Rijwielen Priwgara ra» Groenten. tareiMt ol DaggeWer. goed kunnende melken, bü 'N. J. BOTH, Ouwe-Goïuwe, Gouda. Een Hinkt hrtalcnsttt, P. G. of G. G., om a.s. Mei of later in dienst te treden, loon ƒ200,—Br. fr., onder letters P R, bjj de Erven J. DESABLIJN, Boek handel, OVERSCHIE. Het Hoerenhuis Het Woon- co Mitelmis een Woonhuis, Wsl-, tal- en Bouwland onder Etn Buerenarbeider. Sis te WaddiniM. 9 KOEIEN, JHDBEr te Huls tel Hta (bil H). BOERENERF BOELHUIS te STOLWIJK. BOELHUIS. Een overdekte Kar Openbare Verkooping. De vredein't zicht, en daarom heb ik een groote keuze tataM-t.taW8« in voorraadwelke voor coucurreerende prQzen worden aangeboden. W. ROÜS Wzn„ hehwnheven. Openbare Verkooping van eene groote party Scheepshout, «“pAlTn'," bSuGOEKKEn"?"’ Gebruikt Orgel. Metselaarsknecht Openbare Verkooping. [enig Hooi-, Wei- en Bouwland onder de gemeente Meerkerk, te zamen groot Hoofdpijnpoeders Urbanuspillen Laxeerend, Gal-afdrijvend en Bloedzuiverend. Wanneer moet men DUPUIS Pillen gebruiken? Een Boerenknecht Lv. ZEVENHOVEN, Een Boerenknecht Hontverkooping Publieke Verkooping van Huishoudster, in een niet te groot gezin, Er zal meer goede behandeling dan op hoog loon gel worden. Brieven aan CORNs. DE JONG A Boekh., Kinderdijk. Wei- en Bouwland, Vrijwillige Openhare Verkooping WADDÏNXVEEN, 17 Melkkoeien, Het Woonhuis, geteekend B, nr. 232a, met SCHUUR, ERF en DIJKGROND, staande en gelegen onder de gemeente GRONDWET a 10 Gem verkrygbaar by S. 4c W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. BROEDEIEREN. 15 Melkkoeien Openlucht-Samenkomst van Vrijzinnig-Godsdieüstigen op Hemelvaartsdag (1 Mei) op het landgoed JACHTWATER F»" 20 Are L- Generaal-Depót voor Holland: E. OSTERMANN Co., Keizersgracht 347, Amsterdam. GEVOLGEN Een groote partij Elzen- en Wilgen TAKKENBOSSEN. Deurwaarder ZWiERS, BIM«rk«rk. te Schoonhoven, Een Woonhuis 10.92.42 H.A., -ROODE PILLEN- Rijtuig- en Rijwielmagazijn GOUDA, 17,-2 Duims Planken, BOELHUIS. Weiland en Kade, zeer gunstig staande en liggende binnen dé gemeente W A U l> I ft X V E E N, in den polder Bloemendaal, aan hel Jaagpad, lans de^Gouwe bü de Waddinxveensche brug e uitkomende aan de Ease; kadaste meente Zuid-Waddinxveen, Sectie C ts' ƒ85, 1014, 1015 en 1090, samen groot Fabrieks- of Bouwterrein. Ameide' en Meerkerk. „RUIMZICHT”, gelegen te BORNEBROEK, gerookt PAARDENVLEESCH; C. A. PRUIJTI Cl., Lekkerkerk, 4 Pinken, Bouw- en Melkgereedschappen GROOT-AMMERS. Alleen zij laxeeren Alleen zij dryven uit de maag gal en 75 Cents PER DOOS. A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoves. DOOR UROGEEN alle k wade g<- volgen die uit deze ziekten kunnen voortspruiten, worden VOORKOMEN. 6.01.14 H.A., in 3 perceelen en combinatie. Openbare Vrijwillige Verkooping Krimpen a/d IJssel, onder Zijden, helend oost T. Gouwens Jz. en west J. W. de Hou, groot 8 Aren, 99 Centiaren. 