Een Boerenarbeider, Dames-, Heeren- en Kinderwerk „A.V.I.S. "-Rijwielen m Een Bwmimnln; rs' SÉiiatep, JÉ 9 Ybïïh Abt- mm J A. C. EIJKELENBOOM, Ub Vauqueline-Société Anonyme, 33e GROOTE VERLOTING, s: Mmnü Huishoudster. Een net Meisje AiÉMzai „VEBUNI". Kennisgeving. Stroohoedenvernis Twee Paarden in RIJTUIGEN te koop. HEERENHUIS Gazelle- en Eisink-Rijwielen. Levering van alle merken. Emailleeren en Vernikkelen. A. van IPEREN, Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Een Boerderij Bericht van Inzet. Het WOONHUIS, C ir. 62, Bericht van Inzet. Bouw-, Wei-, Hooi- ert Tuinland, Landverhuring Vervolg der Nieuwstijdingen. r.n,'rM^ar: T-w-te ™d°: d' V' H"Btracl". f 6 Remonstr. Geref. Gemeente 25-jarige Echtvereniging IMSI 25-jarige Echtvereeniging Dankbetuiging. Laat II niet door aambeien kwellen A. VAN IPEREN, (t. N. VAU ZESSEN, Schuihmi. TE KOOP: Een Wagenmakersknecht. te huur gevraagd. Korte Dam b. d. Vischbrug, SCHOONHOVEN, Ruime voorraad Pantoffelsijzersterk Burgerschoenwerk enz. C. EIJKELENBOOM, A Ziet vooral de Etalage! C. EIJKELENBOOM. Ziet vooral de Ftalage! Schoonhoven-Groot-Ammers. Wegens overcompleet 1 Mofleloven le koop. Fabriek van Chronmjeileren Schoenwerk met Chreomzolen. Specialiteit: Alleen verkoop voor Schoonhoven en Omstreken bij: Filiaal: C. EIJKELENBOOM, A. C. EIJKELENBOOM, ZATERDAG 3 MEI as. trekking der Paarden, Rijtuig, Tuigen en aanverwante Artikelen. Een Utrechtsch Wagentje met een Paard compleet. met 12 H.A best WEILAND, Ouderkerk a/d IJssel, bod op f 4000," J Notaris ANEMA te Streefkerk, ONROERENDE GOEDEREN te Langerak, zal geen voortgang hebben. Notaris TEIJINCK. Openbare VrijwilligeVerkooping. BERGAMBACHT, S Hectaren, 96 Arm, 61 Cntiarn. HOOILAND onder Lekkerkerk, Notaris TEIJINCK, OGMFVOD JflCTWS. Men schrijft ons uit Nieuwer- kerk s/d IJssei: „Haastige spoed is zelden goed", en „Wie zich langzaam haast, haast zich zeker". Deze twee spreekwoorden zyn in de laatste dagen al tieel veel uitgesproken. Ternauwer nood was de maand April die grillige grasmaand in het land, of men begon er aan te denken om de koeien, noodig of niet noodig, naar buiten te doen. En waar- lijk, toen er een paar zachte dagen waren geweest, zag men op vele plaatsen de beesten al naar de weide brengen. Het was of daarin ook al concurrentie bestond. Anderen waren echter voorzichtiger en wilden eerst het katje eens uit den boom kijken; 't was toch nog zoo vroeg, men kon nog van alles krijgen. We hebben nog van alles gehad. Koude, sneeuw, hagel, regen en wind wisselden elkaar in de laatste weken af. Geen wonder, dat menigeen spijt gevoelde zoo haastig ik zou byna zeggen: zoo overhaastig te zjjn geweest. Dat het vee er onder geleden heef», is ontegenzeggelijk, en dat op vele plaatsen de melkemmer niet zoo gevuld werd als men wel wenschte, is ook waar. De schade is dus dubbel. Daarom zijn er nu al landbouwers die plechtig verklaren, hun koeien nooit weer zoo vroeg naar buiten te zullen doen. In den nacht van Maandag op Dinsdag is door de politie te Gouda een man aangehouden, die onder den invloed van sterken drank verkeerde en in een zak twee konijnen en twee kippen met zich droeg. Dinsdagmorgen bekende bjj dat hg de dieren onder Haastrecht had ontvreemd. Da iqan is eeu zwerver, die vroeger onder geboemde gemeente had gewerkt. Hg is naar Haastrecht overgebracht om voor den burgemeester van die gemeente te worden geleid. Naar «De Rij n bod e" v e r n e e m t voldoet de machinale melkerjj der koeien van den landbouwer J. Rijlaarsdam te Aar- landerveen zoowel in den stal als nu in het weiland uitstekend. In een minimum van tgd zjjn de beesten uitgemolken: zg onder gaan deze nieuwerwetsche behandeling zelfs gaarne. Een oud-gediende, die veel misbruik maakte van sterken drunk, is in den nacht van Woensdag up Donderdag in de Barndesteeg te Amsterdam door gas verstikking om bet leven gekomen. Don derdagmorgen vond men het gaskraantje op zgn kamer open staan. De man was dood. Dinsdagnamiddag is onder Schardam het lyk gevonden van een der i twee jongens uit Hoorn, die met een kano op de Zuiderzee waren gaan varen. Het zat met een voet aan de kano vast. De toestand van de slacht offers van den moordaanslag te Velsen is bevredigend. Het gezichtsvermogen van Dr. Belten is teruggekeerd en de hersenen blijken niet geraakt te zijn. De kabelballon, die op het vliegterrein te Soesterherg vanwege het Kou. Ned. Meteor. Instituut nu en dan tot het doen van waarnemingen wordt opge laten, is Maandag j.l. door het breken van den kabel ontsnapt en heeft daarna als vrjie balion op eigen gelegenheid een vaart ondernomen. De richting, waarin de ballon vermoedelijk is afgedreven, is Zuid-West; de plaats, waar hij ia gedaald, kan niet meer dan .10 kilo meter van het vliegterrein verwijderd zyn. (U. D.) Bjj den landbouwer H. de Jong te Streefkerk stakt, naar het „Rott. Nieuwsbl." meldt, een stier gestald, die ztyn dorst weet te Jesscben door zelf den slinger van 4e pomp op en neer te doen gaan. Donderdagmiddag zjjn te Dordrecht ongeveer 50 Belgische stakers kinderen, allen van dokwerkers te Antwer pen, aangekomen. Aan het station werden ze opgewacht door eenige leden van de Dordtsche afdeeling van d« S. D. A. P., die hen naar het Werkmansgebouw in de Groote Kerksbuurt geleidden. Hier vonden de kin deren gedekte tafels met brood en melk beschikbaar gesteld door de Coöperatieve bakkerjj en Verbruiksvereeniging. .Een van de Belgische geleiders, een Ant- werpsch raadslid, hield een toespraak en om halfdrie vertrok bet gezelschap onder ;eleide uit Dordrecht naar Vlaardingen, chiedam en Delft. In den namiddag zjjn nog 00 kinderen uit Aalst aangekomen, die ook van spjjsen drank voorzien zjjn en daarna allen naar Delft zjjn gebracht. Al de kinderen, die nog naar Nederlaud mochten gezonden wor den, komen eerst te Dordrecht aan en wor den van daar verder over het gebeele land VtfllMÜ v H T A I> H M I E U W H. SchoonhovenIS April. f Het telegram van dankbetui ging, namens den raad dezer gemeente, in verband met de beslissing inzake de In structie-Compagnie en de vestiging van ander garnizoen alhier, aan den Minister van Oorlog verzouden, luidde als volgt: Minister van Oorlog, Haag. De gemeenteraad van Schoonhoven heeft met groote waardeering onze tnedodeeliug ontvangen betreffende de verkrijging van grooter garnizoen in 1914 en eventueels uitbreiding later, en dankt Uwe Excellentie voor die toezeggingen. De Voorzitter, VAN SLOTEN, t Bij Kon i n k 1 jj k besl u i t va n 1 6 dezer is aan onzen oud-stadgenoot den of ficier van gezondheid 1ste klasse van het leger in Nederlandach-Indië Dr. F. H. Hebewerth vergunning verleend tot het dragen van de gouden medaille, hem ge schonken door den anderkoning van Mant- sjoerjje, ter herinnering aan de te Mockden Sehouden conferentie ter bestndeering van e longenpest. De 2e luitenant P. Tadema, van het 3e regiment vesting-artillerie, thans gedetscbeerd by de Instructie-Compagnie, wordt met ingang van 2 Mei definitief by die Compagnie overgeplaatst. 