N°. 3444. 1913 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. .Eerste Blad. Zaterdag 10 Mei. Aanbesteding IredieteaDépozito’x, Schuldhrievea. undvleesch zonder been, Rundvet, Spek (gerookt en versch), arkensgehakt, Varkensvleesch, versche Worst en Reuzel. UTRECHT, Kromme Nieuwe Gracht 4. BINNENLAND. Staat ter dekking, es Maandags, Woensdags en Vrijdags Ie goedgekeurde Stamb. Hengst „BERTUS”, rwarvan reeds veel afstamme- ingen voer beste prljzes «Un erkoclit. lekgeld f 2,50, Veulengeld f 10, JOHs. OUDIJK Az., A. LEENMAN. S Bergambacht. c v Depót van Andrau’s Wijnen. ten Intercomm. Telefoon-nr. 20. later ii Dinsdag o.a. ge is g‘ van ren. ■rgei eest» pres De is ken A. kk ei lan g< 1 voorstel Ie agenda De Directeur, T. DOORNBOS. te toe. Zü be- Vreem- daai een int >rg 'sn kop bij Hoofd, i ij k e e werd a" SGHOOIfHOVEKSCHE COÜRAiïT. Dit uaminer bewfat ait 1 bladen. recht, en dat is" in dit geval „__ge van de Alblasserwaard. Zet in den Kinderdijk eens zonder ing van de Alblasserwaard! Je geen paaltje slaan zonder hun rzitter: Bij reglement zijn zij u 30 [oker rimpen terdam ZOCnvi de c" in get het k< te Capelle 3 op 4 Guano- Deze Courant wordt lies Womudaga- en des Zaterdag morgen» uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren. Agenten en Brievengaarders. r te Scboon- ischer C. v. ordeeld tot is, ter zake orzitter: Maak u er een i zal ik het op de volgende Agent voor Oudewater en «matre ten de Heer A. BH IJS, Koopman te kndewaler. (VAN o— Door den KAPITEIN, Commandant van e Instructie-Compagnie, zal op«Woenn- a* 14 Met e.k., des middags te 12 uur, orden aanbesteed: De levering van bovengenoemde Levensmiddelen) voer de Cem- pagnie, gedurende het Se half jaar ISIS. De vooi ember 1 S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitoevers. 4 zelf de exploitatie ter hand zal nemen. De heer A. Beenakker: Als we ér toe overgingen, zou het dan goedkooper Wezen dan nu? De voorzitter: Dat juist zal door prof. Van Swaay worden onderzoéht. De heer A. Beenakker: De firma Jonker Stans te Hendrik-Ido-Ambacht ia ook aangesloten geweest, en nu heb ik geboord dat deze firma zelf een motor zal kernen voor drijfkracht enz. Als het maar niet gaat als met de waterleiding: de gemeente alles een hoop geld uitgeven, en ander met den winst weg ;ker vraagtals de gemeente electrische Verslag der Ctezondheiducommimie te Schoonhoven, over het Jaar 1913. (Vervolg van No. 3442.) Drinkwatervoorziening. Lekkerkerk. B. en W. verzochten het advies der Com missie omtrent eene wijziging van de artt. 20 en 44 van de Bouwverordening, betreffende het middel van drinkwatervoorziening zoo wel hij nieuw te bouwen woningen, ais b(j die, reeds bestaande op bet tijdstip van de inwerkingtreding dier verordening. Zij be richtte dienaangaande, dat bij haar ernstige Gemeenteraad van Alblasserdam op Vrydag 25 April. (Vervolg van No. 3443.) ingekoinen was een adres van de afdeeling Alblasserdam—Nieuw-Lekkerland” van den Volksbond tegenDrankmisbruik, verzoekende afschaffing van de kermis. Adressanten ver- meenen dat de kermis baar recht van bestaan heeft verloren. Er wordt op de kermis veel gebruik en misbruik gemaakt van sterken drank. Moeders met zuigelingen ziet men des nachts in de café’s en op den weg. Groote verteringen worden er gemaakt en later kunnen de verplichtingen tot betaling van de huishouding niet worden nagekomen. De afdeeling adviseert tot behoud der paardenmarkt. Het adres was geteekend: Mevr. Hochussen—Smit, presidente, te Kin derdijk; L. Zevenbergen, secretaris; C. J. van Helden, penningmeester; Dr. A. de Haan, commissaris, allen te Alblasserdam en A. M. den Oudsten, commissaris, te Kinderdijk. De voorzitter deelt mede, dat Burg, en Weths. eenparig (dat gebeurt hoogst