ROTTERDAM Hemelvaartsdag geopend tot 6 uur. Jongeheeren- en Kinderkleeding biedt eene overweldigende sorteering in alle genres. HEERENHUIS te huur gevraagd. 't Mkoopste adres voor Hurup’s Haarkleursel, in Blond, Bruin en Zwart, I I Water- n Vuurstokerii met veel klopfclanien en verkoop van veel Waack water en Kruidenier»" waren. Grootst en voordeeligst Speciaalbnis in I Mineraalwater- ei LimonadefatiriBk •a DIEHHAIDEL te Dordrecht, tegen zeer billeken prye. Rrtervew, m. XWfwm van <14 BUd. M HatM Conis m Rollek- en tagwnifcn te Cajnllt a/d IM Ligging van het terrein 20 minuten van de aanlegplaats Kralingsche Veer. REEDERU op de LEK. 6,76, 8,60. 15, 21,23,25,- tot 35,-. DE AFDEELINC ENORME COLLECTIES IN ALLE AFDEELINCEN. Colbert-Costumes, Colbert-Costumes, i I Aanbesteding. Aanbesteding. Aanbesteding. I I een Woonhuis, Wel-, Heel- en Bonwland RIJTUIGEN. I «KËBTHUIS. 12,™, 13,™, f 3,“, 4,™, 5 f 9,M, II,60, Rniiwterrpill I Broedeieren. Dienst op DONDERDAG 1 MEI 1913 (Hemelvaartsdag). - f (één- en tweerij modellen) (chique dessins, soliede stoffen) Publieke 9 hoek Heerenstraat. 50 I I AAN TE BESTEDEN: 2 8 fl f I Verkooping I Openbare Vrijwillige Verknoping, van rx. wr-A.-A- «wr, Amoide en Moerkerk. Een Woonhuis met ERF en TUIN en Wei- eu Hooiland te zameu groot 10.92.42 HA, in 7 perceelen. Eenig Hooi-, Wei- eo Bouwlaid onder de gemeente Meerkerk, te zatneo groot 6.0114 HA, in 3 perceelen en combi na lie. Alles breeder om vb r er en in boekjes, verkrijgbaar te» kanlore voornoemden Noiaris. alwsu. - inlichting» rija te Mmmu. Te koop aangeboden wegens gebrek aan opvolger: EEN IN VOLLE WERKING ZIJNDE Weiland en Kade, ™Fabrieks- of Bouwterrein. liotaris ANEMA1. Mini, zal op 28 April te Streefkerk, contant geld, in het openbaar Bouw- en MelkgereBOScnap; S^’Jï^cbKW SfaSrjJS'.’s: Moordrecht, Toiletzeepenx A. N. van ZESSEN, Seheenhevea. NAAR ROTTERDAM (Oosterkade) KOK O, Te huur te Lekkerkerk voor klein gezin: VOORHUIS „Huize Lekzicht”, voorzien van waterleiding: 5 KAMERS. Prachtige Engelsche Tuin. Vrijwillige Openbare Verknoping WADDINXVEEN, ten overstaan van den No taris REIJ M DEBN te Zevenhuizen, bij veiling, verhooging en afslag, op Woensdagen 7 en 14 Mei 1913, telkens des i te elf uren, in het Koffiehuis jer A. KWAAK, aan de Zuid- Colbert-COStlinieS, (Engelsche Nouveauté s, le klas afwerking) f 18^ De diensten tl.— vm., 5.30 en 7.30 nm. te Vreeswijk geven aansluiting pér BARGE naar Utrecht W. VERBURC te STOLWIJK. VAN ROTTERDAM (Oosterkade): Gebr. BERVOETS Telefoon: •o 5> vm. 5.45 nm. nm. 5.— 8.- 10.15 5.30 3.40 5.40 9.10 8.50 7.10 0 om Waterleiding, iederen 0 nm. 12.15 1230 diverse perceelen onder Aaacide, 6.10 6 25 6.50 7.15 7.30 7.40 8.05 7.30 830 8.55 9.20 12.55 1.10 1.30 1.55 2.10 2.20 2 45 5.25 540 6.— 6.25 6.40 650 7.15 2.30 3.40 4.05 4.30 4.30 4.55 ■5 30 8.25 8.40 9.- 9.25 9.40 9.50 10.15 4.15 4.35 5.- 5.15 10.- 10.25 ■11.- 12.40 12.- Adres, onder do. 95, Bureau dezer Courant vm. 10.- 1020 10.30 10.45 11.05 11.30 11 45 12.10 vm. lt- 11.20 11 30 11.45 12.05 12.30 12.45 1.10 10 40 10.55 11.20 11.45 12.