TELEGRAM. M. Prins Jilim TELEGRAM. Rijwielen 3LLCHAM5 PILLEN T mnDt Preserver ulL J. H. SPOORMAKER, Marmeren Schoorsteenmantels. Oude Dijk 169171,173,17^ROTTERDAM Dames- en Kinderhoeden. Kunsttanden Mr LEHMAN SON. Een Boerenarbeider, Een vaste Arbeider. Een zes-roeden Hooiberg, Een flinke Dienstbode. OScharhk, SPENENZALF, Gebr. Rozenthal, CcodenbgekTrmriiip SWEET MAY SUNLIGHT 1 AANVANG ZOMERDIENST =1 HEI e.k.= SPOORMAKER-RIJWIELEN, 15 Werklieden STICHISCHE CREDIETBINK, J.T.Swarï§enburg, La Vauquelioe-Société Anonyme, 3 iBbrui SCHEEPMAKERS voor Sloepwerk en IJZERVERRERS Firma As. BOTHOF te Slikkerveer. Schildersknecht 1 Bankwerker Een Persoon, Magazijn „de Nieuwe Wereld", Leerjongens, Advertentiën. RIJTUIGEN te koop. Een Boerenknecht Een Boerenknecht Een Boerenknecht, Een Boerenknecht Op door U ver kocht JULI- ANALOT6U32 viel f25000. DE ZU1D-H0LLKNDSGHE L.V. ZEVENHOVEN, De vrede in't zicht, W. ROUS Wzn., Vraagt nv Bon BROEOtlEREN. Laxeerend, Gal-afdrijvènd eïi Bloedzuiverend. Wanneer moet men DUPUIS Pillen, gebruiken? Blatcbfords Kalvermeel. Deutsche Voederkalk. BHécn-YfirRoop Mi M. VERHEUL, Rotterdam Goudsche Paardenloten, DrillenLorgnettenf Dreukbanden I Buikbanden BERNARD RQ0S4)pücien, Weste Wagenstr. 93, Rgtlerdam, Telef. 8376. GROOTSTE MAGAZIJNEN van De Electrische Steenhouwerij en een HALFWAS. Meubelmaker of Stoelenmaker. II10 HAVEN, Kek Veerhaven, SCHOONHOVEN. i f 2 per Tand, f 40 per Gebit. Oppert IS6, Rotterdam. Dankbetuiging. Een Wagenmakersknecht. Een Boerenknecht een Boerendienstbode, Vosslraat 14, Gelden verzonden. Aan de Mijn oprechten dank voor de spoedige en cou lante uitbetaling van den prys, gevallen op mijn nummer 6032, welke ik kocht by Uwen Agen C. SCHJJRINX, Vos straat No. 14, Utrecht. „SANGUINOSE" Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. Photografie Ravesteijn lifl- GOUDA. Het beste middel voor ZEEEE SPENEN, WONDEN enz. is ongetwijfeld a f 0,25 per potje. A. N. VAN ZESSEN. Verkrijgbaar te Schoonhoven bq IJzermaiazijn, Oudewater. Keuken- en Waschfornuizen, TE KOOP, l| C. SCHOUTEN Zoon A. N. VAN ZESSEN, J. T. Swartsenburg, Ondertrouwkaarten en -Brieven. GRATIS!! w' LIIDjORIPLEISTERS ROODE PILLEN jgu.' Wat heeft die man gedaan? Alleen zij laxeeren Alleen zij drijven «.ag g»i •- "'ii® ,f>die 46 WemM',n- Alleen zij reinigen het bloed, -:- De DUPUIS PILLEN -:- Migraine. 75 Cents PER DOOS- Generaal-Depöt voor Holland: E. OSTERMAHH Co., Keizersgracht 347, Amsterdam. Fabriek van ChrouileiierM Schoenwerk met Chroomzolen. Specialiteit: Filial: C. EIJKELENB00M, A. C. EIJKELENB00M, zwakke maag - ongeregelde spijsvertering - verstoorde lever TEEKKING ZATERDAG 3 MEI, SW ARTSEN BURG'S Lotendebiet, KLEIWEG 39, GOUDA. Hoog boven alle middelen voor kaasbereiding Minder arbeid en meer geld! A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven. J.