Hypotheek. SPENENZALF, Lf. Burgers E. N. R. J. H. SPOORMAKER, moot Preserver ulL BLOOKER'S CACAO. iAASPOEDEif mmm Kunsttanden Mor LEBUI SOI. eenige Volontairs I. Een linke TuMcrskieckt. m linke eerie Jensen, nnknccht of Kneckti Een BOERENARBEIDER, ienstbode, Een nette Dienstl Enne Boerendienstbode Aanttie tan trint. Aanbesteding van Grint. Gebr. Rozenthal, t Maagdruppels Echte zinken WEN, Advertentiën Kerkstraat II. G. VAM ZUIJLEN Go., BRUILOFTS-ARTIKELEN, SPOORMAKER-RIJWIELEN, Zwart 1E8RIEPAAHD SWEETMAY JONGENS, M. N. PEK. 't ^5 DAALDERS Voorjaarsschouw SCHEEPMAKERS voor Sloepverk 6D IJZERVERKERS Firma As. BOTHOF te Slikkerveer. Vraagt tav Bon Een Timmerman. Leerjongens, Een vaste Arbeider, een flinke Noodhulp. en BIERHANDEL te Dordrecht, Aanbesteding. Aanbesteding. Ver van huis! Broedeieren. Yeezalf „Simplex", Onbruikbare Melk. Wij plaatsten een Puzzle Advertentiën. Lekkerkerk Photografie Ravesleijn KANTOOR enz. Koestraat n°. 134. Willem F. H. Regtdoorzee Ereup. a f 2 per Tand, f 40 per Oppert 158, Rotterdam. N. VAN ZESSEN, BOEKHOUDEN. ML», een Schippersknecht, Een Boerenknecht een Boerendienstbode, Een Huishoudster, Te koop aangeboden wegens gebrek aan opvolger EEN IN VOLLE WERKING ZIJNDE tegen zeer billijken prijs. Het beste middel voor ZEERE SPENEN, WONDEN enz. is ongetwijfeld a f 0,25 per potje. Verkrijgbaar te Schoonhoven by A. N. VAN ZESSEN. IJzermagazijn, Oudewater. Keuken- en Waschfornuizen, Rurup's Haarkleursel, j KOK O, e u Medicinale- en Toiletzeepenl A, N. vanZESSEN,5 Auto-garage ei Verhuurisrichtiag. geen goede gezondheid! van Dr. Hiëmta, A. N. van Zessen., J. T. SWARTSENBURG, KleiwegGOUDA. gaan VERMEULEN's NAAIMACHINES. RATTENDOOD Ti verkrygen bij A. SETON, SWARTSENBURG's In: Zuidvruchten, Verpakte- en losse KOFFIE, RIJWIELEN Anker Sabbat-pastilles, Salmiak-pastilles, Vlentha-pastilles, Cbloras Kalicus-pastilles, Wybert-tabletten Hoest-tabletten, Moeder Seigels-tabletten, Abdij-tabletten, Aspirin-tabletten, Hieing Rozen-tabletten, Honing Bloemen-tabletten, A.N. VAN ZESSEN, Heerert VeehoudersII „Hot Wapen van Schoonhoven", v H. SMIT. HET IS GEEN KUNST 40 JAREN LANG Groenendaal 13, GOUDA. Magazijn en Monsterkamers van Voordrachten, Liederen, Mutsen, Instrumenten, Guirlandes, Lampions, Vuurwerk enz. RIJWIELHANDEL, OUDERKERK A D IJSSEL. Eerste klas NAAIMACHINE? Aanleggen van electrische schellen en teletnnns in huizen en schepen. „Hoog boven alle middelen voor kaasbereiding Minder arbeid en meer geld! A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven. „KWALSTERPOEDER"; Hoofddepót C. J. SCHEERBodegraven; „ZOGPOEDER"; SANGUINOSE, JL T. Swarlsenburg, STOOP ZOON, nemen geld 4 Depositor Verhuren Loketten H. G. A. ACKMANN Klaas Baving Rijwielen, Zwolle. L „EFFZETT" buitenboord-bootmotoren De onderworpenen. peei boo gect Bur rt: En waardoor de inkomsten f 800 looper «(jn Zrg er dat by! De heer P. van Sonsbeek: Dat is een intermezzo. En nu zullen we er nog een vyfde werkkracht by moeten hebben. Het is spreker gebleken, dat de nacht dienst weinig oplevert; het komt sporadisch voor dat er 'suachts iemand moet worden overgezet, en in den regel zyn -het dan nog feestnummers. Spreker zegt daarom: schaf den nachtdienst af. Moet er iemand overgezet worden, dan kan de veerman gewekt wor den, evenals vroeger. Het veer is, als dit gebeurt, nog wel met vier man te bedienen. Spreker beeft deze week met genbegen constateerd. dat de voorspelling van urg. en Weths.dat eén mande motorboot zou kunnen bedienen, is uitgekomen. Het sing uitstekend. Voor de overige werkzaam heden zyn er dus drie man beschikbaar, en van die drie is de Boer voor de Sont. Wordt nu de nachtdienst afgeschaft, an zal de veercommissans beslist tevreden zyn met zyn personeel. De heer J. Kortland meent dat de dienst op bet veer, zooals die vroeger was, niet goed was. Hy was veel te zwaar en de werktyden waren veel te lang. Was de motorboot niet gekomen, dan zou er toch beslist een andere dienstregeling moeten» zyn getrofTen. Nu is de motorboot er, maar de dienst is nog te zwaar. De veercommissaris vraagt eeu man, en geen jongen, zooals Burg. en Weth. voorstellen. Spreker is er tegen dat er een jongen