'Ll Advertentiëi MAGAZIJN Waarom koopt gij toch Het ls niet noodig, Geen zaak hier te landi f3,75, 4,25, 4,75, 5,50, 6,75, 7,50, 8,-50. 9,50 enz, Onze Reclame COLBERT-COSTUUMS ASTHMA Km iCAASPOEDEIf^ Abdysiroop, sJSTSSa Tl Mt i (Kattenburg Co), Hoogstraat, hoek Weste Wagenstraat, ROTTERDAM. Hemelvaartsdag geopend tot 6 uur. Mooiiste Dames-;Heeren- en Kinderwerk is de prima MEUBELWAS f s I 1 MELKCEREE9SCHAPPEN. i j j I COLBERT-COSTUUMS: JONCENS-COSTUUM^: KINDERPAKJES: ZOO 8EEL ALS GOOD -i Mijnhardt's Schip Gezon-I f 1 7A 2I0> 250' 2'75> 3'—3'75' 4'25' 4'75> 5>75' fll),-, 12,50, 17,50, 20,-, 23,-, Tegenstanders van de Tariefwet. A C. EIJKELENBOOM, Aan de Difeculval de E N. V. h. Burners. lid. VfiSSAl AN, Vormervec 33e GROOTE VERLOTING, Twee Paarden buitenland. HAARLO bij Borculo, I J. T. SWARTSENBÜRG, Kleiweg, GOUDA. Spoorwegstr., GOUOAJel. 269, Auto-gara§e en Verhuurinrichting. RIJWIELEN H.H. Landbouwers! Geen Prijsverhooging C. v. LEEUWEN, Hoofdpijnpoeders Urbanuspillen SWARTSENBURG's AdvertentiebureauGOUDA. fabriekskleeding. die (/ogenschijnlijk goedkoop is,|doch na verloop van korten tijd' als flarden onjj uw .lichaam zit. want tegen prijzen, die elke concurrentie in de schaduw stellen, kunt-ge u bij ons ootzien -val| onze zelfvervaardigde prima confectie, is in staat, zulke solied afgewerkte en jngkhtig passende kleeding te leveren tegen zulke lage Oprijzen als wij, TA <91% 4-73' 3-5()' 650> 8,75, lölf, 11,j 12,50, I J5,—, 17,50. 20,—, 23,-v, 26,—, 30 enz. 1 A|flV| 6,75, 7,7,25, 7,75 enz. enz. 1 in de prijzen stellen ALLE concurrentie in de schaduw. KIEST in Juni alleen De Tariefwet SCHAADT DE NIJVERHEID. I Korte Dan h./d. ViachbrugSCHOONHOVEN, Ruime voorraad Pantoffels, ijzersterk Burgerschoenwerk enz. C. EIJKELENBOOM, A (f. EIJKELENBOOM Ziet vooral dal Etalage vooral de Etalage! f -t! METHUSA D. LAVeNDECKER, LIJNZAADKOEKEN. Hollandsche Maatschappij van Landbouw, ZATERDAG 3 MEI a.s. trekking der Paarden, Rijtuig, Tuigen en aanverwante Artikelen. Een Utrechtsch Wagentje met een Paard compleet. PRIJS PER LOT 50 CENTS. a Onovertrefbaar, prachtig glanzend, gemakkelijk uitwryfbaar, A. N. VAN ZESSEN te Schoonhoven. j. zielstra; 4 e: BINNENLAND. HftL l lN iuU,», HMario (Gelderl.), rustig verblyf, ruime frisschn kamers. Volledig Pension vapaff 1,00 a t9,-<• p. d. Beate inform, van vorige logeergusten. VRAAGT PHOSMCTUS. E. KOO&tflNK. A/ Bytntgfabrlkant, Levert zonder prysverhoogmg verschil lende merken AVTOMOBIELGN, zoowaT de goedkoope, lishte Wagentjes als de grootere 1ste lilas merken. Beveelt zich aan $voor alle voorkomende reparation. Vert^gepvzoordiger der F 2f-Aut#uio- bleien, MotorrU wielen en Ry wielen. wordt uw gelaatskleur, indien gjj niet zorgt voor geregelden etoelgang. Wie last heeft van gal, slym, maagzuur of maagpijn, neme eens een paar Laxeertabletten. Deze werken bij zonder zacht en zyn onschadelijk voor uw gestel. Verkrijgbaar per doos k f 0,39 bij Apothekers en Drogisten. Hoofd verkooiper voor Schoon boven en Omstreken A. N. VAN ZESSEN. Verder bij: A NT. COOPS, Goüda. P. DEN DUIJN, Vreeswijk. A. "VAN WALSEM, Ouderkerk a/dIJ. A. RIETVELD, Nieuwpoort. J. STAM Gz., Streefkerk. A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJ. 0. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek van uitsluitend eerste klas merken, in groote keuze voorradig: Burgers „E. N. B."i „Rover" en andere, vanaf 50 galden 'met degelijke garantie. Lichte gangyerzekerd. Aanbevelend, P. HULLEMAN, Lange T'endeweg 10, «OIIOA. IF* Ronds-Ry wiel herstel Ier. ken 3 September 1914 met een beele lading VERMECliEK's NAAIMACHINES aan boord, 4 dagen daarpa opgeviscbt bleken ze nog te naaien' over dik en dun Wel een degelijk bewijs van deugdzaamheid vindt U niet? HIpstrAAt 49, Rotterdi van den grootea voorraad Alles nlt nieuw eikenhout ver vaardigd* Aanbevelend KUIPER, Vy verstraat 14, GOUDA «gr Markt Gouda en Woerden. ERBIflDEn HUWUHAWKL' I i/RAACTü£K IHÏSC- HOOFDPIJN, taoe fel wordt binnen e.n hmlT nor terdrc- ren door a f 0,90 per doosje. Eeti goede, geregelde STOEL GANG wordt sterk bevorderd door a f 0,95 per doosje. Verkrijgbaar bij A, N. v. JRLNSEJl te Schoonhoven, en bij K. LOQriK. C. VERSLUIJS en C. VAN ZESSO te Bhandwijk: L. DE HAAS en A. MpURIK te MolenaarSsraaf; A. R. v. dVBERG te Stolwijk; J. STAMT te Lekke^kerk: A. VAN WALSUM Ie OuDERKtnk a d IJssel, Drogist; B. HOFLAND te Must; Z, DE VOGELuSte Capelle a/d IJh A. RIETVELD Fe Nieuwpooht; C. D. BERG te BfiiGAMBACHT; G. VOIfK te Oüd-Alblas. worden in alle couranten aoi verhooging geplaatst door „NEDERLAND" t v o i J. KORTLAND, Schoonhoven. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te Amsterdam': Rinnan-Amatei 10, b/d Mgnt Ztl bevordert ongezonde concurrentie door steun aan niet-levensvatbare bedryvea. het sinds 40 jaren gunstig bekend adres foor SCHOEN WERK, berlebf. de ontvangst eener uitgebreide collectie fljti Ij (n zwart en bruin. |t I Bebéwefk ln se«r tyne kleuren en l^dersoorten. J dhroom-Daraesnjglaarzen vanaf f 9,50, Verlakte Dames Band- en Rjjg- skjhoentjes vanaf f f,80. ,Jjl Solied, prachtig Gbroomlederen schoenwerk in alle soorten en pryzen. Alleenverkoop vóór Schoonhoven en omstreken der Gnmml- hkfcken, merk „Revolihé", „Harrier", .Pads", met 9 maanden garantie, prfls voonl Heeren f 0.50, Dames f 0,95. Heen ver koot» der ..Ihdestrnctlble fihoe", nu>t 9 maanden garantie. /(Wirhanden Alle «rseiö merken CrPMO'», verschillende I eters, aratlfin, welke zeer net, v J#11® B' K nïpjeh eWl. Inrichting voor soliede en bill,ijk gedaan wi IfoOr handen merken CrOi at werk fen ifoj FILIAAL: X j ft Aanbevelend, I Cnnl. A minara 1 .1 O root-A miners. 1 I Ulii.k.1,11 Wiwt.' I iel. Mos Une Heden of fnergeó ze Ad dk No. S9M»5 «U hetf niti, te zlei ketting n os dij Red ry wiel ls al ees|(|knd beestje, cyn er niet a»n. Bt ROKIM E. N. R. ilUkfJs een nieuwe f h groote gebreken Agent voor Krln OPGERICHT i Voedert uw Vee met de ltd Hoogachtend Glnneken, Baronlelaan No. 4. ■hoven ien Ossstreken: P. SCHAKEL; \A' li* DKB HELI* Vl.lJKF F4BBIEKEN. Merk ,^»TEB" en „W L", en SOY 4IIOON EN KOEKEN, merk .,W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde.. Fere-ni|il»na ParlU 1IMIO. - Negen Gonden Medailles. Gy lijders aan asthma, laat onderstaaade verklaring L overtuigen dal de Abdysiroop L van Lwe kwelllugen en benauwdheden zal verlossen. Mej. E. VAN ViÊEN—Vlasmak, wonende te Uithoorn, verklaart het volgende Afdeellng „GOLD4 en OMSTREKEN*». Koninklijk goedgekeurde goedgekeurd bij Koninkl. Besluit van 9 April 1913, No 74, (met een maximum van lO.OOd^^oten) van: HOOFDPRIJS: De trekking zal plaats hebben den 3. Mei 1913, des voormiddags, in het openbaar ten Stadhuize te Gouda, onder toezicht van een daartoe bevoegd ambtenaar. "De Paarden zullen zooveel mogelyk worden aangekocht op de vrjje Voorjaars- Paardenmarkt op 4 Mei 19.13 te Gouda. /Onverkochte loten nemen aan de trekking geen deeL nlt de Chemische fabriek van Verkrijgbaar in Schroefflacons k bruin, bjj Schoonhoven. Id. Krimpen a/d Lek. Brandwijk. Vnilendam. Ottoland. t Streefkerk. Groot-Ammers.. prys- I A. van ZESSEN, M. N. PEK. J. GROENEVELD, K. LOOPIK. I C. VERSLUIS, I J. VOGEL, I J. STAM Gz., I P. MAURTK, J. ZONNEVELD PIEK, Hoornaar. Mej F. TRXPMAN, Goudriaan. A. RIETVELD. Nieuwpoort. F. va* KLAAREN, Inpik 90 €ts., in rood, zwart, geel, wit en G. VONK, Oud-Alblas. D. BROUWER, id. G. de-. OUDSTF.N, Ameide. GEERT v o WERKEN, Ammerstol. C. van LIMBORGH, Üpperduit. J. C. DEKKER, Krimpen a/d Lek. W. van REES, C v. d. HEUL, W. A. ROTH, Z. de VOGEL, A. NATZIJL. M. v. d. OEVER. Bleskensgraaf. Lekkerkerk. Ameide. Capelle a/d IJssel. 1 Stolwijk. Bergambacht. TE KOOP, aftands, mak en vertrouwd. Adres J. J. van KESTEREN te Schoen- Deze KAASPOEDER is een afdoend en onschadelijk voor behoedmiddel om het BOL. SCHEUREN, KORT en BLAUW worden der KAAS te voor komen, doel tevens de kaas uitmuntend 0P0R0GEN. WESTHAVEN 2 lij dt Come, I COUDA. tg) 1 A. NATZIJL H. VAN KOOTEN A. P. DEN HOED B. MINKEMA R. KOK J. v. d. KNIJFF P. DE JONG Pzn. A. VAN DIJKEN M. COOIMAN G. v. WIJNGAARDEN A. VAN WALSUM Pzn. M. A. VAN BEEKUM K. SLUtJS D. BROUWER K. STOLK JAC. STURM M. BOUWER W. A. PAPE F. VERWAAL M. DE BRUIN Pzn. te htoiwyk. Montfoort. Polsbroekerdam. Groot-Animers. Moordrecht. Benthuizen. B Schoonhoven. Polsbroek. Benschop. Bergambacht. Ouderkerk a/d IJ. Meerkerk. Oudewater. Oud-Alblas. Nieuwerkerka/dlJ. Lekkerkerk. Nieuwerbrug. h Driebrugga, Gouderak. „4 lange jaren was myn man, J. v«n Veen, lüdende aan asthma, waardoor dikwijls het werken hem onmogelijk was. De aanvallen waren soms zoo bevig, dat by meende te zullen stikken. Het zweet gutste hem dan van bet voorhoofd, voort durend klaagde by over koude banden en voeten en over hartklop pingen. 's Nachts sliep hfl niet. Wy hoorden veel over ABDIJSI ROOP en myn man wendde de Abdysiroop aan. Dadeiyk kwamen de fluimen los, de benauwdheden verminderden en nadat by vier flacons Abdysiroop gebruikt bad was by volkomen ge nezen." De geneest onvoorwaardeiyk asthma. Influenza, bronchltli», pleu ris, Mltjm- en kinkhoest en alle borst- en longaandoeningen. Prys per flacon van 430 gram f 1,—, van 550 gram f4,— en van 1000 gram f 3,50. Eischt rooden band met handteekening van den Gen.-Agent L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrygbaar tet Schoon- A. N. VAN ZESSEN; boven 1 A. C. FIJN v. DRA AT; Wed. F. AMSING; Alblasserdam Mej.H KORTEWEG; A. SIEBEL; Ameide L. de JONG; Amiuerstol A. BLANKEN Jr.; Arkel G. F. van BEEK; Benschop P. NUMAN; Bergambacht Firma K. van DAM; Berken wonde G. den HOED; Bleskensgraaf W. van REES Wzn.; Boskoop J. T. VER KA DE; Brandwyk K LOOPIK: abauw T. van KLAREN; Gapelle a/d IJsel J A V v. d. SLUIÖ; Giesaendain J. J. VERUOEFF; Giessen-Meuwkerk Mej. M v. HOU WELINGEN; ANT. COOPS; Gouda C. C. KROM; WOLFF <fc Co.; Glessen-Oadekerk P.C.PESSELSE; Gonderak FRANS van DAM; Goudriaan T. TERLOUW; Groot-Ainmers J. den OUDSTEN; Haastrecht W. J. van DAM; Hoornaar J. ZONNEVELD-Piek; „„...ia J. K.. BOON C. D. M. MAAI1S; Krimpen a/d Lek W. DONKER; Krimpen A. GROENEVELD; aidUmel I Wed. J. VUIJK; lengerak R. VERMEULEN; Lekkerkerk G. va, der WOUDEN, Leimend T. MOLENAAR; G. COLJE; ï*p,k A. H. DE GROOT; Meerkerk