Burgers E.N.R. Stroolioedcon in alle kleuren bij ANION COOPS. Cauda. AANVANG ZOMERDIENST 1 MEI e.L Rijwielen prima merken en in verschillende 10 bont tel HOOILAND, bjj W. VAN PEET te Noordel»»». Bouwterrein. Mei- eo Vuurstokcrij met vee! klopklanten en verkoop van veel Waschwater en Kruideniers waren. Voor Kaalhoofdigen en hen, die lyden aan een of andere HAARZIEKTE. iKMIijten INBOEDEL, bestaande in: MEUBELEN, HUISRAAD, KLEEREN, een i ge GOUDEN en ZILVEREN WAREN, o. a. Zilveren Dameshorloge en Gouden en Zilveren Broches en Oorbellen, VELDGEREEDSCHAP, een VARKENSHOK en wat verder ten verkoop zal worden aan geboden. een Woonhuis, M-, Hooi- on BouM onder Een Bouwraanswoning met daarnevens staande N«. 3 Goud-, Zilver- en Koperbrons ANTON COOPS, Een vaste Arbeider, goed kunnende melken; Huis disponitxd, by T. H. C.v. VELDHUIZEN, Nieuwerbk. g, by Woerden. Dienstbode, Boerendienstbode KARNMOLEN Stemmen uit de praktyk. Timmerlieden Een BomIMW», Een nette Woning te huur gevraagd, in of onmiddellyk by Schoonhoven. Aanbesteding. RIJTUIGEN te koop. Aanbesteding. Lv. ZEVENHOVEN, SPOORWEGSTRAAT, GOUDA. EEN HIT Het Woonhuis, -ƒ Een Wageifiakersknecht. mm Koopt niet voor weinig geld waardelooze prullen. Koopt een Echt Nederlandsch Rijwiel. WATERTOCHTJES Timmermansknecht, Rijtuig- en Rijwielmagazijn Success; Welcome, Express verkoopen zichzelf!! Salpeter. Preserver. Cheese Fèma. Kaasstremsel. Kaaskleursel. Komijn. Kruidnagelen. J. W. H. RURUP’s HAARKLEURSEL, ANTON COOPS, Sraüit riTiTti L1L1 dan weet gij zeker,, dat gij nooit te veel betaalt. |.'~1 Li £2 Boerendienstbode, by den Heer A. VAN HARTEN U, te Giessen-Oudekerk. Nieuwe WONING TE HUUR: I Nel of later gemeubileerde Zitkamer met Balcon en Slaapkamer. Ook onge meubileerd te huur. Openbare Vrijwillige Verkooping Ouderkerk a/d IJssel, aan den Groenen Dyk, belend noordoost P. den Haan en zuidwest A. den Duüf c.s.; met een perceel Ruitendyk daar vóór; samen groot 5 Aren, «9 Cen tiaren. Vrijwillige Openbare Verknoping WADDINXVEEN, Fabrieks- of Bouwterrein. J. MANIFARGES, llaarkuudige, Lopikerstraat 34, Schoonhoven. Hoofdpijnpoeders Urbanuspillen H. VAN PEET, ISOLA” MELK0NTB.00MER H. G.A. ACKMANN, Klaas Baving Rijwielen, ZWOLLE. ERFHUIS. Notaris BALLOT OUD-ALBLAS, wyk B no. 48, in het openbaar, om con tant geld, te verkoopen: DEN GEHEELEN Openbare Vrijwillige Verknoping. Moordrecht, 2 sterke hnuten Aardeschuiten, Publieke Verkooping van Ameide en Meerkerk. Een Woonhuis 10.92.42 H.A., in 7 perceelen. Eenig Hooi-, Wei- eo Bouwland onder de gemeente Meerkerk, te zamen groot Dpenbare Vrijwillige Verkooping. ARBEIDERSWONING, HOOIBERG, SCHUUR en verdere Betim meringen, mitsgaders onderscheidene per- Bouw-, Wei-, Hooi en Tuinland, BERGAMBACHT, ten noorden van den Kerkweg, naby den Hem, ter gezamenlyke grootte van 5 Hectarei, 96 Aren, 61 Centiaren. 