zelden; verslaggever) besloten hebben te adviseeren tot afschaffing van de kermis, met behoud van de paardenmarkt, en f200 uit te trekken voor een volksfeest, te geven op den middag na de paardenmarkt. De heer H. W. van Oostendorp: M. de V., ik meen een woord van hulde te moeten brengen aan adressanten, die den moed hebben gehad ons dit adres presenteeren. Ik juich dit adres De kermis toch is uit den booze. hoort in de middeleeuwen thuis. bun delingen gaan die week met een macht van geld de gemeente uit. Hoe wordt dat geld verkregen? De winkeliers zouden het ud'COI vroeger rond te zendei belooft aan beide ver- voldoen, en sluit daarna fadering, waarop de raad ing gaat tot behandeling van den hoofd, omslag. na i het Een met i welke w dorp tiet iederei uren strekt» gewo acht» Prijs der Advertentiën'Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 mhm. Alle binnenlandsche Advertentiën voor 3-maal plaatsing opge geven, wQrden slechts 2-maal in rekening gebracht. trwaarden van levering van 18 No- 1906, Vie afd., No. f17, zijni ver- hy de Firma de Gebr. VAN CLEEF iravenhagetegen den prHs van 0,25. De voorwaarden, waaraan Vleesch- enz. meten voldoen, liggen eiken werkdag jn 's morgen» 9 lot 12 en ’s middags van tot 4 uur voor gegadigden ter lezing ureele van voornoemden Commandant. De levensmiddelen moeten door de zor| in den aannemer in de Kazerne wordei dzorgd. De Kapitein, Commandant van de Instructie-Compagnie, J. A. BRANDON. illCHTSCHE KREDIETBANK, en. Moreel en keuren. Nu is verplicht is de faan, maar de gelegenheid en zoo worden de zuur- baldadig weggegooid. Niet de middenstand, doch de tar zjjn geld, in 't zweet rdiend. Het ligt op den lit tegen te gaan. kker: M. de V., ik voorstel vereenigen. "'lemd van opkjjken, ben, maar toch is De heer A. Beenakker: Dat komt er niet op aan. Weinig of veel ze moeten toch ook mee bijdragen. Als u er dan zoo vóór is, geef u dan met die voorstanders die f 200. Het is voor jullie maar een peulschilletje. Als het doorgaat dat alle werven op zoo'n dag niet mogen werken, geeft dat voor my ook één dag verlet. En ik ben evenmin van een Volksfeest gediend als van de kermis. Te zeggen: er wordt zooveel gedronken op de kermis, is geen motief; ze drinken toch, al schaft men de kermis af. Daarmede ontwikkelt men de menschen niet. By Koninklijk besluit var April is toestemming verleend aan B, K< Jzn., burgemeester der gemeente Kri*" a/d 1 Jssel, om tot 9 Januari 1916 te Rott» te bljjven wonen. In verband met den vastge- stelden datum van de herstemming voor leden der Tweede Kamer hebben Gedepu teerde Staten van Gelderland den dag van herstemming voor leden van de Provinciale Staten nader bepaald op Vrydag 27 Juni. De heer Van Idsinga, lid vande Tweede Kamer voor Bodegraven, die ge- r ui men t(jd wegens ongesteldheid de ver gaderingen van de Tweede Kamer niet heeft bygewoond, nam Dinsdag deel aan de stem ming over het Kustrerdedigings-ontwerp. Hij was bljjkbaar nog niet geheel hersteld, want hy hield het hoofd gedekt en verliet dadelijk na de stemming weder de verga dering. De algemeene ledenvergade ring van de R.-K. Kiesvereeniging te Gouda heeft met büna algemeene stexuuen Candi da» t gesteld voor de Provinciale Staten Dr. A. C. A. Hoffman, te Gouda. De R.