Lï. Ai Varkensvoer met Suiker, ISWEETNIAY Kennisgeving. Kunsttanden Doctor LEHMAN SON, Jongelui van lekkerktrL Een flinke Boerenknecht, renanr, Een flinke Dienstbode,, Vior bel mm Seizoen!. Cnudisn Ze£el-» Trouwrinpn EVi* SUNLIGHT MELKCEREEDSCHAPPEN. FONGERS PRIJZEN 1913. Gebr. Rozenthal, Advertentiën rits Boen TOILETZEEP BILJART mei toeMeon, Advertentiën. Eon f-Mtai HOOIBERG SIGARENMAKER. Een flinke Knecht, Een Boerenknecht, Boerenknecht, Een net Meisje Een Dienstbode, Een Dienstbode, Een Dienstbode Boerenmeid, Atelier Fotografie BLOEMEN De vredeln't zicht, W. ROUS Wzn., 't BROEDEIEREN. Vraagt nv Bon Wanneer moet men DUPUIS Pillen gebruiken? Blatchfords Kalvermeel, het beste! M. VERHEUL, STREMSEL en KAASKLEURSEL COSTER te Gouda. VESSANEN A LAAN, Wormerveer. JJ.Swartsenburg, JACHTWATER a f 2 per Tand, 4 40 per Gebit. Oppert 156, Ratterdam. HAARLO bij Borculo. TE KOOP: Schildersknecht en een HALFWAS. Kleermakersknecht, GEVRAAGD, T. W. VAN OEN HOUTEN is dagelyks geopend. Feestdagen geopend van 9-5 uur. A. v. d. HOVEN, Ben LEERLING. Frambozen .Citroen .Ananas A. LEENMAN. ZEEP CrediBten, Oépositi's, Scbaldhrievei. Rump's Haarklenrsel, I -Medicinale- en Toiletzeepen: A. N. van ZESSEN,! H.H. Landbouwers! Geen Prijsverhooging C. v. LEEUWEN, lVUlAUUUAÜllen J. T. SWARTSENBURG, Kleiweg, GOUDA. GRATIS!! N. VAN ZESSEN, Spuorwegstr., GOUDA, Tel. 269, Auto-garage en Verhuurinricbting. IJzernAgazijn, Oudewater. Keukeu- en Waschfurnuizen, SWARTSENBURGs van Rijwielen en Onderdeelen, J. VERKROOST, STOOP ZOON, nemen geld 4 Deposito, Verhuren Loketten COUPONS. TE KOOP, Laxeerend, Gal-afdrijvend en Bloedzuiverend. i. ROODE PILLEN Alleen zij laxeeren bo,,de„. -:- De DUPUIS PILLEN -:- Alleen zij reinigen het bloed, Kritieke leeftijd, 75 Cents PER DOOS. Generaal-Depöt voor HollandE. OSTERNIAHN Co., Keizersgracht 347, Amsterdam. „SANGUINOSE". bij OeSCHOUTEN Zoon RATTENDOOD Photografie Ravesteijn TE KOOP LIJNZAADKOEKEN. UROGEEN- gerookt PAARDENVLEESCH; C. A. PRUliT Ca.. Lekkerkerk. TE KOOP: Een gekruiste JONGE BEER, Ondertrouwkaarten en-Brieven. VAN ZESSEN's A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven. v Verslag der Qesnndheldscommissle te Schoenhoven, over het Jaar 1912. (Vervolg van No. 3440.) C- Verontreiniging van de lucht (stank van fabrieken,enz.) Schoonhoven. Zooals vermeld in het vorig jaarverslag, kon de firma H. A. Sphreuder Co. zich niet ver eenigen met het besluit van B. en W., ge nomen naar aanleiding van hare aanvrage om vergunning tot uitbreiding van de voor malige tot hare verffabriek beboorende lak- Btokerj), en ging zjj daarvan i n hooger beroep bjj J; V® Kananyin. tjj Koninkljjke beslissing, dd. 86 Februari 1912, naar aanleiding daarvan genomen, werd het besluit van B. en W. ver nietigd en afwijzend op de aanvrage beschikt op de navolgende gronden„dat zoowel uit „de ach rif tel yke behandeling der zaak, als „mt de inlichtingen, verstrekt namens de „appeltoerende firma in de openbaae ver gadering van den Raad van State, afdeeling „voor de geschillen van bestuur, waarvan „over deze zaak verslag is uitgebracht, moet „worden afgeleid, dat de lakstokery der „appelleerende firma op 28 Februari 1911 „door brand, mtstaan door het gebruikmaken »f ln.r,1, ln8.» '9 verwoest, zoodat voor -5* herstellen der inrichting, ingevolge „art, 14 sub S der Hinderwet, een nieuwe „vergunning noodig is en mitsdien de aan gemelde firma verleende vergunning van „8 November 1904 tot uitbreiding van bare „verffabriek is komen te vervallen; dat „derhalve B. en W. op het verzoek der „thans appeHeerende firma, om de tot hare „verffabriek beboorende lakstokery te mogen „uitbreiden, afwyzend hadden behooren te „beschikken. Door genoemde firma werden alsnu twee nieuwe aanvragen aan B.en W. ingediend:een om vergunning om bet