i INDE«DnG1lEI1913 al veer het verveer aio pao«a> 1918. Zaterdag 3 Mei. N°. 3442 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. I fej tl i leederyopdeLek, Aanbesteding. Aanbesteding. - "f - i DIRECTIE SLIKKERVEER. Hoofdpijnpoeders AAN TE BESTEDEN: Het maken van eenige GROND WERKEN en OPHAALBOLLEN op het Waardje onder Wer kendam. Gemeenteraad van Schoonhoven op Maandag 14 April 1913, ’s namiddags te 2 uur. BINNENLAND. Urbanuspillen AANVANCENDE I Eet ik pudding,dan moei t’zvn I I Excellenta Pudding.die is fyn. I I AaIP's Excellenta Pudding I l_ Wet» doos 3pakjes27cta. t ilaatsruimt< Dit nommer bestaat alt 3 bladen. en Ji drai aan la rekening 4 lOOFDPIJJi orde ia het adrea der Bouw* ,Ons Belang” alhier. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20. Woensdags- en des Zaterdags- Schoonhoven per drie maanden vatbaar It vast te len lestie plan 5 ook temin wil m rei en Ipunt •n Telefnnn Nn. 1. grot die zeer gerui moet van i stige in raad- ver- rtige Burg, houdei De te vn man I Sp afwijking i gelende de laren. In verl de stokers inn af. Zaterdi voor inlandscl öschoJ Vo-. L len van de ver deelt de voor- poider en jdeelte van Breggen” ok bet ^uven, trögen i Heer 25 17 en i 11 e r, Jen niet iar zijn, maar I ■nda der de heer EomU. neming vervolgens om daar e in f isgeving de heeren e tireup en A. v. d. bespre •r in den mden, wa machtiging chrrtven op >odig zijn, i werken in ie rekening te iivvwruih«e fel eek, rdt binnen een half uur verdre- n door t o,so per de«Me. Ben goede, geregelde «rroEIe ING wordt sterk bevorderd i reparatifin istreeks Mei De heer P. 1 oog op van de van de bepalen door De bestuur overt De heer PI belang om mogelijk laag te I voor de bouwlandt met welk t e r I i n g irwaclit by een iderlyke bema- polder een van ;oed acht -het de veror- SCHOONHOVEWHE OOM. HILLUK X- nu WHwm, r-ywct'sSKiniRcc.. ^hsHcMtactTaicc». Petersman [eienbrik op de paardenpad, -rove brik is met men krijgt een if o.m. te Bleis- gezien. pmerking De DIRECTIE van de Zalmvisscherij Ie Nieuwe Merwede” zal tracht® De aanwijzing zal geschieden op Maaa- ig 5 Mei a.a., om half twaalf, op het Inscbrüvingsbiljetten worden ingewacht VrUdug Mei om tdt uur, ia t „Café CENTRAL”, Scheffersplein te •rdreehL Bestekken zjjn op aanvrage te verfci den Directeur oer Visscherjj, den DE JONG te Kralingschkvkkr. Prijs der Advertentiëp: Van 1 tot 5 regels f(X50. Iedere regel meer f(M0. Groote letters naar plaatsruimta^fczending franco uiterlijk tot Dinsdaps- en tot Frydatrs-namiodaps 4 ursn. Alle binnenlandsche Advertentiën voor 8-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt des morgens uitgegeven. Prys: voor- r - 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren. Agenten en Brievengaarders. [en? verlangende, iderióg (D. v. G.) 2 jaar hoogii man, die f 1' hoogiug kryj De wethoi De voor persoon is hoewel rekenin; Burg, dat de haafd. Ma; er niet it van den zeer hongerig uitziei beeld kwam b(j hen Paaschmaaltje te verschaffen; wjjl zij zelf daartoe geen middelen bezaten, bt zij dien maaitijd te ontleenen aan boer De Wit’s welvoorziene haverkist. Zij slopen daarom weder naar de schuur en haalden daar het noodige proviand bijeen. Jammer "ir hen en voor de paarden werden zy op heeterdaad betrapt, zoodat de het bun toegedachte feestmaal lesten missen en de beide mannen werd» •es staat toeslag net 1 April is Ia stokers hun I misschien al een adres van moeilyk zyn om De COMMISSIE VAN BEHEER der aterleiding voor de gemeenten Lekker- »rk, Krimpe* a/d Lek en Krlaa- a/d IJaael zal trachten aan te steden op SO April aua.: Het leveren der beueedtgde EUIGGA8- ANTHRACTET