericht en gevestigd bjj den hper L. P. van Leeuwen aan de Reeuwjjksche brug, heeft reeds baar diensten bewezen. Het eerste hok varkens, door den landbouwer Jobs. van Tol verkocht aan den landbouwer J. van Holst, beiden albier, is j.i. Woensdag in bovengenoemde waag gewogen. Wie volgt? Waddinxveen, 10 April. Tot onder wijzeres in de nuttige en fraaie handwerken aan de Christelijke School voor M.U-L.O. albier is benoemd mejuffrouw A. de Wilde te Gouda. In de maand Maart werd in de Rijks postspaarbank alhier ingelegd f 4106,95 en terugbetaald f 5542,85- Het laatste door bet kantoor uitgegeven boekje idNhCt het noraiuer 1344, Zevenhuizen, 11 April. Wegens het steeds toenemen van bet aantal leerlingen is de Cbristeljjke school op het dorp te klein. Het bestuur beeft besloten een derde lokaal by te houwen. Iu de Pinkstervacantie zal aan dit werk worden begonnen. Prjjs van Goadache le soort f 81,— a f88,60 andel BEOUT8ZAKGL De Rechtbank te Haarlem heeft Donderdag ujtypraak gedaan ia de zaak van den heer J. ,E W. D., lid van de Tweede Kamer,tegen wien wegens beleediging van den burgemeester van Zaandam f 100 boete subs. 5 dagen was geëisebt. Beklaagde werd tot f 25 boete subs. 5 dagen veroordeeld. De Rechtbank te Groningen beeft Donderdag den veehandelaar St. te Leegkerk, wegens hét vervoeren van een koe met 0vervollen uier, veroordeeld tot f 1 boete of 1 dag hechtenis, op grond van de overweging, dat is bewezen' dat deze wjjze van vervoer moet worden gequalificeerd als het vervoeren van een dier op noodeloos kwellende wjjze. KKKK\(i:i!WN. - Ds. F. C. Willekes, te Someren en Lierop (N.-8heeft het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Hendrik-Ido-Ambacbt aangenomen. - Twee vrouwe! jj ke leden van de Gereformeerde Kerk te Oldebroek hebben aan de Kerk f 5000 en aan de school f 2000 geschonken. teenw!)k, 10 April. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft den heer Adr. Verklejj Jacz. herbenoemd tot lid van het Pareebiaal Kerkbestuur. In vereenigde vergadering van Kerk- en Armbestuur i& de heer Joh. Verklejj Cm. herbenoemd tot lid van het R.-K. Armbestuur. Correspondentie. Een ingezonden stuk, benevens eenige berichten, wegens plaatsgebrek in het volgend nommer. ACATOUEBEIJUTEK. Nederl. Herv. Kerk. Lekkerkerk: Zondng 18 April, 's nam. 2 uur, Ds. Van den [Broek, vao Haastrecht. 845 >rilN BUKUEBLUKE NT Al* O. Hcboonhoven. Van 8—ll April. Geboren: Adrihna Geertruida, d. van S. Stekeieuburg en M. H. C. Hejjndermans. Overleden: H.'- W. Dogterom, oud 26 j echtgenoot van F. Boer. D Group, oud 84 j., weduwe van L. Schoon Thim. Haastrecht Van 1—31 Maart. Geboren: Johanna Adriana, d. van J. C. de Goejj en J. Kool. Hendrika Petronella, d. van P. L. van Someren en H. van den Heuvel. Overleden: M. Noorlaitder, oud 3j. E. R. Houdjjk, oud 49 j., eebtgenoote van J. Rost. Oudewater. Van 4—11 April. Geboren: Maria Wilheimina, d. van L. Straver en J. de Brujjn. Adrians Pie- ternetla Geertruida, d. van H. van Wijn gaarden en A. Hejj. Overleden: C. C. Engelhart, oud 3 1 Floor den Brave, oud 76 j.echtgen. van N. van Duurwn. Vliet. Van 1—31 Maart. Geboren: Nicolaas Willem, z. van