Mantel-Costumes. Taille-Costumes (Japonnen). Covercoat Paletots, ROTTERDAM, Korte Hoogstraat 5-7. Jonge Dames- en Kinder-Kleeding. N°. a ,so, 6,”, 8,60. 13,”, 15,“. Colbert-Costumes, Colbert-Costumes, Colbert-Costumes,1 klas afwerking, Jongeheeren-Costumes, Jongeheeren-Costumes BOELHUIS BOELHUIS te COÜDERAK. 12,8°t.t2O I Zeer lage prijzen. Zeer elegant, onberispelijk afgewerkt en uiterst prijswaardig. VEE voor Ameide-Tienhoven eo. Prachtige sorteering 'S MET KORTE OF LANGE PANTALON, APARTE DESSINS, J NIEUWSTE MODELLEN, Lopikerstraat, SCHOONHOVEN, PAIN D’AMANDES a 10 Ct. per ons, ECHTE DEVENTER TAFELKOEKJES, verschillende BANKETSOORTEN etc. 75 WATE 0118818 RES ENORME COLLECTIES IN ALLE AFDEELINGEN. BINS STATE TW1 Vergadering i Dien dag wer ontwerp-Ziektew Een amendeux Grootst en voordeeligst Speciaalhuis in 'iÉ?- COVERCOAT JEKKERS, PALETOTS MANTEL-COSTUMES. OPENBARE VERGADERING Spreker: ie Heer Dr. W. W. VAN DER MEULEN te ’s-Hage, Candidaat der Vrijzinnigen in het Kiesdistrict Sliedrecht. te Moordrecht Bouw- en Melkgereedschappen, benevens een beste TBEKHOND en een partu Hooi BUIT O BELANGRIJK Boelhuis te Hoenkoop. PUBLIEK VERKOOPEN: Notaris Mr. V. G. A- BOLL te Gorinchem zal op Vrijdagen 64 Hcktaren uitmuntend M- en Hooiland, g legen in de Gorinchemsche en in de Oordtsche Avelingen en in den polder Har- dinxveld, in 45 perceelen en diverse com binatiën. EEN- EN TWEE-RII MODELLEN, f Q 45 4 75 5 I NIEUWSTE DESSSINS, 1 CHIQUE DESSINS, Q 50 11 50 19 75 SOLIDE STOFFEN, 1 PRIMA STOFFEN EN FOURNITUREN.fJ^SO^lW^SW^S^t.tSö,-. f 2,’», 3 4,” 6,-,7,“. f8,”, 9,”, 11,“, Men moge U, onder welke voorwendsels ook, ander fabrikaat opdringen, houdt vast aan Uw gewoonte: BERVOETS’ KLEEDING te dragen. Notaris Mr. V. G. A. BOLL te Gorinchem zal op Don- te Giessen-Oudekerk, ten huize van den Heer P. VAN DER ZOU WEN, wijk A, no. 9, in het openbaar, A ceatMnt verkoopen: KOEIEN, MAK MERRIEPAARD, Bouw- en Melkgereedschappen Waschtobbe, groot planken Varkenshok: en van Schoonhoven, •r gekuifd I» 1 I Smaakvolle keuze, zoowel in de eenvoudige ala in de - meest elegante genres. Zeer kleedsame modellen met moderne revers in de elegante cut away snit, J tailor made genre. korte, halflange en lange, modellen, 70, 80. 90, 100, 110, 190, 130 c.M. lang. Woensdag 9 uur, op U" te II SILLE i der gemee demee.i het Bacteriol water o Oorsprong: Aantal teldagen 1 kiemen soorten vervloeiei ziektekiec Oordeel: uitsteke (w. g.) Dr. va Heeren- Kinderkleeding ONZE CONFECTIE is algemeen bekend als: GK BERVOETS,”- Onovertroffen keus* in Zy, die in aai men, voorloopfa king van V EER worden uitgenooi persoonlijk aan t en Wethouders, dags te 12 uur Het loon bed ra Personen bene< komen niet in a zjjn met de beha motor genieten Zeer aparte modellen in de nieuwnte Moffenalle prijzen. Maandag is in I staking uitgebrc durende de Paasc socialistisch con| staking is: ven stemrecht. In hoeverre meen is, kan no In ieder geval di niet mee, en bovi vakvereeniginget verklaard. Nietl staking stellig economisch level zal krijgen. Daar de stakin z(jn natuurlek c regelen genomei het centrum zi gelegerd en ook taire bezetting i der groote ste< gesteld voor de zullen slechts ii heden gendarm» aanvragen. laren, tvai Waterfilti Sljjpsteen, 1 Drankkui Land bon wgerce Staken Ringen. Alles te zien *s morgens vóór de verkoo- ping, van 7—9 uur. BV Op de Hofstede wordt geen gele genheid gegeven tot uitspannen. op WOENSDAG 16 APRIL 1913, *s avonds tun 8 ure, in de Zaal van den Heer J. G. DIEPENHORST te Amelde. Gelegenheid lot debat. Zondagmiddag gepleegd op den 26-jarig Spaanse ti het paard van di een troepen-défi en loste enkele De Koning werd i werd gegrepen. ff,'. De Notaris IV* NIC TREURNIET zal op Woensdag 