veer haar pempetatlen, ever ket tyst rak 1 April 1O1S—April 1014. □lichtingen te bekomen ten kantore der ■terleidiug, iedere» werkdag van 9— it var. De Directeur. K. BRÓERfc rianpen a/d Lek, 22 April 1918. "litter opent de vergaderingen ■e, dat Gedeputeerde Staten de van den keurmeester van melk edgekeurd. de orde is het punt: dislocatie KECHTNZAK EN. De Rechtbank te Breda, welke dezer dagen een geval van ernstige dieren mishandeling te berechten had, zag zich in dezelfde week juist Ti en een veror- je weken; -fgeweken en Weihs, man al te ir ad- »uJes van zich te bedoeld wordt niet het terrein, vroeger eigendom van Van Resteren, maar de grond waar vroeger de vestingwal is geweest. Spreker acht het ook oin deze reden ge* wenscht het adres aan te houden en oordeelt bet aanbevelenswaarde dat Burg, en Weths. een paar paaltjes laten slaan om het terrein aan te geven, en dat er een schets komt van den plattegrond der buizen. De heer H. M. den Ujji vraagt welk type van huizen er gebouwd zal worden. Het* aangevraagde terrein is een mooi terrein: spreker zou het niet gaarne ontsierd zien en wenscht daarom ook een schetsje van de geveis der huizen van het Bouwcomité te zien. Andere personen die willen bouwen moeten ook hun teekeningen overleggen. De wethouder G. J. Niekerk zou zeggen dal, waar de gemeente al grond verkocht heeft, voor uitstel van het adres niet veel te zeggen is. Maar waar bij een vorige gelegenheid de heer Schreuder, toen de raad gemeentegrond had verkocht tydens zijn afwezigheid, met zijn beklag naar den Staat is gegaan, en waar er thans twéé raadsleden afwezig zijn, daar acht spreker het ook ge- wenscht dit adres aan te houden. Voor het motief van den heer den Uijl is spreker niet bang; het Bouwcomité zal geen krotjes zetten. Wat de heer Van Sonsbeek wil dat zou beslist invloed hebben op de raadsleden. ~rond van één der huizen van het iok spreker gai dien wel willen M. den Uyl heel ig was, dat er I reker zou alleen type huizen er I Boven hier zijn Ie; ters inzien, idere ambtei n, en wanneet i, dan heeft di jende ver; nbef 1 te zeggei zou Burg len geven om over de j van oordei het loon daarom i zal spreker daai (Spoedeischende vergadering.) Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeester; secretaris de heer J. I. van Ballegoyen de Jong. Afwezig met kennis; W. F. H. Regtdoorzee ~9jneesh legoyen i .fwezig Heuvel. De voorz deelt mede, instructie v hebben goe< 1. Aan van garnizoen. De voorzitter deelt mede dat Burg, en Weths. geen vlagvertoon noodig hebben gehad om hun plicht te weten inzake de verplaatsing der Instructie-Compagnie. Vrij dagavond 11 April is er antwoord gekomen van den Minister van Oorlog op de aanvrage om audiéntie en Zaterdagmorgen da.v. zyn Burg, en Weths. naar den Haag gegaan. Gebleken is toen dat de Minister van Oorlog Schoonhoven ze^er welwillend gezind is. Z.Exc. heeft beslist dat de Instructie-Coin- pagnie het volgend jaar naar elders zal worden verplaatst en dat daarvoor hier in de plaats zuilen komen twee compagnieën ander garnizoen, welke in de bestaande ge bouwen zullen kunnen worden ondergebracht, nadat deze eenige veranderingen en ver beteringen hebben ondergaan. Deze ver andering van garnizoen zal gepaard gaan met vermeerdering van officieren; o.a. zal er dan een hoofdofficier komen, terwijl de compagnieën natuurlijk ieder een comman dant zullen hebben met de vereischte overige officieren. Burg, e» onmiddellijk kVOOF Schc De F’ dat hy, uitvallen i. overweging nemen ter, nizoen te brei toen direct i -— Den 28en Maart arriveerde te Bandoeng het Tweede Kamerlid Jhr. Mr. W. Th. C. van Doorn