gebouwtje, dat na den brand in Februari 1911 door haar weer WM opgebouwd, tijdelijk te mogen beugen tot net fabnceeren van vernis en het koken van olie; en een om een nieuwe^ vernis- fabnek van grootere afmetingen te mogen oprichten op het ten noorden van het be staande gebouwtje gelegen perceel, kadastraal bekend in Sectie B no. 1447. Op het verzoek van B. en W. om advies betreffende deze aanvragen, berichtte de Commissie het volgende: Wat betreft/le eerste, dat, zooals bekend is, dergelyke inrichtingen door den aard van baar bedrjjf steeds grooten binder voor de omgeving veroorzaken en daarom i 5®?..,°°ÏPunt van volksgezondheid als schadelyk moeten worden aangemerkt, dal men met verschillende middelen getracht beert dien hinder weg te netnen, maar dit nimmer volledig is mogen gelukken en men daarom elders reeds de meening is toegedaan, dat dergelyke inrichtingen alleen in fabrieks- wnken behooren te worden toegelaten, en 5. uÜl 8 10 die richting wordt gestuurd; rblykens aan de Commissie verstrekte inlichtingen, die hinder door toepassing van het z.g.n. SOramersche systeem wel tot ge ringe proportion, in vergelyking met dien v u 8 a»voerw(jze, kan worden terug gebracht, vooral voor de naaste omgeving, maar zulks alleen indien dit systeem te allen tyde goed wordt toegepast .en deuren en ramen der fabriek zooveel raogelyk gesloten gehouden worden; dat echter juist het feit, ?u ,5 ,r®8u,taten van dit systeem geheel arhankelyk zyn van de meer of minder juiste toepassing daarvan, en het voor de overheid wel ondoenlyk zal bljjken een geregelde contröle daarop uit te oefenen en er boven dien ook geen ander afdoend systeem blijkt de C°m.m»S9ie vreezen doet, dat, byaidien de toepassing van het Sommerscbe- oi van eenig ander systeem aan boven- genoerade firma als voorwaarde voor een vargunning werd opgelegd,, de belangen van de volksgezondheid niet voldoende zouden zjjn beschermd tegen eventueele schade en hinder; dat zy op die gronden, alsmede op grond van de elders opgedane ondervinding en overeenkomstig de elders te dezen aanzien gehuldigde meening, aan hun College ernstig in overweging gaf, een zoodanige inrichting in de bebouwde kom der gemeente niet meer toe te laten, en derhalve op het verzoek dier firma een afwijzende beschikking te nemen; en dat de Commissie vernomen had, dat men ook elders met déf'gelyke inrichtingen, zooals o.a. te Rotterdam, minder aangename ervanng had opgedaan, en bun College wellicht daarin aanleiding zou vinden, om ook b(j de Bouwpolitie in die gemeente eenige nadere inlichtingen dienaangaande in te winnen. En wat betreft de tweede aanvrage, dat de Commissie, onder ver wijzing naar haar advies omtrent de eerste, de aandacht van B. en W. wenschte te vestigen op de volgepde punten: dat de aanvraagster, die in hare overgelegde be schrijving zelve erkent, dat het Somraersche systeem niet geringe gebreken aankleven, door een geheel nieuw systeem deze ge breken volkomen meent te kunnen onder vangen; dat echter de ondervinding, met de verwoeste inrichting der firma opge daan, geleerd heeft, dat de meeste stank veroorzaakt werd niet door de dampen, die afgevoerd werden, maar door die, welke niet afgevoerd werden en een uitweg uit het gebouw moesten zoeken; dat dan ook met grond betwyfeld mag worden, of met hermetisch gesloten deuren en ramen ge stookt kan worden, dat er toch altjjd iemand in de inrichting aanwezig zal moeten zyn; dat zelfs, indien met het geheel nieuwe systeem van aanvraagster volledige afvoer der dampen uit de werk plaats verkregen werd, ook dan nog met grond betwijfeld mag worden, of de door aanvraagster beoogde condensatie voldoende zal zyn, omdat toch de verbindingsbuis, nadat eenigen tjjd de warme dampen er door zyn geleid, de temperatuur hiervan zal aannemen en van