Santa' Salsiatep, kümè JEMIf', Afslag. Een taearklder, Een mte Arbeider. vraagt een «et Mie, Een nette Dtensti Een flinke DienstMe, Een Boerendienstbode, Een zes-roeden Hooiberg. f 25.000. 1ERSKNECHT. JONGENS, Een Boerenknecht Een BOERENARBEIDER, 't ERFHUIS. KOEIEN; it X Bekendmaking. Metselaarsknecht Een Timmerman. 1 Bankwerker 15 Werklieden Een Persoon, Leerjongens, SCHEEPMAKERS voor Sloopwerk en IJZERVERKERS Firma As. BOTHOF te Slikkerveer. Een Boerenknecht Een Boerenknecht, Een Boerenknecht Scbip Gezon-I Een Huishoudster, Een Dienstbode, Twee Paarden Herbesteding. Aanbesteding. CiMMtiraad van Schoonhoven 2 Vervolg der Nieuwstijdingen. Advertentiën. S""er^ïlfe- '91S- Spreker: Dr. W. W. v. d. Heulen. zal geen doorgang hebben. KANTOOR enz. Koestraat n°. 134. Willem F. N. Regtdoorzee Greup. Meubelmaker of Stoelenmaker. UMiptie-Miat1' „»ET WITTE KRUIS", Soliede Vertegenwoordigers gevraagd. Een Boerenknecht een Boerendienstbode, Zit- en Slaapkamer* HAARLO bij Borculo. Laat U Biet duur aambeien kwellen! W1LHELM-K0FFIE, Credieten, Deposito's, Schuldbrieven. A. N. van ZESSEN Emser-pastilles, Ponselet-pastilles, Cascara-pastilïes, Migrainine-pastilles, Keat ing's-pastilles, Anker Borst-pastilles, Anker Sahh t-pastiiles, Salmiak-pastilles, Mentha- pastil les. Chloras Kalicus-pastilles, V\ ybert-tabletten Hoest-tabletten, Moeder Seigels-tabletten, Abdjj-lablette», Aspiih'-tabletten, Honing Rozen-tabletten, Honing Bloemen-tabletten, A. N. VAN ZESSEN, Hoofdpijnpoeders Urbanuspillen Bericht van Inzet. ONROERENDE GOEDEREN te Langerak Notaris ANEMA ti Streefkerk, te Streefkerk, Bouw- en Melkgereedschai; op Woensdag O April 191^, 's namiddags te 2 uur. (Vervolg en slot van no. 3*38.) De voorzitter deelt mede dat de heer Mogendorff, door den raad benoemd, met ingang van 1 Juli a.s., tot keurmeester in verband met de melkverordening, een la boratorium noodig heeft mei eenige instru menten. Deze instrumenten kan hy niet voetstoots kr(jgen; ze moeten uit Saksen komen. Burg. en Wetbs. vragen nu de machtiging van den raad om deze instru menten, welke pl.m. f 400 zullen kosten, te mogen bestellen. De heer P. van Sonsbeek vraagt waar dit laboratorium wordt gevestigd. De voorzitter antwoordtaan de woning van den heer Mogendorff, waarvan een gedeelte met een kleine verandering daartoe geschikt kan worden gemaakt. Deze ver andering zal natuurlek geschieden voor rekening der gemeente. De gevraagde machtiging wordt zonder hoofdelijke stemming verleend. De voorzitter deelt mede dat Burg. en Wetbs. gereed gekomen zyn met het uit baggeren van de Groote gracht. Dit werk is niet openbaar aanbesteed, maar wordt ia eigen beheer uitgevoerd. De kosten zjjn nogal hoog, en de begrooting hqeft er geen post voor. De werklieden willen iedere week betaald worden; waar moeten de middelen vandaan komen? De wethouder II. A. Schreuder noemt dit nogal eenvoudig: het geld van het voorschot uit 's Ryks kas kan er voor ge bruikt worden. Met het baggereü kan niet langer gewacht worden. De voorzitter antwoordt, dat Burg. en Weths. trachten subsidie te krjjgen niet alleen voor aankoop, maar ook voor het ophoogen vin grond. Zal dat geld binnen komen? vraagt spreker. Het Rnk stelt als voorwaarde, dat zekerheid wordt gegeven, dat er gebouwd zal worden. Spreker heeft daarom een ander voorstel. De dienst 1912 begint op een eind te loopen en geeft een verschil van f 8800 ten voor- deele van de gemeentekas. Dit bedrag zouden we kunnen preleveeren op den dienst 1913 en dan uit dien post* kunnen betalen. De wethouder H. A. Schreuder is daar oiet voor. Bedoelde f 8800 stamt uit een leening ad f 25000, welke 1 Januari 1914 moet worden afgelost. Het voorschot uit 's Ryks kas ad f 15000 met de beschik bare f 8800 zijn daartoe bijna voldoende. De voorzitter zegt dat het nog niet zeker is, dat de gemeente dat voorschot krijgt. De wethouder H. A. Schreuder ant woordt, dat dit wel het geval is; dit voor schot is toegestaan voor den aankoop van grond. De voorzitter zegt dat er f 8800 dis ponibel is op de buitengewone inkomsten, dienst 1912. Nu zegt de heer Schreuder: laten we die gebruiken voor de aflossing van een leening ad f 25000 op 1 Januari 1914. Maar er moet toch een post zyn waaruit het uitbaggeren der gracht betaald kan worden! Daarom zegt spreker: laten we die f 8800 preleveeren op den dienst 1913. Of de gemeente die leening op tjjd kan aflossen, is eeu zaak van latere orde. De wethouder H. A. Schreuder heeft er geen bezwaar tegen, dat dit geschiedt. De voorzitter zegt dat het maar een advies van hem is. In een volgende ver gadering zal spreker een voorstel op papier doen. 7. Aan de orde is de benoeming van een ambtenaar van den Burgerlyken Stand. Met algemeeue stómmen (10) wordt be noemd de heer J. I. Van Ballegoyen de Jong, gemeentesecretaris.. De voorzitter deelt mede dat de jaar wedde f 125 bedraagt, welk bedrag door de ambtenaren wordt verdeeldde heercn vinden dit onderling wel. De ambtenaar die de huwelijken voltrekt wordt per huwelijk betaald. 8. Aan de orde is de benoeming van een lid voor de Commissie van Toezicht op het M. O. De voorzitter deelt mede dat de voor- ürkeht bestaat uit de heerén F. Hemmes en J. A. Imgtbn. Uitgebracht worden: op den heer J. A. Lugten 9 stemmen en op den heer F. Hemmes 1 stem, zoodat eerstgenoemde benoemd is. 9. Aan de orde is de feestviering. Voorgelezen wordt eenschrijven van Burg. en Weths. aan den raad, v aarin B. en W. mededeelen dat zy~ in verband met de verplaatsing der Instructie-Compagnie, emeend hebben hun taak ten opzichte van e feestviering b(j het 50-jarig bestaan der iMtructie-Corapagnie, hui Opgedragen by raadsbesluit van 30 Augustus 1912, te moeten neerleggen. De heer P. van Sonsbeek verklaart dat het hem leed doet, d^t dit schrijven in den raad is gekomen. Immers het bewjjst dat Burg. en Weths. .meunen, aat het vertrek der Instructie-Compagnie vasten vorm heeft aangenomen. Spreker meent te mogen ver- trouweh, dat Burg. en Weths. reeds maat regelen hebben genomen om de Instructie- Gunpagnie voor Schoonhoven te behouden', én vraagt of de raad niet nog een adres zat zenden aao den Minister van Oorlog. Het be vreemdt spreker dat uit de kern der burgerij nóg geen adres is verzonden. Htf acht het urgent dat de raad nogal hetmogelUkedoet om de Instructie-Compagnie voor Schoon- hovon te behoudeft. De heer C. L. fan Wil l.en s waard heeft b(j geruchte vernomen, dat de Instructie- Compagnie verplaatst zal worden. Spreker zou aie verplaatsing een groot verlies voor de gemeente achten. Ons voorgeslacht heeft zich, nu 60 jaar geleden, groote opofferingen Setroost om de Compagnie hier te krygen; est(jds