6.01.14 H.A., in 3 perceelen en combinatie. BINN Het bouwen van een WOON-, annex WINKELHUIS aldaar, in 3 perceelen en in massa. De levering en het vervoer van 200 kub. Meter GRINT, als: 110 kub. MeterGrint te Meerkerk en 90 kub. Meter Grint te Tlenheven, ten behoeve van den Broekschen dyk en de wegen onder Ameide en Ti en horen. Gesloten biljetten, zoowel voor de levering als voor het vervoer, voorzien van de hand- teekening der inschrijvers en 2 solide bor gen, worden daags vóór de aanbesteding ibgewacht ten kantore van den Voorzitter te Ameide, alwaar een monster der te le veren Grint te bezichtigen is. Mei a. s. „Ml 33 DIENSTREGELINGEN OP AANVRAAG GRATIS. Dit is i [wiel k< C. JONGKIND N. v. ZESSEN, Aan hetzelfde adres gevraagd de Notaris. try* 60 Koopt een Te' l Landbouwer, OP DE LEK - b« - ANTON COOPS, Draglat, GOUDA. TE HUUR: Drogiwt, Wydsiraat 39, GOUDA. TERSTOND GEVRAAGD: Ing' sliede constructie, 71 Mevrouw v. DUIJLte Schoonhoven vraagt half Juli of 1 Aug. een flinke die netjes werkt en goed kan koken. GEVRAAGD: Et» Winkeljuffrouw. Aauvangsalaria «eren gwtdea per week. Aanbiedingen bij Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD: Een bekwaam voor geruitnen tijd werk, bij de Wed. W. F. v. d. WAL, Bergambacht. den l Ising (1 partic - Euro van uitvoeringen zyn ruim voorhanden in pre zen van f 45,- tot f 180,— in het van gevraagd, P. G., bij J. M. VAN DER BAS te Moordrecht. Melken geen vereischte. Te koop aangeboden zoo goed als een nieuwe met toebehooren. bevragen bij den Heer A. AANEN, •ouwer, Hoornaar (Z.-H.). „Zij verkoopen zichzelf” schreef ons dezer dagen een rijwiel handelaar over onze rywielen. Dit is inderdaad een veelzeggende uitdrukking. Zij beteekent, dat wie een rjjwiel koopen wil, beslist een onzer merken betrekt, als hij daarmee kennis gemaakt heeft. Wij stellen U gaarne in de gelegenheid ‘U daarvan te overtuigen. Ter Boekdrukkerij van S. A- W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven worden 100 Naamkaartjes op helder wit carton, in net étui, geleverd voor slechts 00 CENTS. Op fijn bristol carton in luxe étui 0,75,-,ƒ 1,35, 1,50 enz. Zoo spoedig mogelyk gevraagd een aankomend DoinMt, goéd kunnende melken, by G. VAN WIJNEN Mz., Opperduit, Lekkerkerk. VRAAGT in Blond, Brain en Zwart, geheel onscliadeiyk, klcnrhoudend en zoo natnuriyk mogelyk, eenvou dig in het gebruik door middel van kammen, ï/i flac- F en Va Aac- r 0,75, geloruiksaanwyzing ingesloten. Verkrijgbaar by: Wy dat raat 89, GOUDA. MM-v— Agent voor Schoonhoven en Omstreken: P. SCHAKEL; voor Krimpen a/d Lek: A.'VAN DER HEUL. Deze C morgens uitg f 0,75. Fram abonneeren b Tegen billijken prijs te koop in de gemeente Schoonhoven een stuk GROND, ter grootte van ruim 4000 M2. gelegen aan het water en in de nabyheid van het Spoorwegstation. Te bevragen, onder r Bureau der Schoonhovenscl j met onzen ■Magneet- a van plan is z -eer de Ni V lil» Bekwame- en Aankomende gevraagd, tegen hoog loon, voor de Tentoonstelling Gouda. Adres MIDDELKOOP, Krugerlaan 21, Gouda. Ter overname aangebo- den een goed beklante Adres Comynsteeg No. 43, Gouda. Wegens ziekte der tegenwoordige wordt terstond, voor tijdelijk, gevraagd een met 80 H.A. Weiland, billijk te koop, in Gelderland, nabij de Utrechtsche grens, op gemakkelyke condities. Nu of later te aan vaarden. Fr. br., lett. P. A. P., NIJGH «fc VAN DITMAR, Wynhaven 113, Rotterdam. Gevraagd, om dadelyk in dienst te treden P. G. Hoog loon. De melk gaat zoet weg van melken vrijgesteld. Adres