Kunsttanden Doctor LEHMAN SON. Rijwielen IAASPOEDER r WECK'S DE MAGAZIJNEN FONGERS PRIJZEN 1913. Schoonmaak! Schoonmaak I da grapte Meubelmagazijnen Haven m. 2d en 35, Schoonhoven, Voorhanden een ruime sorteering MEUBELEN, J. H. SPOORMAKER, Voor Kaalhobfdlgen Varkensvoer met Suiker, „Zendt ons een kist Preserver". ereed Sawtiin, toestel en tan. SWEET MAY TOILETZEEP, Advertentiën Repareoren. van Meubelen, STOFFEERDER!!, Draaierij en Vervaardigen van nieuwe artikelen. SPOORMAKER-RIJWIELEN, BILJART Ét Mehooieo, IELKGEREEDSCHAPP£N. Maagpijn, j Maagpijn, KARNMOLEN ANTON COOPS, TOESTELLEN, GLAZEN zijn iederen ZONDAG GESLOTEN, 2^" PINKSTERDAG echter geopend van 9 tot 5 uur. f 25.000. 10 hOllt M HOOILAND, Wanneer moet men DUPUIS Pillen gebruiken? Advertentiën. Lv. ZEVENHOVEN, j Mijnhardt's f Tegenstanders van de Tariefwet. rtyzen, scbenren, bol en blanv worden der KAAS te voorbomen. H. A. VAN BAAREN, GOUDA, KOMT ZIEN Fantasie-Goederen, enz. enz. Kapok- en Veerèn-Bedden en Matrassen in alle kwaliteiten. Voorts eene groote collectie Kleeden, Vloerkleedjes en geheel nieuwe patroons van Vloerzeilen. GORDIJNEN. Aanbevelend, W2 W UEIl nlElwf Eerste klas NAAIMACHINES HAARZIEKTE. J» manifarces, 4 LAAI, Vormerveer. JBIatchfords Kalvermeel, het beste! M. VERHEUL, Laxeerend, Gal-afdrijvend en Bloedzuiverend. nftSSl hl a 2008,8 dil thans luidt- i f 2 per Tand, f 40 per Gebit. Oppert 156, Rotterdam. H.H. Landbouwers! Geen Prijsverhooging C. v. LEEUWEN, DE G0EDK00PE WINKEL van Rijwielen en Dnderdeelen, J. VERKR00ST, Stadhuisstraat 7, Schoonhoven. Rijtuig- en Rijwielmagazijn SPOORWEGSTRAAT, GOUDA. J. ZIELSTRA, Salpeter. Preserver. Cheese Fama. Kaasstremsel. Kaaskleursel. Komijn. Kruidnagelen. J. T. Swarlsenburg, KLEIWEG, GOUDA. I KIEST in Juni alleen De Tariefwet SCHAADT DEN BURGER Voor lijdenden, Herstellenden, WACHT U VOOR NAMAAK! ONBERISPELIJKE KAAS te leveren. Verkrijgbaar in PAKKEN van f 0,80, 6 pak f 4,50, te SchoonHdven bij A. N. VAN ZESSEN. Photografle Ravesteijn TE BERGAMBACHT. Eeischoime geneziig Mj Ramen. r Onmaek systeem voor inmaken van groenten, fruit, vleesch, visch enz. is steeds het eenvoudigst en beste gebleken. EN ALLE ONDEROEELEN steeds direct voorradig. r t compleet reeds vanaf f 6,30. HAVEN, TEL 17., SCHOONHOVEN. der Firma GRATIS NAAR! W. VERMEULEN, ijli.'lillilhljl l.'ldjiklldi RIJWIELEN MET VRIJWIEL EN TWEE REMMEN; VOOR DAMES: 81, 99, 122, 142 en 170 Glit VOOR HEEREN: 76, 94, 117, 137 en 162 Gld P. SCHAKEL, Schoonhoven; J. KRAMER, LopikCORN. VAN DRIEL, Stolwijk. SWARTSENBURG's AdvertentiebureauGOUDA. LOOD- EN ZINK WERKER, J. PONSIOEN Tz., VAN ÜF* Vraagt monsterboek en pry's. Voor solide bewerking wordt ingestaan. Alles in groote verscheidenheid. He) leggen van Vloerzeilen en Kleeden geschiedt gratis. Voordeeligste prijzen! Concurrentie onmogelijk! Verhuizingen, zoowel binnen als buiten de stad, worden aangenomen. Tevens levering van alle soorten NI NJV BI RPR IIFII SCHOONHOVEN, Oosthaven bij 't Stadhuis, Nos. 29 en 36. RIJWIELHANDEL, OUDERKERK A D IJSSEL. Lakken, nikkelen en alle reparatiën billijk en spoedig. Aanleggen vu electrische schellen en telefoons in huizen en schepen. OblIgitiE-llaitï „HET WITTE KRUIS gevestigd te 's-Gravenhage, Anna Paulownaplein 3. LIJNZAADKOEKEN. TE HUUR: TE KOOP: OOSTZEEDliK, ROTTERDAM. J.