C. BROUWER: Molenaarsgraaf A. BROUWER: Moordreebt C. C. van GENNEP; Kienwerkerk a/d IJ. K. STOLK; lenw-Iwekkerland A den OUDEN Gz*., v/h L. Pot; Nieuwpoort L. BOELE; Noorde|pos C. van STEENIS; Ottoland J. de KLUIVER; Ond-Alblu J' VLOT; Ouderkerk a/d IJssel J. in t HOUT: A. van WIJK; A. v. WALSUM Pz.; Ondewater C. van WIJK; d i A. van DIJKEN; Polsbroek JACOÖÜS SCHOUTEN; ReenwUk M. T. HAGEN; Ncbellninen A. HAMERPAGT; Sluipwijk C. BURGER; Stolwyk F. J. BATS; Streefkerk E. HILGEMAN; Tienbo»en G. BOUWMEESTER; Vlist Wed. D VER WOERD; Aailendaui C. van ZESSEN; Zevenhuizen Wed. J. ALES en verder by alle Drogisten en oe meeste Apothekers. Overzicht. de dalkan-oorlog. koetarl gevallen! .Es ist erreicht! Deze zpcht van verlichting zal ongetwy- feld Koning Nicolaas van Montenegro ontsnapt züu, toen de val van Skoetan een felt was. Ilèt is bereikt. Na Uskub Salo- niki Dzisuina en Adrianopel is eindeiyk ook Skoetari motsten 'zwichten; de groote moeiten en Je zware opofferingen, aan de inneming ten koste gelegd, zyn niet ver- geefscb geweestaan de eer is in ieder geval voldaan. De volharding is beloond en ge kroond roet de overwjuning. Men moge over de houding welke Monte negro in de laatste weken heeft aamsBnomen danken geiyk men wil -r niemand zal be twisten da* het kleinste staatje vapüuropa getoond nè'eft suoed' en wil ».e bezitten. Maandenlang h^eft het beleg geduurd; fan laatste scheen, alle boop op een goed einde ydel. De indgendkedeu werkten M-ontenegro op ondutöfjizfnnige het ook min of meer belacbeiyke wyze tegen, de bond- genooten trokken zich, Servie uitgezonderd, van het lot van den „Kleinsten| ina Bunde" bitter weinig aan, en ten slotte trok odk Servië zijn helpende hand grootendeels terug. En ziet ,nog nauwelyks stonden de Montenegrynen géheel alleen voor de vurig- begëerde veating, of deze viel hun iu handen, en baar vai iogenatrali* alle geruchten der laatste dagen, als zou Koning Nicolaas bereid zyn van ae stad af te zien. Woensdagavond trokken de belegeraars, na een handig tfitge- voerden en uitnemend geslaagden nachte- 1 ij ken stormaanval, waarbü oolf Servische troepen nog hulp schynen te hebben verleend en vooral een ovérstrooming rond Skoetari 11 -Ld®stad binnen. den aanvallers fe it beleg van SI vérstrooining stade kwam, k^etari iheef heeft, ongeveer een koetari half jaar gedubrd; De vraag isku evenwel: zal Montenegro de stad mogeMhouden Men kent het be sluit der mogebiahedeo, een besluit, waarvan :V00Fal OostenirKk niet zal wjllen afwyken: al «bij Albanië gevoegd worden, .ndhaaftj worden? Ziedaar De Balkan-staten, boe in den laatstën tyd met n Msmoeid, hebben de »p|'a] ral met diiverholen ikullen niet dan noode vinden,'.dal Montenegro de veroverde nd weder moet prysgbven.Trankryk gunt Igntenegro de atad ook wek Rusland even- ngeland beeft geweigerd om mede li land te zetten ten einde Skoetari ontzetten.) Oostenrijk, on dit ryk alleen, ij ecbterjVan een Montenegrünscb Skoetari N|ts wetep 'en zal, als het met anders kan, er piet vior terugdeinzen dë ontruiming T|é SkoetAri met geweld af të dringen, ten eigde de (gweslie voor go^d op te lossen. Z!dö wordt .het althans voorgesteld. In Balkin-kringen te Weenen gelboft men, dat^nu Koning Nikolaas als over winnaar Sloetari is binnengetrokken en aan de mitftaire eer voldaaii is, de Koning wei berei(S| -zai zyn om vap de stad zelve af te zien eo Over vergoedingen m onder bandelen. Ona diyikt dit een dwaze hoop. Zeker, de militaire eer stond óók op bet spel en was ongetwyfeld een der voornaamste fac toren, waarom de belegering werd voort gezet. Maar bet was niet de ëenige factor; bet ging by Koning Nikolaas en by bet beele Mootenegrynsche volk ook wel degel yk om bet beait der stad. En het dunkt ons al zeer onwaarechyniyk, dat Montenegro, na de gebrachte waariyk groote offers, de vrucht van den oorlog willig zal prysgeven en jnct vergoedingen genoegen zal nemen. Ongetwyfeld zal de val v*n Skoetari ook van invloed zyn op de vredesonderhande lingen. Hoedanig aie invloed zal zyn is niet te zeggen. Het stond er met de vredeskansen zoo Joed voor. Na Bulgarjje, Servië en Gre enland had ook Montenegro toegestemd in de bemiddelingsvoorstellen der mogend heden, onder voorbehoud. Dat voorbehoud betreft, naar men weet, de nadere rege ling der grenzen, de oorlogsschatting en de Egelscbe eilanden. Hoe bet nu vetder met de vredesonder handelingen zal loopen, moet worden afge wacht. Zooals wy reeds deden uitkora.en, is de vraag aan wie Skoetari zal komen een uiterst gewichtige vraag, welke, voordat de vrede tot stand kan komen, tot aller genoegen beantwoord moet worden. Intusschen is, naar gemeld wordt, de staking der vyandeiyicbeden verlengd. De algemeene staking in België biyft een zeer ordelyke. Nog zelden, misschien wel nooit is er een staking geweest van een "even. De sfgeloopen week gehouden zitting der Kamer een motie voorgesteld, waarin de Kamer acteerde dat de regeering verklaard had (by monde van den minister-president De Brc willen beraai wei Dwni is er een siaxmg geweest van t omvang als deze, welke zoo rustig is geblevi Wellicht