ADRIANUS VAN VELDEN, Land bouwer, Hoogeveen No. 67, te Benthuizen. Br. fr., onder no. 1, Bureau van dit Blad. te koop, seboftboogte pm. 1.45 Meter, kleur bruin, schimmel-bles, puike draver, mak bij den weg, 5 jaar oud. Br. fr. aan Wed. P.DEKREIJ IöGiessen- Nieuwkerk. iffMfcWlll op Zaterdag 17 Mei 1913, des morgens ten 10 .TOlIJIÜg ure* *n het Koffiehuis van BMW J* BROERE te Onder- WWgggggl. kerk a/d IJssel. ten “—--—-“overstaan van den Notaris J. VAN DER LEEDEN aldaar, van: geta. A no. 81met ERF en DIJKGROND, staande en gelegen onder de gemeente 14AjanvaJJj^ng bij de to6wÜz>ng en betaling Inlichtingen ten kantore van den Notaris. Brieven fr., met duidelijke vermelding omtrent grootte, stand, huurprijs enz., onder no. 3, aan het- Bureau dezer Courant. ten overstaan van den No taris REIJNDERN te Zevenhuizen, by veiling, verhooging en afslag, op - W oensdagen 7 en 14 Mei 1913, telkens des voormiddags te elf uren, in bet Koffiehuis van den Heer A. KWAAK, aan de Zuid- kade, van: Een hecht en sterk WOONHUIS, met STALLING, SCHUUR, ERVEN, WERF, Weiland en Kade, zeer gunstig staande en liggende binnen de gemeente WADDINXVEEN, in den polder Bloemendaal, aan het Jaagpad, langs de Gouwe by de Waddinxveenscbe brugen achter uitkomende aan de Esse; kadaster gemeente Zuid-Waddinxveen, Sectie G, Nos. 285, 1014, 1015 en 1090, samen groot 35 Aren, 98 Centiaren; belend ten Zuiden de Gasfabriek der gemeente en ten Noorden de Heeren A. C. Hoekstra en J. D. v. d. Wolf; uitatekend geschikt no. 99, aan het iche Courant. Te aanvaarden by de betaling der koop penningen op 12 Juni 1913, of zooveel vroeger als met de verkoopers zal kunnen worden overeengekomen. Lasten voor rekening van den kooper vanaf 1 Jnli 1913. Het perceel is te bezichtigen twee dagen vóór de veiling, van des morgens 10 uur tot des namiddags 4 uur. Nadere inlichtingen geeft Thans heb ik de eer te kunnen melden, dat verscheidene personen, op wie de Electro-Vihromassage is toegepast, myn inrichting geheel hersteld hebben verlaten, zoodat voor hen, dié aan het hier bovengenoemde lydeude zyn, weder gelegenheid bestaat om zich onder behandeling te stellen. Slechts een beperkt aantal personen kan aan de inrichting worden behandeld. ÖMP Voor uitvallen der haren vragemen DANDERINE, A 90 cent franco thnis. ÖEF* Aparte inrichting voor onderzoek. HOOFDPIJN, hoe fel ook, wordt binnen een half uur verdre ven door A f 0,30 per doosje. Een goede, geregelde STOEL GANG wordt sterk bevorderd door A f 0,35 per doosje. Verkrijgbaar by A. N. v. ZESSEN te Schoonhoven, en bij K. LOOPIK, C. VERSLUIJS en C. VAN ZESSEN te Brandwijk; L. DE HAAS en A. MOUBIK te Molenaarsgraaf; A. R. v. d. BERG te Stolwijk; J. STORM te Lekkerkerk; A. VAN WALSUM te Ouderkerk a d IJssel, Drogist; B. HOFLAND te Vlist; Z. DE VOGEL te Capelle a/d IJssel; A. BIETVELD te Nieuwpooht; C. G. v. d. BERG te Bergambacht; G. VONK te Oud-Alblas. Gratis Proeftochten houden wy met onzen T7T7T?5r17rrrr’’ Buitenboord-Bootmotor met Electro-Magneet- j,-LjA- J- <4 Fj A A Iloogspanningsontstekingvoor wie van plan is zich zulk een machine aan te schaffen. „M(ju Etiket t” trekt zeer de aandacht en wekt algemeen