&A.Groeneveld, Grammophoon- Orgelhandel TE KOOP: Holsteinsche PaardenkarnmoleM. RIJWIELHANDEL, OUDERKERK A/D IJSSEL. Eerste klas NAAIMACHINES Aanleggen m electrizche ichellei n telefsowz li kilzea ei i de Commissie R en W. mede, dat zy zich roet de strekkidg van dit rapport #el kon vereenigen, mits dan ook, indien eventueel mocht bljjken dat de aangeschreven eigenaren nalatig waren in, het aanbrengen van de voorgeschreven verbeteringen, door hun College uitvoering gegeven werd *ao de bepaling van art. 46, Woningwet, en in dat Seval dus van gemeentewege ten koste van e nalatigen denoodige verbeteringen werden aangebracht. Naar de Commissie vernam, ral ten slotte in laatstgemelden geest ge handeld worden. 1 B. VerzaSmeliny en afvoer van vuilmest vaalten, goten, enz. Schoonhoven. Zoo als in het vorig jaar verslag reeds is vermeld, wendde do Commissie rich in 1911 tot B. en W* om hunne aandacht te vestigen op de in vele gevallen gebrekkige wyze waarop da faecfljiCn worden ophewaard en vervoerd, en gaf r(j daarbij hun Ggillege verschillende 4M**reff®len in overweging om verbetering iA «lezen toestand aan te brengen. Aangerien échter niets omtrent deze 2aak Vernam, verzocht' in bet afgeloopen jaar B. en VV. baar te stillen inlichten, tot welke maat regelen haar schrijven van lfiil had aan^ leiding gegevep. Zij ontving daarop van D. en W. beriéht, dat dit onderwerp al jaren hunne-' aandacht had gehad, maar, vooral om ftnanciêele redenen, ®en goede oplossing nog niet wak gevonden, en dat zö daarom gaarne de denkbeelden der Commissie omtrent een oplossing van dit moeiljjke vraagstuk *ou ver nemen. De commissie antwoordde daarop, dat zij, naar hare meening, in haar schrijven van 26 Juli 191.1 reeds voldoende had aan gegeven, op welke wijze verbetering in de opbewaring en het vervoer der faecaliën zou zijn aan te brengen, en dat, ofschoon de beoordeeling van de financiéele zijde dezer zaak meer lag op den weg van het gemeentebestuur, het haar toch voorkwam, dat de door haar in overweging gegeven middelen ter verbetering bezwaarlijk geacht zouden kunnen worden, zoodanige flnanciëele offers met zich te brengen, dat noodzakelijker wijze van de uitvoering daarvan om die reden zou moeten worden afgezien. Aangezien in dezen toestand nog geen verbetering is aangebracht, blijft de Com missie hare aandacht aan dit onderwerp wijden. (Wordt vervolgd.) KAASTHEBMOMETEB8. I Iw net ep zonder veer. I D EL ANTI EK EN KOUSEN. npn„in„ ELECTRISCHE BRILLENSLIJPERIJ. te bereiken net li|n 5. - Telef. No. 1111A. knnnen direct geplaatst narden In de Sloep- en Bootmaker!) dei HTvTstond gevraagd een Adres: C. AERTS, Haastrecht. BUBGEKLIJKE NI'4\l>. Alblatmerdam. Van 11—18 April. Ge boren: Gerrit, z. van G. A. van Kleef en J. 't Hoen. Cornelia Gerdfna, d. van A. Twigt en A. Verzee. Getrouwd: D. van Namen, oud 25 j. en E. A. Roodnat, oud 25 j. Glensendam. Van 11-18 April. Geboren: Trijntje, d. van Joh. Ver schoor en B. de Vos. Lüntje, d. van D. de Jong en T. Vermaas. Getrouwd; J. Broer, oud 28 j. en E. Koorevaar, oud 30 j. J. E. van Kekeris, oud 28 j. en K. de Wit, oud 23 j. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van D. van den Heuvel en A. Slob. Nieuw-Lekkerland. Van 1—16 April. Geboren: Maria Pielernella, d. van W- Geluk en J. Popering. Pielje, d. van A. Verzee en P. N. de Beeld. Aart, z. van Cër. T. Maurik en Corn. L. de Jong. - Neeltje Annigje, d. van J. Oosterwjjk en A. B. Schreven. Evert, z. van Adr. Ouwe- neel en A. P. v. d. Hoogt. Overleden: F. J. Sybma, oud 75 j., weduwe van J. G. den Hartog. C. Plomp, oud 87 j., weduwe van Anth. Borsje. A. van der Beek, oud 70 j., weduwnaar van E. Hak. E. Advokaat, oud 76 j., weduwe van Joh. Fr. de Vries. E. Oskam, oud 1 j. Aan de Naaralooze Vennootschap Papier fabriek f„De Schoone Haas" te Waddinxveen kunnen geplaatst worden: en tegen een loon van 18 15 cents per uur, voor afwisselend dag- en nachtdienst. Indiensttreding 5 Mei a.s GEVRAAGD: bekwaam om zaag-, boor-, frais- en schaaf machines te bedienen, en een Adres Electr. MeubelfabriekG. dV RAADT, Peperstraat 12—16, Gouda. verkrijgbar bjj S. 4W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. UTRECHT, Bremme Nieuwe (.recht Credieten, deposito's, Schuldbrieven. Agent voor Ondewnter en nmatre- ken de Heer A, UUIJë, Koopman te Ondewnter. De Directeur, T. DOORNBOS. De Firma M. E. VAN DE WAAL vraagt voor haar iiieuwe fabriek eenlge nette om ais Goudsmid te worden opgeleid. Brieven, onder no. 93, aan het Bureau van dit Blad. Terstond gevraagd een gehuwd Plaatsing zonder pyn en met schriftelijke garantie. Alle tandheelkundige operatiën geheel pijnloos. NV By plaatsing vanaf 3 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. De dubbele Jubilaris. Hiermede wordt dank gebracht aan allen die bltyken gaven van instemming met de feestvreugde bjj gelegenheid van het dub bele feest, gevierd door en ter eere van het Echtpaar CORNELIS DEN HARTOG en CORNELIA LICHAAM te Oud-Al blab, op 24 April j.l. Moge dat Echtpaar nog vele, zeer vele levensjaren z(jn gegund, ook om, als reeds in de adjrprtentie in dit blad van 12 April j.l. als wensch voor hen uitgesproken, dat z(j thans naar gebruik en Behooren van den echtelijken staat zullen kunnen en mogen genietenhoewel ook b{j hen de jaren daartoe Wel zullen in den weg gaan staan. Dezelfde Vrienden van vorige ADVERTENTIE, D.D. 12 DEZER. Een zoo goed als nieuwe 1 e klasse oMMa Delftsche Tilbury, met Nieuw-Zilver; een Barouchet, mei zakkende ramen; een Om- ulbuakreaek, m. k. z. o. k., en een luxe Kapkar, all# op ColliDgs-assen. 8 Boerenwagens, 8 Tentwagens, 8 Dogkarren, 8 Melkkarren voor hit en een Traehtbrlk enz., bjj: H. VAN PEET, Mr. Wagenmaker, Lekkerkerk. o— MP Aan hetzelfde adres gevraagd P. G. Adres P. VERWEY, Warmoezier, Nieuwerkerk a/d IJssel. Telef. Interc. 8. TERSTOND GEVRAAGD: en beiden goed kunnende melkentegen boog loon. Adres L. HOFMAN, Bergschenhoek a/d Rotte. Gevraagd tegen 1 Mei: of Boerendaggelder, goed kunnende melken en rijden; met Boerenwerk op de hoogte, bij ADR. DE GROOT, (Dorp) Zeven huizen b(j 6ouda. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd: of Arbeider, bij Hd. DE JONG, Bergstoep, Streefkerk. TERSTOND GEVRAAGD: geschikt voor Baas-knecht, melken een vereiscbte, op de Boerderij van de Wed. C. W. VAN ERK. Zich aan te melden by den heer W. C. VAN ERK, Bkrkenwoude. TERSTOND GEVRAAGD: of Halfwas, bH L. DE RIJK, Knibbelweg, Zevenhuizen (Z.-H.). goed melken vereischte, woning beschikbaar. Adres F. van IJZERENMolenaarsgraaf. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., goed kunnende melken, bijG.OOMS. Landbouwer, Kralingbche Veer. TE KOOP GEVRAAGD: door' ADBs. DE GBOOT, Land bouwer, (Dorp) Zevenhuizen (Z-H.). Undergeteekende beveelt zich aan als LOOD- EN ZINK WERKER, Ponspmaker en Leidekker. Aanleg Gas- en Waterleiding, Morton Pyp- wellen, Cement Dlastlek-dakbe- dekklag, met garantie. J. PONSIOEN Tz, Haven 76, behoonhovea. WORDT GEVRAAGD: van goede getuigschriften voorzien. Adres H. SCHERMERS, Hofmeester, Stoomboot „Reederij o/d Lek 3". Wegens ziekte terstond gevraagd P. G goed kunnende melken. Adres Jb. den HOLLANDER, Station fe Moordrecht. Wordt gevraagd, wegens sterfgeval: UTRECHT. De Winner, P. MOSTERD, Jan Pieterszoonkoenstraat 61, UTRECHT. Vinuna NangulnoMnin, In vacnn. „Kllud vlnum virea fadlt". Tegen bloedarmoede, bleekzucht en algemeene verslapping is Sanguinose „het" middel. K* „Jaren en jaren was ik lijdende aan bloedarmoede, gedurig vermoeid, zoodat #ijj alles te veel was. Pjjn in den rug, hoofdpyn, en angst zonder dal ik wist waarvoor. Allen, die mij konden, vre-aden dat ik het niet lang meer maken zoud Ik^was onder behandeling van beroemd bomoeöpaat, maar zonder baat: bad ook al verschillende preparaten gebruik!, waarin dierenbloed voorkwam, maar ik walgde er van. Toen beeft mjj een ander geneesheer aangeraden het eens met DE SANGUINOSE te probeeren, en het resultaat is verrassend geweest. Ik ben gebeel hersteld; eet goed, heb geen pijn meer; geniet van h<;tleven, en vroeger was het mjj een last. U moogt dit gerust bekend maken. r« o A. v. n. LAAN." Gy behoeft van de Sanguinose geen likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel is genoeg. Sanguinose is te verkrjjgen by alle apothekers en voorname drogisten. Maar zorgt, dat gij de echte krygt, en wncht II voet- namaak. SANGUINOSE kost per flacon f 1,90; 6 1. f 8,- 12 flf 18,—. AN DAN A Den Haag,'de Riemerstraat 2c/4. Te Nehewnhoven bjj V lf. zknneN; te Gouda bii ANTON CQOPW, Wjjdstr. en Mej. y LOON, firma Wolff A Co.. Westhaven. CeinmlMariMeni Mr. M. M. SCIftM v./d. LOEFF (Pres.), Dr. A. E. ten OEVER, Mr. A. S. MIËDEMA, A. M. v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. de KANTER (Seek). Directeur: Mr. W. KONING. De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premién. Vrygevige voorwaarden. Voor inlicbtingen wende men zich tot de Heeren: O. HOUWMÈESTEB, Haven te Seh##ah#venen L. LAFEIIEB, Westhaven te