Offlciöölo [nou VEERMAN. 1913 Zaterdag 19 April. N°. 3438. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. Ktynhardt'E jenawUbletten oeemt, zal men spoedig inslapen en n verkwikkende rust genieten. Belangrijk BINNENLAND. APE- 08- HD Gemeenteraad van Schoonhoven Intercomm. Telefoon-nr. 20. >p wat er moet zyn mot zonder hoofdeiyke 'ery 'an wordt de M. ook S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. en ien >jen de nen, bus De voor zooveel zy aangetrokken en te <e een >Uu, «01WÏH1H COURANT. ver- N. B., te rg op hem imen. n de een ibruik over- aan den oven gebruik en -ariog. Weths r van einde er kan driems Dat k< A. Hoogend Van 1-81 Aaltje, K. van der toop en van C. >eg hem de deze inis- 14 dagen ge- Deze Courant wordt des IToentdavs- en des Zatord™. morgen» l -“-*--- ƒ0,75. r^- abonneeren bij alle gemeld: der Gereformeerde 'ond be- week. van 18jaar _w die bekend een petroleum- •ur. wordt op- den oven: recht. Zyn het niet de >eer te kennen, uit Dit Dammer bestaat alt S bladen. n Sonsbeek: Asjeblieft! L. van Willenawaard Ien de ker, oud 13 trkerk. oren: -Gsir^C". van 11 j van G. en wyk- Van der Hoek ter plaatse gekomen eerste hulp te verleenen. testen direct de H. Sacra- I worden. en -auto zyn allen naar A. v. ran 2 Maart een Beklaagde ontkei uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden Franco per post door het geheele rijk f 0.90. Men kan zich jren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0.10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdag»- en tot Vrijdag s-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën voor 3-maai plaatsing opge geven, worden slechté 2-maal in rekening gebracht. U1PU Excellen ta Pudding IQcts doos3pak)es27cts. 35 j. (won. B^uijn, oud I j. (won. te oud 24 j. 10 j. - P.de N. Hoogen- serel pleitte voor de eerste clementie. _j S. pleitte Mr. H. A. v. -i-, 9Ubsidiair het op straf. en Weths. op een vaste >rkorat. De w-ukeiyk van aller* -ser. Zy ssaria de bevoogd den veerdienst zelf ens de zooeven aangenomen be- in de verordening op de waterleve- wordt zonder boofdeljike stemming le gevraagde restitutie te verleenen. de orde is een voorstel inzake getuige liet getra| jenvoudi een atk traf. irg, uit Utrecht, verzocht ■geldboete op te leggen; „.Schreuder zegt, Willenswaard ongelyk is deze: by de wet is dat de urinoirs en de scholen doorgespoeld moeten n. Burg, en Weths. hadden letteriyk opgevat en hun p die letterlyke opvatting ibleken is echter dat die j tot allerlei onaange- geeft. Wanneer de gebruik worden door- KEHKMEUWN. D s. T h. G. C. R a p p a r d H. M. M z n., predikant le Randwyk en Lakemond, voor heen te Bergambacht, heeft een beroep ont vangen naar de Ned. Herv. Kerk te Lienden (2e predikantsplaals). Dr. W. G. Harrenstein, candidaat te Amsterdam, heeft een beroep ontvangen naar de Gereformeerde Kerk te ’s-(j ra venhage (voor de Evangelisatie). Tot toelichting van dit beroep wordt aan „de Rott.” het volgende Stemgerechtigde leden Kerk te ’s-Gravenhage w <ren Maandagavi opgeroepen in de Westerkerk om te slissen over een belangrijke zaak. Deze betrof n.l. een voorstel van den kerkeraad om over te gaan tot d- beroeping van een vyfden dienaar des Woords met beperkt opdracht, speciaal belast met den arbeid der Evangelisatie. Als zoodanig vestigde de RECHTSZAK EN. De Rechtbank te Rotterdam heeft j.l. ümmhv o... d. volgende zaken behandeld De gemeenteveldwachter te Lopik, L. v. d. Berg, verklaarde, dat de-30-jarige losse arbeider A. v. B., van daar, hem in den avoad van 2 Maart een schop had toege- braoW. Beklaagde ontkende. HwO. M., waargenomen door Mr. Steen- bcrme, eischle ter zake van mishandeling vaiKjen ambtenaar acht dagen gevangenis- straf. De gemeenteveldwachter Werrie klaarde, dat de 19-jarige schipper Lopik, hem en zijn collega v. d. Berj 2 Maart aldaar