Schoonmaak! Schoonmaak! de groote Meubelmagazijnen Haven m. 29 en 35, Schoonhoven, C. VAN DER HEK, VENSTERGLAS DagtliiHe StmMMi van en naar Mam. Dames- en Kinderhoeden. Repareeren van Meubelen, STOFFEERDERIJ, Draaierij en Vervaardigen van nieuwe artikelen. Marmeren Schoorsteenmantels. is de prima MEUBELWAS Dr. ALLAN'S Pillen IHELKGEREEDSCHIIPPEN. A. N. VAN ZESSEN, SCHOONHOVEN. KOMT ZIEN Voorts eene groote collectie Kleeden, Vloerkleedjes en geheel nieuwe patroons van Vloerzeilen. GORDIJNEN. te«en SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN bij „CLAUS", J.T. Swartsenburg, Nieuws- eu Advertentieblad voor Zuid-Holland én Utrecht. Tegenstanders van de Tariefwet. Een gekruiste JONGE BEER, Magazijn „de Nieuwe Wereld", van I Fantasie-Goederen, enz. enz. Kapok- en Veeren-Bedden en Matrassen in alle kwaliteiten. DE ZUID-HOLLANDSCHE De FONGERS rijwielen eigenen zich bijzonder voor het toeren in henvelachtig terrein en bergstreken. LAAN. Wormerveer. VESSANEN Blatchfords Kalvermeel. Deutsche Voederkalk. M. VbRHEUL. Rotterdam N°. 3438. Zaterdag 19 April 1913 Tweede Blad. KIEST in Juni alleen De Tariefwet SCHAADT HAARLO bij Borculo. HAVEN, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN. Vraagt monsterboek en prijs. IftT" Voor solide bewerking wordt ingestaan. Verhuizingen, zoowel binnen als buiten de stad, worden aangenomen. Tevens levering van alle soorten Aanbevelend, SCHOONHOVEN, Oosthaven bij 't Stadhuis, Nos. 29 en 35. GROOTSTE MAGAZIJNEN van De Electrische Steenhouwerij Gebrs. BOER unuuidifi müuaAijniiji vau BERNARD ROOS, Opticien, Weste WagenstP. 93, Rotterdam, Telef. 8376. Maatschappij van Verzekering op het Leven en bij Ziekte, HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. Onovertrefbaar, prachtig glanzend, gemakkelijk uitwrijfbaar, A. N. VAN ZESSEN te Schoonhoven. Bloeder! waarom ziet uw kind zoo bleek? i Geeft uw kind gezond bloed t De kolossale verandering van temperatuur a f 1,50 per koker, f 8,- per 6 kokers. Te Schoonhoven bij A. N. VAN ZESSEN, KOOP, IC. SCHOUTEN Zoon LIJNZAADKOEKEN. H.H. Landbouwers! Geen Prijsverhooging v. LEEUWEN, J.H. van der TORREN Kz., Ondertrouwkaarten en -Brieven. GRATIS!! E BUITENLAND. BINNENLAND, DEN BURGER door hooger invoerrecht op aardewerk J. KORTLAND. Schoonhoven. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te Amilerdan»Binnen-Amniel SO, b/d Mant. Hotel-Pension, Haarlo (Gelderl.), rustig verbljjf, ruiine frissche kamers. Volledig Pension vanaf f 1.504 f 2,— p. d. Bestp inform, van vorige logeergasten. VRAAGT PROSPECTUS. E. HOVHTIWK. TE KOOP: geboren begin van September 1912, groot genoeg om verschillende Zeugen te winnen. Te bevragen 1. HAELOE, Landbouwer te Werkendam. C. VAN DER HEK. MEUBELEN Alles in groote verscheidenheid. - Het leggen van Vloerzeilen en Kleeden geschiedt gratis. - Voordeeligste prijzen! - Concurrentie onmogelijk! Oude Dijk 169171173175ROTTERDAM te bereiken met lijn 5. Telef. No. 1945. ELECTRISCHE BRILLENSLIJPERIJ. flMBlHVlmnMr. M. M. SCHIM v.lo. LOEFF (Pres.), W. B. v. LIEFLAND, Dr A ÓEVEB. Mr. A. S. MIEDEMA, A. M. v, EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. de KANTER (Secr.). Directeur: Mr. J. W. KONING. De Maatschappij sluit alle «oorten LerensverneKerlng tegen Jage preroiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: G B«»UWMEE»TEB, Haven te Helioonhovenen I*. C. LA FE WEB, Wewt haven te ««ondn. alt de Chemische fabriek van Verkrijgbar in ScbnwfltacoM 4 «O OU., in rood, rw.rt, geel, wit en bruinbij I A. N. van ZESSEN, Schoonhoven. MN PEK, ld. I J 'gROENÈVELD, Krimp,n ,/d Lek. I K. LOOPIK, Br.ndwflk. I C. VERSLUIS. VoilemUm. Ij. VOGEL, Olloi.nd. I J. STAM Gl., Streefkerk. I P MAURIK, Groot-Ammers. I J. ZONNEVELD PIEK, lloorna.r. 1 Mei. F. TRAPMAN, Goudri.en A. RIETVELD, RILTVELU, tah KLAAREN, Nieuwpoort. Lopik. G. VONK, Oud-Al bias. D. BROUWER, id. G. oen OUDSTEN, Ameide. GEERT v. d. WERKEN, Ammeratol. C. van LIMRORGH, Oppcrduit. J. C. DEKKER, Krimpen a/d Lek. W. van REES, Bleskensgraaf. C. v. D. HEUL, Lekkerkerk. W. A. ROTH, Ameide. Z. de VOGEL, Capelle a/d IJssel. A. NATZIJL, Stolwijk. M. v. d. OEVER, Bergambacht. o. L— Vertegenwoordigers de Heeren: P. SCHAKEL, Schoonhoven; J. KRAMER, Lopik; CORN. VAN PRIEL, Stolwijk. Hoe komt het, dat bet niet levendig is, geljjk zooveel anderen? Waarom is bet lusteloos en niet vrooljjk? Wat