zal zy spoedig eindigen, liberaal Masaon beeft in een in de afgeloot den minister-president De Broqueville) te willen berasdslsaen, zoodra weer kalmte zal heerschen; dat de commisie tot een making der kieswetten het onderzoek of grondwetsherziening gewenscht is niet uit zal slujten en dat men dit onderzoek tegen de verkiezing van 1914 zou voorbereidao. Nadat op deze motie een amendement was ingekomen, strekkende om de ver klaringen van den minister-president goed te keuren en de algemeene staking af te keuren, werd dft geheele motie met 138 tegen 4 stemmen en 38 onthoudingen (de socialisten) aangenomen. Het stakingscoroité te Brussel beeft daarop een motie van orde aangenomen,' waarin het comité, overwegende: dat de staking in het parlement jeen dis cussie heeft uitgelokt, die den ifainister- resident heeft bewogen zyn voornemen enbaar te maken om een commissie te benoemen die tot taak zal hëbben het kiesrecht voor de provinciale en de ge- meenteraden te toetsen, waardoor de moge lijkheid geopend i» een formule te vindeu die ook toepasseiyk zal zyn op het kies- re!i I 'j00r we*8evende lichamen; dat de algemeene staking op deze wyze alle resultaten heeft gegeven die men er voor het oogenblik van kon verwachten eu baar doeltreffendheid ten volle heeft be wezen: ui het congres der arbeiderspartij, dat heden Donderdag U April wordt gehouden, voorstelt den arbeid oomiddeiiiilt te her- vatten. HeelI DntUchlmnd is geschrokken van kiI k ,0PeVan de® sociaal-democraat Liebknecht in den Ryksdag over de firma Krupp. De beer Liebknecht beschuldigde bet buis Krupp dat in Duitschland, gelijk men weet, in hoog aanzien staat van uiets minder dan dat het: le door middel tmb hooggeplaatste en lagere ambtenaren, leeft van omkoopePij van Duitsche leger en marine-officieren, en zelfs niet terug schrikt voor het verraad van militaire ge heimen; en 4e -r*en deze beschuldiging is misschien eigeniyk nog wel zoo erg dat de groote kanonnenfabriek, opdat er maar geen gebrek aan bestellingen van geschut en pantserplaten zal zyn, stelsel matig couranten omkoopt om een oorlogs zuchtige stemming te verwekken. <£n niet alleen Duitscbe couranten koopt ze pm, zegt Liebknecht, maar zelfs ook Franscbe: ze laat in Fransche bladen Liebknecht noequde o.a. „Figaro" met name betaalde stukken schreven tegen Duitscblknd, teneinde de ëorlog9zucbtige stemming in Frankrijk aan te wakkeren, en by herinnerde eraan, hoe in 1868 de oude Krupp een brief heeft geschreven aan" den Franscben Keizer Napoleon III, waarin hy deze uitnoodigde om de plannen eens te komen zien voorde kanonnen, door hem aan verschillends 'anden geleverd. In de aureool om hettmis Mrupp, zei Liebknecht, hoort ook een p6/tret van Napoleon III thuis. deze beweringen beeft de minister van oorlog niets anders weersproken, dan dat éien bier te doen zou hebben met ver raadt van militaire geheimen, hetzy door Duitsche hoofd-olflcieren, hetzy door hoogere ambtenaren van |e firma Krupp. Overigens ster den Ryksdag om het wachten, alvorens een ik te vellen. Met zooveel minister Von Heeringen en geleden de firma Krupp Franscbe pers bad laten da^ eten drietal eey artikel in een ai ianceeren, maar volgens de mededeelingen def idirectib van Krupp was dat alleen geschied om eën tegehspraak tegen dit artikel uit te lokken en aldus achter be- paaldte bedoelingen der Fransche militaire autoriteiten tdn^komen. Een onbedaariyk gelach volgde op deze verklaring. Behalve^ djpz«| tegenspraak is er nog een zwakke ontkenmjhg van de firma Krupp uit gegaan, maar |j|?erigens zyn tot dusver Liebknecbtfje Heëchuïdigingen niet weer sproken, en «jsrtbyna iedereen gelooft jdat te grooteudeeUfjjuist zyn. Verrolt Staten-Generanl. I EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag 41 April. lo deze yerguléring werden de geloofs brieven van den peer De Vos van Steen- w y k goedgekeurd «n nam deze Overyselscbe afgevaardigde nglieedsaflegging zitting. Nog werd door den voorzitter bet overlydën van Mr. R»husen, oud-lid der Kamer, herdacht/en de regeling van werk zaamheden vastgesteld, alvorens de ver gadering tot Obnderdag. s44 April ver daagd vjerd. J TWEEDE KAMgR. Vergadering van Woensdag 43 April. Aan de orde (was het on,twerp op de kust verdediging en wel bet maken van een fort Vlisséogen, het verbeteren van het fort Kykduin en het vergrooten van de kraebt dér bestaande forten aan den Hoek van Holland, bij IJmuiden en op de Harsens. De',neer Hugenholtz bestreed de mee ning,'1 dat de tegenstanders van dit ontwerp onvaderiaudslievendgenoemd mogen worden. Het eerste fort was gevaariyk, omdat Enge land nu belet zou,kunnen worden zyn plicht te vervullen, om de onzydigheid van België te helpen handhaven. Ook bestreed by bet nut der andere voorstellen. De heer Eland wenschte alleen eenige eenvoudige verdedigingswerken te maken aan de Wester-Schelde, hetgeen bjj by amendement bad voorgesteld. Verder drong by er op aan het geschut aan den Hoek anders te plaatsen en den aard (JTvau te wyzigen. Open batteryen waren beter dan pantser- en koepelforten. Zoodoende kon Kykduin dan ook vervallen. Met