laitatedlns urn Grill Maagdruppels van Or. Hiëmta, laotaWins m W. 1913. Zaterdag 26 April. N». 8440. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BERTUS”, i reeds veel afstaname- oor beste prijzen zijn Eerste Blad. taat ter dekking, Aanbesteding. RIJWIELEN uitsluitend eerste klas merken, in groote 5 voorradigBargers „E. -».■ R.”, •ver” en andere, vanaf 90 galden legeljjke garantie. Lichte gang verzekerd, anbevelend, P. HULLEMAN, Lange T*endeweg 1«, GOUDA. Maandags, Woensdags en Vrijdags loedgekeurde Stamb. Hengst jeld f 2.50, Veulengeld f 10, JOHs. OUDIJK Az„ lien gij gaat kiezen, gt dan allen Uw stem uit voor het Lelbais der Stoomververij en lemische Wasschery ■Wziijluoolira. leen goede maag, geen goede gezondheid! A. N. van Zessen, Nekooahoven. BINNENLAND. btaten-gen kraal. 9 Stèi Heide, imer bewtant alt 2 bladen. Dit ^rna ideri tgee: he.f een schrj r, höüdc de niet S. w. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, UltOEVERS. Intercomm. Telefoon-nr. 20. hc" gee. g‘OJ Brandwijk. Streefkerk. Molenaarsgraaf. Meerkerk. Ameide. Brandwijk. Molenaarsgraaf. Stolwijk. i toe, iet ■rnd ïen van uur te j, vers-’ ▼ersli scL„ 109, ten De tot baar sommige de vast- ige over hebben over 1912. van kasopneming 1913, ten bedrage SCHOOMOVEÏÏSCHE COURAKT. ing der Commissie,kwam afgeloopen jaar geene ambtsge bed rjjvi met ;ade- werden orpen. lendeinei png, ten sf ter verbet duurt die toest over van f V< den aan leze Ver in staat ra aoor subsidies en grootere irticulieren onze zoo nuttige t meer- irsoneel werd vermeerderd met rw yzèr. :jen jare tydelyk aangestelde W. Schrage voor metaal- en P. D. •rden met de school Prijs der AdvertentiênVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0.10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Diiudaya- en tot Vrijdags-namidda^s 4 urm. Alle binnenlandsche Advertentiên voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. olichtingei e te Lopis, aiv etfen daags vóördt ewacht aan het a sster. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdag s- morgen» uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheeie rijk 0.90. Men kan zich abonneeren bij ai Ie Boekhandelaren. Agenten en Brievengaarders. m vo echt. oord einde. WADDINXVEEN. ikken van credieten is de de eerste plaats aauge- ir gedeponeerde gelden, verminderen, dan zullen sn noodzakelijk moeten wor- Die banken dus, welke, hare iggpn, oatnemen lee- >er- I en ikozen tegen )t be- onmo- willen lURGEMEESTER en WETHOUDERS der leente Lopik zuilen op Vrjjdag25 ril 1913, des middags te 12 uur, in het ADHUIS ie Lopik aanbesteden: >e levering van 390 Stères Grint, i behoeve van den Lopikschen ordMk, op de gewone voor arden. dichtingen zjjn te verkrijgen ter Secretarie, aschryvingsbiljetten worden daags vóór aanbesteding ingewacht aan het adres i den Burgemeester. Krimpen a/d IJssel, 23 April, la deze gemeente heeft het Emmabloempje pl.m. f ItO opgebracht Een woord vau dank aan de ijverige dames, die zich dehgeheelen dag disponibel stelden om de bloempjes te verkoopen, is bier zeker op zijn plaats.? Nieuwerkerk a/d IJasel, 23 April. De heer A. Hoógeweg alhier is benoem'* tot correspondent van de directie van dt Landbouw. 'S. Ou de water, 22 Aprili In de laatste kzitting van onzen gemeenteraad, die een recbtsche meerderheid heeft en stemmen moest over het al of niet aanstellen van een vierde leerkracht aan de openbare school, beging een der leden de vergissing zjjn stem verkeerd uit te brengen. Het gevolg was, dat de raad ten gunste van de openbare school besliste. Streefkerk, 23 April. Maandagmorgen,' toen de 80-jarige wed. S. van Djjk haar huiselijk werk verrichtte, kwam zij te vallen, met het noodlottig gevolg dat een been boyen de knie brak. Indien gij last van uw maag hebt, dzjj p\jn, kramp, zuur, benauwdheden, echte spjjsverteering enz., voorziet U in van 29 Cts. per flacon, en ge zult ge- zen worden. Verkrijgbaar bjj: Verder by: W. VAN REES, Bleskensoraaf. K. LOOPIK, J. STAM Gzn., L. DE HAAS, W. BROUWER, L v. n. ZIJDEN, C. v. ZESSEN, A. MOL'RIK, A. NATZIJL, Gemeenteraad van Stolwijk -op Maandag 21 April. 