is de reden, dat het geen Hinken eetlust toont? Waarom is bet humeurig en huilerig? Gjj ziet andere kinderen met «Ikaar spelen en stoeien, met blozende wangen A en lachende gezichten, waarom ia bet uwe ook niet zoo? Reeds dikwyls hebt gü u dit afgevraagd, niet waar? en de reden biervan niet kunnen doorgronden, f En toch is deze reden eenvoudig en alles komt terecht. De wetenschap heeft een eenvoudig, doch uitstekend middel ontdekt, een middel, dat goed, gezond en krachtig bloed schenkt aan eenieder, die het gebruiken wil. Dit middel is FERROCEEN, uit de Cberoi- A sche fabriek van A. MIJNIIAKDT te Helder, en indien gjj dit aan uwen J bleek en lieveling geeft, zult g|j na eenige maanden verbaasd staan over de groote verandering ten goede, welke uw kind heeft ondergaangij zult den dag zegenen A waarop IVrrogeen de intrede in uw huis gedaan hebt. Laat u echter wets J anders geven, doch else* uitsluitend MUulatmU'* Ferrogeenverkryg- baar in verzegelde flessdhen 4 1,25 bij Apothekers en Drogisten. j Hoofdverkooper voor «ehoonhoven en omstreken A. H. v«n ZES»KW. v Verder bij: ANTON COOPS, Gouda: P. DEN DUIJN, Vrieswijk; A. VAN f WALSEM, Ouderkerk A/n IJssel; A. RIETVELD, Nieuwpoort; J. STAM Gz., f StreefkerkA. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d Ussel; J. GROLNEVELD Fz., A Krimpen a/d Lek. zal den lijders aan Rheamatlsche aandoeningen weer ondragelijke pjjnen bezorgen. Dit behoeft echter niet, indien men slechts gebruik maakt van Gouda by A. COOPS, Lekkerkerk „JAC. STORM, Ouderkerk a/d IJ. A. van WALSUM, Meerkerk W. BROUWER, n kleine partyen, I Krimpen a/o Lek I Oud-Alblas Ameide J. G. VAN DONK, G. VONK, G. DEN OUDSTEN. OPGERICHT 1705. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Znlvere Murwe 'i van de bekende fabriek van VAN BECK- HO I EN en VAN IEBHEL te Lear, Ie bergambacht. nrima voeder voor melk-, mest- en jong veeprijzen ZEER be- Lancrijk verlaagd, thans beneden elke concurrentie, en uw tee uiei uc »--- -■ Merk „STEK" "u t". en SOYABOOMEMKOKKESmerk „W E", uitmuntende' door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswMrde. H l-nrll» 10M. - Si',en «.ouden Mednlllea. uit éen stuk vervaardigd, "is prketlwh. eloganK, van echt linnen niet te onderaeheidenen goedkooper dan het waschloon voor 8i(lnei,goed. Verkrijgbaar teSenoonlinveni./ii. Mug-V. (1. Miliit.rlm i»I>tl „DE E AAM,, bij b. EMUG. Magazijn .DE STER". van den grooten voorraad Allo* alt nieuw eikenhout ver vaardigd. Aanbevelend, KUIPER, Vyver*lraat 14, GOUI1A. Harkt Gouda en Woerden STAAT JER DEKKING op de woning van den Heer Jp in den Zuidplaspolder, gemeente ZEVENHUIZEN De Oldenbnrger Hengst donkerbruin, 6 jaar. Vier achtereenvolgende jaren op de centrale hengstenkeuringen te Rotterdam bekroond, o. in. dit voorjaar met dc hoogste aanhoudingsbjjdrage. gtf Dek- en Veulengeld f bugel ij'ka, behalve Zondags, te bezichtigen. Kleiweg, GOUDA. Een nieuwe veer in Horloge 40 Cent met één jaar garantie, nl. als zjj\binnen t jaar breekt gratis een nieuwe. Verder alle reparntiën aan Unr- werkén, Goud- en Zilverwerken tegen onmogelijk concurreerendo prjjzen en tuet deugdelijke garantie bjj J. N. JACOBS, Horloger, Goudsmid, Kettlng*traat 52, Kottordam. mu". Alle reparation worden zon- der prfnsverhoogmg aangenomen Lange Stoep te i«lékerk.rk. SCHOOHHOVEKSCHÏ C01ANT. Uitoav* VAN S. te W. N. VAN NOOTEN tb Schoonhoven. In ter co mm. Telefoon-nr. 10. Overzicht. DE HALKAN-OORLOG. De Turken en de Bulgaren zjjn overeen gekomen de krjjgsbcdrjjvcn voorloopig te staken. Een offlciëele wapenstilstand is er niet gesloten; de Bulgaren willen daar om begrijpelijke redenen niet meer aan. De thans gesloten overeenkomst laat hun de gelegenheid om, zoodra zij het noodig oor- deeleu, de vijandelijkheden te hervatten. Maar dat zal nu wel niet meer geschieden de wapens zullen nu wel voor goed rusten, althans in den oorlog tegen Turkije. Het staat er nameljjk met de vredeskansen goed voor. Het antwoord der mogendheden op de notu der Balkanstaten is van dien aard geweest, dat de bondgenooten, Monte negro natuurlijk uitgezonderd, er vrijwel geheel mee accoord kunnen gaan; Grieken land alleen stelt voorbehoud op enkele punten, die nog niet in bijzonderheden zjjn eregeld, met name de grensafbakening van Juid-Albanië en de besteraming derEgeïsche eilanden. Maar ook ten deze zal nu wel overeenstemming