MAGAZIJN Hoogstraat, hoek Weste Wagenstraat, BOTTERDAM. Waarom koopt gij toch Hot is niet noodig, Geen zaak hier te lande f3,75, 4,25, 4,75, 5,50, 6,75, 7,50, 8,50, 9,50 enz. Onze Reclame COLBERT-COSTUUMS BLOOKER'S CACAO J. H. SPOORMAKER, nrant Preserver uit. Marmeren Schoorsteenmantels. Oude Dijk 169,171,173, l75^ROmRDAM, Dames- en Kinderhoeden. SPOORMAKER-RIJWIELEN, (KATTENBURG Co.), COLBERT-COSTU U MS JONCENS-COSTUUMS KINDERPAKJES: DAALDERS Het Teeken! Tegenstanders van de Tariefwet. Magazijn „de Nieuwe Wereld", La Vauqueline-Société Anonyme, N°. 3442. Zaterdag 3 Mei. 1913. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. len Pinksterdag GESLOTEN. 2en Pinksterdag GEOPEND tot 6 uur. GROOTSTE MAGAZIJNEN YAH De Electrische Steenhouwerij DE ZUKD-HOLLANDSCHE fabriekskleeding, die oogenschijiiiijk goedkoop is, doch na verloop van korten tijd als flarden om uw lichaam zit. want tegen prijzen, die elke concurrentie in de schaduw stellen, kunt ge u bij ons voorzien van onze zelfvervaardigde prima confectie. is in staat, zulke solied afgewerkte en prachtig passende kleeding te leveren tegen zulke lage prijzen als wij. fa 94 4'75' 5-r'°. 7.50, 8,75, 10,II,12,50, 1 Vl 15,-, 17,50, 20.-, 23.-, 26.-, 30,- enz. f I 711 2'10' '-,50, 2,75, 3.-, 3,75, 3,25, 3,75, 5,75, 6,75, 7,7,25,' 7,75 enz. enz. in de prijzen f 10,-, 12,50, 17,50, 20,-, 23,-, stellen ALLE concurrentie in de schaduw. Brillen, Buikbanden, Breukbanden BERNARD ROOS, Opticien, Weste Wagenstr. 93, Rotterdam, Telef. 8376 was niet alleen de baanbreek- ster voor cacao tot lagen prijs, maar zij staat tevens 't hoogst in kwaliteit. RIJWIELEN J. T. Swartsenburg, KLEIWEG, GOUDA. KIEST in Juni alleen De Tariefwet SCHAADT HAVEN, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN. Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEEBENGBACHT 12 - DEN HAAG. Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. Fabriek van Ghroainlederen SclioRiiwerk met Chroomzolen. Specialiteit: Filiaal: C. EIJKELENBOOM, A. C. EIJKELENBOOM, RIJWIELHANDEL, OUDERKERK A D IJSSEL. Lakken, nikkelen en alle reparation billijk en spoedig. Eerste klas NAAIMACHINES f Aanleggen van electrische schellen om telefoons ia huizen w tchepea. Hoog boven alle middelen voor kaasbereiding Minder arbeid en meer geld! A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven. BUITENLAND. BINNENLAND. „NEDERLAND" HAAS ELASTIEK! KAASTHERMOMKTEK8. W met en sonder Teer. BW ELASTIEKEN KOUSEN. ELECTRISCHE BRILLENSLIJPERIJ. te bereiken met Itfn 5. Telef. Nb. 1940. dat VERMEULEN*8 NAAIMACHI NES splinternieuw zijn, kan door iederen leek gezien worden, daar de gloed u tegen pry kt. Spotprijzen; ook op afbetaling, re- pareeren en inruiling. KlpatriuU 49, Rotterdam. Prijscourant gratis. van uitsluitend eerste klas merken, in groote keuze voorradig: Borgera „E. N. R.'% „Rover^ en andere, vanaf 0O gulden met degeljjke garantie. Lichte gang verzekerd. Aanbevelend, P. HULLEMAN, Lange Tlendeweg 10, GOUDA. 1^ Bonds-Rywlelhernteller. in alle formaten en pryzen. DEN BURGER door nieuwe en hoogere Invoerrechten. Een belasting. het zwaarst voor groote gezinnen. J- KORTLAND. Seboonkoren. Telef. 10. Adres en Ligplaats der booten te A ma ter dam: Binnen- A matei 30, b/d Commiiuarlwten: Mr. M. M. SCHIM v./o. LOEFF (Pres I, Dr A E ten OPUfH KANTER I^crT A' EMBDEN- Dr' PJ 7 BERE^6s Mr J w Directenr: Mr. j.'w. KONING. V He Maatschappij sluit alle soorten Leienarerieherlng teren tare premiGn. Vrijgevige voorwaarden. i 8 Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren:! BtUJWMEEbTEB, Haven te Neheenhevenen L. C. LAFEKER, Weathaven té Uonda. KAATSHEUVEL (NOORD-BRABANT), (de onrernielbnre xrlioen). Het schoenwerk der toekomst, met 3 inaanjden schriftelijke garantie op de Chroomzolen. Zolen, binnen den garantietijd door- geloopenworden kosteloop vernieuwd. Pryzen A rentznt zander kartlng. Heeren Ryg-, Derby-en Elgstiek-BottineS.alle modellenjf 4,aft. Heeren Pantoffels en Fietsschoenen 3,7ft. Dameslaarzen, Engelsch modelS.ftO, Alle andere modellenS-70. Daipesschoentjesf 3,00 en' 