condensatie dan wel geen sprake meer zal kunnen zyn; dat, naar het oordeel der Commissie, deze omstandigheden tot nog grooter omzich tigheid in dezen moeten leiden, indien men daarbij aanmerking neemt, Uat, volgens de overgelegde beschrijving, een aanmer kelijk grooter aantal ketels in gebruik zal worden genomen, dan tot dusver, en de nieuwe inrichting zelve aanmerkelijk dichter nabij de omwonenden zal worden geplaatst; en dat, anngezien dus op zwaarwichtige Sronden ernstige schade en hinder voor e volksgezondheid mocht worden ver wacht, de Commissie meende, B. en W. met nog te meer ernst in overweging te moeten geven, ook op bet tweede verzoek een afwijzende beschikking te nemen. Op de eerste aanvrage werd door B. en W., niettegenstaande de firma slechts een tijdelijke vergunning verzocht had, een definitieve vergunning verleend, op grond van de overweging, dat de wet geen tjjdelyke vargunning kent, anders dan in het in casu uitgesloten geval van art. 12, alin. 4 der Hinderwet. Aan deze vergun ning werden de navolgende voorwaarden verbonden: a. De ketels moeten nauw keurig op de vuurhaarden sluiten, rondom den bovenrand voorzien zyn van een goot of sleuf, om bjj overkoking de olie op te vangen en te kunnen afleiden, zonder met vuur in aanraking te komen, en gedekt zyn door een goed sluitenden helm of walmtrechter,dieoverde overkooksleuf heen- reikt. b. De dampen zullen door een exhauster van voldoende capaciteit uit de helmen gezogen en geleid worden naar een ruimte, waarin zjj door besproeiing worden gewasschen, alvorens naar den schoorsteen te worden afgevoerd. Op de tweede aanvrage verleenden B. en W. vergunning voor een proeftijd vïfilzes maanden, en verbonden daaraan de navol gende voorwaarden: a. de ketels moeten nauwkeurig op de vuurhaarden sluiten, hermetisch gesloten of rondom den boven rand voorzien zjjn van een goot of sleuf, om bjj overkoking de olie op te vangen of te gunnen afleiden zonder met vuur in aan raking te komen; de helmen of walmtrechters moeten er over heen reiken, b. De niet gecondenseerde dampen uit de lange of horizontale koelpyp mogen eerst op een hoogte van 10 M. in den schoorsteen worden afgevoerd, c. De condensatie-producten mogen niet in deScheepmakershaven worden afgevoerd, dan nadat zjj in den syphon vol doende zijn bevrijd van olie, vetzuren en anderfe zwevende bestanddeelende afge scheiden stoffen moeten verwijderd en mogen in geen geval in het openbaar water geleid worden, d. De volgende brandbluschmiddelen moeten aanwezig zijn: een jjzeren bak van 3 kub. M.. met zana gevuld, en een cylinder met koolzuur onder een druk van 30 atmos feren, op te stellen in een kast buiten den zuidelijken gevel van het westeljjk lokaal. Op een verzoek van den Hoofdinspecteur om mededeeling, welke nadere stappen door de Commissie waren gedaan, om de weder inwerking stelling dezer fabriek in de kom der gemeente te voorkomen, deelde de Commissie, onder overlegging van een af schrift van het besluit van B. en W. mede, dat door haar geadviseerd was de gevraagde vergunning te wyzen van de hand. In- tusschen heeft de betrokken firma in het afgeloopen jaar geen gebruik gemaakt van I de tweede vergunning, ofschoon determjjn, binnen welken de fabriek moest zyn voltooid en in werking gesteld, door B. en W. was bepaald op 1 November 1912. Deze ver gunning kan mitsdien als vervallen worden beschouwd, zoodat het bedrjjf thans uitge oefend wordt op grond van de eerste ver gunning, met de daaraan, hierboven ver melde voorwaarden. Een klacht omtrent stank van beenderen, die op sommige dagen in de kom der ge meente in een schuit werden geladen, werd ter kennis van den inlader gebracht, met het gevolg, dat voortaan de inlading buiten de gemeente plaats vindt. streefkerk. B. en W. verzochten bet advies der