MUZIEKHANDEL BLOCKER'S CACAO G. VAN ZUIJLEN Co., Groenendaal 13, GOUDA. D. A. VAN YPEREN, ^Turfsingel 87, GOUDA. Dr. ALLAN’S Pillen a f 1,50 per koker, f 8,- per 6 kokers. Een Bode-en Voermanszaak, annex OMNIBUSDIENST, HEERENHUIS te huur gevraagd. SPENENZALF, a f 0,25 per potje. i^m 60 DAALDERS iiartks* MMdlMo m en «r AbMüi. f E. N. R. Maagdruppels een Woonhuis, Wel-, Hooi- en Bouwland onder AanbestGding ïan M. W.ROIISWziiJcMm. bMing m W. Verhuring van Grasgewas. Aanbesteding. De Landbouwbank te Utrecht, Oudegracht bij de Drieharingstraat C 68. 33e GROOTE VERLOTING, Landverhuring Noord-Amerikaansche Hypotheekbank, gevestigd te Leeuwarden. R PANDBRIEVEN Het Woonhuis, I KIEST in Juni alleen Tegenstanders van de Tariefwet. De Tariefwet SCHAADT DEN LANDBOUW. Zij belast bedrijfs-benoodigdheden. Stroohoedenvernis A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven. Ter Boekdrukkerij van S. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven worden 100 Naamkaartjes op beider wit karton,in net étui, geleverd voor slechts 60 CENTO. Op fijn bnstol carton in luxe étui f 0,75, f 1,—, - - - Enorme sorteering GOEDKOOPS UITGAVEN voor Zang, Piano, Orgel en andere instrumenten. Onovertrefbaar, prachtig glanzend, gemakkelijk uitwrijfbaar, is de prima MEUBELWAS uit de Chemische fabriek van A. N. VAN ZESSEN te Schoonhoven. De kolossale verandering van temperatuur zal den lijders aan Rheuniattache aandoeningen weer ondragelyke Pijnen bezorgen. Dit behoeft echter niet, indien men slechts gebruik maakt van Te Schoonhoven bij A. N. VAN ZESSEN, Holsteinsche Paardenkarnmolen. TREKKING ZATERDAG 3 MEI, Goudsche Paardenloten, Prijs per lot 50 CENT. Franco per post 5 CENT meer. SWARTSENBURG’S Lotendebiet, KLEIWEG 39, GOUDA. Hemelvaartsdag is het kantoor open van 9—1 uur. Te koop aangeboden wegens gebrek aan opvolger: EEN IN VOLLE WERKING ZIJNDE Mineraalwater- en Limonntttt en BIERHANDEL te Dordrecht, tegen zeer billijken prijs. BOELHUIS. GAAT NIET DOOR. Deurwaarder F. H SWAM. Fer overname aangeboden Het HUIS met LAND te huur of te koop, Te huur te Lekkerkerk voor klein gezin: VOORHUIS „Huize Lekzicht”, voorzien van waterleiding; 5 KAMERS. Prachtige Eagelnehe Tuin. I*kk«he“k“° C DE VRIES Jl’ 10.92.42 H.A., Lenig Hooi-, Wei- en Bouwland onder de gemeente Meerkerk, te zamen groot De Heer C. J. M. KROON, Gemeente-Ontvanger. Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Afdeeling „GOUDA en OK8TBEKEN”. ZATERDAG 3 MEI as. trekking der Paarden, Rijtuig, Tuigen en aanverwante Artikelen. HOOFDPRIJS: f Een Utrechtsch Wagentje met een Paard compleet. Staat ter dekking, des Maandags, Woensdags en Vrijdags de goedgekeurde Stamb. Hengst „BERTUS”, waarvan reeds veel afstamme lingen voor beste prijzen z(jn verkocht. Dekgeld f 2.50, Veulengeld f 10, JOHs. OUDIJK Az„ k Geen goede maag, geen goede gezondheid! van Dr. Hiëmta, A. N. van Zessen, Schoonhoven. Publieke