I Een flinke Dienstbode. Zitting houden MODES. Ruime keuze Dames- en Kinderhoeden. Dames Hensens, Grasverpachting. Onze Viml| der Nleewstydingen. De Inspecteur der Registratie te GOUDA zal te zijnen kantore, Zeugstraat No. 40, op 8, 9 en 10 MEI e. k., van 10 tot 12 uur v.m. en van 2 tot 4 uur n.m. tot het geven van inlichtingen in zake de Vermogensbelasting. J. ZEPER. Dankbetuiging. Remonstr. Geref. Gemeente Prachtig Pijporgel, Dankbetuiging. Genezing van eehe dame, die sedert 20 jaren aan de maag leed. Dankbetuiging. DE BESTE bij ANTON COOPS, Lekkerkerk. Bergstöep. Houtveilingen. HOUTWAREN, te Gouderak, gegroeid; daar zijn er gestorven omdat het gezin zoo erg arm was en alle begrip van hygiëne er ontbrak. Dikwijls immers sliepen er zeven, acht kinderen in wat men dan maar de bedstee noemde; de overige lagen in het stroo, naast de koe of het varken. Jean. Pierre Bossu is in 1842 in het SaóneL en-Loire-departement geboren en op 24- jar.gen leeftüd getrouwd. Uit dat huwelijk bad hg 18 kinderen, waarvan slechts éen meisje. In 1894, hg was dus 52 jaar, trouwde hij voor de tweede maal. Zijn eerste vrouw was gestorven en in zijn tweede huweljjk werden 12 kinderen geborenzeven jongens en 5 meisjes; in het geheel dus 30 Boasu'tjes twee dozijn jongens en een half dozijn meisjes. Vau die 30 nakomelingen zün er nog maar 10 over. Geen wonder, want in Bossu s huis *as armoede en geen hygiëne, slecht en onvoldoende i^edsel en ziekte. Bossu heeft zyn kroost opgebracht, al naar het zoo uitviel. Hy heeft zelf zyn woning gebouwd en bebouwde den grond, dien bi in huur had; in zyn verloren oogenblikken was hjj vilder of deed wat hjj maar krijgen kon. Zyn salaris het is de „Temps"die het meedeelt is gemiddeld niet meer geweest dan 75 centiemen per dag. Dikwjjls heeft Jean Pierre zyn buren om onder steuning moeten vragen. Hy is nu een oud mannetje geworden van 71, heel vroo- lyk en gansch niet bitter gestemd, integen deel; van de goedhartigheid van zyn buren, die hem geholpen hebben zyn kinderen te eten te geven, geeft hy hoog op. Deeenige ondersteuning, die hy sedert korten tijd geniet zijn een ongelukkige tien frank, die de staat hem toekent omdat by een gezin van meer dan drie kinderen tot aan hun zestiende jaar heeft opgevoed. Claude Bossu, een broer van Jean Pierre, heeft uit twee huwelyken 23 kinderen gehad: 18 by zijn eerste en 5 by zijn tweede vrouw. De eerste vrouw kreeg 9 van de 18 kinderen in drie bevallingen. Zy werd n.l. driemaal met een drieling gezegend Dinsdagavond is schipper W. de Liefde van Naaldwyk te Poeïdyk door een van Monster komenden goederentrein overreden en onraiddellyk gedood. De man wachtte in een koffiehuis op de tram tydens het onweer. Toen hy, na het afdryven van de bui, een wagen uit Naaldwyk zag voorby gaan, wilde by den koetsier aanroepen om mee te ryden. H{j verliet ijlings het café, zoodat hy de rails overstak, juist op het oogenblik, dat de trein voorbij kwam, die hem greep. Alles gebeurde in een ondeelbaar oogenblik, zoodat remmen onraogelyk was. Te Monster is Dinsdagavond een 20-jarig jongeling door den bliksem gedood. In de broodbakkery van den heer R. Boersma, te Schagen, is Woensdag avond een felle brand uitgebroken. Men kon, door vlammen, het bovenhuis, waar een paar kinderen sliepen, niet meer langs de trap bereiken. Toen men langs brand ladders door de stuk geslageu ruiten de reeds brandende slaapkamer wist binnen te dringen, waren de kinderen, een jongetje Tan een rae«8je van 5 jaar, reeds door den rdok gestikt. De vlammen sloegen over op het café Het Vojye" van den heer P. Boon. Beide perceelen werden een prooi van de vlammen. STADSNIEUWS. Schoonhoven2 Mei. t In de Woensdagmiddag te 2 uur gehouden gemeenteraadsvergadering, waarin de heer W. F. H. Regtdoorzee Greup met kennisgeving afwezig was, deelde de voor zitter, de loco-burgemeester H. A. Schreuder, mede, dat hy van den behandelenden ge neesheer zeer gunstige berichten over den burgemeester had ontvangen. De toestand was alleszins bevredigend. Ingekomen was o. a. een schryven van den heer D. H. Greup Pzn. en mevrouw T. Greup—Koopen, waarin zij eervol ontslag vragen als regent en regentes van het Gereformeerd Weeshuis. Voor kennisgeving aangenomen werd het proces-verbaal van kasopneming op 17 April J.l. In kas was f 10690,66. De balansen van de Gasfabriek en de Waterleiding, respectievelijk aanwijzende een winstcyfer van f3146,05en f 1254,77'/a, werden met algemeene stemmen goedge keurd. De kohieren van de schoolgelden voor school no. t en 2 werden respeclieveiyk met een bedrag van f 392,70 en f2018 vast gesteld. Het uitbreidingsplan der gemeente werd aangehouden tot de eerstvolgende vergade ring; Burg. en Weths. zullen een behoorlyk gemotiveerd besluit in verband hiermede concipieeren. Ingekomen was een schryven van de Wo ningbouw vereeniging „Ons Belang" alhier, waarin aan den raad verzocht werd om alsnog geen beslissing op het verzoek inzake aankoop van grond te willen nemen, daar wellicht een gewfizigd voorstel den raad zal worden voorgelegd. Besloten werd om Burg. en Weths. te machtigen het terrein, bekend als „de grond van de kinderen Schep", met het verlengde daarvan, aan de Woningbouwvereniging aan te bieden voor f 1,25 per M2. Voorts werd besloten om aan het Ryk, ingevolge artikel 33 der Woningwet, ter verbetering van de Volkshuisvesting een voorschot van 50 60 mille aan te vragen, af te lossen met annuïteiten, met dien verstande dat, mocht de raad bouwterreinen der gemoente verkoopen, de opbrengst daarvan zal strekken voor aflossing van het voorschot. Ten slotte werden benoemd tot leden van het stembureau voor de verkiezing voor: de Tweede Kamer, de heeren P. van Sons- beek en A. v. d. Heuvel, met als plaats vervangers de heeren W. F. H. Regtdoorzee Greup en A. Kuylenburg; de Provinciale Staten, de heeren C. L. van Willenswaard en A. Kujjjenburg, met als plaatsvervangers de heeren M. E. Schenk en P. van Sonsbeek en als derde lid de heer H. M. den Uyl den Gemeenteraad, de heeren J. Kortland en P. van Sonsbeek, met als plaatsvervan gers de heeren II. M. den Uyl en A. v. d. Heuvel en als derde lid de heer C. L. van Willenswaard. Na heropening der openbare vergadering deelden Burg. en Weths. nog ipede, dat de onderhandelingen, door hun college met het bestuur der Remonstrantsche gemeente ge voerd, geen resultaat hebben gehad. Het raadsbesluit zal nu worden uitgevoerd. Voor byzonderheden verwijzen wy naar het uitvoeriger verslag in een volgend noramer. f Betreffende bet overlydonvan onzen geacbten oud-stadgenoot den heer C. Nobel vermeldde de te Batavia verschy- nende Java-Bode van 31 Maart 1.1. het navolgende: Geheel onverwacht is in den nacht van Zaterdag op Zondag de adviseur voor het havenbeheer in Nederlandsch Indië, de heer C. Nobel, overleden. Eene hevige buikaan doening sleepte den 47-jarigen krachtigen hoofdambtenaar in enkele dagen ten grave. Het operatief ingrijpen der medici kon helaas geen baat meer brengen. Den vorigen Zondag van een, tweemaande- lyksche dienstreis, met den directeur der burgerlykc openbare werken ondernomen naar Sumatra en de Straits Settlements, alhier gezond en wel teruggekeerd, kon nje,ts doen vermoeden dat z\jn einde zoo naby was. Eerst Donderdagmiddag verliet de heer Nobel, rich onwel gevoelende, zyn kantoor, dat hy nimmer zou terugzien. De overledene was opgeleid voor genie officier, doch verliet, kapitein