'f Onze vrèegere stadgenoot, de beer A. J. Corbyn van Willenswaard, leeraar aan de Burgeravondschool te Hil versum, ia thans ook benocind tot leeraar in het band- eo vorrateekenen aan de Ambachtschool aldaar. f De .Staatscourant" (no. 89) be vat de statuten der Woningbouwvereniging „Ons Belang" alhier. De vereeniging stelt zich uitsluitend ten doel in hel belang van do verbetering der volkshuisvesting te Schoonhoven en aangrenzende gemeenten werkzaam te zjjn. Zy beoogt te dien einde hygiflmsch in gerichte woningen te stichten en deze by voorkeur aan haar leden te verhuren en andere handelingen Ie verrichten, die be vorderlik kunnen zyn aan het t>y uit sluiting gestelde doel. f Van den heer A. Oskam Dz., in de Vrijzinnige Kiesvereniging te Schoon hoven genoemd om té worden geplaatst op groaljjst vei» candidaten voor de ver kiezing van 3 leden van de Provinciale Staten in bet kiesdistrict Gouda, is bericht ontvangen, dat by daarop niet wenscht voor te komen. t Het bericht in ons vorig nora- mer betreffende de te Gouda gehouden vergadering van de Vryzinnig* Kiesvereni ging aldaar, waarin zes personen als can didaat waren genoemd om op de groslijst te worden geplaatst voor du verkiezing van 8 ledpn van de Provinciale Sisten van het kiesdistrict Gouda verdient in zooverre ver betering, dat niet vyf van die personen zich hebben teruggetrokken ter wille van de candidatuur H J. Nederhorat Sr., doch dat de personen, die die 6 candidaten hadden genoemd, hebben goedgevonden die namen als niet opgegeven te beschouwen, zoodat daardoor de heer H. J. Nederhorst Sr. door de Vrgzinnige Kiesvereeniging te Gouda op de groslgst is geplaatst. t Naar we vernemen heeft de heer H. C. van Geelen bedankt ais bestuurslid van de Vrgzinnige Kiesvereeniging alhier. tin de hedenavond gehouden goed bezochte vergadering der Chr.-Hist. Kiesvereeniging alhier, waarin verschillende nieuwe leden zich aanmeldden, werd her kozen als bestuurslid de beer A. A. van de Bunt alhier. Verder werd besloten de candidaatstel- lingen voor de Tweede Kamer en de Pro vinciale Staten aan te houden tot na de algemeene vergadering van 24 April te Amsterdam. t Het aantal burger-corveeërs, werkzaam by de Instructie-Compagnie, zal binnenkort met twee worden vermeerderd. t Naar wy vernemen is de muziek vereniging „T. A.V.E.N.U"alhier voornemens om a.s. Zaterdagavond te 8 uur een concert te geven in het Boterbuis, ter eere van den verjaardag van Z. K. H. Prins Hendrik. H. M. de Koningin heeft den commissaris in de provincie Friesland, met de betuiging van haar deelneming in dén ramp onder de visschersbevolking van de Noordwestkust van die provincie door den storm van 17 Maart en volgende dagen waardoor byna alle fuiken werden ver nietigd een bedrag van tweeduizend gulden doen toekomen om in den eersten nood te voorzien. H. M. heeft tevens verzocht, uadere in lichtingen te ontvangen over den toestand en over het inkomen van giften. Het Instructie-Bataljon te Kampen wordt met 1 October a.s. gereor ganiseerd tot Centrale Kaderschool voor het wapen der infanterie, waarby alsdan de geheele opleiding voor den rang van kor poraal en sergeant bjj dat wapen zal ge schieden. O De inrichting, thans bestaande uit staf en 4 compagnieën, zal by de nieuwe samen stelling bestaan uit staf en 2 compagnieën. De naam Instructie-Bataljon biyft behouden. De oproeping zal slechts tweemaal per jaar plaats hebben, en wel in 't voorjaar van jongelingen van jaar en in 't najaar van 10—19 jaar. Het gewone onderwys zal worden opge dragen aan twee burgeronderwyzers, die in het bezit van de hoofdakte zyn. Uit Rome wordt aan de „Temps" geseind, dat men van meening is dat Z. H. de Paus in levensgevaar verkeert. Kardintial Merry del Val doet alle zaken af. In Rotnein- sche kringen spreekt men er reeds over welke kardinalen in aanmerking komen voor het pausschap. Volgens andere telegrammen is de toe stand van Z. H. bevredigend en vertrouwt het Vaticaan op herstel. In h'e't Zondagsblad dezer courant van 20 AÉIril komen o.a. de por tretten voor van de heeren C. Nobel, direc teur der havenwerken te Soerabaja en aldaar overleden: H. v. d. Lecq, te Ouderkerk a/d IJssel, die 22 April a.s. zal herdenken, dat bjj 40 jaar geleden in functie trad als orga nist der Ned. Herv. Gemeente aldaar; en van den beer P. Slingerland, te Berkenwoude, die 2 Mei a.s. 100 jaar wordt. In de Donderdag gehouden ver gadering van de Centrale Liberale Kies vereeniging in het Statendistrict Gouda is een groslijst opgemaakt ter vervulling van drie vacatures in de Provinciale Staten voor het district Gouda, waarop in alphabetische volgorde de volgende voorloopige candidaten zjjn geplaatst: C. van der Giessen Jr., Krimpen a/d IJssel J. Kortland, Schoonhoven; II. J. Nederhorst Sr., Goudai' W. F. H. Regtdoorzee Greup, Schoonhoven; K. Schouten Hoogendyk, Woerden^ F. A. van der Torren, Waddinx- veen esrl. IJssel de Schepper, Gouda. Jfte afdeehingen Gouda, Wad- dinTecn, Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d IJssel, en Capelle a/d IJssel der S.D.A.P. hebben de heeren L. Hoejenbos te 's-Graven- hage, H. Spiekman te Rotterdam en A. Dykgraaf te Schoonhoven candidaat gesteld voor de Provinciale Staten in het district Gouda. Het Provinciaal bestuur van Noord-Holland beeft Donderdag bjj enkele inschrijving aanbesteed: het maken van werken tot verdediging van de Noordzee kust in de provincie Noord-Hollsnd, inge volge de wet vtn 16 Juli 1898 (Staatsblad no. 187). Raming: perc. I f 94.400, perc. II f 80.000. Minste inschrijver was voor perceel I J. v. d. Plas, Hardinaveld, voor f 98.100, en voor perceel II dezelfde voor f 79.700. De 22e algemeene vergadering van de vereeniging voor Chr. Volksonder wijs zal, naar „de Nederlander" meldt, ge houden worden op 16 Mei. De Coöperatieve Landbouwver- eentging te Aalten heeft besloten om als proef voorloopig de pers niet meer tot hare Teringen toe te laten, teneinde te be- dat de leden, wanneer zy de agefi niet meer in de bladen lezen, de aderingeu zelf bezoeken! Met ingang van t April is be noemd tot kantoorbediende by de posteryen en telegrafie te Vianen de heer W. van de Bunt. o— Allilanwerwnarri «n Vyfheeren- lHiidcn, 18 April. De handel in kaas en boter was deze week redelijk; de prys der kaas nagenoeg onveranderd, boter ietslager. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 28 k f 32, zware partyen tot f 34 per 50 K.G. Goëuoter f 0,70, wei boter f 0,60 per Ift K.G. (f Na den gevallen regen op l.l. Woensdag, toen het by zuidenwind guur en koud was, is de temperatuur zéér gerezen. Toch is het nog niet het echte zoele lenteweer. De koekoek biyft ook nog te stil. Hier en daar zyn door de kou beesten, die in de wei liepen, gestorven. *AII»lMMMtr<liMii, 17 A,pril. Mejuffrouw M. de (laan alhier heeft inet gunstig gevolg het toelatings-exAmen afgelegd voor de Gereformeerde Kweekschool te Rotterdam (Haringvliet). *4 melde. 17 April. Woensdagavond hield de Vrjjsinniga Kies- eu Propaganda- vereeniging voor Aroeide, Tienhoven Omstreken een openbare vergadering in de teil „'t Fortuin" alhier, waarin als spieker optrad de candidaat der vrijzinnigen 19 bet district Sliedrecht, de heer Dr. W. W van der Meuien, van 's-Gravenhage. In keurige bewoordingen, kalm en waar dig, besprak de beer v. d. M. betreen land en volk to verwachten -heeft van de coalitie en van de concentratie als toekomende regeeringsparty, en beval de candidaten der laatste ten slotte wurm bjj de kiezers aan. De spreker, die door de talryke aanwezi gen met groote belangstelling was aange hoord, werd bestreden door den sociaal- deniocratiscben candidaat in dit district, den heer A. Dykgraaf. van Schoonhoven, die nog gelegenheid verzocht en verkreeg voor repliek op die van den spreker. Nadat laatstgemelde geëindigd bad, liet de heer D. de hem toegestane repliek ach terwege. Amelde en Tienhoven, 17 April. In de l.l. Dinsdag alhier gehouden jaar vergadering van de vereeniging „Floralia", 66 leden tellende, deed de penningmeester, de heer F. J. van den Berg, rekening en verantwoording en bracht de heer A. van Staveren, secretaris, verglag uit over 1912. Het aftredende bestuur, bestaande uit de heeren H. van Eeten, F. J. van den Berg, J. de Jong Cz., C. Nugteren en A. van Staveren werd herkozen. Als stekken, die dit jaar ter kweeking zullen worden uitgereikt, werden gekozen: Pelasgonium, Bolbegonia, Petunia Vimbratn, Gladioles en Margariet, de laatste voor de leden; terwjj! voor rekening vau den voor zitter zal woflet^ uitgereikt bloemzaad vgn Zinnia's en Zomerviolieren. Bij de veiïotinfe eener in bloei staande Spiraco viel deze ten deel aan den heer I. Verhey. t mincrnfol, 18 April. Het teenschillen komt langzamerhand in vollen gang- De bast laat beter los. Er is dit jaar veel teen, zoodat het zeker Pinksteren zal zyn eer alle teen schoon is. Honderd'-n vrouwen en jongelingen zyn aan bet werk en kunnen in enkele weken een aardig sommetje verdienen, dat in de meeste gevallen gebruikt wordt oin een financieel gat in de buishouding te stoppen. "Benschop, 18 April. By Koninkiyk besluit van 7 April j.l. is de heer R. van Beusekom, burgemeester dezer gemeente, tot eu met 1 April 1916 benoemd tot corres pondent van de Directie van den Landbouw van het Ministerie van Landbouw, Nyver- beid en Handel. De ryksbydrage in de kosten van'bet lager onderwys, welke over 1913 by voor schot aan de gemeente zal worden uitge keerd, is bepaald op f 3610. 'Bergambacht, 18 April. In de laatst gehouden raadszitting werden vastgesteld de kohieren van den hoofdelijken omslag en van de hondenbelasting, reSpectieveiyk ten bedrage van f 6149,66 en f 344,60. Voor de met 1 Juni e.k. vacant komende betrekking van önderwyzerés aan de le openbare lagere school alhier hebben zich 15 sollicitanten aangemeld. 'Elshont, 17 Aprit. Hedenmiddag is van de scheepswerf van de Gebroeders B. Pot Bjk alhier met goed gevolg te water gelaten een Btalen sleepkaan, genaamd „St. Maria", groot 520 ton en gebouwd voor rekening van den heer H. F. Scholte te Bokhoven. Terstond daarna is de kiel gelegd voor een dergeljjk vaartuig, groot 500 ton, voor rekening van den heer G. v. d. Zalm, te Rótterdara. Elahout, 17 April. In de plaats van drie gekozen bestuursleden, die gemeend hadden voor de benoeming te moeten be danken, zyn in de leden-vergadering der Christelyke school alhier gekozen de heeren K. Darasteegt, Teeuween J. v. Drongelen, die de benpemiug hebben aangenomen. 'Oleasendam, 18 April. In de ver gadering van „Het Groene Kruis", Woensdag avond gehouden, waren 17 leden tegen woordig; een kiein gptal, daar de afdeeling 395 leden-telt. Uit de rekening van den penningmeester bleek, dat in 1912 ontvangen was L491.19 1 en uitgegeven f 369,72, zoodat er over dat jaar een goed slot was van f 121,38. De vergadering besloot om twee, zoo noodig drie kinderen te zenden naar een Gezondheidskolonie. Verder zal de afdeeling ged urende een halfjaar wekeiyks een guidon geven voor de verpleging van een tuber- culoseiyder. Hel jaarverslag meldde, dat in het voor afgaande jaar uit het magazyn waren ver strekt 121 stuks hulpmiddelen, waarvan 74 aan leden en 47 aan niet-leden. Uieaaendam, 16 April Dinsdag zyn voor den gemeenteraad (vacature-A. Koore- vaar Gz.) officieel candidaat gesteld de heeren C. van Harten (lib.) en B. Timmer (anti-rev.). tile»»en-Nieuvrkerk, 17 April. De beer T. Timmer alnier is aangesteld tot machinist van bet stoomgemual van den polder Boveu-Haidinxveld. 'tiicMHCU-Oudckerk, 17 April. Tot hohfd-ingeland van bet waterschap „de Nederwaard" ia Dondeidag gekozen de beer IJiuert Beuzekom, met 64 stemipen. Op den beer G. Koorevaar waren 48 stemmen uitgebracht "LI root-A turners, 17 April. Iu Immers, Vrydag gehouden verf val» den ge meenteraad, waarin alle leden tegenwoordig waren, werd na lezing en goedkeuring der notulen inededeeling gedaan van: a. bet goedgekeurde kohier wegens hoofde- lyken omslag,.dienst 1913; b. een goedgekeurd raadsbesluit inzake wyziging der verordening regelende de jaar wedden der onderwijzers; c. een missive inzake ryksbydrage in de kosteu van bet lager onderwys; d. een missive inzake ryksuitkeering; e. een proces-verbaal van kasopneming: f. het verslag der Gezondheidscommissie te Schoonhoven over 1912. Uitvoerig werd hierna gesproken over de ingekomen Btukken inzake de oprichting van een centrale waterleiding in ae Alblasser- waard en ten slotte, op voorstel vau Burdl en Weths., met algemeene stemmen besloten aan de betrokken commissie te berichten, dat de gemeente van verdere deelneininv aan een eventueel op te richten centrale waterleiding in de Alblasserwaard afziet. In verband met een ingekomen adres van de Nsainl. Venn. „Alblasserdamsche Water leiding", gevestigd te Alblasserdam, waarby verzocht werd voorloopige concessie te willen verleenen voor den aanleg en de exploitatie van een waterleiding in deze ge meente, werd besloten te berichten dat de gemeenteraad, alvorens deze voorloopige concessie te verleenen. gaarne nader met de definitieve plannen «a «eerwaarden van aanleg en exploitatie zou worden op de hoogte gebracht. Tot leden van de verschillende stembureaux werden benoemd: voor de verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer (voorzitter ambtshalve de heer A. J. Vnnrspuy), de heeren H. Voor- spuy Jz. en C. Schep Kz.; voar de rerkiekag ran twee leden roor de Provinciale Staten (voorzitter ambtshalve de heer A. J. Voorspuy», de heeren J. Schep Jz. en J. C. Broer en tot vienie lid de heer H. van Kesteren; voor de verkiezing van twee leden van den Gemeenteraad (voorzitter ambtshalve de heer A. i. Voorspa»)), de heeren A. van der Wolf en H. van Kesteren, en tot vierde lid de beer J. C. Broer, terwy I de overige leden als plaatsvervangers werden aangewezen. Nadat vervolgens nog wa% besloten tot »t doen van af. en overschrijving op de gemeente-begrooting, dienst 1913, en enkele zaken van meer huishoudeiyken aard waren afgedaan, sloot de voorzitter de vergadering. Bij de alhier gehouden verhuring van landeryen waren ae pryzep iets beter dan het vorig jaar. De eigendommen van de beide polders brachten f 566 op, tegen f 535 in het vorig jaar. Eén perceel van bet Burgerlyk Arm bestuur gold f 26, tegen f 25 in 1912. Een ander perceel van het Armbestuur werd opgehouden. 