J. H. Kasteljjn en G. Boer. Adrianus Petrus, z. van C. Nöbel en J. de Wit. Getrouwd: C. Schep, oud 87 j. (won. te Bergambacht) en M. de Jong, ónd 25 j. Overleden: W. Schanck, oud 6 j. V. Schanck, oud 1 j. Wil tonkop Maart. Geboren: Adriana Jannigje, d. Tan J. v. d. Wind en T. M. C. Bos. VleecherjJ-Berichten. •Ammeretol, 11 April. Van ZaterdagS April tot en met Vrydag 11 Aprjl zijn ter markt aangevoerd 278 wintcrzalmenprjjs per i/s K.G. f 1 fi f 1,15. •Kralingen, 11 April. Van 4 tot en met 10 April zjjn alhier ter markt aange voerd 1798 winterzalmen en 6 elften. Zalm gold f 0,80 k f 1,30 iper Vs K.G., elft f 0,i f 4 per stuk. •Krimpen a/d Lek, 11 April. Van 8 April tot heden izjjn alhier ter markt aangevoerd 6 zalmen, welke verkocht zjjn voor f 0,85 A f 1 de halve K.G. Marktberichten. Gouda, 10 April. Kaas, leqnaltdi, I 34.—, 2e qual. f 29,— a f31,—zwaardere f 34,— k f Aangevoerd 95 partjjen. Handel vlug. Boter met redeljjken aanvoer, handel vrjjwel: prjjs der goé- f 1,80 a f 1,40 en weiboter f 1,a f 1,20 per KJ&. Botterdam, 8 April. Aangevoerd 30 paarden, 524 magere en 2135 vette runderen, 198 vette, 1413 nuchtere en graskalveren. 4 schapen of lamineren, 9 varkens, 202 big gen, 3 bokken of géiten. Koeien en ossen 36 tot 43 et, stieren 33 tot 36 ct., kalveren 62'tot 62'/s ct. per kilo. Melkkoeien f 160 a f 340, kalf koeien f 160 f 850, stieren f 160 a f 370, pinken f 70 f 110, graskalveren f a f vaarzen f 120 a f 180, alles mager vee; biggen f 12, - a f 20,—; siachtpaarden f 80 a f 140. Nuchtere kalveren: fok- f 18,— A f 32,—, slacht- f 12,- k f l<k-. ftctaooniioven. 9 April. Boter le qual. 67 ct., 2e qual. 63 ct per half kilo. Kaas f 29 a f 33 per 50 kilo. ttegen kaas f 36 A f 40 per 50 kitó. feen f 11 A f 15 per stuk. tte kalveren 34 A 38 ct. pur kilo. tte varkens 27 a 29 ct. per kilo. Aardappelen (gele) f 2.75 per H.L. Id. (poters) f 1,70 per H.L. Eieren f 3, - per 100 stuks. Woerden, 9 April. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 209 partyen. O— Den 24. April a.a. hopen CORNELIS DEN HARTOG en CORNELIA LICHAAM Jgj te Oud-Alblas j den dag fe herdenken, dat zjj 40 Q- i Jaren door den huwelijke- S baud zjju verbondenen tege- I 1 jjk, dat bjj dan aldaar 20Jareu al* Nachtwaker voor de veiligheid en rust der inwoners zjjne nachte- ft* lyke tochten en rondes heeft gedaan. 80? Moge voor bes die dag niet onop- 5 gemerkt voorbygaan. Hij als nacht- fe* waker of liever als bebooren- j de tot het corps van de Ueilige $36 Hermandad bij nacht beeft Q>£j 25 lange jaren achtereen dus den j nachteljjken dienst elders en in anderen vorm dan bjj moeder de I vrouw moeten waarnemen. Moge voor dat paar de ttyd ook eens aan- j breken, dat dit alles meer naar i huwelijksvorm kan plaats hebben, j Dat zjj dien iuidjes vad harte gegund. Eeniüe Vrienden VAN BOVSNGENOEMD ECHTPAAR. Zoo de Heere wit en zjj leven, j: hopen onze geliefde Ouders JAN BASSA Hen. g MAAIKE FLORIDA* deLEEUW F.Hd. 26 April a.B. hunne te berdenken. Hunne dsnkbare Kinderen. Hagesteip, 12 April 1913. Korten burg. De Heer en Mevrouw LAZONDER de LEun geven hiermede kennis van de oorspoedige geboorte van hunnen Zoon CORNELIS. Pastorie Giessen-Nieuwkerk, 10'April 1913. 