zynde, een 12-tal jaren geleden het leger om de be trekking te aanvaarden van adjuuct-directeur van gemeentewerken te Rotterdam, waartoe by door den toenmaligen directeur, de be kende haven-specialiteit G. J. de Jongb, was aangezocht. Toen het in 1910 door den heerDeJongh te zamen met Professor Dr. J. Kraus op verzoek van den Minister van Koloniën hier te lanae ingesteld onderzoek naar de haven toestanden, hen tot het inzicht had gebracht dat de uitvoering van de door hen aanbe volen en door de Indische en Nederlandsche regeeringen goedgekeurde regelingen aa een speciaal deskundige moest worden op gedragen, bevalen zy voor die betrekking den heer Nobel aan. Ongeveer 2 jaren geleden kwam die spe cialiteit op het gebied van het havenwezen hier aan. Met grooten y ver en voortvarend heid aanvaardde hy zyn taak en wist in den korten tyd dat by werkzaam was veel goeds tot stand te brengen. Hoogelyk werden zyne diensten ook door de vertegenwoordigers van handel en scheep vaart gewaardeerd. De gouverneur-generaal gaf blyk van zyne deelneming in het plot seling overly den van den kundigen hoofd ambtenaar in een bartelyk telegram aan weduwe en de kinderen. Gistermiddag had de begrafenis plaats. Schier een eindelooze file rytuigen volgde het lyk naar zyn laatste rustplaats. Op de begraafplaats waar o.a. aanwezig waren de heeren vice-admiraal Pinke en tal van zeeofficieren, de resident van Batavia, de heer Ryfsnyder, verder tal van ambte naren, werd het woord gevoerd door de heeren Homan van der Heide, directeur van de B. O. W., die den overledene als een verdienstelijk ambtenaar schetste, door den heer Wenckebach, directeur van Gou- vernementsbedryven, die hem als oud kameraad herdacht, door den heer J. Polak, secretaris by het departement van B O. W, die ook eenige woorden wydde aan de na gedachtenis van zyn vriend en kameraad. Ten slotte wees Ds. W. van Lingen, die in het sterfhuis woorden van troost tot de familieleden had gericht, in een kort woord op de schitterende hoedanigheden van den heer Nobel als mensch en als huisvader. t Naar wy vernemen zal he 50-jarig bestaan der Instructie-Compagni op Vrydag 16 Mei a.s. in het Nutsgebou worden herdacht. De militaire muziekvereeniging heeft namelyk, in combinatie met de militaire gymnastiekvereniging, een feestavond ge organiseerd. Binnen enkele dagen zal een idfeekenlyst bij de ingezetenen circuleeren, waarby men in de gelegenheid zal worden gesteld te doen blyken over hoeveel plaatsen men dien avond wenscht te beschikken, een en ander in verband met het beperkte aantal plaatsen. Het ligt in de bedoeling het batig saldo van dezen feestavond te bestemmen voor een liefdadig doel. fin eene Dinsdagavond gehouden zeer druk bezochte vergadering van de Vryzinnige Kiesvereeniging alhier werd tot bestuurslid, in de plaats van den heer H. C van Geelen, die als zoodanig had bedankt gekozen de heer W. Schenk. Aan den afgevaardigde naar de 3 Mei te Gouda te houden vergadering van de Centrale Kiesvereeniging van het district Bodegraven werd een blanco mandaat ver leend voor den te stellen candidaat voorde Tweede Kamer. Uit de groslyst van Candidaten voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland werden tot voorloopige candidaten gekozen de heeren J. Kortland te Schoonhoven, H. J. Neder- horst Sr. te Gouda en K. Schouten Hoogendü'k te Woerden. Op 15 Mei a.s. zullen door de Centrale Vryzinnige Kiesvereeniging van het district Gouda de definitieve candidaten voor de Provinciale Staten worden gekozen. (Reeds in een gedeelte van het vorig no. geplaatst.) fin hel R.-K. Parochiaal Ver- eenigingsgebouw alhier hield Zondagavond de weleerw. heer C. G. A. van Baaren, Kapelaan te Volendam, een verkiezingsrede vooi* de leden der R.-K. Kiesvereeniging. Na een welkomstwoord van den zeereerw. heer Pastoor tot de talryk opgekomen dames en heeren uit Schoonhoven en om streken, onder wie de voorzitter van het Districtsbestuur, besprak de weleerw. heer Van Baaren de vraag: „Waarom moet het Ministerie Heemskerk aanblyven?" Voor de pauze ontwikkelde de eerw. rede naar, die met zeer groote zeggingskracht het woord voerde, dit thema in het alge meen, na de pauze in byzonderen zin. Het was een duidelijke prachtige toespraak. (N. Z.-H.) t Op Hemelvaartsdag hadden de jaarlyksche serie-wedstryden plaats den zilveren voetbalbeker. Ondanks het koude weer was de opkomst van het publiek tamelyk. Precies 11 uur begon de stryd tusschen „U. D. I." en „Excelsior II". In dezen wed- stryd viel vooral het werk van de beide doelverdedigers te roemen. Bij het einde was de stand 0—0, en na tweemaal 7*/2 minuut verlenging was hy nog blank, zoodat het lot moest beslissen. „Excelsior II" was toen de gelukkige. Onraiddellyk hierna stonden „C. V. V."en „Aceritaan" in het veld. „C. V. V." was steeds de meerdere, zoodat de uitslag 5—1 de verhouding goed weergaf. „Poseidon", met Slechts 9 spelers uit komende, weerde zich tegen „LS. C." zóó kranig, dat zelfs na verlenging de stand nog 0—0 was. „U. S. C." was fortuinlyk. „Excelsior" tegen „Neptunus" was een aardige stryd, doch de roodbroeken werkten zoo fanatiek en vlug, dat de behaalde 3—1 overwinning hun waarschynlyk voor goed den beker zal bezorgen. «Tot slot speelde een combinatie uit de Schoonhovensche Sportclub" tegen een „U. D. I."-elftal om een zilveren medaille. Van beide zyden werd hard gewerkt en in het veld stonden de partyen elkaar goed, doch iets beter schieten bezorgde „U. D. I" een 1—0 overwinning. De muziekvereeniging „T. A. V. E. N. U.", onder leiding van haar directeur, den heer Jan M. J. Driesen, luisterde de wed- stryden op. f De rykspolitie alhier heeft Dins dag j.l. aangehouden zekeren W. J. H., die nog eenige dagen hechtenis moest ondergaan. Genoemde persoon is overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam en ter beschikking gesteld van den ambtenaar van het Q. M. aldaar. De Minister van Landbouw, Nyverheid en Handel heeft bepaald, dat door de zee- en kustvisschersvaartuigen, tehuis beboorende te Krimpen aan de Lek, moet worden gevoerd het letterteeken K.A.L. (Stot.) By de Woensdag te Rotterdam ten overstaan van de regelings-coinmissie voor de rijks-stierenkeuriugen in Zuid- Holland gehouden centrale keuring van stieren geprimeerd op de keuringsplaatsen van 8 verschillende districten in de provincie Zuid-Holland, werden o.a. de volgende pre- miën toegekend: Bonte stieren van 2i/a tot 31/g jaar: f 40 kan „Dirk IV", eigenares de vereeniging „Verbetering zy ons doel" te Hoornaar, en aan „Jan", eigenaar C. Vroege te Woerden. Bonte stieren van 11 /g tot 21 /g jaar: f 40 aan „Dirk XI", eigenares Fokvereeniging „Excelsior" te Clpelle a/d IJssel, en f 20 aan „Jaap", eigenares de weduwe P. Verduyn te Bodegraven. Bonte stieren beneden 11 /g jaar: f 30 aan „Tjeerd", eigenaar L. A. Nell te Bodegraven, f 15 aan „Wilhelm", eigenaar W. SlobGzn. te Overslingeland, en aan „Castor", eigenaar Cath. Breedyk te Rozendaal by Oudewater. Ruim 100 stieren waren ter keuring ver schenen. Jury-leden waren de heeren D. Prins en J. Laay voor bonte stieren boven 31/2 jaar, van V-L tot 31/g jaar en van lljg tot 21/2 jaar, en de heeren M. C. van Buuren en H. Voorspuy voor boute stieren beneden li/» jaar. Behalve de leden van de regelings-cora- missie voor de stierenkeuringen in deze provincie trof men op de keuringsplaats ook aan den beer H. Wihbens, den nieuw benoemden hoofdinspecteur