raMt of Daggelder, pd kunnende melken, by 'N. J. BOTH, iwe-Gouwe, Gouda. Eh raste Melder, Etn BnaMta, Woensdag 23 April. 1913 N°. 3439. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Offlciëfllö lino* SASFABRIEK der Gemeente M}BOONHOVEN. ien Boerenknecht Metselaarsknecht Fitters-hulp, lebruikt Orgel. VEERMAN.- C. A. PRUIJT t Cl, Lekkerkerk. VAN ZESSEN’s JACHTWATER OVERTREFT I. H. VAR ZESSEN, Schoonhoven, GEVOLGEN DOOR UR0GEEN die k wade g< volgen die uit deze ziekten cunnen voortsprujtenworden VOORKOMEN. BINNENLAND. SCHOOIfHOVEKSCHE GOMT T Jei leweerden van den dei IRAK. 14 .k: bacht Ainl zich met dit laatste wénschte daarom al- lakt, of men in be- l zou stel- Uitgave van S. Ic W. N. VAN NOOTEN te Schoonhovkn. Intercom». Telefoon-nr. 10. int- l(jk WH- Gemeente Schoonheven. by G. DOMS, EER. vendi van had amendement- iet gebiedend rdokters werd icussie welke Wegens teleurstelling terstond of 1 Mei vraagd een tersï®Nd GEVHAAGDi Halfwas, bil L. DE RIJK, Knibbelweg, venhuizen (Z.-H.). Oud-Alblas. Capelle a/d IJssel. Brandwijk. ld. Molenaarsgraaf. Plaatsing gezocht voor eene vrouw als Huishoudster, een niet te groot gezin. Er zal meer ede behandeling dan op hoog loon ge irden. Brieven aan CORNs. DE JONG A ekh., Kinderdijk. VIA! Ved. ZWIJNENBURG, 7l«riui?unrrnz< Ottoi TERSTOND GEVRAAGD: G., goed kunnende melken, nd bouwer, Kralingsciie Vei d. BERG, )G EN BOEZEM, Opperduit. de vracht naar Roo- _j 18 op iet de ladii 3 omstandig- den vedrr. maker Hei een Jan den een een sullen 1 met van Jan Br. komen op last van „De Vrouwe com Goede Ver- Lim vraagd, terstond en tegen boog loon door BOER te Gouoriaan. I. v. KLAAREN, V. BROUWER, den OUTER k. MüURIK, l. van ZESSEN, 1. BOGERD, G. V. hoog k. RIETVELD, DE JONG, k. NATZIJL, l. R. v. d. BERG, L. gosman, Gouda. Vreeswijk. Ouderkerk a/d IJ. Nieuwpoort. Streefkerk. Wordt gevraagd, wegens sterfgeval: sa linke Bnerendiensthade, G. of G. G., om a.s. Mei of later in dienst treden, loon ƒ200,—Br. fr.onder letters R, by de Erven J. DES A B LIJN, Boek- adel, Overschie. v a n d e te Bode- •n aange- 'emeenten .ans plm. bedraagt •winst, na afschrijvingen, (v.j. 4>/a) pCt. aan aan uitgekeerd. Vo6r direct gevraagd een niet beneden 17 jaren. Aanvangsloon 5,— per week. Aanmelding op werkdagen van 0—12 en van 1—2 uur op het kantoor der Gasfabriek. Ter overname aangeboden een er mooi AM ERIK. ORGEL, 3-spel, registers, met bewerkte spiegeltopzeer gelijk fabrikaatvoor billeken prils. Te bezichtigen by J. TH. VAN GELDER, ipert 145a, Rotterdam. per werd olgende vergadering. Lek, 21 April. De heer is uit 41 sollicitanten ryzer aan de Christelyke reg te Ridderkerk, tril. De heer S. H. no. 1 op de aanbe- der gemeentelijke Zy, die in aanmerking wenschen te ko men, voorloopig voor een tjjdelyke betrek king van VEERMAN te Nchoonboven, worden uitgenoodigd zich vóór 1 Mel 1913 persoonlyk aan te melden by Burgemeester en Wethouders, by voorkeur des Donder- ags te 12 uur. Het loon bedraagt 7,— per week. Personen beneden den leeftijd van 18 jaar komen niet in aanmerking; zy die bekend zyn met de behandeling van een petroleum motor genieten de voorkeur. I. ZWIJNENBURG, V. van REES, I de VOGEL, u VINK, I. v. STEEN IS, L 'VERSLUIJS, Brandwijk. lej.T.TRAPMAN, Goudriaan. v. d. ZIJDEN, Amkidk. Gevraagd met Mei: ien Boerenknecht Roerensoon uit groot gezin, P. Brieven fr., onder letter C, Bo ekh, ALTMAN, Maassluis. Hiermede geven Onder- geteekenden aan hun klanten kennis, dat zy weer voorzien zyn van le kwaliteit lerookt PAARDENVLEESCH; t verkrygbaar by J. BOON, Elahent Kinderdijk en B. NOORLANDER te ^rgambacht. Te Schoon heven neemt Heer J. ESHUIS dagelyks bestellingen i op versch. en geraakt Paarden- seHeh. Aanbevelend, GEVRAAGD met 1 Mei: G., goed kunnende melken bij P. MI- IIELEN, Hillegehsbeho Oud-Terbregge. die middelen tot bewtrUdlng an hoofdourein en ko«t In iMconi» van 150 gram nlechts 0.35. Te bekomen by VONK, de VOGEL, VAN ZESSEN, LOOPIK, DE HAAS, MOLENAARSGRAAF. v. MIDDELKOOP, Lopik. Cabauw. Meerkerk. Nieuwerkerk a/d IJ Molenaarsgraaf. Langerak. Leerdam. Bergambacht. üppkrduit. Nieuwpoort. Nieuw-Lekkerland. Stolwijk. ld. VlANEN. Langei ld. .ESKENSGRAAF. .