3,—. Kinderwerk zeer Inge pryzen. Alleenverkoop voor Schoonhoven en Omstreken bij: Orool. t mmora. Korl„ D.m l0 bjd yi,eh|,r„g. E 1,1 T „T*op 0n"l«r-herh a/d IJaai l on Omstreken van ROVER-, RIJWIELEN™ DERLANDSCHE KROON.R,(WIELEN, AUTOMOBIELEN en MOTOR- VBB D EB: voomen van Gedeponeerd Handelsmerk van af f 40,— met één jaar garantie. legen eonenrreerende pryzen. uit één stak vervaardigd, is praetiarh, elegant, van eehl linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan hel waschloon voor linnengoed. VerkrpgbaarleMehoonhovenl./h.Mag.v./d.lHaataehappU „BE FAAM» en hjj C. KOHfiaro, Magazjjn .DE STER". I,U Vandaar het Bleed* groeiende nnccez. Wie het nog niet probeerde, doet zich voortdurend schade, want het kenmerkende van Preserver is: In pakken van f O,SO, 6 pak voor f 4,So verkrijgbaar bfl Goüda by A NT. COOPS. Stolwijk A. R. v. d. BERG. Bergambacht D. KASTELEIN. C. G. v. d. BERG. B. HOFLAND. C. van LIMBORGH. JAC. STÜRM. OUDERKEiiK A/D IJSSEL, A. V. WALSUM, Drogist. C. v. STEENIS. T. v. d. HEIJDEN. W. v. REES. J. de KLUIJVER. J. SOEDE. Vlist Lekkehkerk Noohdeloos Meerkerk Bleskensghaaf Ottoland Linschoten Molenaarsgraaf by L. de HAAS. Brandwijk K. LOOPIK en C. v. ZESSEN. Goudriaan T. TERLOUW. w Mej. T. TRAPMAN. Lexmond A. RTETVELD. Hoornaar ZONNEVELD PIEK. Hei- en Boeicop A. de RAAT. Ameide G. den OUDSJEN. Langerak R. VERMEULEN. Groot-Ammers B. BRAND. Streefkerk J. STAM Gzn. Oud-Alblas I G. VONK. GiESSEN-OuoskERK hjj P. C. PESSELSE. NiEuwpooRt A. RIETVELD. Stolwijk A. NATZIJL. V 4' SMOIOÏIMICODRAHT. Uitgavk vak S. it W. N. VAN NOOTEN tx Schoonhovkn. Intercom». Teletoon-nr. 30. O versie kt. DE BALKAN-OORLOG. Men weet, dat de mogendheden zich door den val van Skoetari plotseling voor een moeilijk vraagstuk zagen geplaatst, een vraagstuk, welks oplossing zooal niet tot onderlinge conflicten, dan toch stellig tot ernstige verwikkelingen moest leiden. Conflicten hebben zich tot heden gelukkig niet voorgedaan, inaar de verwikkelingen laten niet op zich wachten. De mogendheden hebben gezamenlijk aan de Montenegrynsche regeering verzocht, Skoetari onverwijld te ontruimen. Dit ligt geheel in hun Inn; immers, Skoetari moet Albaneeach worden; dat ia Oostenrjjk's,dat is aller wenach. Het ia evenwel zeer de vraag of het ook in de ljjn van Koning Nicolaas ligt, om aan dit bevel onverwyld gevolg tegeven. Waartoe zal by haast maken Wat heeft de gemeenschappelijke rloot- betooging der mogendheden, wat bun blok kade hem geschaad? Niets. In weerwil van alles is Skoetari in zyn handen gevallen. Waarom zal hy zich dan nu laten bang maken? Hy weet veel te goed, dat de mogendheden, door bun onderlinge ver deeldheid, tot geen daden komen. Dat is tl gebleken by de vloolbetoogingOosten- ryk wilde troepen aan land zetten, maar Engeland en de andere staten waren daar niet voor te vinden. Zal er dan wèl eens- wiliendheid zyn als bet geldt Skoetari aan Montenegro weer te ontnemen Montenegro's Koning gelooft het niet, en Üostenrjjk gelooft het evenmin; eigeniyk gelooft nie mand bet. Daarom is Oostenryk begonnen met een dreigenden toon aan te slaan. Uitstel duldt het niet, een op-de-!ange-baan schuiven» evenmin; er moet gehandeld worden, en als dit niet gezameniyk kan geschieden, wetnu, dan zal Oostenryk er niet voor terugdeinzen alleen tegen Montenegro te velde te trekken. Ziedaar den locstand. Zal 't werkelijk zóó ver komen, dat we 't verheffende schouw spel te geniéten krijgen, dat een groote mogendheid tégen het kleinste staatje van Europa optrdkt om het met geweld af te dwingen wat het volgens oorlogsrecht toe komt? En zoo ja, hoe zal de houding der andere mogendheden dan zyn, hoe die der Balkan-Staten Verzekerd wordt dat Duitscb» land met zijn bondgenoot Oostenrijk mee zal gaan. Laat het waar zyn zullen Engeland, Fraokryk en Rusland Oostenryk vry spel laten? De Russische diplomaten mogen verzekeren dat zy Oostenryk zullen steunen de diplomaten zyn net volk niet, en het Russische volk zou beslist oproerig worden als zyn Slavische broeders met Russische wapens werden bevochten. De