— 12.10 12.35 7.15 l85 _J0p- zooveei kunnen vin. 6.— 2 2.25 240 3.- 3.25 3.40 3.50 4.15 nm. 1.30 1.50 115 2.35 3. 3.15 6.45 7.10 7.30 8.- 8.25 8.40 8.50 9.15 5.30 6.40 7.— 7.20 5.55 6.10 6.30 6.55 7.10 7.20. 7.45 nm. 5.— 5.20 5.30 5.45 6.05 630 645 7.10 vm. 7.- 7.20 7.30 7.45 8.05 8.30 8.45 vm. 9.- 9.20 9.30 9.45 10.05 10.30 10.45 11.10 i te koop in de oven een stuk ruim 4000 M2. i in de nabyheid 99, aan het Courant. in veiltar*- ra» alwaar mda site wordl op den dag snd. Slikkerveer No. Rotterdam Schoonhoven Vreeswijk Bergambacht No. Ter overname aangebo- |^WF den een goed beklante Adres C'omijnsteeg Mo. 43, Gouda. HEEREN-ek KINDERKLEEDING •o lÖjÖ -S 2* Kuifkammen, Haarspelden, Haarkammen, FrlMeerkaukmen Haarborstels, voormiddags van den Het kade, van: vm. 6.30 urge of tram) ik DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Krimpenerwaard zyn voor nemens op Maandag 28 April 1913, des morgens ten 10 ure, in het voormalig RECHTHUIS te BERGAMBACHT, onder nadere goedkeuring, by inschrijving lo. Het gewoon onderhoud der dijken van het Hoogheemraad" ■chap, bestaande in het verhoogen van dUkakrnlnen, het aanbalen van talud» enz., in verschillende perceelen, omschreven in bestekken, die A f 0,50 verkrijgbaar zjjn ter Secre tarie van de Krimpenerwaard te Ouder kerk a/d IJssel en by den Fabriek-Land- meter te Lekkerkerk. 3o. De levering van 4000 M8. on- derhoudsgrint voor de d^ks- krulnen en wegen, volgens monster, voorhanden by den Fabriek-Landmeter voornoemd, ïd perceelen, omschreven in bestekken, die A f 0,35 verkrygbaar zijn als boven. Inschryvings-biljetten moeten uiteriyk Zaterdag 26 April 1913 zyn ingeleverd aan voormelde Secretarie. De COMMISSIE VAN BEHEER der Waterleiding voor de gemeenten Lekker kerkKrimpen a/d Lek en Krim pen a/d IJ snel zal trachten aan te besteden op 80 April a.».: Het leveren der benoodigde ZUIG G AM- ANTHRACTET voor baar pompstation, over het tijd vak 1 April 1013-1 April 1014. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Waterleiding, iederen werkdag van 9—12 uur. De Directeur, K. BROERE. Krimpen a/d Lek, 21 April 1918. Van Culemborg Utrecht (per barge 5 via Vreeswijk 3 Vreeswijk Leksmond Ameide A Nieuwpoort Schoonhoven (Veerpoort) Schoonhoven (De Kat) Bergambacbt-Bergstoep Streefkerk w Lekkerkerk •3: Krimpen a/d Lek ‘S- Bolnes Krallngsehe Veer. Te Botterdam DÜKGRAAF en HOOGHEEM- RADEN van het Hoogheemraad schap de VUfheerenlanden zullen op Woensdag 7 Mei 1018, des voor- middags 11V1 uur, in het Héte! HARTMAN te Vianen, in het openbaar aanbesteden Het leveren en vervoeren met verspreiden van ongeveer 1300 M“ Grind langs de Lek- en Noor- der-Lingedijkenin 15 perceelen. Het monster Grind v der aanbesteding vertooi De bestekken zgn vanaf Vrydag 2 Mei a s. verkrijgbaar ter Secretarie van het... Hoogheemraadschap te Vianen en bd den Dykopzichter C. J. VAN DER MEULEN al daar, by wien nadere inlichtingen zyn te verkrygen. V iu diuuu, Drum eu z.wan, Excelsior haargroeimiddel 3 19 fl I onder o De