'Jfaiden-overleed, tot onze diepe droef heid, ouze innig gelit-fdu Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer PI KT EB PAllLtm MIIHMAN. in leven Wethouder der Gemeeute Ammerstoi, en Oud-Hoogheemraad der KRiMPtNERWAARD, in den ouderdom van bjjna 80 jaar. Ammerstoi Wed P. STUURMAN-Kentie. Rotterdam Wed. A.W, BEZEMER-Stuurman. Stolwjjk, A. de JONG Stuurman. W. de JONG. Ammerstoi, A. J. KOK—Stuurman. C. KOK. 0. STUURMAN. Schoonhoven, M. FIJN van DRAAT—Stuurman AREND C. A. FIJN van DRAAT. Polsbroek, P. de JONG Stuurman. A. de JONG. u - Bergambacht, ADR. STUURMAN. J. M. STUURMAN-Oskam. Leiden Dr. W. STUURMAN. L. C. STUURMAN van Gulden. Ammerstoi, PAUL. STUURMAN. P. STUURMAN-van der Bas en Kleinkinderen. Ammerstoi, 5 April 1913. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed, na een langdurig doch geduldig Ijjdenonze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder, Mejuffrouw MARBIGJE DEN OUDNTEN, Wed. van K. DE JONG, in den ouderdom van 75 jaren. Streefkerk, W. DE JONG. P. C. DE JONG—Verdoold Lekkerkerk, T. VERBOOM—de Jong. A. VERBOOM. Berkenwoude, M. BOTH—de Jong. D. BOTH. A. DE JONG. P. DE JONG—Stuurman. Polsbroek Gouda M. K. SCHILTt-de Jong. SCHILT. A. J. G. A. DE JONG. D. J. DE JONG- NlEU WEN HUIZEN. en Kleinkinderen en Achterkleinkind. Berkenwoude, 6 April 1913. Heden ontsliep, tot mjju grootedroef heid, mijne innig-geliefde Eebtgenoote geb. DEKKING, in den ouderdom van 32 jaren. P. TERLOUW. Amsterdam, 7 April 1913. Weteringschans 48. Heden behaagde het den Heere, lot onze diepe droefheid, tot Zich te nemen ome innig geliefde oudste Dochter en ZuAer in den ouderdom van 32 jaren. Wed. Ds. W. H. DEKKING- Aantjes. A. M. DEKKING. W. H. DEKKING. C. A. DEKKING. M. G. DEKKING. Bergambacht, 7 April 1913. Heden overleed, tot onze diepe droef, heid, na een kortstondige ziekte, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Zoon en Broeder in den ouderdom van ruim 18 jaren. Ons overtuigd houdende van Uwe deelneming, Uit aller naam, Wed. HENDRIK W. DOGTEROM- D Boer. Schoonhoven, 8 April 1918. Heden overleed, na zeer korf# onge steldheid, op 84-jarigen leeftjj9, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mevrouw D. GBEtJP, Weduwe van den Heer L. Schoon Thim. Uit aller naam, C. SCHOON THIM. Schoon boven, 9 April 1918. Bezoeken kunnen niet worden afge wacht. Algemeene kennisgeving. Geen bloemen. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden by bet overlijden van onzen vertyden van onzen n Vader, den Heer geliefden Echtgenoot en Dr. L. A. VAN LANGERAAD, betuigen wy onzen harteljjken dank. Mevr. VAN LANGERAAD de Wilde en Kinderen. Lekkerkerk, 11 April 19(8. Voor de vele bewyzen van deelneming, ontvangen by bet overiyden van onze ge liefde Eebtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JOHANNA MARGARETHA MANSCHOT, betuigen wj) onzen hartelyken dank. Uit aller naam, C. KASBERGEN. Gouderak, 11 April 1913. te Ncliownhoveu. Op Zondag IS April IOIS GEEN tiodadlenstoefbaing. O op Vrydag 18 April 19IS« 's avonds 71/0 uur, in het Café van den Heer P. STOP- PELENBURG