Commissie omtrent eene aan- I vrage om vergunning tot het oprichten eener verffabriek. Aangezien deze fabriek reeds sedert het najaar van 1911 in werking was en de Commissie dus op dien grond in de meening verkeerde, dat het hier veeleer een aanvrage om vergunning tot uitbreiding I gold, berichtte zjj, dat h. i. tegen de voor genomen uitbreiding uit een oogpunt van volksgezondheid geene bezwaren bestonden. Op een vraag van B. en W. waarop de geleerdheid der Commissie berustte, dat in dezen van uitbreiding en niet van oprichting behoorde gesproken te "worden, berichtte zjj, dat hare kennis steundé op een door haar ter plaatse ingesteld onderzoek. Uit een nader schrjjven van B. en W. bleek I baar echter, dat in dit geval toch van een aanvrage om vergunning tot oprichting I moest «worden gesproken. De Commissie I kon echter bezwaarlijk weten, dat het in I deze gemeente mogelük was, eerst een in richting, vallende onder de Hinderwet, op te richten en in werking te brengen, en dan eenige maanden later de voor de op richting vereischte vergunning aan te vragen. (Wordt vervolgd.) BllBGEBLIJKE STAND. Alblasserdam. Van 18—26 April. Geboren: Geertje, d. van A. Vink en T. Loohuis. Hendnka Catharina, d. van E. A. Verkerk en B. C. de Kok. Getrouwd: K. Zwart, oud 18 j. en A. Hardenbol, oud 18 j. Overleden: W. Coomans, oud 82 j., weduwe van J. M. Bécude. - M. Romejjn, oud 86 j., weduwe van A. Groen. A. C. Roggeband, oud 6 m. Rergambacht. Van 10-28 April. Geboren: Cornelis, z. van A. Broere en J. C. van Djjk. Dirk, z. van T. Berkouwer en S. Boesberg. Arie, z. van H. Looren de Jong en G. Verkerk. Getrouwd: C. van Vliet, oud 31 j. (won. te Gouda) en A. van Wijngaarden, oud 24 j. P. den Butter, oud 21 j. (won. te Schoonhoven) en M. Boon, oud 22 j. Overleden: J. J. Oskam, oud 42 j., echtgenoot van M. van der Bas. A. M, Kroone, oud 9 w. Gieaaendain. Van 18—25 April. Geboren: Adriana, d. van J. B. Blok land en M. Huizer. Adriaan, z. van J. W. van Noordenne en T. Kooijman. Wouterina, d. van P. van Wjjngaarden en M. Slob. Arie, z. van G. Brouwer en N. van de Minkelis. Olegsen-Nienwkerk. Van 1—31 Mrt. Geboren: Heiltje, d. van C. Verrips en J. Kuiper. Ariaantje, d. van W. H. Stek en L'. Heikoop. Getrouwd: E. Koojjman en J. Kuiper. J. D. van Weelden en E. van den Dool. O verleden: W. van Houwelingen, oud 80 j., wed. van A. Hofwegen en A. Huisman. Ltn*choteu. April. Geboren: Geertruida Arnolda Maria,d. van A. van Roojjen en G. P. Verhaar. Willem Gerrif, z. van P. van Kempen en M. den Boggende. Cornelia, z. van C. van Apeldoorn en ,C. Velthuizen. Hendrikus Johannes, z. van H. v. d. Bosch en A. Peek. Metje, d. van W. van Grevengoed en T. van Beek. Pieter Marinus, z. vbo P. Gouderjaan en A. Spek. Getrouwd: R. Kroes en A. van den Bergh. A. van Leeuwen (won. te Willes- kop) en M van Dommelen. Nieuwerkerk a/d IJ. Van 11-25 April. Geboren: Dirk, z. van A. J. Albers en A. Speksnijder. Cornelis, z. van R. den Hollander en J. C. Stofbergen. Getrouwd: L. Dekker, oud 30 j. en A. Versteeg, oud 37 j. C. van Vliet, oud 32 j. en B. van Vianen, oud 26 j. Overleden: S. Fjjan, oyd lij. G. N. Boer, oud 14 m. Oudewater. Van 18—26 April. Geboren: Antonia Elisabeth, d. van C. van Achthoven en J. C. de Ruiter. Margaretba Oswaldina, d. van P. de Korte en G. Sentner. Getrouwd: D. W. J. van Niekerk en J. van der Mispel. C. Hoogendoorn en A. Smaling, Waddinxveen. Van 10—24 April. Geboren: Gerrit, z. van A. Groen en E. Borg. Johanna Maria, d. van Th. van Kleef en A. C. van Zoelen. Willem, z. van B. P. Rietveld en M. C. Loef. Getrouwd: W. van Wyngaarden en W. M. van Wageningen. J. Qualm en en K. A. Breed jjk. Overleden;. W. Rietveld, oud 2d.