zjjn er twee leeningen van f 30000 gesloten voor de gebouwen. Het ligt nu. volgens spreker, op den weg van den raad om de meest mogelijke moeite te doen om de Compagnie hier te houden. Spreker stelt daarom voor Burg. en Wetbs. te machtigen die maatregelen te nemen welke zij noodig achten om de Compagnie bier te honden of te bewerken, dat er ander garnizoen voor in de plaats komt, en hun daarvoor een onbepaald crediet toe te staan. De zaak dient met spoed te worden behandeldals er eenmaal een beslissing is genomen, is het moeilijk die weder ongedaan te krygen; misschien is dit nu nog te voorkomen. Spreker juicht het idee van den heer Van Sonsbeek: dat ook corporaties uit de ge meente pogingen in het werk zullen stel len, toe. De heer J. Kortland kan zich wel met dit voorstel vereenigen; maar spreker wenscht eerst te vragen: hebben Burg. en Weths. al wat gedaan? En zoo niet: hebben ze planneu om wat te doen De voorzitter antwoordt dal hy, over eenkomstig zjjn ambtsplicht, direct na het bekend wprden van de vermoedelijke ver plaatsing der Compagnie aan den Minister vart Oorlog oui een particuliere audiëntie heeft gevraagd Antwoord op dit verzoek is tot heden niet ingekomen. De be doeling van Burg. en Weths was bij den Minister op audiëntie te gaan. Spreker Klooft dat de gestelde vragen hiermede antwoord zjjn. De heer C. L. van Willenswaard meent dat z(jn voorstel bljjft. Spreker wil aan Burg. en Wet hp. in opdracht geven te doen wat hun wenscheljjk voorkötflt. Dfc raad moet zich hiervoor uitspreken, dat geeft steun, en een blanco-crediet toestaan. De voorzitter dacht dat dit niet noodig was. Dat blanco-crediet zal niet zoo groot behoeven te wezen. Hoofddoel is de Compagnie hier te houden of vervangen te krjjgen door andere troepen, liefst meer dan er nu zjjn. Du wethouder H. A. S c h r e u d e r ge looft dat het de bedoeling van den heer Van Willenswaard is om Burg. en Weths. ervan te doordringen, dat alles met den meest mogeljjken spoed moet worden be handeld, en hun te verzekeren, dat hun maatregelen op geen kosten behoeven af te stuiten. Spreker gelooft dat de raad het hiermee eens is. De voorzitter meent dat zoo dit het geval is, Burg. en Weths. niet op het ant woord van den Minister zouden moeten wachten, maar van de gewone audiëntie gebruik zouden moeten maken. Het college beeft evenwel besloten, dit juist niet te doen. De wethouder H. A. Schreuder zegt datper telegraaf aan den Minister om antwoord kan worden gevraagd. Zonder hoofdeljjke stemming verleent de raad zjjn goedkeuring aan het voorstel- Van Willenswaard. De voorzitter Vraagt wie nog iets heeft voor deze vergadering. De wethouder G. J. Niekerk klaagt over den last dien de hurgerjj ondervindt van het voetballen op straat. Spreker vraagt of in de Politieverordening nief een artikel daartegen kan worden opgenomen Men is zjjn leven niet ineer zeker. De wethouder H. A. Schreuder ver telt dat hjj, op een wandeling, plots een voetbal tegen zijn gelaat kreeg. De bal bleek te bestaan uit een in elkaar geduwde sokt De heer J. Kortland ziet in de geuite klachten een uitstekend bewjjs, dat hier hoog noodig een speelterrein moet komen. Het spelen van kinderen moet in de hand en niet tegengewerkt worden. De voorzitter antwoordt den heer Niekerk, dat het onmogeljjk is Om op het voetballen afdoende toezicht te houden. Aan de politie is reeds opgedragen in de Doelen toe te zien. De beer P. van Sonsbeek: En achter de Kerk! Daar kost het voetballen ook heel wat ruitjes! De heer J. Kortland heeft in bet ver slag der Gezondheidscommissie gelezen, dat de Commissie de aandacht van Burg. en Weths. heeft gevestigd op den toestand der slooten, gelegen om de gedempte Beren gracht, daar deze slooten in een zoodanig vervuilden toestand verkeeren, dat zjj als hoogst schadeljjk voor de volksgezondheid moeten worden beschouwd. Tot heden echter duurt volgens het verslag de toëstand onveranderd voort Verder dat er nog geen verbetering is aangebracht in de gebrekkige wjjze, waarop de faecaiiën worden bewaard en vervoerd. Spreker zou gaarne omtrent deze punten eenige inlichtingen ontvangen van Burg. en Weths. De voorzitter antwoordt hierop dat de door de Gezondheidscommissie gewenschte verbetering van de bewaring en het vervoer der faecaiiën boven de krachten der ge meente gaat, en de wethouder H. A. Schreuder verklaart, dat het uitdiepen der bedoelde slooten ieder jaar geschiedt en ook dit jaar heeft plaats gehad, ten genoegen van de Gezondheidscommissie. Hierna gaat de raad over in geheime zit ting ter behandeling van het kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1913. 8TAD«MIEUWN. Schoonhoven, 22 April. f De sergeant W. Louman, van de Instructie-Compagnie, is met ingang van 21 April aangesteld als fourier. t De sergeant B. G. Slakhorst, van de Instructie-Compagnie, wordt met ingang van 31 Mei a.s. overgeplaatst bij het 3e re giment vesting-artillerie te Gonncnem. 'Met ingang van denzelfden datum wordt de sergeant A. C. Snel, van het le regiment vesting-artillerie, overgeplaatst bjj de jjjh- structie-Compagnie. f By beschikking van den Minis ter van Oorlog van 14 April j.l. is aan den milicien-verlofganger W. E. Noordjjk van de lichting 1906, ingelyfd by het le regiment vesting-artillerie 2e compagnie, to'estemming verleend om zich tot 1 October 1914 in Australië op te houden. fin de Maandagavond in het Nutsgebouw gehouden ledenvergadering van het Vereenigd Leesgezelschap alhier werd het reglement behandeld en vastgesteld. Aan de leden zal later een gedrukt exem plaar worden verstrekt. t De heer C. Schfluikes, volontair ter secretarie alhier, is benoemd tot tydelyk ambtenaar ter secretarie te Capelle a/d IJssel f De heeren F. H. Groenendijk en H. van Oostrom alhier zyn te Utrecht geslaagd voor bet akte-examen lager onderwys. t Zondagavond had in het R.-K. Vereenigingsgebouw alhier de jaarvergade ring plaats van de afdeeling „Schoonhoven" van den Ned. R.