met zijn dochter, meldt de „Preanger Bode”. Hij stapte in hotel Homann af. Zaterdag bezocht by de kweekschool voor inlandsche ouderwijzers, de opleidingsschool voor in- iandsche ambtenaren, beide te Bandoeng, de 2e kl. inl. school op Lengkong, de dessa- school op Tjigereleng en de gesubsidieerde byzondere dessaschool by Dago. Eergisteren werd de gouv. kinaonder- ling „Tjiniroean" bezocht en vertrok rolgena de beer Van Doorn naar Garoet, eenige dagen te blijven en uitstapjes den omtrek te maken. Te Leerdam heeft de dezer dagen gevormde feestcommissie eenparig ontslag genomen, wyl uit den inhoud van eenige ingezonden stukken, geplaatst in plaatselijke bladen, is gebleken, dat zy niet ran rekenen op voldoende medewerking. De A. N. W. B,, Toeristenbond voor Nederland, schrijft dezen zomer weer een wedstrijd voor stationsversiering uit» jspreking over het verharden het onderhouden der slooten irstel der Commissie zonder :mming aangenomen. wordt daarop r en overscL, lit mocht not en van sommige alsmede om dt a begrooting voor 1914 door twee ingelanden. ~*"t de uitloting plaats van 1000 in de 3>/s pCt. ’root f 120,000, en 2 aan- i pCt leening, groot f 30,000. gelegenheid gegeven tot het 80 C.iu. De voor zit gelijk vooi is, omdat gelegd. Over den waterstand in den bet bemalen van een bepaald gei den polder door de „Van der voeren, behalve de heer Plaisier, ook woord de heeren J. Visser, A. Lem J. F. Heykoop en A. van der Breggen. Nadat de heer L. Exalto van antwoord heeft gediend met verwijzing naar de artikelen 17 en 18 der keur, zegt de voorzitter, dat dergelnke ingrijpende voorstellen niet voor dadelijke behandeling vatbaar zjjn, maar behooren voor te komen op de agenda der vergadering, antwoord de heer M. J. Oost r.yn volkomen instemming betuigt De beer D. Bakker verwacl eventueel voorstel tot afzonde ling van een gedeelte van dien j begrooting van kosten met memorie i toelichting, opdat ingelanden zich er g< van kunnen op de hoogte stellen. De beer M. van Zeden T beveelt aan om zeer grove k< wegen te brengen naast het in plaats van fijne. Die gre enkele dagen ingereden en beteren weg, zooals sprekei wijk en B^rgschenboek heeft g-”; De voorzitter zal de opmei het bestuur overbrengen. Niemand meer het woord sluit de voorzitter de verga» A f 0,85 per doeaje. 'erkrjjgbaar by A. N. v. ZESSEN lndwwk; L. DE HAAS en A. MOURIK Holijuahsg/uaf; A. R. v. d. BERG Stolwijk; J. STflRM te Lekkebkkrk; VAN WALSUM te Ouderkerk a/d iel, Drogist; B. HOFLAND te Vuw; DE VOGEL te Capklle a/d IJssel; RIETVELD te Nieuwpoort; C. G. v. IERG te Ékrgambacbt; G. VONK te i-Alblas. gev te ben geplaatst voor een geval van list tegenovergestelden aard. '"wee stoelen matters, de 37-jarige L.v.G. de 19-jarige C. H., die den nacht vóór Pascben hadden doorgebracht in de schuur boer De Wit onder Rysbergen, zagen volgenden morgen op een weide twee "‘tziende paarden. Heldenk op aan deze dieren een rschaffenwyl zij echter uw»..,» „uzaten, besloten tyd te ontleenen at irziene haverkist. »r naar de schuur proviand byet voor hen en voor de paardei echter op heeterdaad betr r‘ dieren het bun toegedachti moesten missen en de beide Breda in voorloopige hechtenis gesteld. Het 0. M. eigchte 3 maanden gevange nisstraf, met aftrek van de voorloopige hechtenis. De verdediger, Mr. H. J. J. van den Biesen, betoogde met warmte, dat de twee gunstig bekend staande mannen tot hunnen diefstal waren gedreven niet uit eigenbe lang, maar uit zuiver medelijden met een paar hongerige dieren. Hy was van mea ning, dat de maand, welke zij in voorloo pige hechtenis hadden doorgebracht, wel als genoegzame straf