'Haastrecht. 18 April. Woensdag morgen is aanbesteedhet vergrooten van het watergeraaal van het waterschap „De Hooge Boezem achter Haastrecht", met by- komende werken. Ingekomen waren 9 biljetten, t.w.: M Visscber, Papendrecbt f 30782; H. Paul en L. C. Stfaver, Haastrecht, f 34923; F. de Bruin, Polsbroek f 29245; Tb. Jansen en Th. Hooft, Haastrecht, f 34779; J. Stuur man, Aromerstol f.35000: Boele Sc Van Eesteren, Alblasserdam f 34380/ J. J. Duym Gouda f 34380; H. van Jotingen Sc J. Ridée] Langeruigeweide f 29880; W. Korevaar, Alblasserdam f82900. De gunning is aangehouden 'Jaiaraveld, 18 April. Tot lid van het bestuur van bet waterschap „de Hoogi Boezem" (achter Haastrecht) is vanwege Vyfhoeven" alhier benoemd de heer J. C. van Eeten, voorzitter van de waterschappen „Batuwe c.a." onder deze gemeente. *Klnderd4)k, 17 April. Tot bestuurs leden van de vereeniging „Een school met den Bybel" alhier zyn herkozen de heeren A. Stout en Joh. Boshoven en is gekozen in de plaals van den heer M. van Zessen] die als zoodanig had bedankt, de heer P. Vogeiesang. Als lid der commissie van advies is herkozen de beer G. D. van Lindonck. IHluderdyk, 17 April. Dinsdagavond j.l. gut de zangvereenigtug „Oefening baart Kunst", directeur de heer H. Brouwer, in bet Sociëteitsgebouw haar tweede uitvoering in dit siizoen. De belangstelling was ditmaal niet zoo groot als anders. Het programma bevatte lt nummers, deels nieuwe en deels van vorige pro gramma's. Zy werden goed uitgevoerd. Een tooneeispel met zang in één hedryf, getiteld: „De West-Friesche visscbera", volgde na afloop van de zangnummers. Tot slot volgdt een geanimeerd bal. "Krimpen u/d Lek, 18 April. Gister avond vergaderde de commissie ter her denking van Neériand's Onafhankelijkheid. - De commissie» brachten verslag uit, waar uit bleek dat er ingezameld was een bedrag groot f 860,86. Besloten werd op den feestdug een his- torisch-allegorischjn optocht te houden. Verder zullen o#r vast te stellen volks- vermakeiykheden plaats hebben. Een com missie werd aangewezen oin te onderzoeken of het mogelijk is, een gemaskerde voetbal match voor dames te doen plaats hebben. Met op één na algemeene stemmen werd na discussie een voorstel om een draai molen te plaatsen verworpen. Krimpen a/d Lek, 17 April. Woens dagmiddag sloeg het paard van iC. v. d. Heuvel, doordat het schrok, achteruil, waar door v. d. Heuvel van den wagen viel. Met een gebroken been werd hy opgenomen. Dr. W. Mars verleende heelkundige hulp. "Langerak, 18 April. Voor eeo klein, maar aaudaebtig publiek trad gisteravond fu café „Oosterhout" alhier als spreker op de heer A. Dykgraaf, van Schoonhoven, candidaat der S. D. A. P. in het kiesdistrict Sliedrecht. V*In een vlotte redevoering ging spreker eerst de tegenwoordige regeering, de coalitie te lyf, trachtte vervolgens aan te toonen welke nadeelen er voor de kiezers aan ver bonden zyn om by de a.s. verkiezingen de vryzinnige groepen, de concentratie, te steu nen, om ten slotte uiteen te zetten onder welke leua de sociaal-democraten de ver kiezingen tegemoet gaan, en de kiezers aan te sporen, den sociaal-democratischen can didaat bun steun te verleenen. Debat had niet plaats) enkele vragen werden door den spreker beantwoord. Aan den uitgang werd voor de uitgesloten sigarenmakers gecollecteerd. |Laag«rulgewei«le, 18 April. Don derdagmiddag sprong een koe van J J. de Koning oVer de sloot en ging op de spoor lijn loopen. Een trein reed haar dood. Het dier werd alleen aan den kop verwond. Leerdam, 18 April. Woensdag is be sloten ter gelegenheid van do herdenking van onze 100-jarige onafhankelijkheid twee dage^p feest te vieren. Op het program staan kinderfeesten, historische optocht „Huldiging van dun Prins der Nederlanden", feestcantate, kieppermarsch en volksfeesten. 'Lekkerkerk, 18 April. By het toe latingsexamen voor de Rijksnormaallessen zyn tot de le klasse toegelaten 11 candi daten; afgewezen zyn 3 candidaten. Tot de voorbereidende klasse zyn toegelaten 3 leerlingen. Voor de le klasse Normaal hadden zich teruggetrokken 2 candidaten en voor de 2e klasse 1. Tot de le klasse zyn toegelaten: Lena Boesberg, Martyntje v.d. Wouden, Adriaanlje Eerland, Klaas J. Brouwer, Arie Stoppelen burg, Jan Ligtbart Schenk, allen te Lek* kerkerk; Janna Deelen en Pietje Horsman, te Krimpen a/d Lek; Jan Schep, Streef kerk; Wout D(jk, Alblasserdam en Frans B. Boogaerdt, Ouderkerk a/d IJssel. Tot de voorbereidende klasse: Marinus Mudde, Lekkerkork; Teuntje Ver hoe ff, Krimpen a/d Lek; Jan v. d. Graaf, Alblas serdam. De werkman S. de Wit, werkzaam by de N. V. „'Bouwmaterialen" v/h. M. Luyten, bad het ongeluk ,b(j het kruien van keien uit een schip met wagen eu al van de gang in de Lek te vallen. Zyn medearbeiders konden hem een ladder toesteken, met behulp wadrvan by inet veel moeite op den vasten wal werd gebracht. 1 Commissarissen der Volks-Leesbiblio- theek van het departement „Lekkerkerk" der Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" vergaderden Woensdagavond in „DeGroote Boer". Het jaarverslag van den secretaris werd goedgekeurd. Uit de rekening van den penningmeester bleek, dat ontvangen was f 50,40 en uitgegeven f 26 65, zoodat er een batig saldo bleef van f 23,75. De rekening werd nagezien en met de beseheiden in orde bevonden. Door het bedanken van de héeren A. M. v. d. Wouden, A. van Wynpn en H. Schenk Jzn. en de periodieke aftredingen moesten I dubbeltallen werden opgemaakt. Deze dubbeltallen ijjo: 1. A Breed,eld Lin. en J. de Waard Tz.; 2. G. Dogterom en Huig de Jong Jasp.rn 8. LI. Scbenk Jw. en VV. Dogterom Tl.; t. G. r. d. Voet Gin, en A. Verkalk Da.; 5. J. van Llinborgh Joln.zn. en L. Broere Jac.zp. Tot vfce-voorzittar in de plaats van den heer A. M. v. d. Wouden werd benoemd da heer W de Waard. Als leden voor da commissie tot aankoop van boeken de heeren A. Breed veld en W. dé Waard. De voorzitter sloot de vergadering met een woord van dank aan de commissarissen, die zich geheel belangeloos voor deze nuttige instelling zooveel moeite getroosten. "Lekkerkerk, 18 April. Do voor- dracht ter benoeming gan eeu onderwyier aan de 3e openbare lagere school alhier bestaat uit de heeren,),.no. 1 W. W. Slin gerland, tydeiyk onderwüzer te Benschop; no. 2 C. K. Schippers, onderwyzer te Tricht (gemeente Buurmalsen); no. 3 P. van der Meer, tydelyk onderwyzer te Emmen. 