-K. Bond van Goud- en Zilversmeden. Uit het verslag van den secretaris bleek, dat de afdeeling zich in zekeren bloei mag verheugen. De kas had een batig saldo vun f 1,06. Het verdere van den avond werd door gebracht met verschillende voordrachten, die blykens het daverend applaus der aan wezigen zeer in den smaak vielen. Aan leden en bun introducé's werden ver- verschingen aangeboden. f Zaterdagavond van 8 tot 10 uur gaf de muziekvereeniging „T.A.V.E.N.U." in bet Boterbuis een Concert, ter eere van den verjaardag van Z. K. H. Prins Hendrik. Het wéér was prachtig en een groot aantal menschen maakte van de gelegenheid om in de open lucht van een stukje muziek te genieten gebruik. Het is te hopen dat, nu het seizoen weder aanbreekt, onze muziekvereeniging eens in overweging zal nemen om op gezette tyden, b. v. éénmaal per maand, des avonds, hetzy op de Haven, hetzjj in het BoterhuiB een concert te geven Ongetwijfeld zou zjj velen daarmee aan zich verplichten. Wellicht is ook de Militaire Muziekvereeniging bereid hiervoor hare medewerking te verleenen. f Zondagmiddag speelde de voet- balvereeniging „Voorwaarts" een wedstryd tegen de militaire vereeniging Wilhelmma". Laatstgenoemde club won met 6—3. ■f De Schoonbovensche Sportclub (de vroegere vereeniging „Voorwaarts") zal haar seriewedstryden om een zilvenJB wissel- beker bouden op 1 Mei (Hemelvaartsdag) en 12 Mei (Tweeden Pinksterdag) op het terrein der Algemeene Schoonhovensche Sportvereeniging aan den Hem. Dit terrein is door vergrooting en andere verbeteringen in een flink sportterrein her schapen. t J.l. Maandag^ heeft de Ryks- politie alhier aangehouden C. v. d. P., die nog eenige dagen fechtenis te goed heeft. Genoemde persoon is overgebracht naar het huis van bewaring te Rotterdam en ter beschikking gesteld van den heer Ambtenaar van het O. M. aldaar. Blykens te 's-G ravenhage ont- vangen ainbtelyke berichten zal H. M. de Koningin Maaandag,'28 dezer van Hohemark naar Nederland tevugkeeren, rechtstreeks reizende naar het Loo. De beterschap van Z. H. den Paus is in de laatste dagen dermate toege nomen, dat de geneesbeeren besloten hebben geen bulletins meer uit te geven. Bjj den eolnmissarig der Ko ningin in de provincie Zuid-Holland is telegrafisch een klacht ingesteld tegen den heer W. A. Laurens'e, burgemeester van Giessendam, die in stryd met net bepaalde by art. 31 der KIëswet weigerde aan een bestuurslid der vrijzinnige kiesvereeniging inzage té verleenen van de bjj hem inge komen reclames tegen de voorloopige kie zerslijst. De kapitein W. H. C. A. Seyn, van het 3e regiment vesting-artillerie te Gorinchera, is benoemd tot adjudant van den commandant van de stelling van't Hol- Igndgch Djep en Ret Volkerak, te Breda. De •gVi/fiériff der Provinciale Staten van Zuid-Hollapd, Mr. F. H. J. Ta- venraat, wiens verzoek om ontslag uit zyn betrekking in de zomervergadering der Staten zat inkomen, zal eerst In September zyn ambt neerleggen. Dé heer J. van Waning, Burge meester van Ouderkerk a/d IJssel, is benoemd om zitting te nemen in de examen-commissie voor de Gemeente-administratie. In de Chr.-Hist. „Nederlander" (het orgaan van den heer Dé'Savomin Lohman) is gepubliceerd bet aan de Tweede Kamer gerichte adres der drie duizend bedryfshoofden, waarin de Tariefwet-Kolk- man wordt verklaard te zyn „in de hoogste male belemmerend voor de algesoeeoe welvaart en de economische ontwikkeling van het Nederlandscbe volk". De namen der tot alle politieke partyen beboorende onderteekenaars, groepsgewjjze gerangschikt naar den aard der vertegen woordigde ondernemingen op het gebied van handel, ny verheid, landbouw en verkeer, zyn in deze publicatie vermeld. zy zyn 3483 in getal en vullen niet min der dan 30 kolommen in de „Nederlander", welk blad hiermede is houder van het lengterecord voor idvertentifiu' 'Het is ons althans niet bekend, dat ooit in egnig Nederlandsch dagblad is verschenen een grootere dan deze, vanwege het Anti-Tarief- wet-Comité geplaatste, annonce vgn 4l/p pagina. De centrale liberale kiesver eeniging in bet district Ridderkerk heeft voorloopig op de groslyst van candidaten voor de Provinciale Staten geplaatst de heeren E. 't Hooft, te Hendrik-Ido-Ambacht; Dr. Roodzand, te Poortegaal, en W. de Jong, te IJselmonde. Te Do rd r ec h t h e e f t, n a a r d e „Dordr. Cl." verneemt, de R.-Kath. gemeente aangekocht het pand Groolekerksbuurt 21, teneinde duar na afbraak te stichten een pensionaat ten behpeye van oude dames. Wanneer no. 21|werdt gesloopt, zal daar mede verdwynen het buis, waarin na 1625 0 Mr. Jacob de Wj|t, de vader van Jan en 1 Cornelis de Witt,woondp, en waar deze gehroed<jjrs hoogstwaarschynlijk geboren *yn. Mr. Cornells de Witt woonde er ook in 1665 naast zjjii vader, die no. 23 bewoonde, nadat hg het pand in 1633 had gekocht. Het paqd no. 21 was, zoovel* men kan nagaan, een familiehuis der De Witten. Tusschen IJ trecht, Jutfaas Vreeswyk, IJselstein, Vianen en Lopiker- kapel is een auLH> personen- en goederen dienst ingesteld, voorloopig alleen voot goederen, docb binnen korten tjjd ook voor personenvervoer. «Alblasserdana, 21 April.„Een stap in de goede richting mag voorzeker genoemd worden het besluit van den heer H. Kam van het hof „Souburg" alhier, om naast zyn watermolen een woonhuis te laten bouwen vopr den molenaar. De woningen der watermolens toch zyn niet alleen hoogst primitief, doch uit een hygiëuisch en zedelyk oogpunt bepaald af keurenswnardig. Het is dan ook te bopen, dat het goede voorbeeld dat de beer Kam geeft algemeen navolging moge vinden en dat bet spreekwoord: „ais er één schaap over den dam is volgen er meer" spoedig be waarheid moge worden. Aan de Machinefabriek alhier ia aan gekomen een nieuwgebouwde sleepboot, om van machine en ketel te wordtm voorzien. Het geheel is voor Franscbe^rAéfting. De heer P. Kaat, voorzitter van de Oranjevereniging „Wilhelmma" alhier, heeft als zoodanig bedankt. Aan den baker-cursus, vanwege de afdeeling „Kinderdjik" van de Zuid-Holland- sche Vereeniging „Het Groene Kruis" alhier in „Utile Dulci" gegeven, neemt een 30-tal vrouwen en jonge meisjes (boven de 18 jaren) deel. «Amelde, 22 Ahril. Tot afgevaardigde ■tvaö het departement „Meerkerk-Arneide c.a.rt der Maatschappy „Tot Nul van 't Algemeen" ter vergadering te Amsterdam, rakende de Nutsbibliotheken, is benoemd de beer C. Olderaans, te Meerkerk. Umnerital, Ji April. De zgngver- eeniging „Aurora" jbeeft besloten deel te nemen aan bet concours te Renkum. «Elshont, 21 April. Zaterdag j.l. had alhier de verpachting plaats van het gras gewas der boezemkaden, beboorende aan bet waterschap „De Overwaard". De op brengst was f 613, tynde f 228 minder dan bet vorige jaar. ««Gicsiien-Nienwkerk, 21 April. Za terdag vergaderde de raad dezer gemeente. Alle leden waren aanwezig. Na lezing der notulen gaat de raad dad iyk over in geheime vergadering, ter vast stelling van het kohier der gemeente belasting, dienst 1913. In de heropende openbare vergadering wordt daarna vastgesteld het kohier van de hondenbelasting over hetzelfde dienstjaar. Op verzoek van eenige belanghebbenden worden de uren, die het telefoonkantoor voor het publiek opengesteld is, gewyzigd en wel in dier voege, dat het kajitoor voort aan geopend is van 8 uur 's vooriniddags tot 1 uur 's namiddags, van 2 uur tot 3.30 uur en van 6 uur tot 7.30 