komt, vooral tegenover het publiek, èu met bet oog op bet werk. De voorzitter deelt mede dat Burg", en Weths. een jongen hebben voorgedragen in overleg met den veercommissaris, om een wijziging in den dienst van het veer, welke weer d«- goedkeuring van Gedeputeerde blaten zou behoeven, te voorkomen. Wat den nachtdienst betreft; daar kan men verschillend over denken. Er kan 's nachts een medicus noodig zyn, of een ander ernstig geval kan zich voordoen. Een bel is er aan deze zyde van de rivier niet. Laatst waren er 7 personen om overgezet te worden. De wethouder H. A. S c h r e u d e r is het niet met den heer Van Sonsbeek eens. dat Burg. en Weths. voorspeld zouden hebben dat de motorboot door één persoon bediend zou kunuen worden. Toen de zaak behandeld werd hebben Burg. en Weths. er integendeel op gewezen, dat de boot waarschijnlijk niet door één man zou kunnen worden bediend. uurunu mum, /.ij vaan minuten stil bljjven liggei jongmensch aangesteld, kunhcn worden met het Het gaat by mooi tfwgr, maar by eenigszins ruw weer is het al onmogelyk. spreker zou zelfs zeggen: by mooi weer gaat het ook niet meer, wegens net drukker verkeer. Er is één week geweest, waarin de boot 3500 menscben heeft overgezet. Als aldoor die ééne man de passagiers moet voorzien van kaartjes, dan duurt dat fe lang. Er zyn in onzen tyd ook nog menschen die haast hebben, en het is in het belang van het bedryf dat de boot meer overtochten kan doen: nu moet. zy vaak een «kwartier, 20 gen. Wordt er nu een dan zou die belast 1 het vastmaken van bet touw en het kaartjes-geven. De kosten be hoeve*' geen bezwaar te zyn; in het eerste kwartaal van di1 jaar heeft het veer al een meerdere opbrengst gehad van f 34-9 De heer P. van Sonsbeek: Die 8500 passagiers werden overgezet in de Paasch- week, waarin de Goede Vrydag en de beide PaaBchdagen vielen. De wethouder II. A. S c h r e u d e r: Dat is niet juist, want'de Goede Vrydag en de Paascbdagen vallen niet in dezelfde week. De heer P. van Sonsbeek zegt dat Ïenoemde hooge cyfer in ieder geval te anken was aan het mooie weer en aan de Zondhgen, en houdt vol, dat de boot met één man bediening goed vaart. Spreker stelt voor een lossen werkman pf een lossen jongen van ongeveer 18*jaar aan te stellen: zoon jongen is na twee jaar een volwassen werkkracht. De veer commissaris zal er nog wel voor te vinden zyn om met vier krachten tp werken, nis de nachtdienst wordt afgeschaft. Spreker stelt aanhouding van dit punt voor, om er roet den veercommissaris over te spreken. De heer J Kortland is Ijiet voor aan houding; wat noodig is, is noodig. Spreker handhaaft zyn bezwaar tegen aanstelling van een jongen. Is die jongen alleen voor het bootje, dan acht sureker hem over bodig; zyn bezwaar is dat die jongen niet in het heele werkplan kan worden opge nomen; het wordt dan toch weer half werk en de veerlieden zyn er weinig mee ge baat. Het plan van den veercommis saris zou er ook voor een groot gedeelte weer door vervallen. De wethouder G. J. N ie kerk noemt iemand VHn 18 4 19 jaar niet een jongen; zoo iemand is bijna volwassen. De heer J. Kortland vraagt, of het weinige vry zyn der veerlieden by aan stelling van een jongen wordt verbeterd. De wethouder G. J. N i e k e r k wyst er op dat de veerlieden in hun adres iets verzwygen, uit sympathie voor hun collega. Als De Boer volledig zyn dienst waarnam (hy doet maar de helft, en dit wordt ver zwegen), dan zou er geen nieuwe werkkracht noodig zyn. De heer P. vanjionsbeek kan met het voorstel van Burg. en Weths. meegaan, mits de vyide werkkracht een losse zy. Scheidt de Boer er uit met zyn diensten te praes- toeren, dan kan de raad weer zien. De heer J. Kortland vraagt, wanneer die aan te stellen jongen dan voor vol door gaat. Vier man acht spreker toch te krap. Wordt er nu een jongen aangesteld en gaat de Boer spoedig weg, dan zit men weer krap. Daarom zegt spreker: laten we een volle werkkracht nemen on de Boer pensionneeren. Enkele leden: Dan is de Boer de dupe! De heer J. Kortland: Dat zou by den persoon in kwestie te onderzoeken zyn. De voorzitter: Kan de raad goedvinden de regeling van den veercommissaris? Burg. en