had uitgescholden, en bovendien een trap had gegeven. Beklaagde gaf het eerste toe; het tweede ontkende hij. Het zou hem, zeide hy, zeer gaarne spyten, indjen hy Werrie had getrapt. Buiten eede gehoord, deelde de vader van beklaagde als getuige a décharge mede, dat zyn zoon niet getrapt had. Eisch wegens eenvoudige beleediging mishandeling van een ambtenaar: veertii dagen gevangenissti Mr. O Hogei den beklaagd^ GEMENGD NIEUWS. De spoorweg GoudaSchoon hoven nadert thans snel zyn voltooiing. De spoorbaan strekt zich nu byna uit tot het aansluitingspunt op de spoorbaan Gouda— Utrecht. Dit laatste gedeelte begint echter weer leelyk te doen. Door de groote massa’s zand, welke met 'de treinen worden aan gevoerd en welke worden gestort op de baan, welke thans achter de gebouwen der Sociëteit „Ons Genoegen” wordt gelegd, is de grond ter zyde van die baan aan het werken gegaan en wel zoodanig, dat zich in den vliet, welke loopt langs de gebouwen der Sociëteit, een eilandje heeft gevormd ter grootte van circa 4 by 2 M. Daar de zandstorting nog steeds plaam heeft, zal bet de vraag zyn of niet meerdere werking van den grond zal plaats hebben en in het geval dat zulks zoo mocht zyn, konden hieruit wel eens bezwaren voort komen zoowel voor den in aaubouw zynden schouwburg als voor de gebouwen der Sociëteit. Reeds werden ter plaatse opna men gedaan ten einde den juisten normalen toestand te kunnen aangeven, voor bet ge val zich door het werken van den grond moei- lykheden kunnen voordoen, die wellicht tot schade aanleiding kunnen geven. „G. Ct.’’ Donderdag is de op de Texel wonende oud-postpraaiscbipper Teunis Mz. de Waard 91 jaar geworden. Een groot deel van zyn leven woonde hy op Vlieland, waar hy een aantal jaren schipper was van de reddingboot der N.en Z.-H. Redding-inaatschappy. Met die boot, alsmede met eigen schuit en vlet, redde de Waard by verschillende gelegenheden bet leven van 72 personen. Toen bij de schipbreuk van de Duitsche bark „Franklin”, met 175 landverhuizers aan boord, de reddingboot onbruikbaar werd, redde de Waard met eigen vlet 47 van deze schipbreukelingen. De overigen werden met sloepen van het loodswezen gered. De oude zeeman is thans geheel zonder middelen en wordt door familieleden ver zorgd. By Bonn is de stoomboot „Sieg fried", van de Nederlandsche Stoom boot- Reedery te Rotterdam, in de duisternis in aanvaring geweest met het laatste schip van een voor anker liggenden sleep. Er werd aanmerkelyke avery veroorzaakt. De kapitein van de „Siegfried’Wsprong te water en verdronk. Naby despooriynUtrecht— Amersfoort was Maandagavond half acht bet elfjarig dochtertje van den heer Lasterie, hoofd der school, aan den „Dolder" te Zeist, met eenige vriendinnetjes aan het spelen. Opeens liep zy in de richting van de spooriyn en had daarby het ongeluk onder den juist passeerenden sneltrein te geraken. Het kind was terstond dood. Zaterdagmiddag heeft de be woner van de villa „Schoonenberg”, tusschen Velsen en Driehuizen gelegen, in een vlaag van waanzin een viervoudigen moordaan slag gepleegd. De „N. R. Ct.” geeft van dezen aanslag het volgende verhaal Aan den weg tusschen bet dorp Velsen en Driehuizen ligt de villa „Schoonenberg”, bewoond door de familie De Vr. Bij deze woonde gedurende eenigen tijd in een broeder van den heer De Vr., welke voor dien als zenuwpatiënt in een inrichting te Loosduinen was verpleegd. Den laatsten tyd verergerde zyn toestand, hoewel hy volkomen vryheid van beweging genoot, dermate, dat besloten moest worden hem weer naar de inrichting terug te brengen. Dit zou Zaterdagnamiddag plaats vinden, waarom zich de heer Dr. Bont, een zieken broeder en een helper derwaarts begeven hadden. Nauwelyks was Dr. B. in de kamer, waar zich de patiënt bevond, of deze trok plotseling een revolver, loste daar twee schoten