tiouda. TE BERGAMBACHT. ®4n#dngden geheelen daggeopend. Moderne uitvoering in elk formaat. ■BT Hemelvaartsdag dag gelegenheid. geheelen in verschillende •landen in prjj- in het van prima merken uitvoeringen zijn ruim voprl zen van f 48,— tot f 1'4D, SPOORWEGSTRAAT, P. G. of G. G., om a.s. Mei of latetin dienst te tredenloon ƒ200,—. Br. fr.onder letters P R, bjj de Erven J. DESABLIJN, Boek handel ÖVERSCBIE. A. RIETVELD, A. R. v. D. BERGH, L. DE HAAS, A. J. J. CEELEN, W. DEN BESTEN, JAC. STftRM, Drogist, P. MOURIK, W. VAN REES, B, ZWIJNENBURG, Wed. ZWIJNENBURG, J. VAN MIDDELKOOP, Lopik. Nieuwpoort. Stolwijk. Molenaarsgraaf. Sliedrecht. Id. Lekkerkerk. Groot-Ammers. Bleskensoraaf. Langerak. ld. ▼••rhanden Kuipen, Staren, Wringtobben Kaasvormen, Karns, Persen, uit de alom bekende Fabriek van A. BLOM, Aarlanderreen. Kinder-, Promenade- en dlekt- •laande Wagens, VI.ECHTWERK, PRIKKELDRAAD, BB AM DK ANTEN, BASCULEN, TEER, CARBOLINEUM, Klaargemaakte Verf, DUIKER- en VLAMPIJPEN enz. enz. SDe zaak is gesloten wegens gen 28-29 April. en daarom heb ik een groote keuze in voorraadwelke voor cenearreereade prysen worden aangeboden. by greete en kleine partyen, van de bekende fabriek van VAM BECK- HOVEN en VAN IEB8EL te Lenr, le IIl'HtiAMBACHT. Odol-Tandpasta, Niva-Tandpasta, H Friederich's-Tandpasta, Cook's-Tandzeep, b Starks-Tandpoeder, Odoi-Tandpoeder, s Odol-Mondwater, 5 Tandschuiers SCHOONHOVEN taille fermatea ea pryxen. KLEIWEG, GOUDA KleiwegGOUDA. Een nieuwe veer in Horloge 40 Cent met eón jaar garantie, ni. als zjj binnen 't jaar breekt gratis een nieuwe. Verder aiie reparatlttn aan IJnr- werken. ttoud- en Zilverwerken tegen onmogelyk concurreerende pry zen en met deugdeijjke garantie bjj J. N. JACOBS, Horloger, Goudsmid, Kettingatrant 88, Betterdam. Alle reparation worden zon der prjjsverboogipg aangenomen oor W. DE JONG, ifoopman en LICHTHABT NCJHENK, Bode, Ijrnge Stoep te Lekkerkerk. FIJN DUURZflflW BEURIG BN^IROOTE WAtCH WflNIQ WERK ZUIVERE De wasch, U ziet het, U groot, doch is dotfr de zuivere zeep het werk gemakkelijk. M Bekroond met eerste en eerepryzenvan W. WyaudotH, zw. MlaareA'M W. Legherna. bl. Andalnalëra en zwart Heil- Wltknlven, alles sterk bevrucht, ÏO Ct. per etuk Verp. vry.* >Vracbt voor Kooper. Verkrijgbaar bjj F. J. BATS. Stolwijk TE KOOP: Een gekruiste JONGE BEER, geboren begin van September 1912, groot genoeg om verschillende Zeugen te winnen. Te bevragen I. BAELDE, Landbouwer te Werkendam. Hebt Ge ekster- ••gen f Gelukkig dat de van WILLEM KRAAL te Kampei* U er in 3 dagen afhelpen. By alle aro- rsten zjjn ze voorhanden 88 ct. per doos. Hoofdverkooper: A. N. v. ZESSEN, ScHOONHovfH. V> DUPUIS PILLEN lijn een .fdoend middfd tegen «ntstettfl* v.n m»«g iujgrwnndrn eiA^'i.ven de< n'';. v kwade sappen njt het bloed. ft v Ala wen elecht »l»apt cm door bennnwde ilrooiu. il niiru.llge. «fm-Ue-de M"(«»t«n heeft. Als men aennwaehtlg Is en zlcb onprettig veelt. Die man heeft gedaan