te NTOLWIJK. te Amsterdam, dvérl Chriaiciyfee en OnclirlaielUlEe Neliolcn. W Golegcuheld tot debat. Op de Hoomkweekerg derFirmA'ERMEER en MAHLSTEDE, Bergambacht, kunnen geplaatst worden. Zich te vervoegen by J. VURENSie Bergambacht. TERSTOND GEVRAAGD: loon naar bekwaamheid, Schipper te Gouderak. i B. DE KREIJ, TERSTOND GEVRAAGD; by C. VONK te Berkenwoude. TERSTOND GEVRAAGD: by Pden OUDEN, Tuinder, Krimpen a/d Lik. Gevraagd, terstond of later, een P. G. Adres Wed. T. BLONK, Melkinrichtinf Boskoop. Tegen 1 Mei gevraagd; goed kunnende melkenhuis beschikbaar, bjj G. v. d. HEUVEL, Landbouwer, Meer kerk (Broek). Terstond of later gevraagd een *P. G., en goed kunnende "melkei Adres As. VERDUIJN te Gouow**- Gevraagd voor terstond, wegen9 ziekte der Dienstbode, Adres P. A. DERUIJTER, Wyohaedeiaar, Meerkerk. Wordt gevraagd een goed kunnende koken en werken, leeftjjd boven de 20 jaar. Loon f 100—f 120 met wascligeld. Adres G. DEN TOOM, Minstraat 16, Utrecht. TERSTOND GEVRAAGD P. G., goed kuunende melken, by J. TIMMERMAN te Moordrecht, Hoeve Loeveatein." Ter Boekdrukkerij van S. te W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven worden IOO wit voor Op fijn bristol carton in luxe étui enz. Naamkaartje* op hefiter wit cartoh, in net étui, gpleverd voor slechts «O CESTN. Op fijn m »-e.traat 88 Mr. Metselaar, Schoonhoven. Tol d.d.!Ske theek *qs solied Onderpand, disponibel f 70OO ex f MOO; engevrangd f 22000 k 41/4o/0op Hof stede en Landeryen met groote overwaarde, bevragen ten kantore van Notaris riNCk te Schoonhoven. TEIJING mMr voor ko»t en Inwoning, te verkrijgen by A. VAN DE WERKEN Gz., Greet-Amniers, Schoonhovenscbe Veer. Win ter leggers, van mijne bekroonde W. Wyandotte's a ÏO Lf Zw. Mi norca's k 71/2 CL, verpakking vry, vracht voq* kooper, by w. VERBURG la STOLWIJK. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Krimpenerwaard zjjn voor nemens op Maandag 28April 1913, des morgens ten 10 ure, in hel voormalig RECHTHUIS te BERGAMBACHT, onder nadere goedkeuring, by inschryving AAN TE BESTEDEN; lo. Het gewoon ouderhond der dyken van het Hoogheem raad schap, bestaande in hetverhoogen van dykskrnlnen, het aanhalen van taluds eng., in verschillende perceelen, omschreven in bestekken, die k f 0,50 verkrijgbaar zyn ter Secre tarie van de Krimpenerwaard te Ouder kerk a/d IJssel en by den Fabriek-Land- meter te Lekkerkerk. Aanwyzing Maandag 21 April 1913, aan vangende te Bergstwep en Dinsdag 22 April d. a.v., aanvangende te Krimpen a/d IJssel by de Noodsluis, telkens des morgens ten 9 ure. 2o. De levering van 4000 M8- os- derhondsgrtnt voor de dyks- krulneu en wegen, volgens monster, voorhanden by den Fabriek-Landmeter voornoemd, in perceelen, omschreven in bestekken, die k t 0,20 verkrygbaar zyn als boven. Inschryvings-bilietten moeten uiteriyk Zaterdag 26 April 1918 zyn ingeleverd aan voormelde Secretarie. SOIMIIT, HANDEL IN: ENZ. WAAROM OMDAT „The Indestructible Shoe" de eenige schoen is, welke met 3 maanden schriftelijke ga rantie op de Chroomzolen verkocht wordt. OMDAT „The Indestructible Shoe" prachtig gratis verzoold wordt, indien de zolen binnen 3 maanden