&A.Groeneveld, Grammophoon- Orgelhandel De DUPUIS PILLEN ROODE PILLEN Alleen zij drijven uit dc maag gal en slijm af, die de spijsvertering belemmeren. Alleen zij reinigen het bloed j doen bet een schoonmaak ondergaan en bevorderen den 75 Cents PER DOOS. Generaal-Oeppt vair HollandE. DSTERMANN Ga., Keizersgracht 347, Amsterdam. A. N. VAN ZESSEN TE SCHOONHOVEN. bedenkingen bestonden tegen de voorge nomen wjjziging van art 44, omdat de drinkwatervoorziening bjj bestaande wo ningen in deze gemeente veel te wenschen overliet en het aantal der aan de water leiding aangesloten woningen betrekkelijk veel te gering was. Zjj gaf daarom in overweging bet vraagstuk der drinkwater voorziening thans zoo spoedig raogelyk en op afdoende wjjze op te lossen, en mitsdien ook voor bestaande woningen de bepalingen k^!m .meUW *°?rï«^elde art. 20, dat in hoofdzaak verplichte aansluiting aan de waterleiding voorschreef, te doen gelden. "?e woninS de drink* !h -,ng ®oeteD ziJn «angesloten, tenzjj ±VrWPneen re8enbak of een wel, die goed drinkwater levert. De In specteur W. van Boven stelde in handen ÏLV™# V00r bericht en raad een A®" I8n KrimPen «an den IJsel san Gedeputeerde Staten gericht schrijven, waarin zjj zich beklagen over het onvol doend aantal aansluitingen te Lekkerkerk aan de waterleiding, die door deze gemeente en de gemeenten Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJsel voor gemeenschap pelijke rekening gefixploiteerd wordt, en waardoor de kosten te veel ten laste van beide laatstgenoemde gemeenten komen. De Inspecteur verzocht tevens te mogen vernemen, of na de jongste wijziging van dedeabetreffende bepalingen der Bouwver ordening door de Commissie reeds adviezen ter verbetering van de watervoorziening waren uitgebracht, en zond tevens een staat van alle woningen te Lekkerkerk, die nog niet aan de waterleiding waren aangesloten. In de vergadering van 19 November, welke werd bijgewoond door den inspecteur, werd, «nadat deze de zaak uitvoerig haa toegelicht, besloten, alle woningen, die nog niet aan de waterleiding waren aangesloten en geen ander bjj de verordening toegelaten middel van watervoorziening bezaten, uit dien hoofde te^ verbetering aan B. en W. voor te dragen. Uit een door de Commissie vooraf ingesteld onderzoek was tevens ge bleken, dat in deze gemeente 460 woningen nog niet aan de waterleiding waren aan gesloten, en dat van deze slechts 68 waren voorzien van een Norton-pomp, waarvan 3 met een open wel. Nadat vervolgens eenige woningen uit dezen hoofde ter verbetering •an B. en W. waren voorgedragen, ontving de pïmmissie van hun College bericht, dat besloten was, den eigenaren van alle niet aangesloten woningen aan te schrjjven om binnen zes maanden die aansluiting tot stand te brengen, en verzochten B. en W. daaromtrent het advies der Commissie te mogen vernemen. Zjj berichtte daarop, dat zy zich geheel met dit besluit kon ver eenigen, en, vertrouwende, dat de daartoe strekkende aanschrijvingen ten spoedigste zouden worden gedaan, bereid was om baar vroeger gedaan voorstel tot aanschrijving in te trekken. v 8 Schoonhoven. De Commissie ontving geregeld mededeeling van de uilkomsten van het tweemaandeljjksch bacteriologisch onderzoek van het water uit de water leiding. Met belangstelling nam zjj kennis van het door den Hoofdinspecteur ter inzage gezonden rapport van het Centraal- Laboratoriura te Utrecht, omtrent een onderzoek van het water uit deze leiding, en stelde harerzjjds B. en W. met den inhoud daarvan in kennis. Een klacht kwam in, dat door de