1913. Voorzitter de heer J. E. Immink, butge-,) meester. Tegenwoordig alle leden, met uitzondering van G. de Jong Mz. Na de gebruikelijke aanvangswerkzaam- heden brengt de voorzitter ter tafel den geloofsbrief van het benoemde raadslid J. C. Krujjt en verzoekt de heeren L. Boer Wz., C. Zijderlaan, D. C. Marck en A. Verkerk, deze stukken te onderzoeken. Na accoordbevinding wordt besloten den heer J. C. Krujjt voornoemd als zoodanig toe te laten, waarvan hem en Gedeputeerde Staten zal worden bericht. Verder wordep ter tafel gebracht, gelezen en voor kennisgeving aangenomen et BESTUUR van den Polder Stolwijk ikt bekend, dat op 26 April 1918, het POLDERRAAD11UIS te BtolwUk worden aanbesteed: Het gewooa onderhoud, dienst 1913, aan de kunstwerken van den polder Ntolw^k; Het maken van een Motor- gebouwtje. estek en teekening liggen vanaf 21 April nzage in het Poiderraadhuis te Stolwijk. schrijvingsbiljetten worden, ingewacht of op 25 April 1913 bjj den Voor- ir van den polder Stolwijk. Namens het Bestuur voornoemd, G. GRAVELAND, Voorzitter, - H. A. SCHIPPER, Secretaris. lURGEMEESTER en WETHOUDERS van Hllge-Langerak zullen op Vrijdag April 1913, des middags te 12 uur, op RAADHUIS te Loplk aanbesteden: DE LEVERING VAN: J Sièrea Grint voor den Tiendweg, op de losplaats aan de Zal mat eek. I> Stères voor Noord-Zevender, Cabanw en Zuid- Zevender. m zyn te verkrijgen ter Secre- >pik, alwaar de inschrjjvings- de aanbesteding worden adres van den Burge- lige voor het woningonderzoek lissie wederom bijgestaan door ,.zn., te Ammerstol. ideringen werden gehouden, Schoonhoven en te Berg- lari, 27 Februari, 39 April, Z..r‘.‘__r, 22 October, en 17 December. •e vergadering vond plaats op Aan het in druk verschenen erslag van de Vereeniging „De Ambachts zooi voor Gouda en Omstreken" ontleenen het volgende: Iet ledental der vereeniging was in 1912 waaronder 10 donateurs (contributie minste f 10 ’s jaars). Je buitengemeenten, die de vereeniging geldelyk steunen door een bjjdrage pér jaar zijn: Ammerstol, Bergambacht, Gouderak, Moordrecht, Reeuwjjk, Stolwjjk, Waddinx- veen en Zevenhuizen. Bij het vorig jaar vergeleken is er dua wel eenige vooruitgang te dezen opzichte. Toch bljjven er nog te veel zelfs grootere gemeenten, van waar leerlingen de school Bezoeken, die nog geen steun verleenen. In het bestuur hadden geen wijzigingen plaats. Het per^czcci één onderwijzer. De ten vorigei onderwijzers, W. Schrage vooi Jraddh en mgchine-bankwerken C. Hertog voor meubelmaken, wei ingang van 1 April vast aan verbonden. Begin April eindigde het schooljaar met 60 leerlingen, over alle klussen verdeeld. Op 31 December 1912 was de totale school bevolking 83 leerlingen, als volgt ingedeeld: le jaar 28, te jaar 28, 8e jaar 27, verdeeld over de verschillende vakken: 35 smeden, 18 timmeren, 6 verven, 8 meubelmaken, 6 pottendraaien. 