-K. Kiesvereeniging te Gouda heeft Maandagavond Mr. J. A. de Wilde, te 's-Gravenbage, candidaat gesteld. Aan bet gymnastiekfeest, dat op Tweeden Pinksterdag vanwege het Ned. Gymoasilek-Verbond, gewest Zuid-Holland, U Brielle wordt gehouden, zullen o. a. de volgende vereenigingen deelnemen: de damesvereeniging „Voorwaarts”, Leerdam; de beerenvereeniging „Voorwaarts”, Leer dam; „Sparta”, Krimpen a/d Lek; „Kracht en Vriendschap’’, Nieuw-Lekkerland„U. D. I.”, Zwammerdam; „O. K. K.”, Ridder kerk; „O. K. K.”, Gorinchem; „T. H. O. R”, Gouderak; „Excelsior”, Gouda; „C. V. V.”, Capelle a/d IJssel. de ge mee uitzoeken en een hoop geld uit/ ten slotte een ander met den v laten gaan, bpreker vraagt: als de zelf eens tot het stichten van een t centrale overging? De voorzitter: Dat juist zal uit het rapport van onzen adviseur blyken. De heer J. U. Smit: Heeft de gemeente wel het recht concessie voor aanleg 'te verleenen? De voorzitter: Ik voorzag deze vraag en heb hier verschillende besluiten, in de „Gemeentestem” opgenomen, van den Hoogen Raad. De heer J. U. Smi t: Veronderstel dat wij de concessie weigeren en de gemeente Dordrecht wendt zich tot het Dijkcollege van de Alblasserwaard om concessie, wat dan? Wat hebben wij over dien dijk te zeggen? Niets! De voorzitter: Het zyn openbare wegen, dus behooren ze thuis onder open baar gezag. De heer J. U. Smit: Dus u zou denken dat de gemeente wel recht heeft? De voorzitter: Ja, dat kan. De heer A. M. Vroege: Dat kan niet! De heer H. W. van Oostendorp: Als ik het goed begrjjp gaat het er hier over of de gemeentp de concessie al of niet mag verleenen. De heer S‘P, Leis: De wegen zyn een publiekelyk recht, en dat is in dit geval het Dijkcollege van de Alblasserwaai». S. dat hek in toestemmir" mag nog g» toestemming De voor» gebonden. De heer P. Leis: Dat geeft niets. Denkt dat ik er ooit aan gedacht zou hebben my tot den gemeenteraad van Alblasserdam te wenden met het verzoek een paai voor myn beltelefoon te mogen plaatsen? Dat kan je begrypen! Daar hebben jelui niets mee te maken, maar wel het Dijkcollege. De voorzitter: Ik vind het wel de moeite waard dit eens te onderzoeken. De heer P. Leis: U moet niets doen, dat is veel wjjzer. Het kan gebeuren dat, als wjj het hier afstemmen, de gemeente Dordrecht zegt: nu vraag ik het aan het Dijkcollege. Eu wat doe je er aan, als zé dan den kabel leggen Niets. Daarom is het beter niets te doen. In stemming gebracht, tegen 3 stemmen (de heei Oostendorp, P. Leis en A. sloten te onderzoeken, ferechtigd is concessie te Goedgekeurd worden e» ■»»’-«-5—en een voorsli het kohier i f 1000 te wordt met 10 eren H. W. van i. M. Vroege) be- of de gemeente te verleenen. eenige af- en over schrijvingen en een voorstel van Burg, en Weths. om het kohier van den hoofd, omslag met f 1000 te verboogen. De voorzitter deelt mede, dat de heer A. Kuijvenbove voor zün benoeming lot tuinman van de begraafplaats heeft bedankt en stelt voor, den heer B. Koudstaal als zoodanig te benoemen. De beer P. Leis wjjst er op, dat het kerkhof over 10 jaren een wildernis zal zün. Er is zooveel geld voor de begraaf plaats uitgegeven en het is jammer, dat het onderhoud zóó geschiedt. Men moest voor minstens 5 jaren een tuinman be noemen. De voc van, dan plaatsen. De heer P. Leis* Nu, dan maak ik daar een voorstel van. Voor dit jaar wordt tot tuinman benoemd de heer B. Koudstaal. Ingekomen is nog een verzoek van mejuf frouw F. Nieveeu om ontslag als onder wijzeres. Bij de rondvraag vraagt de heer Oosten dorp wat meer te vergaderen, opdat de agenda kleiner zij en elk onderwerp met behoorlyk overleg en onderzoek kan worden behandeld. Er worden soms voorstellen afgehandeld, waarop maar „ja" en „neen” wordt gezegd, en welke beter besproken hadden dienen te worden. Laten we, zegt spreker, maar denken aan het voorstel van den heer Beenakker inzake een andere re geling van den hoofd, omslag. Door het late uur en doordat de vergadering deels ver- loopen was, kwam bet niet tot zijn recht en werd bet niet behandeld zooals bet behoorde. De beer Jac. Jonker verzoekt de-con- vocatie-biljetten wat vroeger rond te zenden. De voorzitter b zoeken te zullen openbare vergi geheime zitting cobier van markt wasdroef te aanschouwen honderd