van het Neder landsch Rundveestamboek met eenige in specteurs. De keuring was een succes. Na afloop van de keuring werd een ver zameling stieren tentoongesteld door een daartoe aangewezen commissie uitgekozen en bestemd om ingezonden te worden op de groote nationale landbouwtentoonstelling, die dit jaar in den Haag wordt gehouden. Deze dieren, alle in deze provincie gefokt en bestemd om Zuid-Holland te vertegen woordigen, maakten een uitstekenden indruk. Er zyn er onder die een waarde van rond f 3000 vertegenwoordigen. De gemeenteraad van Ridder kerk heeft ingevolge art. 28 der Woningwet, daar de gemeente ruim 10.000 zielen telt, een stratenplan vastgesteld. Dit stratenplan is voor Bolnes. De kosten van bestrating, rioleering enz. bedragen f 8000. Elk eige naar van een nieuw te bouwen huis zal moeün betalen aan de gemeente f 7 per strekkenden meter gevelbreedte. De afdeeling der Christeljjk- Sociale Party te Gouda stelde in hare leden vergadering van 29 April candidaat voorde Tweede Kamer, district Gouda, den heer E. A. Keuchenius, te Scheveningen. Genoemde heer heeft de candidatuur aanvaard. - Er worden pogingen gedaan tot. oprichting van een Christelyke bioscope- maatschappy voor Nederland. Goad*, 2 Mei. In het district Gouda zyn onder de Katholieken nu twee stroo mingen over de vraag, of men al of niet een eigen candidaat voor de Staten zal stellen. De eene strooming vreest zetel verlies, de andere hoopt op slagen. Als candidaten worden genoemd de heeren Dr. A. C. A. Hoffman, Kolkman, broeder van den minister, de Kruyff en F. A. Moerel. Het is als vr\j zeker aan te nemen, dat een dezer heeren door de centrale, die spoedig vergaderen zal, zal worden aangewezen. (Centr.) Gorinclieni, 2 Mei. De heer C. C. Hiebendaal, directeur-geneesheer van het Ziekenhuis alhier, heeft wegens vertrek naar Amsterdam met ingang van 1 Juni ontslag gevraagd. Ameide, 2 Mei. De heer J. Streefkerk Az. slaagde dezer dagen te Middelburg voor het examen waterbouwkundig opzichter. 'Amiuerntol, 2 Mei. In de gehouden vergadering van vrjje kiezers zyn uit de groslyst tot candidaten voor het lidmaat schap van de Provinciale Staten gekozen de heeren I. IJssel de Schepper te Gouda, K. Schouten Hoogendnk te Woerden en van der Giesen te Krimpen a/d IJssel. - De zangvereeniging „Aurora" alhier behaalde Donderdag op het concours te Capelle a/d IJssel den eersten prys in de afdeeling Uitmuntendheid. Bovendien behaalde zy den eereprjjs en een medaille voor het hoogste aantal punten. Nu by alle teenhandelaren het teen- schillen in vollen gang is blykt, dat de teen in den afgeloopen winter met het zachte weder te lang op den wal is blyven staan, waardoor zij veel geleden heeft. Veel teen is dientengevolge, tot groote schade van de teenbandelaren, dood gegaan. Arkel, 2 Mei. De gemeenteraad heeft de rekening van het Heilige Geest-of Groot Armenfonds goedgekeurd in ontvang op f 2277,321/2 en in uitgaaf op f 476,76Vj, en den aftredenden armmeester, den heer L. van Iperen, met algemeene stemmen herkozen. Bergambacht, 2 Mei. Onder de leer- ngen der Christelyke school alhier heer- scheu de mazelen zóó ernstig, dat Maandag van 150 kinderen 70 thuis moesten blyven. Ook vele leerlingen der openbare school zyn aangetast. De ziekte is gelukkig niet kwaadaardig. Capelle "a/d IJssel, 2 Mei. By her stemming is tot lid van den gemeenteraad I ekozen de beer A. van Cappellen, met 136 stemmen; op den heer C. Hanemaayer waren 159 stemmen uitgebracht. $Driebrugge, 2 Mei. J.l. Woensdag geraakte een zoetje van W. Vermeulen "pelende te wate^. Eenige grootere jongens, e dit opmerkten, brachten den drenkeling weer op dep wal. 'Giegsendam, 2 Mei. Donderdag had de openbare school in wyk B alhier een tentoonstelling plaats van de teekeningen, vervaardigd door de deelnemers aan de Avond-Vakteekenscbool met vierjarigen cursus, uitgaande van de Bouwvakvereeni- ging „Giessendam—Hardinxveld". Het tentoongestelde omvatte bouwkundige-, vak-, hand- en vormteekeningen. Alles maakte een zeer gunstigen indruk en het was duidelyk zichtbaar, dat èn leeraren èn leerlingen hun beste krachten hadden inge spannen. Drie diploma's werden uitgereikt, t.w. aan Bakker, E. Boxmau en J. Krans. Gondrlaan, 2 Mei. Mejuffrouw C. Slob alhier is &e Utrecht geslaagd voor het acte-examen lager onderwys. 'Groot-A miners, 2 Mei. De leden der Coöperatieve Boerenleenbank alhier verga derden 23 April by den heer A. Jansse. Aanwezig waren 78 leden.. De voorzitter van den Raad van Toezicht, de heer D. Verlek, opende met een bartelyk woord van welkom de byeenkomst. De notulen van de vorige vergadering, door den secretaris, den heer J. J. Uendrikse, voorgelezen, werden onveranderd goed gekeurd. Daarna bracht de heer H. Voorspuy Jr., als directeur, verslag uit over den toestand van de Bank over 1912, waaruit bleek dat zy in zeer bloeiendeu staat verkeert. Het ledeatal is gestegen tot 103. De rekening over het afgeloopen jaar sluit in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van f 449805,94, dg balans in actief en passief met een be drag van f 148921,93. De gemaakte winst bedraagt f 717,26. De gegeven en terug betaalde voorschotten bedroegen resp. f48660 en f 49880, de ontvangsten en uitgaven in loopende rekening resp. f 263749,98 en f 263119,21, de uitbetaalde en bijgeschreven renten van spaargelden f 3741,95, de ont vangen renten van voorschotten f2355,69 en de ontvangen renten loopende rekening f 2690,20. Er zyn 886 spaarboekjes in omloop. De rekening, nagezien door de daartoe benoemde financifiele commissie, werd op voorstel van den lieer Ms. Broer door de vergadering goedgekeurd. By de gehouden stemming werd als lid van het bestuur herkozen de heer N. de Vos en als lid van den Raad van Toezicht de heer D. Verlek. Tot leden der financiëele commissie voor 1913 werden benoemd de heeren Marts. Broer, H. v. d. Ham Gz. en Johs. Kujjl. Het salaris van den kassier werd vast gesteld op f 300. De rentevoet voor het jaar 1913 werd bepaald op 3 pCt. voor deposito's en 4 pCt. voor voorschotten. Nadat de heer J. W. te Hennipe namens alle aanwezigen een woord van dank had Ïebracht aan het bestuur, den Raad van óeziebt en vooral aan den kassier voor hunne vele werkzaamheden in he^belang van de Boerenleenbank, sloot de voorzitter de vergadering met een opwekkend woord om nog meerdere leden te winnen. Dinsdagmiddag woedde boven deze gemeente een kort doch hevig onweder. De bliksem beschadigde de telefooninricbting, waardoor een storing ontstond, die het gebruik ervan belemmerde. Verder werden door het hemelvuur 2 runderen van den veehouder G. 2. in het Achterland gedood. 