3é leerlingen wonen niet in Gouda. Zy komen uit de volgende plaatsen: Aarlan- derveen 1, Ammerstol 3, Bodegraven 1, Boskoop 3, Gouderak 4, Haastrecht 3, Moor drecht 1, Moercapelle 2, Nieuwerkerk a/d IJssel 1, Ouderkerk a/d IJssel 1, Oudewa- ter 1, StolwHk 4, Woerden 1, Zegwaard 2, Zevenhuizen 5, samen 34. Bij bestuursbesluit werd aan 27 leerlingen vrijstelling Van schoolgeldbetaljng verleend. Daaronder zyn er 3 uit Zevenhuizen, 1 uit Haastrecht en 1 uit Bodegraven. In het algemeen zyn vljjt en vorderingen der leerlingen te roemen. Lust in den arbeid toont wel het meerendeel der leer lingen. Het werk der leerlingen bleef voorname lijk geregeld naar het programma van onderw(js. De ouderen verrichtten daar naast nog heelwat ten behoeve van de school. De smtdsklassen werden in staat gesteld de ketels, stoommachines en verdere werk tuigen der Waterleiding te bezichtigen. Ook werd een bezoek gebracht aan de Gasfabriek en de Electrische Centrale te Gouda. Pe onderging dit jaar voldoende uitbreiding. Tot aanschaffing van nieuwe werktuigen, gereedschappen enz. werd over gegaan, als zich de behoefte eraan deed kennen. Afzonderlyk dient vermeld de aanschaffing van meerdere fraaie marmer platen als stal«m voor de schilderswerkplaats. Aangaande de financiën zegt bet verslag: „Zyn voor het oogenblik die financiën nog niet ongunstig la noemen, omreden de vorplichlmgen wordt voldaan, bij d. .dl! """«nb worden geuil, dat de omging by voortduring moge in estald big ven om door subsidie- ydragen van par*5— inrichting van onderwijs steeds tot deren bloei te brengen." ,7 Br- W. H. Nolens heeft Maandagnamiddag de Prov. Bond van R.-K. Kiesvereenigfngen in Zuid- begrooting voor het kalenderjaar 1913 vast gesteld. Het bedrag, dat volgens deze raming, ingevolge het bepaalde bij art. 28 der Gezond heidswet, aan de Commissie ter bestrijding barer uitgaven moet worden toegekend, na aftrek van de bydrage uit ’s Rijks kas in de toelage aan den Secretaris en va» het saldo van vorige jaren, beloopt f 511,89. Wederom moet de Commissie leedwezen de klacht herbalen, dati gemeenten op het oogenblik van d stelling van dit verslag hare bijdraj het afgeloopen dienstjaar nog niet - voldaan. Evenals vorige jaren kon ook nu weder om die reden de rekening en verant woording over dat jaar niet plaats hebben op het daarvoor by de wet vast gestelde tijd stip, en moesten ook nu weer sommige gemeenten zélfs ni bet verstrijken van dit tjjdstip juog aan bare wetteljjke verplichting worden herinnerd. Het lid Dr. T. Beekenkamp werd aan gewezen ais afgevaardigde der Commissie naar de jaarlijksche vergadering van het Nederlandscb Congres voor Openbare Gezond- heidsregeliug, en het lid Mr. P. A. Greup alé vertegenwoordiger der Commissie, om zjtting te némen in het Comité ter voor bereiding van het Xe Internationaal Woning- congres, dat ’in September 1913 te ’s-Graven- bage zal worden gehouden. iAlgemeene Beschouwingen. Op grond van de haar verstrekte mededeelingen en van haar persoonlijk onderzoek en ervaring, concludeert de Commissie, dat de algemeene gezondheidstoestand in haar district in het afgeloopen jaar zeer gunstig is geweest. Het aantal ziektegevallen in verschillende gemeenten was beneden het gemiddelde en het sterftecijfer laag. Van invloeden van buiten het bied der Commissie uitgeoefende bedrijven op de volksgezondheid binnen haar district is haar niets gebleken. Toestand van water, bobden en lucht EN HETGEEN TOT VERBETERING DAARVAN IS verricht. A. Waterloopen, Sloot&n. enz. Lekkerkerk. Eeu klacht betreffende ver- óntreiniging van een scheisloot door gier, bleek meer haar oorsprong in een buren- twist te vinden. Schoonhoven. De aandacht van B.en W. werd gevestigd op den toestand van de slooten, gelegen om de gedempte Berea- gracht en ten oosten van den weg naar Wlllige-Langerak. Daar deze slooten in een zoodanig vervuilden toestand verkeeren, dat zy als hoogst scbadelyk voor de volks gezondheid moeten worden beschouwd, gaf de Commissie in overweging, ten