doorgeloopen zyn. OMDAT „The Indestructible Shoe" ook lietChroom- bovenleér gegarandeerd wordt OMDAT „The Indestructible Shoe" elegant van pas vorm is. OMDAT „The Indestructible Shoe" een zeer gemak- keiyken pasvorm heeft. OMDAT „The Indestructible Shoe" in alle modellen tegen denzelfden prys verkocht wordt. OMDAT „The Indestructible Shoe" de pryzen zeer laag zyn. Prys Heeren Ryg- en Elastiekbottines/ 4.25. Pryzen Heeren Fietsscnoenen en Pantoffels 2.75. contant Dameslaarzen f 3,50 en 3,75 zonder Damesschoentjes 2,50 en 3,00. korting. Graat-Ammerp. Korte Dam b/d Vischbrug. STOFFEN, Minzaam aanbevelend, UIT DE HAND TE KOOP: met Te bevragen des Woensdags bij E. M. OOMS te Gouderak en dagelyks Delftschelaan 49 te 's-Gravenhagb. De Notaris D. TEIJINCK te Sehoonkaven is voor nemens op Woensdag 23 April 1913, 's avonds 7 uur, in het Koffiehuis van D. C. DEN HOED aldaar, by veiling en afslag, naar ilaatseiyk gebruik, in bet openbaar te ver- zoopenkrachtens art. 1223 B. W.: met ERF, gen<L 30, staande aan de Westzyde der Nieuwe Haven kad. Sectie C no. 1131, groot 1 Are, 31 Cfentinren. In gebruik by den eigenaar, den Heer F. A. TEPE. krachtens Art. 1223 B. W. te Giesseudara zal op V ry- dagden 18. April 1913 by veiling en op Vrydag den 25. A pril d.a. v. by afslag, telkens des avonds 1 7 ure, in de Zaal „HAR MONIE" te Neder-Hardinxveld, in bet openbaar verkoopen: gemerkt B no. 684, met OPEN GROND of TUIN en ERF, staande en gelegen aan den Parallelweg te kad. Sectie B no. 5191groot 3.47 Aren. Tbans in eigen gebruik by J. NOORLAND. Grondbelasting f 5,72. Aanvaarding en betaling der kooppennin gen op 2 Juni 1913. Het te verkoopenc is te bezichtigen twee dagen vóór en op den dag der veiling, van des voormiddags 9—12 ure, op vertoon van een toegangsbiljet, verkrygbaar ten kantore van genoemden Notaris. Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van de Notarissen H. ANDERSON te Gorlncbemf- en SCHELL voornoemd. met ERF en GROND, gen<i.42,ingericht en gebezigd tot Brood- en Koek bakker!), met BOVENWONING en daarachter staand PAKHUIS, aan de Westzyde der nieuwe Haven aldaar en strekkende tot de Koestraat, kad. Sectie C no. 1123 en 1124, ter grootte vin 3 Aren, 12 Centiaren. In gebruik b(j den eigenaar, den Heer A. VAN GROOTHEEST. Aanvaarding by de betaling der koop penningen op 28 Mei 1913. Nader onderricht te bekomen ten kantore van genoemden Notaris TEIJINCK en ten kantore van den Notaris G. LINDEIJER te IJ uttel moude. zullen te in het Boveneinde, aan de Zuid- UémMI zyde, n&by het Dorp, op de Hofstede „Eben Baëzer", op Vrydag 18 April 1913, 's voorm. half tien uur, publiek ver koopen: met de kalf of gekalfd hebbende, 6 PINKEN, KALVEREN, 3 ZOGGEN met BIGGEN, 3 drachtige ZOGGEN (2e dracht), KIPPEN, Boerenwagen, 2 Hooi-Machines, Schouw. Slypsteen Koopen van f 10,— ^n daar beneden, nevens alle onkosten A contant; de overige koopen op dag tot 1 November 1913, mits behoorlijk borgep stellende. Één uur vóór de Verkooping alles afge nummerd te bezichtigen. BC Geen gelegenheid tot uitspanning. zal qp Woensdag April 1 9 1 3, des voorm, om 9 uur, ten huize van Mej. Wed. KOK-Van Iperen, in hét Broek te om contant geld, publiek verkoopen: 16 kalfdragende of gekalfd hebbende waarvan de melkstaten bekend zyn. 3 VAARKOEIEN, 7 K'UlSpINKEN, 8 KUISKALVEREN en 1 STIERKALF. Tilbury met Berl.