mede op den dokter, die'in den neus en naasl het oog getroffen nederviel. De ziekenbroeder, die wilde toeschieten, be kwam een schot in den schouderen viel op den grond; de overig** aanwezigen vluchtten daarop Wel tracht te-d** koetsier van den heer De V. nog ter hulp te komen, maar deze moest voor eigen levensbehoud vluchten. Terwyl naar alle kanten om hulp gesneld werd, was juist de slagersknecht K. de Boer ter plaatse. Deze drong de kamer binnen, maar hem werd, onder bedreiging neer geschoten te worden, gelast mede te helpen de in zyn bloed badende, dokter uit de kamer te verwyderen. Toen dit was ge schied, was inmiddels hulp opgedaagd in de personen van den burgemeester Mr. Ver Loren van Therrtaat, dêta chef-veldwachter De Ruiter, den spoorwegarbeider J. Hamers, de heeren Waterschot én Slot. Toen deze de kamer bianendrongen warden zy mat kogels SIn verband met de bepalingen der Motor- en Rywielwet zyn in de maand Maart o.a. uitgereikt: RUbewyzen aan: Mr. Willige-Langerak: A. F. en T. A. Kanters, beid— D. Klapwyk en H. Lu* koop; M. A. F. H. Dekkers, beiden te A. W. Gras Udo, allen I A. H Dikbooff te Gouda; S. A. Groot te Noordeli te Peursum; H. I en W. de Bruin te Zwammer Nummerbewyzen aan: Mr. te Willige-Langerak: A. F. 1 te AiblasserdainH. J. f’ Sauter, A. H. Dikbooff en allen te Gouda; S. A. Otto J. Pot te Kinderdyk, g Lekkerland; B. de Groot C. M. van Houweling te Peun Schram te Ridderkerk; W. Zwammerdam. kerkeraad de aandacht op Dr. W. G. Harren stein, proponent te Amsterdam, die ook reeds gepolst was. Voorgesteld werd dus den kerkeraad vryheid te geven hem te beroepen. Deze zeer byzondere omstandig heden hebban den kerknraad bewogen aldus te handelen en de gemeente Maandagavond voor de beslissende keus te stellen. Ge wezen werd ook op de omstandigheid dat Dr. H., getuige zyn dissertatie over „Het arbeidsterrein der Kerk in de groote steden”, byzonder voor den arbeid der inwendige zending geschikt scbynt te zyn en dat de flnancieele lasten in dit byzondere geval ook aanmerkelyk lichter zyn als het geval zou zyn by de beroeping van een 5en predikant. Na breede discussie werd tot schriftelyke stemming overgegaan en het voorstel des kerkeraads aangenomen met 499 stemmen voor, 70 tegen en 23 blanco. I Zooals men weet heeft de Gereformeerde Kerk te Langerak ook een beroep op Dr. Harrenstein uitgebracbt. jen toestand, die menigeen het leven langenaam maaktmen is niet in staat i werk naar behooren te verrichten verzwakt in eik opzicht. Indien n echter vóór het naar bed gaan een tr van Verkrygbaar by Apothekers en Dro sten per koker f 0,50. Hoofd verkooper voor Schoon hovew a OiiiMtreken A. N. VAN ZESSEN. Verder by: NT COOPS. Gouda. DEN DUIJN, Vnttawi». VAN WALSEM, Ouderkerk a/dIJ. RIETVELD, Nieuwpoort. STAM Gz., Streefkerk, •GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJ. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek BURGERLIJKE NT AND. Alblasserdum. Van 4—11 April. Geboren: Johannes, z. van C. Farman E. M. G. Giesselbach. Jacob, z. van de Waal en J. B. Kloot. Overleden: J. 'J. van drr Perk, oud j., weduwnaar van A. Noordhoven. J. Deelen, oud 10 d. Hergambaclit. Van 7 Maart—11 April. Geboren: Jacob, z. van J. Bak en M. osenbnom. Diederika Wilhelmina, d. in T. Stalenburg en M. Rook. Teunis, van P. de Bfuyn en E. Berkouwer. nifemiinlje Margaretha, d. van K. J. Kok i K. Noordegraaf. Marinus, z. van T. d. Hek en J. P. Noomen. Klazina, d. in S. Schilt en J. Koudstaal. Getrouwd: H. Kentie, oud F" Groot-Aminers) en G. de Rruijn,' ij - C. v. Vliet, oud 31 ouda) en A. v. Wyngaarden, Overleden: A. Boer, oud root, oud 75 j., weduwnaar van I oorn. L. den Hoed, oud 22 j. «ileMsendmu. Van 4—11 April. Geboren: Marius, z. van J. Kamsteeg n A. Tieleman. Elisabeth, d. van K. C. an Dyk en A. van den Heuvel. Johannes, van