«01. A ND. ld. Noordeloos. toeslag was vernederend, een aalmoes, zelfs onder christeiyke onderwyzers geweigerd. Noodig ware een hooger aanvangssalaris en een betere opklimming. Ten slotte verdedigde deze spreker nog het amendement, om de nieuwe salaris regeling op 1 Juni van dit jaar te doen ingaan. Even werd de behandeling over dit ont werp geschorst, omdat de heer Vliegen verlof vroeg den Minister van Koloniën te interpelleeren over de weigering van rechtspersoonlijkheid aan de Indische party. Over dit verzoek zou in de volgende ver gadering beslist worden. Bij de voortgezette beraadslaging over den kindertoeslag wees ook de heer Kete laar op bet bedenkelijke van dit regeerings- ontwerp en op den tegenstand daartegen óók in Christelyke kringen. Warden de amendementen verworpen, dan zon spreker tegen dit ontwerp stemmen. Wel zag ook de heer Tydeman vele moeilijkheden, maar de bescheidenheid van dit voorstel maakte het hem niet moeilijk over de bezwaren heen te stappen. Het beginsel van kindertoeslag achtte hy niet vernederend en reeds door onze wetgeving aanvaard. Deze afgevaardigde verklaarde ten slotte vóór dit ontwerp te zullen stem men, zy het zonder geestdrift, en dat hy het amendement-Ketelaar niet kon onder steunen. De heer De Kan ter, die dit ontwerp vernederend voorde onderwyzers achtte, kon echter het amendement- Ketelaar niet toe juichen, terwyl de heer Roodh uy zen zich tegen het regeeringsvoorstel verklaarde, omdat dit een goede regeling tegenhield. Nadat de heer Pollema verklaard had dit ontwerp als een noodmaatregel te aan vaarden, die op een juist beginsel rustte, kwam de Minister vanB*innenland- sche Zaken aan het woord. Deze achtte de opgeschroefde bestrijding van het ontwerp overdreven. Het ontwerp voorzag in een noodstand. Spreker begreep niet, waarom men in kindergeld iets ver nederends zag. Hjj gaf toe, dat de onder wijzersstand weinig ruim bezoldigd was. Maar degenen, die zich aan de studie geven, verdienen minder; dat is 's werelds loop, maar niet vernederend. Het amendement- Ketelaar zou 2 7/l0 millioen kosten en aan vele onderwyzers salarisverbooging geven, die daaraan geen behoefte hebben. Dit ontwerp hield geen definitieve regeling tegen. Aan dit laatste waren groote moei iykheden verbonden. Na repliek van de heeren De Kante r en Ketelaar werd de vergaderingtot Dinsdag 22 April verdaagd. eenig debat werd het voorstel van den titter, om het kustfonds te behandelen, 51/14 stemmen aangenomen, waarna voorstel omtrent andere ontwerpen rerd goedgekeurd. *el-Ter Laan om, voor't geval Eekering dezen dag zou afloopeu, ig met het ontwerp op de» voor de onderwyzers te be- an, werd door den heer Ketelaar teund, door den heer Nolens bestreden ten slotte met 44/37 stemmen verworpen, laarna werd de beraadslaging over artikel met het daarop voorgestelde amen- uement-8chaper voortgezet. Nadat de neer Limburg verklaard had vóór het amendemedt-Schaper te zullen stemmen, stelde hij met 9 andereJeden een amendement voor, om aan de Kroon de be voegdheid te geven ook fondsen toe te laten, waarin geen geneeskundigen zitting hebben. Na een langdurige discussie werd het amendement-Schaper met 45/21 en het amendement-Limburg met 40/26 stemmen verworpen. Vervolgens trok de heer Scheurer een door hem op artikel 107 ingediend amen dement in en werd een amendement-Duys by artikel 132 met 49/4 stemmen verworpen. Daarentegen werd een amendement van denzeifden afgevaardigde, om aan artikel 132b een nieuwe alinea toe te voegen, door