uur's namid dags. In verband met deze uitbreiding wordt het salaris van den kantoorhouder met f 80 verhoogd; tot assistent wordt*' benoemd de heerS.lJ. Harrewyn te Peursnm. Hierop boudt de voorzitter een korte inleiding over de wenseheljjkheid van Ma- sluiting by de Graanmalerjj ter verkrijging van electrisch licht, zoowel voor de scholen en de onderwyzerswooing als voor het Srootste deel der gemeente, nameiyk van en heer C. Schakel tot den heer C Verrips, voor welken afstand 10 lichtpunten vereisebt zouden worden. Aangezien de verlichting altyd veel te wenschen heefl overgelaten en men nu in de gelegenheid wordt gesteld, met een betrekkelyk kléine vermeerdering van kosten beter en meer licht te verkrygen, besluit de raad na ampele bespreking tot aanslulling en benoemt uil zyn midden een commissie, die met het bestuur der Graanmalery in nadere onderhandeling zal treden. Tot leden dezer commissie worden benoemd de heeren H H. D. van Siype, L. van Harten en A. Boer. Tot leden van de 9tembureaux worden benoemd a. Voor den gemeenteraad en voor de Provinciale Staten de heeren H. H. D.Van Slype, voorzitter; P. van Houweling en A. Boer, leden; b. voor de Tweede Kamer: H. H. D. van SljJpe, voorzitter; W. Boer en B. de Groot, leden. By de opening der stembus zal voor a assistentie worden verleend door den heer W. Boer en voor b door den heer L. van Harten. Ten slotte wordt de rekening over 1912 van het Burgeriyk Armbestuur adinini- streerend lid de heer B. de Groot onder zocht en in orde bevonden. De kinderen uit deze gemeente en uit Peursum, die te Gorinchera verschil lende onderwys-inrichtingen bezoeken en daarvoor gebruik maken van den trein, die 's morgens 8.15 aan de halte alhier stopt, zullen met Mei a.s. óf te lakt op de school moeten komen, óf per flets of te voet moeten gaan, aangezien genoemde trein met ingang van dien datum ongeveer een uur later gaat ryden. MGroot-4uimerH, 22 April. De reke ning van het Burgerljjk Armbestuur dezer gemeente over het dienstjaar 1912 beloopt in ontvang f 1303,021/2, in uitgaaf f1027,86"» en sluit alzoo met een goed slot van f275,16. 'Haastrecht, 21 April. [Naar wy ver nemen zal de gunning van Hjet verbouwen van het stoomgemaal „S. I. van Nooten" alhier (voor de aanbesteding zie men ons vorig no.) niet plaats hebbén, daar de in schrijvingssom der laHgste inschryvers nog ver boven de raming der directie ia. By de weduwe V., landbouwster alhier, waren kienen en konjjnen ontvreemd. De dief, een ijwerveling, die eenigen tjjd op de hofstede ijiad {gewerkt, werd spoedig aoor de politie in hechtenis genomen. {Haastrecht, 21 April. Het bestuur van de afdeeling Zuid-Holland der Kon. Ned. Politiehonden-Vereeniging beeft den heer A. de Groot alhier benoemd tot jury-lid voor de op 30 eu 31 Mei a.s. te 'e-Graven- bage te houden politiehonden-tentoon stelling. {Jaarsveld, 21 April. De voordracht ter benoeming van een voorzitter der water schappen „Bat uwe c. a." onder deze ge meente bestaat uit de heeren: J., C. van Eeten (aflr.), J. F. de Gier Sr. en W. Schep. {KinderdUk, tt April. Hedenmorgen werd de veeriuau P. P. door een motorfiets, bestuurd door den heer S. uit Alblassenbim, omver gerèdeu. P. werd ernstig aan hoofd en armen gewond. Hy is terstond glaar Dr. Ter Bals vervoerd om te worden fer- bonden. fj Donderdag 17 April gaf bet mang^en- koor „Kunst na Arbeid" in het SociëtCjits- Sebouw een uitvoering, onder leiding1 yan en beer A. C. Hazenboecb, uit Dordrecht, die eenigen tjjd geleden tot directeur m*ril benoemd in de plaats van den beer* H. Brouwer. De verschillende nummers werden keurig uitgevoerd. De heer Hazenbosch heeft ge toond «en bekwaam dirigent te zyn. Wy kunnen het mannenkoor irelukwenschen met de goede keuze, die het heeft gedaftn; het kan ouder deze leiding nog veel praes- teeren. Medewerking voor deze uitvoering werd verleend door de sympbonie-vereeniging „De Unie" le Lekkerkerk, die met haar vefcMnUode nummers veel heeft byge- dragen om het genoegen van den avond te verhnogen. Tot slot volgde een geani meerd bal. De zaal was vry goed bezeL Krimpen s/d Lek, tl April. Donder dagavond hield de Chr. Jongelmgs-vereeni- ging „Onderzoekt de Schriften", onder leiding van Da. J. A. Broekers, haar eerste jaar vergadering, welke feesteiyk werd gevierd. Tal van degelyke opstellen werden ten Seboore gebracht, waaruit de ernstige studie er jongelingen bleek. De aanwezigen werden gul onthaald. In de werkplaats van den scheeps blokmaker H. Vermeer ontstond door onbe kende oorzaak Vrydagraiddag brand, welke zeer snel in omvang toenam en zich ernstig liet aanzien. Door het krachtdadig optreden van enkele mannen slaagde men er in den brand in zyn geboorte te stuiten. De in ventaris was niet verzekerd. "Krimpen a'd Lek, 22 April. De heer C. W. Dogterom alhier is door Z.Exc. den Minister van Landbouw, Handel en Nyverheid benoemd tot landbouw-corres- pondent. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben de ryksveldwacbters van de alhier gestationoeerde politie-inotorboot de zalm- visschers C. L. en W. M. te Lekkerkerk bekeurd wegens visscben na gezetten tHd De vlouwnetten en een gevangen zalm wenden in beslag genomen. De zalm is Maandag door de politie alhier ter markt aangevoerd en verkocht. "Langcrak, 22 April. Op 78 jarigen leefiyd is alhier een man overleden aan de gevolgen van de besmettelyke ziekte febris typboldea. De ontvangsten van het Burgeriyk Armbestuur dezer gemeente over het jaar 1912 bedroegen f 584,96"», terwyl in dét jaar werd uitgegeven f 345,85zoodat er over het dienstjaar 1911 f239,11 meer werd ontvangen dan uitgegeven. Lekkerkerk, 21 April. In de Vrjjdag- avond gehouden vergadering der Vereeniging tot verbetering der Volkshuisvesting „Volks belang" alhier werd gekozen, in de plaats van aen heer C. Smit, tot voorzitter de heer A. Broere Jz. Daarna werden als twee bestuursleden (uit de vier gestelde van de werklieden- vereeniging „Ouderling Belang") gekozen de heeren W. Verboog Jr. en T. Nobel, en voorts als tweetal uit de aandeelhouders de heeren C. den Boom Pz. en G. den Oud sten Cz. Het bestuur is nu samengesteld als volgt A. Broere Jz., voorzitter; W. Verhoog Jr., secretaris; P. S. Brouwer, penningmeester; T. de Waard, P. N van Gelderen, P, Broere Jbz., G. den Oudsten Cz., C. den Boom Cz.. T. Nobel. Voorts verleende de vergadering, toen het bestuur „geheel compleet was, machtiging tot Tbdrlzetting der werkzaamheden in het belang van de vereeniging en haar doel. Zaterdagavond hield de werklieden- vereeniging „Onderling Belang" alhier in een der zalen van het café „De Groote Boer" baar driemaandeiykache vergadering, welka zoo goed