Joh. Heikoop en K. de Hek. Aantje, van D. van Dkm en C. Ooms. Willem, van A. van Houwelingen en Jz Heikoop. an, z. van D. de Rooy en G. A. van Herpen. Overleden: D. de Jong, oud 47 j., chtgen. van G. J. van Duren. P. Ver- loeff, oud 57 j., echtgen. van M. Zanen. Jaarsveld. Van 1—31 Maart. Geboren: Joost, z. van H. Oskam en L M. van den Berg. Adrianus, z. van van Dommelen. Zwaantje, d. van D. Jskam en C. Molenaar. Maria Cornelia, I. van H.. Kuijf en J. Stolwyk. Pieter, van H. Stigter en T. Molenaar. Neeltje lannigje, d. van W. Schep en J. Brouwer. lysbertha Cornelia, d. van C. van Soolingen m M. de Bruin. Overleden: A. Hoogendoorn, oud 55 j. Leerbroek. Van 1—31 Maart. Geboren: Aaltje, d. van J. II. A. de ong en A. van der Stelt. Jan, z. van K. Middelkoop en T. de Stigter. Willem Cornelia, z. van C. Bor en E. van Wyk. Getrouwd: T. de Keizer, oud 23 j. en H. Bikker, oud 23 j. Meerkerk. Van 1—31 Maart. Geboren: Teuntje Gerritj^, d. Kok (overl.) en N. van Iperen. Getrouwd: J. Verschoor, oud 22 j. en van der Heiden, oud 24 j. A. Vonk, oud 21 j en W. Vogel, oud 21 j. Oveileden: J. W. Ter maat, oud 75 j., echtgenoote van L. van Vuren. 2 leven loos uangegeven kinderen van C. van IJzeren en S. Brakel. Nleuwerkerk a/d IJ. 28 Mrt.-l 1 April. Geboren: Pieter, z. van P. Dullaart en M. Crone. Teuntje Huibertjes d. van J. stubbe en H. den Boer. Dirkje Sytje, d. van D. van Wilgen burg en C. Koomeef. Johanna Margaretha, d. van L. Erberveld en E. de Vos. Overleden: C. Karreman, oud 16 m. Waddluxveen. Van 28 Maart—11 April. Geboren: Adrianus, z. van J. van Toledo en M. .'jchotman. Gerrit Corneiis, z. van A. de Joode en W. van Olterloo. Aaltje, d. van H. Olie en H. Kruiger. Laurens Pieter, z. van W. Sekeris en K. Hooger- dyk. Adrianus Wilhelmus Joseph, z. van P. Vergeer en G. A. Spruit. Antje, d. van T. C. van Leeuwen en T. van der Loo. Cornelia, z. van G. van der Starre en J. Boeve. Cornelia, d. van A. Koren en I. vai. den Heuvel. Cornelia, z. van C. Brem nier en B. van Erk. Corneiis, z. van A. Hoogerdyk en A. van Heteren. Eli zabeth Woutje, d. van D. de Bruin en J. Borst. x Getrouwd: K. Boot (won. t« Barwouts- waarijer) en J. van Nielen. Overleden: Een levenloos aangegeven fcind van H. C. do Bruin on A. lUtliuiwa. De 89-jarige landbouwer G. S., te Zeven huizen, bekende op 28 Februari zyn neef, den koopman D. Sol, te hebben uitgescholden voor dief. Den dag te voren had beklaagde een zoontje van Sol, die hem met andere jongetjes hinderde^ tegen een muur geduwd en op den grond gegooid. Eisch wegens eenvoudige beleediging en mishandeling: f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. De Rechtbank veroordeelde: N. B., 19 jaar, schipper te Lopik (zie boven), wegens eenvoudige beleediging en mishandeling van een ambtenaar, tot f 25 boete subs. 15 dagen hechtenis. G. S., 39 jaar, landbouwer te Zevenhuizen (zie boven), wegens eenvoudige beleediging en mishandeling, tot f 5 boete subs. 5 dagen hechtenis. Voor de Rechtbank te ’s-Gra- venbage hebben Maandag terechtgestaan drie zwervers, de nog jeugdige P. H. N. en H. B. R. en de 40-jange J. W. S., wegens verschillende inbraken te Boskoop gepleegd. Zy hadden elkaar in Arnhem ontmoet en waren over Utrecht gegaan naar Bos koop, waar een hunner vroeger had ge werkt, met het doel daar te gaan stelen, omdat zij behoefte hadden aan voedsel en kleeding. In enkele loodsen en kantoren braker zy in den nacht van 19/20 Februari in; buit bestond uit kieedingstukken, schoener enkele werktuigen, sigaren, tabak, een cacao, een flesch wyn en potlooden. kleedingstukken werden, voor zooveel er behoefte aan hadden, den rest werd verkocht. De beide jeugdige beklaagden legden een volledige bekentenis af, beklaagde S. aan- wyzende als mededader. Deze ontkende, met hen te Boskoop te zyn geweest. Hy bad 'hen te Utrecht verlaten en