2 Pinken, Diverse Bauw- en Melkgereedschappen; Blokwagen, 2 Boerenwagens, 2 driewielde Karren en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangebeden. Notaris Mr. V. G. A BOLL Ouder Gorinchem en Hardinxveld, >4 Hektaren uitmuntend GrihiHM, gelegen in de Gorinchemsche en in de Dordtsche Avelingen en in den polder Har dinxveld, in 45 perceelen en diverse com binatiën. Bouw- en Melkgereedschappen; VAN ZESSEN’s De DUPUIS PILLEN •*Wf. igcboden een •RGEU, 8-tpel, spiegel top; zeer Wanneer mg; hoest, vooral T C. JONGKIND De Heer Du. Dn. P. ELDKKlMi J. GROENEVELD Fz., Krimp ex a/d Lek- 2. s l£?:->S:> BELANGRIJKE achter ings- den alle LIG- '•4 loffle- G. M. Wegens teleurstelling terstond of 1 Mei gevraagd een 7.00 V( kunnen Oud-Alblas. Capelle a/d IJssel. Brandwijk. ld. Molenaarsgraaf. Verkrijgbaar by de meeste Apothekers en goede Drogisten, o.a. by: ft. N. VAN ZESSEN TE SCHOONHOVEN. 42, ingericht en Koek- WONING en aan de ildaar en Sectie van dag 15 zicht” v beide dagen des en in veilii [antore van mede Verschillende ziekten, voortkomende uit gevatte koude, zyn dikwijls spoedig hestreden, doch niet genezen. De nog maanden later ge- zich hiertegen vrijwaren Lr o geen en zal onder- Gouda. -Vreeswijk. VAN WALSEN, Ouderkerk a/dIJ. bij veiling plaatsel(jk gebruik, in het koopen, krat De Notaris P. NK’IITERMAN Meèrteerk zal tot den inzet 8 Mei 1913, Heer J.G. Ameide, D onder is „Lu- neide, Wordt gevraagd, wegens sterfgeval: TE KOOP: en een groote party Wilgen-, Elzen en Essen BOONENSTAKEN. Te bevragen by G. VAN WIJNGAARDEN te Giessendam. na het eten; heesch- [heid ;i ..lengt.. «..VB, in het bloed 3 uiterste uit- sappen en mtreinigen. Bitteren smaak en slym in den mond Gele en beslagen tong; Slechten, onweiriekenden adem; Last van gal en fluimen; Zuur (maagbranden); zuiveren zij het, i bevorderen den Ter overname mr'*’"*' zeer mooi AMEHIK. Ol 12 registers, met bewerkte spiegeltop; u» degelijk fabrikaat, voor billijken prijs. Te bezichtigen by J. TH. VAN GELDER, Oppert 145a, Botterdam. gevraagd, terstond en tegen boog loon door W. BOER te Gouoriaan. Ontsteking Drogen hoest, vooral na Belemmerde ademhaling, Verstopping; Migraine; Onzuiver bloed; aarzele men niet DUPUIS Pillen te gebruiken, want zacht en zonder kramp, zonder dal men een bepaald diöet behoeft te houden. De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven is voor nemens op Woensdag 23 April 1913. ’«avonds 7 uur, in het Koffiehuis van D C. DEN HOED aldaar, kit ,,n afs|agnaar openbaar te ver- ichtens art. 1223 B. W.: met ERF, gend. 30, slaande aan de Westzijde der Nieuwe Haven kad. Sectie C no. 1181, groot 1 Are, 31 Centiaren. In gebruik bij den eigenaar, den Heer F. A. TEPE. met ERF en GROND, gend. en gebezigd tot Brood- bakkerU, met BOVENWG-... daarachter staand PAKHUIS, - Westzijde der nieuwe Haven ald» rekkende tot de Koestraat, kad. no. 1123 en 1124, ter grootte 3 Aren, 12 Centiaren. In gebruik by den eigenaar, den Heer A. VAN GROOTHEEST. Aanvaarding bü de betaling der koop penningen op 28 Mei 1913. Nader onderricht te bekomen ten kantore van genoemden Notaris TEIJINCK en ten kantore van den Notaris G. LINDEIJER te UmmU monde. ris te op Donderdag in de Zaal van den DIEPENHORST te Af- tot den toeslag op Lv 5 Mei 1913, in het Koffiehui? van den Heer DE JONG te Amc 2_ovoormiddags 11 uur, bekomen rechterlijk bevel, publiek ver- koopen Voor de Erven den Heer en Echtgenoot! met ERF en TUIN en diverse perceelen Wei- en Hooiland onder Ameide, te zameu groot in 7 perceelen. HOOFDPIJN wordt binnen ven door