spoedigste de noodige maatregelen ter verbetering te nemen. Tot heden echter duurt die toestand onveranderd voort. Haastrecht. In zake de klacht, reeds vermeld in het vorig jaarverslag, betreffende verontreiniging van een sloot door een nabijgelegen privaat, werd aan B. en W. verzocht, den eigenaar van de woning B, no. 103, aan te schryven, om den afvoer der faecaliën in deze woning te doen be antwoorden aan de desbetreffende be palingen van de bouwverordening. Een klacht kwam in betreffende epn besluit van den., Raad, tot aanschrijving van eenige personen, om een aan hen in eigendom toebehoorende sloot, gelegen aan de zuidzijde van den Dijk en oosteljjk van het raadhuis, te dempen. De vrees werd daarbjj uitgesproken, dat door een zoodanige demping de toestand ter plaatse nog on gunstiger zou worden, omdat daardoor een groot aantal woningen verstoken zou zjjn van een behoorlijken afvoer. Op haar verzoek ontving de Commissie afschrift van dit besluit, en toen haar daarbij bleek, dat B. en W. niet vooraf het advies, bedoeld bij art. 6 Gezondheidswet, hadden inge wonnen en het besluit mitsdien in stryd met de wet was genomen, gaf zy hun College in overweging dit alsnog in te trekken. Daar echter de bewuste sloot inmiddels reeds gedempt was, verzochten B. en W. advies omtrent den onvoldoenden afvoer van huiswater van de perceelen, gelegen aan de Hoogstraat, Wyk B, nos. 169, t71en 172. Na een onderzoek ter plaatse, advi seerde zy den eigenaren dier woningen aan te schryven, om een nieuw riool te maken van 0,39 M. wydte, met de noodige zinkputten, in aansluiting op het riool in de gedempte sloot achter de woningen aan het Marktveld, en in dat riool de afvoerleiding en van het huis- en hemelwater te doen uitmonden. B. eö W. berichtten hierop, dat het voor de eigenaren dier perceelen onmogeljjk was, hunne riolen te doen aansluiten op het riool in de gedempte sloot, zonder op aan anderen toebehoorenden grond te komen. Omdat bovendien meerdere perceelen, gren zende aan de reeds genoemde, onvoldoenden afvoer hadden en ter plaatse een voor de gezondheid hoogst nadeetige toestand was ontstaan, verzochten zij hun Gallege te willeta inlichten omtrent de I jhoorlyke rioleering van de perceelen, gelegen tusschen Hoogstraat, Marktveld, Kerkewegje en Kleine Haven. De Commissie berichtte daarop, dat door de demping van de sloot achter de huizen aan het Marktveld een zeer ongewenschte toestand was ontstaan, omdat vroeger hel water van de andere woningen door het van gemeentewege ge legde riool naar die sloot kon worden af gevoerd, terwyl thans een behoorlijke ver binding tusschen het in vervallen toestand verkeurende gemeenteriool en het nieuwe riool in de gedempte sloot ontbrak. Zjj gaf daarom in overweging, indien op andere wjjze geen oplossing kon worden verkregen, van gemeentewege een nieuw hoofdriool aan të leggen en de omwonenden te ver plichten, daarop hunne woningen aan te sluiten. B. en W. vroegen daarop advies omtrent een rapport van den gemeante- architect betreffende deze rioleering. Onder verwijzing naar haar laatste advies, deelde Holland te ’s-Gravenhage zjjn jaarlijksche vergadering gehouden. Het jaarverslag wees opgrooten bloei van den bond, waarby thans zjjn aangesloten 7 centrale en 62 locale kiesverenigingen. Eenige waardeerende woorden werden ge- wjjd aan de nagedachtenis rim minister E. Regout, vroeger voorzitter van den bond. De rekening van den penningmeester wees aan inkomsten aan f 431.58>/s en aan uit gaven f 154.18. Dr. Nolens werd herkozen ais voorzitter, en tot bestuurslid werden gekozen de heeren Max graaf le Grèlle, teMelft, en J. Lambers, te Gtorinchem. 