'Krimpen a/d Lek, 2 Mei. Woens dagmorgen te 11 uur had de ter-aarde-bestel- ling plaats van den heer M. Boogaerdt Bernz. Een 12-tal /'kransen dekte de baar. Een groote menigte wrfp op het kerkhof tegenwoordig om de laatje eer aan den overledene te bewyzen. Toen de kist in het graf was neergelaten, sprak de eerste boekhouder\van de N. V. Houthandel voorheen de wed. M. Boogaerdt Zn., de heer S. van Halew(jn, het volgende: Het z|j my vergund hier aan deze laatste rustplaats van den overledene een enkel woord te mogen spreken, mede uit naam van het overige personeel. Het meerendeel onzer heeft het grootste gedeelte zyns levens onder hem mogen doorbrengen en wenscht aan deze plaats uiting te geven aan onze dankbare herinnering aan zyn nagedachtenis en aan wat hjj voor ons allen is geweest. Zjjn aandenken zal steeds bij ons in dank bare herinnering bljjven. Een beroep op hein in raad en daad is nimmer vergeefsch geweest. Wjj herdenken, dat de zaak, die •In zyn jeugd nog een twjjg was, onder zjjn mede-leiding en nauwgezet beheer tot een boom is gegroeid, den kinderen tot een voorbeeld. Uit dankbaarheid leggen wjj daarom dezen krans van levende bloemen op zjjn graf, als een bljjvend symbool. De oudste zoon, de heer B. Boogaerdt, dankte de aanwezigen voor de laatste eer aan zjjn vader bewezen. Krimpen a/d Lek, 2 Mei. Dinsdag middag kreeg de timmerman W. Hartman van zjjn maat een slag met een hamer op de hand, waardoor dit lichaamsdeel zoo danig werd verwond, dat hij den arbeid moest neerleggen en zich ouder behandeling stellen van Dr. W. Mars. $Langerufgeweide, 2 Mei. Onze vroegere plaatsgenoot de heer J. A. Kool, thans te Haarlem, heeft met gunstig gevolg het onderwijzersexamen afgelegd. Laugerulgewelde, 2 Mei. By het on weder van Dinsdagavond sloeg de bliksem in b|j den molenaar J. H. Brokking alhier. Een gedeelte molenroe en staurtbalk werden versplinterd, en in den buitenmuur van het machinegebouw werden twee gaten geslagen van 40 cM. Brandschade was er niet. 'Lekkerkerk, 2 Mei. Bjj heliossen van varkens kwam de voerman C. van Lim- borgh Donderdag te vallen. Hjj kreeg een vetten viervoeter op zjjn been, dat tegen zoo'n gewicht niet bestand bleek. Het brak even onder de knie. Dr. Kastelejjn legde een voorloopig velband, waarna v. L. per wagen huiswaarts werd gebracht. Donderdag was het 25 jaar geleden, dat de heer Adrs. Kalkman bjj zjjn patroon, den heer P. S. Ijrouwer in dienst trad. Dit feit is niet onopgemerkt voorby gegaan; den heer K. werd een geschenk onder cou vert aangeboden. De zangvereeniging „Euphonia", direc teur de heer J. II. Drees, behaalde Donderdag op het concours te Capelle a/d IJssel in de eerste afdeeling den tweeden prjjs. Lexiuond, 2 Mei. Onder den grooten zwerm bedelaars, die week in week uit onze buurten afloopen, trekt al sinds jaren een bizonder type de aandacht. Groot en forsch gebouwd, onvermoeide looper, spraak zaam en beleefd, geen drinkerdoch bljjkbaar geen zin in den arbeid. Er loopen vele andere, die wel de laatste eigenschap met ons type gemeen hebben, doch overi gens heel wat minder zjjn van allooi. Met dezulken houdt Adriaan, zooals hjj zich gaarne noemen laa(, zich echter niet op. Of dit hun baat heeft opgewekt, dan wel de veronderstelling dat deze vlugge looper, niet-drinker, stellig heel wat centen in wjjde zakken had verzameld, hun be geerte heeft gaande gemaakt wy weten 't niet, maar op een Maandagmorgen werd „Adriaan" door een tweetal collega's staande gehouden en na kort gesakker door een hunner in de keel gegrepen, terwjjl de aan rander inmiddels poogde zün zakken te ledi gen. Gelukkig was een hofstede niet al te ver verwjjderd, en kwam spoedig hulpopdagen. Toen Afiriaan" mal von Han ..LJL I Adriaan" wat van den schrik "be komen was, ging hjj op een dratje naar den Rijksveldwachter Bekkerman. Deze maakte proces-verbaal op en zoo ge schiedde liet dat verleden week de aan rander in de goede stad Tiel tot 4 maandjes gevangenisstraf werd veroordeeld. (A. en V.) Molenaarsgraaf, 2 Mei. Wegens het beerschen van roodvonk zjjn nu ook de openbare lagere scholen alhier en te Brand- wjjk gesloten. Over het algemeen heeft de ziekte een kwaadaardig karakter. Kleuwlaud, 2 Mei. Bjj de j.l. Vrjjdag alhier gehouden stemming is met 369 van de 409 uitgebrachte stemmen herkozen als heemraad der gecombineerde polders Nieuw- laud en Leerbroek voor den polder Nieuw- land de heer A. van Meeven alhier, en voor den polder Leerbroek de heeren H.Hejjkoop en W. Hejjkoop te Leerbroek, de beide laatsten met algemeene stemmen. *NIeuw-Lekkerland, 2 Mei. In de Woensdag gehouden gemeenteraadsver- I adering deelde de voorzitter mede, dat voor de leden ter visie ligt: 1. het verslag van het oogljjdersgesticht voor minvermogenden te Rotterdam; 2. het verslag van de afdeeling „Kinderdijk van de 2uid-Hollandsche Ver. eemging „Het Groene Krnis"; 8. het verslag van de Volkshuisvestiging en van den toe stand der gemeente. Ingekomen waren: Een schryven van A. %G. den Boer, in- houdende het verzoek om het stukje grond bij het gebouw van den gemeentereinigings- dienst aan hem te verkoopen. Op voorstel van B. en VV. werd besloten geen grond van de geniee## te verkoopen. Een schryven van de intferlyd benoemde commissie voor den aanleg van een water leiding in de Alblasserwaard, dat de kosten voor net onderzoek grooter waren dan ge raamd was, waarom verzocht'werd het te kort te helpen dekken. Na eenige discussie werd heVverzoek met 6 tegen 6 stemmen verworpéh'.' Een verzoek van den beerC. Leenmans ophaler van de faecaliën der gemeente, om verhooging van salaris, werd aangehouden tot een volgende vergadering. Ingekomen waren verder eenige reclames tegen den hoofdeljjken omslag. Gedeelteljjk verminderd werden de aanslagen vanDe gebroeders Van Dam, de gebroeders de Kraajj, W. B. v. d. Velden, A. Keesmaat, A. van 't Hof, mejuffrouw^,Van Erkel, J. Kerst en A. Bouman. De aanslagen van H. Jansen, A. C. Jansen, A. de Lange Hz., W. de Graaff, J. Ligthart, J. Kroon, D. van Driel, C. Oskam en mevr. de weduwe A. Pot bleven gehandhaafd. De timmerman A.S.Cz.alhier bezeerde zjjn hand, waardoor deze erg opzwol. De geroepen geneeskundige constateerde bloed vergiftiging. Het fanfarekorps „Apollo" alhier be haalde Donderdag op het nationaal concours te Capelle a d IJssel in de tweede afdeeling den tweeden prjjs en in den raarschwed- strjjd den eersten prjjs, «■"r-a«kk«rl«d, Mei. De heer Johs. Dainsteegt, gemeente-ontvanger alhier, is geslaagd voor het eerste gedeelte van bet examen voor candidaat-gemeentesecretaris. d r, ilj J,i!^ «wntje van den heer P. r,ar r a'n,ep ',eP ,n een onbewaakt oogen blik in een moddersloot. Op het hulpgeroep snelde Angje v. d. Heurel toe, die het jongetje redde. OUoland, 2 Mei. Dinsdagavond is de bliksem geslagen In de bouwmanswoning van M. van Houwelingen alhier. Woonhuis schuur en hooischelf brandden tot den grond af. 'Oadewater, 2 Mei. Maandagavond ge raakten twee kinderen, een zoontje van L. v. D. en een dochtertje van Z, terwjjl ze aan het stoeien waren, in den IJssel. Op hun hulpgeroep schoten eenigeo, die dat hoorden, toe en wisten de drenkelingen nog bjjtjjda te redden. In de afgeloopen week werden hier uit Groningen aangevoerd ruim 700 lam meren, die vanwege den overvloed van gras tegen f 11 4 f 15 per stuk vlug van de hand gingen. Op Hemelvaartsdag hield het Leger des Heils hier even buiten dd stad een openluchtmeeting, waarin "als spreker op trad Ensign Buiterman, utt'Amsterdam, toet bet onderwérp: „Wat het Leger des Heils deed in 't Verleden en wat het zal doen in de toekomst4*. Het koude weer was vooi de meeting minder gunstig. 