A 0.30 per doosje. Een goede, geregelde MTOEE- GAKU wordt sterk bevorderd door A f 0,25 per doosje. Verkrijgbaar by A. N. v. ZESNEV te Schoonhoven, en hij K. LOOPIK. C. VERSLUIJS en C. VAN ZESSEN te Brandwijk L. DE HA AS en A. MOURIK te Molenaarsgraaf: A. R. v. d BERG te Stolwijk; J. STORM te Lekkerkerk: A. VAN WALSUM te Ouderkerk a d IJssel, Drogist; B. HOFLAND te Vlist; Z. DE VOGEL te Capelle a/d IJssel; A. RIETVELD te Nieuwpoort; C. G. v. d. BERG te Bergambacht; G. VONK te Oud-Alblas. DUPUIS PILLEN zün een tfdoend middel tegen ontsteking van maag en ingewanden en verdrijven de kwade sappen nit het bloed. A In men slecht slaapt en door benauwde droomeu onrustige, afmattende nachten heeft. Als men gennwachtig is en zich onprettig voelt, icn last van zyn maag heeft. Als men geen eetlust heeft» BIJ I Oprispingen? Neiging tot braken; Hoofdpftn Suizen in de ooren; Duizeligheid of draaierigheid; Gevraagd met Mei: of Boerenzoon uit groot gezin, P. G. Brieven fr., onder letter C. Boekh. J. WALTMAN, Maassluis. van prima merken en in verschillende uitvoeringen zün ruim voorhanden in pry- zen van f 45,— tot f 120,— in het van SPOORWEGSTRAAT, GOUDA. A. RIETVELD, Nieuwpoort. J. STAM Gz., Streefkerk. A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJ. slüm af, die de spijsvertering belemmeren. der darmen, want zij verdryven daaruit geregeld de daarin TERsflfND GXVHAAGDi of Halfwas. bil L. DE RIJK, Knibbel weg, Zevenhuizen (Z.-H.). op Woensdag 23 April 1913, voorm. 10 ure, aan de Karnemelksloot te door den Deurwaarder F. H. SWAM, van BINTEN. BADDINGS, SCHUTTEN, 2 X 8, 8 4, PALEN, LATTEN, PLATEN, afkom stig van de Rotterdimsche Bank. Openbare Vrijwillige Verkooping op Vrijdag 25 April 1913, des voorm. 10 ure, aan de Boowinatyswoning van den Heer C. KALISVAART. Knibbelweg No.380, TE ZEVENHUIZEN, door den Arrondissements-Deurwaarder F. II. NW4M. van: 16 KALFKOEIEN, 2 GL’BTE VAARZEN. 2 PINKEN, 1 PINK STIER I AFTANDsCH MERRIEPAARD, 5 DRACHTIGE ZEUGEN, 1 MOOIE DEK KEER. Voorts TENTWAGEN, DOGCABT, BOERENWAGENS. MESTKAR, BERG- HEEFT met 2 SPILLEN. FIETS. KOESTA KEN, GR AM PELS, KUIPEN, BOUW- en MELKGEREEDsCHAP. Te tien morgens vóór den Verkoop. Noorden de Heeren A. C. Hoekstra en voorV d W° f’ n*tBtek®nd geschikt Te aanvaarden by de betaling der kooi penningen op 12 Juni 1913, of vroeger als met de verkooners zal worden overeengekqmeu. vanaf*lffJuïi°<i913e*t<^*n8 VaD de" ^00Per Het perceel is te bezichtigen twee dagen 7 j de veiling, van des morgens 10 uur tot des namiddags 4 uur. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. Plaatsing gezocht voor eene vrouw als met Colling-assenmet 2 HONDE W. te koop bü J. HENDKIK» te Benwchop, aan den Dam. Zaterdag of Dinsdag te bezichtigen. GEVRAAGD met 1 Mei: P. G., goed kunnende melken bü P. MI- CHIELEN, Hilleuersberg, Oud-Terbregge. UIT DE HAND TE KOOP: Het vruchtbare in de onmiddelljgke nabijheid van Almelo, bestaande uit een nieuw gebouwd HU IN, Nchuur en Stallen, met onge veer 10 H.A. Zéér geschikt voor Kaasmakerij. Aanvaarding dadeRjk. Nadereinlichtingen ten kantore van Notaris H. W. VOLLENHOVEN VAN DAALEN te Almelo. A.4.1ll>^^kftllI18 *en overstaan van den No- l'iSJWSS tari* KEIJ UFHN te .l!i