werk lieden, werkzaam by den in aanleg zjjndcn spoorweg Gouda—Schoonhoven, in den uf- geloopen zomer het water uit de omliggende slooten als drinkwater werd gebruikt. Op verzoek der Commissie verklaarde de Directie van de Zand-Elevator Maatschappij zich bereid, om voor goed drinkwater voor de werklieden zorg te dragen. Hekendorp. Zooals vermeld in bet vorig jaarverslag, verzocht de Commissie vernietiging van een besluit van den Raad dezer gemeente, waarbjj in booger beroep gehandhaafd werden eenige besluiten van ®n W., waarbjj, in strjjd met haar ndvies, de eigenaren van verschillende woningen aangeschreven werden, om binnen een termjjn van drie maanden aan te brengen een waterdichten regenbak of een waterfilter van*"steen. Zjj ontviug bericht, dat voor de gevraagde vernietiging geen termen bestonden, in hoofdzaak, omdat de Raad besloten had, te trachten aansluiting te verkrijgen aan de iu aanbouw zjjnde waterleiding te Oudewater, en daarin aan leiding gevonden werd, om voorloopig de uitvoering der verordening uit te stellen. De ervaring echter, door de Commissie ook in andere gemeenten opgedaan, wekt bij haar wel eenige vrees, dat dit pogen, om aansluiting te verkrjjgen op een waterleiding in een andere gemeente, wel niet zoo heel spoedig tot een afdoende verbetering van de drinkwatervoorziening in deze gemeente tal leiden, en dit zoo langzamerhand voor vele gemeentebesturen het middel zal worden, om de oplossing van dit belangrijke vraagstuk op de lange baan te schuiven. (Wordt vervolgd.) Plaatsing zonder pjjn en met schriftelijke garantie. Alle tandheelkundige operatien geheel pjjjploos. MT Bjj plaatsing vanaf S Kunsttanden vergoeding van reiskosten. vau den grooten Voorraad Alles alt nieuw eikenhout ver vaardigd. Aanbevelend, KUIPER, VUverstraat 14, GOUDA. W* Harkt Gouda en Woerden. ongekend lage prUzen. Minzaam 'aanbevelend, EEN QROOTE WASOH WEINIG WENK ZUIVERE De wasch, Cl ziet het, Is groot, doch is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk. van prima merken en in verschillende uitvoeringen zjjn ruim voorhanden in prjj- zen van f 45,— tot f 120,— in het van Deze KAASPOEDER is een afdoend en onschadelijk voor behoedmiddel om hel BOL, SCHEUREN, KORT en BLAUW worden der KAAS Ie voor komen, doet tevens de kaas uitmuntend 0P0R0GEN. W l)f gebruikers zijn er teer tevreden ever, te maken de heogite prijzen. WESTHAVEN 2. bij de Gouwe, Tevens verkrijgbaar A. NATZIJL te H. VAN KOOTEN A. P. DEN HOED B. MINKEMA R. KOK J. v. d. KNIJFF P. DE JONG Pzn. A. VAN DIJKEN M. COOIMAN G. v. WIJNGAARDEN A. VAN WALSUM Pzn. M. A. VAN BEEKUM K. SLUIJS D. BROUWER K. STOLK JAC. STÜRM M. BOUWER W. A. PAPE F. VERWAAL M. DE BRUIN Pzn. by: Stolwyk. Monifoort. Polsbroekerdam. Groot-Aromers. Moordrecht. Benthuizen. Schoonhoven. Polsbroek. Benschop. Bergambacht. Ouderkerk a/d IJ. Meerkerk. Oudewater. Oud-Alblas. Nieuwerkerk a/d IJ. Lekkerkdrk. Nieuwerbrug. IJsselstein. Driebrugge. Gouderak. 4 maagzuur, last van sljjm, slechte 4 r spijsvertering, hartwater, last van gal, r f houdt geheel en al op door 't gebruik van f 0 laxeertnbleften. Verkrijgbaar per 4 doos f 0,35 bjj Apothekers en 4 f Drogisten. 1 Hoofdverkooper voor Schoonho- I A ven en omstreken A. N. VAN 4 f ZESSENverder bn t ANT. COOPS, Gouda. 4 P. DEN DUIJN, Vreeswijk. r A. VAN WALSUM, Ouderkerk a/d IJ. P A. RIETVELD, Nieuwpoort. 