het fort te Vlissingen zou men de Schelde toch niet kunnen sluiten. Nadat nu de regeling van werkzaamheden voor de volgende dagen was vastgesteld, verklaarde ae heer v. d. Bercb van Heemstede, dat z.i. bet ontwerp, wat het Vlissingsche fort betrof, een misslag was. Daarentegen verklaarde de heer Van Viymen, dat het fort te Vlissingen niet alleen noodig was, doch dat er aan eiken kant der Wester-Schelde een fort moest opgericht worden. Alsnu verklaarde de heer De Beaufort tegen bet fort te Vlissingen te zullen stammen, daarby waarschuwende tegen de opdryving der militaire uitgaven, waarna de beer V«ln Karnebeek releveerde, dat bet fort te Vlissingen van bet grootste belang was, omdat bjj aanranding onzer onzydigheid aan de zeezjjde aanstonds een oorlogstoestand geschapen werd. Ten slotte herinnerde de beer Troelstra aan het feil, dat onder dit kabinet de mili taire uitgaven sterk opgedreven waren. In militairisme was deze regeering duur eu reactionnair. In plaats dat onze regeering zich alleen bepaalde tot hetgeen noodig is voor het behoud onzer onafbankelykheid, kwam zy met een oiitwerp, geheel ten ger noege van het buitenland. Durfde dê minister, vrymoedig als hy overigens is, verklaren, dat Vlissingen bet eenige punt aan onze kust was, waar gevaar dreigde? Wy hadden Duitschland in de kaart ge speeld en ons minder vrienschappelijk tegen over Engeland geplaatst. De vergadering werd nO tot den volgenden dag verdaagd. De minister van binnenland- sche zaken, overwegende dat op Dinsdag 3 Juni de periodieke verkiezing van leden van de Tweede Kamer plaats heeft; gelet op art. 131, tweede en derde lid, art. 133, eerste lid, en art. 134, derde lid, der Kieswet; heeft bepaald, dat in de kiesdistricten, waarin het Rjjk is verdeeld, voor deze periodieke verkiezing de stemming, zoo noo dig, zal plaats hebben op Dinsdag 17 Juni en de herstemming, zoo noodig, op Woensdag 45 Juni d.a.v. Inde Woensdag gehouden ver gadering van aandeelhouders der Neder- landsche Stoomboot-Reedery te Rotterdam is in de plaats van den beer Jan Leis, die tegen l Mei a.s. ontslag had genomen, de beer L. J. Hulstkamp tot directeur benoemd. Tot beden werd Hemelvaarts dag in de flesschenindustrie niet als een feestdag beschouwd; aJibans in de gebeele flesschenindustrie werd dien dag gearbeid. Op de laatste algemeene vergadering van de Glas- en Aardewerkersvereeniging is besloten, dien dag vryaf te 'tragen, en de fabrikantenvereeniging heefü het verzoek ingewilligd. f A Arkel. 44 April. De alphabetische voor dracht voor de betrekking van onderwyzeres aan de openbare lagere school alhier luidt als volgt: meyaffrouw B. J. van Eek, te Hoenza-Driel; mejuffrouw A. C. va« der Hoe ff, te Gorinchem: mejuffrouw A. C. A. Oudshoorn, te Herwynen. Bennchnp, 43 April. Hei bericht ie ons vorig no. inzake het eervol ontslag, aan den rijksveldwachter J, K. Tobi alhier Verleend, is, naar wjj uit de beste bron vernemen, geheel onjuist,. Er is vair een ontslag geen sprake. Het bericht was door ons aan een ander blad ontleend. Bodegraven, 44 April. De heer N. de Koning alhier is te Utrecht geslaagd voor het. akte-examen lager onderwys. Capelle a/d IJnnel, 44 April. By de Woensdag gehouden stemming v/oor een lid van den gemeenteraad zyn uitgwbriofct 378 geldige stemmen. Op den heer A. van Cappellen werden uitgebracht 158, op den heer C. Hanemaayer 1,14 en op den heer G. Luyten 103 ntemthen, zoodat er herstem ming moet plaats hebben tusschen de heeren Van Cappellen en Hanömaayer. Giee»g«ndam, 44 April. Zaterdag hield de werkliedenvereeniging baar driemaande- lykscbe vergadering. Uit de rekening bleek, dat in dit kwartaral veel uitkeeringen by ziekte hadden plaats gehad. By de ingekomen stukken was een kennis geving van den heer G. J. Hommerson, dat by als voorzitter der vereeniging „Samen werking" bedankte; de reden waarom werd door hem niet vermeld. In zijn plaats werd gekozen met 13 van de 40 stemmen de beer W. H. de Leeuwerk. Een verzoek was ingekomen van de afdeeling Hardinxveld—Giessendam, mede namens de afdeeling Sliedrecbt van de S. D. A. P., om bet gebouw aan haar te verburen voor een openbare lezing. Hier over ontstond een heftige discussie, daar vroeger een besluit was genomen om de ipcaliteit niet aan de S. D. A. P. te verhuren. Nu de vereeniging echter met haar gebouw op een neutraal standpunt stond, meendun enkele leden dat dit besluit vernietigd moest worden en voor elk de gelegenheid worden opengesteld om in 't gebouw te vergaderen. Want, zoo meende men, wanneer een zekere party geweerd werd, ^as men niet meer neutraal. Het vroegere l>esluit bleef echter gehaudbaafd. Hierna werd een voorstel ingediend om het gebouw ook niet te verhuren aan de cbristeiyke partyen, daar deze beschouwd kunnen worden als nog verder van het standpunt der werkliedenvereeniging te slaan dan de S. D. A. f. Dit voorstel werd verworpen. *Goudri*»u, 44 April. Zaterdagavond hield de afdeeling „Goudriaan" van bet Ned. Onderwyzers-Genoot9cbap een ver gadering, waarin de penningmeester verslag uitbracht van zijn beheer. Het batig slot bedroeg circa