— J. C. Hoogerdjjk, oud 5 w. J. A. Horde, oud 48 j., ecbtgen. van A. Bikker. B. C. Hoogerdijk, oud 6 w. S. Hoogendoorn, oud 73 j., weduwe van H. ten Zjjtbof. E. in 't Hout, oud 31 j., ecbtgenoote van G. Pellekooren. Het BESTUUR van de polders Vllst- Westzjlde, VIIat-Oo«tzi|de en Bon- re pa* brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden, dat overeenkomstig de bepalingen, vervat in de Keur van deze polders, vastgesteld den 15. September 1911 en goedgekeurd door H. 11. Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland den 26. September 1911 en in de Keür van deze polders vastge steld den 17den Januari 1906 en goedge keurd door H.H. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland den 20sten Februari 1906, door het gezegde Bestuur op Vrydag den 9den voor de polders ÜMt-OoMtzijde en Bonrepax en op Zaterdag den lOden Mei 1913 voor den polder Vlist- Wt'MtzUde de Schouw zal gevoerd worden: lo. over de Heulen, Bruggen, Hoofdeinden en Bruggenhoofden; 2o. over de Weteringen en Vlieten; 3o. voor.de polders Vli*t-<»o*tzyde en Bonrepas het opmaken van den weg. VIlat, 26 April 1913. D. TEIJIKCK, Voorzitter. Plaatsing zonder pjjn en met schrifteljjke garantie. Alle tandheelkundige operation geheel pjjnloos. Bjj plaatsing vanaf 3 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. Voor een beperkt aantal jongelui boven de zestien jaar is de iy*0 lot IS Mei opengesteld (zoowel voor Dames als Heeren), om aio werkend lid der Zangvereeniging „De Unie" toe te treden. Aanmelding hiervan kan geschieden bjj de Bestuursleden B. HOEST, D. BOUDE- STEIJN en H ROEST Jh. H6tel-Pen*lonHaarlo (Gelderl.), rustig verbljjf, ruime frissche kamers. Volledig Fenolon vanaff 1.50& f 3,— p. d. Beste inform, vai vorige logeergasten. VRAAGT PROSPECTUS. E. KOOSNINK. met HEEFT ^n SPILLEN. Adres den Heer J. v. d LINDE. Krimpen a/d IJmel. gevraagd k f 0.20 per uur, bjj A. WOUDENBERG te Schoonhoven. gevraagd voor vast w*>rk. STOOMTIMMER- en MEUBELFABRIEK, Bergambacht. Gevraagd, om zoo spoedig mogeljjk in dienst te treden, een reeds gevorderd of bjj ANT. BENSCHOP, Mr. Timmerman, PoLSBROEKERDAM. Terstond gevraagd een Adres: C. AERTS, Haastrecht. TERSTOND GEVRAAGD: Een bekwaam vast werk en hoog loon, alles maatwerk, by W. C. VAN MEIJEREN, Bergambacht! Terstond gevraagd een bekwaam Ook kan een LEERJONGEN geplaatst worden. Adres ADR. FAAS, Ammerstol. GEVRAAGD: P. G., goed kunnend* 'melken en rjjden en ook genegen mede te varen, bjj AART WITZIER te Groot-Ammers. TERSTOND GEVRAAGJ); goed kunnende melken, tegen hoog loon, door CHR. RUPKE, Kralingsche weg 248, Rotterdam. Door bijzondere omstandigheden terstond gevraagd een goed kunnende melken, bjj K. VAN NIELEN te Nieuwerkerk a/d IJssel (Hoofdweg). om direct in dienst te treden: vooral het vee goed kunnende verzorgen, bjj F. VAN VLIES, Stolwukirslüu bjj Gouda. TERSTOND GEVRAAGD: bjj A. VERSTOEP, Kralingsche Veer. Huis en Tuin beschikbaar. Tegen 1 Juni a.s. gevraagd: P. G., bjj een alleenwonend Heer. Franco brieven J. BOOGAERDT te Ouderkerk a/o IJssel. Mevrouw F. MIJNLIEFF, „Zandnak", Krimpen a/d IJssel, vraagt voor Goud» (Regentesseplantsoen), tegen 1 of half Augustus gevraagd uit Nchoonhoven of uit den omtrek. Adrerf: D. HELLENTBALLopi- kerstraat, Schoonhoven. DIRECT GEVRAAGD: boven de 16 jaar, in klein gezin. Adres A. DE GIERCapklle a/d IJssel. DIRECT GEVRAAGD: bij M. RIETVELD, Hofmeester „Reederjj op de Lek 6". Gevraagd in de maand Mei bij B. W. VAN DER HEIJDEN te Haastrecht. Tegen 1 Juni of eerder gevraagd wegens huweljjk der tegenwoordige, een flinke goed kunnende melken, tegen hoog loon. Adres: Q VAN DER HEE, Bovenberg, Bergambacht. VAN Vergrootingen naar elk portret. LijMten in alle Moorten. Westbaven 28, Neheonhoven. voorhanden, om nu of met Pinksteren op de perken te plaatsen: ZWARE PLANTEN IN BLOEI. 