Notaris P. 8ICIITERMAN te Meerkerk zal tot den inzet op Donderdag 8 Mei 1913, in de Zaal van den Heer J.G. DIEPENHORST te Ameide, tot den toeslag op Donder dag 15 Mei 1913, in het Koffiehuis -Lek- zicht" van den Heer DE JONG te Ameide, heide dagen d«*s voormiddags 11 uqr, na bekomen rechteriyk bevel, publiek ver koopen Voor de Erven den He»r C. JONGKIND en Echtgenoote: Nieuwe en gebruikt»- Omnibusbrikjes, k. z. o. k., roede hoeken eD glaswerk, I treehlseh Wagentje met portieren en een met zijraampje», en verschillende Bok rijtuigen. Adres A. VAN DER LINDEN, HarendreehL 1. No. 289. No. 15. g No. 15. M g nm. 8.- -t: 8.20 8.30 845 9.05 9.80 9.45 Een hecht en sterk WOONHUIS, met STALLING, SCHUUR, ERVEN, WERF, nolder Bloemendael, aan het Jaagpad, langs de Gouwe bjj deWaddinxreensche brug en achter uitkomende aan de Esse; kadaster gemeente Zuid-Waddinxreen, Sectie G, Noe J86. 101*. 1015 e“ ,OT0' 8araen Kroot ao'Aren, »s Centiaren S helend len Zuiden de Gasfabriek der gemeente en ten Noorden de Hoeren A. °C. Hoekstra en J. D. v. d. Wolf; nltatekend geneblkt Te .navaarden bp de betaling der koop; penningen op 11 Jam 1018, of vroeger al» met de verkoopers zal W02ten0TX”ereek0e»rng van den koepor V“ét perceel1 te’te bezichtigen twee dagen vóór de veiling, van dee morgen» 10 uur ^areTÜlX^éo de Notarie. 1913 des voorm. 10 uur, ten verzoeke van K. VERDOOLD, aan de Bouwmanswoning B 17 nabö Bergstoep, verkoopen A kalfdragende of gekalfd hebbende KOEIEN; Melkkannen, Emmer» en verder De Notaris NIC. TREURNIET zal op Woensdag 14 Mei 1913, ’s morgens te 10 uren, aan de voormalige Steenfabriek van den Heer F. VAN LANGE, op het dorp te om contant geld, publiek verkoopen: 2 sterke houten Aardeschuiten, nieuwe en gebruikte Rietmatten (ook ge schikt voor Tuinders), Haagsteêplankeu Baddioga, nieuwe Planken, Loodshouten, lange Loopgangen, cementen Haagsteê- hufjes, Kruiwagens, yzeren Zanddrogery- platen, Goten, 3 Turftonnen, Drijfriemen, Dakpannen, Schoppen, LoetenTuigeneen draaibaren Koepel, een Brandkast enz. Van Rotterdam Krallugsche Veer Bolnes Krimpen a/d Lek Lekkerkerk Streefkerk Bergambacht-Bergstoep Schoonhoven (De Kat) Nclioonlioven (Veerpoort) Nieuwpoort Ameide Leksmond Vreeswijk Te Utrecht via Vreeswyk (per barge of tram) Te Culemborg fl Frlseerberstels, 2 Haarzakjes, Uesuaetlque, Medicinale- en - 1» bö - J vm. 7.30 Poeder Aromatique tegen overtoiligen haargroei, J Eau de Kinine, Eau Vegetal Fr. brieven aan C. DE VRIES Jz., Lekkerkerk. 6.30 6 55 ■7.30 'süFTIjo' J 8.30 I Agentschap Nienwehaven 163, Telefoon 380. yW' Op alle stations wordt aangelegd. “Vm WW hUI I Villa Winterleggers, van mjjne bekroonde W. Wyandotte’s 10 CL; Zw. Mi norca's 71/s UL, verpakking vry, vracht voor kooper, by SLIKKERVEER, Telefoon No. 1. MALON-Baderbooten (gele schoorsteeaen). nm. 3.30 3.50 Tegen billyken prijs gemeente Nchoonhi GROND, ter grootte van gelegen aan het water en van het Spoorwegstation. Te bevragen, onder no. Bureau der Schoonhovensche

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 5