den Minister overgenomen. Nog trok de heer Teenstra een amen dement op artikel 135 in, alvorens de be handeling der Ziektewet was afgeloopen. Op dat tydstip werd de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. Vergadering van Vrydag 18 April. Aan de orde was 't ontwerp op den kindertoeslag aan de onderwyzers. De heer Ter Laan' verdedigde deamen- dementen-Ketelaar c.s., waarbii voor alle onderwyzers f 100 meer gevraagd werd. Daardoor zouden de uitgaven Wel met 2V« tot 3 millioen verhoogd worden, doch dit was niets by de uitgaven, die voor mili taire doeleinden gevraagd wordenDe kinder- KEKKNIEVW8. Dr. W. G. Harrenstein,candi- daat te Amsterdam, heeft het beroep naar de Gereformeerde Kerk te Noórd-Schar- woude aangenomen en bedankt voor Sprang, Nigtevecht, Wyckel en Balk, Sprang (ge- nbineerd met de Evangelisatie in Zuid- xJmburg), Langerak bez. de Lek, Schoone- beek, Velzen, Schipluiden en *s-Gravenhag« (inzonderheid voor de Evangelisatie). die de schip- je weer het., zyn die pennen lp, nadat getuige iboot waren weg- t voorval is toen een scbeepsverkla- i en zijn schipper, jet schip over een loor lek is geworden. den verdediger Mr. J. it te Dordrecht, ver lat bij van zyn schipper Onder leiding van den generaal- majoor P. Kleinhens, commandant der Nieuwe Holiandsche Waterlinie, zal van 7 tot 12 Juli in do groep Vreeswijk een kade roefe- ning worden gehouden, waaraan door een aantal hoofd- en verdere officieren van verschillende wapens en dienstvakken zal worden deelgenomen. De centrale liberale kiesve r- eeniging in het district Delft heeft den heer W. J. C. van Santen, te Goes, candidaat gesteld voor de Tweede Kamer. Woensdagnamiddag waren de leden der R.-K. Centrale Kiesvereeniging in het Statendistrict Gouda tot een buiten gewone vergadering byeengeroepen, welke werd gehouden in hel gebouw der R.-K. Leesvereeniging te Gouda. Het voornaamste doel dezer spoed- eischende vergadering was de bespreking der by de a.s. Statenverkiezing aan te nemen houding. De byeenkomst werd door den voorzitter van het Centraal Bestuur, Dr. A. C. A. Hoffman, met gebed geopend. Vervolgens heette de voorzitter de afge vaardigden der plaatselyke kiesverenigin gen, en in het bijzonder den HoogEerw. heer deken van Gouda welkom, en deelde mede, dat in de vergadering van het Cen traal Bestuur tol eersten secretaris in de plaats van den heer N. C. M. Koch, die door drukke bezigheden als zoodanig bad bedankt, was gekozen de heer J. P. J. Ahsmann te Gouda. De voorzitter bracht den heer Koch dank voor al hetgeen hij in het belang der kies vereeniging had gedaan, en dankte tevens den tweeden secretaris, den heer C. B. van Baaren, van Schoonhoven,voor de uitstekende waarneming van het secretariaat. Daarna stelde de voorzitter de eigenlyke kwestie aan de orde, waarvoor deze verga dering was byeengeroepen. In Juni a. s. treden in hel district Gouda drie anti-revo- lutionnaire Statenleden af, van wie de heer Van der Straaten dezer dagen heeft ver klaard, zich voor een eventueele hernieu wing van zyn mandaat niet meer beschik baar te stellen. Toen is door de hoofdleiders der drie rechtsche partijen overleg gepleegd, waarvan het resultaat was, dat de twee overige billykheidshalve het aanwyzen van eert candidaat in de vacature-Van der Slraa- ten aan de Katholieken wenschten over te laten. l De voorzitter meende naar aanleiding van dit resultaat, mede in verband met de ver- kiezingscyfers van de jaren 1907 en 1910, te mogen besluiten, dat het niet te veel is gevraagd, ditmaal met een Katholie ken candidaat uit te komen. Spreker her innerde bovendien aan de bekende motie van 1908, door Woerden voorgesteld en door Gouda uitgebre'id overgenomen, waarin de wensch wordt uitgesproken, dat by voor komende gunstige omstandigheden ook eens met een Katholieken candidaat zou worden