9 Besloten werd, hel«Igende aan de aan gesloten kiesvereeniJngen te adriseeren: a. omtrent de Kamerverkiezingen af te wachten het besluit, te nemen op de ver gadering van den Alg. Bond en zich by dat besluit aan te sluiten; b. omtrent de Statenverkiezingen de af tredende leden der drie rechtsche partyen onder voorwaarde van wederkeerigheid te steunen en zoo voor linksche zetels can- didaten worden gesteld, te'bewerkstelligen, datde drie partyen gezamenlijk één. can- didaat stellen: een en ander wanneer tot voortzetting van de coalitie wordt besloten. Dr. Nolens sprak vervolgens een slot woord, waarin hy in het kort naging, het geen er z.i. gebeuren zal, als rechts de meerderheid niet behoudt. Na te hebben betoogd, dat de concentratie alleen geen meerderheid zat verwerven, en een zuiver zakenkabinet, dat zich buiten den politieken stryd houdt, niet wel kan bestaan, zeide bij, de eenige mogelijkheid te achten, dat de concentratie steun zoekt by de sociaal democraten. In dat geval zou er practisch niets van het concentratie-program terechtkomen, wjji er rekening zou moeten worden gehouden met de eischen der socialisten. Het gevolg zou zjjn de/ intrekking van de invaliditeitswet, welke zou- worden ver vangen door het staatspensioen. Daar ook de Tariefwet dan van de baan zou zyn, moest het geld daarvoor komen uit verhooging van de directe belastingen. Wat het onderwijs betreft, de gelijkstelling van openbaar en byzonder onderwijs zou achterwege blyve.n. Spr. achtte het wenscheljjk, dat het huidige kabinet aanblyft, om de gelegenheid te hebben zijn werk vport te zetten en te beëindigen. Wordt dat niet bereikt, dan gaat het land volgens spr. avonturen tegemoet, een onzekere toekomst, waarin de socialis tische eischen overwegend zullen zyn. Aan hef slot van de vergadering werd Dr. Nolens gehuldigd voor zijn arbeid als voorzitter der commissie van voorbereiding voor de sociale wetten in de Tweede Kamer. (N, R^CL) Open 1 adat- Namen knnist van VrUKtnnls-Godudienatigen voor Utrecht én het Gooi. Het hoofdbestuur van- bovengenoemde Openlucbt-samenkomst schrijft ons: Evenals in 1912 zal ook dit jaar op den Hemelvaartsdag (1 Mei) een Openlucht samenkomst van vrjjzinnig-godsdienstigev. plaats vinden op het landgoed „Zandber gen" te Huis ter Heide/ voor dit doel w’èl- willend afgestaan door den heer Biookér. Utrecht zal al zoo niet achter staan 'nij Gelderland, Noord-Hoiiand en Zuid-Holiaiid, waar de vrijzinnigen óók op den Hemel vaartsdag bijeenkomen in hUune bosschén. Huis ter Heide is voor Utrecht en het G6oi zeer gunstig gelegen; men kan het terré'in gemakkeljjk bereiken, waar het hoogsteius 5 minuten wandelen verwjjderd ligt van liet station Huis ter Heide, aan de spoorlijn Utrecht—Zeist, Het is aan alle kanten omgeven door beuken- en sparreboscb, waardoor breede wandelwegen loopen;voor een openlucbt-samenkomst zou men moeily een schooner en stemmender omgevin kunnen vinden dan hier geboden word Het bestuur beeft alle maatregelen genome om het den bezoekers zoo aangenaam m< - gelijk te makener zal op het terrein ee i ververschingstent worden opgeslagen: Ier- tuur van vryzinnig-godsdienstigen aard aal hier en daar te koop zjjn; voor hen die per rywiel komen zal gelegenheid bestaan <lit aan goede bewaking toe te vertrouwen L- en te half 2 begonnen, zal de samenkomst vóór half 5 geëindigd zjjn, zoodat de meestek vóór den avond wederom thuis kunnen zjjn?S Het terrein ligt vlek bjj het hotel „Huis ter Heide” en dus in de oumiddellyke nubyheid van het station. Ditmaal zal het openings woord gesproken worden door Ds. P. J. Glasz, Doopsgezind predikant te Utrecht, terwijl gesloten zal worden door