na den 20en weder te Leiden ontmoet. In zyn bezit waren echter gevonden potlooden, schoenen en kousen van dezelfde soort als ,ökoop waren gestolen. S. beweerde tlooden te Schoonhoven en de schoenen iden te hebben gekocht en de kousen jegebracht uit Duitschland. ater, waar beklaagden zich ,_j na de inbraken* om nacht- imeldden, werden zij door de veld- gefouilleerd en werd een deel van i potlooden op S. gevonden. Zy m de gestolen kleeren en schoe- begroet. De chef-veldwachter De Ruiter kreeg aan beide zyden in de borst een kogel, de spoor wegarbeider Hamers een kogel in den buik, zoodat beiden neerstortten. De Ruiter had echter nog tegenwoordigheid van geest, de boeien uit den zak te halen, terwyl van ondeelbaar oogenblik de anderen gel wisten te maken om den woesteling te i mannen en in boeien te slaan. Intusscben Waren Dr. Heslinga zuster Van der Hoek ter pl om de eerste hulp te verlei Aan Hamers mo« menten toegediend Per ziekenwagen Haarlem vervoerd. De ongelukkige dader is per auto naar het rykskrankzinmgengesticht „Meerenberg" overgebracht. In de weekvanSl Maart—6 April werden te Sas van Gent per spoor uitge voerd 1098 kilogram kikvorschen-achter- pootjes. Schat men het gewicht van 100 pootjes op 1 kilogram, dan vertegenwoor digen deze 1098 kilogram niet minder dan 54,900 kikvorschen, die gedurende ongeveer één week in deze omgeving gedood werden. Gemiddeld 7850 kikvorschen per dag. (Zeeuwsche Koerier.) op Vrydag 9 April 1913, 's nam. te 2 uur. (Vervolg van No. 3436.) 2. Aan de orde is een voorstel inzake schoolverbouw. De voorzitter deelt mede dat de kosten van dezen verbouw aanvankeiyk op f 1157 werden geraamd, doch dat gebleken is dat de veranderingen op bescheidener voet kunnen geschieden, waardoor de kosten op f 700 800 zullen komen. Burg, en «vetbs. vragen machtiging om de zaak af te handelen en de noodige administratieve maatregelen te nemen. De heer C. L. van Willenswaard merkt op, dat de begrooting der uitgaven ditmaal niet ter visie beeft getogende vorige maal wel. Spreker maakt deze op merking, omdat den vorigen keer, op de begrooting ad f 1157, voor de privaten van *EWee scholen f 888 stond genoteerd, van welk bedrag de distncts-scboolopziener wel f \400 heeft afgenomen. Het is spreker eed raadsel, hoe Burg, en Weths. aan een zóó hoog bedrag zyn gekomen: had de districts-schoolopziener het niet verminderd, de gemeeyte zou veel te veel hebben uitgegeven. Gegeven dit feit, zou spreker ook ditmaal gaarne de begrooting hebben gezien. De voorzitter deelt in antwoord hierop mede, dat Burg, en Weths. waren afgegaan op den deskundigen opzichter, die de raming had gemaakt. De wethouder H. A. dat de heer Van Will heeft. De zaak voorgeschrevi privaten op kunnen aan t werd vi De beide jeugdige I bekentenis als mededader. ien te Boskoop te iw te Utrecht verlaten en Ier te Leiden ontmoet. jchter gevonden isen van dezelfdi Zy, die in aanmerking wenseben te ko men, voorloopig voor een tydelijke’ betrek king van VEERMAN te Schoonhoven, worden uitgenoodigd zich vóór 1 Mei 1913 persoon ijk aan te melden by Burgemeester en Wethouders, by voorkeur des Donder dags te 12 uur. Het loon bedraagt f 7,— per Personen beneden den leeftyd komen niet in aanmerking; zy v"*i met de behandeling van een .uotor genieten de voorkei ven, privaten op de s kunnen worden. Burg, dit voorschrift letteriyi berekening op g.» gebaseerd. Geb' letterlyxe opvatting naamheden aanleiding geeft. Wannei privaten telkens na gebruik worden gespoeld, blyven de kinderen dit i u bleken er foor pleizier even op zitten. Volstaan kan worden met de privaten twee- of driemaal per dag door te laten spoelen. Dat konden Burg, en Weths. en de opzichter niet weten; dat kon alleen de districts-schoolopziener weten. Die oor deelde het aanbrengen van stortbakies niet noodig, en daardoor is het werk goedkooper geworden. Noch Burg, en Weths., noch den opzichter kan dus eenig verwet treffen. De heer C. L. van Willenswaard vindt het toch nog een kolossaal hooge uitgave. Zonder boofdeiyke stemming gevraagde machtiging verleend. 