wat velen nog niet hebben kunnen doeq. Hij heea ach van «een kwaal genezen, die hem sedert lang kwelde. Die man had, wijl zyne ziekte vele jaren heeft geduurd, verwaar loosd zich te veraorgen,. zult gU -zeggen, ïrt flet geheel niet, hjj had neb nauwgezet verzorgd, maar men bad niet het goede middel gevonden om hem te genezen. H(| heeft in den blinde gezocht, vruchteloos® proeven gedaan, en eerst van den dag waarop hjj de Pink PilUyo heeft genomen is de verbetering fan zijn gezondheid snel en zeker begonnen. Vele zieken zoeken in den blinde; zy zoeken het goede geneesmiddel dat hun gelukkige degen zal weergeven, dagen zonder Ijjden. Dit voorbeeld moest hen verhinderen nog langer in den blinde te zoeken. Hoevele zieken konden door de Pink Pillen genezen worden. Wanneer men last v»a *U" maag heeft. BIJ Bitteren smaak en siym in den mond; Gele en beslagen tong; Slechten, onwelriekenden adeiu; Last van gal en fluimen; Zuur (inaagbranden); Oprispingen Neiging tot braken; Hoofdpijnj Suizen in de ooren; Duizeligheid of draaierigheid Als men geen eet! nat'heeft. Ontsteking; LDrogen bofest, vooral na bel eten; Belemmerde ademhaling, heesch- Verstopping; [beid; Migraine;, Onzuiver bloed; zacht en zonder kramp, zonder dat men êen bepaald dieet behoeft t$ houaon. 1ji Ij aarzele men niet DUPUIS Pillen te Kèbrniken, want m n —r— de'werking der darmen, want verdrijven dunit gerégeld .de d,.rtn~ A1166I1 ZIJ regelen achtergebleven spysresten en genezen de verstopping. 1 daar zjj vooral op het bloed inwerken, zuiveren zij bet, doen het een schoonmaak ondergaan en bevorderen den bloedsomloop. "(Jin misselijkheid, congestie, duizeligheid, hoofdpyn, branderigheid enf alle TTritlftkA Ippftild kwalen te verdrijven, die met de bedaagdheid kgmen, is het bepaald noodig.dat JVTlLieKe lCUlLlJU. de vrouwen DUPUIS Pillen gebruiken. is het; zijn samengesteld nlt plantensappen; zy worden by bet eten gebruikt, vermengen zich daardoor met de spysbry en gaan in het bloed over; zy komen dan ook tot in de uiterste uit hoeken van het lichaam alle kwade sappen en onzuiverheden opzoeken die het verontreinigen. Daar gal, sli„ voldoende DUPUIS Pilien UIS Pillen gebruiken, slechte spijsvertering, de voornaamste oorzaken der migraine a gebruiken om die gebeel kwyt te worden. Verkrijgbaar by de meesté Apothekers eu goede Drogisten, oa. bjj: A. N. VAN ZESSEN TE SCHOONHOVEN. KAATSHEUVEL (NOOBD-OBABANT) (de •hverulelbare schoen). Het schoenwerk aer toekomst, met 3 maanden schriftelijke garantie op de Chroomzolen. Zolen, binnen den garantietyd door- geloopen, worde# kosteloos vernieuwd. PrUsea h contant zender korting. Heeren Rüg-, Derby- en Élastiek-Retlines, alle modellenf 4,88. HêereiwPantoffels en Fielsschoenen n 8,78. DameslBrzen, Engelscb model 8.80, Alle andere modellen - 8,78. Damesscboentjesf 8,80 en 8,—. Kinderwerk seer lage pry sen. Alleenverkoop voor Schoonhoven en Omstreken bij: Groot- A na merg. Korte Dam 10 b/d Vischbrug. J prima voeder voor melk-, mest- en jong veeprijzen ZEER BE LANGRIJK VERLAAGDthans beneden elke concurrentie. b.;. EEN.iWONDEBBAAB GENEESMIDDEL ^.