2SOO Geranium* in soorten en in knop, 10-13-14 i t. 5000 Hol Ix-Koni li-K. dubbele, groote dub- bele kelken, 8-10-12-14 Ut. ÏOOO Kolbegonla'a,enkele,8-10-12Ct. 400 Ntruikrozen in soorten en knop, 20-25-30 Ut. Voorts: Clivia'*, Dracaena**, Aran- earia Excel»a'a (huisdennetje), Halvla** enz. enz. Zuiver Derksema's Gasongraa- zaad. Alle bestellingen worden thuis bezorgd. Aanbevelend, Boomkweekerjj „DE KWEEKLUST", GROOT-AMMEHS. o— IMF" Aan 't zelfde adres nog plaats voor 00 Cents per fle*ch, kan met 5 deelen water worden ver- I dund, kost alzoo slechts 10 c. p. flescb. j «Afl Eigen fabrikaat. Wederverkoopers flink rabat. I Bergambacht. en daarom heb ik een groote keuze in voorraad, welke voor conenrreerende prjjaen worden aangeboden. Nehooahoven. CKN ONOOTE WASGH KN WKINIQ WERK ZUIVERE ZEEP Be wasch, U ziet het, is groot, doch is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk. UTRECHT, Kromme Nlenwe Gracht 4. Agent voor Ondewater en omatro* ken de Heer A. BUIJ8, Koopman te Oudewater. De Directeur, T. DOORNBOS. in Rlnml 11...:. in Blond, Bruin en Zwart, Excelalor haargroeimiddel KOKO, j Poeder Aromatlqne tegen overtolligen haargroei, j Eau de Kinine, Eau Vegetal, j1 K ulfkammen Q llaarapelden Haarkammenf) i Frlaeerkammen, l llaarberatela, 1 Frlaeerbomtela J Haarzakje*. UoMmetlque, 'i. is bij Schoonhoven. Bekroond met eerste en eerepryzen, van W. Wyandot*, mw. Minoren**, W. 1,4'Ttiorn*. bl. 4ndaiu*lêra en swart lloll. Wltkutveu, alles sterk bevrucht, a ÏO Ut. per stuk Verp. vrü, Vracbt voor Kooper. Verkrijgbaar by F. J. BATS, Stolwijk. vau den grooten voorraad Allea uit nieuw eikenhout ver vaardigd. Aanbevelend, KUIPER TtlnrUrul 14, «OUD*. W n-rfct Waerden. Een nieuwe veer in Horlege 40 Cent met eén jaar garantie, nl. als zy binnen *1 jaar breekt gratis een nieuwe. Verder alle reparatlëu aan Uur werken, Goud- en Zilverfrèrken tegen onmogelijk concurreerende prHzen en met deugdelijke garantie bjj J. N. JACOBS, Horloger, Goudsmid, Kettingatraat 52, Botterdam. WÊÊK^ «Alle reparation worden zon- der prysverbooging aangenomen door W. I>E JONG, Koopman en C. LICHTHART NCHEMK, Bode, Lange Stoep te Lekkerkerl^ Odol-Tamjpasta, Ni va-Tandpasta, Pebeco-Tandpasta,^2 Friederich's-Tandpasti, P Cook's-Tandzeep, Starks-Tandpoeder, Odol-Tandpoeder, Odol-Mondwater, 2 Tandschuiers - bjj - SCHOONHOVEN. Dezo KAASPOEDER is een I afdoe',d en onschadelijk voor behot dmidde! om hel BOL. SCHEUREN. KORT en BLAUW tb01 UT der KAAS fe voor komen. doet tevens de kaas uitmuntend OPDROGEN iW Oe (..-bruiker* lij" t' tevreden over it maken de hoogite prtjien. RIJWIELEN MET VRIJWIEL EN TWEE REMMEN; VOOR DAMES: 81, 99, 122, 142 en 170 Gld VOOR HEEREN. 76, 94, 117, 137 en 162 Gld. Met origineele Sturmey Archer Vrijwiel-Drieversnellingsnacf f IS,- hooger. (Voor rijwielen met vast tandwiel 1 18,- heoger.l In gang, Kollditvlt, ben» en afwerking *U» deae H(Jwlele„ mlD.len* gelijk, ano „let .nperlear, na., elk ander rUwlel van den «elfden pry*. De jfieuwe Geïllustreerde pryacourant I* verschenen en op aanvrage verkrygbaar. rijwielen worden d.or geheel Nederland franco b.,1» geleverd, en - waar niet vertegenwoordigd - geheel gereed gen.oo.eerd In krni verpnkt, toegezondenv.oodat re u» ontvangst terstond bereden kannen worden. Vertegenwoordigers de Heeren s P. SCHAKEL, Schoonhoven; J KRAMER, Lopik; CORN. VAN DRIEL, Stolwijk. J. ZIELSTRA, WESTHAVEN 2 lij de Coosi. C< COUDA. s») 1 ekens veihiyg.