verkregen worden. Wat den eisch tot bet betalen eener oorlogs vergoeding betreft, zjjn de mogendheden van meening dat de beslechting van alle financiëele kwesties aan een technische commissie te Partfs is voorbehouden, aan welker beraadslaging afgevaardigden van de bondgenooten zullen deelnemen. Voor het oogenblik bestaat er, naar het oordeel der mqgendbeden, geen aanleiding om over het beginsel van het' betalen eener oorlogs vergoeding door Turkjje van gedachten te wisselen. Het is nog niet bepaald, wanneer de vredesonderhandelingen, die, naar verluidt, wederom te Londen zullen worden gevoerd, een aanvang zullen nemen. Waut dut Mon tenegro's weigering om met de voorwaarden der mogendheden genoegen te nemen een beletsel zal vormen voor de onderhande lingen, is niet te denken. Bulgarije, Servië en Griekenland zullen hun bondgenoot ook nu wel alleen laten staan en er geen been in zien oin van de bepaling, gemaakt vóór het begin van den oorlog: dat de vrede slechts door de geheele Balkan-unie kan worden gesloten, af te wjjken. Desnoods is Bulgarjje zelfs bereid om alleen vrede te sluiten met Turkjje. Nu Servië en Grie kenland evenwel ook met de voorwaarden der mogendheden genoegen nemen, behoeft Bulgarjje tot eeu dergelijke unfaire handel wijze niet over te gaan. Montenegro bljjft aan zjjn eisch nopens Skoetari vasthouden. Elke schadeloosstel ling in geld voor het prjjsgeven van Skoetari wjjst het af; slechts voor geweld zal het wjjken. Een ministerraad, onder voorzit terschap des Konings, heeft beslist, dat de Montenegrjjnen de worsteling moeten voort zetten, al zouden ze allen omkomen, om de eer des vaderlands en van het leger te redden. Een blokkade is, heeft Koning Nikolaas voorts gezegd, niet voldoende om hem van het beleg te doeu afzien; daarvoor zal men tot een ontscheping van troepen moeten over- gaan. Men moge bewondering hebben voor den moed dien bet kleine staatje betoout, zeker is dat alles vergeefscb is, nu ook Servië zich van verderen steun zal onthouden. De Montenegrjjnsche troepen voor Skoetari teilen nog geen 25000 man, en deze uit geputte troepenmacht is onvoldoende om Skoetari, dat nog ruim van munitie en voedsel is voorzien, ten val te brengen. Tusscben de drie "overige Balkanstaten, Bulgarjje, Servië en Griekenland, heerscht ook allesbehalve eenstemmigheid. Oor- »ak van de oneenigheid is: de a.s. ver deeling van den buit. Bulgarjje staat hier tegenover Servië en Griekenland; de beide laatstgenoemde Staten willen het door hen veroverde gebied in bezit krjjgen, doch volgensde oorspronkelijke overeenkomst zou het aan Bulgarjje moeten komen. Vooralle zekerheid laten beide partjjen hun troepen in het betwiste gebied op volle sterkte. De mogelijkheid schijnt niet uitgesloten dat de gemeenschappelijke oorlog der bond genooten tegen Turkne gevolgd wordt door een strjjd tusscben de bondgenooten onder ling. Reeds is het te Uskub tusschen Bul- gaarscbe en Servische troepen tot een Bloedige botsing gekomen. De werkstaking in België is tot heden een voorbeeld van orde en tucht. Zjj draagt in al haar geledingen het karakter van een in al haar geledingen 1 kalm waardig protest. Algemeen is zjj nog steeds niet en zal zij ook wel niet meer worden. Volgens het Nationaal Stakiugscomité bedraagt het aantal stakers totaal 372 duizend. Men schat bet aantal arbeiders in België op een millioen, zoodat slechts ruim een derde staakt. Voor Vlaanderen (met Antwerpen) noemt men de staking mislukt, voor de Waalsche pro-, vincies (Charleroi), waar de socialistische organisaties bjjkaus oppermachtig zjjn, ge slaagd. De staking is lang te voren voorbereid en de hulpmiddelen der arbeiders schym-n krachtig'genoeg te zjjn om den arbeid althans een maand stil te leggen, zonder dat de stakers ai te veel ellende zullen behoeven te Ijjden. Omtrent de oorzaken, die tot de staking geleid hebben, het volgende: Na de Kamerverkiezingen van Juni j.L, die zoo goed voor de rechterzijde zjjn uit gevallen, heeft de oppositie een krachtige beweging op touw gezet om te komen tot grondwets-berziening, opdat de kieswetten tfc in democratischen zin herzien zouden kun nen worden, door bet afschaffen van de kategorie van kiezers met meer dan één stem. Daar de socialisten toen dadeljjk A gedreigd hebben met de algemeene staking, indien ze geen voldoening kregen, weigerden regeering