'Palsbraek, 2 Mei. Als een bijzonder heid wordt ons gemeld, ast bjj den vee houder A. B. alhier j.l. Mautoag een kalf is geboren met het kolossale gewicht van .140 pond. Tevergeefs werd f 41 voor het dier geboden. g 'Reeawjjk, 2 Mei. Een twintigtal land- Bouwers in de afdeeling Slein hebben zich per request tot den Commissaris der Koningin in deze provincie gewend m«f het verzoek, hun ontheffing te willen veueenen van de verbodsbepaling van art. 1 <fer Vogelenwet, voor wat betreft puot 3 vaa'Srt. 2 van het desbetreffend Koninkljjk besluit van den 24 October 1892 (Staatsblad no. 236), nader gewjjzigd Jyi Koninklijk besluit van 4 Fe bruari 191a (Staatsblad na (19), qn ook voor wat betreft het vangen en cjqöden van mollen in de landerjjen, gelegen ia'bovengenoemde afdeeling. De veehouders aldaar scbjjneu de mollen als zeer schadeljjk aan te merken. Er worden nog booge prjjzen gegeven voor het vangen en dooden der mollen. Onze plaatsgenoot de heer K. Kooiman, in de afdeeling „de Tempel", is j.l. Woensdag Kpromo veerd tot doctor in de Nederlandsche tteren aan de Rjjks-Universiteit te Leiden op een academisch proefschrift, getiteld: „Twespraack van de Nederduitsche Letter kunst." Reeawjjk, 2 Mei. B|j de Dinsdag door bet R.-K. Kerkbestuur ten huize van den heer C. Klaverveld alhier gehouden aanbe steding voor het bouwen van een klooster met zusterschool, pensionaat en bewaar school op het Reeuwjjksche dorp, waren 17 inschrijvingsbiljetten ingekomen, te weten: Gebr. Dessing, te Gouda, voor f 52,803. K. Schilder, te Hilversum, J. C. Kuilenburg, te 's-Hage, A. Casseleth, te Dordrecht, L. Molendjjk, te Dordrecht, G. de Haan, te Dordrecht, P. A. v. Wijnen, te Dordrecht, J. J. Duim, te Gouda, G. van Es, te Amersfoort, A. Lelieveld en Van der Pol, te Hillegom, H. J. Buitendyk en P. Val kenburg, te Overschie, G. C. Blanken, te Amersfoort, A. G. Vreeburg, te Boskoop, J. Hakkeling, te Boskoop, C. Bontenbal, te Reeuwjjk, C. Middelkoop, te Gouda, P. A. Verbeek en J. M. van den Berg, te Gouda, De begrooting was f 44,700. zal later worden bekend gemaakt. Waddlnxveen, 2 Mei. De heer K. P. Kruidering, hoofd der openbare school aan de Brug alhier, is benoemd tot hoofd der nieuw te bouwen school voor M.U.L.O. te Boskoop. Wllllge-Laacerah, 30 April. De pereboomen staan prachtig in bloei; de appel boomen beloven minder. De vee- Wallen zjjn alle leeg; gras is er overvloedig. Zelfs was de veehouder A. Eikelenboom, ten gevolge van de warmte in de eerste helft dezer week, reeds bezig 'met hooi, pas gemaaid voor den a.s. wintér!' in zjjn hooi berg op te bergen. Zeker mnifkwiardig, in het einde van April. Het dienstpersoneel van A. H. had het ongeluk, bjj het afrjjden van de School- stoep mekpaard en wagen te water te geraken. Met vereendekrachten werd alles weer op het drogé' gebracht. Het rijtuig verkeerde echter in zoodanigen staat, dat men het paard niet vóór maar achter den wagen moest plaatsen. 52,250. 52,225. 62,210. 52,180. h 52,168. 50,300. 60.200. 49,258. 48,500. 48,110. 47,975. 47,800. 47,797. 46,500. 45.628. De gunning KERKNIEUWS. Dr. J. Lindeboom, Ned. Herv. predikant te Berkhont, is door de familie van wjjlen Prof. Dr. J. Reitsma aangezocht om de bewerking vita den 8en druk van vorming b ,e I)(. be- w»s afgevangen door wijlen werking fiWgera,8 te Lekkerkerk, A- r»„ laak niet heeft knnnen voltooien, ai. Jiêns opvolger ral nn Dr. Lindeboom d/n arbeid voortzetten. Het eerate stuk Mj binnenkort verscbynen. 8 P O B T. •Krimpen a/d Lek, 2 Mei. Donder dagmiddag (Hemelvaartsdag) speelde de voetbalclub „Vitesse" van hj«r een vnend- scbappeljjken wedstrijd tegeh „Vitesse" van Kinaerdyk. Scheidsrechter was de heer J. Bouter, v,an hier. De wedstrjjd eindigde met geljjlt spel, 3—3. Een zeef tal rilk publiek woonde den span- nenden stiffid by. ïll GEZONDEN. Buiten verantwóórdelijkheid der Hedaa\te.) Geloof en Wetenschap. ~*v Geachte Redactie/ Mag ik U verzoeken een laatst ingezonden stuk te willen plaatsen, wel wat laat, omdat ik verhinderd werd dit eerder te-doen. De belangstellende lezers zullen uit de polemiek tusschen den Heer Hoogendyk en ondergeteekende wel bemerkt hebben, dat van eene overeenstemming op het punt van geloof en wetenschap nimmer sprake kan zün, omdat wy niet stoelen op denzelfden geloofswortel. Op zulke temperamenten als de Heer n. zal mfln schryven weinig uitwerking hebben. Toch vlei ik my, dat enkelen over myn godsdienstig standpunt tot nadenken zyn gebracht. Dezen zullen ons minstens nret meer vonnissen met den titel: paganist, maar zullen bemerkt hebben, dut toch-wel iets voor de gegrondheid myner zienswyze en het godsdienstige daarvan te zeggen valt, vooral in verband met de inenting. ti m Daarby komf, dat met alle confessioneelen precies denken als de Heer H. Wat zegt in dit verband b.v. Dr. Den Houter, thans Hoofd-Inspecteur der Volks gezondheid? Dit: -In de christelyke Gods dienst is al zeer weinig te vinden, dat met( grond tegen de inenting kan worden aan gevoerd in de leer en beiydenis der Ge reformeerde Kerken, waartoe ik "de eer heb te btthooren* ia, naar rnyne opvatting, ook niet gemakkelyk iets te vinden, dat het nemen van voorzorgsmaatregelen en het gebruiken van voorbehoedmiddelen ver biedt. Sterker nog: ik veroordeel elk niet noodzakeiyk bezoek in huizen, waar be- smettelyke ziekte heerscht Waar ik als medicus op gemoedsbezwaren stuitte, heb ik die steeds aan de hand van hunne en mijne geloofsleer kunnen wegnemen." Verder meen ik niet alleen uit eigen er varing overtuigd te kunnen zyn van het nut der vaccinatie, maar mede omdat deze overeenkomt met de ondervinding van zeer vele wetenschappelyke mannen, zoodat Dr. Drooglever Fortuin zich daaromtrent in de volgende regels uitdrukt: „Ik geloof, dat de medici pp het punt van vaccinatie tegen de pokken, 200 eenstemmig oordeelen, als men op geqeeskundig gebied maar zelden aanschouwt en dat het aaytai der besliste tegenstanders zoo klein is, ant we er geen rekening mee behoeven t« houden; zelfs wiskundig,, niet, want in de wiskunde mag men oneindig kleine grootheden verwaar- loozen. Wel ASeo ik gegronde reden te hebben mjjrïf bangmfekerjj. Deze is toch geheel dë« als der Confessioneelen en Ortho- Hiermede zou ik kunnen volstaan. Zeker niet tegenover deil Heer H., die mij vraagt te bewyzen, dat de drie-schipperskinderen niet zouden gestorven zyn, indien zij wel ingeënt waren geweest. Neen, dat kan ik niet, evenmin als dn heer H. kan weten dat er grooter percentage van sterfte Was onder de gevaccineerde dan onder de niet gevaccineerde poklyders. Daarvan bestaat niet en kan niet bestaan een eenigszins betrouwbare statistiek. Wat het geval te Ouderkerk a/d IJ. betreft, waarvan de heer H. melding maakt, ,1. dat iemand, voor de derde maal door pokken aangetast, stierf, is apocrief. Indien waar, hoe noodzakeiyk bljjkt dan de re- vaccinatie binnen niet al te langen tyd. De heer H. erkent, dat weiuig Christenen ;eloovig berusten in Gods Voorzienigheid. s dat zoo vreemd; wat leert de geschiedenis daaromtrent? Dat de Voorzienigheid, ge- leeraard door de kerken, steeds voorzag de machtigen en ryken der aarde ten koste van de ongeletterden en minderbedeelden. Sedert de actie der sociaal-democraten is hierin al heel wat verbetering gekomen. Aan de Redactie der Schoonh. Ct. myn bizonderen dank voor de groote plaats ruimte, die zij mü gaf voor de ontwikkeling myner denkueelaen ten aanzien van in enting, in verband met het godsdienstig standpunt. Hoogachtend, Uw Dr., C. J. GORTER, Arts. Den Haag, Mei 19IB. voor iets 1 doxen vrees, die b.v. Dr. Kuyper iq.zijne volgelingen onderhoudt. Zelfs in weerwil, dat bjj eenmaal in züne party uitriep „Zeg uw vertrouwen op aan wie u door Rdme ter overwinning wil leiden", is zyne tóacht hog zoo |Vbot, dat by het rimpelen van zyn voorrhoota!"hy de geheele rechterzyde der Staten-Generaal mitsgaders de Ministers, by verscV" met zyne meening, tot het prys- geven hilhöer overtuiging weet te dwingen. Deze macht