3. Aan de orde is een voorstel inzake waterlevering. Naar aanleiding van de ingekomen reeds vroeger vermelde adressen stellen Burg, en Weths voor de derde alinea van artikel 10 der verordening, op de water- levering te laten vervallen en daarvoor te lezen: Teruggaaf of ontheffing van betaling, wordt verleend, wanneer gedurende min stens een volle kalendermaand van het betaalde kwartaal geen water is verbruikt, mits afsluiting is aangevraagd of door den opvolgenden bewoner bet abonnement mocht worden overgenomen, waarvad alsdan aan de directie scbrifteiyk kennis moet worden gegeven. Alleen voor volle kalendermaanden wordt teruggaaf of ontheffing verleend. Dezelfde bepaling geldt by het bykomen of afgaan van open grond, baden, closet^, paaiden, runderen enz. De heer P. van Sonsbeek kan zich wel met dit voorstel vereenigen. De ver ordening is nu echter al zóó dikwyls ver anderd (spreker toont een heelen bundel wyzigingen en aanvullingen), dat het niet meer uit elkaar te houden is Een nieuwen druk van de verordening acht hy wenscheiyk. De voorzitter zegt dat in het belang van de zuinigheid de verordening tot heden niet is herdrukt. Zonder hoofdeiyke stemming wordt het voorstel van Burg, en Weths. aangenomen. De verordening zal worden herdrukt. 4. Aan de orde is het reeds vroeger vermelde adres van den heer D. H. Greup Pzn. Krach ter paling van ring word besloten, d* 5. Aan ovenbouw. Gemeente Schoonhoven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dat de aan giften voor toelating met 1 Mei a. s. tot de Openbare Lagere School no. 1 erf de Bewaarwctiool moeten plaats hebben ter Gemeente-Secretarie vóór 24 April 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, i VAN SLOTEN. De Secretaris, VAN BALLEGOIJEN DE JONG. De voorzitter deelt mede dat de 5*vetorts-oved, welken zy voorstellen te ver vangen door een 8-retorts, 1076 vuurdagen heeft gehad; dat is een „ausdauer” van belang. De kost$p van den nieuwen oven zullen f 3875 bedïageii. De beer C. L. van Willenswaard ge looft dat de raad, die al meer geslikt heeft, ook dit maar moet slikken. Er staan echter in de toelichting tot dit voorstel een paar puntjes, die nog wel van belang zyn om er even de aandacht op te vestigen. De heer P. va De heer C. L. van Willenswaai vervolgt: Het uitbreken van den bestaandi oven b.v., wat zal dat kusten? Verder reparatie van de kluis, het transport van bet materieel enz. Deze kosten zyn niet in de som van f 3375 begrepen. De voorzitter somt op wat er moet gebeuren. De wethouder H. A. Sch reuder acht het beiangrykste bet Uitbreken van den oven; de rest is niet van veel beteekenis. Het uitbreken nu is steeds door eigen personeel gedaan; dat kost dus niets. Het herstellen van de kluis wordt door den eigen metselaar gedaan en kost dus ook niets. Het transport van het materieel komt er by; gedeeltelyk geschiedt dit door eigen personeel, doch een voerman moet gebuurd worden. Het droogstoken moet ook gebeuren. Alle kosten te samen zyn niet van veel beteekenis; ruim gerekend zullen ze een honderd gulden bedragen. De hepr C. L. van Willenswaard t er nota van, dat de kosten ongeveer zullen bedragen. jorzitter vraagt waaruit de kosten moeten worden. A. Schreuder: Uit neemt f KM) 1 De voi betaald moeten word De wethouder H. de bedry'ven. De heer P. van Sonsbeek zegt dat er in de toelichting maar één adres gegeven voor de levering van de Gasmeterfabriek te Dordn er meer? vraagt spreker. Is I. moeite waard om er meer te 1 een oogpunt van goedkoopte? De wethouder.H. A. Schreuder ant woordt dat het vorig jaar, toen er een