Ds. Van Loenen Martinet uit Bussum. Verder zullen vier sprekers optreden, t.w. Ds. C. C. de Kloet uit Uitgeest (onderwerp: „Iemand en iemand"); de heer J. L. Snoek, hoofdonderwyzer te Utrecht, (onderwerp: „De kruisvaarders- kreet"); Ds. J. C. Voordujjn uit Naarden (onderwerp: „God en natuur") en Ds. F. Eidering uit Rotterdam (onderwerp: „Het ware leven"). Het vorige jaar waren er 8 spreker^ in het geheel, thans zullen er 6 zjjn. Dit is met opzet gedaan, om de pauze iets lapger te kunnen doen durèn, waardoor het geheel een rustiger karakter krjjgt. In de pa'uze zal hetorchest koralen uitvoeren. Het hoofd bestuur is zoo gelukkig geweest, ook ditmaal weer op de medewerking te mogen rekenen van een uitstekend militair muziekcorps; de kapel van het regiment genietroepen uit Utrecht zal het gemeenschappelijk gezang wederom begeleiden en daarenboven een aantal nummers ten gehoore brengen uit oratoriums. Dit zal bet plechtige otizer samenkomst niet weinig verhoogen. Het hoofdbestuur vertrouwt, dat alle vrjj-' zinnisen uit geheel de proviucie Utrecht en het Gooi zullen opkomen naar Huis ter GEMENGl# NIEUWS. Men schrjjft uit Zeeuwsch- Vlaanderen aan het „N. v. d. D.": Het zwingelen van allerlei soort van vlas is thans geëindigd. Onder de bewerking is het vlas veel meegevallen; het gewas van 1912 bleek van beter qualiteit dan dat vah vorige jaren: doch en dit is een ramp voor onze landbouwers en vlashandelaars er is geen handel. De gewone soorten zyn j onverkoopbaar en voor de beste qualiteiten -vordt een pry's geboden, waarvoor geen enkel landbouwer, die niet genoodzaakt is te verkoopen, ze geven wil. Dezer dagen werd hier een party vlas 'verkocht voor 9 francs, welke in gewone jaren met rond 20 francs betaald wordt. Voor goed ge zwingeld vlas wordt ruim een franc per steen minder geboden dan verleden jaar, toen de qualiteit minder was. Men brengt dezen stilstand in den vlashandel in ver band met de algemeene werkstaking in België, waardoor de Belgische fabrikauten hunne aankoopen van vlas voorloopig ge staakt hebben. In het vorigjaar is in Maas-en- Waal een proef genomen met de teelt van suikerbieten op groote schaal. Een voor malig Zeêuwsch landbouwer had een hofstede gekocht in de gemeente Druten, meerdere tientallen hectaren groot, en beplantte deze uitgestrektheid uitsluitend met suikerbieten, welke gedurende de gehëele groeiperiode werden behandeld naar de Zeeuwsche methode. De landbouwers in Maas-en-Waal vonden het jammer, dat deze uitstekende landerijen, waarvan vele vroeger weiland waren, werden gebruikt voor de teelt van suikerbieten. De nieuwe boer had echter een tegenovergestelde meening en het bleek dat deze de juiste was, want de geldeljjke uitkomsten van de bietenteelt waren van dien aard, dat geen ander gewas een derge- Ijjke opbrengst zou hebben geleverd. Ook dit jaar wordt de bouw van suikerbieten op die boerderij voortgezet, en wie weet hoe spoedig andere landbouwers het voorbeeld van den nieuwen boer volgen. (N. v. d. D.) Fertiiag der Gezondheidscommissie te Schoonhoven, over het Jaar 1912. Personalia sn Huishoudelijke Zaken. De Commissie bestond bij den aanvang van bet verslagjaar uit de navolgende leden, de heeren C. J. M. van den Braak, te Schoon hoven, Voorzitter; Mr. P. A. Greup, te Schoon hoven, Secretaris; Dr. N. W. Bonman, te Bergambacht: Dr. T. Beekenkamp, te Goude rak; Mr. J. A. de Visser, te Schoonhoven: C. Nugteren, te Ameide; K. Broere Czn., De Heer Mr J. A. de Visser, op 1 Juli 1912 aan de beurt van aftreding, werd als zoo danig herbenoemd voor den tijd van vyt jaren, terwyl hem bij besluit van den Com missaris der Koningin, dd. 21 December 