Weths. willen wel over afschaf- flng van dun nachtdienst spreken, maar ik geloof niet dat de raad in zyn geheel daar vóór is. Dat iemand eens in slaap valt, is geen wonder; daar volgt uit dat we een electrische schel moeten hebben. De heer P. vun Sonsbeek zegt dat er aan deze zyde van de riviey en aan den anderen kant twee veerlieden wonen. Welk bezwaar is er nu, dat die gewekt worden als er 's nachts passagiers zyn? Waarom moet de nachtrust van die menschen opge- olfcrd worden? Spreker is voor weder instelling van bet oude systeem. De voorzitter deelt nog mede dat de bedoeling van Burg. en Weths. is iemand aan te stellen buiten het reglement om, dus iemand, die ten allen tyde bedankt kan worden. De beer P. van Sonsbeek: Een los werkman dus. De heer J. Kortland:. Hoe lang biyft hVe°n stem: Tot by vast is! (Gelach.) Do heer J. Kortland: IJangt dat af van het soort werkman? De voorzitter antwoordt bevestigend. De beer J. Kortland: Zouden we er geen tyd voor vaststellen? Stemmen: Neen. De heer J. Kortland zal van zyn idee geen voorstel maken, omdat bet tooh ver- moedelyk weer slechts één stem zou krygen. Zonder boofdelyke stemming wordt be sloten een vyfden lossen werkman aan te stellen. (Wordt vervolgd.) LAND- EN TUINBOUW. tiraaland aunleggen en verbeteren Hoewel we hier met graslpnd meer *t oog hebben op grasperken (gazons* by villa's of plantsoenen, komrde-betwndelrag en aanleg hiervan in zooverre met die van grasland (wei- en hooiland) overeen, dat voor beide doeleinden een losse, althans doorlatende bodem noodig is. Vóórdat dus graslaod wordt aangelegd, onderzoeken we den grond. Twee of drie steek omwerken (delven) is meestal noodig. en altyd aan te bevelen. Niet alleen wordt hierdoor de grond los en voor luchl loc- gankeiyk, maar ook worden de soms voor komende harde, niet doorlatende lagen verbroken. In zandbodem zyn het vaak oer-, grint- of mengellagen, in kleigrond leem- of veenbeddingen. die het regenwater beletten geregeld naar den onder' rond weg te zakken en van daar uit in de omliggende slooten. Een gevolg hiervan is, dat zulke gronden in bet najaar en gedurende den winter één water- en modderpoel zyn. De gjond verzuurt door gebrek aan lucht, plantenwortels kunnen niet functioneeren door hetzelfde euvel en onkruiden, van nature sterker, dan de cultuurgewassen, Jfrygen de overhand. Gras verstikt, komt in 't voorjaar schaars voor den dag en mos bedekt byna bet geheele veld. In den zomer zyn bedoelde niet door latende lagen oorzaak, dat bet bodemwater niet naar de bovenste lageu op kan stfygen. Daar soms regen langen tyd kan uitbiyven, zyn de gewassen geheel van water ver sloken en gaan kwynen. Een grasland, waar de wateropstyging op bedoelde raanier is onderbroken, is gedurende de zomermaan den geel en bruin, inplaats van groen. Dat onder de gegeven omstandigheden van een bemesting weinig of niets terecht komt, behoeft geen betoog. Immers moet in de eerste plaats water aanwezig zyn voor de omzetting der voedingsstoffen en tevefts qm in opgelosten of uiterst fijn verdeelden vorm door de wortels te worden opgenomen indien een bodem in bedoelde ongun stige rfmstandigheid verkeert, is diep om werken tot op bet grondwater, in elk geval door de harde laag. noodzakelyk. Zoon bewerking is vry kostbaar, vooral wanneer op hooger.e gronden veel aarde moei worden verplaatst, t Bestede geld zal evenwel goede rente opbrengen, want na zoo'n be werking zal de groei spoedig normaal zyn, omdat de watervoorziening van de bovenste lagen verzekerd is. Na de diepe omwerking wordt het terrein geëgaliseerd, waarhy vooral de onkruid wortels zooveel mogeiyk worden verwijderd, ojidat later ons gras niet door minderwaar dige planten worde verontreinigd. Na deze bewerking wordt goed geniest, liefst met ouden, verganen mest. Vooral op humusarme gronden zal men een dikke laag onderspitten of -ploegen, omdat nu nog in. later op den grond wordt gemekt. 