oven gebouwd moest worden, offerten zyn ge vraagd. Toen is besloten om de levering niet aan den goedkoopste te gunnen, maar aan den leverancier die waarborg gaf dat zyn oven goed was. Die oven is thans in gebruik en de stokers hebben daarmee nu ervaring. Met het oog hierop achten Burg, en Weths. het gewenscht om den oven weer van de gasmeterfabriek te nemen, ten einde één systeem te krygen, opdat de stokers daar geheel vertrouwd mee raken. De maatschappy geeft als garantie, dat een derde van den prys eerst na 3 jaar behoeft te worden betaald. De beer P. van Sonsbeek dankt voor deze mededeelingen. Het voorstel wordt stemming aangenomen. 6. Aan de orde is een voorstel inzake den veerdienst. De voorzitter deelt mede dat de veer- commissaris sedert 1 October 1.1. heel wat ervaring heeft opgedaan met het veer. Het door hem ontworuen reglement is in de praktyk onmogelyk gebleken. De veer- com missar is beeft nu in een uitvoerig schrijven aangegeven welke wyzigingen hy noodig acht in het belang van het bedryf. Dit schry ven heeft ter visie gelegen. Spreker ge looft dat de Heeren door lezing daarvan de over tuiging gekregen zullen hebben, dat de veercommissans bet by bet juiste eind heeft. Het blykt dat er een vyfde kracht by moet komen. Dit was te voorzien. Het was niet te verwachten dat boerenarbeiders direct op de hoogte zouden zijn met de bediening van de motorboot; een hunner kan er beslist niet tegen, het slaat hem in ’t hoofd. Daaren boven is er geregeld nachtdienst. Er is nu een adres ingekomen van de veerlieden G. de Boer, G. Vegter, K. Ooms en P. Goudriaan, met verzoek hun dienst eden te veranderen, opdat zy elkander in ongelegen tyden beter kunnen bqstaan. Volgens bet adres van den veercommissaris komt echter in bet adres der veerlieden bun eigenl'yke grief niet voor; die grief is, dat ze in het geheel geen vollen vryen dag hebben. Dit komt doordat G. de Roer wegens zwakte in zyn hoofd niet op de boot kan varen. De door den veercommissaris ontworpen ^dienstregeling kon daardoor nog niet worden uitgevoerd. Den nachtdienst zag de veercommissaris gaarne gehandhaafd. Voor den nieuw aan te stellen vyfden man is, als hy geen dienst behoeft te doen op de boot, wel ander werk te vinden, als b.v. het teren van de pont enz. Ook voor het havenbedryf zou hy hulp kunnen ver leenen. Thans moet er voor noodhulp toch ook geld worden uitgegeven. Uit het advies van Burg, eu deze adressen blykt, dat hun dienstregeling niet gewenscht vooi veerdienst is té zeer afhankeiyk lei omstandigheden, als b.v. ruw wee zouden den veercommissaris de be* heid willen geven om g te regelen. De aanstelling van een vyfden man achten zy beslist noodzakeiyk. By vlugge bediening van het veer verwachten zy, dat de in komsten groot er zullen zyn. Zy stellen daarom voor een jongen van ongeveer 18 jaar aan te stellen, op een loon van f 6 k f 7 per week. De heer P. van Sonsbeek zegt dat dit bedryf, het veer, z.i. aan bet hoofd der bedryven moet staan: het heeft altyd iets in de gemeentekas gebracht. We hebben nu, vervolgt spreker, e veercommissaris gekregen en een bool dat aan olie f 16 per week koot De wethouder G. J. N i e k r k i n terrein- te Boskooj de poti te Leid te hebben mee; Te Oudewat enkele dagen vertdyf aam waêhters ge de gestolen hadden toei nen aan. De substituut-officier van justitie wees er op, dat beklaagde S. reeds herhaalde malen is veroordeeld en dat verschillende der gestolen goederen op hem zyn gevonden. Beklaagde N. is nimmer veroordeeld; daarom eisebte Z.E.A. voor hem drie maanden gevangenisstraf; tegen L., die reeds eenmaal is veroordeeld, luidde de eiscb 9 maanden en tegen S. een jaar gevange nisstraf. Mr. W. A. Mot”*’ twee beklaagden c.