4 J. STAM Gz., Streefkerk. a f A.GROENEVELDLz., Krimpen a/d IJ. f p J. GROENEVELDFz.Krimpen a/d Lek. f Te koop aangeboden zoo goed als een nieuwe met toebeboorèn. Te bevragen bjj den Heer A. AANEN» Landbouwer, Hoornaar (Z.-H.). Drogist, Wijdst raat 20, GOUDA. o In alle formaten en prjjzen. door nl«„„ Invoerrecht op gerookte riaeh. Een beltutlng van de mingegoeden. die verzwakt tjjn door koortsen, tjphus, influCnia of dergelijke ondnrmii- riekten is de NMngaluoae hel middel dat het éi"st Je lerens- opgewektheid terugbrengt. voor wie het er op aankomt de verloren krachten spoedig te heroveren: wier eetlust moet worden opgewekt; die aan diepen en verkwikkenden slaap behoefte hebben: - het middel, dat u snel en zeker daaraan helpt, is de Sangulnose. „In gevallen van zenuwzwakte, vooral na de influenza, typhoïde en dergelijke ondermijnende krankheden, schrjjf ik geregeld de San guinose voor. In geen enkel geval bleef zjj zonder uitwerking. Haeltert Brussel. Dr. POL DEM A DE." - Van de Sanguinose behoeft gjj geen likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. Sanguinose kost per üac. f 1,110; 6 4. f s,- en IJ 4. f 15,-. By alia/Apothekers en goede Drogisten. V VAM DAH A Ce., Den Haag. wnJElbij A-ZE88EM; te Gouda bjj ANTON (OOPS. Wjjdstr. enMej. v. LOOM, firma Wolff A Co., Westhaven. Dai zjjn orders, die nu weer DAGELIJ K8 inkomen, omdat PKE8ERVER een uitstekend middel is, oiu liet Ieder ilandbouwer, die dit sinds Jaren beproefde i gebruikt, is in staat ilddel Gouda Stolwijk Bergambacht Vlist Lekkerkerk bij A NT. COOPS. A. R v. d BERG. A. NATZIJL. D. KASTELEIN. C. G. v. d. BERG. B. HOFLAND. C. van LIMBORGH. JAC. STÜRM. IJssel, A. v. WALSUM, Drogist. Noordeloos C. v. STEENIS. Meerkerk T. v. d. HEIJDEN. Bleskehscraaf b W. v. REES. Ottoland J. de KLUIJVER. Linschoten - J. SOEDE. MoLENAARaq|AAF hij L. de HAAS. Mede verkrjjgbaar te: Ouderkerk Brandwijk K. LOOPIK en C. v. ZESSEN. Goudriaan T. TER LOUW. Mej. T. TRAPMAN. Lexmond A. RIETVELD. Hoornaar ZONNEVELD PIEK. Hei- en Boeicop A. de RAAT. Ameioe G. den OUDSTEN. Lanoerak R. VERMEULEN. Groot-Ammers B. BRAND. Streefkerk J. STAM Gen. Oud-Alblas G. VONK. Giessen-Oudekerk bjj P. C. PESSELSE. Nieuwpoort b A. RIETVELD. Sliedrecht A. A. J. CEELEN. fmmpmm - k. als* Eiken Dinsdag den geheeleadaggeopend. Moderne uitvoering in elk formaat. Mad. Zoé Griffon-Hernotte, wonende te Cul-des-Sarts, provincie Namen, heeft ons geschreven, om ons te zeggen hoe tevreden zjj is geweest over de behandeling met de Pink Pillen. Madama Zoé Griffon-Hernotte. „Ik ben schrjjft zjj—zeer bloedarm en zeer verzwakt geweest.*/ Daar de gevolgde Seneeswjjzen geengelakfcigen uitslag bad en gegeven, vroeg ik my af wat ik zou worden, indien ik er niet toe kon komen rajjne gezondheid te herstellen. Ik heb eindeljjk de Pink Pillen genomen en God dank zjj hebben mü in» enkele,. weken genezen, door mfl alle dljjne krachten, mjjn goeden eetlust, mjjne schoone gezond- beid van vroeger te doen weervinden." Er is geen geval van algemeene zwakte dat niet door de Pink Pillen kan worden tegengehouden en genezen. De algemeene zwakte heeft geene verborgen oorzaken en hare aanvallen zjjn plotseling* De onder vonden ierschynselengehteKjian eetlust, bleekheid, hoofdpijnen, vfcripoeiende en verstoorde slaap, smarten in den rug, zwakte in de beenen, verlies van de leven digheid van den geest en van bet herinne ringsvermogen zjjn eenyoudig even zoovele waarschuwingen van gebrek aan bloed, dat een herlever en versterker noodig