16 April 1918, ’g moraens te 9 uren, bij den heer J. VAN DER SPEK JACzn., in den Zuid- plaspolder, aan deu Nieuwerkerkscben weg, •m contant geld, publiek verkoopen: 37stuks Hoornvee, Tilbury. Kaasbrik met hekken. Boerenwagen, driewielde Kar, tlooihark, tweepaards Ket- tiogegge. smalle eiken Schouw, Vlonders, Varkenshokken, Troggen. Landhekken, Wringtobbe. WeikuipenKaasvaten. Hand- karn, Melkbussen van 40 Liter, Kaaspersen, Bascules en verdere DE BAI De vlootbetoogi sche kust is ovi Of dit van eenige vorden afgewacbt dat Kon.”g Nikol zal. Erger is het vc het zijn steun nie transporten naai en de kr(jgsbedri voorloopig gestai ineene bestormiu komen. Montenegro is staat geheel allee mogendheden. Op het ook niet mee communiqué, doo van buitenlandsct blqkt dat duidelü dat Rusland in Balkan-staten beh nagestreefd, was overwinnaars de windingen zoovel Dat doel is bereik Skeetari niet ge Russische regeer stad, die bg Albi En zoo staat di alleen. Het is he voor alle andere den stoot tot dei Tot dank hiervo< vruchten van dei in den steek geh Het schijnt di eischen der Bail komen. In dat g gesloten z(jn. Tu zyn lot in hande en heeft dus nie liet het direct verluidde dat de deelen zouden vi De Notarissen KRUISWIJK te Oudewater en MONTIJN te Gouda zullen op Woensdag 16 April 1918, *s morgens 9 uur, op de Hofstede .Dwaal ik. wacht U" te Hoenkoop. voor den Heer A. SILLE aldaar, voor contant geld, Eau best bruin 7-jarig MERRIEPAARD, 30 stuks Hoornvee (gekalfd hebbende of kalfdr. Koeien), waar onder drie Koeien welke in Juni a. s. moeten kalven, een GUSTE VAARS, 5 STIER KALVEREN, 8 KUISKALVEREN. Voorts: Een Omnibus-breack uit de fa briek van Buitenweg, 1 Kaas-breack met kleed en kraam, 1 Tilbury. 2 Boerenwagens, 1 Paarden-hooibark, 1 Hooischudder. 2 Schou wen, 1 Mesthok voor 3 kalveren, 1 Tilbury- tuig, 2 Wagentuigen, 2 Wringtobben, eenige Kuipen, Staren, Kaasvaten, Kansplanken en Schragen. Waterfilter, Waterfornuis, Kook- fornuis, Slijpsteen, 6 Kruiwagens, Land hekken. 2 Drankkuipen, 2 Ladders en klein Landbou wgereedechapKoeringen De Notaris NIC. TREURNIET zal op Vrijdag 18 April 1918, X? i. ’s morgens te 9lk uren, aan de Bouwmanswoning Nr. 106. vlak SVmF b(j het dorp GOUDERAK, om contant geld, publiek verkoopen: 20 Melkkoeien, (gekalfd hebbende), 6 PINKEN, 5 ZEUGEN (1 met Biggen en 4 drachtig). 1 MEST- VARKEN, eenige KUISCHKALVERS, Til bury. Vlonders, 8 Menbruggen met baddings, Landhekken, Wringtobbe, Karn, Staren, Kaaspers, Kaasvaten, Kaasiafel, Melkbussen, Botervloten, Emmers en verdere Bouw-, Melk- ea Nlsotgereedechappen. De Melkkoeien kunnen zoo noodig tot 26 April 1918 op de woning gestald blgven. 25 April en 2 Mei 1913, tel- kens des voormiddag» om 10 BTfcm" uur, te Gorinchem in .DE DOELEN", bjj inzetting en toewijzing in het openbaar veilen en verkoopen: Oder Giriacheia ei Hirdluveld, Ongeveer In het breede omschreven bij veilings- boekjes, welke, evenals alle inlichtingen, gratis verkrfigbaar zgn ten kantore van Notaris Mr. BOLL voornoemd en van den Notaris L. A. VAN DIJK aan het Westeinde No. 10 te *n-G raven huge, terwfjl aan eerstgemeld kantoor tevens de kadastrale kaarten vau bet te veilene voor belang hebbenden ter inzage liggen. 23 kalfdragcude hebbende 6 KUI8PINKEN, 1 •-Jarig donkerbruin witvoet, Boerenwagen, Stortkar, Tilbury, Tuigen, Wringtobben. Pekelbakken, Karns, Kaas pers, Kaasvaten, Kaapstanders, Kaasborden, Kuipen, Tonnen, Emmers en verdere Verder Kachels, Tafels, Slieten, Horden. Booinen, Latten en Stokken eu eene groote partfj Brandhout. Eén uur vóór den verkoop te bezichtigen. BV* Op de Hofstede is geen gelegenheid tol stalling. BELANGRIJKE Openbare Verkooping.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 5