-zilver gemonteerd, op Collings-assen, Delftsch model, Boerenwagen, nieuwe.Kar met yzeren as, Kruiwagens en IJsslede, Tiiburytuig, Gareeltuig, Kar- en Wagentuigen, Schou\v, Planken, Varkens hokken en Bakken. Voorts: Tonnen, Wringtobben en Kaasvaten, Planken, Schragen, Filter, Kaaspers, Holsteiner Karn- macbine, een scjieif Hooi, Planken, Hekken, Horden, Boomen, Staken, Latten en Brand hout, benevens eenige Meubilair^ Goederen. 's Morgens vóór den verkoop te bezichtigen. te Streefkerk, zal op Woens dagen 16 en 23 April 1913, des voorm. 11 Uur, by J. OOS- ,iTER HOUT te l.augernk. voor (e Erven T. PEK, in het openbaar veilen en verkoopen: era. Nr *0, mrt F.BF. TUIN, BOOMGAARD, IIJKHEBM, «rl.ndland en tirtMlnnd, het Boveneinde te LANGERAK, «groot 34 Aren 81 Centlaren, in 8 per ceelen, by biljet Omschreven. De perceelen zyn te aanvaarden by de betaling, der kooppenningen vóór of op Juni a. s. Nadère informatiën zfln te hekomen ten kantore van gepoemden Notaris ANEMA. De Notaris P. NICHTKKM AN te Meer kerk zal op Dinsdag 15 April 1913, des voormiddags 91/2 uur, op de Hofstede bewoond door den Heer CQBN. VERSLUIS Jz. onder Noor- «I el oom om contant geld PUBLIEK VERKOOPEN: 3 KUISPINKEN, 1 STIERPINK, Tilbury, Boerenwagen, Kar, Schouw, f 7000 pond HOOI. Voorts alle waaronder Karn, Tobben en Vaten, Horden, Boó'men, Staken, Latten. Kruiwagen, Var kenshokken en Bakken, Tuigen. Te bezichtigen twee uur vóór de verkooping by inzet en afnlagop Woens dagen 16 en 23 April 1913, mbhp' telkens des morgens ten 11 ure, in het Koffiehuis „HARMONIE" te Ouder kerk a/d IjMoel, ten overslaan van den Notaris J. VAN DEB LEEDKN aldaar, van geteekend C nrs. 68 en 62, met SCHUUR, TUIN en ERVEN, naast elkander slaande en gelegen te OUDERKERK A/D IJSSEL, op zeer gunstigen sland in het dorp, helend oost Dr. L. G VAN OMME en west de Weduwe C. DE ZANGER, groot 4 Aren 76 Centiaren; benevens aldaar, aan de Veenwatering, helend oost P. C. VAN VLlET en west I. VONK, groot 24 Aren. Te aanvaardén 1 Mei 1ÓI3. Breeder by biljetten en nadere inlich tingen by den Notaris verkrygbaar by S. 6c W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Notaris G. VOS te Wad dinxvoen zul op Woen iCdÉHttMlr voormiddags 10 uur, aan de hofstede „GEERTRÜIDA's-HOEVE" Noordeinde A 214 te om contant geld, publiek verkoopen: 18 (gekalfd hebbende of kalfdragende) 6 Pinken, 12 Varken**, een part!) ment 1 éénpaards-rechtslroo-kafscbbon-dorsch- machine, 1 Tentwagen, 1 Brik met hekken 3 Boerenwagens, 2 wielenkarren, 1 Hooi- hark, 4 ploegen, 4 span Eggen, Tuigen, Varkenshokken en Zeuningen, Landhekken, 2 Karnen en verdere en eenige MEUBELEN MET HUISRAAD. Afgenummerd te bezichtigen op den verkoopdag van 8 uur voorm. af. Notaris G. VOS te Waddinx veen zal op Woensdag 23 April 1913, vnormiddags 10 uur, aan de Hofstede bewoond door den Heer H. KOK te Waddinxveen a./h. Dorp, om coutaut geld, publiek verkoopen i BRIK; 1 DOGCART; 1 DRIEWIELER KAR: 2 UITNEEMBARE VARKENSLAND- HOKKEN: BERGHEEFT en SPILLEN; LADDERS; KAASPERS; KAASPLANKEN en SCHRAGEN; TONNEN; KUIPEN; en eenig Huisraad. Afgenummerd te bezichtigen op den ver koopdag van 8 uur voorm. af. Op het erf is geen gelegenheid tot uit spanning. te Streefkerk, zal op Donder dag 17 April 1913, des voorm. 