stuks vee stonden aan [de touwen, Dat deed de concurrentie van Doesburg [en Eist, Van laatstgenoemde plaats zeker wel bet felst. Veel vreemde kooplui zag men ernstig loeren Naar 't schoone s^e, maar slim zyn de boeren, Zy hielden hun koeien en pinken duchtig [op geld, Daarvoor moesten heel wat guldens worden [geteld. Toch werd menig beestje van du touwen [ontbonden, Het had dan een anderen meester gevonden. Veel schade deed de geringe aan voer dus niet, Zooals men uit dit verslagje wel ziet. En waarom van biggen en zwynen gezwegen Er is er geen een by zyn krulstaart gekregen. Men scbrjjft uit Hengeloo (G.) aan de „N. R. Ct”: Hier bestaat bet eigenaardige eeuwenoude gebruik van het Hemelvaartsbrood. Op 47 boerenplaatsen in deze gemeente en evenveel iiTZelhem rust de verplichting, etken Hemel vaartsdag aan den Ouden Molen tusschen Hengeloo en Zelbem een roggebrood van ten minste 11 kilogram te brengen. In tegen woordigheid van de burgemeesters en de veldwachters van beide gemeenten wordt het Hemelvaartsbrood door een oud-school- hoofd uit Hengeloo, die dit j.l. Donderdag juist vijftig jaar meemaakte, ontvangen voor de Ned. Herv. Diaconieën van Hengeloo en Zelbem en de beide R.-K. armbesturen onder Hengeloo. De veldwachters wegen de brooden. Voor het zwaarste worden twee flesschen ^ijn gegeven, voor beide opvolgende elk één flesch. Donderdag werd er 1158 kilogram brood ontvangen, waarvan de armen pnge- veer drie weken eten. Het zwaarste woog dit jaar 101, bet vorige jaar 118 halve kilo’s. Het in ontvangst nemen geschiedt onder 't gebruik van thee en wijn en bet robken van lange pypen. Een Franscb blad vertelt bet volgende staaltje van moederliefde bij een hond: Een inwoner van Beaumont was dezer dagen naar het bosch gegaan met zyn kar om hout te verzamelen. Zijn hond, die op het punt stond moeder te worden, verge zelde hem. Toen hij ’s middags terug wilde keeren bemerkte hy, dat de hond, waaraan hy zeer gehecht was, drie jongen had ge worpen. Hy wilde het dier niet alleen achterlaten en legde het op de kar, doch vergat de jongen. Des nachts sprong de hond over de heg en heeft haar iongen beurt voor beurt naar haar hok gedragen, waarvoor zy zeer waarschijnlijk den afstand van haar hok naar de plek, waar haar kinderen lagen, die ongeveer 15 kilometer bedroeg, driemaal heen en terug heeft af gelegd. Haar moederliefde werd haar echter nood lottig. .’s Morgens vond men den hond dood naast baar jongen. Zij was van vermoeienis bezweken. maal per tegd: wy oen zei: ichaffen, i tegenstanders der neen hoor, daar en myn kinderen ook; Op dien dag komen lammers het dorp nog Het is zoo’n soort trek- elken geboren Alblasserdam- mer. De goede werkman neemt geen deel aan al dien zwijnenboel, welken men hier tegen de kermis aanvoerl en die er waar- schyniyk ook voorvalt. Die menschen ver maken zich op gepaste wyze met hun huiagenooten. Aan die drinkpartijen nemen alleen menschen deel uit de laagste volks klasse, ja zelfs nog lui die van armenzorg trekken. En daar heel de genie 1 op stelten te zetten? Ik zou j» Men moet de zaak eens van bezien en zich niet op één De leveranciers, waar men, over heeft, krijgen toch- die ir gaan ze mee i bioscope len gerust 1 De heer worden toeges’ hun deel daai moeten betalen. I had het daareven centen van den wei hij hen wel aan me» De heer H. W. Dat is bijna niets. heer A. Been aan. Weinif mee bydragen. 