mocht worden be schouwd. De Rechtbank begaf zich daarop kamer en stelde, overeenkomstig het ver zoek van den verdediger, de goedhartige boosdoeners onmiddelljjk in vrijheid. KERKNIEUWS. Men schrjjft aan „de Rotter dammer" uit Hoogvliet: De Ned. Herv. predikant Ds. L. J. Lam- merink, die circa 2 jaar reeds de gemeente hier diende, is sinds Woensdag j.l. vertrok ken, na in brieven aan den Kerkeraad en zyn familie enz. te hebben geschreven, dat hij zyn ambt neerlegt en de vefdere rege ling zijner zaken overdraagt. Deze onverwachte gebeurtenis wekt hier groot opzien, te meer, omdat Ds. Latninermk, die de confessioneele richting is toegedaan, gezien en bemind is. Verschillende ichten doen de ronde; zelfs dat de reden gezocht worden in het wegblyven enkele gemeenteleden, die geen gun stige critiek uitoefenden. Nader wordt gemeld, dat Ds. Lammerink in overspannen toestand plotseling zyn ambt heeft neergelegd om in een Christelyk Sanatorium in Duitschland rust te zoeken. Lekkerkerk, 28 April. De heer K.G. Smit te Krimpeti a/d Lek heeft aan den scheepsbouwer J. de Vries Jz. alhier op gedragen het bouwen van een mahonie houten motorvaartuig, welk pleiziervaartuig voorzien zal moeten worden van een Robberts-motor van 8 P. K. uit de fabriek Bingham A Lugte te Rotterdam. Dit vaartuig zal, als het aan alle eischen voldoet, met een snelheid vau meer dan 20 K. M. per uur loopen. Wa ddHnxveen, 29 April. In de Don derdag in het hotel „De Zalm" t«- Gouda gehouden vergadering van ingelanden van den Zuidplaspolder, onder voorzitterschap van den dijkgraaf, den heer J. H. van der Torren Kz., waren van de 4002 geldende stemmen 2204 vertegenwoordigd. Na goedkeuring der notulen va gadering van 8 Mei 1912 zitter me<‘ lo. dat ingang eervol rende waargf 2o. bet zoo niets te wi woord IEDEBEEM OHtiANUT. tls niet voor U, die van muziek kunt spelen, Joch voor Uw hoisgeoootenaie ïd die kunst niet doelen. Su kunnen allen, die in het huis verkeeren Jqor 't orgelspel zich beerlük amuseeren. t {Scheen langen tyd, alsof zoo iets nooit kon Joch ’t is gevonden’t heet KOBALIOff. ien speelt nu alle Lied'ren, Psalmen en Gezant (et ééaea Tlkfcr slechts, wat men meer verlangt Vraagt inlichting of op proef. FOH. DE HEER, Re(terd«*i, OoBtzeedflk 330/2. FilialenUtrechtOude Gracht W.Z. 6, Voetiueetraat 1; voor Nclaee*- levei^bij G. BOUWMEESTER, Haven Klerageed vaa: RIJWIELEN, KINDERWAGENS, KRUIWAGENS en HONDEN, volgeed tarief rden gebraehtz ar alle everige af-in auden »t n n evens «allen kortingen op de EVBAUHT vanaf dien data® vallen. (Veetarlef 1 April 1807 gehandhaafd blijven.) Ie vervoer geschiedt op de ter griffie Arr.-Rechtbank te Rotterdam gedep. meene vervoerconditiën der Vereeniging behartiging van de belangen van de Bin- Beurtvaart (stoom en zeil) te Rotterdam. DE DIRECTIE. Wethq. hebben den Minister llijk hun dank betuigd voor zyn loonhoven zoo gunstige handelwyze. Minister beeft voorts medegedeeld, y, indien de verkiezingen zoodanig i dat hij als Minister aanblüft, in ing zal nemen om maatregelen te ?n einde te Schoonhoven meerder gar ingen. Burg, en Weths. hebben de aandacht van den Minister gevestigd op de geschikte bouwterreinen te Schoonhoven en hem grond aangeboden. De Minister bleek bovendien voorne neus om te Schoonhoven, als plaats van belang in de Hollandsche waterlinie, een depót van materi®! te vestigen, omdat de verzending van dit materiaal van Schoonhoven naar het Lek-accès te Vreeswijk op gemakke4yke wyze kan geschieden. De heer H. M. den Uyl dankt Burg, en Weths. namens den raad voor het werk, dat zy iu het belang der gemeente hebben verricht. De voorzitter deelt nog mede dat Burg, en Weths. ook een bezoek hebben gebracht aan het departement van Binnenlandsche Zaken, in verband met het verkrijgen van een voorschot met betrekking tot de uit breiding der gemeente. Burg, en Weths. hopen dat zy ook in dit opzicht hun doel zullen bereiken in het voordeel der ge meente. De zaak zal nog nader aan de orde worden gesteld. De wethouder G. J. Niekerk vraagt of het niet goed zou zijn namens de gemeente den Minister van Oorlog schriftelyk dank te betuigen. Er zou een telegram gestuurd kunnen worden. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. 2. Aan de orde is het adres der Bouw- vereeniging „Ons Belang” alhier. De heer P. van Sonsbeek stelt voor met de behandeling van dit adres te wachten tot een voltallige raadsvergadering. Het is spreker ook gebleken, dat de heeren niet allen weten, welk terrein de Woningbouw vereniging eigenlijk wenscht te koopen; moet gekomen. De heer Mr. D. A. KI e y meent dat het beter ia in het najaar met de werkzaamheden in de „Van der Breggen” aan te vangen dan in de maand Mei, zooals hij straks gehoord heeft dal het voornemen ié. Immers, valt er in Mei en Januari veel regen eu kan er niet gemalen worden, dan is dit schadelijker dan in het najaar. De voorzitter antwoordt dat de statis tiek van het malen in den polder juist aan toont, dat in de zomermaanden de machines het minst in dienst zyn, en voorts dat spre kers vader juist een tegenovergestelde mee- niug was toegedaan, waarmede ingelanden destgds hunne instemming betuigden, waar om reparatiën aan de machines sedert altyd omstreeks Mei plaats hadden. jer P. Karreman vraagt, met bei de dit jaar te houden verpachting d(jken, maatregelen te nemen om open hekken af te komen, door te dat de hekken in de afscheidingen moeten kunnen draaien. voorzitter zal de opmerking aan bet -brengen. 31 ai si er bespreekt het groote het- water in den polder zooveel houden, wat voornamelijk len van zeergroot belang is. stelt voor om te besluiten het peil met ?.M. te verlagen. irzitter antwoordt, dat een der- irstel niet voor behandeling vatbaar t het peil in de keur wordt vast wordt betaald. Spreker meent van niet; de stokers verdienen de verhooging dubbel en dwars, hun baantje is heuseb geen luxe baantje; spreker is ervan overtuigd dat zij een zware taak hebben. Maar ter wille vau de goede orde zou spreker er desnoods geen bezwaar tegen hebben, om den gc- regelden gang te volgen en de verhooging volgens de verordening te geven. De heer J. Kortland meent dat de loonregeling twee jaar geleden in orde is gemaakt. De voorzitter: Ze is 1 Januari 1912in werking getreden. De beer J. Kortland zegt dat de raad door een toeslag te geven blyk heeft ge geven van meening te zjn, dat er nog wel iets bij gegeven kon worden. De heer P. van Sonsbeek: Metheloog op de dure tyden. De heer J. Kortland stemt dit toe. Dat ook andere ambtenaren by den raad zullen komen, als het adres der stokers wordt ingewilligd daar heeft de raad nü niets mee te maken. Het werk der stokers is wei van dien aard, dat zy deze verhooging verdienen. De heer H. M. den Ujjl: Ik stel voor om alle belastingplichtigen een toeslag te geven. De heer J. Kortland: Dat is kletsen. De loonregeling zegt dat het maximum loon voor stokers f 13 is, en één der stokers heeft nog maar f 10. Dat is beslist te weinig om van te leven. De heer C. L. van Willenswaard meent dat de verhooging volgens de veror dening moet geschieden; daarin moet geen verandering worden gebracht. Laat de raad dus wachten lot volgende begrooting. De wethouder G. J. Niekerk wysterop dat de verordening bepaalt, dat de stokers 2 