uitgekomen. Spreker wilde verder gaarne de meening der aangesloten kiesvereeni- gingen in deze zaak kennen. Aanwezig waren de afgevaardigden van de kiesvereenigingen te Woerden,Oudewater, Haastrecht, Waddinxveen, Schoonhoven, Reeuwyk en Gouda, van wie die van Schoon hoven, Waddinxveen en Haastrecht alleen met een mandaat hunner vereeniging waren verschenen, daar in de overige plaatsen nog geen ledenvergaderingen hadden plaats ge had, waarin deze kwestie aan de orde is gesteld. Schoonhoven dan verklaarde, dat alle leden zich daar vóór het stellen van een Gouda, 21 April. Bij den raad dezer gemeente zijn ingekomen een adres van eenige verhuurders van huizen en bouw ondernemers en een adres van de vereeniging „Door Eendracht Sterk", waarin den raad wordt aanbevolen, het verzoek van de vereeniging „Volksbelang", om medewerking van de gemeente voor het verkrygen van een voorschot uit 's ryks kas voor den bouw van arbeiderswoningen, van de hand te wyzen. Naar aanleiding van een brief van Gede puteerde Staten, dal de toegezegde subsidies voor den ontworpen spoorweg Gouda— Boskoop—Alphen belangrijk zullen moeten worden verhoogd, zal deze lijn tot stand komen, besloot de raad het renteloos voor schot ad f 40.000 niet te verhoogen, omdat de hooger geraamde kosten voorden aanleg zoo goed als uitsluitend het gevolg zyn van aan te leggen werken in de gemeenten Bos koop en Waddinxveen. Tevens zal aan Gedeputeerde Staten worden te kennen gegeven, dat de toezegging tot het geven van een renteloos voorschot wordt inge trokken, indien niet vóór 1 Januari 1915 een ernstig begin gemaakt wordt met den aanleg van den spoorweg. Arkel, 21 April. Voor de vacature van onderwyzeres, welke ontstaat door de ontslagaanvrage van mej. W. Kraak, hebhen zich 12 sollicitanten aangemeld. Hieruit zijn er 6 opgeroepen, die Donderdag proefles hebben gegeven. ♦Beuiachop, 21 April. Bij Koninklyk besluit van 12 April j.l. is de heer P. Lamoré. land- en tuinbouwkundige alhier, tot 1 April 1916 benoemd tot correspondent van de directie van den Landbouw van het Ministerie •van Landbouw, Handel en Nijverheid. Bij ininisterieele beschikking van 14 April J.l. is de ryksveldwachter J. K. Tobi alhier bevorderd tot brigadier-titulair. Benschop, 19 April. Aan den Ryks- veldwachter J. K. Tobi alhier is, op zyn verzoek, met ingang van 1 Mei a.s. eervol ontslag verleend. *Berkenwonde, 16 April. Onze vroe gere dorpsgenoot de klerk van de Staatsspoor D. de Visser, thans te Zevenaar, vertrekt 5 Mei a.s. naar Medan op Sumatra, ais commies aan den Deli-spoorweg. tiieNsendaui, 21 April. Naar men ver neemt wenscht de heer A. de Groot, af tredend lid van den raad alhier, niet meer voor een benoeming in aanmerking te komen. De heer W. J. K. Stennis alhier heeft 15 verzoeken ingediend om verbetering van de vastgestelde kiezerslijst. Hoornaar, 18 April. Donderdagavond vergaderde de werkliedenvereniging „On derlinge Steun”‘in bet gebouw der open bare school. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat er op 1 April j.l. een bedrag van f 493,17'/a in kas was. De aftredende bestuursleden, de heeren W. van Ijzeren, C. van Hoven, A. Slomp en F. Slomp, werden allen herkozen. Het bode|oon werd bepaaldisop f 15 jaar. De herziening van het reglement Uitgesteld JU)t cnlr.nn.lo Krinifit>i A. Kerst» benoemd Rot School aan d Leerdam, Bonthuis jalhie ling voor sfabriek te Verschillende ziekten, voortkomende lit gevatte koude, zyn dikwtfIs spoedig wstreden, doch niet genezen. De loen zich vaak nog maanden later ge weien. Wie zich hiertegen vrywaren vil, gebruike Urogeen en zal onder einden, dat Verkrygbaar per koker 0,15 by ille goede Drogisten. Hoofdverkooper voor Schoonhoven ‘n OuiMtreken A. N. VAN ZESSEN. Verder bh‘: INT COOPS, DEN DUIJN, l. VAN WALSEM, l. RIETVELD, STAM Ga., L. GROENEVELD Lx., Kbimpu a/d