en rechterzjjde vierkant onder deze bedreiging het voorstel tot grondwets herziening, door de uiterste linkerzijde voor- letteld, in overweging te nemen. De liberalen, de algemeene staking als dwangmiddel verwerpend, poogden bemid delend op te treden door het voorstel te doen een parlementaire commissie te be noemen, die bet kiesrecht-vraagstuk zou bestudeeren. De burgemeesters der groote steden wisten de socialisten te bewegen het stakings-dreigement in te trekken, opdut de regeering, in vrijheid handelend, een initiatief had kunnen nemen, dat, zonder nog bindend te zjjn voor de toekomst, een verzoening mogeljjk had kunnen maken De regeering heeft geweigerd dat te doen, luisterend naar de fractie der katholieke party, die met scheuring in de meerderheid de regeering dreigde. Zoodat het eenige, waar minister-president de Broqueville voor te vinden was, bestond in het instellen van een parlementaire commissiedie naar het kiesrecht voor gemeente en provincie een onderzoek in zou kunnen stellen; verder niets. De socialisten zjjn toen, ondanks de pogingen van hun leider, Vandervelde, om het niet te doen, teruggekomen op hun beslissing om de algemeene staking op te geven en zjj hebben Maandag de staking doen ingaan. 8T AT EM-G Eff EIIA AL. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 15 April. Dien dag werd de behandeling der Ziekte wet bjj de artikels 46 en 47 met het daarop ingediende amendement-Duys voortgezet. Na verwerping van dit amendement met 46/5 stemmen werden de artikelen met de zelfde stemmen-verhouding aangenomen. Een reeks van amendementen werd nu op artikel 52 toegelicht: lo. Het amendement-Duys tot invoering van een nieuw artikel 52bis, met de strek king de laagste drie loonklassen van premie betaling vrjj te stellen. 2o. Het amenderaent-AaKierse, door den heer Passtoors verdedigd, om een grooter deel der premie in de laagste loonklassen op den werkgever te leggen. 3o. Het amendement-Limburg c.s., om in de laagste loonklassen de helft der premie te laten betalen door den werkgever, lU door den verzekerde en door den Staat. Voorts om in de hoogere loonklassen datgene, wat de gewone premie Ie Ijoven gaat, geheel ten laste van den werkgever te brengen. De Minister van Landbouw enz., die ook op andere gronden het laatste amen dement bestreed, verklaarde dit in strijd met de wet en noemde'liet onaanuemeljjk, evenals het amendement-Duys. Het araen- dement-Aalberse kon hjj niet aanbevelen. Bjj de replieken wjjzigden de heeren Aalberse en Duys hun amendementen. Tevergeefs echter: met het amendement- Limburg werden ook deze verworpen en werd bet artikel daarna z. h. s. aangenomen. Bjj artikel 53 verdedigde nu de heer Duys een nieuw amendement, ten einde conflicten tusschen arbeiders eu werkgevers te voorkomen. Dit amendement werd èn door den M i- niste-r èn door den heer Nolens bestreden en ten slotte met 41/17 stemmen verworpen, waarna het aanhangige artikel zonder stem ming onder den hamer des voorzitters doorging. Daarna verdedigde de heer Wjjcker- slootb bjj het volgend artikel een tweetal amendementen ora den Raad van Arbeid te verplichten den werkgever, die voor andere werkgevers premie heeft betaald, in te lichten, voor welk deel deze die premie op de anderen kan verhalen. Door den Minister en den heerNolens bestreden, werden deze amendementen on dersteund èn door den heer Duya èn door den heer Patjjn. Na wjjziging van het eerste amendement door den voorsteller werd dit vervolgens door den Minister overgenomen, terwjjl het tweede met 30/27 stemmen werd aan genomen. Daarna werden een paar redactie-wjjzi- gingen op de volgende artikelen, door den Beer Van Lennep verdedigd, door den Minister van Binnenlaudsche Zaken overgenomen. Bjj artikel 65 verdedigde da heer Patjjn een amendement, om rechtsgelijkheid 'iv> scheppen voor werkgever en arbeider, welk amendement de Minister van Land bouw aannemelijk vond en dus overnam. Na een opmerking van den heer Limburg werd nu dit artikel z. h. s. goedgekeurd en de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. Vergadering van Woensdag 16 April. Dien dag werd 't ontwerp-Ziektewet bjj artikel 68 voortgezet. De beer Pat ij n verdedigffé eenAmende- raent om het instituut der vrjjwilligwverzeke- riug uit te breiden, welk amendement doorden Minister van Landbouw en de heeren Noléns en