f 10. Tot afgevaardigde naar de algemeene ver gadering werd gekozen de heer A. Kars te Goudrièan, en tot diens plaatsvervanger de beer Dolk te Ameide. Verder hield de heer P. K. Magielse een lezing over het geschiedenis-onderwys. "Groot-.immers, 44 April. Naar wy vernemen zyn de plannen inzake den bouw vau een Byzondere School in onze gemeente thans zoover gevorderd, dat de bestekken en teekeningen ter goedkeuring aan de betrokken autoriteiten zyn ingezonden. De school komt in Gelkenes aan de binnen- zyde van den Lekdyk, op korten afstand van de kom der gemeente. KinderdUk, 44 April. Mejuffrouw C. van Holk alhier is te Utrecht geslaagd voor het akte-examen lager onderwys. "Lnngeralt, 44 April. In de Dinsdag gehouden vergadering van den gemeenteraad waren zes leden tegenwoordig; afwezig de heer C. de Vries. Na lezing en goedkeuring der notulen werd mededeeling gedaan van de volgende ingekomen stukken: a. Een goedgekeurd raadsbesluit inzake wijziging der verordening, regelende de jaarwedden der onderwijzers. b. Twee goedgekeurde comptabiliteits- besluiten. c. Een goedgekeurd raadsbesluit inzake geldleening. d. Een missive inzake ryksbydrage in de kosten van het lager onderwys. e. Een missive inzake ryksuitkeerin^. f. Een proces-verbaal van kasopneming;. g. Het verslag der Gezondheidscommissie te Schoonhoven over 1914. Burg. eu Weths. boden den raad aan het verslag van den toestand der gemeente over 1914. Vervolgens kwamen aan de orde de inge komen stukken inzake de oprichting van een Centrale Waterleiding in de Alblasjser- waard. Na eenige bespreking werd met algemeene stemmen besloten aan de be trokken commissie te berichten, dat de gemeente van verdere deelneming aan een eventueel op te richten Centrale Water leiding in de Alblasserwaard afziet. Tot leden van de versdffiliende stembureaux werden benoemd: voor de verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer (voorzitter ambtshalve de heer A. Goedhart) de heeren C. de Haan en C. de Vries; voor de verkiezing van twee leden voor de Provinciale Staten (voorzitter ambtshalve de heer A. Goedhart) de beeren C. de Vries en A. Rietveld, tot vierde lid de heer A. T. Blom; voor de verkiezing van twee leden voor .den gemeenteraad (voorzitter ambtshalve de heer A. Goedhart) de heeren C. de Vries en A. Rietveld, tot vierde lid de heer A. T. Blom terwijl de overige leden als plaatsver vangers werden aangewezen. Vervolgens werd besloten tot bet doen van af- en overschry vingen op de geraeente- begrooting, dienst 1913, tot wyziging dezer begrooting in ontvang en uitgaaf xen tot het doen van betalingen uit den post oovoorzieae Uitgaven dezer begrooting. Tot leden der commissie, bedoeld in art. 7 der verordening op de heffing van een boofdelyken omslag, werden benoemd de heeren A. Goedhart, C. de Vries en A. Rietveld. Daar verder niets te verhandelen w'as, sloot de voorzitter de vergadering. Sedert enkele dagen hoort men alhier op gezette tyden een geluid door de lucht klinken, alsof een voorbysuellende locomotief stoom laat schieten. Doch 't is niet dit schelle geluid, dat ons toch zoo liefelyk in de ooren zou klinken, want we kunnen er ons nog Bteeds niet op beroemen ia de nabyheid van onze gemeente een zoodanig middel van versneld vervoer te bezitten. Neen, 't is de stoomfluit van de steenfabriek „De Valk", waar de werkzaamheden weder een aanvang hebben genomen, en die door haar schel geluid de arbeiders naar het werk roept of aankondigt, dat de schafttyd is aangebroken. De aldaar beerscbende bedrijvigheid moet ieder opvallen. Gedu rende de wintermaanden lagen de velden eenzaam en verlaten; nu worden ze lang zamerhand weer met steenen bedekt en voortdurend ziet men de wagentjes af en aan ryden, om hun vracht naar de velden of naar de ovens te brengen. "Meerkerk, 44 April. De kaashandel bepaalt zich in deÉe week geheel in het aanvoeren van exportkaas, waarvoor als hoogste prys f 30 per 109 hal Je K.G. wordt besteed. De handel is redelyk. Dank zy dè zorg van de afd.«eling van het Centraal Genootschap vpor Kinder- Herstelling9- en Vacanliekolönies alhier wordt ook dit jaar weer een meisje tydeiyk Opgezonden, thans naar Noordwyk. tl'oort, 44 Anril. 'Ten raadhuize alhier heeft Dinsdag h'et uit verschillende raadscommissies in de betrokkeu streek gevormd comité voor spoorverbinding tus schen Gouda en Utrecht vergaderd, onder leiding van den heer F. H, van Kempen, burgemeester van Montfoort. Na afdoening v„an enkele huishoudelyke aangelegenheden kwam in behandeling bet door het dagelyksch bestuur van het comité voorbereide concept van overeenkomst tus schen bet comité en den ingenieur A. J. Krieger te Amersfoort. Na breedvoerige discussie werd het concept, behoudens een enkele wyziging, aangenomen en vastgesteld, en werd bet dagelyksch bestuur gemachtigd de overeenkomst aan te gaan. Voorts werd besproken de aan te vragen rentelooze voorschotten van de belangheb bende gemeenten eu de wijze, waarop in Üe (jerste behoeften aan kasgeld zou worden voorzien. De yonrzftter wekte op tot krach tige medewerking van geheel de betrokken