<»*r A. NATZIJL te H. VAN KOQTEN A. P. DEN HOED B. MINKEMA R. KOK J. v. o. KNJJFF P. DE JONG Pzn. A. VAN DIJKEN M. COOIMAN G. v. WIJNGAARDEN A. VAN WALSUM Pin. M. A. VAN BEEKUM K. SLUIJS D. BROUWER K. STOLK JAC. STÜRM M. BOUWER W. A. PAPE F. VERWAAL M. DE BRUIN Pzn. Stolwjjk. Monlfoort. Polsbroekerdam. Groot-Ammers. Moordrecht. Benthuizen. Schoonhoven. Polsbroek. Benschop. Bergsmbecht. Ouderkerk a/d IJ. Meerkerk. Oudewater. Oud-Alblas. Nieuwerkerka/dlJ. Lekkerkerk. Nieuwerbrug. IJsselstein. Driebrugge. Gouderak. Bytulgfabrlkant Levert zonder prjjsverbooging verschil- londe merken AUTOMOBIELEN, zoowel de goedkoope, lichte Wagentjes als de grootere 1ste klas merken. Beveelt zich aan voor alle voorkomende reparatlëu. Vertegenwoordiger der F N-Autoeno- blelen, Motorry wielen en BUwlelen. Voorbanden Kuipen, Staren, Wringtobben Kaasvormen, Karns, Persen, uit de alom bekende Fabriek van A. BLOM, Aarlanderveen. Kinder^' Promenade- en dicht slaande Wagen*, VLECHTWERK, PRIKKELDRAAD, BBANOKA8TKN, BASCULEN, TEER, CARBOLlNEUM, Klaargemaakte Verf, DClKffli- ijfrKLAMPIJPEN «na- worden in alle couranten zonder prya- verhoogtng geplaatst door AdvertentiebureauCOUDA. DE GOEDKOOPE WINKEL ongekend lage pryzeu. Minzaam aanbevelend, Stadhuisstraat 7, Schoonhoven. SchefferspleinUOBDBECHT, met één dag opzegging 3 pCt.op langeren termjjn tegen overeen te komen rente; (safe deposit), volgens te hunnen kantore verkrijgbaar tarief; Voeren EFFECTENORDERS uit; Koopen by groote en kleine partyen, DUPUIS PILLEK zjjn een afdoend, middel legen ontstehlng van uinng en Ingewanden en verdrijven de kwade sappen uit liet bloed. Al» men »le, ht .Inapt en door benauwde onrn.lige. nfninttende nnehten heeft. Al* men «eiiuwaelitig Is en «leb onprettig voelt. Wanneer men la.l van inang heeft. Al. men geen eetln.t heeft, t HIJ Oprispingen Bitteren smaak en sijjm in den mond Gele en beslagen tong; Slechten, onwelriekenden adem; Last van gal en fluimen Zuur (maagbranden) Neiging tot braken; Hoofdpijn; Suizen in de ooren; Duizeligheid of draaierigheid; Ontsteking; Drogen hoest, vooral na het eten; Belemmerde ademhaling, heesch- Verstopping; [heid; Migraine; Onzuiver bloed; anriele inen niet BOPIIIS l'Ulen te gebruiken, want All 1» zacht en zonder kramp, zonder dat men een bepaald didet behoeft te Alleen zij drjjven uit de maag gal en alijm af, die de spjjavertering belemmeren. TV; 7rrrr~ Je werking der darmen, want zjj verdrijven daaruit geregeld de daarin Alleen ZIJ regelen achtergebleven spüsresten en genezen do verstopping. daar zjj voorat op het blood inwerken, zuiveren zjj bet, doen het een schoonmaak ondergaan en bevorderen den bloedsomloop. Om misselijkheid, congestie, duizeligheid, hoofdpijn, branderigbeid^en mie kwalen te verdrijven, die met de bedaagdheid komen, is het bepaald noodig, dat de vrouwen DUPUIS Pillen gebruiken. «yn samengesteld uit plantensappen; zjj worden bij bet eten gebruikt, vermengen zicb daardoor met de spjjsbrjj en gaan in het bloed over; zjj komen dan ook tot in de uiterste uit hoeken van het lichaam alle kwade sappen en onzuiverheden opzoeken die het verontreinigen. %9 UI! VlUUnoil a/era ara». - ------ O Daar eal sliim. slechte spjjsvortering, de voornaamste oorzaken der migraine zjjn, is het Migraine, voldoende DUPUIS Pillen te gebruiken om die geheel kwijt te worden. Atorkrygbaar bjj de meeste Apothekers en goede Drogisten, o.a. bjj A. N. VAN ZESSEN TE SCHOONHOVEN. Sinds 1880 in den handel. j FHIMA gehalte, LAGE pry*. Uilsluitend verkrjjgbaar 1 OOSTZEEDIJK, ROTTERDAM. H.H. Handelaren korting. Vinnm Hangu!no*uin, in vaeno. Zuiver plantaardig touleum. Telkens meer menschen komen tot de overtaiging dat zjj geen gewoon staal verdragen; zjj probeeren het; een paar dagen, een paar weken gaat het goed; dan is de maag in de war, ue eetlust weg, de spjjsvertering gestoord. Gelukkig wordt het tegenwoordig meer dan vroeger ingezien. Prof. Nothnagel uit Weenen zegt het met zoovele woorden: „bet staal moet ons in organische verbinding worden toegediend door de plant." En tal van Ijjders aan bloedarmoede ziju gekweld en in hunne genezing belemmerd door eigenwjjze menschen, die dit niet wilden begrjjpen. Ge lukkig tegenwoordig breekt de Sanguinose zich meer en pieer baan; de