'Molenaarsgraaf, 17 Apr*. In deze gemeente beerscht bet roodvonk in hevige mate. Reeds zyn twee aanvallige meisjes van pl.m. driejaar aan deze ziekte bezweken. Het zoontje van den heer C. Versluis te Vuiiendam geraakte fietsende in den Graafstroom. Toegeschoten hulp bracht hem met een schouw weder op bet droge. 'Kienwerkerk a/d IJssel, 17 April. In de gisteren gehouden raadsvergadering werd aan den beer W. A. van Bezooyen, onderwyzer aan de 2e openbare school aan 's-Gravenweg, met ingang van 1 Juli a.s. eervol ohtsiag verleend. Besloten werd aan den heer districts schoolopziener ontheffing te verZOéken van het aanbrengen van geheel openslaande ramen aan de beide openbare scholen. Verder werd de hoofdelijke omslag voor 1913 behandeld. In de j.l. Woensdag gehouden ver gadering van het bestuur van den polder „Ease-, Gansdorp en Blaardorp" werd de rekening, dienst 1912. goedgekeurd in ont vangsten met f 2198,66 en in uitgaven met f 1557,37, sluitende al zoo met een batig saldo van f 641,19. De begrooting voor het dienstjaar 1913 wérd vastgpsteld in ontvangsten en uitga ven met f 2226,45'4. Nleu «verkerk »/«l IJasel, 18 April. De heer L. Veote alhier is te 's-G ra ven bag e geslaagd voor het acte-examen lager ouder w ya. OUoland, 17 April. Tot lid van bet college van zetters in d^ze gemeente is, in de plaats van wylen den beer J. Aantjes Dzn., door den commissaris der Koningin in deze provincie benoemd de beerS. Stuy. ^Ouderkerk a/d IJsuel, 18 April. By bet op 14 Apr»' LI. te Rotterdam ge houden examen voor toelating tot een Normaalschool aldaar slaagden alle candi daten, die van bier daaraan deelnamen, t.w. F. B. Boogaerdt, B. Plooy en J. H. Uittenbogaart. De geslaagden zyn allen opgeleid door den beer D. Nourdyk, hoofd der le openbare lagere school alhier, 'Ouderkerk a/d IJuael, 17 April. Onder vele blyken van deelneming had heden de begrafenis plaats van het stoffeiyk overschot van den heer M. van Tol, oud- boofd der openbare lagere school in deze gemeente. Nadat de dood baat* "ft oor arabigenooten, vrienden en oud-leertft)§en grafwaarts ge dragen, de kist in de groeve neergedaald en door de dragers met zand ovetetrooid was, trad de Burgemeester naar voren, om in dankbare woorden de vele en goede diensten te gedenken, door .d^o overledene aan gemeente en ingezetenen bewezen, zoo met betrekking tot zyne onderwystaak, waar aan by zich met hart en ziel wjjdde, als teu aanzie» van zyn maatschappelijk werk en ten opzichte van zyn gezin. Eropwyzend dat bekwaamheid, takfcden zedelijkheid de boefdeisehen zyn voor'-den onderwfizer der jeugd, moest ieder erkennen dat ae over ledene daaraan ten volle voldaan had en door woord eo voorbeeld een sierahd was geweest van zyn stand. Zijn naam en zyn werk tonden dan ook niet vergeten worden, maar in dankbare herinnering voortleven. Zich richtend tot den oudsten zoon des overledene, wees bty hem op de laak, die thans op zyn schouders goeddeels was overgedragen ten opzichte van de zorg voor zyn moeder, zyn zusters en zyn jongeren broeder. Onuitsprekeiyken dank was hy' zyn braven vader schuldig voor de dege- tyke opleiding, die hem gewyd was en de groote offers, die deze gevergd had. Niet beter kon hy deze vergelden, dan door zyn moeder een trouwe steun, zijn zusters en broer een goede hulp te zyn in ban verder ieven. Hierna sprak de opvolger van den heer Van Tol, de heer D.' Noordyk, ook namens zyn ambtgenoot van school IL een warm woord van dank voor ai de goedheid en de groote vriendschap, van hem ondervonden. De heer L. Tol, hoofd eener openbare lagere school te Nieuwerkerk, met den heer K. Missel, zyn ambtgenoot uit Cappelle, tegenwoordig, getuigde wat de vele vr lenden aan den overledene missen. Zyn eenvoud, zyo werkzaamheid, zyn beheerschen van zorgen en tegenspoeden en zyn gelatenheid iu het lyden, voorwaar, de overledene was terecht een voorbeeld genoemd, het navol gen overwaardig. Zyn werk en de geest waarin dit was uitgevoerd, zou dan ook voortleven. Namens de vroegerje onderwijzers en de oud-leerlingen sprak hierop de hoer C. G. Roos te Vlaardingen de groote waardee ring uit, die kllen zonder onderscheid voor bon vroeger schoolhoofd waren blijven ge voelen, ook na bet scheiden. Het slotwoord werd gesproken door een der bloedverwanten, Ds. D. den Breems te Rottterdam. Allereerst in 't licht stel lend hoeveel de familie en bovenal het gezin verliest in den overledene, gewaagde hy daarna van den troost, gelegen in de groote waardeering, die zich ook aan die groeve had geuit. Het sterven en het lyden, maar vooral het leven des overledene kwam tot allen met een leering goed zouden de aanwezigen doen die mee te dragen, by het scheiden van de groeve. De plechtigheid, die op allen een diepen indruk had gemaakt, was hiermee ten einde, en de verdienstelijke medeburger, dien zy gold, zal niet licht vergeten worden, maar voortleven in onze gedachtenis. 'Oudewater, 18 April. In de Donder dag 17 dezer gehouden raadsvergadering werd besloten Aan het comité, rég'élende de onafhan- keiykheidsfeesten, een subsidie van f 400 te verleenen. Mejuffrouw J. Biesheuvel, onderwyzeres aan de openbare school, met ingang van 1 April j.l. te benoemën voor vak jen haar salaris met f 25 te verboogen. Naar aanleiding eener missive van Ged. Staten, aan de openbare school een 4e leer kracht aan te stellen en een onderwijzeres met akte k en, zoo mogeiyk, met akte 1 te benoemen. Artikel 6 van de verordening op bet heffen van haven- en kadegelden te doen Terraile», e» artikel I zoodanig ta Aysigen, d.t voor Mhuiloo, niet grooter l" l' tM, 10 cent .0 voor «duiten, niet grooter dan 8 too, 5 cent wordtfgeheven. Naar tril vernemen lullen de OnaC- hankelSIrbeidafeeateu hier plaats Wta 00 17 eu 18 September e.k. Een vr» uit voerig programma ia reeds opgemaakt. De einde Januari met aanvankelijk 35 leden opgerichte vrijzinnige kiesvereeniging alhier telt na reeds meer dan 130 leden. "Penrsaqp, 16 April. Heden vergaderde de raad dezer geiaeente. Afwezig was de beer D. Kooijman Wz. Na voorlezing der notulen, welke onver anderd werden goedgekeurd, ging men over in besloten vergadering tot behhbdeling van het kohier gemeente-belasting," gelyk B. en W. dat hadden