10 uur. ten huize van den heer M. VAN DER WOLF te Graafland C 23). om contant geld, in iet npeubaar verkoopen: waaronder 6 KALFKOEIEN, 5 KALF- VAARZEN (kalfdragende of gekalfd heb bende); 12 VAARKOEIEN en I KUISPINK. Een BOERENWAGEN metVarkeoskraam STORTKARREN; IJssledof 1HETEN- MACHINE; KOEKMOLEN; Hahi*ijff KARN met toebebooren, WRINGTOB, Roomtonnen, Emmers: Kaasvaten, Kaasplanken, Kaasmes en verdere Boomen, Planken, Palen, Boonstaken, Brand hout ?n wat verder zal worden aangeboden. De Notaris J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op Woensdag 23 April 1913, des voormiddags 10 uur, aan de Hofstede get<l G 12, uan de Stolwyksche Kade, nabij den Bilw(jkerweg te MolwDk. bewoond door- en ten verzoeke van den Heer A. DE BORST, om coutaut geld, publiek te verknopen: Eenige BIJINliALVEBEBf 1 drachtige ZEUG; Blokwagen, 2 Boerenwagens, 2 driewielde Karren en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. 'a Morgens vóór den verkoop afgenammerd te bezichtigen. Notaris BON te Papendfecht is voornemens op Woensdag 16 April 1913, des voormid- ÜHgs elf uur, te naby de Groote Waal, vóór het huis D 79, ten verzoeke van den Heer Ph. C. VINK, om contant geld, publiek te verkoopen: 1 mak donkerbruin 5-jarig VEULEN- PAARD (smal bles witvoet), 1 donkerbruin JAARLING-MERRIE, 2 KALFVAARZEN, 1 PINK, 2 KUISKAL-' VEREN, 1 Dogcart op Collings-patentas, 1 zeer soliede Boerenwagen, Kar, Tuigen, ENZ. Notaris BOS te Panendrecht is voor nemens op Woens dag 23 April 1913, des vooriniddags 9 uur, te (op het Öostrinde), vóór het Huis no. 19, ten verzoeke van den Heer G. DEK TOOM Wz., om contant geld. publiek te verkoopen: 1 mak zwartbont RUINPAARD, (gekalfd of aan den uier zynde), 1 GUISTE VAARS, 4 KUISPINKEN, eenige KUISKALVEREN, 1 ZEUG, 10 BIGGEN, 1 Boerenwagen, Kar, Grasmaaimachine (2-paards), 1 Aak, Tuigen en Waterforuuis (40 Liter), eene partBrandhout, Kachel en toebe- hooren, Bed met toebehooren en verdere Meubilair*) Goederen. ^Deurwaarders te Rotterdam, zullen aldaar op Diuttdag 22 April 1013, voormid dags 11 uur, ten verzoeke van de AMERI CA!* PETBDLEUM.COM PA MY* we gens beëindiging van het Winterseizoen, op de plaats van de firma POELS te HEER TJES, aan de Hngo de Grootairaat M o. 63a publiek, om contant geld, verkoopen: uitstekend geschikt voor stappend en dravend werk. Knkdagen: Zondag en Maandag, 20 en 21 April, van 10—4 uur, en 'amorgens vóór den verkoop vanaf 9 uur. o— Deurwaarder X I 3. VAM IPENBURG te Schoonhoven zal voor zyn ■FSaSP principaal J. STREU IER te Utrecht, op Dinsdag 15 April 1913, 's morgens 10 uur, vóór het Koffiehuis van W. OUSTERUM te LOPIK, «ui contant geld, verkoopen: als: EIKEN PLANKEN, PALF.N, BRUG- LEGGERS, SCU ROOTEN, SPA R REN PALEN enz. Vó^r den verkoop afgenummerd te aien.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4