IJ. i. GBOENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek Katholieken candidaat hadden verklaard; afgevaardigden van de aqti-revolutionnaire en van de Christelyk-hi*torische kiesver eeniging, mede op die vergadering aanwezig, hadden bun steun toegezegd. Waddinxveen had aan haar afgevaardigden een vry mandaat medegegeven, doch by de gehouden besprekingen was wel gebleken, dat men daar eveneens was voor het stellen van een Katholieken candidaat. Ook Haastrecht had haren afgevaardigden een vry mandaat medegegeven; doch de leden bleken daar meer-geneigd, niet met een eigen candidaat te willen uitkomen. Zy vonden, dat daarby teveel werd gewaagd, en dat bet eventueele vallen van een eigen candidaat ten gevolge zou hebben, dat de menscben slecht ter stembus zouden te krygen zyn voor de andere candidaten. De overige kiesvereenigingen uit het district hadden niet vergaderd. Doch de afgevaardigden van Woerden, Oudewater, Reeuwyk en Gouda konden officieus ver klaren, dat men in hunne vereenigingen vóór het stellen van een eigen candidaat was. Gouda voelde echter wel iets voor het bezwaar van Haastrecht. Daarom achtte zy het gewenscht, dat in de ver schillende kiesvereenigingen den kiezers op het hart zal worden gedrukt, zich toch niet bij' het vallen van hun eigen candidaat te laten teleurstellen. Bovendien wenschte Gouda voorloopig nog geen namen van candidaten te noemen, allereerst omdat officieel nog niet vaststaat, dat de coalitie zal worden hernieuwd, en in de tweede plaats omdat men in de plaat selyke kiesvereenigingen eerst daarover moet beraadslagen. De voorailter kon geheel vereenigen en leen te zien uitgemaakt, of mei ginssl een eigen R.-K. candidaat /■m,ja dan neen. Na eenige discussie werd tenslotte met 10 tegen 2 stemmen (die van Haastrecht) besloten, by de a. s. Statenverkiezing in de vacature-Van der Straaten met een eigen candidual uit té komen, tenzy de omstan digheden het noodzakelyk maken alsnog op dit besluit terug te komen. De voorzitter sloot daarop de vergadering met den christelyken .groet. De Centrale Kiesvereeniging zal te zijner tijd nader byeenkomen. (N. Z.-H.) Als voorioopige R.-K. candidaten wor den, naar men meldt, genoemd de heeren Dr. A. C. A. Hoffman te Gouda, N. de Kruyff te Woerden en F. A. Moerel te Oudewater. Aan het te Hendrik-Ido-Am- -^-U»Lop itjdei a. s. (Tweeden Pinksterdag) te houden groot nationaal concours van muziek en zang zullen deelnemen de vol gende vereenigingen: Afdeeling Uitmuntendheid: „Wilhelmina", te Lekkerkerk: Koor: „Oefening rT;* lingen; Harmonie Culemborg; 2e afdeeling Rotterdam en „St. Johai dingen; le afdeeling „Euterpe” en „Entre Nous”, Beusichem. i Fanfare: le afdeeling „Barendrecht’s Fanfare”, Barendrecht; 2e afdeeling „Na Ar beid Kunst", Haarlem; 3e afdeeling„NooitGe dacht, Alinkerk; „Wilhelmina”, Schalkwyk en „Crescendo”, Nieuwendyk. Gemengd koor: le afdeeling „Excelsior”, Zuidland; 2e afdeeling „Eendracht maakt Macht”, Arkel; „Euphonia", Hendrik-Ido- Ambacht; „De Lofstem”, Alblasserdam „Puttershoek’sGemengd Koor”, Puttershoek „Harmonie”, Capelle a/d IJssel; 3e af deeling „St.Gregorius”,Gouda; „Excelsior”, Ridderkerk; „Zinglust”, Barendrecht; „Ex celsior", Nieuwland; „Zanglust", Gorinchem „Kunstliefde en Vriendschap”, Heen vliet; „Vooruitgang zjj ons Streven”, Heinenoord. Mannenkoren: 3e afdeeling „St. Caecilia”, Den Haag; „Inter Nos", Hendrik-Ido-Am- ~;ht en „Ido's Mannenkoor”, Hendnk-Ido- ibacbt. - Blijkens het verslag N. V. Bodegraafsche Waterleiding, I graven, zyn in 1912 130 perceelei sloten, zoodat het totaal in de gei Bodegraven en Zwammerdam thai 1100 bedraagt. De bruto-winst 1 f 11.427, de netto-’ f 7223, waarvan 5 deelhouders wordt uitgt geëischt was, verder stelde gebeurtenissen de vraag of de oerekenbaar zyn. de twee broers .en. Zy hebben de maïs broeder Jan, die