opgemaakt. Hél werd, be houdens kleine wijzigingen, vastgesteld. Na heropening der openbare vergadering werd behandeld een schryven van B. en tV. van Giessen-Nieuwkerk inzake wyzi- gingen in de telefoonuren, naar aanleiding van een by ,dat ooilege ingekomen adres van de directeuren der aldaar gevestigde fabrieken en andere ingezetenen. Dit werd goedgekeurd,Aftar aangezien de kantoor houder daar^V meerdere uren op zyn kantoor moet verblyven, werd zyo salaris verhoogd. Daarna werden tot leden van de stem- bureaux benoemd: a. Voor de rerkiezing voor de Provinciale Staten, de heeren J. Kloek, voorzitter; A. t. d. Heuvel en C. M. van Houweling. leden. b. Voor de verkiezing voor de Twe« de Kamer en, zoo noodig, voor den gemeente raad, de heeren A. Kooyman ^zu., voorzitter; J. Schakel en M. Huisman, laden, Ten slotte Venl aan B. eo -W. verzocht een schrijven'te richten aan den directeur der posteryen met bet verzoek, den opge heven dienst Giessen-Nieuwkerk—Noor deloos weer in het leven te roepen, aangezien de bewoners yan Over-en Neder-Slingeland nu veel te lang verstoken hjjjven van het posten en ontvangen van brieven etc. 'Pwlabroek, 16 April. By het schoon maken gleed vrouw Berg alhier op den natten vloer uit en viel zoo ongelukkig op een emmer, dat een paar ribben gekneusd werden. Van verder schoonmaken komt Voorloopig niets, daar de geneesheer absolute rust heeft bevolen. Vermoedelyk door het achteloos weg werpen van een nog niet gedoofden lucifer door een der kinderen ontstond j.l. Maan dagavond by de weduwe J. v. S. alhier brand. De vlamulén slóegen hoog op, maar werden, dank zy het flink optreden van dep overbuur L. van V., die juist aanwezig was, Koedig met eenige emmers water gebluaebt. ist bytyds ia het onheil ontdekt; was dit even later geschied, dan had alle* reeds in lichte laaie gestaan. Verzekering 'dekt de schade. "Polsbrwwk, 18 April. Bgrg. en Weths. dezer gemeente hebben aan de wed. A. va» Schaik alhier vergnnning verleend vóór den verkoop van sterkedrank in het klein in het perceel, plautseiyk gemarkt no. 66 alhier. Het Ryk zal over 1913 aan dezë ge meente by voorschot uUteeeréB f*i#40, als bydrage in de kosten van het lager onderwys. 'ReeawUk, 18 April. Voor de vacante betrekking van onderwyzeres aan de open bare lagere school A in de afdeélhig Nieuw- dorp Rebben zich 10 sollicitanten jaaygemeld. Keeuwtjk, 17 April. By d^gebroéders Blommenstcyn alhier zyn wederom eenige kippen ontvreemd. De dief (of dieven) beeft zich in den nacht toegang tot de schuur weten te verschaffen. De .febr. kregen reeds meer bezoek ▼an dergeiykë kippenliefhebbers. 'Ntolwyk, 17 April. Meenden we aan- vankelyk, dat het ongeval der omgevallen zandwagens Maandag zonder persooniyke ongelukken was afgeloopen. latty bleek ons, dat dit jammer genoeg niet hdt»geval is geweest. Een der werklieden tdets, die be last waren met het'opruimen dier wagens, zekere De B. uit Bergambacht, schijnt leelyk tusschen een paar wagens beklemd Seraakt en by die gelegenheid ernstig aan et gelaft en den hals gewond te. zijn. Op hel advies van den geneanhfleft wiens hulp moest worden ingeroepen, sal hfl ge- ruimen tyd rost moeten houden.. De landbouwer d. H. uit bet Ouweland, gemeente Ouderkerk, die gisteren hier kaas geleverd had, Heeft den terugweg niet zonder ongelukken mogen afleggen. In Benedenkerk toch schrikte zyn paard en by het afspringen van den wagen raakte v. d. H. met ijjn I jeen tusschen het lemoen en den wagen beklemd: het gevolg was, dat hy diet een gebroken been by den landbouwer G. A. werd binnengedragen. Nadat dokter K. hét b-*en gezet had, werd de patient op een brik, waarop men een bed had gelegd, huiswaarts vervoerd. Zoo gemakkelijk mogelijk dus. 'Mtreeflcerk, lv April. Voor het bouwen van een brandspnithuisje in deze gemeente waren inschryvers: B. Molenaar voor f388, A. Plomp f 385, J. de Vries f391, M. Streef- land f 874,80 en K. Bakker f378. Het tferk is gegund aan M. Streefland. 'Zevenhuizen, 17 April. Op de veiling van Woensdag waren aangevoerd 2949 kip peneieren en 187 eendeneieren. De kippen eieren golden f 8.75 k f 4.05, de eenden- eieren f 4. Maandag vergaderde de afdeeling van „Volksonderwys" alhier. Tegenwoordig; wa ren 21 leden. Na behandeling van den beschrijvings brief werd tot afgevaardigde naar de alge meene vergadering t« Utrecht gekozen de heer A. Miedema, en tot diens plaatsver vanger de heer K. A. J. Klerka. KERKNIEUWS. By de stemming voor 18 leden van het kiescollege der Ned. Herv. Kerk te Gouda, noodig geworden doordat de In de maand November j I. gehouden verkiezing door liet classicaal bestuur ongeldig was verklaard, zijn slechts vier leden bij eerste stemming verkozen. Evenals den vorigenkser ging de 9tr(jd tusschen orthodoxen en moder nen, by welke laatsten zich de etbiacben hadden aangesloten, met bet resultaat, dat twee moderne en twee orthodoxe leden voor het kiescollege werden gekozen. Evenals vorige jaren werden ook dit voorjaar de jongelieden, die door den predikant der vryzinnig-hervormden en door de godsdienstonderwijzers mejuf frouw Snellen voor het lidmaatschap der Ned. Herv. Kerk te Leiden waren opgeleid, door den predikant en den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Oudshoorn tot lid maten aangenomen en bevestigd. Ook dit maal zyn zy weer met hun attestatie over gegaan, inaar de Leidsche Kerkeraad scbynt voorloopig niet genegen deze lidmaten te doen inscbryven. De Kerkeraad te Oudshoorn ontving althans #eo schryven van den Leidschen Kerkeraad, waarin verzocht werd mede te deelen, welke beiydenisvragen den jongen lidmaten waren gesteld. De Oudshoornsche Kerkeraad beeft geant woord, dat hy geenerlei verantwoording schuldig is aan zyn Leidsche collega's en is voornemens een klacht by het classicaal bestuur tegen den Kerkeraad te Leiden in te dienen, indien de lidmaten niet Worden ingeschreven. (L. Dgbl.) De 8e algemeene vergadering van den Gereformeerden Bond tot ver- Kantongerecht te Honda. De Kantonrechter veroordeelde Woensdag Wegens 's nachts fletse» zonder licht O. A. H. M., te Waddinxveeu, W. G. v. V., te Zevenhuizen, N. M., te Boskoop, ieder f 2 subs. 2 d.; M. II., te Wuddinxveen, P, G., te Zwammerdam, ieder f 1 subs. 1 d. C. H. D., te Reeuwyk, f 0,50 subs. 1 d. Wegens fietseu zonder belP. H., te Gouderak, f 0,50 subs. 1 d. Wegens een portier van een trein openen vóórdat de trein stilstaat: G. v.L.,te Wad- dinxveen, f 6 subs. 5 d. Wegen9 niet zorgen dat een op den openbaren weg geplaatst voorwerp verlicht 18 w te ^evenhu»zen, f 2 subs. 2 d. Wegens op den openbaren weg een trek dier onbeheerd laten staanN. J. J. H., te BeeuwUk f 1 subs, 1 d.; A. P. V.'