'Met voordeel kun, Wanneer de stalmestvoorraad niet groot is, voor byberaesting van kunst mest gebruik worden gemaakt. Men gebruikt dan 0 K.G. patentkali, 8 K.G. super fosfaat en 2 K.G. chilisalpeter. By gebrek aan stalmest neme men het dubbele van deze cyfers. Ten slotte is het niet onverschillig, welk graszaadmengsel m«n gebruikt. Niet op alle gronden is hetzelfde mengsel geschikt, terwijl tevens de verhouding der te gebrui ken hoeveelheden onderling op gronden van verschillenden aard uiteenloopt. Voor lichte en gemengde gronden neme men per 100 M®. (voor gazons): 30 gram Lynosorus cristatus. 20 Agrostis stolonifera. 120 Poa pratensis. 100 Festica oviana. 80 Festica subra. 560 Loiium perenne. 900. - of 9 ons voor 10Q|H^. a De 3 eerstgenoemde worden ondertiog gemengd en eerst uitgezaaid, waarna de anderd 3 gemengd en uitgezaaid worden. Worden alle 6 soorten gemengd, dan zullen de zwaardere soorten op den bodem zakken van den ZHaibak ep later ongeregeld worden uitgestrooid. Voor vochtige plaatsen, half in de schaduw, gebruiken we 't volgende mengsel 20 gram Agrostis stolonifera. 20 Pon neinoralis. 80 Poa pratensis. 60 ff Festica subra. 80 Festica ovina. 600 Loiium perenne. 860 is 81/s ons per 100 M». Vraag: Ik heb een stuk land, groot 100 vierk. roeden, 't welk bezaaid is met klaver en gras. Welke soort kunstmest en hoeveel moet ik daarvoor gebruiken? De grond bestaat uit zwart zand. A. S. te de B. Antwoord: We raden u aan hierover uit te zaaion: 40 K G. Chilisalpeter, 150 K G Superfosfaat en 100 K.G. Pa tent kali. De kosten hiervan zyn f 6,40 f 4,25 f 7 f 17,66. Vragen op Land- en Tuinbouwgebied aan 't Bureau van dit Blad onder motto „Kweeker". Het BESTUUR van den polder „Den Hoek en 6chua|t" onder brengt ter kennis van belanghebbenden, dat'op Woenadag fO April de gewone zal worden gedreven over het opmaken der wegen en hetgeen daarmede in verband staat. Namens het Bestuur, C. DEN OUDSTEN, Voorz. I.ékkerk«rk, 12 April 1913. Tot dadeiyke plaatsing, als 1© Hypo» theek op solied Onderpand, disponibel f 7000 en f 5.100; en gevraagd 3Ü000 41 4% op Hof stede en Landeryen met groote overwaarde. Te bevragen ten kantore van Notaris TEIIIKt K te Nchoonkoven. Tf BERGAMBACHT. Elkeu Dl nadag den geheele» dag geopend. Moderne uilvoering in elk formaat. Hemelvaartadag gekeelen dag gelegenketd. kannen direct AepIfUtt» werden ln de Sleep- en BeetmnkerU der Ondergeteekende bericht, dat vanaf 1 Mei 1013 zyn 'gevestigd zal zyn Nehoonhoven, Haven Oostzyde 46. Plaatsing zonder pyn en met schriftelykt- garantie. Alle tandheelkundige operation geheel pynloos. HHP* By plaatsing Vanaf 3 Kunsttanden •«•nropffinir van reiskosten. a voor Odol-Tandpasta, Niva-Tandpasta, Pebeco-Tandpasta, Friederich's-Tandpast Cook's-Tandzeep, Starks-Tandpoeder, Odol-Tandpoeder, Odol-Mondwater, Tandschuiers SCHOONHOVEN. NehrlftelUke opleiding voor praklyk eb examens. B. MATEM, Leeraar Boekhouden m. o., F. C. Dondersstrftat 46b, Utrecht. TERSTOND GEVRAAGD. Adres G. A. VIVEïSn f Schoonhoven. Op de Boomkweekerij der Firing VERMEER 4e MAHLSTEDE, HknoAMBAci»«r, kunnen geplaatst worden. Zich te vervoegen by J. VURENS te Bergambacht. De Firma M. JE. VAN DE WAAL vraagt voor haar niéuwe fabriek eenige nette oin als Goudsmid te worden opgeleid. Brieven, onder 110. 93, aan bel Bureau van dit Blad. Terstond gevraagd .een gehuwd P. G. Adres P. VERWEY, Warmoezier, Niei wek kerk a/d IJssel. Telef. Interc. 8. TERSTOND GEVRAAGD: by P. den OUDEN, Tuinder, Krimpen a/d Lek. TERSTOND GEVRAAGD: by c. VONK te Bmeenwoude. TERSTOND GEVRAAGD: loon naay bekwaamheid, by B. DE KREIJ, Schipper te Gouderak. TERSTOND GEVRAAGD: aanvangsloon 17 cent per uur, benevens loon 3 gulden per week. KOOLTEERFABRIEK, Krimpen a/b IJssel. Gevraagd, terstond of later, een P.G. Adres Wed. T. BLONK, Melkinrichting, Boskoop. TERSTOND GEVRAAGD: en beiden goed kunnende melken, tegen boog loon. Adres L. HOFMAN, Bergschenhoek a/d Rotte. Terstond of later gevraagd een P. G., en goed kunnende melken. Adres As. VERDUIJN te Gouderak. Wegens sterfgeval terstond gevraagd: P. G., goed kunnende mejken; Huis met Tuin beschikbaar. Adres Gebrs. JONGENEEL, Oud-Alblas. Tegen 1 Mei gevraagd: goed kunnende melken: huis beschikbaar, by G. v. d. HEUVEL, Landbouwer, Meer kerk (Broek). De FLESSC HEN FABRIEK te Capelle A/D IJssel vraagt niet jonger dan 17 jaar, voor lichte werk zaimheden. Loon f 8,— per week. GF.VR A AG D: P G., h(j J. C. van TILBURG, Landbouwer, Waddinxveen. Mevi-ouw NORT, Krugerlaan 3, Gouda, vraagt met 1 Juni of eerder zeTstandig kunnende werken èn koken. Loon en waschgeld f 126. ER WORDT GEVRAAGD: of Hurgordoe liter, P. G.. in klein gezin z. k., Café met vergunning, goed kunnende werkenv. g g. v. Adres A.Th. HOOGEVEEN, Nesserdyk217, Ruttkhdam. by Kralingscbe Veer. Gevraagd voor terstond, wegens ziekte der Dienstbode, Adres P. A. DERUIJTER, Wynhandelaar, Meerkerk. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., goed kunnende melken, by J. TIMMERMAN te Moordrecht, Hoeve „Loevestein". Brlevem ao, 94, Bnreaa van dit Blad. A. RIETVELD, A. R. v. n. BERGH, L. DE HAAS, A. J. J. CEELEN. W. DF.N BESTEN, JAC STüHM, Drogist P. MOUHIK, W. VAN KEES, B ZWIJNENBURG, Wed. ZWIJMEN BURG, J. VAN MIDDELKOOP, Lopik.' Nieuwpooht. Stolwijk. Molenaarsgraaf. Sliedrecht. Id. Lekkerkerk. Ghoot-Ammers. Bleskenscraaf. Lancf.rak. ld. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Lopih zullen op Vryda"g25 April 1913, des middags te 12 aur, in het RAADHUIS te Lopife ^«besteden: De levering Van 350 Kière* «riat, tea behoeve tab den Lapihwhen Voardyk, ep de gewaae voor- waarden. Inlicht ingen Ejjfc te verkrygen ter Secretarie. Inschryvingsbiljetten worden daags vóór de aanbesteding ingewacht aan het adres van den Burgemeester. - BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Wlllixe-Lanicerak zullen op Vrydag 25 April 1913, des middags te 12 uur, op het RAADHUIS te Lopik aanbesteden: DE LEVERING VAN: 100 Nlèrea Grint voor den Tiend weg, op de losplaats aan de Zalmsteek. 00 Ntèren vaar Noord-Zevender, 70 Caban* en Znld- Zevender. Inlichtingen zyn te verkrygen ter Secre tarie te Lopik, alwaar de inschryvings biljetten daags vóór de aanbesteding worden ingewacht aan het adres van den Burge meester. Het BESTUUR van den Polder StalwU* maakt bekend, dat op 26 April 1911, in bet POLDERRAADHUIS te StalwUk zal worden aanbesteed: 4e. Het gewoon onderhand, dlenat 1018, aan de knnntwerken van den polder NtalwUk; 3e. Het maken- vai een Matar- gebonwtje. Bestek en teekening liggen vanaf 21 April ter inzage in bel Polderraadhuis te Stolwijk. Inschryvingsbiljetten wqrden ingewacht vóór of op 25 April 19)3 by den Voor zitter van den polder Stolwijk. Namens bet Bestour voornoemd, G. GRAVELAND, Voorzitter. H. A. SCHIPPER, Secretaris. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Krlmpenerwaard zyn voor nemens op Maandag 28 April 1913, des morgens ten 10 ure, in het voormalig RECHTHUIS te Kt.RGAMBACHT, onder nadere goedkeuring, by inscbryving AAN TE BESTEDEN:. lo. Het gewoatt onderbond der d(jken van hvt Hoogheemraad- aehap, bestaande in het verhoagen van dUkftkrnlnen, het H|j%nhalen van taluds enz., in verschillende perceelen, omschreven in bestekken, die a- f 0,50 tjerk ryg ba ar zyn ter Sécre* tarie van de Krirapenerwaard te Ouder kerk a/d IJssel en by den Fabriek-Land- meter te Lekkerkerk. Aanw(jzing Maandag 21 April 1913. aan vangende te Bergatnep en Dinsdag 22 April d. a.v., aanvangende te Krimpen a/d IjMMel bij de Noodsluis, telkens des morgens ten 9 ure. 3o. De levering van 4000 M8. on* derhoudMgrlnt voor de dU ka- kruinen en wegen, volgB| monster, voorbanden by den FabrieMwndmeter voornoemd, in perceelen, onomthreven in bestekken, j die k f 0,85 varkrygbaar zyn als hoven. InBchrjjviogs-biljetten moeten uUerljjk Zaterdag 26 April 1913 zyn ingeleverd aan voormelde Secretarie. Voorhanden Kuipen, Staren, Wringtobtjen, Kaasvormen, Karns, Persen, Hit de alom bekende Fabriek van A. BLOM, Aarlanderveen. Kinder-, Promenade- en dicht slaande Wagens, VLECHTWERK, PRIKKELDRAM), BRAMDKANTEN, BASCULEN, TEER, CARBOLINEUM, Klaargemaakte Verf, DUIKER- en VLAMPIJPEN enz. enz. De zaak is gesloten wegens Feestdagen 22-23 en 28-29 April. in Ijlond, Bruin en Zwart, Excelaior haargi'éelariddel 5 Poeder Acoinatiqae tegen fl - overtolligen haargroei v Ean de Kinine, M Ean Vegetal, J Knlf kammen, Haarapelden, "C Haarkammen Friweerkammen Haarhoratela, FrlaeerborMtela j Haarzakjcp, ('oametlqne, Nchoonhoven. Levert loeder prgeeerhoogiag jereclrU- leade aierken itTOIOBIB"". zoowel de goedkoope, lichte