Duys bestreden en ten slotte met 41/12 stemmen verworpen werd. Vervolgens verdedigde da beer Snoe.ck Henkemans bjj artikel 77a een amende ment, om aan het bestuur van de bijzondere kas de bevoegdheid te geven af te wjjken van het bjj de wet vastgestelde ziekengeld, welk amendement de Minister overnam. Het aldus gewjjzigd artikel werd daarop z. b. s. aangenomen. Alsnu werd de amendementen-regen bjj 't volgend artikel (77c) voortgezet. lo. Epn drietal amendementen-Duys om alle verzekerden de^gnvraagd tot de bijzon dere kassen toe te laten, om alle toegelaten verzekerden geljjke rechten en bevoegd heden te verleenen en om te verhinderen, dat men door bekende trucs een verzekerde zou kuunen uitsluiten. 2o. Het amendement-De W jjeker slooth, om den eiscb, dat de meerderheid vah hei bestuur der bijzondere kas door de verze kerden moet worden gekozen, te laten ver vallen, zoo de werkgever de geheels premie betaalt. 3o. Het sub-amendement-Van Dedqm op Het vorig amendement, om de arbeiders vrjj te laten ook anderen dan personen uit hun midden te kiezen tot leden van het bestuur. Na een enkel woord van den heer Teenatra verklaarde de Minister zich tegen de vier eerste amendementen, doch zeide tevens, dat bjj veel voor het laatste sub amendement gevoelde. Ten slotte trok de heer Duys zjjn derde amendement en ook de beer Wjjckerslooth het zjjne in, waarop het andere amende ment-Duys met 40/20 stemmen verworpen en bet artikel zelf z. h. s. aangenomen werd. Echter nam de M i nister een amende ment-De Visser over, om mogeljjk te maken, dat de plaatsel jjke bijzondere kassen zich zouden kunnen aansluiten bjj een andere vereeniging, om daardoor een stelsel van herverzekering in te voeren. Hetzelfde geschiedde meteenamendement- D u y s op artikel 77e, om een kennelijke bemoeilijking der toetreding te voorkomen, terwijl ae heer Duys een amendement op artikel 77k na bestrijding door den Minis- t c r introk. Het amendement-D u y s op artikel 77b, om te verhinderen, dat do plaatselijke kas „verzekeringetje" zou kunnen spelen, werd met 51/4 stemmen verworpen. Daarna be spaarde hjj de Kamer een stemming over zjjn volgend amendement bjj artikel 78, door dit in te trekken. De vergadering werd nu tol den volgenden dag verdaagd. In de Woensdagmorgen te Gouda gehouden vergadering van de Cen trale Liberale Kiesvereeniging in het district' Gouda is met algemeene stemmen en onder applaus candidaat gesteld voor de Tweede Kamer het aftredend lid, de heer Jhr. Mr. W. Th. C. van Doorn, te 's-Gravenhage. De Centrale Raad van Beroep (Ongevallenverzekering) heeft in ziju Dinsdag te Utrecht-gehouden openbare terechtzitting uitspraak gedaan in het hooger beroep van J. A. Jr., sjouwer-scbeepsbouwwerf te IJssel- monde, tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, houdende be vestiging der beslissing van do Rijksver zekeringsbank, waarbij Hein met ingang van 2 September 1912 een rente is toegekend van f 0.21 '/j per werkdag naar 25 pCt. invaliditeit, ter zake van een ongeval, ten gevolge waarvan bjj het gezichtsvermogen van het linkeroog heeft verloren, terwjjl de gezichtsscherpte van het rechteroog 5'12 bedraagt. De Centrale Raad vernietigde uit spraak en beslissing en kende aan getroffene ingaande 2 September 1912 een rente toe van f 0 251/9 per werkdag naar 30 pCt. invaliditeit. Gorlnchein, 17 April. Hel bestuurder schietvereenigiug „Oom Paul" alhier is voor nemens het 12'/a-jarig bestaan der vereeni- ging te gedenken door het houden van een schietwedstrijd op 1 en 4 Mei a.s., in een der lokalen van het concertgebouw „Gam- brinus". De wedstrjjd zal bestaan uit: a. Korps wedstrijd; b. Personeele wedstrijd; c. Vrjje- baan-wedstrjjd. Tot deelname aan den korpswedstrjjd en den personeelen wedstrjjd zjjn uilgenoodigd alle Koninkljjk goedgekeurde schiet- en weerbaarheidsvereenigmgen uit den omtrek, terwjjl aan den vrijebaan-wedstrjjd elk schutter kan deelnemen. Uitgeloofd worden medailles, kunstvoor werpen en geldprjjzen. De leden der schiet vereniging „Oom Paul" dingen in den korpswedstrjjd niet mede. Krimpen a/d Lek, 17 April. In de Maandagavond gehouden vergadering der vrjjzinnig-democratische kiesvereeniging „Vooruitgang" is, op voorstel van het be stuur, de heer M. Boogaerdt Bz. benoemd tot eure-voorzitter der vereeniging. Hierna bad een verkiezing plaats, wegens uitbreiding van het bestuur met drie leden. Gekozen werden de heeren A. C. Mjjnlieff, J. M. C. v. d. Linie en W. Sprik. Als voorloopig candidaat voor de Tweede Kamer werd het aftredend lid, Jhr. Mr. W. Th. C. van Doorn, gesteld. De commissie, welke Maandag onder de inwoners dezer gemeente een inzameling heeft gehouden voor de feesten ter her denking van Neerland's Onafhankelijkheid, heeft ruim f 800 ontvangen. Lopikerkanel, 17 April. Tot land- bou w-correspondent voor de gemeenten Lopik en Jaarsveld is herbenoemd de heer T. van Beusekoin alhier. 