toestand is ernstig en blyft dat, zoo lang Oostenryk agressieve neigingen toont en Montenegro zich niet genegen toont om Skoetari tegen vergoedingen in geld of grond gebied prys te geven. Wie van deze twee zal een draai moeten nemen? Albanië, het nieuwe, door de mogendheden in 't leven geroepen koninkryk, welks grenzen nog niet zyn vastgesteld, heeft reeds een Koning: Essad Pasya, de gewezen Al- baneesche commandant vatt Skoetari, heeft zich als zoodanig uitgeroepen, onder buzo- reiniteit van den Sultan! De nieuwe self-made Koning beschikt over een 15000 man, afkomstig van bel Turksche leger (welke troepen onder bevel staan van Dsjawid Pasja, een medewerker van Essad Paqja en diens reeds benoemde Minister van Oorlog), plus over bet volledige garnizoen van Skoetari, d,t volgens een overeenkomst met Montenegro met de wapens in de hand vrji u de veroverde stad is mogen trekken. Aldi beschikt de nieuwe koning over een vry aanzienlyke strydraacht. Bovendien kan hy rekenen op een grooten aanhang onder zyn stamgenooten, de Albaneezen. Derhalve is bjj geenszins een koning om wien gelachen kan worden, al spot men met de wyze watrop hy zichzelf, zonder medeweten of goedvinden van de „vaders van Albanië", de mogendheden, koning heeft gemaakt. Algemeen wordt aangenomen, dat Skoe tari door Essad Pasja aan de Montenegronen in handen is gespeeld. Het verhaal dat de stad na een hevigen stormaanval genomen ia, was geheel fantasieSkoetari heeft zich de Nederiandscbe ambulance-dokter Koppe- schaar heeft het o.a. verklaard zonder slag of stoot overgegeven. Van een onver- mjidelyken val was geen sprake. Men begrüpt dat de conclusie uit dit alles luidt: Koning Nikolaas en Essad Pasja spelen onder één hoedje, zy helpen elkaar. Natuuriyk met bet doel om elk zyn doel te bereikenEssad het koningschap en Nicolaas Skoetari. Eea nieuwe verwikkeling dus. De taak der mogendheden wordt waarlijk niet ge makkelijker! btaten-geneuaal. tweede kamer. Vergadering van Maandag 28 April. Dien dag zette de Ministervan Oorlog zyn rede voort. Het begrip van de gecon centreerde verdediging moest voorgoed worden uitgeroeid. De voorziening van een onverboedsche» aanval eischte versterking onzer havens, welke voor diepgaande schepen te bereiken W're5'irfM.rdoor l0u 0Pn '«ding van vyandeiyke troepen een volkomen bopelooze onderneming worden. Spreke?zette voorts niteen, waarom men voor de landgrenzen geen forten noodig had. Het fort te Viissingen was in t belang onzer eigen landsverdediging, met in de eerste plaals om de Schelde te versperren. Daarna verdedigde de minister de koepelforten tegenover de vrye batterijen, lot de amendementen komende, deed hij uitkomen, dat alle betrokken militair! autoriteiten, behalve één kapitein, geen verzwaring van het kaliber wilden. Het fort te Viissingen was noodig, en wat de aan bieding van den beer Thomson betreft, deze hield absoluut niets in. Ten slotte: als er by rechts óók leden waren, die persooniyken tegenzin tegen defensie-uitgaven hebben, was hun standpunt dan niet hooger dan by geest verwanten links, als de eersten dien tegenzin Jager stelden dan bet landsbelang? De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaarde uitdrukkelijk, dat de regeering niet gedacht had aan een afsluiting van de Schelde. Hy bracht hulde aan den Belgischen minister van buitenlandsche zaken, die de zaak nuchter beschouwde. Door niemand wss pressie uitgeoefend, noch in aanmoedigenden, noch in ontmoedigenden zin. Persoonlijk had spreker zich overtuigd, dat men bjj de buitenlandsche regeeringen inziet, dat dit ontwerp alleen werd ingegeven door het belang onzer eigen nationaliteit. Door op dezen weg voort te gaan, zouden wy onze onafhankeiykbeid steeds kunnen handhaven. Daarna werd de vergadering tot den vol genden dag verdaagd. Vergadering van Dinsdag 27 April. Dien dag werd de bebaudeling van het ontwerp op de kustverdediging voortgezet. By de replieken, welke nu volgden, ver dedigde de heer Van Vlymen zich tegen den beer Thomson, terwijl de heer Mar- chant van meening was, dat het