Wagentjes als de grootere lste klas roeiwen. tieeelt zich »n voor ille voorkomend, reparatlën. Vertegenwoordiger der F N-Anton»©- l.lelr» IW.lor rijwielen en H||irlelen. Geen goede maag, Indien gy last van uw maag hebt. hetzy pyn. kramp, zuur, benauwdheden, slechte spysverteering enz., voorziet U dan van 35 nezen €ta. per flacon, en ge zult ge worden. Verkrygbaar by: Ne hoon hoven. Verder by: W. VAN REES, BLESKENSGHAAr. K. LOOPIK, Brandwijk. J. STAM Gzn., Streefkerk. L. DE HAAS, Molknaahsohaa». W. BROUWER, Meerkerk. L. v. d. ZIJDEN, Amiide. C. v. ZESSEN, Brandwijk. A. MOURIK, Molenaarsgraaf. A. NATZIJL, Stolwijk. QftOOTE WAIOH WERK De wasch, U ziet het, Is groot, doch is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk. Geen sterveling, die daar tegen concurreert. Afbetaling, repareeren en inruiiing. Kipstraat 42, Rotterdam, -V PrUMConrant gratia. - van W. KRAAL Jr- te Kampen verdelgt in één nacht alle ratten. Onscha- delyk voor huisdieren. Bn alle Drogisten voor banden 80 Ct. p. carton. Hoofd verkooper: A. N. van ZESSEN, Schoonhoven. Bekroond te GOUDA. Lood- en Zinkwerker te Hergamhackt. Afnemers: H. M. FREDERIRSE, Kaas handelaar. NtolwUkernlid* en DOKTERS VAN LEEUWEN, Winkelier, Ouderkerk a/d IJanel. worden in alle couranten zonder pr^Ja- verboogiug geplaatst door Advertentiebureau, GOUDA. Wlnterleggera, van myne bekroonde W. Wyandotte's 4 10 i i.; Z*, Mi norca** 4 71 g Ct., verpakking vry, vracht voor kooper, by W. VERBURG te STOLWIJK. THEE, CHOCOLADE, ERWTEN EN BOONEN. BORSTELWERK enz Aanbevelend, van uitsluitend eerste kias merken, in groólp* keuze voorradig: Burgera „F. N- R-". „Rover" en andere, vanaf 50-giJld©li met degely ke garantie. Lichte gang verzekerd. Aanbevelend, P. HULLEMANr Lange Tiendeweg 10, GOlIlV*'.1 W Bonda-Kywiclheratelier. Emser-pastilles, Ponselet-pastilles, Cascara-pastilles. Migrainine-pastilles, Keating's-pastilles, Anker Borst-pastilles, - is by - Gediplomeerd Drogist, SCHOONHOVEN. Gebruikt voor uw vee by* uitslag, wondenopen loopen, seeere spe nen enz., de zoo gunstig bekende verkrygbaar 4 80 cent per busje in de Drogisterij Haven 33, bt| het Stadhui*. BV SUCCES VERZEKERD. Wederverkoopers genieten flink rabat. Beleefd aanbevelend, Verkrygbaar by: A. OUBORG, Groot-Ammers. T. den HARTOG, Bode.LANGERAK b./z. Lek. klanten te krygeo, want voor iets nieuw* z(jn altyd afnemer* te vinden, maar om meer dan klanten te behonden, dat is de kunst, en het bewy*t dat bet artikel goed is. rjjfjelfn hebben 40 Jaren hnn reem gehandhaafd en ver meerderd. .Agent voor Schoonhoven en Om»treken: P. SCHAKEL: voor Krimpen a/d Lekt A. VAN DEK HEUL. Vraagt gratis Pry «courant- ZONDACS GESLOTEN. AGENT voor Onderkerk a/d IJssel en Omstreken van ROVER-, FONGERS- en NEDERLANDSCHE KROON-RIJWIELEN, AUTOMOBIELEN en MOTOR- RIJWIELEN. voorzien van Gedeponeerd Handelsmerk van af f 40,— met één jaar garantie. Lakken, nikkelen en alle reparatiën billijk en spoedig. tegen concarreeirende pryaen. Vandaar het sleed* groeiende succes. Wie bet nog niet probeerde, doet zicb voortdurend schade, want het kenmerkende van Preserver is: In pakken van f 0,80, 6 pak voor f 4,50 verkrygbaar by Gouda by ANT. COOPS. Stolwijk - A. R v. d BERG. Behgambacht h D. KASTELEIN. ff C. G. v d. BERG. Vlist B. HOFLAND Lekkerkerk C. van LIM BORGH. JJC. STÜRM. Ouderkerk a/d IJssel, A. v. WALSUM, Drogist. C. v. STEENIS. T. v. D HEIJDEN. W. v. REES. J. de KLUIJVER. J. SOEDE. Noordeloos SIeehkerk BlesrÉnsc.iiaaf OttolÏnd Linschoten Molenaarsgraaf by L. de HAAS. Brandwijk K. LOOPIK en C. v. ZESSEN. Goudkiaan Lexmond Hoornaar Hei- en Boeicop Ameide Langerak Groot-Ammers St»eefkehk Oud-Ai.blas T. TERLOUW Mej. T TRAPMAN. A RIETVELD. ZONNEVELD PIEK A. DE RAAT. G. den OUDSTEN. R. VERMEULEN. B. BRAND J. STA VI Gen. G. VONK. Gieshen-Oudekerk by P. C. PESSELSE Nieuwpoort A- RIETVELD. Stolwijk - A. NATZIJL. HH 1 anrihniiuiarc t GV s'"11 m,!lk nieer d« .11. LdlIUUtMI WOIO tobbe te houden: hebt ge een koe, welke bloederige of onbruikbare melk gééft? Geeft baar dan één pak deze poeder is hel geneesmiddel van kwade- en bloederige melk en wordt door honderden landbouwers met vertrouwen aanbevolen; prijs per pak f 