jaar in functie moeten zijn om voor ver hooging in aanmerking te komen. Die ééne man, die f 10 tjeeft, kan dus nog geen ver- tuder H. A. Schreuder: Jawel, r zit ter bevestigt dit; bedoelde 3 reeds 2 jaar op de gasfabriek, niet als stoker; maar er wordt geen >g gehouden met de functie. en Weths. waren het er mee eens, verordening moet worden gehand- laar zy hebben toen overwogen of iets vóór te zeggen was, dat de verhooging in dit geval eerder inging, met het gevolg dat zij nu voorstellen f 1 in de week meer te geven. Vraagt men echter of het raadzaam is van de verordening af te wyken, dan zegt spreker: dat is het niet. De thans geldende verordening is holderde bolder door den raad vastgesteld; het ware wel wenschelyk haar eens te veranderen. De heer J. Kortland kan desnoods wel goedvinden dat gewacht wordt tot de begroo ting, maar voor dien éénen man, die f 10 ver dient, wil spreker een uitzondering maken en dien reeds nu f 1 per week meer geven. Dan staat hij toch nog achter bij zyn eollega’si. De heer H. M. den U|jl: Als er één verhooging krygt en de anderen niet, dan is 't weer spectakel. De heer P. van Sonsbeek voorstel-Kortland in stryd met denmg. Ue wethouder G. J. Niekerk appré- cieert de goede bedoeling van den heer Kortland, maar acht diens voorstel niet goed. De heer J. Kortland wjjst op de be- teekenis die de verhooging voor dien eenen stoker zal hebben; een bedrag van f 40 nog in dit jaar is voor zoo iemand niet gering. De heer P. van Sonsbeek: We zitten vast aan de Wet. De heer J. Kortland: Van dening wordt hier wel meer afgi Burg, en Weths. zyn er zelf van afg met hun advies. De voorzitter zegt dat Burg, er niet vóór zyn om voor één wijken van de verordening. Sprekei viseert den raad niet op het advies en Weths. in te gaan, maar zi. .en aan de verordening. i heer J. Kortland: We hebben ook •agen of de verhooging voor dien eenen billyk is. Spreker stelt voor aan den stoker, die f lO verdient, direct een loonsverhooging van f 1 per week te geven, omdat geen huisgezin van dat weekloon geschikt kan leven. Dit voorstel wordt in rondvraag gebracht en verworpen met 6 tegen 3 stemmen; vóór de heeren H. Pel tenburg, J. Kortland en M. E. Schenk. De wethouder G. J. Niekerk wil uu bet voorstel van Burg, en Weths. in rond vraag gebracht zien. De heer C. L van Wi 11 en8 waard (lot den wethouder Niekerk): En ge hebt eerst gezegd, dat de verordening gehandhaafd moest worden! De wethouder G. J. Niekerk verduide- lykt zyn bedoeling: spreker is vóór het voorstel van Burg, en Weths., maar kan er desnoods in meegaan dat de verhooging wordt uitgesteld tot »de begrooting 1914. Spreker heeft dit ook g-J De voorzitter gSv, Niekerk in overweging Burg, en Weths.'niet in brengen, daar de raad dat li ij dat voorstel niet wil. voorstel van Burg, en blootgesteld aan een écht De wethouder G. J. goed dan. z De openbare! verg-Jt en de raad gaaji over ij. behandeling van het kc' Ijjken omslag, wordt vastgesl f 19029,99%. [oedkeui ig van mede: 1-t aan den heer B. de Witt, met van 1 Mei a.8., op zyn verzoek, ontslag is verleend als opzichter der üders. Hem wordt hulde gebracht voor i wyze waarop hij die betrekking gedu- meer dan een halve eeuw heeft [enomen dat de bemaling van den polder in ■fgeloopen jaar, niettegenstaande er buitengewoon veel regen is gevallen, “/enschen heeft overgelalen; een 1 van dank wordt gebracht aan het machine-personeel voor de betoonde acti viteit 3o. dat de ombouwing van de „Francois" van een scheprad- in een pompgeinaai naar behooren heeft plaats gehad en aan de verwachting van meertiere wateropbeengst beantwoordt: 4o. dat met den