bewondering”, aldus bericht ons een onzer agenten. nibnsbrei Kapkar, 3 Boerenwi 3 Dogkarren, 3 Mi en een Vrachtbrik Mr. Wagenmaker, Lekkerkerk. „Twee pond boter maak ik nu per dag meer” deelde ons een landbouwer mede, die onze in gebruik genomen had, en een ander verklaarde, dat de „isola” veel lichter liep dan de ontroomer, die hij had. Groote eenvoud Gemak kei ij ke behandelli Scherpe ontrooming Sol zyn de kenmerken van onze „Isola” Melkontroomer. Wy geven deze desgewenscht een maand op proef- te Molenaarsgraaf is voornemens [y op Woensdag 14 Mei 1913, des voorm. 10 uur, ten sterfhuize EKvtSs? van de Echtelieden C. VAN VUUREN en A. HOFLAND te De Notaris NIC. TREURNIET zal op Woens.dag 14 Mei 1913, ’s morgens te 10 uren, aan de voormalige Steenfabriek van den Heer F. VAN LANGE, op het dorp te om contant geld, publiek verkoopen: 3 Rauwkarren, 4 Vormhittenkarren, nieuwe en gebruikte Rietmatten (ook geschikt voor Tuinders), Haagsteêplanken, Baddings, nieuwe Planken, Loodshouten. lange Loof gangen, cementen Haagsteéhufjes, Krui wagens, yzeren ZanddrogeryplatenGoten, 3 Turftonnen, Drijfriemen, Dakpannen, Schoppen, Loeten, Tuigen, een draaibaren Koepel, een Brandkast enz. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Krlmpenerwaard zyn voornemens op Vrydag den lOen Mei 1918, des morgens ten 10 ure, ten huize van F. CHRISTENSEN te StolwUkersluis, bij inschrijving aan te besteden: le. Het gewoon onderhoud van de dykskrninen en wegen van het Hoogheemraadschap, voor den tyd van vier jaren; Se. het gewoon onderhoud der DUksmagazünen en Gereedschap pen, Peilschalenkasten enz-, voor den tyd van vier Jaren; 3e. het vervoeren van 830 M:1 Basaltslag vanaf de opslagplaats der Basaltmaatsehappy te Rotter dam, naar verschillende berg plaatsen In de Krlmpenerwaard. Beslekken zyn tegen betaling der kosten verkrygbaar ter Secretarie van de Krimpe- nerwaard te Ouderkerk a/d IJssel en by den Fabriek-Landmeter te Lekker kerk, door wien nadere inlichtingen wor den gegeven. Inschryvingsbiljetten moeten vóór den dag der besteding worden ingeleverd ter Secretarie bovengemeld. o De Notaris P. NICHT ERM AN ^sdhA te Meerkerk zal tot den inzet op Donderdag 8 Mei 1913, in de Zaal van den Heer J.G. DIEPENHORST te Ameide, tot den toeslag op Donder dag 15 Mei 1913, in het Koffiehuis „Lek- zicht” van den Heer DE JONG te Ameide, beide dagen des voormiddags 11 uur, na bekomen rechterlijk bevel, publiek ver koopen: Voor de Erven den Heer en Echtgenoot* met ERF en TUIN en diverse perceelen Wel- en Hooiland onder Ameide, te zameu groot Jadm De Notarissen I>- TEIJINCK te Schoonho- venenJ.P.MAHLNTEDE l» B.rg»mb»cht zullen op Woe.sd.g 1* Mei 1»13, M Intel, en op Woenud.g 11 Meid,.,., by afslag, telkens des voormiddags om 11 uur, in het Koffiehuis van D. C. den HOED te Schoonhoven, in het openbaar ver koopen Ten verzoeke van de Erven JOH. EI KELEN BOOM: DIJKGROND, ERF, WEG en WATER, alles by elkander gelegen onder de gemeente De Arbeiderswoning is bij de week ver huurd voor f 2,50 per week tot 1 November 1913 en al het overige aan ARIE BAAS Jacobszoon, de Landeryen tot Kerstmis 1913 en de Betimmeringen tot 1 Mei 1914, te zamen voor 612,50 per jaar. De verkooping zal geschieden in 8 per ceelen, welke nader zullen worden beschre ven by notitiön, welke intyds verkrygbaar zullen zyn ten kantore der Notarissen, alwaar alle verdere inlichtingen te bekomen zyn. Behling der kooppenningen 15 Juli 1913. Een zoo goed als nieuwe I e klasse Delftiiche Tilbury, met Nieuw-Zilver; een Barouchet, met zakkende rameneen Om* tack, m. k. z. o. k., en een luxe alle op Collings-assen. raxenH, 3 Tentwagens. 