7 Mei. Voor de vacante be trekking van onderwijzer aan de le openbare school alhier hebben zich na herhaalde op roeping slechts 2 sollicitanten aangemeld. Aan beiden is gelegenheid gegeven tot het afleggen van proeven hunner practische bekwaamheid. BKCHTBZ De Arrondissements-Recht- bank te Rotterdam heeft j.l. de volgende zaken behandeld Op 1 April had de 72-jarige W. C. V., weduwe van P. B., te Oudewater, in het openbaar te Haastrecht gebedeld. a Eisch wegens bedelary: tien dagen hechtenis. De 34-jarige bootwerker H. V., a/d IJssel, had in den nacht van 3 April ten nadeele van 'de Centrale G. fabriek vier planken weggenomen. Eisch wegens diefstal: f 10 boete subs. 12 dagen hechtenis. De Rechtbank bevestigde een vonnis d.d. 28 Maart van den Kantonrechter hoven, waarbjj de 61-jarige viss A., te Hekendorp, werd verooi f 2 boete subs. 2 dagen hechtenis, van overtreding van de Visscherjjwet. De 30-jarige F. A. te Oudewater stond, zooals men zich zal herinneren, ver leden week te Utrecht terecht ter zake van verduistering van linnen meelzakken. De’ officier eischte 4 maanden gevangenisstraf. De Rechtbank veroordeelue hem Maandag tot 3 maanden gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest. kkbknieuws. De «udste dlenatdoende predl. kant der Ked. Herv. Kerk. Os. G. Boer van Ermelo, die dit jaar aijn S3eten verjaardag viert, herdacht Dinsdag den dag waarop hjj vóór 15 j,,r le Ermelo in de bediening des Woord, bevestigd werd. Ongetwijfeld is deze herdenkdag voor den nog roo krassen grjjsaard, die reeds zoovele jubeldagen mocht vieren, een dag van be- teekenis, schrijft „De Nederlander" W'®h,d Bedacht, dat de 58-jarige man, toen hd ia 88 te Ermelo beroepen werd reeds de gemeenten Pernis, Ouderkerk ‘Jssel en Urk langen tijd gediend te •ben nog in deze zijn laatste gemeente ."■jarig jubileum zou vieren? ieder die den ouden dominé Boer, z n nog echt-ouderwetaeben steek, lokken siert, over hel ziet loopen, dis weet, dat hn schier 1»rSrn.*.lrU^:TtijdUreu^ ‘b^.ne"Jr dezen6 wiens ijver en werkzaamheid vele jongeren tot beschamend voorbeeld is. Ds. M. Stadig, predikant te Reeuwijk, vormt met Ds. D. Fleurke, te Ter Aar, het tweetal voor Gereformeerd predikant te Zegwaart c. a. In de Gereformeerde Kerk te Middelstum was in het vorig jaar, den hardhoongen ten gerieve, een kerktelefoon aangebracht. Een lid der gemeente, die wegens een hem overkomen ongeval van het kanselwoord verstoken moest blijven, heeft nu gedaan gekregen dat de kerktele foon tot binnen zijn woning is aangelegd. In zyn kamer kan hij door middel der ge leiding, die loopt door een tuin en over een gracht en de straat, de preek van dominé volgen, ja zelfs de voorlezing en het geiang duidelijk hooren. (N. v. F.) BURGERLIJKE NT AND. A melde. Van 1—30 April. Geboren: Dirk; z. van J. L. den Hartog en M. de Lange. Adrianus, z. van J. Versluis en A. J. Rietveld. Neeltje, d. van W. A. Roth en M. Muilwyk. Getrouwd: G. Pearse, oud 22 j. en 4. van Zessen, oud 20 j. Overleden: A. Bu\jzert, oud 71 j., veduwe van J. J. Mesker. A. Kortlever, lud 82 j., weduwe van D. Diepenhorst. Krimpen »/d Lek- Van 1—30 April. Geboren: Margje, d. van W. de Jong in J. Rietveld. Marinus, z. van T. de Zreede en M. G. de Zeeuw. Dirk, z. van L Boelhouwer en T. Rietveld. Antje, I. van G. Garsthagen en C. M. Korevaar. Kdriana, d. van P. den Ouden en B. M. r d. Velden. Niesje Bastiaantie, d. van j. de Boom en A. J. van den Heuvel. Kiara Petrouella, d. van A. de Jong en A. Ansink. Wjjnlje, d. van J. J. de Bode en P. R. C. van Halewnn. Getrouwd: L. van der Perk, oud 34j. (won. te Nieuw-Lekkerland) en D. Slinger land, oud 35 j. - M. de Jong, oud 49 j., weduwnaar van A. M. Ruiters en A.Ouden aarden, oud 33 j. (won. te Capelle a/d IJssel). Overleden: M. Boogaerdt, oud 63 j., weduwnaar van N. W. Geyl. tekkerkerk. V.n 1-30 April...