0,75, franco per post f 0,®«. r V r V verder verkrygbaar by onderstaande wederverkoopers: B. BRAND. Groot-Ammers. L. A. STOPPELENBURG, Stolwijk. G. COM PIER, Lopik. ANT. COOPS, Gouda. P. C. BONGERS, Mo rdrecht. W. v. RE£S, Bleskensgraaf. C. D* JONG, Molenaarsgraaf. P. ROËLOFS, Oudewater. A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJssel. H. SMIT, Schoonhoven. A. v. WALSUM Pz., Oudi.rkekk a/d IJssel. G. v. ZWIENEN, Lekkerkerk. A. P. den HOED, Polsbroek er dam. H. v. AMERONGEN, IJsselstein. Z J. bi JONG, Nieuwerkekk a/d IJssel. W. J. v. DAM, Haastrecht. J. in HOUT, Ouderkerk a/d IJssel. D. vu» VLIET, Zevenhuizen. W. de LANGE, G. den HOED, C. VAN sTEENIS, v. d. HEIJDEN, P. de HRUIJN, M de RUIJTER, J. VLOT, Fa. TRAPMAN. M. A. v. BEEKUM C. G. v. d. BERG, H. JONGKINDT. J. BOUWMEESTER, \/i erv ZONNEVELD PIEK, A. GOaMaN, T. MOLENAAR, J. K. BOON, J. W. BOL, Schoonhoven. Berkenwoude. Noohdeloos. Waddingsveen. Ottoland. Niei w-Lekkerland. Oud-Alblas. Goudriaan. Meerkerk. Bergambacht. Capelle a/d IJsel. Tienhoven. Everdingen. Hoornaar. VlANEN. L' XMOND. Jaarsveld. Willeskop. Teven* verkrygbaar: een yitatekead genees- en vborbeboedmlddel van kwaad zog by varkens; vele attesten van landbouwers voorhanden. Daar er namaak in den handel is, lette men op den naérn C. J. SCHEER, welke op ieder pak moet voorkomen. VISUM SASiGUISIOSUM, IN VACUO, bevat de voedingszouten uit de plantenwereld in een vorm, die gemakkelijk in bet bloed wordt opgenomen. Zy bevordert een geregelde spijsvertering wekt uw eetlust op; zuivert en verrykt uw bloed; geeft een diepén, ge zonden, verkwikkenden slaap. Wanneer gy zwak zyt of gedurig vermoeid, probeert het met de Sanguinose! „Ik heb de Sanguinose soms in enkele dagen ?ien doen. waar gemeen- Iyk evenveel weken voor noodig zyn. Dr. AUG. ALEXANDRE!, Brussel." „Ik was eene zt-nuwlyderesse, zooals er weinigen zynwas uiterst zwak, moest ondersteund worden, had in het geheel geen krachten meer. Hoeveel medicynen ik gebruik heb, niets hielp, totdat ik het met de wangulnoNe probeerde. Eu nu ben ik heeriyk geholpen, tot verbazing van allen die my kennenook de gejaagdheid en vermoeienis zyn verdwenen. U mag dit alom bekend maken, want het is de waarheid. Wed. BLOK, Den Haap." i' Gy behoeft van de Samruinose geen llkenrglmaejo* te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel is genoeg. Sanguinose is te verkrygen b«. alle Apothekers en voorname Drogisten. Maar zorgt dat gy de eebte en wacht n voor namaak. SANGUINOSE kost per flacon f 1,50; 6 fl. f 8.-; 12 fl f 15,-. De Riemerstraat 2c/4. VAN I» A 31 A Co., lieu Haag. Te Nclioonlioven by A N. v. ZKNaBN; te Goud* by AKTOtf COOPN, Wydstr.en Mej. v LOON,firma Wolff&Co., Westhaven. te koop, wegens afschaffing, zes jaar oud, Vertrouwd mak. Adres I*. I)E I1F.FH, Kaashandel te Ncliouniioveu. ln alle formaten en pryzen. KLEIWEG, GOUDA. •whelTersplein, iWOKIlKECltT. met eén dag opzegging a 3 pCt.op tangeren termijn tegen overeen te komen rente; (safe deposit), volgens te hunnen kanton verkrygbaar tarief: Voeren EFFECTENORDERS»..: Koopcn COUPONS. In eeu onzer geil 1 mtreerde bladen en ontvingen o. m. een oplossing met de volgende berymde tevredenheidsbetuiging. Na te hebben vermeld, dat zyn vader ieder jaar een rywiel noodig had, daar deze eiken dag zyn klanten in Friesland bezoeken moet, vervolgt-de «zender: Echter in 1910 schafte h(j een -WELCOME" van BA VING aan, Daarmee wa» een beste keus gedaan, Want tot op den dag van heden Berydt hy ze daag'iyks en is zeer tevreden. 't Is ook geen wonder en de moeite wel waard, TWEE F1ETNKN ZIJN FR MEE UITGESPAARD! Daarom raadt by nu een ieder aan, Die een rywiel wil knopen gaan, Koopt een -WELCOME" by BAVING of zyne Agenten, llau krijgt gy ecu sterke en elegante Het* voor nw centen. De jonge dichter verklaart, dat zyn vader ten allen tyde het boven*tHaude wil beve»ttgeu. Het origineel ligt by ons voor een jeder ter inzage. OEZE WAARDEVOLLE ERKENNING van de deugdeiyklieid onzer rywielen maakt Uw keuze gemakkelyk. - SUCCESS-, WELCOME-, EXPRESS RIJWIELEN, tel welbekende trio, het beste wat op rywielgebied kan worden gepraesteerd. met magneetontsteking. „l*oln", Melkontroomers. Hrood*nymaehlne*. I