«.uc>>x Voor beklaagde f r Voorst Vader vrijspraak, leggen van een lichtere t Uitspraak 28 dezer. De A r ro n d i s s e m ents-Rech t- ,bank te Dordrecht heeft ij. Vrydag O.a. de volgende zaken behandeld De 19-jarige arbeider Huibert van W., wonende te Streefkerk, was op 12 Maart j.l. in den polder „Noordzij” te Bleskensgraaf bezig, op bet aan Bastiaan Tukker toebe- hoorend land mollen te vangen. Hy had daartoe van dezen geen vergunning bekomen. Toen Tukker hem gelastte van zyn land te gaan, kwam Van W. met een riek in de hand dreigend op hem af en stak daarmede naar hem. Tukker wist nog by tyds den riek vast te grijpen en trachtte v. W. van bet land te verwyderen, waarop v. W. riep: „Probeer het eens, dan steek ik je in je mieter’’. Gelukkig kwam de b'roeder van Tukker t* hulp en werd erger voorkomen. Ter zaki dezer bedreiging was v. W. gedagvaard. Het O. M. requireerde vrjjspraak tegen beklaagde, wegens gebrek aan bewys. De 12-jarige Martinus Kloostra, te Nieuw- Lekkerland, had den 12en Maart j.l. den broodbakker Pieter den O. aldaar, toen deze met zyn wagen op den Vgerdam reed, met een steen tegen den wagen gegooid. Toen hij bem zulks verbood, lachte de knaap hem uit en wierp wederom een steen, die Den O aan het hoofd trof. Hierover werd Den O. driftig, liep den jongen na en slo» zweep tegen het hoofd. Wegens handeling eischte het O. M. vangenisstraf. De Rechtbank veroordeelde A. T. S., te Giessendam, wegens beschadiging van eens anders goed, tot f 6 of 6 dagen hechtenis. Het vonnis quo aan P. M. te Arkel, wegens jacfflovertrediog (vryspraak), werd bevestigd. JET NIEUWE MODEKLAD, hetwelk by is verkrygbaar gesteld. )e schat van elegante modellen van iletten. mantels. kkudercoHtuuma handwerken, de toevoeging in elk van een rubriek „Wetenswaardigheden”, estal ryk geïllustreerd, en een met zorg verkt Knippatronenblad maken el Nieuwe Modeblad een MODEGIDS by uitnemendheid, een uwen raadsman voor elke practiscbe isvrouw. deerdere malen zal eene Mode-afbeelding de voorpagina «rtiatiel^ in kleuren o uitgevoerd. Een zeer goedkoop Mode-Tydschrift! Pr(jH van Het Nieuwe Modeblad (2e Uitgave), met Knippatronenhlad. slechte 65 cent per kwartaal (franco per post 75 cent/. Men abonneere zich by de Uitgevers W. N VAN NOOTEN ■schoonhoven. Nienw-Lekkerland, 16 April. By de Nutsspaarbank Nieuw-Lekkerland c.a. te Kinderdyk is in 1912 ingelegd f 150,037 (v. j. f 147,755), terugbetaald f 162,698 (f 200,698); de aan inleggers goedgeschreven rente bedroeg f 20,045 (f 20 362), het tegoed der inleggers einde des iaar f 700,183 (f 692,799», zynde een gemiddeld tegoed van f 230 (f 287). De reserve bedroeg f 116,240 (f 116,604) 16 60 (16 88) pet. Het aantal inleggers steeg van 2919 tot 3039, het aantal inlagen bedroeg 8790 (8163), het aantal terugbetalingen 1198 (1272). Van de beleggingen noemen wyhypo theken f 392,600 (f 436,797), Nederlandsche staatsfondsen nihil, buitenlandscbe idem f 42,269 (f32,360), schuldbrieven ten laste van Nederlandsche publiekrechtelyke lichamen f 81,948 (f85,620), Nederlandsche obligation en pandbrieven f 148,310 (f 144,627), buiten- landsche idem f85,895 (f66,450), prolongation f 18,581 (nihil), andere beleggingen f24,404 (f 25,805), onroerend goed f 10,969 (f11,273). Zevenhuisen, 16 April. Mejuffrouw J. Dykstra, verloskundige alhier, is in geiyke betrekking benoemd te Almen, by Lochem. Willige-L A. Oudegeest te W. R. Haastert en beiden te Alblasserdam Lu ca rd ie, beiden te Bos van den Broek en H. W. -- Dordrecht; A. Mailegrom, is, P. de Wagenaar en G. M. N. te Gorinchem R. G. F. Sauter, en C. A. M. Spruyt, allen Otto te HardinxveldB. de doos; C. M. van Houweling P. C Schram te Ridderkerk ?rdam. r. A. Oudegeest W. 3. Haastert Eyssen, R. G. F. A. H. Dikbooff en C. A. M. Spruyt, Gouda; S. A. Otto te Hardinxveld; te Kinderdyk, gemeente Nieuw- ot te Noordeloos; :sumH. P. C. de Bruin te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1