streek. Het dagelyksch bestuur werd verder gemachtigd, met bekwamen spoed nu verder ;e doen wat in het belang van een spoedige totstandkoming van de beoogde lyn nuttig en dienstig is. •Ilieuwpoort, 44 April. In de Woens dag gehouden vergadering van den ge meenteraad waren zes leden tegenwoordig; afwezig wegens ongesteldheid de oudste wethouder, de heer C. D. den Besten. Na lezing en goedkeuring der notulen werd mededeeling gedaan van de volgende inge komen stukken: a. Het goedgekeurde kohier wegens hoofdelyken omslag, dienst 1913. b. Een goedgekeurd comptabiliteits-be- sluit. c. Een goedgekeurd raadsbesluit inzake wyziging der verordening, regelende de jaarwedden der onderwyzers. d. Een missive inzake ryksbydrage in de kosten van het lager onderwys. e. Een proces-verbaal van kasopneming. f. Het verslag der Gezondheidscommissie te Schoonhoven over 1914. Burg. en Weths. boden den raad aan het verslag van den toestand der gemeente over 1914. Vervolgens kwamen aan de orde de inge komen stukken inzake de oprichting van een Centrale Waterleiding in de Alblasser- waard. Na eenige bespreking werd met algemeene stemmen besloten aan de be trokken commissie te berichten, dat de gemeente van verdere deelneming aan een eventueel op te richten Centrale Water leiding in de Alblasserwaard afziet. In verband met een ingekomen adres van de Naaml. Venn. „Alblasserdarasche Waterleiding", gevestigd te Alblasserdam, waarby verzocht werd voorloopige concessie te willen verleenen voor den aanleg en de exploitatie van een waterleiding in deze gemeente, werd besloten te berichten dat de gemeenteraad, alvorens deze voorloopige concessie te verleeneo, gaarne nader met de definitieve plannen en voorwaarden van aanleg en exploitatie zou worden op de hoogte gebracht. Tot leden van de verschillende stem bureaux werden benoemd: voor de verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer (voorzitter ambtshalve de burgemeester) de heeren H. de Groot en A. W. Gelderblom; voor de verkiezing van twee leden voor de Provinciale Staten (voorzitter ambtshalve de burgemeester) de heeren W. Baron on J. van Vliet, tot vierde lid de heel »D. van Harten; voor de verkiezing van twee'leden voor den Gemeenteraad (voorzitter ambtshalve de burgemeester) de heeren A. W. Gelderblom en D. van Harten, tot vierde lid de heer J. van Vliet. De overige leden werden als plaatsver vangers aangewezen. Nadat ten slotte nog was besloten tot het doen van af- en overschry vingen op de geineente-begrooting, dienst 1913, sloot de voorzitter de vergadering. Zondag hebben de zomer-bjjeenkomsten van het Leger des Heils in onze gemeente weer «en aanvang genomen. Enkele vertegenwoordigers van het Leger, daartoe van elders overgekomen, hielden een meeting in de open lucht. Wy vernemen dat deze openlucht-meetings zóóveel publiek trekken, dat het voornemen bestaat ze weder geregeld de9 Zondags middags om de U dagen te houden. Papekop, 44 April. Maandag had de landbouwer F. H., toen hy naar Oudewater ging om kaa9 ter markt te brengen, het ongeluk met paard en wagen in de kerk- wetering te geraken. Het kostte heel wal moeite alles weer op bet droge te krygen. De veehandelaar v. W. had deze week een leelyk schadepostje. Een zyner koeien geraakte 's nachts te water en verdronk. Waddinxveen, 44 April. Op initiatief van den dykgraaf van den polder „Bloemen- daal", den heer K. Jonkheid, besloot de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van dien polder verleden jaar tot het voor rekening van den polder nemen van het schoonhouden der openbare wateren. De bedoeling van den dykgraaf was om het opgevischte vuil, kroos enz. te verkoopen en alzoo tegelykertyd het financieel belang des polders te dienen. Vooral van dit laatste hadden vele ingelanden een slechte ver wachting, te meer omdat er bij de gehouden inschryvingen weinig liefhebbery was en dan nog weinig werd geboden. Het bestuur besloot een en ander in eigen beheer te nemen, voor zoover geen redely ke som voor eenig perceel werd gepresenteerd. Naar het „D. v. G.", waaraafcr wy dit bericht ontleenen, thans van betrouwbare zijde verneemt, heeft de netto-opbrengst over 1914 niet minder dan f447,50 bedragen. Voor den dykgraaf voorwaar een schitterend succes! In 1914 zyn door de Hooge Waddinx- veenscbe brug over de Gouwe gevaren 44355 vaartuigen, waarvoor de brug moest worden geopend. terdam, pleitte oplegging van een lichtere straf. —De ArroncHssements-Rechtbank te Rotterdam beeft j.l. Dinsdag o.a. de vol gende zaak behandeld: Juffr. V. verklaarde, dat de 49-jarige be klaagde A. S., buisvrouw van A. v. d. S.. te Capelle a/d IJssel, baar op 4 Maart bad uitgescholden. Een tweede getuige beves tigde dit. Beklaagde ontkende; een getuige dé charge had niet geboord, dat beklaagde had gescholden. Eisch wegens eenvoudige beleediging: f 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. De Rechtbank veroordeelde A. v. B., 30 jaar, lossen arbeider te Lopik, wegens mis handeling van een ambtenaar, tot f45 boete subs. 15 dagen hechtenis. Kantongerecht Schoonhoven. Strafzitting van Woensdag 43 April 