geld, dat op het oogenblik beschikbaar kon worden gesteld, aan het veldleger besteed moest worden. Voorts oefende bij critiek uit op de mililaire politiek der rechterzyde en van bet kabinet, hierby door den heer Rood- buy zen ondersteund. De beer Tyderaan motiveerde zyn stem over het ontwerp. Hy wilde in de eerste plaats het geld liever besteed zien voor de uitrusting van het leger dan voor blijvende versterkingen. Bovendien was de bouw van een fort te Viissingen uit een oogpunt van neutraliteitshandhaving in elk opzicht ver keerd, terwyi één fort ook ontoereikend was. Om al deze redenen zou hy tegen bet ontwerp stemmen. Ook de heeren De Beaufort en Hu- gen bol tz bleven zich tegen het ontwerp verzetten, waarna de heer Van Karne- beek den bouw van bet Vlissingsche fort verdedigde, om een .coup de main", die een oorlogstoestand schept, te voorkomen. Dit fort was alleen noodig in het belang van onze verdediging, niet echter voor de afsluiting der Schelde, waaraan niet ge dacht werd. De heer Troelstra deed in z\jn repliek uitkomen, dat aan de woorden van den Minister van Buitenlandsche Zaken, dat er geen pressie was uitgeoefend, niet veel waarde gehecht kon worden, omdat deze in een dwangpositie zit. Met het fort te Viissingen versterkten wy onze verplich tingen tot handhaving onzer onzydigheid. In de haven dier stad kon een Engelsche vloot bovendieq invallen, om de onzydig heid van Belgié te handhaven. Na bestrij ding van het betoog van den fieer Thomson kwam spreker op tegen het koude, mate- rialistische standpunt, door den heer Lobman ingenomen. Men inoest eerder de millioenen gebruiken tot verheffing van de geestelijke en zedelijke macht van ons volk. De deugd moest ons schoonste fort zyn en in die richting werkte de sociaal-democratie. Na deze rede werd de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. Vergadering van Woensdag 30 April. Eerst werd de voordracht voor de ver vulling van een vacature in den Hoogen Raad opgemaakt met den volgenden uitslag: Eerste candidaat: Jhr. Mr. H. M. A. Sa- velberg met 41/64 stemmen. Tweede candidaat: Jhr. Mr. R. Feith met 44/63 stemmen. Derde candidaat: Mr. H. C. Dresselhuys met 48/65 stemmen. Daarna werd de beraadslaging over bet ontwerp der kustverdediging voortgezet. De heer Thomson bestreed de argu menten van den Minister nader en wijzigde zyn amendement in dien ziu, dat 6 millioen voor mobiel positiegeschut bestemd werd, 3 millioen voor stations enz., 1 millioen voor verpleging en zoo noodig 2 millioen voor bestaande versterkingen aan de kust. Nu zyn amendement echter onaannemelijk verklaard was, trok bij bet in. De been/Eland verklaarde nogmaals.dat een vyans voor een landing op de kust niet den stewn van een haven noodig heeft en verzocht den minister geen bestellingen van geschut te doen vóór het einde van Juni, jn verband met den uitslag van de ver kiezingen. De neer De Savornin Lohman ver dedigde nader den bouw van het Vlissing sche fort, om Engeland te beletten de haven te nemen. In zyn dupliek verklaarde de Minister van Oorlog dat hjj een open oog had voor de behoefte van het veldleger, maar strategische voorbereiding aan onze kust was nu urgent. Zonder dat de vijand een haven in bezit beeft, was het succes eener landing niet verzekerd. En het was klink klare onzin, dat het buitenland ten aanzien van het fort te Viissingen pressie had uit geoefend. Het voorstel daartoe was ge schied op grond van de adviezen vaq den chef van den generalen staf. Neuzen en EMewoutsdyk waren niet in staat om, zoo noodig, de Wester-Schelde af te sluiteo. fj Niet spreker, doch de heer Roodhuyzen was in deze zaak met de politiek begonnen en hjj ontkende beslist de Jinkerzjjde beschul digd te hebben van gemis aan vaderlands liefde. Na een enkel woord van den Minister van Buitenlandsche Zaken en de dupliekeu van den heer Marchant enden Minister van Oorlog werden de alge- raeene beraadslagingen gesloten. Het amendement-Eland op artikel 1 ver klaarde de Minister onaannemelijk, ter- wyl de stemming4 hierover eye over het ontwerp tot Dinsdag 