was bezocht als voorheeu nog nobit het geval is geweest; 115 van de 185 leden waren present. Na de openiogsrede van den heer A. Broere Jz. las de secretaris de notulen, welke na eenige discuMie onveranderd werden goedgekeurd. De penningmeester, de heer Joh. Boon, deed daarna rekening en verantwoording over het le kwartaal, waaruit bleek, dat voor de afdeeling „Ziekenfonds" de out- vangsten f 216,49 bedroegen en de uitgaven f 127,75, alzoo een batig saldo van f 88,74. In kas was f 976,04. Daarna werd besloten de' uitkeering by ziekte, die tot heden f 4,50 per week bedroeg, te verhoogen tot f toe. Voorts stelde een bestuurslid voor om aan een lid, dat gedurende 26 weken ziek is geweest en nu volgens reglement geen recht meer op uitkeering heefl, toch de halve uitkeering uit te betalen. Dit voor stel werd met algemeene stemmen aange nomen. - Zaterdag werd I de hulp ingeroepen van Dr. W. A. Kastulejjn voor de boeren- dienstbode A. Kok, dienstbaar bjj den veehouder C. dé Groot te Berkenwoude, die het ongeluk had bu haar werkzaamheden van een zoldering te vallen, waardoor zy ernstig aan hoofd en beenen verwond was. 'Lexmoud, 21 April. J.l. Donderdag avond vergaderde de vereeniging „Het Groene Kruia" alhier in de zaal van den heer M. C. van Luyt. Van de 264 leden waren er «leehts 83 tegenwoordig. Blykens het veralag van de» «ecretaria, dat in hoofdzaak was een resamé van de onlangs door Dr. Bon gehouden, lezing over Voeding, hebben in het afgeloopen jaar twee bestuursvergaderingen plaats gehad. Aan verschil lende leden werden in 96 gevallen verplegingsartikelen verstrekt. De penningmeester deelde mede, dat met inbegrip van bet batig Mot van het vorige jaar de ontvangsten ik het afgeloopen boekjaar hebben bedragen f 548,67, de uit gaven f 14-1,131/2. zoodat.jde vereeaigiug een batig saldo he.eft van f {07,53'/». De aftrede mie bestuursleden,.-, J. Po4 en PI Bon, werden meene stenifofjn berkoztjn. Na afloonij dtr verkiéking hi een voord (Wh t over „^rsf drenkelingen", welke door déLnanwetigen met onverdeelde belangstelliitgwerdgelolgd. "HeerlHBrk, 21 April. Iwfar wji ver neuken bestlan er hier planned] tot oprich ting van een afdeeling van iHet Groene Kruis". i $3 't Is te Ihopen dat velen kjH lid der afdeeling zlttlen toetreden. f *Mleuw-i<ckkerlAnd, 21/April. D«j hearvn P. G. Streeflénd en J. Spruitenburg hebben bedankt voor bun benoeming tot centdissaris van de vereeniging „Hulp in Nobdj. P -+ [De verkoop van Emmn-blöenipjes, ter hestruding van ae tuberculosa, bp Zaterdag yl. inldeiM^gijmeeHle gehouden, heeft opge- "gieawpeort, 21 April. Óe rekening van het tyurgerljjk Xrjnbestuur dezer ge meelde over het jaar tflI2 bedraagt in ont vangt tfilt,05, in'uilgaaf f Ml,6(1 en sluit alzoo met een goed slót vad f 360,45. «Ouderkerk u/d IJaa^ffll April. De Zaterdag j.l.geboóden voorjaars-verpaebtmg van bet grasgewas der landeryen van den polder Kromme Geer en Zyde beeft opge bracht f 358. «Oudewuter, 21 April.. In de afgeloopen week zyn hier 201 nuchtere kalveren aan gevoerd, die voor den exportbandel werden verkocht tegën dm pry« van f 11 tot f 14. «KeeuwUk, *1 April. Onze plaats genoot de beer G. C. van Di^oro, onder- wyzer aan de openbare lagefg school B in de afdeeling Sluipwyk, tevens resefve- tweede-iuitenaut by het 16e regiment infanterie te Amersfoort, is aangewezen om op te treden als onderwyzer by de schietoefeningen tot verhooging van 's lands weerkracht in de gemeente Waddinxveen. HeeuwUk, tl April. De heer C. P. van Leeuwen alhier is te Utrecht geslaagd voor bet akte-examen lager ouderwijs. «NtolwUk, 21 April. Onder voorzitter schap van den heer J. Beyen, van Bode graven, trad hier Vrydag j.l. voor de vereeniging „Volksonderwj)s" als spreker op de beer H. Groenewout, van Amsterdam. In een uitnemende rede besprak de spreker verschillende grieven, welke door de tegenstanders der openbare school tegen die schoot worden ingebracht, en laste ringen, die over haar worden uitgestrooid en hjj tartte ieder, om na afloop der rede een dier lasterimien te bewyzen. Uitvoerig, ook de band der Wet, werd aange toond. dat ieder ouder zyn kinderen gerust aan de openbare school kan toevertrouwen, want dat men ook weer tMtert, als men die school noemt de godsdienstloose school. Gewezen werd nog op da onverdraagzaam heid, als gevolg van bet bestaan der velerlei Christelijke scholen en schooltjes, terwyl op de openbare scbool alle kinderen als broeders en zusters kunnen plaats nemen. Na een korte pauze werd nog behandeld de opvoeding, ook de godsdienstige in huis en in de school en daarna noodigde de spreker zyn tegenstanders uit, om in het openbaar het gesprokene te weerleggen. Niemand echter meldde zich aan voor het debat De voorzitter sloot toen de vergadering en dankte namens allen den heer Groene wout voor zyn scboone lezing. Daarna werd een afdeeling van „Volks onderwijs opgericht met *4 leden. Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren; D. C. de Koning, A. van Wjjnen, D- Kap» teyn, A. Scheer Johz. en Joh. Zyderlaan, Hedenmorgen is het tweejarig doch tertje van den arbeider K. V., dat zich aan den waterkant vermaakte met het plukken van bloempjes, in de breede Voorwetering geraakt. Toen men bet ongeluk bemerkte, dreef de kleine met bet hoofd voorover in het midden der wetering. Met een schouw heeft men haar kunnen redden, maar het kind was zoover heeD, dat yliDgs genees kundige hulp moest worden ingeroepen. Het is den dokter gelukt, de levensgeesten weer op te wekkeo, doch uren daarna is het kind pas by kennis gekomen. 'Nlreefkerk, 21 April. De prachtige waakhond van den beer Terlouw alhier is Zaterdagmorgen door de wieden van den watermolen van N. van Wyk doodgeslagen. «VIint. 22 April. Tydens de afwezigheid van moeder, die uit werken was, geraakte bet jongste kind vau M. de J. alhier in een sloot. Op bet hulpgeroep van een broertle snelde de weduwe J. Uittenbogaart toe, die den drenkeling op het droge bracht en van droge kleeren voorzag. Wadding?