een vertelt het aan den ander: „Mjjne ervaring van de Sanguinose is voortreffeljjk. Jaren heb ik gesukkeld met bloedarmoede en zenuwzwakte, totdat ik eindeljjk met de Sanguinose begonnen ben. Reeds bjj de tw«ei ----- veer I Gaslaan 262, Den Haag. voelde ik m{j krachtiger, bij de vierde kon ik "mjjpe #mrkzaamlieden weer behoorljjk verrichten en had ik' ook een uitBfb£enden_eptlost. Mej. v. WAV 8,-; 12 fl. f 15*,-. Prjjs per flacon f 1,50; 6 fl. j iz u. Bij alle eerste Apothekers en voorname Drogistbn. WACHT U VOOR NAMAAK! De Riemerstraat 2c/4. VAN DAM Co., Hon Hang. Te Schoonhoven bjj A. N. v. ZESSEN; te Gouda bjj ANTON COOFS, Wjjdstr. en Mej. v. LOON, firma Wolff «fcCo., Westhaven. van de bekende fabriek van V AN BECK- HOEN en VAN IEKSEL te Leur, te BERGAMBACHT. van W. KRAAL Jr. te Kampen verdelgt in één nacht alle ratten. Onscha delijk voor huisdieren. Bjj alle Drogisten voor handen k 30 Ct. p. carton. Hoofd verkooper: A. N. vaw ^ESSEN, Schoonhoven. TE BERGAMBACHT. Eiken Dinsdag den gcheelen dag geopend. Moderne uitvoering in elk formaat. met breede wielen, bij C. VAN HAM, Stolwijk. De KAASMAKERIJ is thans overal in volle werking. Dringend en nog een* dringend wordt men verzocht er goed op te letten, dat het afkomstig is uit de zoo goed bekende fabriek der firma De qualiteit van deze'ftlÊkaten voldoet aan de hoogst gestelde eiscben men denke slechts aan de 120 Eere-Prjjzen, Gouden en Zilveren Medailles der laatste Tentoonstellingen, benevens Koninkljjken Eereprjjs.^^^ M|F* Overal verkrygbaar in Flesschen en Kruikjes. "TP# OPGERICHT 1705. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murvre Merk „STEK" en „W L'\ en NO ABOONEN KOEKENmerk „W L'% uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diploma FarH* 1990. Negen Gouden Medailles. WEG MET HOOFDPIJN, influenza, rheumatiek, jicht, kies- en aangezichtspjjn. De kwade voch ten, welke deze kwalen veroorzaken, worden afgevoerd door gebruik van tabletten. Succes gegarandeerd. Verkrjjgbaar per koker k f 0,45 bjj alle goede Drogisten. Hoofdverkooper voor Schoon hoven en OniHtreken A. N. VAN ZESSEN. Verder bjj ANT. COOPS, Goüda. P. DEN DUIJN, Vreeswijk. A. VAN WALSEM.OuDEnKEBKA/nlJ. A. RIETVELD, Nieuwpoort. J. STAM Gz., Streefkerk. A.GROENEVELD Lz., Krimpen a/dIJ. J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d L. Hiermede geven Onder- geteekenden aan hun klanten kennis, dat zjj weer voorzien zjjn van le kwaliteit ook verkrjjgbaar bjj J. BOON, Elshont a/d Kinderdijk en B. NOORLANDER te Bergambacht. Te Schoonhoven neemt de Heer J. ESHUilS dageljjks bestellingen aan op versch- tin gerookt Faardeu- vleesch. Aanbevelend, FIJN,DUURZAAM, GEURIG. EEN NIEUW MODEL zoo goed als nieuw. Fr. br., onder motto „Biljart", aan het POSTKANTOOR te Arneide. TE KOOP: geboren begin van September 1912, groot genoeg om verschillende Zeugen te winnen. Te bevragen I. KAELUE, Landbouwer te Werkendam. Kleiweg; GOUDA. OVERTREFT alle middelen tot bestrydlng van hoofdonreiu en kost in flacons van 150 gram slechts f 0,33. Te bekomen bjj Oud-Alblas. Capelle a/d IJssel. Brandwijk. ld. M OLENAARSGR aaf. Meerkerk. Nieuwerkerk a/d IJ. Molenaarsgraaf. Langerak. Leerdam- Bergambacht. G. VONK, Z. de VOGEL, C. van ZESSEN, K. LOOPIK, L. de HAAS, J.v. MIDDELKOOP, Lopik. C. v. KLAAREN, Cabauw. W. BROUWER, J. den OUTER, A. MOURIK, G. van ZESSEN, M. BOGERD, C. G. v. d. BERG, K. HOOGENBOEZEM, Opperduit. A. RIETVELD, Nieuwpoort. E. DE JONG, Nieuw-Lekkerland. A. NATZIJL, Stolwijk. A. R. v. d. BERG, ld. A. GOSMAN, Vianen. Wed. ZWIJNENBURG, Langerak. B. ZWIJNENBURG, ld. W. van REES, Bleskensgraaf. J. de VOGEL, Ottoland. A. VINK. Id. C. v. STEENIS, Noordeloos. C. VERSLUIJS, Brandwijk. Mej.T. TRAPMAN, Goudriaan. L. v. d. ZIJDEN, Ameide.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2