ontleent by aan ZyneGodde- lyke bestemming. Immers, wordt hy 1 schouwd als de van God gëgeven leider. Maar een feider, die krachtens zyn eigen woorden ntël vry uit gaal van de beschuldi ging van: v'errtiad aan de historie, verraad aan zjjn begihselen, verloochening der Volks historie enz. Leest: „de man der kleine luyden" door D. Hans. Hoevele karakters gaan by zulk eene leiding der geesten ver loren en hoevele huichelaars worden ge kweekt. v Wanneer de Heer II. mjj uit de hoogte, min pf meer terechtwyzend, toevoegt, dat God of Satan onze gedachten bepalen en dit zegt Om mij tot nadenken te bewegen, dan "antwoord ik, dat myn tegenwoordig gods dienstig standpunt de vrucht is van naden ken, dus dat de heer II. met zulk een raad in het algemeen voorzichtig moet zyn. Vervolgens weet ik evengoed als de heer H. dat absoluut vrydenken niet voorkomt, maar dat allerlei invloeden ons denken be- heerschen en oorzaak worden van dat een- zydig denken, dat ik reeds in vorige inge zonden stukken beschreef. Wilt ge hiervan een voorbeeld, dat boek- deelen spreekt? Voor ongeveer 40 jaren was Prof. Gunning door wetenschappelijk onderzoek tot de overtuiging gfekomen, dat Jezus niet te Bethlehem maar te Nazareth zou zyn geboren. In zijne eerste aflevering over „het lemen van Jezus" gaat züne we tenschappelyke uitkomst de wereld in. Groote verontwaardiging onder de geloq- vigen; waar moet dat heen? het verhaal van Lukas eene legendeenz. Nu trok de Hoogleeraar zyne aflevering eenvoudig in, zooals de onwetenschappelijke cóterie dat wilde. Wetenschap moest 't afleggen tegen sleur- geloof. En toch krygt de heer H. meer en meer de overtuiging, dat er nooit stryd kan zyn tusschen geloof en wetenschap. Begrüpe 't wie kan. Ja toch, op eene voorwaarde dat men den strijd ontwykt. Verde* moqt, om Gods Almacht te be wyzen (^,die dwaze en roekelooze horloge maker dienst doen, die zoodanig z'n uur werk verknoeit, dat by niet eens meer weet hoe laat 't is en daartoe noodwendig den ge- regelden gang in zyn zaken en huishouding in de war stuurt. Maar revenons k nos moutons. De heer H. heeft gelijk wanneer hjj ons op schadeposten der inenting wyst, fcjoèwel myne ervaring niet dan voordeelige posten te boeHeH heeft. Zoo b.v.: Het rapport der CommiS^e van Onderzoek onder de Neder- IandscqA Geneeskundigen naar mogelyk schadeljjitfe gevolgen der vaccinatie cyfers Roos tt doodeljjk 3. Verzwering 15 Bloedvergiftiging 11 doorfelyk 5. «nn0/**? W8®* 9,ierven aan pokken op 1(H).(MM), Vóór devindirecte vaccinatie: in 1866 '67 '69 *70 '71 428 54 '71 =s 100.68 40.39 16.17 4.08 1.40 Na de indirecte vaccinatie: 1873 9.35. '74 3.42. '75 5.08. '76 2.91. '77 0.65. '78 0.28. '79 0.20. '80 m 1.95, Verslag der Gezondheidscommissie te Schoonhoven, over het Jaar 1913. Vervolg van het le blad. D Begraafplaatsen. De Hoofdinspecteur stelde in handen der Commissie voor be richt en raad een door de firma H. A. Schreuder Co. tot Gedeputeerde Staten gericht verzoek ter bekoming van verlof, om te mogen bouwen binnen den wetteiy- ken afstand van de Algemeene Begraaf plaats. Zy berichtte dienaangaande, dat, naar hare raeening, voor de personen in de te bouwen inrichting werkzaam, uit een oogpunt voor volksgezondheid geene be zwaren waren te duchten, omdat het fa brieksterrein door een breeden wandelweg van de ten Westen daaraan grenzende begraafplaats is gescheiden. Volkshuisvesting. Schoouboven. Een verzoek van B. en W. om advies betref fende een ontwerp-plan vaB uitbreiding, bleef aan het einde van het verslagjaar in be handeling. Langerak. In deze gemeente en in de gemeenten Nieuwpoort en Ameide werden n het afgeloopen jzar alle woningen onderzocht, en wel in de eerste plaats ten aanzien van de wyze van drinkwatervoor ziening en den afvoer van faecaliën, terwyl bovendien de woningen, die daarby ernstige andere gebreken vertoonden of voor een onbewoonbaar-verklaring in aanmerking kwamen, in nadere behandeling werden genomen. In deze gemeente werden in het geheel onderzocht 191 woningen. Daarvan werden voor onbewoonbaar-verklaring voor gedragen de woningen nos. 46, 99, 99a, 60 en 161, B. en W. besloten aan het voorstel del1 Commissie gevolg te geven en deze woningen voor een onbewoonbaar verklaring aan den Raad voor te dragen. Aan het einde van het verslagjaar had de Raad echter nog geen beslissing dienaan gaande genomen. Als woningen, die als ongeschikt ter be woning moesten worden beschouwd, maar door het aanbrengen van de daarby met name genoemde verbeteringen alsnog in bewoonbaren staat konden worden gebracht, werden aan B. en W. aangewezen de wo ningen nos. 60, 61, 125, 153, 153a, 162, 163, 179, 186, 187, 188 en 194. B. en W. zich met het voorstel der Commissie vereeni- gende, besloten den eigenaren aan te schry ven tot het aanbrengen van de noodig geachte verbeteringen. Nieuwpoort. In deze gemeente werden n het geheel onderzocht 149 woningen. Vaar aanleiding hiervan werden voor on bewoonbaar-verklaring voorgedragen de woningen nos. 31, 32, 33, 34 en 125. B. en W. vereenigden zich met het voorstel der Commissie en besloten deze woningen vOor onbewoonbaar-verklaring aan den Raad voor te dragen. Aan het einde van het verslag jaar had deze echter nog geen beslissing dienaangaande genomen. Als woningen, die als ongeschikt ter bewoning moesten worden beschouwd, maar door het aanbrengen van de daarby met name genoemde verbeteringen alsnog in bewoonbaren staat konden worden gebracht, werden aan B. en W. aangewezen de wo ningen nos. 11, 12, 30, 37, 60, 79, 80, 101, 102, 143, 151, 152, 163, 183 en 185. B. en W. zich met het voorstel der Commissie vereenigende, besloten den eigenaren aan te schryven tot het aanbrengen van de noodig geachte verbeteringen. Ameide. B. en W. verzochten advies om trent een verzoek tot verlenging met zes maan den van den termyn tot ontruiming van de onbewoonbaar-verklaarde woning no. 37. Aangezien in deze gemeente geen andere woning voor den bewoner beschikbaar was, adviseerde de Commissie het verzoek in te willigen. Op een verzoek om andermaal dien termyn met zes maanden te verlengen, adviseerde zy op denzelfden grond geiyken geest. De Commissie "vestigd de aandacht van B. en W. op den anti-hygiënischen toesland van een met planken afgedekt riool in de Nieuwstraat, dat ook tot afvoer van faecaliën uit de omliggende woniugen dient en meer malen tot bedenkelyke verontreiniging aan leiding geeft. Zy gaf daarby B. en W. in overweging een nieuw, aan hygiënsche eischen voldoend riool te doen aanbrengen, ten einde uitsluitend te dienen voor afvoer van huis- en hemelwater. By het in het jaar 1911 in deze gémeente ingesteld woningonderzoek was gebleken, dat o.a. vooral de afvoer der faecaliën veel te wenechen overliet, en dat door de eige naren van de op het tydstip van het ir werking treden der Bouwverordening be staande woningen nog niets was gedaan, om dien afvoer in overeenstemming met do daarbij vastgestelde voorschriften te brengen, Wegens het groot aantal dier woningen meende zy niet elke woning afzonderlijk voor verbetering uit dien hoofde te moeten voordragen, maar gaf zy B. en W. in over weging, van hunnentwege door een open bare bekendmaking de eigenaren dier wo ningen te waarschuwen, dat deze binnen zekeren termyn in overeenstemming met het voorschrift der BouwverQrdening moes- .ten worden gebracht, en dat, by niet tydigi voldoening daaraan, tegen de nalatigei