6 Mei wërd aangehouden. BjJ Koninklijk besluit 'v.an ,28 April is, ingevolge de «Weduwenwet voor de Ambtenaren I860 en de wet van 2 Juli 1898 („Staatsblad" no. 167), aan J. H. Geer- lings, wed. G. J. van Tongeren, onderwijzer by de Ryksnormaallessen en by de daaraan verbonden voorbereidende klasse, een pen sioen verleend van f 92, met ingang van 1 April 1913 te verhoogen tot f 123'sjaars. Bij Koninklyk besluit van 28 April is, ingevolge de Weduwenwet voor de onderwijzers 1905, aan J. H. Geerüngs, wed. G. J. van Tongeren, hoofd eener open bare lagere school, een pensioen verleend van f 414. By Koninklyk besluit van 31 Maart is, ingevolge de Burgerlijke Pensioen wet, aan W. Bebre, brieven- en telegram besteller, een pensioen verleend van f 419. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland beeft bepaald, dat de vergaderingen van de keuringsraden in dit gewest voor de onderstaande gemeenten in dit jaar zullen gehouden worden in de gemeenten en op de dagen en uren gelyk is aangegeven; Te Bodegraven, voor alle ingeschre venen uit Bodegraven op Donderdag 5 Juni 's voorm. 9 uur, en voor alle ingeschrevenen uit Zwamraerdam 's nam. 1 uur. Te Oudewater, voor alle ingeschre venen uit: Oudewaler 's voorm. 9 uur, Hekendorp tO'l» uur, tangeruigeweide 11 Va uur, Papekop lU/i uur. Te Gouda, voor de aan de keuring onder worpen ingeschrevenen uit die gemeente, begrepen in 60 elkaar in regelmatige orde opvolgende nummers, van Zaterdag 14 Juni iederen werkdag lot en met Woensdag 18 Juni dagelyks 's voorm. 9 uur de eerste 45 nummers en 's nam. 1 uur de overige nummers; de ingeschrevenen onder de volgn. 241 en volgende op Douderdag 19 Juni 's voorm. 9 uur. Te Gouda, voor de ingeschrevenen uit Zevenhuizen onder de volgn. 1—10 op Don derdag 19 Juni 's voorm. 11 Va uur, voor de overige ingeschrevenen uit die gemeente 's nam. 1 uur. Te Gouda, voor alle ingeschrevenen uit: Nieuwerkerk a/d IJssel op Vrjjdag 20 Juni 's voorm. 9 uur, Moerkapelle 11 uur, do ingeschrevenen onder de volgn. 1—10 uit Moordrecht lllfe uur, en de overigen uit die gemeente 1 uur. Te Gouda, voor de ingeschrevenen onder de volgn. 1—45 uit Capelle a/d IJssel op Zaterdag 21 Juni 's voorm. 10 uur: voorde overige ingeschrevenen uit die gemeente 1 uur. Te Ree uw jjk, voor alle ingeschrevenen uit Reeuwjjk op Maandag 23 Juni 's voorm. 10 uur. Te Boskoop, voor de ingeschrevenen onder de volgn. 1—46 uit die gemeente op Dinsdag 24 Juni 's voorm. 9 uur; voor de overige ingeschrevenen 1 uur. Te Waddinxveen, voor de ingeschre venen onder de volgn. 1 45 uit die ge meente op Woensdag 25 Juni 's voorm. 9 uur; voor de overige ingeschreveueu 1 uur. Te Alblasserdaro, voor de ingeschre venen onderdo volgn. I —45 uit die gemeente op Dinsdag 20 Mei 's voorm. 9 uur; voor de overige ingeschrevenen 1 uur. Te Alblasserdain, voor alle ingeschre venen uit: Papendrecht op Woensdag 21 Mei 's voorm. 9 uur, Oud-Alblas 1 uur en Bles- kensgraaf l>(i uur. Te Nieuw-Lekkeriand, voor alle in geschrevenen uit: Nieuw-Lekkerland op Donderdag 22 Mei 's voorm. 9 uur, Streef kerk Wh uur. Te Nieuwpoort, voor alle ingeschre venen uit: Nieuwpoort op Vrjjdag 23 Mei 's voorm. 9 uur, Groot-Ammers 9a/4 uur, Brandwjjk lt uuir, Langerak 1 uur, Ameide op Zaterdag 24'Mei 's voorm. 9 uur, Meerkerk IOVa uur, Noordeloos W/t uur, Molenaarsgraaf 11 uur, Tienhoven 1 uur, Goudriaan U/g uur, Ottoland 13/4 uur. Te Vianen, voor alle'ingeschrevenen nitVianen op Maandag 26 Mei 's voorm. 9 uur, Hagestein 11 uur, Everdingen op Dinsdag 27 Mei 's voorm. 9 uur, Hei- en Boeicop 93/* uur, Lexmond 10l/4 uur, Scboon- re woerd 11 uur. Te Gorincbem, voor alle ingeschreve nen uit die gemeente onder de volgn. 1—46 op Woensdag 28 Mei 's voorm. 9 uur, volgn. 46—58 1 uur, volgn. 59—103 op Donderdag 29 Mei 's voorin. 9 uur, de overige inge schrevenen 1 uur. Te Gorinchein voor alle ingeschreve nen uit Scbelluinen op Donderdag 29 Mei 's nam. 11/g uur. Te Gorinchem, voor de ingeschrevenen uit Leerdam onder de volgn. 1—45 op Vrijdag 30 Mei 's voorm. 9 uur, volgn. 