°°r Galachtige en Zenuwachtige Ongesteldheden, zooals Winden en ryn in de maag, Hoofdpyn met misselijkheid, Duizeligheid, Volheid en Benauwdheid na het eten. Sufheid en dofheid in het boofd, koude rillingen, koortsige gloenngen, verlies van eetlust, kortademigheid, verstopping, blaren op de huid, onrustige slaap, angstige droomen en allerlei zenuw achtige en beverige aandoeningen enz. DE EERSTE DOSIS zul epoedlge verzachting geren. Dit is geen inbeelding. Ieder lyder wordt ernstig uitgenoodigd om één doos van deze Pillen te probeeren en M* J5!«ïeJ -".""i.i'1. "m'u S»»" 'e-U- l>«' <l««» «Hard lUn". r? PILLEN, naar het voorschrift ingenomen, zullen Vrouwe- lyKe gestellen spoedig volmaakt gezond maken. Zy verwyderen direct elke opstopping of onregelmatigheid van het gestel: voor een werken zy als een toovermiddel, enkele weinige dosissen zullen wonderen doen voor de levensorganen: htjLspierstelsel versterkend, de lang verloren gelaatskleur herstellend, den echlen gezonden trek van den eetlnet terug- Drengend en met den blo» dtfr |(^oiidh«ld de geheele liohameiyke - "WM wava uvr^avnuuciu uc §curric unuiriy>c wracht van het menscbelijk lichaam herstellende. Voor het verdrijven v«n koortsen in he<*- Jizenden geci ^■«•borgen voor Zenuw- en Gallyders is, dat' ÜEEUHAM*b r - a.v„»Uv.Va .1Mbaam 'n he^te klimaten ayin zÜ speciaal beroemd. Dit zijn „feiten", i aile kit door duizenden geconstateerd beste klassen der maatschappyen een van de I t.cuu»»- CI1 uanyuna iauni unrivumm n in til' et rnlmnte debiet hebben van eenig patent middel ae wer®ld. By iedere doosJpolledige aanwijzingen. THoms bkechÜ £lledigf ervaardigd door »t. - -•vb"—' by pillen) en v,n r 1,75 (l(18pinen). Bjj Helens, Engeland. Al0__ verk£tigba*r by Apothekers en Drogisten in dooz^ van f 0,78 (56 A- N. VAN kftüMBN. Dwght; te'Lekkerkerk by JA (Je Gonda ANTOJ illeo). By zes doozen tegelyk f 4,88 en f 10,—te Drogist, Wydstraat 29; te STtkJKM Drogist, en bjj" den VerteVnnwMriW „n OrerWMi »4j. Telef».n Zuid ad Drogist, te Krimpen a/d'Lek bjj J Tb. Beecham, Amsi VAN DONK. DIENSTREGELINGEN OP AANVRAAG GRATIS. 0T MËV 1IIKDE HET OEI.1IH DE HAND. goedgekeurd b(j Koninklijk Besluit van 9> April, Ntaatsblad 74, 1918. Het le uw belang de loten uitsluitend te koopen lu SWABTSENBUKG'S Lotendebiet, Gonda. By aankoop ran minstens drie loten ontvangt men oumiddeliyk na de trek king gratis per post de trekkRngsiyst. Prijs per lot 50 CENT. Franco per post 5 CENT meer. Hemelvaartsdag is het-kantoor open van 9-1 uur. Een ptriding keuriijjen puddlnq ryn Dan móet het Excgllerria zvn. Hét zuivere grondstoffen allerlei Oeói enk'le soort haalt het er W. in myn huis duld ih het niet men er andere pudding ziet AJfa EyrellerUa Pudding lOcis. doos Vandaar het steeds groetende sneces. Wie bet nog niet