Verkooping van Ameide en Meerkerk. Een Woonhuis Het beste middel voor ZEERE SPENEN, WONDEN enz. is ongetwijfeld Varkrijghaar te Schoonhoven bij A. N. VAN ZESSEN. Indien gij gaat kiezen, brengt dan allen Uw stem uit voor het begtelbniB der Stoomververij en Chemische Wasschery Openbare Verkooping Tan eene grnote parCU Scheepshout, Deurwaarder ZW1ERS, Ridderkerk. HOOILAND onder Lekkerkerk, Notaris TEIJ1NCK Verkrijgbaar bij: mw Alle Commissionnairs in Effecten. RIJWIELEN 6.01.14 H.A., in 3 perceelen en combinatie. Openbare Vrijwillige Verkooping op Zaterdag 26 A pril 1 913, fcJÏHiHL. des morgens ten 10 ure, in het SmSmV Koffiehuis van de Wed. J. VAN DER PLAS te Krimpen a/d IJssel, ten overstaan van den Notaris J. VAN DEB LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel, van: Krimpen a/d IJssel, onder Zyden, helend oost T. Gouwens Jz. en west J. W. de Hougroot 8 Aren 99 Centiaren. GROOT-AMMERS. Er is maar één cacao die een ieder roemt: aanbesteding ingewi i den Burgemeester. en i a.s Wed. l l*Mf 1(50 enz. uur, huis 1 Mei 1918. i den Notaris. Uw verkleurde Ntroohoed wordt als nieuw als gij aanwendt. In 10 kleuren A 15 centen bij -• J. KORTLAND, Hchoonheven. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te Amsterdam: Binnen-Amatei 80. b/d Mant. G. VONK, D. BROUWER, GEERT V 7 C, van LIML__. J. C. DEKKER, W. van REES, C. v. n. HEUL, W. A. ROTH, Z. de VOGEL, A. NATZIJL, M. v. d. OEVER. Vraagt gratis Prijscourant en Zicht zending. ZONDAGS GESLOTEN. Verkrygbaar in Scbroefflacons b 20 Cts.,, in rood, zwart, geel, wit loonboven. ld. jrapen a/d Lek. Brandwijk. Vuilendam. Ottolahd. Streefkerk. Groot-Ammers. Hoornaar. Mej. F. TRAPMAN, Goudriaan. Nieuwpoort. F. van KLAAREN, Lopik. Nieuwpoort. Stolwijk. Molenaarsgraaf. Sliedrecht. ld. Lekkerkerk. Groot-Ammers. Bleskensgraaf. Langerak. ld. 5TIRK BILLIJK i.-ch IRKEROEfi RL'WlüHAnOEl. VR4ACT‘Jk IfflACt i/R«AC Inlichtingen zyi tarie te Lopik, biljetten daags ingewacht aan meester. Gouda byA. COOPS, i” - - - - Lekkerkerk „JAC. STüRM, Ouderkerk a/d IJ. A. van WALSUM, I Meerkerk W. BROUWER, I f 500,— 100/a pCt. Het BESTUUR van den Polder Ntolwijk maakt bekend, dat op 26 April 1913, in het POLDER R A A DtlUIS te Stolwijk zal worden aanbesteed: le. Het gewoon onderhoud, dienst 1913, aan de kunstwerken van den polder stolwijk; Se. Het maken van een Bfotor- gebouwtje. Bestek en teekening ligsen vanaf 21 April (er inzage in het Poiderraadhuis te Stolwijk. Inschryvingsbiljetten worden, ingewacht vóór of op 26 April 1913 by den Voor zitter van den polder Stolwijk. Namens het Bestuur voornoemd, G. GRAVELAND, Voorzitter, - H. A. SCHIPPER, Secretaris. TE KOOP een zoo goed als nieuwe Te bevragen by A. MA ASKANT, Krimpen a/d IJssel. MEN B1EDE HET GELIJK DE HAND. goedgekeurd by Koninklyk Besluit van 9 April, staatsblad 74, 1913. Het is uw belang de loten uitsluitend te koopen in SW ARTSENBURG’N Lotendebiet, Gouda. Bij