ketel in de „Van der Breggen” onmiddellyk na 1 Mei een aan vang zal worden gemaakt, omdat het ten vorigen jare te laat was geworden om zulks te doen; 5o. dat de machinist J. l’otuyt wegens voortdurende ongesteldheid moet worden vervangen. Daarna is aan de orde de vaststelling der rekening over 1912. De heer Van den Tol, lid der commissie van onderzoek, brengt verslag uit, hetwelk strekt de rekening goed te keuren in Dienovereenkomstig wordt besloten, waar na de heeren Mr. D. A. Kley en P. Koetsier ai- de re»emng behoorende uitgelote Obligatiën en betaalde coupons der 3‘/g pCt geldleening nazien en vernietigen. Vervolgens komt in behandeling de door het bestuur opgemaakte ontwerp-begrootimr voor 1913. Namens de commissie, welke die begroo ting heeft nagezien, leest de heef AVente Jz een uitvoerig verslag voor. Zy stelt voor de begrooting in ontvang en uitgaaf lot een bedrag van, f 93487,88, met een omslag van f 11 per hectare, goed te Na eenige besprekii van wegen en l wordt het vooi hoofdelyke sten Aan het bestuur verleend tot het af- de begrooting waar di het doen uitvoeren eigen beheer enz., over 1913 en de L doen onderzoeken d. Vervolgens heeft 8 aandeelen ad f leening, nog g( deelen in de 4iy4 WOrdt Ke,e&enheid~gègeven lot het bespreken van rskea i„ het alfemeen. lie prt)S der steenkolen al bekend is. sit?.Sl,ïr"8'5 “‘"««nlt de voor- zitter ontkennend. v4ne<iïe|nan^ V|“ Vi*e 1 Vraa8t verbetering vin de losplaats te Nieuwerkerk a/d IJssel, merking wovre' m^el'jjk «j word"^^ gezegd. geeft den wethouder ;ing het voorstel van rondvraag te doen heeft doen blijken il. Waarom nu het Weths. noudeloos lec? - Niekerk; Nu •gadering wordt gesloten ter in comité ter verdere -a het kohier van den hoofde- dienst 1913, dal ten slotte iteld met een eindcyfer van Ouderkerk a/d IJasel, 29 April. De collecte in de Gereformeerde Kerk voor hulpbehoevende studenten heeft f 7,80 op gebracht. 4 tiEMENti» N1EUWN. De heer C. Verlaan te Waarder kocht op een verkooping een brandkast voor een matig prysje. Toen de kast hem werd thuisbezorgd, werd hem gezegd,hoe deze te openen en te sluiten was. By deze ge legenheid werd tot niet geringe verbazing ontdekt een boekje met f 200 aan bank biljetten en.... f 80.000 aan geldswaardige papieren. De heer Verlaan heeft het bedrag aan de familieleden, van wie de verkooping uitging, afgestaan. Een verschrikkelijk liefdes drama heeft zich j.l.- Vrijdagochtend te Antwerpen afgespeeld. De 11-jarige W. M. ea de 18-jarige Alice P. beklommen, onder geleide van een *gids, den O. L. Vrouwetoren en lieten zich, als gewone -bezoekers, alle mogejyke uitleg gingen geven van het uurwerk enz. Nauwe lijks waren de jongelui vijf minuten boven, of zy gaven den wensch te kennen om weer naar beneden te gaan. De gids ging, als gewoonlyk, voorop. Toen zij een 10-tal treden gedaald waren, gingen de iongelui terug. De gids, niets vermoedende, bleef even wachten. In dien tusschentyd is eerst de jongeling over de hooge borstwering geklommen en heeft zich daarna naar be neden geworpen; zijn meisje volgde hem onmiddellyk. Beiden waren spoedig dood. Aan den commissaris van politie hadden de ongelukkigen het volgende briefje gestuurd „Mijnheer de commissaris, ondergetee- kenden verklaren vry willig zich in den dood te begeven”. Een liefdesgeschiedenis is de oorzaak van het drama. p de Een plattegrond van één der hui comité zal ook spreker gaarne zien. De heeren zullen dien wel willen geven. De heer II. M. den Uyl heeft niet gezegd dat hij bang was, dat er krotten zullen komen. Spreker zou alleen vooraf willen zien welk type huizen er komt. Toen de heer Van