^ Géboren: Adriana, d. van 1 sn M. C. v. d. Graaf. Hendril 4. de Ho< /an T. A. t 'ievardiös in J. r. n L. u het best kunnen verhllei zedeiyk is de kermis af te het wel waar, dat men niet kermis op te gaan, maar maakt den dief, verdiende centen de rijkeren, niet werkman brengt daai zyns aanschijns ven” weg der overheid di De heer A. Been a kan m(j niet met hét Men zal daar wel vree daar ik geheelonthouder het zoo. Wat baat hetr dat men de kermis afschaft, als men er weer wat anders voor in de plaats geeft? Dan kunnen de menschen toch drmkeiT. Of ze in 5 dagen of in één dag hun geld opmaken, dat bljjft hetzelfde. Ik beschouw het niet anders dan als een dwangmiddel tegen het volk. Hieraan mag je je centen wel opmaken, maar daaraan met. Dat is de ware drankbestryding niet. Men moet propaganda maken tegen de drinkgewoonten met de daad en in ge schrifte. Men moet bij de menschen de overtuiging vestigen van bet onmenschelyke der drinkgewoonten, hen ontwikkelen en het volk zal ten slotte zeggen: wij willen die kermis niet meer. Dat is de ware drankbestryding. Niet door dwang. Daar verkrijgt men heete hoofden mee en ze zuipen nog meer. Aan dat goede werk kan de Volksbond meewerken, met de andere afdeelingen voor Drankbestryding, en bet resultaat zal beter wezen dan door ’t afschaffen van de kermis. Niet dat ik een voorstander van de kermis ben, ik kom er nooit en heb er nog eer schade van, maar op een feestdag wordt er ook veel gedronken; dat hebben wij kunnen consta- teeren op Koninginnedag. Hoeveel bier is er toen op dat stuk land niet uitge schonken? De wethouder Joh. Jonker: M. de V., ik had gedacht: als w(j dat Volksfeest e«ns een maand later gaven, tegelük met de Oranjevereeniging, en niet op de paarden markt. De werven worden er de dupe van. De heer H. W. van Oostendorp merkt den heer Beenakker op, dat het niet aan gaat alles van het volk weg te nemen. Het volk moet toch ook iets voor vermaak hebben. Spreker zou .ook liever op één dag met de Oranjevereeniging feestvieren: dan zou men alle fabrieken en werven stil kun nen leggen en men bad een waar volksfeest. Wie profiteeren van de kermis? Een paar koffiehuishouders en de vreemdelingenhet gros der neringdoenden heeft er schade van. Met een volksfeest bljjven de gelden in de gemeente. Spreker zou gaarne ziendat Burg, en Weths. hun voorstel splitsten: afschaffing der kermis en dan een volks feest met de Oranjevereeniging. De wethouder W. 't Hoen: Ik ben tegen de splitsing van het voorstel; met paarden markt word) er toch niet gewerkt. Niet dat ik voor het behoud van de paarden markt ben; wat mij aangaat kan men de paardenmarkt ook afschaffen. De heer P. Leis: Dat zou gemakkelyker gaan dan de kermis. De heer A. Pyl: Ik juich het voorste) van Burg, en Weths. toe. Het kan dienst doen als een overgangsbepalingzoodoende zoiï men later ook de paardenmarkt kunnen afschaffen. De heer P. Leis: M- de V., het komt mij voor, dat de Volksbond zich op één punt dood zit te turen. Als ik zoo 's Zon dags langs den dijk ga, is het op sommige plaatsen een leven en rumoer alsof bet kermis is. Dit noem ik óók een kermis en die heeft men minstens 52 i jaar. Hef is gemakkelyk gezi schaffen de kermis af. Maar als mei kom, laten wy de paardenmarkt afsc., zou men verschillende kermis hooren zeggen ga ik eens kyken daar ben ik tegen, alle oud-Alblasserdai eens bezoeken. F pleister voor elk. De goede v I dien zwijj neente voor je danken. alle kanten punt dood turen. nv het hier dan Fj centen niet; ze mee naar Rotterdam, naar 8 of zoo iets; dus dat motief kan laten rusten. A. Beenakker: AlsdieffOO 8staan, zullen ook de werklieden iraan aan hoofdeiyken omslag De heer Van Oostendorp over de zuurverdiende erkman; maar dóór wil ié laten betalen. van Oostendorp: Koordeinde, WADDINXVEEN. >ï«r tolmt Swii!