dan verkoopsom heeft ont- aan op een lichtere igehuwde broeders, die hun oude moeder. (N. R. Ct.) isse m en ts-R ec h t- Irecht heeft Vrydag o.a. de behandeld ien B., sjouwer te Alblasserdam, 25 Maart j.l. twee ruiten stuk ge- an de schuur, toebehoorende aan ■man G. Vos aldaar. Ook de ketel- lendrik S. had van diezelfde schuur ruit verbrijzeld, terwyl hun kameraad B., yzerwerker aldaar, den zoon van veerman Vos by die gelegenheid met kraspen te lyf was gegaan en dezen steek in den rug had toegebracht, waardoor hij bloedend werd verwond. Beklaagden waren dien dag in beschon ken toestand gekomen bij de woaing van den veerman en wilden de herbe/g binnen gaan, hetgeen echter werd geweigerd. Hierover verstoord begaven zicïX Den B. en S. naar de schuur om langs o^en weg te trachten toegang te verkrygen. De zoon van den veerman, Willem Vqs, trachtte de zeer lastige personen te verwis deren, waarop hfi door Jan B. met een kraspen werd gestoken. Deze beklaagde beweerde dat hy uil zelf verdediging had gehandeld. Eisch tegen B. 4 maanden gevangenisstraf, tegen Den B. 6 weken gevangenisstraf en tegen S. 3 weken gevangenisstraf. De Rechtbank veroordeelde: Th. M. v. d. G., huisvrouw van M. T.,te Alblasserdam, mishandeling, f8 boete subs. 9 dagen hechtenis. P. den O., te Nieuw-Lekkerland, mishan deling, f 1 boete subs. 2 dagen hechtenis. H. v. D., te Streefkerk, beklaagd wegens bedreiging, werd vrijgesproken. NTATEA-UENKKAAL. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag 17 April. Dien dag werd de behandeling van de Ziektewet by artikel 79 voortgezet. Op de artikelen 79, 80 en 86 werden respectieveiyk door de heeren Limburg, Schaper en Duys e^n door hen ingediend amende ment ingetrokken, waarna de amendementen regen by artikel 89 werd voortgezet. lo. De amendementen-Scheurer, om in de statuten van het fonds het grootste aantal verzekerden vast te stellen, dat ten name van een zelfstandigen geneeskundige mag worden ingeschreven. Tegelyk werd hierby een amendement op artikel 94 behandeld, om bij de berekening van bet aantal ver zekerden 3 personen beneden den leeftyd van 16 jaar voor één persoon te tellen. 2o. Het amendement-Duys, om ten name van één apotheker niet meer dan 5000 in geschrevenen toe te laten. Terwyi de M ininter van Land bou w enz. het laatste amendement bestreed, dat welhaast door den voorsteller werd inge trokken, beval hij voor het eerste amen- iment-Scbeurer een redactiewyziging aan, e door den voorsteller werd overgenomen. Daarna werden deze amendementen en de artikelen 89 en 94 z. b. s. aangenomen. Een amendement-Duys by artikel 92, om geen ondernemingsfondsen toe te laten, vond bestryding bij den heer Notens en by d e n M i n i s t e r en werd na re- en dupliek met 46/12 stemmen verworpen. Eenzelfde lot onderging een arfiendemer Schaper op artikel 93, om „zoo mogeli een of meer verplegend^n aan het ziek* fonds te verbinden”; dit viel met 47/18 stemmen. Vervolgens trok de heer Limburg zyn amendement op artikel 98 in, waarna de Minister een amendement van denzelfden afgevaardigde op het volgend artikel over nam. De beraadslaging over het ar Schaper op artikel 100, om niet ge voor te schryven, dat in 'l bestuur en apothekers zitting moeten hebben, eenigen tyd onderbroken door de disc over de regeling van werkzaamheden nu^volgde. voorzi met diens z. b. s. w< Een voorstel de ziekteverze’ Dinsdag met hamer en beitel in het ruim van schip heeft zien gaan, daar kloppen gehoord en later in den bodem van ship gaten heeft gezien, die de schip- een houten pennetje weer heeft overlading is het schl| een roeil Van het .Lter "‘stuii dat oirdi Op een vraag van de* van Drooge, advocaat klaarde getuige, da' een paar boni maar dat het beloofd zo» I zullen betalen, De scheepsbouwi Ink, die met Rotterdam, onderzocht, van het schip gastjei waarin bij beproeving scheepshaal dat deze gaatjes Harmonie: Gemengd r en Uitspanning", te Heke- ie le afdeeling „Crescendo”, afdeeling „Bluinentritt”, te en „St. Johannes”, te Vlaar- afdeeling „Euterpe", Moordrecht ons le 3D, C. van Hoven, werden allen herkozei bepaaldaop i het regiem» )t een volgi •n »/d I alhier i it onderwyzei den Kerkwei 19 Apr, ..