46—57 1 uur, de overige ingeschrevenen op Zaterdag 31 Mei 's voorm. 9 uur. Te Gorinchem, voor alle ingeschre venen uit: Kedichem op Zaterdag 31 Mei 's voorin. 11 uur, Leerbroek 1 uur, Nieuw- land H'i uur, Hoog-Blokland op Maandag 2 Juni 's voorm. 9 uur, Heukelura 10 uur, Asperen 11 uur, Hoorny^r ilaU uur, Arkel 1 uur. a Te Hardinxveld, voor alle ingeschre venen uit: Hardinxveld op Dinsdag 3 Juni 's voorm. 9 uur, Giessendatu Woensdag 4 Juni 's voorm. 9 uur, Peursutn Us/i uur, GiesBen-Nieuwkerk 1 uur. Te Sliedrecht, voor de ingeschrevenen uit die gemeente onder de volgn. 1—45 op Donderdag 5 Juni 's voorm. 9 uur, volgn. 46—55 t uur, volgn. 66—100 Vrjjdag 6 Juni 's voorm. 9 uur, de overige ingeschrevenen 1 uur. Te Sliedrecht, voor alle ingeschrevenen uit de gemeente Wijngaarden op Vrjjdag 6 Juni 's nam. l'/i uur. Te Ouderkerk a/d IJs»el, vooralle ingeschrevenen uit die gemeente op Zaterdag 7 Juni 's voorm. 9 uur. Te Ouderkerk a/d IJssel, voor de ingeschrevenen uit Krimpen a/d L<'k onder de volgn. 1-20 op Zaterdag 7 Juni 's voorm. 103/a uur; de overige ingeschrevenen 1 uur. Te Ouderkerk a/d IJssel, voor alle ingeschrevenen uit Lekkerkerk op Maandag 9 Juni 's voorm. 9 uur; de ingeschrevenen oiider de volgn. 1—8 uiUGouderak UVl uur, de overige ingeschrevenen uit die gemeente 1 uur. Te Ouderkerk a/d IJsselvoor alle ingeschrevenen uit: Krimpen a/d IJssel op Dinsdag 10 Juni 's voornj. 9 uur, Berken- woude Uih uur. Te Schoonhoven, voor alle ingeschre venen uit: Schoonhoven op Woensdag 11 Juni 's voorm. 9 uur, Vlist 1 uur, Haastrecht 1 uur, Ammerstol l3/* uur, Bergambacht op Donderdag 12 Juni 's voorm. 9 uur, de ingeschrevenen onder de volgn. 1—7 uit de gemeente Stolwjjk lU/j uur, de overige ingeschrevenen uit die gemeente 1 uur. Aan het C e n t r a a 1 - bureau van de Maatschappij tot exploitatie van Staats spoorwegen te Utrecht is Dinsdag aanbe steed: het maken van een draineering en de uitbreiding van de rioleering op het emplacement Arnhem. De minste inschrijvers waren J. Kraayeveld en E. van Noordenne, te Sliedrecht, met f 18,950. «AlblasBerwtuird en \'UN»eeren- landen, 2 Mei. De handel in kaas was deze week by ruim aanbod flauwer; ook de prjjs was lager. De boterhandel was gewoon, met onveranderden prys. Meo besteedt thans in deze streken voor kaas f 26,50 a f 30, zware partjjen tot f 32 per 50 K.G. Goéboter f 0,65, weiboter f 0,55 per 1/9 K.G. De 4 eerste dagen dezer week kenmerk ten zich door een voor den tijd van het jaar buitengewone warmte. Onweders veroor zaakten een belangrijke afkoeling. In veel opzichten, vooral voor bet bieten zaaien, zou een dag regen zeer gewenscht zjjn. "Bentucbop, 2 Mei. Op de verzoeken van A. Middelkoop H.Jzn., B. L. vsd den IJssel en J. de Bruin, allen alhier, om als nog op de kiezerslijst voor 1913/14 te worden geplaatst, hebben Burg. en Weths. afwyzend beschikt. "Groot-Ammers, 2 Mei. Naar wjj ver nemen heeft de Minister van Waterstaat afwyzend beschikt op het verzoek van het Gemeentebestuur alhier om nabjj de kom der gemeente een aanlegsteiger te mogen maken. •VLopih, 30 April. De levering van grind voor deze gemeente is gegund aan C. Mudde te Lekkerkerk, voor f 2,85 per kub. M. •Meerkerk, 2 Mei. Deze week had alhier een levendige hooihandel plaats. Behalve de gewone wekeljjkscbe aflevering van de hooipers, werd er bovendien een flink schip beladen, met bestemming naar Rotterdam. Bepaalde prijzen zjjn hiervan echter niet op te geven, aangezien de geheeie lading bij verschillende landbouwers bjj de schelf was opgekocht. De kaasprjjzen zijn in deze week weder gedaald. Men besteedde voor lichtere soort tot f 28 en voor middelmatige tot f 28Vs per tOO halve K.G. De handel was traag. Ouderkerk ft/d IJsnel, 2 Mei. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer T. Snoejj IJz., is bevorderd tot opper-schipper by den torpedo-dienst te Brielie. Papekop, 2 Mei. De heer Welgrunen, ambtenaar der Staatsspoor alhier, is in ge- Ijjke betrekking verplaatst naar Westervoort, met ingang van 3 Mei a.s. Waddinxveen, 2 Mei. Mejuffrouw G. Kerapkes alhier is benoemd tot onderwijzeres aan de Christelijke School te De Krim (O.) Burg. en Weths. hebben tot tweeden ambtenaar ter secretah'e alhier benoemd den heer J. Bloemink, thans volontair ter secretarie. "Wllllse-Iiangerak, 30 April. De levering van grint voor Cabauw en Zuid en Noord-Zevender is gegund aan C. Mudde te Lekkerkerk, voor f 2,68 per kub. M., en voor den Tiendweg aan L. J. Mudde te Lek kerkerk, voor f 2.09 per kub. M. Zevenhuizen, 30 April. Zaterdag ochtend klom de vierjarige P. d. W. van den Knibbelweg op een in gang zjjnden wagen. Hy viel er af en brak zjjn beeu even boven de knie. Daar bjj tbuis niet ver pleegd kon worden, is hjj Zaterdagmiddag naar het Ziekenhuis te Rotterdam vervoerd. De Centrale Kiesvereeniging in bet district Zoetermeer heeft candidaat gesteld voor de Provinciale Staten de heeren A. C. Beelaerts van Emmicboven, burgemeester van Bergschenhoek, en Mr. D. A. Kley, te 's-Gravenhage. - Op de Woensdag gehouden veiling waren aangevoerd 2709 kippeneieren en 203 eendeneieren. De prijs der kippeneieren varieerde van f 3,75 tot f 4,15, die van eendeneieren van f 4,15 tot f 4,50 per 100. Tot onderwijzeres aan de bijzondere school aan de Rotte is benoemd mejuffrouw A. H. Heuvelink, te Rotterdam. RECHTSZAKEN. De A r r 0 n d i s s e m e n t s-R e c h t- bank te Rotterdam heeft j.l. Dinsdag o.a. de volgende zaken behandeld: I)e 22-jarige schippersknecht te Nieuwer kerk a/d IJssel, thans te Rotterdam gede tineerd, bekende op 5 April uit een kast in de kamer achter het café van De Bruin een beurs te hebben weggenomen, die onge veer honderd gulden inhield. De benadeelde had bjj na alles teruggekregen. Eisch wegens diefstalarie maanden ge vangenisstraf. Mr. G. van Baren gaf als zjjn tneening te kennen, dat deze beklaagde een gekken streek heeft uitgehaald. Het had pleiter hoogeljjk verbaasd, dat deze man. in voor hechtenis was gezet; hy verzocht de Recht bank, dit goed Ie maken, door beklaagde een straf op te leggen gelyk aan de voor- loopige hechtenis en deze in mindering te te nrengen. De 6.1-jarige visscher C. v. Ate Heken dorp, kwam in appèl tegen een vonnis d.d. 28 Maart van den Kantonrechter te Schoon hoven, waarbij h(j ter zake van overtreding van de Visscherjjwet werd veroordeeld tot f 2 boete subs. 2 dagen hechtenis. Onder Haastrecht had v. A. op 24 Decem ber 1912 gevisebt met een schakel. Daarbij had hij een pooksjok gebruikt, maar hjj meende, zich niet aan overtreding van de wet te hebben schuldig gemaakt. Met den stok had hjj de schakel dichtgeslagen, maar deze niet voortbewogen. Dp verbalisant zeide, dat beklaagde de schakel in een hal ven cirkel had omgehaald, en wei op de wyze, ^ooals men met een zegen vischt. Bevestiging van het vonnis werd geêiscbt, met verhooging van de straf tot f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. De Rechtbank veroordeelde: A. S., 49 jaar, huisvrouw van A. v. d. S.t te Capelle a/d IJ^pel, wegens eenvoudige beleediging, tot f 5 boete subs. 5 dagen hechtenis. L. K., 22 jaar, schippersknecht te Nieu werkerk a/d IJssel, wegens diefstal van een beurs, inhoudende ongeveer honderd gulden (zie boven), drie weken gevangenisstraf, met aftrek van de voorloopige hechtenis; zijn invrijheidstelling werd gelast. De Rechtbank te Dordrecht heeft tegen W. Bosch, houder van een lees bibliotheek te Gorincbem, beschuldigd van het in voorraad hebben van onzedelyke lectuur, f 100 boete of 50 dagen hechtenis geöischt. De 30-jarige F. A. te Oudewaler zat den laatsten tijd druk in de kroeg. H(j speelde zijn partytje biljart, dronk zyn biertje, en men vroeg zich af waar hy al 't noodige geld vandaan haalde. Zoo'n lucra tieve betrekking bekleedde hy niet. Totdat de veldwachter, die een oogje in 't zeil hield, hem op 'n gegeven dag wat verdacht zag loopen met een pak op zyn rug. De veld wachter onderzocht het zaakje en toen bleken het linnen zakken te zyn, afkomstig van den beer Six, meelhandelaar, by wien beklaagde in dienst was om zakken te sorteeren en te herstellen. Beklaagde bekende op een minder aeriyke manier aan de zakken gekomen te zyn. Hy