| j Frambozen .Citroen .Ananas f Sinaasappel-limnnade, J «O Cents per flescb, kan met 5 deelen water worden ver- I I dund, kost alzoo slechts 10 c. p. flesch. O Eigen fabrikaat. E Wederverkoopers flink rabat, g. gaat zyn gang; zeg je dat ik het o| op het adres oorzitter: De verschil!» gehoord hebbend^, zou ik c.u bet voorstel willen aai volgende vergadering. Andei het voorstel valt, en dl*. Men kan er dan thuis over denken. Hoe eer hoe beter. De heer A. Pyl: Mij dunkt, het onder werp is genoeg bésproken. Ik zou nu tot stemming willen overgaan, M. de V. De heer H. W. Oostendorp: Ik ben ervan overtuigd, dat hield men een stemming in de gemeente, het grootste gedeelte der inwoners tegen de kermis zou zyn. Ik sprak van morgen nog een dienstmeisje, en niet een van Christeljjken huize; zoo ver ik weet, gaat van dat gezin niemand ter kerk; en dat meisje zei, dat ze gehoord had, dat de kermis afgeschaft zou worden en dat zy blij zou zijn als het gebeurde. Ze vertelde me, toen ik vroeg waarom, dat haar vader en broer de geheele kermisweek dronken waren. De heer A. Beenakker: Menneeintde drinkgelegenheid niet weg. Er is toch nog al tijd gelegenheid in overvloed om te drinken. Met gewone uitvoeringen ziet men dronken luï, en ook met volksfeesten. Het geld wordt toch opgemaakt. Dat behoeft men de kermis niet aan te wryven. Onzedeljjke dingen gebeuren er ook niet alleen met kermis; daar behoeft men het ook niet op te gooien. Neen, wil men drinken voorkomen, dan moet men alles afschaffen, 't Is zooals mijnheer Rykee daareven terecht opmerkte: wie drinken wil, drinkt dan nog. (Tot den heer Van Eesteren): En noem u nu eens één motief, waarom de kermis wel afge schaft moet worden Dat kan je niet! (De heer Van Eesteren zwijgt,) De heer A. G. Rijkee: Ik zeg het bok: de menschen moeten wét hebben. De voorzitter: De hoofden zyn nu zóó heet, dat wij de stemming tot een volgende vergad»>ring zullen aanhouden. Was er van den Volksbond g«*en adres ingekomen voor afschaffing van de kermis, dan had ik een voorstel tot afschaffing ingediend. Voor opstootjes ben ik niet bang: die duld ik niet in myn gemeente. En met die kogeltjes zal het wel afloopen. Als het ding weg is blyft het weg, al kwattf de onderste steen boven. Dat zeg ik je maar. De stemming wordt aangehouden tot de volgende vergadering. Alsou komt aan de orde het voorstel tot aansluiting bij de electrische centrale te Dordrecht. De voorzitter licht de gevoerdeonder- handelingen en de besprekingen toe en stelt voor in deze het rapport van prof. Van Swaay te Delft af te wachten, of de gemeente concessie zal geven voor den aanleg, of jdriana, d. van P. v.Wünen d. Graaf. Hendrika, d. van oop en G. v. Vliet. Leenden, z. v. Zoest en N. de Boom. Adrianus irdiüs, z. van A. N. Boogaardt (overleden) Both. - Johan, Stigler. - Arie Jan, a. van J. den Omtón L. v. Mullem. - Pieter, i. vanJ.Broere m N. v. Es. - Arie Pieter, i. van C dm Indalen en C. A. v. Limborgh. - anuigje, d. van P. Slingerland en A. “«<■- d. van W.de Waard en N. de Groot.- Ian Cornelia, a. san A. den Ouden on Mullem. M Getrouwd: H. Heuvelman, oud J- won. te Ouderkerk a/d IJssel) en M. v. wm, md 21 j. - P. J. Selle, °u<i J* e“A’ loogeiiboezem, oud 27 j. A. den j >ud 23 j. en A. Berkouwer, oud 2/J- L. Vuik, oud 25 j. enN. Rietveld, oud Ml. Overleden: M. Verburg, oud85J,wed. /an J. Lelie. A. Loekemeyer, oud 4. Rietveld, oud 5 i. M Oudewater. Van 25 April-2 Mei. Geboren: Jacob, z. vad H. Dolleman !