probeerde, doet zich voortdurend schade, want het kenmerkende van Preserver is: In pakken van f 0,80, 6 pak voor f 1,50 verkrijgbaar by Gouda Stolwijk Bekgambacht Vlist Lekkerkerk by ANT. COOPS. A. R. v. d. BERG. D. KASTELEIN. C. G. v D. HERG. B. HOFLAND. C. van l.IMBORGH. JAC. STURM. Ouderkerk a/d IJssel, A. v. WALSUM, Drogist. Noordeloos C. v. STEENIS. Meerkerk T. v. n HEIJDEN. BleskensOSaaf W. v. REES. Ottoland J. pe KLUUVER. Linscuoten J. SOEDE. Molenaarsgraaf by L. de HAAS. Brandwijk K. LOOPIK en C. v. ZESSEN. Goudhiaan T. TERLOUW. Mej. T TRAPMAN. Lexmond A. RIETVELD. Hoornaar ZONNEVELD PIEK Hei- en Boeicop A. de RAAT. Ameide Langerak Groot-Ammers Streefkerk Oud-Alblas G. den OUDSTEN. R. VERMEULEN. B. BRAND. J. STAM Gzn. G. VONK. Giessen-Oudkkerk bjj P. C. PESSELSüL NreuwpooRT A. RIETVELD. Stolwijk A. NATZIJL. en Koestraat 51, SCHOONHOVEN. Verkoop van Orgels met 10 jaar garantie. Le.vering van alle gewenschte fabri katen, pryzen en modellen. Catalogus gratis. Vrye bezichtiging. NieuwHte Grammophoon platen. Blliyhe termynbetal. Gratie lea. met breede wielen, Htolwyk. by C. VAN DAM, De Heer A. Bavok. De Heer Ai*toii*e Baton, Industrieel, 100, rue de la.TMe-d'Or. te LJoo jFr»nkrjjli), heeft dps geschreven: „tSedert langen tyd le®0 iV veel aan de maag en aan lenaepjjnen. Dat aanhoudende lyden had op mjjn geestestoestand invloed gehad. Ik had geen lust meer an werken^» myn karakter, gewooniyk vroolttk, waa gemekijk go treurig ^gpworden.Ik waa gemafikelyk prikkelbiar» Ik bad Mioit een oogenb'lik van vrtfugde, het Jeven Wtó mÜ enidelyk ÖB^mgelyk gewordfu.' Ik bad ye.rseheidene middelen geprobeerd, maar ik gaf1' te vergeefs geld uit om öijj te f genezen, myn maag deed my altyd even erg lijden. Een vriend bad" zeer bjj mjj aanÉVdrongen &ol ik de Pink Pillen zou nemen. Ik h6b zjjn raad gevolgd en ik- heb0 ij wel bevonden by die behandeling. Een gor®elige vtPbelei^ng bad. zich reeda voorgedaan aan B*t eind de eerste week der kuur. Ik heb dNogPjuik Pilleu gedurende eenigen tyfl gepomen en ben toen volkomen genezen." 1 De Pink PÏUen gem-M» de zidktén der maagijÊ>''rijk eveneens onovertroffen tegen bloedarmoedebleekzucht, neurasthenie, rheumatiek, algemeene zWakte; Verkrijgbaar f 1,75 p«r dooa en f; 9 fer 6 doozen, bjj het Généraal Depót der ink Pillen, van Eeghenlató 22, Amsterdam mede verkrijgbaar bjj A. N*, fdN. ZfcssïN te Schoonhoven; hjj Jac. StOii^, Drogist te Lekkerkerk;^ bti Grobnkvild, Drogist te Krimpen «yd IJssel, en in alle goede Apotheken en Drogisteryen. TE HOOP een bo« goednla nieuwe Te bevragen by A.MAASKANT,Krluapeu a/d IJeael. AGENT voor Onderkerk a/d IJamei en Onaatreken van ROVER-, FONGERS- en NEDERLANDSCHE KROON-RIJWIELEN, AUTOMOBIELEN en MOTOR RIJWIELEN. VEBDEB: roorzieu van Gedeponeerd Handelsmerk van af f 40,— met één Jaar garantie. Lakken, nikkelen en' alle reparation billijk en spoedig. legen ©•ncurreerende prysen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2