was van plan ze te verkoopen aan eenige opkoopers, zooals hy met een paar andere partytjes ook reeds gedaan bad. Maar lang was hij er nog niet mee bezig. Voor de Rechtbank te Utrecht Maandag morgen verklaarde hy zyn bandelwyze aldus. Hy kwam by de boeren om de leege zakken op te halen. Die waren wat non chalant en wisten niet precies meer welke van hen zelf en welke van den heer Six waren. Daarvan maakte h(j gebruik om te zeggen: zij zyn allemaal van Six. De officier oordeelde, dat het er weinig toe deed, van wien het verduisterd goed was 't was iu elk geval verduisterd en voor dat feit vroeg h(j: 4 maanden gevange nisstraf met aftrek van preventief. Mr. Duyzinga wilde aantoonen, dat be klaagde alleen ongemerkte zakken dus niet die van den heer Six verduisterd had en pleitte van af dit standpunt clementie. Uitspraak 5 Mei a.s. KERKNIEUWS. Ds. A.C.G.den Her tog, p red i kan t te Mynsheerenfand en beroepen predikant by de Ned. Herv. Kerk te Alblasserdam, hoopt op den Eersten Pinsterdag, 10 Mei a.s., des namiddags z$n afscheid te preeken. De intrede in zyn nieuwe gemeente zal D. V. plaats hebben op 18 Mei 's namiddag, nadat de bevestiging heeft plaats gehad des mor gens door zyn broeder Ds. M. M. den Hertog, van 's-Gravenhage. (Rott.) Uit een onderzoek, ingesteld door de Predikanten-Geheel-Onthouders- Vereeniging, is gebleken dat het aantal rechtzinnige Herv. predikanten-onthouders, dat in 1903 180 bedroeg, thans gestegen is tot 357, m.a.w. verdubbeld is. Met de vrij zinnige samen bedraagt hun aantal 479, zynde 30 pet., terwyl bet geheeie aantal predikanten-onthouders van alle kerkgenoot schappen thans 608 bedraagt. Op het t weetal voor Christelijk Gereformeerd predikant te Noordefoos zyn geplaatst: Ds. L. de Bruine te Bunschoten en Ds. M. Koomans te Sneek. Ouderkerk a/d IJssel, 2 Mei. De Hervormde Kerkvoogdy ontving over 1912 f 5147,82, gaf uit f 4726,86, batig saldo ai zoo f 420,96. Ontvangen werd o.a. aan rente f 279,96, opbrengst van zitplaatsen f 2096, aan col lecten f 696.30, hoofdelijken omslag f1214,25. De tweede gaiery kostte f 1043,24. Aan gewone reparaties werd ongeveer f 1000 uitgegeven. Oudewater, 2 Mei. Ds. H. Doorn veld alhier heeft bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Aalburg en IleesbeeD. GEMENGD NIEUWS. Tusschen Linschoten en Mont- foort is de hofstede, bewoond door den beer Van Ek, alsmede een hooiberg, Maandag namiddag in vlammen opgegaan. Er is byna niets gered. De bewoners lagen ziek te bed. Assurantie dekt de schade. In een Friesche dorpsschool bad de onderwyzer de leerlingen opgewekt, ten bate van tuberculoselijders, zilverpapier van chocolade, capsules en oude metalen te verzamelen. Na eenige dagen overzag de meester met gemengde gevoelens alles, wat hem in den loop der week was aangebracht, en achtte het noodig, den verderen aan voer* voorloopig stop te zetten, daar vele huismoeders deze zeldzame gelegenheid met beide handen hadden aangegrepen, om by de jaarlijksche schoonmaak finale opruiming te houden en haar kroost schoolwaarts zonden met oude, roestige kachelpijpen, ge broken kachelringen, enz. Een leerling kwam zelfs aanzetten met hoefijzers, welke hfl, zooais later bleek, voor de goede zaak had ontvreemd by den dorpssmid. Nu het afnemen van de bevol king in Frankryk een uiterst onrustbarend vraagstuk geworden is, waar men geen oplossing voor schijnt te kunnen vinden, mag wel eens de aandacht gevestigd worden op twee bewoners der Republiek, de ge broeders Bossu, die samen 53 kinderen gehad hebben. Onder de kleine gemeente St. Usuges, dicht by St. Germain-du-Bois, staat aan den weg naar Louhans een bouwvallig gebouwtje, uit wat hout en stroo en leem opgetrokken. De hut schudt by barden wind op haar grondvesten, regen en sneeuw spelen door het dak en de slecht gevoegde muren naar binnen. Zy bestaat .uit één woonruimte, waarin een hoek voon de koe is afgeschoten. In dat krot woont Jean Pierre Bossu, en hy heeft 30 kinderet^gehad. Daar zyn zyn 30 kinderen geboren op-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3