Zevenhuizen, by veiling, liiiMhKMJlLj verhooging en afslag, op |lj'giE=^^3_.Wocnsdagen 7 en 14 Mei 1913, telkens de» voormiddags te elf uren, in het Koffiehuis van den Heer A. KWAAK, aan de Zuid- kade, van: Een hecht en Merk WOONHUIS, met STALLING, SCHUUR, ERVEN, WERF, Cabauw. Meerkerk. Nieuwerkerk a/d IJ Molenaarsgraaf. Langerak. Leerdam. Bergambacht. ii, Ofperduit. Nieuwpoort. Nieuw-Lekkerland. - Stolwijk. BERG, ld. ISMAN, VlANEN. ZVVIJNENBURG, Lange Bleskensgraaf. Ottoland. ld. Noordeloos. Brandwijk. Hiermede geven Onder- ffikrWZ&Mr Fcio^kende» aan hun klanten kennis, dat zy weer voorzien ZÜD van ,e kwaliteit ook verkrygbaar by J. BOON, Elsheut a/d Kinderdyk en B. NOORLANDER te Bergambacht. Te Nchoouheven neemt de Heer J. ESHUIS dagelyks bestellingen aan op verach en gereekt Paarden- vleesch. Aanbevelend, .w.ti, boe fel ook. een half uur verdre- door den Heel a./h. Dorp, verknopen 1 BRIK; 1 DOGCART; 1 DRIEWIELER KAR - 2 UITNEEMBARE VARKENSLAND- HOKKEN: BERGHEEFT en SPILLEN; LADDERS: KAASPERS; KAASPLANKEN .n SCHRAGEN; TONNEN; KUIPEN; en eenl* Afgenummerd te bezichtigen op den ver- koopdag van 8 uur voorm. af. Op het erf is geen gelegenheid tot uit spanning^ Allcon Zij regelen achtergebleven spysresten en genezen de verstopping. 11 <i m daar zy vooral op het bloed inwerken, zuivel jullie OU Zll reinigen net bloed., ^nen het een schoonmaak ondergaan en 4’—‘ 1 bloedsomloop. TF *4.’ '1 1 ^ra misselijkheid, congestie, duizeligheid, hoofdpijn, branderigheid en alle J£,ritieKe leeitljd/ kwalen te verdryven, die met de bedaagdheid komen, is het bepaald noodig.dat "IWicrraiTlO Daar gal, slüm, slechte spysverfering, de voornaamste oorzaken der migraine zün, is bet MlglüUia voldoende DUPUIS Pillen te gebruiken om die geheel kwijt te worden. v»n hwofdourein en I flacons van 150 gram 1 0.35. Te bekomen by G. VONK, Z. de VOGEL, C. van ZESSEN, K. LOOPIK, L. de HAAS, iholena J.v. MIDDELKOOP, Lopik. C. v. KLAAREN, W. BROUWER, J. den OUTER A. MOURIK, van ZESSEN, BOGERD, Q. v. d. BERG, HOOG EN BOEZEM, Opperduit. A. RIETVELD, E. DE JONG, A. NATZIJL, A. R. v. d. BERG, A. GOSMAN, Wed. L B. ZWIJN EN BURG, W. van REES, I J. de VOGEL, i A. VINK, C. v. sTEENIS, C.'VERSLUIJS, buiiDWNn. Mej.T.TRAPMAN, Goudriaan. L. v. d. ZIJDEN, Amkidi. doen zich vaak voelen. Wie wil, gebruike vinden, dat Verkrijgbaar per koker 4 0,15 bü alle goede Drogisten. lloofdverkooper voor Schoonhoven en OuiNirekrn A. N. VAN ZESSEN. Verder bü: ANT COOPS, P. DEN DUIJN, Alles breeder omschrevei boekjes, verkrygbaar ten ka voornoemden Notaris, alwaar inlichtipgen zün te bekomen. .dMk. op Zaterdag 26 April 1913, □HAML. des morgens ten 10 ure, in het UemV Koffiehuis van de Wed. J. VAN DER PLAS te Krimpen a/d IJssel, ten overstaan van den Notaris J. VAN DER LEGDEN te Ouderkerk a/d IJssel, van: Te aanvaarden 1 Mei 1913. Inlichtingen by den Notaris. Notaris G. VOSte Waddinx- veen zal op Woensdag 23 April 1913, voormiddags 10 uur, aan de Hofstede bewoond ser H. KOK te Waddinxveen, om contant geld, publiek TERSTOND GEVRAAGD: ta raste Arlitidtr. P. G., goed kunnende melken, by G. OOMS, Landbouwer, Kralingsche Veer. Door den KAPITEIN-COMMANDANT van de Insfructie-Compagnie zullen tof 20 April a.s.. middags 