„ier staat i veling voor directeur gasfabriek te Goes. Nieuwlaud. 19 April. Mejuffrouw H. den Besten alhier is te Rotterdam geslaagd voor het acte-examen lager onderwys. Ouderkerk u/d IJw*et, 19 April. De heer J. Docters van Leeuwen is te Rotter dam geslaagd voor het acte-examen lager onderwys. Vital, 21 April. In de j 1. Vrijdag ge houden raadsvergadering zyn benoemd in het stembureau vóór de verkiezing voor: den gemeenteraad de heer G. Boer, voor zitter; J. A. Rooken en W. Spek, leden; de Provinciale staten de neer G. Boer, voorzitter; R. de Langen en A. B. Slinger land, leden; de Tweede Kamer G. Boer, voorzitter; R. de Lamgen en Adrianus Streng, leden. *Zeveuliuizen, 21 April. Dezen winter zal alhier bij genoegzame deelneming een cursus in paardenkennis gehouden worden. In den Zuidplaspolder, op het land in huur by den heer C.sMetselaar, onder deze ge.njee-ntft,. Jh een bloembollenveld te zien. De tulpen staan haast alle in vollen bloei. Een negental soorten pryken in volle schoon heid. Zondag zyn die tulpen zeker een bezoek overwaard. Vrydagavond trad aan de Rotte alhier als spreker op de heer C. G. Roos, van Vlaardingen, met het onderwerp „Openbaar of byzonder onderwys”. De openbare school geeft waarborgen voor goed onderwys, welke de bijzondere mist, terwyl den openbaren onderwijzer verboden is iets te leeren wat strydig is met de gods- dienstige begrippen van andersdenkenden*/ f Geboden is hem, behalve het gewone ondeiy e wys, de kinderen op te voeden tot allL Christelyke en maatschappeiyke deugden.i1 Msst Daardoor wordt eendracht en verdraagzaam heid aan de leerlingen ingeprent. By het* byzonder onderwys is dit andersdaar wordt leerstellig onderwys gegeven. Daar kinderejn zaken niet van personen kunnen scheiden, wordt scheiding tusschen de zonen van het zelfde land in de hand gewerkt. Debat werd gevoerd door de heeren 'Van Balen en Pieper, die voldoende werden be antwoord. De heer Roos noemde de open bare school de christelyke school bij uit nemendheid. Een zestigtal personen, waaronder een aantal vrouwen, woonde de vergadering by. RECHTSZAKEN. Door den graanfactor A. B. Karreman te Rotterdam werd het vorig jaar een party mais, afkomstig uit het s.s. „King George”, voor de firma Broos Kley te Roozendaal van Rotterdam verzonden door bemiddeling van de scheepsbevrach ters Gebr. Kemp te Rotterdam, die daarvoor hadden aangenomen het schip „De Vrouwe Maria”, schipper J. Br. van Lekkerkerk. Den 15en November 1912 was ingeladen en vertrok het schip zendaai. Maar in den nacht van 18 op 19 November zonk het schip met de lading in het Hollandsch Diep. De omstandig heden, waaronder het schip gezonken was, wekten argwaan by de assuradeuren der Nederlandsche Transportverzekering-Maat- schappy. Deze liet een onderzoek instellen het schi)> werd gelicht, waarna niet alleen bleek, het grootste gedeelte van de lading daatuit verdwenen was, maar boven dien, dat de bodem van het schip eenige gaaljes vertoonde, die niet door eenig onge val van buitenaf konden zyn veroorzaakt. Uit het voortgezet onderzoek bleek verder, dat door de twee broeders van den schipper, Pieter en Gerrit Br., eveneens schippers te Lekkerkerk, in die dagen 40.000 K.G. mais f verkocht was. Vrydag is deze zaak voor de Dordtsche Rechtbank behandeld. Als eerste getuige werd gehoord J. A. Ceton, die bij beklaagde Jan Gr. als schip persknecht in dienst is geweest; hij ver klaarde dat 14 dagen voor het zinken van „De Vrouwe Maria” zijn schipper hem