°GMrHo°uwd; W. J. d. uaar van A. C. de Kok, en T. A. v. d. Overleden: N- van Leeuwen, ll/i j- (te Woudenberg). Tienhoven. Van 1—30 April. Geboren: Adriaantje, d. van n. Middelkoop en J. van Zessen. Overleden: J. de Gans, oud 1 fl N. de Jong, oud 89 j., weduwe van van Lomwel. GEMENGD NIEUWS. De burgemeester van Wester- bork (Dr.) had den gemeenteraad samenge roepen teneinde afscheid van het college te nemen. Maarer verscheen niet één raadslid en de scheidende burgervader dic teerde zyn vaarwel aan de heeren van de krant. Bij een huiseiyken twist in het gezin van den horlogemaker O. te Hilver sum bleef deze plotseling dood. De vrouw verhaalde: „We hadden ruzie.... (volgde een breed verhaal) ....Ik zeg tegen hem: Al val je zóó dood voor me neer, ik zal er geen traan om laten. En hy steekt nog naar me en meteen draait-ie om, en hy valt voor me neer.... morsdood!” In het zeer verwaarloosde gezin blyft de vrouw met twaalf kinderen achter. De marktberichten zyn in den regel niet erg aantrekkelijk voor de gewone dagbladlezers. Dat heeft een berichtgever Van „De Post” te Zevenaar er toe gebracht om zyn relaas van de veemarkt aldus in te kleeden: Onze tweede Maar ruim De heer A. M. Vroege: Ik zal tegen het adres stemmen. Ais men er niet aan tornt schaft de kermis hier zichzelf af. De beer J. U. S m i tIk kan my ook met het voorstel geenszins vereenigen. Toen bier den vorigen keer een adres was om de kroegen gedurende den kerktyd te sluiten, werd dit o zoo lauw behandeld. Dat was een adres van geboren Alblasser- dammers. Nu komt er een adres, waar van geen enkele onderteekenaar Alblasser- dammer is, en het zal er met vlag en wimpel doorgaan. Dat begrijp ik niet. Wil men de kermis afschaffen, goed, maar laat men het dan geleidelyk doen, b. v. eerst de Maandag en de Dinsdag er af. En dan geen volksfeest. Wij kunnen dan weer zien. Dé heer A. M. Vroege: Ze bloedt van zelf dood. De heer B. van Eesteren: M. de V., ik juich bet voorstel toe en ben daarin nog gesterkt door de gehoorde discussie. Ik heb nog geen enkel motief tegen het voor stel van Burg, en Weths. gehoord. De gemeente is door de kermis niet gediend en op een volksfeest wordt er niet zooveel gedronken als op de kermis. De heer A. G. Rykee: Het is een oud gebruik éénmaal in het jaar kermis te hou den, en dat vind ik zoo erg niet. Dat er gedronken wordt, behoeft mén de kermis niet aan te wryven; dat gebeurt op Zater dagen, Zondagen, in de week bij feesten enz. Er is altyd gelegenheid om te drinken. Als men dat wil voorkomen, zou men alle her bergen moeten opruimen, en dan werd er misschien nog gedronken! Neen, het is gekkenwerk. Wat is er eigeniyk tegen de kermis? De kinderen hebben vacantie. Die tobbers vlassen al weken vooruit er op naar de kermis te mogen gaan en eens te draaien. Dan ziet men vaders en moeders met hun kindertjes genoeglijk wandelen, alles eens bekyken en eens draaien, zoodat men er zelf pleizier in krjjgt. Het gebeurt maar éénmaal per jaar, dat men eens zoo gezellig bij elkander is. Dat is een oud gebruik. En wil men daarmee breken? Ik noem bet gewoon schande. Jelui weten niet wat jelui doen. De menschen hebben het heele jaar nieta. Ze moeten hard wer ken en hebben voor dien dag een paar centen opgespaard, en wou jelui hui) dat genoegen ontnemen? H^t mag geen dag licht zien. De kermis afschaffen is ook gevaarlijk. Dat hebben we een jaar of tien, twaalf ge leden gezien. Wat is er toen niet gebeurd. Het dorp was vol pontonniers en ze hebben nog geschoten ook en onschuldigen worden getroffen. De burgemeester De Villeneuve is er byua nog den kop bij verspeeld De voorzitter: Hoofd, mynheer Rykee. De heer A. G. Rijkee: Ik zou het jam mer vinden als ze werd afgeschaft. Al die mooie praatjes van mynheer Oostendorp halen niets uit. Het is beter het te houden zooals het is. Het volk blyft dan kalm en maakt plezier en alles gaat zyn gang; alles bljjft dan kalm. Ik zeg je dat ik het onver antwoordelijk vind op het adres in te gaan. De voorzitter: De verschillende spre kers gehoord hebbend^, zou ik de stemming over het voorstel willen aanhouden tot de w. .ï.uJers vrees ik dat i dat zou jammer wezen, is nog eens op zyn gemak de kermis weg is,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1