12 uur, prüs- opgaven ingewacht worden voor de levering van schoongemaakte Groenten gedurende het tydvak van 1 Mei 1913 tot en met 30 April 1914. Formulieren voor invulling der prysop- g>vö zyn kosteloos verkrügbaar op bet büreel van voornoemden Commandant, waar tevens inlichtingen zyn te bekomen. De advertentiekosten komen voor reke ning van den leverancier. De Notaris J. P. M AIII.NTEÖE te Bergambacht is voornemens op Woensdag 23 April 1913, des voormiddags 10 uur, aan de Hofstede getd G 12, aan de Stolwyksche Kade, nahn den Bilwykerweg te MolwUk. bewoond door- en ten verzoeke van den Heer A. DE BORST, om contant geld, publiek,te verkoopen: Eenige KIJ1NKALVEREN, 1 drachtige ZEUG; 's Morgens vóór den verkoop afgenummerd te bezichtigen. Bekroond met eerste en eerepryzen, van W. Wyaudots, «w. Minorca’*, W. Leghorns, bl. Andalnsiérs en zwart Holt. Witkuiven, alles sterk bevrucht, a 1O Ct. per stuk Verp. vrü- Vracht voor Kooper. Verkrygbaar bü F. J. BATS, Stolwijk te Gorinchem zal op Vrydagen 25 April en 2 Mei 1913, tel- keus des voormiddags om 10 uur, te Gorincbem in „DE DOELEN”, bü inzetting en toewyzing in het openbaar veilen en verkoopen: Ongeveer In bet breede omschreven bij veilings- boekjes, welke, evenals alle inlichtingen, gratis verkrygbaar zijn ten kantore van Notaris Mr. BOLL voornoemd en van den Notaris L. A. VAN DIJK aanjhet Westeinde No. 10 te ’s-Graveuhage, terwyl aan eerstgemeld kantoor tevens' de kadastrale kaarten van hel te veilene voor belang hebbenden ter inzage liggen. Notaris BOS te Papendrecht is voor nemens op Woens dag 23 April 1913, des voormiddags 9 uur, te BRANDWIJK, (op het Oosteinde), vóór het Huis no. 19, ten verzoeke van den Heer G. den TOOM Wz., om contant geld, publiek te verkoopen: 1 mak zwartbont RUINPAARD, (gekalfd of aan den uier zünde), 1 GUISTE VAARS, 4 KUISPINKEN, eenige KUISKALVEREN, 1 ZEUG, 10 BIGGEN, 1 Boerenwagen, Kar, Grasmaaimachine (2-paards), 1 Aak, Tuigen en Waterfornuis (40 Liter), eene partij Brandhout, Kachel en toebe- hooren, Bed met toebehooren en verdere Meubilaire Goederen. zyn samengesteld nit plantensappen; zij worden bij liet eten gebruikt, vermengen zich daardoor met de spijshfij en gaan i over; zij komen dan ook tot in de boeken van het lichaam alle kwade i onzuiverheden opzoeken die het veroi Sprekers: Ds. P. J. GLANZ, Doopsgex. Predik, te Utrecht (Openingswoord). Ds. O. U. BB KLOET, H«rv. Predik, te Uitgeest, Onderwerp: „Iemand en ieinami”. J. L. NAOEK. Hoofdonderw. te Utrecht, Onderwerp: „l>e Kruisvaarderskrevt”. C. VOtIRBUlJW .Hen. Predik, te KaardenOnderwerp: „God en Aatnur”. v«4Remonstr. Predik, te Botterdam,Onder werp: ,.Het ware leven”. Ds. VAN BOENEN MABTINET, Predik, te llnssuui (Slotwoord). De muziek van de genie te Wtrecht zal koralen spelen en het gemeen schappelijk lied begeleiden (o.a. Psalm 65, 133 42 en het Lutherlied). Openstelling v./h. terrein te 12 uur. Aanvang te half 2. Einde om streeks kwart na 4, Gelegenheid tot berging van rijwielan. Verversebinge- tent op het terrein. EntFëe 10 Cent. OVERTREFT alle middelen tot bestryding van boofdourein en komt in flacons van 150 gram slechts ire 15<

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 5