*"*», 22 April. Mejuffrouw W. C. Oosterling, onderwyzeres aan de openbare lagere school aan het Dorp alhier, benoemd tot onderwyzeres te Zoeter- eer—Zegwaart. Willige-Litngerak, 21 April. De werkman Zuiddam, werkzaam bjj C. Ver» .teegt, kwam Vrfld.g h«t \"n. «en vracht planken zoodanig te v®''*"0* geneeskundige hulp moest *°rd" roepen. Zaterdagmorgen la h|| naar Gasthuis te Utrecht vervoerd. Pas had de veehouder P. H. r(|n vee in de wel gedeen, of een vcl'tvned gevecht ontvlood tuischeo de koeien. Een der dieren kwem deerhti in het water terecht en ver dronk. Voorwaar een ledl||ke schadepost, vooral nu bet vee zoo dulr is. KKCHTNZ A K KN. De Hooge Raad heeft den burge meester van Zaandam, Jhr. Mr. C. A. Elias, in de bekende reispas-zaak ontslagen van alle rechtsvervolging. t KERKNIEUWS. Da. G. Munter, te Woerden, heeft een beroep naar de Evangeliach- Lutbersche Kerk te Harlingen aangenomen. ••GleB®ei»-Nleuwkerk, 20April. Zon dag zyn ia de Ned. Herv. Kerk alhier twee giften van f 25 gecollecteer* A" Armen en één voor de Ki S P O K ••Meerkerk, 21 April^|ll\an de giste ren alhier onder groota/JJbelangstelling begonnen aeriewedstrjjden^Wuitgescbreven door de „M. V. V." alhief(5namen de vol- £ende 8 vereenigingen de«j^| Unites III", orinchem; „A. V.V.", Am) Goriucbem; „Wi!helmina"i helmiua", Gorinchera; „Sjj „G. F. C.'\ Gorinchera; rinchem. De uitslag ran den eer^ „Unitas III", Gorincheq Araeide, 4—1. „Hercules", Gorinehem,,'| Leerdam, 2—2. (By loting overwinnaar.) gg „G. F. C»", Gori,ncbeilp(| Goriochem, 2—1. j Wilhelmiqa", Gorinch Leerdam, 0—1. A.s. Zondag voortzetI in door de vier vereenigingijj overwinnaar bleven. De pry zen (medaille, worden bekend gemaakt. dag was: il- „A. V. V.", „Sportmafa", „Sparta", er wedstryden die j.l. Zondag !zullqb' nader GEMENttl» NI Te Halfweg (b(j[ yoensdag aen 70-jarig i iels afgesneden hals doo^j I den zolder van zyn gewoon mes lag nat gillende omstandighedeljl 'en tot 'onderzoek !e anooten (vrolw en t« iarlerasche j dstitieti Me n. Ier wordt gameid, dtL lek niets hóeft opgaléi ►ven. a e Kin dór lirlam) ia ijmej grooten-tj iyner dochters lanleiding',' ir van de, kers) door |in beslag jj thgeslelde Jj Het lyk nbicende I zyn met ver mgi fes mevrouw Isadora jouvernanta. bjj een aunMongeiuk inde, vte Neóilly^n-rdronké •/juffrouw wsp met di van .'jpevrofyw Duncaó'Jop vleg naar Giles. ,De émedeiVI,de kleintjes 'l den wagett/jgezet( peagyed ingestopt, bet koelweer wis W»/de ftindpfen r heel dun fepkleW? wgreiq Op |le Bourdon-kade kwam de fcutó by nat in aan raking met een taxi-tuf|en om een'botsing te vermyden remde de chauffeur zóó hard, dat de wagen onklaar werd. De chauffeur stapte uit om bet ongeval te hef stel ten; plotseling begon de wagen achteruit te looped naar het water toe. D« chauffeur, het gevaar beseffende, probeerde "nóg dè auto tot a(aau te brengen door op de tree plank staande te remmen, maar toeo de auto tegen een trottoirband botste werd de chauffeur er af geslingerd en weldra was de wagen in de Seine verdwenen, die flaar wel tiun meter diep is. Onmiddeliyk vljtjjen pogingen tot redding aan; een man dook herhaaldelyk, maar kon de auto niet be reiken. Na anderhalf uur hard zwoegéns slaagde men er in de groote automobiel boven water te brengen. De gouvernante en bet dochtertje van mevrouw Duncan waren dood; het zoontje ademde zWakjés. Het kind had zich in de armen van de gouvernante gedrongen. Het stierf echter na korten tyd. In de in fanterie-kazerne te Breda is Maandag een soldaat ontsnapt uit de provoost. Toen de sergeant van de wacht de provoost opeode, gaf de gevangene hem een klap; de soldaat wist daarna buiten te komen. Hjj werd achtervolgd, docb wist buiten de stad te komen en is dwars door de landery'en verdwenen. Patrouilles zyn hem nagezonden, maar konden den vluch teling niet ontdekken. Vermoedetyk is hy over de Belgische grenzen ontkomen. Maandagmorgen zyn de auto bandieten Callqtnin, Soudy en Monier, die ter dood veroordeeld waren, te Parys ont hoofd. In 5 minuten was de terechtstelling afgeloopen. De straf van den autobandiet Pieudonné is in levenslangen dwangarbeid veranderd. Deverkoopvande Em ma- bloem heeft te 's-Gravenhage, ruw geschat, onge veer f 6500 opgebracht. Te Zaandam was de opbrengst ruim f 900. -*-'t Gebeurde opeen mode-atelier te Utrecht Het was reeds lang over den gezetten wettelyken arbeidstyd, dat verscheidene jonge dames nog yverig „pikten". 't Voorjaar komt aan, en nietwaar, dan wil iedereen een nieuw kostuumpje heb ben..,. dus werkte men nu langer. Maar o wee, wanneer de politie het zag. Daarom werd afgesproken„Zeg, als jelui wat hooren, draait dan onmiddeliyk het gaslicht uit, en niemaDd denkt of weet, dat wy nog werken". Aldus geschiedde. Eeu dienaar der wet een agent van de arbeidswet deed een inval, omdat hy vermoedde dat daar gewerkt werd. Hy trad binnen, liep door naar het atelier en vondvolslagen duisternis. Wat nu? Plotseling flikkerde een venynig straaltje licht door bet atelier en de agent kon de dames toch zien. Met z'n electrisohe zaklantaarn belichtte hy ieder der aanwezigen en constateerde zoo het aantal dergenen, die er waren. Zelfs het uitdraaien van het licht is voor de yverige politie geen beletsel meer pm dergelijke overtredingen te constateerem (U. ttV - Gemeenteraad van Waddinxveen óp Vrydag 18 April 1913 Afwezig met kennisgeving de heeren Alblas en Bruins Slot. Het verslag der vorige vergadering wortö onveranderd vastgesteld. Daarna geschiedt o.a. mededeeling van de volgende ingekomen stukken: a. Een brief van Gedeputeerde Staten, houdende mededeeling dat het kohier vafi schoolgelden over de maand Februari j.l. is goedgekeurd. b. Een missive van dezelfden, houdende goedkeuring van af- eb overschrijvingen op de begrooting van uitgaveb van den dienat van 1912. c. Een brief van de N. V. Machinale Stoel en Meubelfabriek alhier d.d. 4 April 1913, houdende mededeeling dat van de vergun ning verleend tot deibpeu de/ sloot, mits bet bestaande bak ifi de laj%i* gewjjzigde rooiljjn wordt teruggebracht, in verband met die gestelde voorwaarde geen gebruik kan worden gemaakt. d. bet proceB-verbaal van de opneming van kas en boeken van den gemeente-ont vanger d.d. 8 April 1913. Daarna komt in behandeling: lo. Een verzoek van den beer J. Labotz om eervol ontslag voor zyn dochter, mejuf frouw M. J. B. Labotz, als onderwyzeres aan de openbare school aan bet Dorp, wegens ziekte. Dit punt Wordt van de agenda afgevoerd, in afwachting van een nader verzoek, daar dit niet overeenkomstig de letter van de wej is. 2o. Een voorstel van B. en W. om de jaarwedde voor de nieuwe leerkracht aab de openbare schooi aan het Dorp te be- Klèn op de bedragen als voor'( mejuffrouw tfotz vastgesteld d.d. 30 Augustus j 1. By monde van den heer D. Breinmer brengt de flnanciëele commissieiet volgend advies uit: De Commissie adviseert tot goedkeuring van het voorstel van B. en W. om in de vacature-mejuffrouw Labotz eenjonderwyzer te behoemen op hetzelfde salaris, gelyk dat is bepaald in de vergadering van 30 Au gustus 1912 Het vodrstel vfordt aangenomen. 3o. Voorstellen mót betrekking tot het gasbedryf. 