Boven hier zijn lezing over Volks huisvesting hield, werden er lichtbeelden vertoond van huizen, welke spreker hier niet zou willen zien. De voorzitter zegt dal Burg, en Weths. gemeend hebben deze zaak met spoed te moeten behandelen. Uitstel acht spreker niet raadzaam; er zjjn nog zooveel formali teiten te vervullen. De quaustie van het bouwen der woningen heeft, naar sprekers inzien, niets te maken met wat thans aan de orde is: de verkoop van grond. Het argument van den heer Van Sonsbeek: dat er twee raadsleden afwezig zijn, geldt ook by spreker. Dit argument zou geen argument zijn, als de oproeping voor deze vergadering tydiger had kunnen geschieden; maar nu de leden eerst hedenmorgen ge convoceerd zijn, is het een zwaarwegend argument, dat twee leden afwezig zyn. De heer P. van Sonsbeek wjjst er nogmaals op dat de leden met goed weten waar gebouwd wordtspreker acht het wen schelyk dat het terrein met paaltjes wordt aangegeven. De voorzitter noemt dit eefi-quai van individueel inzicht. Het groote heeft ter visie gelegen en daarop was dit terrein duidelijk aaugegeveu. Niette kan het natuurlyk nog wel met paaltjes worden aangeduid. Zonder hoofdelyke stemming wordt be sloten het adres aan te houden. De voorzitter verzoekt den leden van het adres en van het advies van Burg, en Weths. goed kennis te willen nemen eu het terrein te gaan kyken, opdat de zaak in de volgende vergadering kan worden afgehandeld. 3. Aan de orde is het reeds vroeger vermelde adres van de stokers der gas fabriek. Voorgelezen wordt het advies van Burg, en Weths., waaruit blykt dat dit college voorstelt om het weekloon der stokers met f 1 te verhoogen, in afwijking van artikel 2 der verordening regelende de jaarwedden der gemeente-ambtenaren. In verband met het zware werk, dat de stokers moeten verrichten, achten Burg, en Weths. deze verhoogin hillyk. De heer van Sonsbeek herinnert er aan dat bij de behandeling van de begroo ting voor 1913 niet alleen het loon van de stokers, maar dat van meerdere beambten der gemeente is verhoogd, bij wyze van toeslag, lot 1 April. Die toeslag beeft ten gevolge gehad, dat de stokers nu adressee- ren om loonsverhooging. Burg, en Weths. zullen zich zeker beter hebben ingedacht in den werkkring der stokers dan de raads leden; vandaar hun advies. Tegenover inwilliging van dit adri naar sprekers inzien, dat ook de aan de andere ambtenaren me opgehoudeu, en wanneer nu de zin krijgen, dan heeft de raad i in de volgende vergadering die anderen; bef zal dan „neen” te zeggen. Spreker zou Burg, en Weths. nog een week willen gaven om over de zaak na te denken. Blijven zij van oordeel dat het werk zwaar ia en het loon daarom verhoogd moet worden, dan zal spreker daarin mee gaan. De wethouder H. A. Schreuder zegt dat een aanvraag als thans behandeld wordt eerst tot Burg, en Weths. gekomen is. Burg, en Weths. hebben toen het juiste standpunt ingenomen door te zeggen, dat zy geen vryheid vonden om af te wyken van de verordening, welke voor 1914 ver hooging in uitzieht stelt. Burg, en Weths. hebben dit aan adressanten meegedeeld. Toen hebben dezen zich tot den raad gericht, en Burg, en Weths. komen np met een ander advies, ’waarmee spreker zich niet kan vereenigen, aangezien het juiste ant woord reeds gegeven was. Als de raad dit advies aanneemt, brengt hij de heele verordening in disorde. Spreker wenscht de verordening te handhaven. De wethouder G. J. Niekerk noemt wat de heer Schreuder zegt waar. M»arspreker is het niet eens met den heer Van Sonsbeek. De vraag is, of het vak van stoker voldoende

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1