Alles prima werk, volgens de nieuwste constructie, uit de beste 90 fabrieken ter wereld. Cacao is heilzaam, mits ze goed is. Daarvan zijt gij zeker bij By de zieken, in bet byzonder by de vrouwelyke zieken, vinden w(j, belaas, te dikwyls dat type, dat wy -de onderworpenen" noemen. Langen tyd tb hunne gezondheid achteruit gegaan >y komen van slecht tot erger, en daar de voorgeschreven geneea- middeleif de verwachte verlichting niet hebben aangebracht, stellen zy zich voor dat er geen middel voor bun kwaal bestaat, dat t(j ongeneeselijk z(jn. Inderdaad zyn die ingebeelde wanbopigen heel dikwyls niet meer en niet minder aan getast dan andere zieken, die wy volkomen enezen hebben. Hunne onverschilligheid, junne onbegrijpelyke gelatenheid tegenover het lyden geven de ziekte gelegenheid zich vast te leggen, wortel te schieten, zoo erg, dat bet somtyds, wanneer men ben er toe brengt zich te laten verzorgen, reeds te laat lis dm dat zelfs het krachtigste genees kundige optreden over de ziekte de baas kan worden. Het is tol deze soort van zieken, tot deze onderworpenen, dat wy ons heden wenden met het verzoek het volgende te lezen. Mad. Ferrand. Mad. Ferrand, een jonge vrouw van 21 jaren, wonende te Parys, passage Kuszner 6, beeft ons geschreven: „Ssdert langen tyd was ik door een lang zame bloedarmoede aangetast. Myne krachten hadden my begeven en ik had nie{ meer de goede kleur van vroeger. Een klein wer^, een lichte inspanning waren te veel voor myno geringe krachten en ik kon zelfs niet meer eenig klein naaiwerk uitvoeren zonder steken in de zyde te hebben en een groote vermoeienis te ondervinden. Myn slaap was weifelend, by bet minste geluid werd ik wakker en kon dan niet meer inslapen. Myn spysverteering was moeilyk en daar ik altyd leed, was ik altyd treurig. Ik stelde nergens meer belang in en daar niets van hetgeen men bad gedaan om my te genezen, had geholpen, had ik my onderworpen. Daar myn moeder, toen die ziek was, de Pink Pilleo had beproefd en zicb er goed by had bevonden, heb ik ook de Pink Pillen willen nemen, want hare merkwaardig spoedige genezing had my hoop voor myzelve gegeven. Ik heb dus de behandeling met de Pink Pillen gevolgd, die uitmuntend is geslaagd daar waar alle andere niets hadden kunnen uitwerken. Ik heb het genoegen u mee te deelen dat ik nu hersteld ben. De personen, die my zoo erg ziek hebben gezien, herkennen my niet". Onderworpenen, wanbopigen, indien uwe ziekte tot oorsprong heeft de armoede van uw bloed, de zwakte uwer zenuwen, dan moeten de Pink Pillen, u genezen. Zelfs, indien de andere geneesmiddelen hebben getaald, zyllen de Pink Pillen u genezen; de Pink Pillen geiyken in niets op de andere geneesmiddelen. Zjj hebben ontelbare ge vallen van bloedarmoede'genezen, evenals bleekzucht bjj jonge meisjes, maagkwalen, schele honfdpyneu, zenuwpynen, heupjicht, rheuniatiek, neurasthenie. De Pink Pillen zyn verkrygbaar 4 f 1,75 per doos en f 9 per 6 doozen, by het Generaal Depót der Pink Pillen, van Eeghen- laan 2*2, Amsterdam; mede verkrygbaar b(j A. N. van Zessen te Schoonhoven, b\j Jac. StOrm, Drogist te Lekkerkerk, Grobneveld, Drogist te Krimpen a/d IJssel, en in all* goede Apotheken en Drogisteryen. ^eze KAlSPOEDER is een afdoend en onschadelijk voor behoedmiddel om het BOL. SCHEUKEN. KORT en BLAUW worden der KAAS te voor komen. doel tevens de kaas uitmuntend OPDROGEN. Oa (ebruiker» jijn tr ttir tivrrdrn ••»r ia maken da haagata prljian. 1 J. ZIELSTRA, WESTHAVEN 2. bij da Goüwb. I COUDA. ft Tevens verkrygbaar bjj: NATZIJL toStolwjjk. H. VAN KOOTEN A. P. DEN HOED B. MINKEMA R. KOK J. v. D. KNIJFF P. DE JONG Pzn. A. VAN DIJKEN M. COOIMAN G. v. WIJNGAARDEN Montfoort. Polsbroekerdam. Groot-Ammers. Moordrecht. Benthuizen. Schoonhoven. Polsbroek. Benschop. Bergambacht. A. VAN WALSUM Pzn. - Ouderkerk a/d IJ. M. A. VAN BEEKUM - Meerkerk. K. SLUIJS BROUWER K. STOLK JAC. STÜRM M. BOUWER W. A. PAPE F. VERWAAL M. DE BRUIN Pzn. Oudewater. - Oud-Alblas. x Nteu werkerk a/d IJ. - Lekkerkerk. - Nieuwerbrug. - IJsselstein. - Driebrugg*. Gouderak. FIJN.DUURZAAM,GEURIG

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2