'Meerkerk, 17 Appil. De prjjs der kaas is dalende. Men besteedde in deze week voor lichtere soort tot f 30 en voor middelmatige soort tot f 31 per 100 halve KG. De handel is traag. Meuw-Lekkerlaiid, 17 April. Uit het verslag der vereeniging „Hulp in Nood' bljjkt het volgende: De ontvangsten waren in 1912: saldo vorig jaar f 398,18, vr(jwilJige bjjdragen f 410,75, gekweekte rente f 10JJ, terugbetalingen f26, totaal f 845,14. f De uitgaven wérenAan melk en eieren f 149,154, manufacturen f 91,49'/9, vleesch f 42,35, brood f 3,12, netten f 10, hulp in de huishouding f3,75, levensmiddelen f7,05, Sophia-KinderBuis f 21,50, rekening Dr. Mi latz f5, onderlagen f 1.60, bestuurskoslen en bodeloon f 26,95, totaal f 361,97. Er is dus een batig saldo van f 483,17^/ Oudewat«r, 17 April. J( I. Zondag hield de Ned. R.-K. Volksbond, afdL Oudewater, ito het café van den heer Boere een alg< meene vergadering. Ongeveer 50 leden woonden deze vergadering bjj. De voorzitter opent de vergadering, waarna de secretaris de notulen der vorige bjjeenkomst leest, welke onveranderd worden vasfgesteld. Vervolgens herdenkt de voor zitter in korte bewoordingen het 25-jarig jubileum vau den Bond, pas te Amsterdam getierd. Hierop is aan de orde de bentoeming van een bestuurslid, in de plaats van den heer Wedding. Ingekomen zijn twee Ijjsten voor een candidaat, t.w. de heeren L. Kemp en W. Rietveld. Alvorens tot stemming wordt overgegaan, i richt de voorzitter een woord van lof en dank tot den heer Wedding, voor diens krachtige Medewerking tijdens zjjn functie als bestuurlid van den Bond. Tot bevrourslid wordt vervolgens gekozen de beer L. Kemp, die echter zjjn benoe ming niet unvaardt. B(j nieuwe stemming wordt gekozen de heer Joh. van Doornen. (Nieuws.) Naar „Het Nieuws" verneemt heeft de heer G. v. d. Poll de lieltt van de bij den bouw van zjjn huis gevonden som ad f 370 geachonkeu aan den vinder, den timmerman Joh. van Doornen. Deze heeft het geld met zijn mede-arbeiders gedeeld. Wnridinxveeu, 15 April. In een vorig no. meldden wjj, dat de landbouwer O. alhier door een zjjner arbeiders was bestolen van geld enz. en dat de dader alles had bekend^ Nader bleek dat ook een horloge was ge-M stolen. II. wist daar echter, naar hjj beweerde, niets van. Zaterdagochtend vervoegde zich bij den rijksveldwachter Z. M. een persoon, die kwam inededeelen, dat H. een horloge bij hem had ingeruild voor een ketting. Daar dit hem verdacht voorkwam, gaf bjj er de politie kennis van. Het horloge was werkeljjk het ontstolene. De rijksveldwachter begaf zich naar Bos koop en trof H. in een boomkweekerjj. Laatstgenoemde bleef eerst ontkennen, maar heeft, evenals de vorige maal, ten slotte na lang redeneeren bekend. Voorloopig werd hij in het cachot aan het dorp opge borgen en Maandagechtend naar Rotterdam vervoerd. - De Zuidplaspolder schjjnt in den laatsten tjjd een eldorado voor Zigeuners en dergeljjk vreemd volkje. Een visite waar men niet bljj mee behoeft te zjjn, vooral omdat die menschep alles als gemeen schappelijk eigendom beschouwen, zoodat er in den regel heel wal vermist wordt na zoo'n bezoek. Zondagnacht hadden zich wederom een tweetal families neergevleid, welke Maandag ochtend weder zouden vertrekken. Doch tijdens dat korte bezoek maakten ze het nog menig persoon erg lastig. Gras werd overal afgesneden, en een bende kinderen die allerlei kunsten vertoonden, bedelde ora geld. Fiet sers werden een geheel eind vergezelddoor meerennende jongens. Men stond op het punt van vertrekken, toen er tusschen een heer en een dame vun het gezelschap ruzie ontstond. Niet dat men elkaar uitschold, doch de echtgenoot nam een stuk hout op en sloeg de vrouw daarmede etteljjke raaien zóó, dat zjj behalve een gat in het hoofd ook de noodige schram men opliep. De vrouw hief een