.',1te Moer. capelle, f 1 subs. 1 d. Weg SM '9 nachts een motorrijtuig ge> bruiken zonder dat nummer en letter is verlicht: C. v. d. G., te Krimpén a/d IJssel, I z suns. 1 d. Wegens eed sn<-t|iad in Zuid-Holl»nd met ,(.:oi!d' im™ °P lijn bonden- - n' de G. te Gouderak, K. de J. te MÓïf, «be'NV' L' 'e B^nbacM, Gno<|« ondeugdelijke melk teA> breiding en verdediging van de Wiarheid in de Ned. Herv. (Geref.) Kerk is Donderdag te Utrecht gehouden. De vergadering was druk bezocht. Nadat de voorzitter, Ds. M. van Grieken, te Delft, een rede had gehouden over het onderwerp: „Waarom w(j spreken van Gere formeerde Kerk en niet van Volkskerk", werd bet jaarverslag uitgebracht, blykens hetwelk de Bond gesladig vooruitgaat, er zfin in bet afgeloopen jaar 5 afdeeliugen by- ;ekomen. Ook het Leerstoelfonds van den Jond mocht zich in groote belangstelling verheugen. De heeren Ds. M. van Grieken, D9. P. van Toorn ed H. J. Smit werden als bestuurslid herkozen. Krimpen a/d Lek, 17 April. Tot -jrkvoogd by de Ned. Herv, Kerk alhier is gekozen ae heer A. van Viymen Pzn zulks in de plaats van wylen den heer Adr. Hak. ACATUKEBEUKTEN. Nederl. Herv. Kerk. Lekkerkerk: Zondag 20 April, *s voorm., Ds. Boss, van Bergambacht. BURGERLIJKE «TAND. Schoonhoven. Van 15-18 April. d. Leden Gebomn: Tryntje, d. ea'G. N. van Elk. van A. v. i Hoenkoop. April. G t r p u w dT. Oskam en E. van Beuse kom. Th. van Kats en W. AV. Oorschot. Loptk. Van 1-31 Maart. Geboren: Cornelia Antonie, z. van E. Versluis en E. Manschot. Gysbert, z. van A. Verbu'rg en J. van Dieren. Geertrui Janna, d. van P. Endeveld en A. Benschop. fierrit, z. van C. van der Grjjn en M. Bot. Getrouwd: H. C. de Gier, oud 85 i. en J. van den Berg, oud 30 j. P. Veld- buisen, oud 25 j. en C. Joha. de Kruyff, oud 26 j. Papokop. April. Geboren: Gysbert, t. van N. de Bru\jn en L. C* v. d. Heeden. VUseherU Berichten. •—Men schrijft ons uit A mmerstol: De vangst van gewone rivier- en polder- visch was in de afgeloopen week zeer middelmatig. In den polder werd met de naar voorn gevischt, doch de vangst sn zeer matig lodn. Ook dé vangst van paling met de fuiken, hoewel iets beter zegi a f 860, stieren f 160 a f 870, pinken f 80 a f 110, graskalveren f f vaarxen f 120 a f 180, alles mager vee: biggen f 11,— a f 18,—; slachtpaarden f 120 a f 150. Nuchtere kalveren: fok- f 18,— f 32,—, slacht- f 11,4 f 16.—. Nclieenheven. 16 April. Boter le qual 63 ct., 2e qual. 56 ct. per half kilo. Kaas f 28 f 33 per 50 kilo. Belegen kaas f ii f per 50 kilo. Biggen f 10 f 14 per stuk. Vette kalveren 34 5 38 cL per kilo. Vette varkens 27 k 29 ct. jier 0» kilo. Aardappelen (gele) f 2,75 per H.L ld. (poters) f 1,90 per H.L. Eieren f 3,— per 100 stuks. Weerden. 16 April. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 249 partijen. Prys van Goudscbe le soort f 31,— a f33,— 2e soort t 27,60 a f 30,—, id. zwaardere f_t— a f Noord-Hollandsche f a f dito gestempelde f per 5» kilo Edammerkaas le sooft f Handel matig. te Nchoonhoven. GODSDIENSTOEFENING op Zondng SO April 1913. 's voorn*. 101/2 uur, onder leiding van Ds. R. MIEDEMA. GEVRAAGD: goed melken vereischte, woning beschikbaar. Adres F. van IJZERENMolenaabsohaaf. dan de vorige week, was zeer bescheiden. In de rivier was de vangst niet veel beter. Nog altyd wordt er op de beneden rivier weinig met de visebzegen gevischt, doch bepaalt zich deze visschery meer tot het hoogere gedeelte der rivier, waar de vangst zeer matig was. Men besteedt thans voor snoek 28 k 34 cent, baars 18 22 cent, paling 30 k 65 cent, bliek 8 15 cent, voorn 3 5 8 cent, alles per 1/2 K.G. De vangst van zalm was in de afgeloopen week niet zoo goed als ia de vorige, maar toch nog verre van gering. De wind was ook niet sterk in het voordeel. De zalm blyft dit jaar over hel algemeen zwaar van stuk, wat zeker ten goede komt aan de visschery. De vlouwvis3chery wordt nog steeds druk uitgeoefend, doch daar er niet zooveel zajm de rivier opkwam, was ook de vangst niet groot. De elft laat nog steeds op zich wachten. Wanneer het zoo doorgaat, is de vangst nog slechter dan het vorige jaar, toen zy al zeer gering was. In de rivier de Lek zjjn drie zalmsteken geplaatst, t. w. twee in het water „Den Tempel", gelegen tusschen Ammerstol en Schoonhoven, en één in dat van de zalm- zegen visschery „De Sriackert''*. o-** 'Ammeratol. 18 April. Van Zaterdag 12 tot en met Vrydag 18 dezer zyn alhier ter markt aangevoerd 135 winterzalmenprys per Va K.G. f 0,85 a f 1,10. 'Kinderdijk, 17 April. De afdeeling „Kinderdyk" van de Hoofdafdeeling „Zoet water visschery" der Ned. Heidemaatschappij heeft ontvangen 1500 eenjarige edelkarp«rs, die alhier iq verschillende wateren zullen worden uitgezet tot verbetering van den Viscbstand. 'Kraltogen, 18 April. Van 11 tot en met 17 April zyn alhier ter markt aange voerd 1036 winterzalmen en 5 elften. Zalm gold f 0,75 5 f 1,25 per Vs K.G., elft f 1 5 f 2 per stuk. "Krimpen ad Lek, 18 April. Van 11 April tot heden werden alhier ter markt aangevoerd 4 zalmen, welke verkocht wer den voor f 0,80 5 f 0,95 de halve K.G. JlHr k tbertc kte u. Hendia, 17 April. Kaas, le qual. 81,—5 t 38,—, 2e quai. i' 28,a f30,—zwaardere f 5 f Aangevoerd 147 partyen. Handel matig. Boter met goeden aanvoer, handel gewoon: prys der goê- f 1,30 5 f 1,40 en weiboter f t,05 a f 1,15 per K.G. Rotter<lHin. 15 Aprilt Aangevoerd 58 paarden, 2196 magere en 729 vette runderen, 200 vette, 1431 nuchtere en—.graskalveren, 11 schapen of lamineren. 0 varkens, 264 big gen, 0 bokken of geiten. Koeien en ossen 37 tot 45 ct., stieren 36 lot 39 ct„ kalveren 55 tot 67 ct. per kilo Melkkoeien Zoo de Heere wil en zy leven, f i hopen onze geliefde Oom en Tante 7 JAN VERDUGT HENDRIKJE v. d WOLF den 2 2sten April a.s. hunne te berdenken. A, Hunne dankbare Neven eu Nichten, J. d. WOLF, L. v. d. WOLF-Muis. I A. v. d. WOLF. A. v. d. WOLF. A. v. d. WOLF. C. VERDUGT. j G root-A m m e rs, 17 April 1913. Achterland. t- n n Op Zaterdag den 26. April a.s. hopen onze geliefde Ouders JACOB GELDER BLOM FIJGJE ENGELINA SCHOUTEN te herdenken. Hunne dankbare Kinderen. Langerak, 16 ApriMS&iL 187* - aa April - ïaia. i. Dinsdag ii April a.s. lal de J j Heer HENDRIK VAN DER LECQ herdenken, dat by veertig Jaar als Organlat in dienst was van de g i ItederlauüMch Hervormde C Kerk te Ouderkerk aan den IJMitel. Met yver heeft de Heer j I H. V. d. LECQ zyji betrekking waar- f' emimen. In zyn langdurigen dienst- 5 yd, heeft hjj slechts een paar malen 5 5 verzuimd wegens ongesteldheid. De jubilaris geniet nog de beste ge- j zondheid en vervult met opgewekt- heid zyn taak in eiken kerkdienst. Na 40 dienstjaren wachte hem een dag van belangstelling en waar- deering. ZIJN VRIENDEN. Hiermede betuigen wy onzen harteiyken dank aan Familie, Vrienden en Bekenden voor de vele blyken van belangstelling, tef gelegenheid van onze 89-Jarlge Echt- veceeulglng ondervonden. Mede nainen9 onze kinderen J. A. DE VRIES EN EcHTGENOOTE, Stol wy k, 17 April 1913. Getrouwd: CORNELIS DE JONG Lt. t en GÖSEWIENA DE VRIES, die, ook namens wederzydsche Famil hunnen hartelyken dank-bi-tuigfn voorde vele blyken van belangstelling, by hun Huwelyk ondervonden. Stolwy k, 17 April 1913. Voor de vele bewyzen van deelneming, betoond bfi het overlijden van onze ge liefde Moeder, betuigen wy, ook namens de verdere Familie, onzen hartelyken dank G. W. VAN WILLENSWAARD— 1 DE JAGEB. J. R. H. VAN WILLENSWAARD. Schoonhoven, April 1913. Net Burgermeisje, 27 jaMty Herv. Godsd., goed kunnende koken eu van goede getuigen voorzien, zoekt tegen Juni of eerder een betrekking. Br. fr., onder no. 96, aan het Buréau dezer Courant. gevraagd by D. HELLENTHAL, Lopiker- straat, Schoonhoven. 