1 a. Hoewel de cyfera niet gunstig mogen wordqn genoemd, kan de flnanciëele com- ifiissie zich volkomen met het advies van B. en W. vereenigen om geen goedkeu ring te hechten aan het voorBtel van de pachtster der gasfabriek om de gaspryzen te verhoogen, aangezien dat niet bevorder lik zou zyn voor de afname yan de gas productie en zeer zeker aénleidiqg zou geven nog mindere resultaten. 'eeleer zou een vermindering der gas- jzen in overweging kunnen geuoineo wor- omdat het maximum aansluitingen lig zal bereikt zyn de grootste kracht !ve zal moeten gevoudón worden in meerder gebruik. In 1912 was de omzet wat naar het oordeel der belangrijk kan en moet sty- oor alleen verbetering der verwachten, voorstal' van B. en W. om iten tót| aanschaffing eener ichine, Wan de comimssi(f, van deskundige inlichtingen, eft die aanschaffing van de iotslaék- en bluscfawpphr^ten jiarns 'Ad f 2250 adviseert de goedkeuring, mits dat bedrag verscbïeden, teitliyi zjj den liak-wassfiber ad f 1150 e inlichting veel te van f 80^ meer dan Ïsh met dó adviezen ie; aljóen' werd tot teek- i ep' bluscti- raatverAiebting slechts 9Een dlempitief besluit zal eerst vallMfa, waéneer hel resultaat der dezer dagend,te pouden proefnemingen gunstig is. d i Balans- en winst- ent verliesrekening der" gasfabriek over lvl2. De rekening van de gasfabriek gaf der flnanciëele Commissie geen aanleiding tot öp- of aanmerkingende balans toont in ontvangsten 'een bejlrag van f 24239,39 en iu uitgaaf f 26(89,89, terwyl de winst en verliesrekening sluit met een nadeelig saldo van f 1950,50"». Uit deze cyfers concludeert de commissie, dat voorshands de exploitatie der gasfabriek aan de firma Carl. Francken moet blyven. Daarna ge schiedt goedkeuring van de rekening enz. 5. «Rekening van bet Burgeriyk Arm bestuur over 1912. De flnanciëele commissie beeft de rekening over 1912 nagezien <£U in orde bevonden. De ontvangsten hebben be dragen f5611,76"? en de uitgave» f 5604,911(2, batig saldo alzoo f 6,86. /.ij adviseert den raad tot goedkeuring. Overeenkomstig dit advies wordt besloten. 6. Balans- en winst- en verliesrekening der woningbouwvereeniging„Waddinxveen over 1912. De commissie adviseert ook tot goedkeu ring van deze rekening, waarvan de ont vangsten en uitgaven respectieveiyk zyn f 46743,37 en f 4!5469t12'», zoodat er een batig saldo is vau f 1284,24l/s, terwyl de winst- en verliesrekening een batig slot aantoont van f 219,57. Overeenkomstig dit advies wordt besloten. 7. Overeenkomstig het advies der flnan ciëele commissie wordt het kohier van schoolgelden over de maand Maart vastge steld tot een bedrag van f 158,70. Ten slotte worden B. en W. door ver booging van den betrekkeiyken hegrootings- post in de gelegenheid gesteld een tweeden ambtenaar ter secretarie te benoemen op een jaarwedde van f 200. Hierna gaat de vergadering over in comité, ter behandeling van reclames tegen den hoofde)yken omslag van M. Koetsier en W. v. d. Mast. Na heropening deelt de voorzitter mede, dat het jaariyksch inkomen van M. Koetsier en W. van der Mast is teruggebracht tot respectieveiyk f 1200 en f 600. Hierna wordt de vergadering gesloten. (D. v. G.) 627 M' commissie n exploitatie is niét (te desku De raad\v der ftuandifi aanschaffing apparaten ln beginsel BURGERLIJKE STAND. bchaenhsven. Van 18—22 April. Geboren: Wilbelmina.d. van J. Rikkoert en A. de Vries. Overleden: M. Nederhof, oud 79 j., weduwe van C. Murk. Oude water. Van 11—18 April. Geboren: Cornelis, z. van P. de Wit en N. van Vliet. Getrouwd: C. Versluis en A. M. van den Heuvel. Overleden: J. Joris, oud 20 m. Wftlltge-Langerab. Van 1—31 Maart. Geboren: Nicolaas, z. van H. van Etteren en M. M. Achterberg. Hendrik, z. van H. Schep en K. Verburg. Antje, d. van G. Wejjman en J. Verineer. Jan, ,l. van A. Verkuil en W. de Haan. Getrouwd: C. Schouten, oud 27 j. en A. Schep, oud 23 j. Overleden: T. Vgqk, oud 2 m. J. de Lange, oud 81 j. ViMHCherlj Berichten. De laatste vyf weken is de zalmvangst in den Rijn by Emmerik zoo byzonder groot, als zelfs de oudste visscher9 zich niet kunnen berinneren te hebben bygewoond. Door één visscbersfirma (N. A. Sand te Vianen) werden de vorige week 1220 zalmen gevaugen met een gemiddeld gewicht van 20 pond. Er waren exemplaren onder, die 30 tot 40 pond wogen. Marktberichten. Bodegraven, 22 April. Kaas. Aange voerd 214 wagens, te zamen 10857 stuks, wegende pl.m. 62142 kilole soort Goudsche f 81.60 a f 83.— zwaardere f 34: 2e soort f 27,50 k f 29,50. Handel matig. Gortnchein, 21 April. Aangevoerd 592 runderen, 13 nuchtere kalveren, 80 vette varkens ép tlotJ' biggen, f4 schapen en 60 lammeren. Pryzea zware kalrkoeien f 280' a f 320. kalfvaarzen f 190 a f 240, melkkoeien f 180 a f 240, li/»-jurige ossen f a f guiste vaarzen t 180 a f 160. Oudewater, 21 Apfil. Op de heden ge houden kaasmarkt waren aangevoerd 78 partyen, 3530 s(uks, wegende pl.m. 17.645 kilogr. Prjjzèn waren voor le soort van 180,-— tot f 33,— zwaardere f tot f voor 2e soort van f 17,tot f 29,Handel matig. Botterdam. 21 April. Aangevoerd paarden, magere- en 429 vette run deren. 293 vette, nuchtere en graskal veren, 239 schapen of lammeren. 1118 var kens. biggen. bokken of geiten. Runderen 36 tot 44 ct. vette kalveren 471/» tot 60— ct.; schapen24 tot 28ct.; lammeren f tot f p. st.: varkens 27 tot 28— ct en lichte varkens voor export 28V» a 29— ct. per l/a kilo. Rotterdam. 21 April. Rinnénlijmjsche granen. Prys: Tarwe per 100 K.G. f 10.60 tot f 11,75. Haver per 100 K.G. van f - tot f Getrouwd: D. VAN DER VEEN, Ryksveearts, Oude wat eZ, eu COR VAN E9. De Heer ën Mevrouw VAN DER vilEN— van Es betöigen, mede namens weder- zydsche Familie, hunnen hartelyken dank voor de vele biyken van belangstelling, by hun Huwelyk ondervonden. Amsterdam, 17 April 1913. f- 1 P. J. van der LEE en H. van DIEREN betuigen hun dank voor de vele hewjjzen van belangstelling, by bun Üunelyk ondervonden. Voor de vele betuigingen van deelneming, ontvangen l»y het overljjden van onzen ge liefden Zoon, Broeder en Behuwdbroeuer LEEN ÖiERT, zeggen wy barteiyk df^ik. Uit aller naam, iC. W. DENi HOEl). Berganibjlcbt, tij/April 1913. Liberal's Kiesvereeniging i „GROOT-AMMERÓ pn OMSTREKEN". op W«enad»K MlAprllf IBIS, des avonds ten 7 Mirej in de Zaal van den Heer IP DE STIGTER ie Groot-Ammer*. (Vry® toegang voor alle Kiezers. Debat. HET BÈSTUUR. Do aangekondigde Openbare Verkooplng van WOON- en WIN KELHUIZEN te Nchoonhoven, eigendom van de Heeren TEPE en VAN GROOTHEENT, Notaris TEIJINCK Ondergfteckende bericht, dat vanaf I Mei 19IS zyn gevestigd zal zyn Nchoonhoven, Haven Oostzyde 45. Waacht Uw goederen met A 10 ct. per stukje te verkrygen by A. N. VAN ZESSEN, Nchoonhoven. gevraagd, terstond en tegen boog loondoor W. BOER te Goudriaan. TERSTOND GEVRAAGD: Adres G. A. VIVEEN., Schoonhoven. Aan de Naamlooze Vennootschap Papier fabriek „De Scboone Haas" te Waddinxveen kunnen geplaatst worden: en tegen een loon van 13 k 15 cents per uur, voor afwisselend dag- en nachtdienst. Indiensttreding 5 Mei a.s GEVRAAGD: bekwaam om zaag-, boor-, frais- en schaaf machines te .bedienen, en eeq Adres Electr. Meubelfabriek G. de RAADT, Peperstraat 12—16, Gouda. De Firma M. E. VAN DE WAAL vraagt voor haar nieuwe fabriek eenige nette om als Goudsmid te worden opgeleid. Brievenonder no. 93aan bet Bureau van dit Blad. gevestigd te 's-Gravenhage, Anna Paulownaplein 3. Op 8 pCts. Premie-Obligatie No. 008» ad f 10,- beden ge vallen de r as.ooo. 10 maal op ingeschrevenen by de Hoofdvertegenwoordigers: Firma VAN DAM, GR0EN Se SNIJDERS, Weesperstraat 89, AuiMterdam. Gelden onmiddeliyk uitbetaald. kbitnen direct geplaatst worden in de Nloep- en Hootmakery der 1>PMtond gevraagd een gehuwd P. G. Adres P. VERWEY, Warmoezier, N'jei'WEHKFitK a/d IJssed. Telef. latere. 