aankoop van minstens drie loten ontvangt men onmiddellijk na de trek king gratis per post de trekkingslijst. K. LOOPIK, J. STAM Gzn., L. DE HAAS, W. BROUWER, L. v. d. ZIJDEN, C. v. ZESSEN, A. MOURIK, A. NATZIJL, Krimpen a/d Lek bij J. G. VAN DONK Oud-Alblas - G. VONK, Ameide G. DEN OUDSTEN. Brieven, no. 94, Bureau van dit Blad. Verkaopln, op VrUda, 35 April 1013 »p de Beuwman.we. nl“« van <i KAI.IMVAAKT, Kntl>- belwee <e ZKVKNHIIIZKN, reeds 10 Jaar bestaan. Goede broodwinning. Zü, die de geheele zaak willen koopen, kunnen 4/5 van de koopsom gevestigd laten ?epïï«L“nW’,e’» 7® bevragen bjj Ji* O«., Bode en Voerman, vttoiand. meL aaaaa- a v aan '-a. Wei- en Hooiland te zameii groot in 7 perceelen. Telephoonntiminer SS1. Telephoonunmiuer Ml. Raad van Commissarissen: C. J. HACKE VAN MIJNDEN, Loosdrecht. Jhr. G. J. SCHIMMELPENNINCK, Riienu. Mr. H. J. VAN HEYST, Wijk bjj Duurstede. J. B. DE BEAUFORT, Woudenberg. Mr. H. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis. Verleent op zeer billijke voorwaarden, onder borgstelling, enz. Credieten aan Landbouwers en Industriëelen. Verschaft 1ste Hypotheek op Landerijen, enz. Neemt gelden in depót met 3 dagen opzeggens, rentevergoeding op heden 31/2 pCt. Opent Rekening-Courant met rentevergoeding. Agent voor GOUDA en OMSTREKEN: De Directie 1 H’ ’’'HIMMEK. u I c. E_ DE UUR. Koninklyk goedgekeurde goedgekeurd by Koniuki. Besluit van 9 April 1913, No 74, (met een maximum van 10.000 loten), van De trekking zal plaats hebben den 3. Mei 1913, des voormiddags, in het openbaar ten Stadhuize te Gouda, onder toezicht van een daartoe bevoegd ambtenaar. De Paarden zullen zooveel mogelyk worden aangekocht op de vrye Voorjaars- Paardenmarkt op 2 Mei 1913 te Gouda. PRIJS PER LOT 50 CENTS. Onverkochte loten nemen aan de trekking geen deel. Woordeinde, WADDINXVEEN. Agent voor Schoenhoven en Omstreken: P. SCHAKEL; voor Krimpen a/d Lek: A. VAN DER HEUL. Indien gij last van-uw maag hebt, hetzy pyn. kramp, zuur, benauwdheden, slechte spysverteering enz., voorziet U dan van a 25 Cts. per flacon, en ge zult ge nezen worden. Verkrijgbaar b(j: Verder bij: W.^VAN^REES, Bleskensgraaf. Brandwijk. Streefkerk. Molenaarsgraaf. Meerkerk. Ameide. Brandwijk. Molenaarsgraaf. Stolwijk. Adres, onder no. 95, Bureau dezer Courant. De NoUris P. RIl’HTEBMXX te Meerkerk zal tot den inzet op Donderdag 8 Mei 1913, in de Zaal van den Heer J. G. DIEPENHORST te Ameide, tot den toeslag op Donder dag 15 Mei 1913, in bet Koffiehuis „Lek zicht” van den Heer DE JONG te Ameide, beide dagen des voormiddags 11 uur, na bekomen rechterlek bevel, publiek ver- koopen Voor de Erven den Heer C. JONGKIND en Ecbtgenoote: met ERF en TUIN en diverse perceelen onder Ameide, bruinbij A. N. VAN ZESSEN, Scb< M. N. PEK, J. GROENEVELD, Krii K. LOOPIK, C. VERSLUIS, J. VOGEL, J. STAM Gz., P. MAURIK, Groot J. ZONNEVELD PIEK, II< A.’RIETVELD. A. RIETVELD, A. R. v. n. BERGH, L. DE HAAS, A. J. J. CEELEN. W. DEN BESTEN, JAC. STüRM, Drogist, P. MOURIK, W. VAN REES, B. ZWIJNENBURG, Wed. ZWIJNENBURG, J. VAN MIDDELKOOP, Lopik. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Lopik zullen op Vrydag 25 April 1913, des middags te 12 uur, in het RAADHUIS te Lopik aanbesteden: De levering van 350 Stères Grint, ten behoeve van den Lopikzchen Voordak, op de gewone voor waarden. Inlichtingen zyn te verkrygen ter Secretarie, Inscbryvingsbiljetten worden daags vóór de aanbesteding ingewacht aan het adres van den Burgemeester. Oud-Alblas. id. G. DE'i OUDSTEN, Ameide. - d. WERKEN, Ammerstol. IBOBGH, Opperduit. r,?D Krimpen a/d Lek. Bleskensgraaf. Lekkerkerk. Ameide. Capelle a/d IJssel. Stolwyk. Bergambacht. IEDEREEN KAN ORGELSPELEN. Wat vroeger nooit gedacht werd, dat ooit kon, Bereikt men nu door middel van ’t KORAL1ON. Met lange studie hoeft zieb niemand te vervelen Met ééne vinger kan men nu direct vierstemmig spelen. Vraagt inlichting en prijsopgave of desgewensebt op proef. JOH. DE HEER, Rotterdam, Hoofdkantoor Oostzeedyk 330/2. Filialen: Utrecht, Oude Gracht W.Z. 96 en Voetiusstraat 1; voor Nchoon- hoven by G. BOUWMEESTER, Haven W.Z. 72. te erool-Ammer.. „.bn hel Kolfi van den Heer I. DE STIGTLn. op VTiid.g 25 April 1913, .vond, 1 uur, aan de Hoekgche Slnis bij BROERE, van 9 perceelen ten verzoeke van J. TIMMER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Willige-Lungerak zullen op Vrydag 25 April 1913, des middags te 12uur,op het RAADHUIS te Lopik aanbesteden: DE LEVERING VAN: 100 Ntèrea Grint voor den Tiendweg, op de losplaats aan deZalmsteek. 60 Stères voor Noord-Zevender, 70 Cabanw en Zuid- Zevender. _jn te verkrygen ter Secre- k, alwaar de inschrijvings- vóór de aanbesteding worden bet adres van den Burge- van uitsluitend eerste klas merken, in groote keuze voorradig: Burgers „E. -1¥.’ R.”, „Rover” en andere, vanaf 50 gulden met degeiyke garantie. Lichte gang verzekerd. Aanbevelend, P. HULLEMAN, Lange Tiendeweg 16, GOUDA. MT Bonds-R|jwielhersteiler. Alles breeder omschreven in veilings- boekjes, verkrijgbaar ten kantore van den voornoemden Notaris, alwaar mede alle inlichtingen zyn te bekomen. «eteekend B, nr. 232», met SCHUUR, EBF en DIJKGBOND, »t»«nde en gelegen onder de gemeente Te aanvaarden Inlichtingen by Het BESTUUR van den polder Berken- wende maakt bekend, dat de gewone jaariyksche verpachting van KADE^, WEGEN en LANDEN van den polder BERKENWOUDE enz. Ml plMt» hebben op Z»terd»g 3 Meii-- de» T.m. 10 uur. ten hmre v»n de l.™ D. DE BBUIJN »lhier. M.UMOI-ÏNAAB. CDMVTjÖNG. BerkeB*.nd-< *Pril W*’ OnZE rijwielen z(jn even solide, even betrouwbaar en duurzaam als de Spoorwegbruggen, waarvoor Nederland beroemd is. Alléén, en daarop gelieve U te letten, ze moeten de kenmerken van de ECHTE BURGERS rüwielen vertoonen, n.l. de letters

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3