1912, op zijn verzoek een eervol ontslag uit deze 1 betrekking werd verleend. In de samenstelling dt overigens in het i wyziging. Als deskundig werd de Commissie we *-deB Heer C. Kok Wz< Gewone vergaf beurtelings te ambacht, op 30 Januari, 27 Febru 30 Mei, 25 Juni, 24 September, 19 Noveipber De ópenbart 27 Februari. Evenals vorige jaren stelde het gemeente bestuur van Schoonhoven voor het houden der vergaderingen, voor zoover deze te Schoonhoven plaats vonden; belangeloos een verwarmd en verlicht lokaal van het ge meentehuis ter beschikking van de Com missie. De rekening over het dienstjaar 1911, bedragende in ontvangsten f 1171,11 en in uitgaven f 899,51, wees dus een voordeelig saldo aan van f 271,60. In de vergadering ven 15 Juni werd de Bonds-Rtywielhers teller. Centrale Raiffeisenbank. De algemeene vergadering der leden van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank zal 17 Mei te Utrecht worden gehouden. Be halve de gewone punten van behandeling zullen o. m. in behandeling worden gebracht een voorstel van de Coöperatieve Boeren leenbank te Stavenisse, om voor gezamen lijke rekening een pensioenfonds - op te richten voor de kassiers der locale banken, doch onder beheer of contróle der Centrale Bank, en een voorstel van het bestuur be treffende hypothecaire geldleeningen. In de toelichting tot dit laatste voorstel merkt het bestuur op, dat het van jaar tut jaar toenemend aantal hypothecaire geldleenin gen, welke door de locale banken worden gesloten, noodzaakt voor te stellen daar tegen maatregelen te nemen. De op deze wjjze vastgelegde kapitalen toch worden aan de Centrale Bank onthouden. Hierdoor zoude op den duur bet gevaar kunnen ont staan dat de Centrale Bunk zoozeer in hare deposito's werd beoerkt, dat zjj niet meer, zooals tot nu toe, in dê behoefte aan het landbouwcrediet zoude kunnen bljjven voorzien. Voor het verstrel Centrale Bank in wezen op de bjj haai Komen deze te ook de credietei den beperkt. I gelden op hypotheek bêléggpn, oiünetn aan de Centrale Bank de tnogel jjkhei^*4|idt locale banken met die geiden tjpg’^èlpi In aanmerking nemende, dat elk'e géldh ning moet worden gedekt, hetzij door pt soon lijke, hetzjj door zakeljjke zekerheid dat voor deze laatste dikwjjls wordt gekt het zakeljjk recht van hypotheek, waart» dan ook geen bezwaar bestaat, zou het latuur om dusdanige geldleeningen niet gëlyk te maken, in het algemeen bepaald zien, dat voortaan door een locale Bank aan een lid geen geld onder hypothe cair verband verstrekt zal mogen worden tot een booger bedrag dan f 2000, welk bedrag voldoende voorkomt, omdat geble ken is, dat door bypofbeek gedekte geld leeningen, welke niet 'bet karakter dragen van vaste belegging, dit bedrag slechts bjj moge uitzondering overtreffen. Het bestuur feeft dus aan de vergadering in overwe- og, het miximum-bedrag, hetwelk door een locale Bank voorlaan aan een barer leden, onder hypothecair verband, ter leen zal mogen worden verstrekt, te bepalen op f ,2000. Heide, om aldas te toonen de kracht eh de bezieling hunne vrjje vroomheid. Overal in den lande zjjn het vorige jaar deze samen komsten uitnemend geslaagd, hoewel het op vele plaatsen een probeeren was, een eerste begin. Voor Utrecht e» het Gooi zal het nu de tweede openlueht-samenkomst zjjn: men was bet vorige jaar zéér tevreden, maar hoopt thans, dat het aantal bezoekers, twee, driemaal zoo groot zal wezen. En dat kén. Ook bier wint de vrijzinnige godsdienst méér en méér veld. Welnu geve men van dien groei ëu ontwikkeling bljjk, door op den Hemelvaartsdag bij duizenden saam te stroomen op het heerlijke landgoed „Zand bergen"- te Huis ter Heide, waar