oorverdoovend gekrysch aan, waarvan de man zich echter niets aan trok: hjj reed met zjjn boeltje verder. Na zich wat van het bloed ontdaan te hebben, wist de vrouw niet beter te doen dan haar waardigen levensgezel te volgen. Men ging in de richting van Moercapeile. niet en had dan ook bjj eerste aanmaning liet lossen gestaakt. De ambtenaar van het O. M. had beter gevonden den boer V. te vervolgen, doch aangezien de Hooge Raad uitgemaakt had dat in art. 47 W. v. S. het woord „doen" beteekende „het willoos werktuig zjjn" en dit niet hiervan gezegd kan worden, moes. de ambtenaar tegen beklaagde eiscben f 0.50 boete subs. 1 dag. Uitspraak 30 April a.B. KKCJH TNZ A KEK. De Ar rondiaaement a-Recht bank te Dordrecht heeft j.l. Vrjjdag nog de vol gende zaak behandeld: Te Alblasserdam is hel onder de buur vrouwen niet voortdurend pais en vree. Op 13 Maart was bet weer heelemaal mis, de „mot" liep hoog. Theodora Maria v. d. G 32 jaar, huisvrouw van M. T., wond zich onder het heftig debatteeren en interrum- peeren zóó op, dat zo met den aardappelbak, welken zjj in de hand had, vrouw v. d. Velden een slag tegen het hoofd gaf. Dat bekende beklaagde. Ze zeide, dat ze zóó driftig was geworden, dat ze haar weder party wel dood had kunnen slaan. Toch had ze geen hekel aan buurvrouw, want ze had deze 14 dagen in nood bjjgestaan en twee nachteu bjj haar gewaakt. Maar vrouw v. d. Velden ging volgens beklaagde ook niet vrjj uit, want die had haar v.óó aan haar kapsel getrokken, dat ze zware hoofdpijn ervan bad gekregen. De getuigen verklaarden allen, dat de twist scherp was geweester waren over en weer zeer harde en min-vleiende woorden gevallen. Eisch: f 12 boete subs. 12 dagen hechtenis. Het Kant0ngerecbt teGouda heeft j.l. Woensdag o.a. de volgende zaken behandeld: P. J. S,, koopman te Waddinxveen, had in een wagen, die 2 M2. oppervlakte had (binnenwerks), elf kalveren vervoerd, met het onvermijdelijke gevolg dat de dieren op eu over elkaar kwamen te liggen. De veldwachter Z. Minnée, die dit Bad ge constateerd, had tegen S. proces-verbaal opgemaakt wegens het noodeloos op pijnlijke wjize vervoeien van de kalveren. De ambtenaar van bet O. M. maakte er in zyn requisitoir opmerkzaam op, dat, niet tegenstaande de Kantonrechter herhaaldelijk strenge straffen oplegt voor het noodeloos op pijnlijke althans kwellende wijze ver voeren van dieren, sommigen daarmede toch maar blijven voortgaan. Hfj zou dan ook niet aarzelen ora, wanneer deze beklaagde weer voor een dergelijk feit hier terechtstond, een principieele hechtenis tegen hem te eischen. Thans vorderde hjj f 15 boete subs. 3 dagen hechtenis. L. v. H., te Gouda, fietste onlangs met nog een drietal anderen bjj avond, zonder dat z(jn rijwiel van een brandende lantaarn was voorzien, tusschen Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht op den Hoogen Schie- landschen Zeedjjk. Zjj reden met hun vieren den brigadier der rjjksveldwacht Van 't Hof achterop en voorhjj en gaven geen gehoor aan diens aanmaning 0111 af te stappen. Eerst toen de politiehond in dienst werd gesteld, steeg v. 't II. van zjjn rjjwiel at. Eisch: tweemaal f 6 boete subs, tweemaal 6 dagen hechtenis. f C. B., landbouwer te Zwammerdam, had mut paard en wagen op een voetpad onder Reeuwyk gereden, hoewel zulks bjj provin ciale verordening verboden is. Békluagde verklaarde, dat „hjj niet wist dat het niet mocht, daar de eén zei van wel, de ander van niet". Bexlaagde was er ook nog nooit voor geverbaliseerd en vroeg, hoe hij anders naar Bodegraven mqpst gaan. Beklaagde woont in den polder, welke als «enigen uitweg juist dat pad heeft. De Kantonrechter merkte op, dat hjj daar voor vergunning kon vragen. Eisch: f i boete subs. 1 dag hechtenis. De schipper Fr v. L. had te Nieuwerkerk a/d Ussel koolasch gelost bjj den lapdbouwer V., hetgeen verboden is. Baklaagde wist dit Gemeeuteraad van Krimpen a/d IJaael op Maandag 14 April 1913. Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering na voor lezing onveranderd goedgekeurd. 1. Enkele ingekomen missiven van Gedep. Staten worden voor kennisgeving aange nomen. 