5o tot 57 ct. per kilo 160 a f 340, kalf koeien f 160 Voor Uwe deelneming, ons betoond tijdens, de ziekte en het Noveriyden van onze ge liefde Züster, Tante en Behuwd-Tante, hé-,- tuigen wy U onzen hartelyken dank. J. HAMBURG. It M. VAN LEEUWEN—Hambubg. J. VAN LEEUWEN Hz. Groot-Amroers, 19 April 1913. De Afdeeliiig „Helioou- hoven" van de Vereeni ging „Vol Itaonderwyi't teekent tegen de wU«e van reclame voor de OPENBARE Mcliool, voorko mende lu de advertentie, geplantwt in de „NchoonhovenNche Courant" van 10 April j. 1„ ouder letterM V.O.,aan den Boekhandel Naudent te Bodegraven, ERNSTIG PROTEST aan. De Voorzitter, W. C. VAN DKB KOP A.Jz. De Secretaris, J. HOOIJKAAS. Waacht U tv goederen met h ÏO ct. per stokje te verkrygen -by A. N. VAN ZESSEN, Nchooniioven. A f o.SO per potje, geeft verlichting en genezing. Verkrijgbaar by ANTON COOPS, Honda, en A. N. v. ZESSEN, Nchoon- hoven. Oodergeteekende verklaart, dat hy rij» Itiju iel zaak heeft overgedaan aan den Heer RU tv iel handelaar te Nchooniioven. Dankend voor 't zoo ruimschoots genoten vertrouwen, beveelt hy zyn opvolger ten zeerste aan. E. BARNEVEL0, H root-A minera. o— My reflecteerend aan bovenstaande, be richt ik de geachte cliënteele dat heide RUtflclaaken te Nchoonhoven en Hroot-Ammen» op denzelfden voet zullen worden voortgezet. Minzaam aanbevelend, A. VAN IPEREN, Nchoonhoven. Uw verkleurde Ntrooheed woedt al» mie ow al» gU aanwendt. In 10 klenren ft 15 centen by TE KOOP, aftands, mak en vertrouwd. Adres J. J. van KESTEREN te Sekoon- heven. met breede wielen, by C» VAM DAM NtolwUk. Exn zoo goed al» nieuwe le klasse OeirtMche Tilbury, met Nieuw-Zilver: een ItaroH«'h**t, met zakkende ramen; een Om- nibUNbrcack. m.k.z. o. k., en een luxe Hapkar. alle op Collings-assm. 3 Hocrenwaz**nw, 3 Tentwagen*. 3 Dogkarren, 3 Melkkarren voor bit en een Vrachtbrik enz., by: H VAN PEET, Mr. Wagenmaker, Lekkerkerk. o— SRT Aan hetzelfde adres gevraagd Adres, onder no. 95, Bureau dezer Courant. het «tndH 40 Jaren gunntig bekend adres vo»r NCHOEI- WEUJt- bericht de ontvang»! eener uitgebreide collectie Ml» in zwart en bruin. Behéwerk In zeer fljne klenren eu ledernoorten. Chrooin-Dami'sryglaarzen vanaf f 3,50, Verlakte Dames Band- en Ryg- schoentje» vanaf f l.NO. Solied, prachtig Chroomlederen schoenwerk in alle soor.ten en pryzen. Alleenverkoop voor Schoonhoven en omstreken der Gummi hakken, merk „Revolité", „Harrier", „Pads", met 3 maanden garantie, prys voor Heeren f 0,50, Dames f O.S5. Alleeuvoraoof» der ,.l«»de»trnctlble »hoe", met 3 maanden garantie. Voorhanden alle goede merken Lrême'a, verschillende teler», Kuiltje» enz. Inrichting voor Maatwerk en Reparation, welke zeer net, soliede en biliyk gedaan worden. FILIAAL: Hroot-Ammer». Aanbevelend, HANDHAVEN HUN OUDEN ROEM. KAATSHEUVEL (NOORD-BRABANT), (di* onverpiclbare Mclioen). Het schoenwerk iler toekomst met 3 maanden sclirifteiyke garantie op .lt. Chroomzolen. Zolen, binnen den garaiitietjjddoor- geloopenworden kosteloos vernieuwd. 1'rJJzcn ft contant zonder korting. Heeren Ryg-, Derby-en Elastiek-Bottines, alle modellenf 4.35. Ileeren Pantoffels en Fietsschoenen 3.75. Dameslaarzen, Eugelscb inodel3.50, Alle andere modellen3,75. Damesschoentjeaf 3.50 en 3^—. Kluderwerk zeer lage prjjzcn. H root- A m mera. Korte Dam 10 b/d Vischbrug. Afdeellng „(IQIID* eu OM8TBEKES". Koninklijk goedgekeurde goedgekeurd by Koninkl. Besluit van 9 April 1913, No 74, s ;i t> (aiet een maximum van 10.000 loten) van ROOFDPRIJfii De trekking zal plaats hebben den 3. Mei 1913, des voormiddngs, in het openbaar ten Stadbuize te Gouda, onder toezicht van een daartoe bevoegd ambtenaar. De Paarden zullen zooveel raogelyk worden aangekocht op de vrye Voorjaar*- Paardenmarkt op 2|Mei 1913 te Gouda. PRIJS PER LOT 50 CENTS. Onverkochte loten nemen aan de trekking geen deel. gel. te EDERVEEI (GldAanvaarden Mei a.s. Huurprys f 1000 p. j. Inl. by L. VAN LEEUWEN, Hlllegerabcrg. l»ln»4lngM van 10—11 uur Lange Wa rande 38, Bottcrdum. met TUIN cd ERF, io het Dorp le op den 16en Aprirf.l. door Notaris VAM DEK LEEDElt' aldaar geveild, is in het tegelyk daarmede geveilde perceel HOI W LAND aan de Veen watering op f S&O,-. KIct Woonhui», G WO. 38, la uit de houd verkocht. Af»lag van de beide eerstgenoemde per- ceelen op Woensdag 28 April a.s.,.in het Koffiehuis „HARMONIE" te Ouder kerk tt/d lJ»wel. bericht dat de behooreudu aan de Erven T. PEK, in bod staan als volgt: Perceel 1 op f 010,—. 2 810,-. 3 110,—. Samen op f 134®,— De ufwlug zal plaatB hebben op Woens dag 23 April 1913, des voorin. 11 uur, in het Koffiehuis van J. OOSTERHOUT te Lungeruh. De «ongekendIgde Vel* ling von het WOOMHUI8» Ingericht tet BreodkokkerU, el* gendom vu den Heer Af VAM GROOTHEEST te Nckeenheveu, De Notarissen D. TEIJINGK te Schoonho ven en JP. M A H LMTEJDJB te Bergambacht zullen op Woensdag 14 Mei 1918, b\j inzet, en op Woensdag 11 Meid.s.v^ hy afslag, telkens des voormiddags om 11 uur, in het Koffiehuis van D. C. dei» HOED te Nchoon keveu, in het openbaar ver- koopen: Teu verzoeke vou de Erven JOH. EIKELEMBOOMx met daarnevens staande ARBEIDERSWONING, HOOIBERG, SCHUUR en verdere Betim meringen, mitsgaders onderscheidene per- ceelen DIJKGROND, ERF, WEG en WATER, alles hy elkander gelegen onder de gemeente ten noorden van den kerkweg, nuby den Hem, ter gezaraeniyke grootte van De Arbeiderswoning is by de week ver huurd voor f 1,50 per week tot 1 November 1913 en al het overige aan ARIE BAAS Jacobszoon, de Landeryen tot Kerstmis 1913 en de Betimmeringen tot 1 Mei 1914, te zamen voor f 612,50 per jaar. De verkooping zal geschieden in 8 per- ceeien, welke utder zullen worden beschre ven by uolitiën, welke intijds verkrijgbaar /.uiten zyn ten kantore der Notarissen, alwaar alle verdere inlichtingen te bekomen zyn. Betaling der kooppenningen 15 Juli 1913. "P Vrydag 25 April 1913, 's avonds 7 uur, aan de Hneksch® Slftl» by BKUËRE, van 3 perceelen ten verzoeke van J. TIMMER.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4