dan het gemeenschappelijk lied te sterker zal op stijgen in het bosch, aldus gevende nieuwen moed en een dieper wortelende overtuiging, waardoor ons vrjjzinnig christendom zal winnen aan mannen en vrouwen, die zich, hun hooge roeping bewust, opnieuw zuilen aangorden, om pal te staan voor het heilige recht, dat zjj vooral in deze dagen, méér dan ooit, als een pand van onschatbare waarde hebben te verdedigeq. Mogen dan velen behoefte gevoelen, op den Hemelvaartsdag zich tot dien plicht te- doen opwekken. a. Van Gedeputeerde Staten: 1. Hel goedgekeurd raadsbesluit tot be zoldiging van Th. van Lottum als ambte naar van den Burgerlijken Stand op een jaarwedde van f 10. 2. Da goedgekeurde kohieren van den Hoofdélyken Omslag en de Hondenbelasting voor den loopenden dienst. 3. De Rjjkssubsidie (ingevolge art. 48 der Onderwijswet) voor 1913, ten bedrage: van f 6750. b. Van Burg, en Weths.: 1. Het gemeenteverslag over 1912. 2. Het proces-verbaal van kasopneming het le kwartaal 1913, ten bedrage 206,10. 'erder wordt gelezen een schryven van i districts-schoolopziener, houdende ver zoek te willen voldoen aan de nieuwe voor schriften tot verandering van de twee school gebouwen alhier, welk schryven wordt aangehouden. Aan den heer F. J. Wouda, onderwjjzer aan de le openbare lagere school, wordt op zjjn verzoek als zoodanig eervol ontslag ver leend met ingang van 16 Mei a.s. Verder besloten, op verzoek, de uren van openstelling van het telephoonkantoor op werkdagen, behoudens hoogere goedkeuring, te wyzigen en aldus vast te stellen: 8—10 's voorm., van 12—1 en 51/g—7 's nam. Vervolgens worden nog genomen 4 be sluiten, modellen B en C, tot het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting 1912. Hierna sluit de voorzitter de openbare vergadering eu gaat de raad over in comité, ter behandeling van eenige bélastingrecla- mes, waarna de openbare zitting wordt her opend en na de gebruikelijke rondvraag door den voorzitter gesloten. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 22 April. Dien dag kreeg de heer VI iegen verlof» op een nader te bepalen dag zyn interpellatie te mogen houden over de weigering van rechtspersoonlijkheid aan de Indische partQ. Daarna werd de behandeling van bet ont werp in verband met den kindertoeslag aaa de onderwijzers voortgezet. Bij de replieken verdedigde de heer Ter Laan nogmaals zjjn amendement, om allen onderwijzers f 100 meer te geven, waarna de heer Bos het ontwerp eveneens bestreed, daar het een verkeerd stelsel van salarieering handhaafde. De beer De Geer, die den grondslag van het ontwerp af keurde, kon echter de ver antwoordelijkheid voor een verwerping niet op zich nemen. Hü was tegen het amande- ment- Ketelaar. Vervolgens verdedigden de heeren Arts en Oost er baan het ontwerp, terwyl de heer De Jong een nieuw amendement voorstelde, om f 40 le geven voor ieder kind. Voorts verdedigde ook de heer Van Wjjnbergen het ontwerp, waarop de heer De K lerk verklaarde vóór betamendement- De Jong te zullen stemmen. Nogmaals motiveerde nu de heer Tyde- man zijn stem vóór het ontwerp, totdat ten slotte de Minister van Binneh- landsche Zaken dupliceerde. In - die repliek releveerde spreker, dat noch bet amendement-Ketelaar, noch het amendement- De Jong een betere oplossing bracht. Beide amendementen waren beslist onaannemelijk. N» deze, verklaring werden de ingediende amendementen verworpen. Hetzelfde lot onderging een amende ment-Ketelaar, om den toeslag by het pensioen te doen medetellen. Ten slotte werd het ontwerp zelve 52/23 stemmen aangenomen en de vergi ring tot den volgenden dag verdaagd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1