2. De voorzitter stelt voor den legger op de wegen en voetpaden ter goedkeuring aan Gedep. Staten aan te bieden. De heer Vermeulen vraagt of de raad een voorstel kan doen bjj Gedep. Staten om den weg als rjjweg te behouden. De voorzitter antwoordt dat een ieder dit kan doen, doch dat gedurende de aan hangige kwestie de weg blijft zooals bjj nu is. l)e beer Gouwens vraagt ét het niet gewenscht is, dat de raad Gedep. Staten in kennis stelt met den toestand van den weg, omreden die thans niet voor rjjweg ge schikt is. De heer Van Walsura vindt het beter bjj dit punt niet te lang stil te staan, orad#t de gemeenteraad toch niet het recht heeft den legger te wjjzigen, doch alleen Gedep. Staten, en spreker gelooft wel dat wanneer Gedep. Staten den weg als rjjweg vast stellen, zjj ook zullen moeten zorgen, dat het een rjjweg is. 3. Aan de orde is de vaststelling van het salaris van een onderwhzer. De voorzitter zegt dat bjj de op roeping van sollicitanten per adverteutie een abuis is ingeslopen betreffende de huishuur, zynde f 100 voor gehuwde onder wijzers. Dit moest zjjn voor gehuwde onderwijzers boven 28 jaar. Nu is echter de heer Staal als zoodanig benoemd; hjj zal binnen enkele weken in het huweljjk treden. Hoewel genoemde heer nog niet den leeflyd van 28 jaar heeft iiereikt, eischt hjj bjj zjjn benoeming f 100 voor huishuur. B, en W. stellen voor de f 100 toe te zeggen. De heer Vermeulen vraagt, of men dan niet in conflict kan komen met de andere onderwijzers. De voorzitter antwoordt dat hjj dit niet mogeljjk acht, omdat dit een bjjzonder geval is. De heer Noorlander vindt het bedrag te hoog, le meer daar de heer Staal pas 25 jaar is. De heer Van Walsum betreurt het wel dat een fout aan de gemeente geld kost, maar hjj acht bet onbilljjk om bet bedrag te onthouden. De voorzitter wjjst er op dat de ge meente toch hoogslwuarschjjnljjk het geld kwjjt zou zjjn bjj benoeming van een anderen onderwjjzer, omdat de meeste onderwjjzers met hoofdakte dén vereischten leeft jjd hebben bereikt. Bjj stemming over de vergoeding voor huishuur stemt de heer Noorlander tegen. 4. Aun de orde is de regeling van het salaris van den gemeente-opzichter. De voorzitter deelt mede, dat het salaris van den gemeente-opzichter steeds is geweest f 150, met een gratificatie van f 60 "per jaar. Spreker zegt tegen gratificatie te zjjn en stelt voor het salaris vast te stellen op f 200, en om den .opzichter dan te belasten met het nazien der reke ningen. De heer Koolwjjk vraagt wat de ge meente-opzichter zooal doet; spreker zegt nooit iets te hebben vernomen omtrent diens prestaties. De voorzitter Jicht de werkzaamheden van den opzichter toe. De heer Gouwens vindt het niet meer dan billjjjk, dat de rekeningen door een deskundige worden nagezien. De heer Koolwjjk acht het wel goed dat de rekeningen worden nagezien, indien 4it maar goed geschiedt; doch spreker zou het beter viuden het gemesntewérk te doen aanbesteden. De „heer Van Wal su m merkt hierbij op, dat bet toch niet aangaat om alle kleinig- 0 heden te doen aanbesteden. Sprekbr heeft nooit kunnen merken dat de gemeente opzichter fe licht over de zaken dacht, wel dat hij eens te scherp optrad. De beer Vermeulen vraagt of er nooit eens iets achter kan schuilen bjj het nazien der rekening door den gemeente- opzichter, waaropde voorzitter antwoordt dat het toch niet aangaat den opzichter te wantrouwen, zoolang er geen gronden voor zjjn. Deze functionaris is toch door den raad benoemd. De heer Van Walsum zegt dat in een vroegere raadsvergadering is besloten dat de gemeente-opzichter geen voordeeien mag hebben ten aanzien van gemeente-leveran ties, en als zou worden vermoed, dat dit wel zoo" is, dan is het nog tjjd genoeg ora - daarover te spreken. Volgens spreker heeft de opzichter nog nooit Bewezen ontrouw te zjjn. De heeren Vermeulen en Koolwjjk sluiten zich hierbij aan. De heer Gouwens. heeft geen kwade vermoedens tegen den opzichter, doch vindt het wel goed dat B. erf VV. een oog in 't zeiI houden, wjJJ het wel meer is voorgekomen dat gemeente-opzichters werden gestopt door aannemers of leveranciers. Hierna wordt met algemeene stemmen besloten het salaris van den opzichter te brengpn op f 290 per jaar. Hierna gnat de raad over in besloten ver gadering. Na heropening der vergadering wordt met alireraeene stemmen besloten B. en W. te machtigen, ter voorziening in de behoefte aan kasgeld een tjjdetijke leening te sluiten tot een bedrag van ten hoogste f 1640. Daarna sluit de voorzitter de vergadering. I (G. Ct.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3