proces-verbaal zou worden opgemaakt. Aan het verzoek der Commissie werd door B. en W. voldaan en bepaald dat vóór 1 Juli 1913 aan het voorschrift der verordening moet zyn voldaan. Op verschillende gronden werden aan B. en W. de woningen nos. 141, 142,144, 145,146, 147, 148, 149, 192, 193,194,226,227^228,309, 310 en 311 aangewezen als woningen, die als ongeschikt ter bewoning moesten worden beschouwd, maar door het aanbrengen van de daarby met name genoemde verbeteringen alsnog in bewoonbaren etaat konden worden gebracht. Tie 11 hoven. In deze gemeente welden in het geheel onderzocht 51 woningen. Als woningen, die als ongeschikt ter bewoning moesten worden beschouwd^ maar door het aanbrengen van de daarby met name ge noemde verbeteringen alsnog in bewoonbaren staat konden worden gebracht, werden aan B. en W. aangewezen de woningen nos. 21, 22 28 eu29. Aan het einde van net verslag jaar had de Cpmmissie nog geen afschriften van de naar aanleiding hiervan door B. en W. genomen besluiten ontvangen Scholen, fabhieken, webkplaatsen. Streefkerk. B. en W. vroegen het ad- viesderCommissie betreffende eeneaanvrage om vergunning tot het oprichten van een inrichting voor het steriliseeren van vleesch en spek en het maken van worst. Hier over in het vervolg van dit verslag. Ziekten. A Ziektengenoemd in de wet van 4 Dec. 1872, (Stbl. no. 134) laatstelijk qewijiigd bij de wet van 21 Juni 1901 (Stbl. no. 15^) en in de wet van 28 Maart 1877 (Stbl. no. 35). Volgens de by de Commissie ngekomen officiëele opgaven kwamen in het afgeloopen jaar voor: febris lyphoTdea, roodvonk en dyplitherie. Febris typhoïdea. De gevallen waren zeer verspreid, zonder ergens neiging tot een meer ernstige uitbreiding te vertoonen. Gebruik van ongekookt rivier- en slootwater, onverschilligheid tegenover de te nemen maatregelen en onreinheid waren weder de ;ewone oorzaken. Omtrent hare hande- 'ingen tot wering en beteugeling verwyst de Commissie naar hetaeen in vorige jaar verslagen dienaangaande is medegedeeld. Van deze ziekten 10»amen voor:Te Krim- pen aan de Lek 3, Krimpen aan den IJssel Bergambacht 1, Gouderak 5. Ammerstol 1, Schoonhoven 3, Haastrecht 3, Nieuw-Lek- kërland 2, Groot-Ammers 2, Langerak 2en Nieuwpoort 2 gevallen. Roodvonk. Ook deze ziekte kwam jporadisch voor. In het byzonder moet genoemd worden de gemeente Lekkerkerk, alwaar zy nu reeds enkelé jaren meer of minder optreedt. Ofschoon isolement en ontsmetting geregeld worden toegepast, ls zy nog niet overwonnen. Gevallen kwamen voor: Te Krimpen aan de Lek 1, te Krimpen aan den.IJssel 4, te Lel^erkerk 10 en te AminerstóF'l geval. Dyphtherie. Deze ziekte kwam in ver schillende gemeenten voor, met weinig of geen sterfgeval. Gevallen kwamen voor: mi Krimpen aan don IJssel 1, Bergambacht Ammerstol 2, Schoonhoven 3, Hekendorp Nieuw-Lekkerland ,3, Streefkerk 5, Groot- Ammers 15, Langerak 2 en Araeide4gevallen. B Andere Ziekten. Van andere ziekten, die uit een oogpunt van volksgezondheid van beteekenis zijn, meent de Commissie melding te moeten maken van: Mazelen. Deze ziekte vertoonde zich a. te Ammerstol en in het tusschen deze gemeente en Schoonhoven gelegen gedeelte van Bergambacht. Een ernstivc karakter droeg zy niet, ofschoon ook nu weer long aandoeningen en kinkhoest tydens en na de ziekte optraden. Verder kwamen in de maand October verschillende gevallen te Stolwykersluis voor, vermoedelyk overge bracht uit Gouda, alwaar vele gevallen werden [econstateerd. Meerdere gevallen werden ater ook te Gouderak waargenomen, hoofdzaak met een niet ernstig verloop. Favus. Hieromtrent kan nog van geen verbetering gewag gemaakt worden. In de meeste gemeenten zjjn de noodige maat regelen, oin verderen' voortgang van de ziekte te stuiten, nog niet genomen. Tuberculose. Voor zoover deze ziekte betreft, kan worden verwezen naar hetgeen daarvan in vorige jaarverslagen is gezegd. Ingevolge een opdracht van den Minister van Landbouw, Nyverheid en Handel aan den Ceutralen Gezondheidsraad, om gegevens te verzamelen omtrapt het voorkomen van beroepsziekten hier te lande, verzocht de Hoofdinspecteur opgave van de beroeps ziekten, die binnen bet ambtsgebied der Commissie waren waargenomen. Zij deelde mede, dat 22 gevallen van loodwitvergif- tiging waren geconstateerd. Geene andere ziekten, die uit het oogpunt van Volksgezondheid van beteekenis waren, hebben in het afgeloopen jaar een onderwerp van bespreking uitgemaakt. (Wordt vervolgd.) BURilEBLIJKE STAND. Schoonhoven. Van 29 April—2 Mei. Geen aangiften. Uoenkoop. April. Getrouwd: R. Vergeer, oud 27 j. en M. van Beek, oud 30 j. Snelrewaard. April. Getrouwd; H. J. Sturkenboom A. C. Straver. Willen kop. April. Geboren: Johannes Hendrikus, z. van J. van Blokland en J. C. Snoek. Maria Autonia, d. van A. Spruit en J. Kujjff. Getrouwd: A. Stam, oud 22 j. (won. te Brm\kelen-Nyenrode) en T. van Dyk oud 25 j. Overleden: G. G. Vendrig, oud 4 m. De pryzen zyn als volgt: snoek 30 k 35 cent, baars 20 i 23 cent, paling 25 a 60 cent, bliek 3 k 8 cent, voorn 8 4 15 cent, alles per 1,2 K G. De zalmvangst was in de afgeloopen week bevredignp/1 en leverde weinig verschil op met die van de vorige week. De vlouwvisschery was ook goed. Menig vlouwvisscher heeft in de afgeloopen week 2 4 3 zalmen bfeduachtigd. De elft vangst, die in vroegere jaren sleeds .n de lanlste week van April en de eerste week van Mei het best was, laat nog steeds op zich wachten. De pryzen zyn door de meerdere vraag vóór het buitenland gestegen. 'AuiiuerHtol, 2 Mei. Van Zaterdag 26 April tot en met Vrijdag 2 Mei zyn alhier ter markt aangevoerd 144 zalmen, prys per 1/9 K.G. f 1,10 a f 1,25. Gedurende de maand April zijn alhier ter markt aangevoerd 808 wintorzalmen, tegen 1055 in dezelfde maand van het vorige jaar. Krimpen a/d Lek, 2 Mei. Van 25 April tot heden zyn alhier ter markt aan gevoerd 17 zalmen, welke verkocht zyn voor f 0,90 4 f 1,05 de halve K.G. De Inspecteur voornoemd, Marktberichten. Gouda, 30 April. Kaas, le qual. f 30,— 4 I 32,50, 2e qual. f 27,— a f29,—zwaardere f 32,50 4 f Aangevoerd 129 partyen. Handel zeer matig. Boter met goeden aanvoer, handel gewoon: prijs der goé- f 1,20 a f 1,30 en weibotcO* f 1,05 a f 1,15 per K.G. Rotterdam, 29 April. Aangevoerd 45 paarde^, 2311 magere en 650 vette runderen, 143 vette, 1183 nuchtere en graskalveren, schapen of lammeren, varkens, 317 big gen, 6 bokken of geiten. Koeien en ossen 36 tot 44 ct., stieren 33 tot 37 ct., kalveren 50 tot GO ct. per ba kilo. Melkkoeien f 160 a f 340, kalfkoeien f 165 f 360, stieren f Rjö a f 3^0, pinken f 110 f 130, graskalveren "f a f vaarzen f 120 a f 180, allés mager vee; biggen f 11, a f 20,—; slachtpaarden f 90 a f 140. Nuchtere kalveren: fok- f 16,— 4 t 26,— slacht- f 10,- 4 f 15,-. Nchoonhoveii, 30 April. Boter le qual. 62 ct., 2e qual. 57 ct. per half kilo. Kaas f 25 4 f 30 per 50 kilo. Belegen kaas f 36 a f 40 per 50 kilo. Biggen f 11 4 f 15 per stuk. Vette kalveren 34 4 38 ct. per "a kilo. Vette varkens 26 4 28 ct. per i'a kilo. Aangevoerd veel lammeren; prys van f 10 Aardappelen (gele) f 2,25 per H.L. ld. (poters) f 1,60 per H.L. Eieren f 8,— per 100 stuks. Woerden, 30 April. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 293 partijen. Prüs van Goudsche le soort f 29,— af31r— 2e soort t 25,- a f 28,-, id. zwaardere faf Noord-Holladdsche f dito gestempelde f a f per 50 kilo. Edammerkaas le soort f Handel traag. Een toelichting op het Program der Christelyk-11 istoriscbe Unie, door C. E. VAN KOETSVELD. Met een voorwoord van Jhr. Mr. A. F. DE SAVOBNM LOBMAN, Prils f 1,-; fr. p. p. f MO. Uiig. S. IV. N. v NOOTENSchoonhoven. Voor de vele en hartelyke bewyzen van belangstelling, zoowel van hier als van buiten de gemeente ontvangen by gelegenheid van onze Zestigjarige Echtvereeniging, betuigen ondergeteekendenook namens onze Schoon dochter Wed. O. MAAT—Aantjes en ons Kleinkind DINGENA MAAT, hunnen harte- lijken dank. P. MAAT en Echtgenoote. GoudPiaan, '2 Mei 1913. te Schoonhoven. GODSDIENSTOEFENING op Zondag Mei 1913, 's voorm. 101,2 uur, onder leiding van Ds. R. MIEDEMA. jianinomodel m. spiegeldeurenbloemh. castv. z. lagen prys aangeb. Br.motto Orgel", Bur. Schoonhovensche Courant. Voor terstond of later gevraagd: Adres Mevrouw TAMS, Krimpen a/d Ondergeteekenden betuigen door deze, ook namens de Kinderen, hunnen oprechten dank voor de vele bewijzen van vriendschap en belangstelling, bij gelegenheid hunner 25-jarige Echtvereeniging ontvangen. A. SMIT. A. C. SMIT—Streefland. Lekkerkerk, 30 April 1913. Indien, wanneer gy u aan tafel zet en de eellyst raadpleegt, gy verplicht zyt te overleggen wat gij wel zult eten dat u géén smart zal brengen, dan is het oogenblik voor u gekomen om de Pink Pillen te nemen. Wanneer gy de behandeling met de Pink - Pillen hebt gedaan, kunt gy welke spyzen ook eten, zwaar of licht, gy zult die vol komen verteren en de voedende bestand- deelen, die er in zyn bevat, zullen volkomen worden opgenomen. Mad. Auriau, rue des Salières te Langon (Gironde, Frankryk,) heeft ons geschreven: „Gedurende 20 jaren was myn leven niets dan een lange marteling. Gedurende dat lange tijdperk heb ik de ergste smarten .verduurd." Mnn maag was geheel in het ongereede, zelis de lichte spyzen deden ray walgen en braken. Ik braakte dikwyls gal en slym uit. Ik was altyd vermoeid en slap, myne beenen weigerden my te dragen. Na een geringe inspanning, liet ik my op èen stoel neer, waar ik weende v4»waqhoop. Gedurende 20 iaren zyn mijne nuiagsmarten zoo volhardend geweest, dat ik dein druk van een corset niet kon verdragen. „Gedurende dit lapge tydperk ben ik be handeld, dat is te begrijpen, maar men heeft my slechts een weinig kunnen vérlichten; de genezing scheen onmogelijk. „Toen ik de krachtdadigheid der Pink Pillen heb booren roemen, besloot ik er gebruik van te 'maken. De verlangde ver betering heeft dadelyk plaats gehad. Door dat goede begin aangemoedigd, ben ik met de behandeling voortgegaan en nu ben ik veel beter. Ik kan mü met myne zaken bezighouden, ik verdraag myn corset hpel goed, ik eet met lust en ik verteer myne spyzen goed. Wanneer ik my een weinig moe gevoel, neem ik de Pink Pillen ge durende eenige dagen en dan gevoel ik mü dadelijk beter. Ik heb reeds de gelegenheid gehad inet vele personen over de Pint Pillen te spreken en ik weet dat die er ook zeer tevreden over zyn geweest." Verkrygbaar k f 1,75 per doos en f 9 per 6 doozen, by het Generaal Depót der Pink Pillen, van Eeghenlaan 22, Amsterdam mede verkrijgbaar by A. N- van Zessen te Schoonhoven; bij Jac. StQKm, Dtfögist te Lekkerkerk: by Grobneveld, Drogist te Krimpen a/d lJssel, en in alle' goede Apotheken en Drogisteryen. V UischerU-Ber tciiten. De „Visschery-Courant" deelt mede, dat vele veldwachters aanschryving kregen, om geen proces-vefbaal op te maken tegen hengelaars die van 23 April tot 31 Mei met den hengel in geoorloofd water op ge oorloofde visch hengelen. Wat is het geval? By uitspraak van den Hoogen Raad d.d. 13 Januari 1913 werden een paarZwolsche hengelaars vrygesproken, die in de DedeHasvSiart hadden gevischt met den hengel en wel grond, dat die hengel niet behoort onder art. 10 letter in van liet Biunenvisschery-regiement, 't welk luidt: Art. 10. Verboden is' te visscben i van 23 April tot 31 Mei met alle overige visebtuigen met uitzondering van.... De heugel wordt die uitzondering niet genoemd en hoort oV niet onder de overige visehtuigen, omdat oiraer letter 1 is genoemd de bengel geaasd met de kunstvlieg. De Hooge Raad achtte den hengel dus niet genoemd en dus niet verboden, alleen dan de bengel geaasd met de kunstvlieg van 16 October tot 14 Februari. Natuurlijk is zulks nimmer de bedoeling geweest van den wetgever, zegt de „Vis- scherij-Courant". Wel degelyk was bedoeld den bengel een zekeren tyd te verbieden. Echter de ondeugdelyke styleering speelde hier nu eens den wetgever parten. Ver wacht wordt, dat binnenkort een herziening komt en in sport- en vakkringen wenscht men deze dienstbaar te maken aan een al- geheele verbetering van bet Binnenvts- scherij-reglemenl. Men schryft ons uit Ammerstol: Aangezien voor alle vischtulg zoowel in de rivier als in de binnenwateren, met uit zondering van de fuiken, de verboden tyd is ingegaan, houden de visschers zich alleen met de vangst van paling bezig. Daar voor de visschers niets anders te verdienen valt, hebben ze allen de fuiken te water gebracht en het loopt mee. De zachte weersgesteldheid en de donkere nachten werken gunstig op de vangst en verschaffen aan menig visscher een behoor lyk weekgeld. Voor de vele en hartelyke bewijzen van belangstelling, by hun 25-jarig Huwelyks- feest op 26 April j.l. ondervonden, brengen ondergeteekenden, ook namens bunne Kin deren, langs dezen jweg allen hartelyk dank. JILL. STUURMAN. L. STUURMAN-Ooms. Ammerstol, 2 Mei 1913. Hiermede betuigen wy onzen hartelijken dank, mede namens de Kinderen, voor de vele en velerlei bewyzen van belangstelling, zoo van hier als van elders ontvangen ter gelegenheid van onze vyfentwintig-jarige Echtvereeniging. J. BASSA. M. F. BASSA—de Leeuw. Hagestein, Kortenburg, 2 Mei 1913. Met deze betuigen wy onzen hartelyken dank voor de vele blyken van belangstelling, ondervonden by de ziekte en het overlijden ran onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader CORNELIS STOMPS. Inzonderheid onzen dank aan den WelEd. ZeerGel. Heer J. GROESBEEK, Arts, en aan Zuster VAN MAZIJK voor de liefderyke en zorgvolle verpleging. Uit aller naam, J. L. STOMPS. Schoonhoven, 1 Mei jj013. Voor de vele en hartelnke bewyzen ran deelneming, ondervonden by het overlyden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- eu Grootvader PIETER PAULUS STUURMAN, betuigen wy onzen hartelyken dank. Uit aller naam P. STUURMAN-Kentie. Am.merstol, 2 Mei 1913. ^voor de vele betuigingen van deelne- ming, ontvangen by het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder, Mejuffrouw MARRIGJE DEN OUDSTEN, Wed. K. de Jong, zeggen wy hartelyk dank. Uit aller naam D. BOTH. Bekkenwoude, 2 Mei 1918. Beleefd aanbevelend, Lopikerstraat 46, Solioonhoven. Drogiat, GOUDA. De Deurwaarder J. VAN" IPENBURG te Schoonhoven zal op Donder- mdag 8 Mei 1913, 's morgens ten 10 ure, te Lekkerkerk aan de Los plaats, en op Vry dag 9 Mei 1913,'s mor gens ten 10 ure, te Bergatoep vóór het Koffiehuis van D. OOMS, oui contant geld, verkoopen: Een groote partU als: Planken, Balken, Binten, Deuren, Ramen, Kozynen, Raggels, Latten en het geen verder ten verkoop zal worden aan geboden. Het BESTUUR van den Polder Mlddel- blok eu Veert»tn(blok deel Veer- statblok zal de gewoneJaarUJkacbe Gras ver paebting houden op Woens dag 7 Mei a.s., ten huize van de Weduwe C. v. d. IIEE des v.m. ten 10 ure, volgens de bekende conditiën. HET BESTUUR. Gonderak, 8 Mei 1913.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4