1913. Straatschendery J. P. v. S. te Vlist, f 4 subs. 4 dagen hechteuis. Toewijzing civiele vordering aan T. B. ad f 8.50. J. d. G. te Benschop, vryspraak. Ont zegging van civiele vordering. Overtreding van de politieverordening te Vlist: G. J. H., zonder bekende woon- of verbiyf- plaats bier te lande, f 1 subs. 1 dag hechtenis. Overtreding van de Trekbondenwet: H. T. te Vlist, viermaal f 0.50 subs, vier maal 1 dag hechtenis. P. d. H. te Gouda, f 1 subs. 1 dag hechtenis. Overtreding van de verordening tegen vermomde bedelary te Bergambacht: A. v. T., zonder bekende woon- of verbiyf- plaats hier te lande, en W. S. te Schoonhoven, ieder f 1 subs. 1 dag hechtenis. Overtreding van de Arbeidswet: M. B. te Lopik, f 5 boete subs. 3 dagen hechtenis. C. 0. te Ouderkerk aan den IJssel, f 4 en f 3 subs. 4 dagen en 3 dagen hechtenis. Overtreding van de politieverordening te Lekkerkerk A. K. te Lekkerkerk, f 3 subs. 4 dagen hechtenis. Overtreding van artikel 461 Wetboek van Strafrecht: J. N. S. te Woerden, f 1 subs. 4 dagen hechtenis. A. K. V., zonder bekende woon-of verbiyf- plaats hier te lande, f 1 subs. 1 dag hechtenis. Overtreding van de politieverordening te Ammerstol J. C. te Herwynen, f 1 subs. 1 dag hechtenis. Overtreding van de Visscberywet: P. V. te Polsbroek, f 4 en f 4 subs. 8 RECHTSTA REN. Het 0. M. by het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft Woeusdag bevestiging geëischt van het vonnis der Rechtbank te Rotterdam, waarby J. v. D., scheepswerkman te Capelle a/d IJssel, was veroordeeld tot 14 dagen, wegens mishandeling. Mr. F. A. Nelemans Jr., advocaat te Rot dagen en 4 dagen hechtenis. W. V. te Stolwyk en J. A. te Stolwyk, f 0.50 subs. 1 dag hechtenis en f 1 subs. 1 dag hechtenis. Overtreding Leerplichtwet; G. J. te Jaarsveld, f 4 subs. 4 dagen hechtenis. Overtreding van artikel 446 Wetboek van Strafrecht N. B. te Lopik, f 5 subs. 4 dagen leclitenis. Overtreding van het Motor- en Rywiel- reglement: H. v. 't H. te Benschop ;T.P.S. te Ouder kerk a/d IJssel, beiden f 1 subs. 1 dag hechtenis. P. v. d. B. te Bergambacht; A. v. d. M. te Lopik; J. B. te Krimpen a/d IJssel; A. V. te Lopik; J. M. te Benschop; J. H.te Berg ambacht; A. d. G. te Jaarsveld; G. U. te Vlist; A. D. te Gouda; P. J. v. E. te Jaarsveld allen f 1 subs. 4 dagen hechtenis. J| B. J. B. te Benschop, f 0,50 subs. 1 dag hechtenis. A. V. te Benschop, f 0,50 subs. 1 week tuchtschool. J. v. d. A. te Polsbroek, f 1 subs. 4 dagen hechtenis. Dronkenschap P 'v. d. B., H. W., P. P., L. S., allen te Schoonhoven; C. v. d. W. te Bergambacht; J. R. te Lopik; P. v. d. H. te Rotterdam, tydelyk te Schoonhoven; E. V. te Bergam bacht; A. K. d. J. te Rotterdam eu A. P. te Jaarsveld, allen f 4 subs. 4dagen hechtenis. W. P. te Jaarsveld, f 1 subs. 4 dagen hechtenis. A. K. V., zonder bekende woon- of ver- biyfplaats hier te lande, f 3 subs. 3 dagen hechtenis. Overtreding van Artikel 431 Wetboek van Strafrecht: P. d. W. te Jaarsveld, f 3 subs. 3 dagen hechtenis. J. v. B. te Jaarsveld, f 3 subs. 4 dagen hechtenis. KERKNIEUWS. Te Rotterdam is beroepen tot predikant by de Ned. Herv. Kerk (vacature F. J. P. Moquette) Da. A. B. te Winkel, te Arnhem. Ds. C. Bouthoorn, predikant te Dordrecht, vroeger te Groot-Ammers, heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Brak el bedankt. Donderdag had te Gouda de stemming plaats voor 4 leden van het college van kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk, 5 notabelen en 6 leden der com missie van oppertoezicht. De aftredenden, allen modernen, werden herkozen, benevens de andere candidaten der moderne kies- vereeniging „Kerkeiyk Beheer". Ds. J. Vesseur te Elburg, vroe ger predikant te Langerak, heeft een beroep ontvangen naar de Gereformeerde Gemeente te Nieuw-Leusen. Wylen mevrouw D. van Cap pellen te Capelle a/d IJssel had de volgende legaten vermaaktaan de Ned. Herv. Kerk te Capelle f 3000, aan de diaconie der Ned. Herv. Gemeente aldaar f 1500, en aan het in aanbouw zynde wyklokaal der Ned. Herv. Kerk (Keten) f 500. Lopik, 24 April. Ds. L. R. Aalbers alhier heeft het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Barendrecht aangenomen. «Ouderkerk a/d IJxael, 23 April. Onder vele blyken van belangstelling en waardeering heeft de heer II. van der Lecq op 22 dezer den dag mogen herdenken, waarop hij vóór 40 jaren benoemd werd tot organist der Ned. Herv. Gemeente alhier. Had Ds. B. Batelaan Zondag j.l. in de ochtend-godsdienstoefening) den a.s. jubilaris reeds in zyn nagebed bedacht, met den weusch dat deze zyn taak nog lang met dezelfde opgewektheid en nauwgezetheid zou mogen verrichten, op zyn feestdag werd hy op de meest hartelyke wyze geluk- gewenscht door predikant, leden van den kerkeraad, kerkvoogden, notabelen en den kerkelyken ontvanger, alsmede door den voorzanger en den koster, onder het aan bieden van mooie doelmatige geschenken, waaruit hun waardeering en genegenheid voor den byna 70-jarigen organist sprak. Moge het dezen gegeven zyn, ook den dag te zien aanbreken van zyn 50-jarig dienst werk 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3