had gezegd: „ik zal probeeren er een vrachtje uit te krygen en het schip op een hebbe lijke manier te laten zinken”; voorts ver klaarde hij, dat de beide broeders Pieler en Gerrit kort voor bet vertrek uit Rotter dam bij hun broeder Jan aan boord waren gekomen, die hun verteldeyeen mooi vrachtje te hebben, terwyl getuiga' «erder hoorde, dat de beide broeders pólp«fdt*n Zondag avond met hun schip ilfji» Kil te zi - zyn. De twee broers zijn Uien avond hun schip naast dat van Jan liggen en getuige heeft toen zijn baas geholpen, de mais van Maria” over te laden in „De wachting”. Nog verklaarde getuige, dat hy zyn schip- >er iet heeft het scl per met een gestopt. Na de weggenomen en en zyn schipper in i gevaren, gezonken. Va voor den Kantonrecht! ring afgelegd door getuige waarin verklaard is, dat hi ton gevaren is en daai -raag vj ad’" honderd gulden heeft te vorderen, niet waar is, dat de schipper hebben hem dat geld terug te als het schip gezonken was. /meester A. C. van Duy- G. Metz en J. Karreman, het schip na het lichten t, verklaarde in den bodem '.‘ss te hebben gevonden, ijzing bleek de punt van een jewone scheepshaak te passengetuige ver- daarde, dat deze gaatjes niet van buiten kon den zyn aangebracht. Voorts had getuige in het midden van de kielplaat klinknagel- gaatjes gevonden, die daar vermoedelijk zijn aangebracht door het sloopen der klinknagels. Getuige verklaarde, dat de gevonden gaten van dien aard waren, dat het schip waarin ze voorkomen, binnen een paar uur moet zinken. De getuigen tevens deskundigen J. Karreman, oud-rüksloods en G. Metz, expert te Rotterdam, legden vervolgena verklaringen af betreffende hun onderzoeB van het schip, welke in hoofdzaak overeen kwamen met die van getuige Duyvendflk. De getuige, tevens deskundige W. M. J. Hoebee te Dordrecht, die het schip heeft gelicht, verklaarde, dat de lading vopr '0en groot gedeelte verdwenen was en dat het schip weinig avery had. Het was volgens hem heel goed mogelyk het schip met behulp van de pomp dryvende te houden. Aan de graanhandelaars R. G. en W. Bor, te Ameide, was door Pieter en Gerrit Br. de 40.000 K.G. mais voor f 2500 verkocht, voor welk bedrag een kwitantie was afge geven, welke in beslag genomen is. De beklaagden Pieter en Gerrit, hoewel aanvankelyk het willende doen voorkomen dat zy niet anders wisten dan dat hun broeder Jan de maïs had gekocht, legden een volledige bekentenis af. Zy erkenden de afspraak te Rotterdam, maar ontkenden meegeholpen te hebben om gaten in „De Vrouwe Maria” te maken; ze wisten echter wel, wat er gebeuren zou. De beklaagde Jan Gr.; die bij het verboor voor den rechter-cominissaris steeds volge houden had nergens van te weten en voorgaf op een ton le zyn gestooten, waardoor het schip gezonken is, viel bij het verhoor door de mand. Het moedwillig aanbrengen der gaten werd door hem ontkend en evenzeer, dat hij het '-old van zijn broers had ontvangen, hoewel 4tjr.en beweerden het hem te hebben afge- rjpen. f ne officier van justitie eischte tegen Jan wegens verduistering 4 jaar gevange- (nsstraf en tegen zyn broeders Pieter en Gerrit wegens heling ieder 2 jaar en 6 maanden. De verdediger ontkende ten opzichte van Jan Br. het voorwaardelyk opzet om het schip te laten zinken om de maïs te bederven. Dat opzet is niet bewezen en veroordeeling wegens verduistering is entnogelyk. De maximum straf, welke geëischt was, achtte hij veel te hoog en verder stelde hy, tegenover verschillende en toestanden in de familie, beklaagden wel ten volle loei De mededaderschap van_ achtte hij niet bewezei verkocht voor hun ook byna de geheele vangen. Hij drong straf voor de twee onj kostwinners zyn voor Uitspraak 25 dezer. De Arrondi bank te Dordi volgende zaak Dirk den B., s had op 25 Maart slagen van de D

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1