3 Melkkarren voor hit enz., b<j Alles breeder omschreven in veilings- boekjes, verkrijgbaar ten kantore van den voornoemden Notaris, alwaar mede alle inlichtingen zyn te bekomen. II. M. de K dagmorgen a.s. Loo terug. De legern vel van den com waaraarf zullen d de 4 regimenten artillerie en het hulpwagens, zuil de Zuiderzee en provincies Gelder van de troepen s 3090 paarden z( chefs der intern stafofficier in dei met de burgeme* en verpleging dei geheel op oorlog: De batalj ment infanterie tusschen 23 M< schietoefeningen de najaarsploeg 1913 zullen deelm officieren en mi dien tijd gelege Katwjjk. Aan M. T. Veh dringende verlof naar Euro van den lande. Jhr. Mr. Ellemeet, sedert Rechtbank te Zit slag vragen. Van veri by de regeering de inentingstofl inrichting. Thans is wei Tweede Kamer J. L. Wiltekan landbouwers, ee laatstgenoemde I van Steennis, br houdende verzo wegens het ster varkens na iden H. C. Reimers te stof van de rijks: In September de varkens van tegen vlekziekte, al deze varkens kundig onderzoe ryksserum-inrich dat de varkens waren. De overige ni betrokken boerd* De betrokken de Kamer gewi om schadevergo een wettelrike re In dit adres w gegeven, dat èn ambulant-veearta richting, èn de A. vatt Leeuwei klaard, dat hi meermalen is va vlekziekte wen optrad. Gedepu Noord-Holland 1 meldt, bepaald, Provinciale Stal Dinsdag 17 Jui Woensdag 25 Ji In de Zi gadering van d vereeniging voi is candidaat g( Middelbeek, te De Chr ging te Alphei ven) heeft, zoo algemeene sten Idsinga weer ci In lang heid ter rechte, kerk zoo groot cbristeljjk-histo staande het ges gaan. De heer Bicbon van IJs daten genoemd rechterzijde teg revol. lid, baron gesteld zullen v De R.-K. C ging in het disl de „Residentie! stemmen de al Jhr. Mr. L. E. J. Scheer (A.-R.) De uitsis 1 Mei aangevar schreven door Paul” te Gorinc dag als volgt: Korpswedstry< „Prins Hendril „Albrecht Bey punten; „Wille punten. Deelgenomen korpsen en door In den persoi behaalden van staande schutter melde punten lu T. Dukel, Gie Heyden, Haastr Haastrecht, 86 p, 86 p.; J. Baard A. H. Huijzer, G In den vrijebi werden tot hedi baald daor: Ondergeteekende is voornemens op Zater dag 10 Mei 1913, des voormiddags 10uur, voor rekening van den Heer C. van DAM. bij J. BROERE, Café „Harmonie” te Ouder kerk a/d IJsael, aan te besteden: Bestek en teekening vanaf Vrijdag 2 Mei a.s. verkrijgbaar by D. BURGER, Bouwkundige, Ouderkerk a/d IJssel. Het BESTUUR der Ver. Polders „Middelbroek o. a.” zal op Vrydag 33 Mei 1913, 's namiddags 2 uur, in „HET FORTUIN” te Ameide, publiek AANBESTEDEN: Spoorboekjes en Reisgidsen (ZOMBRD1KN8T) verkrijgbaar in den Boekhandel van S. W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 5