8. Wordt gevraagd, wegens sterfgeval: Dé FLESSCHENFABRIEK te Capelle a/D'IJssel vraagt niet jonger dan 17 jaar, voor lichte werk zaamheden. Loon f 8,— per week. P. G. of G. G., om a.s. Mei of later in dienst te Ireden, loon ƒ200,—Br. fr.. onder letters P R, by de Erven J. DESABLIJN, Boek handel, Overschie. TERSTOND GEVRAAGD: t li i en beiden goed kunnende melken, tegen hoog loon. Adres L. HOFMAN, Bergscuenhoek a/d Rotte. Gevraagd tegen 1 Mei: of Boerendaggelder, goed kuijnende melken en ryden: met BoerenwerkWop de hoogte, bjj ADR. DE GROOT, (Dorp) Zeven huizen bjj Gouda. Zoo spoedig mogelyk gevraagd: of Arbeider, by Hd. DE JONG, Bergstoep, Streefkerk. 'TEHnTOND GEVRAAGD':'' geslikt voor Baaa-knecbt, melken een vereischte, op de Boerdery van de Wed. C. W. VAN ERK. Zich aan te melden by den heer W. C. VAN ERK, Berkenwoude. TERSTOND GEVRAAGD: of ttalfwu. bjj L. DE RIJK, Koibbelweg, Zevenhuizen (Z.-H.). Wegens sterfgeval terstond gevraagd: P. G., goed kunnende melken; Huis met Tuin beschikbaar. Adres Gebrs. JONGENEEL, Ou^-Alblas. Eene Juffrouw, h. b.b. h.h.vraagt te Nchoonhoven in een net burgergeziu een tegen nader overeen te komen conditiën. Br., onder no. 07, Bureau dezer Courant. Ilót«l-Petition Haarlo (Gelder!.), rustig verblijf, ruime frissche kamers. 4 ollciliK Penwloii vanaff 1.50A f2.— p. d. Beste inform, van vorige logeergasten VRAAGT PROSPECTUS. E. KOOHTINK. A f 0.50 per potje, geeft verlichting; en geueziuiE. Verkrijgbaar by ANTON COOPS, Gouda, en A. N. v. ZESSEN, Ncheou- hoven. ken 3 September 1912 met een heele lading VKHMKULKN'm NAAIMACHINES aan boord, 2 dagen daarna opgevischt, bleken ze nog te naaien over dik en dun. Wel eeu degelyk bewys van deugdzaamheid, vindt U niel? Kip*trant 42, Rotterdam. 42'/» en 52'/ï cent per pond. Verkrijgbaar by: A. A. v. d. BUNT, Schoonhoven. B. v. BREUKELEN, P. DE HOOG V /d. BERG, R. v. VUUREN, M. N. PEK, GEVRAAGD: goed tnelken vereischte, woning beschikbaar. Adres F. van IJZERENMolenaarsgraaf. TERSTOND GEVRAAGD: P. GV, goed kunnende melken, bij G. OOMS, Landbouwer, Kkalingsche Veer. j ui mil i uuiiu unu.mil um.11, UTRECHT, Kromme Nieuwe Gracht 4. —o— Agent voor Oudewater ec omstre ken de Heer A. HIJ1JN, Koopman te Oudewater. De Directeur, T, DOORNBÖS. te Schoonhoven ter opleiding in het droglutvak. Malaria nader te bepalen. GEVRAAGD: KGJ'by J. C. VAN TILBURG, Landbouwer, Waodinxveen. DIRECT GEVRAAGD: bjj M. RIETVELD, Hofmeester „Resderjj op (t- Lek 5". ER WORDT GEVRAAGD; of Burgerdochter, P.G., in klein gezin z. k., Café met vergunning, goed kunnende werkenv.g g. v. Adres A. Tii. HOOGEVEEN, Nesserdyk217, Rotterdam, by KraliDgsche Veer. WORDT GEVRAAGD: van goede getuigschriften voorzien. Adres H. SCHERMERS, Hofmeester, Stoomboot „Reederm o/d Lek 3". Wegens ziekte terstond gevraagd P. G-, goed kunnende melken. Adres Jb. den HOLLANDER, Station te Moordrecht. TE KOOP GEVRAAGD: door AU Rh. D E GROOT, Land bouwer, (Dorp) Zevenhuizen (Z.-H.). Gediplomeerd, Grog tut, SCHOONHOVEN. Door uitsluitend Snnlight Zeep te gebruiken blijft het linnen en tafelgoed zoo wit als sneeuw. QEBRUIK8 AANWUZINO ROND HOER 8TUK. HOOFDPIJN, hoe fel eok, wordt bjlfn een half nar verdre- A f 0,30 per daooje. Een goede, geregelde STOEL GANG wordt Hterk bevorderd door h f 0,25 per doonje. Verkrijgbaar by A. N. v. ZKRSEN te Nclioonhovén, en by K. LOOPIK, C. VERSLUIJS en C. VAN ZESSEN te Brandwijk: L. DE HAAS en A. MOURIK te Molenaarsgraaf: A. R. v. d. BERG te Stolwijk; J. .VTüRM te Lekkerkerk; A. VAN WALSUM te Ouderkerk a/d IJssel, Drogist; B. HOFLAND te Vlist; Z. DE VOGEL te Capelle a/d IJssel; A. RIETVELD te Nieuwpoort; C. G. v. d. BERG te Bergambacht; G. VONK te Oud-Albi.as. TE KOOP, aftands, mak en vertrouwd. Adres J. J. van KESTEREN te Scheon- hoven. Het Waterschap „De Hooge Boezem achter Haastrecht" zal herbesteden: Het verbouwen van het bestaande stoomgemaal te Haastrecht met bybehoorende werken opZaterdtg 26 April a.s., te half twee, in het Hétel „L'EUROPE" te Utrecht. Bestek en teekening verkrijgbaar tegen postwissel f 2,50 teo kantore van de Inge nieurs J. VAN HASSELT Sc DE KONING te Nymegen. Het Bestuur der VER. VAN CHR. NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS te WADDINXYEEN zal op Dinsdag den 29sten April, des nam. ten 7'/s ure, in het openbaar trachten san te besteden: Het vergrooten der School te Waddinxveen (Dorp). Bestek en teekening f 1,50 per stel verkrygbaar by den BOUWKUNDIGE. De COMMISSIE VAN BEHEER der Waterleiding voor de gemeenten Lekker kerk, Krimpen a/d Lek en Krim pen a/d IJssel zal trachten aan te besteden op SO April a.s.: Hel leveren der benoedi^de ZUIGGA§* ANTHRACIET voer haar pempstatien, ever bettyd- vak 1 April 1918-1 April 1914. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Waterleiding, iederen werkdag van 9—12 uur. De Directeur, K. BROERE. Krimpen a/d Lek, 22 April 1913. Notaris ANEMA te Streefkerk, bericht dat de behoorende aan de Erven T. PEK, in bod Staan als volgt: Perceel 1 op f 610,—. 2 810,-. 3 120,-. Samen op f 1540, De afslag zal plaats hebben op. Woens dag 23 April 1913, des voorin. 11 uur, in het Koffiehuis van J. OOSTERHOUT te Langerak. zal op Maandag 28 April 1913, des voorin. 10 uur, ten verzoeke van K. VERDOOLD, aan de Bouwmanswoning B 17 naby Bergstoep, om contant geldin het openbaar verkoopen 6 kalfdragende of gekalfd hebbende 1 PINK, 2 KUISKALVEREN, 2 Wring- tubben, Staren, Kuipen, Pekelbak, Kaaspen, Kaasvaten, Kaasplanken en -Schragen, Melkkannen, Emmers en verder volledig Tuig, Rytuiglantaarns, eenig Hooi, een Schouw, Horden, Boomen» Hekkens, Slieten, Brandhout, eenlg» MEUBELEJN, en wat verder zal worde» aangeboden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2