heeft. De man, die arm bloed heeft, is noodzake- lyk zwak. De Pink Pillen zjjn onovertroffen als herlever van het bloed, versterker van het zenuwstelsel. Zjj hebben merkwaardige penezingen gegeven aan bloedarmen, en jonge lieden en jonge meisjes, uitgeput door een snellen groei, danken er hunne gezondheid aan. De Pink Pillen hebben velen, die beter werden van de koortsen en van de gevolgen der griep, hunne krachten weergegeven, zooals zjj dit de gezondheid hebben gedaan aan hen, die door bet werk en de buitensporigheden zjjn overspannen. De Pink Pillen zjjn verkrijgbaar k f 1,76 per doos en 9 per 6 doozen, bjj hot Generaal Depöt der Pink Pillen, van Eeghen- laao 22, Amsterdammede verkrijgbaar bjj Tac. StOhm, ""roJiVt ^j k°*'ki-"rk (iRORKKVH.,1, Drogist Is Krimpen a/d IJssef, en in alle goede Apotheken en Drogisterijen^ PrUacenrant gratis verkrijgbaar. Alléén, vertegensraardiger vaor Nrhooaboreu en omstreken: if Gebr. BISPINC, Parjjs. Een bijjet kan ik niet geven, wel een splinternieuwe boogarm HAMD- NAAIMACHINE voer 15,75. Afbetaling, repareoren en inruiling. Klpitraat 42, Botterdam. Met origineele Sturmey Archer Vrjjwiel-Drieversnellinganaaf f 13,— hooger. (Voor rjjwielen met vast tandwiel f 15,— hooger.) In gang, ••lidltett, bouw en afwerking lil" deze Itywielen miuMteua gelijk, zoo niet auperieur, aan elk ander rijwiel vau denaelfden prjjs. ,r 1 De Mleuwe Geïllustreerde prUseourant Is verschenen en op aanvrage verkrUgbaar. De rUwielen worden door gebeel Mederland franco huis geleverd, en waar niet vertegenwoordigd geheel gereed gemonteerd in krat verpakt, toegezonden, zoodat ze at» ontvangst terstond bereden kannen worden. Vertegenwoordigers de Heeren: wordfeff in 'altó couranten zonder prtys- verbooglng geplaatst door Ondergeteekende beveelt zich aan als Pompmaker en Leidekker. Aanleg Gas- en Waterleiding, Morton PUp- wellen, Cement Mastiek-dakbe- dekking, met garantie. Haven 76, Scboonboven. tS. VAN DER HEK. —y-o AGEMT fêêr Ouderkerk a/d IJmel en Omstreken van ROVER-, FONGERS- en NEDERLANDSCHEL KROON-RIJ WIELEN, AUTOMOBIELEN en MOTOR RIJWIELEN. üd7 rii'iüi .k>~ vO y VfiBDEB: voorzien van Gedeponeerd Handelsmerk Van af f 40,— met één jaar garantie. tegen concurreerende prtyzen. r »5.0O0PCita'™"77,?"OI,,.,**"e a.#9" f Me. gevallen de 7 maal op iogeschreveneD i'iantage Muldergracht 70 Ai Den Haag; 2 maal D. J. by de Hoofdvertegenwoordigers J. RABBIE, 3 maal CH. J. BIESTA|,|A(p*terd. Veerkade 45a woordiger'lJ. SCHUI. maal op eene 3 p€ta. - TUI JTM AKER, ~La] Solide DE HAAN, de la Reystraat 20, Dordrecht; 2 maal en Dbligntie ad f 105,— bjj den Hoofdvertegen- an Meerdervoort 365, Den Haag. Gbldeu onmlddellUk uitbetaald, imè gevraagd. en hen, die lUden aan een of andere wie de '6 buDnen ^e'den, dat verscheidene personen, op hèrrteld Sn 7n!?r"°**,7">^3 mÖ» inrichln.g gehAl lijdeude iiin „Bd.T7.*l! fe aa" bet l,iar bovengenoemde Slechts een'heno V. F I hestsst om zich onder behandeling te stellen, oiecnis een beperkt nnnt.l personen kai aan de inrichting worden behandeld. W V..r uitvallen der haren vrnge men DANDERINE, A 90 cent franco thuis. mondige, loplherntrnnt 84, Seho.nhoven. Aparte inrichting voor onderzoek. Voedert ÏZ Z *erk „STER" en „W L". uitmuatend a T ''"«MïIVKOKKF.Nmerk „W F", mtanftnnda door hoog „wit. va^h.lto oo grootata vnadiogsw^rde. Kere-Ulvloaas PnrO. 1550. - Hogen B—den Hednllleo. bjj W. VAN PEET te Noordeloo*. EEN NIEUW MODEL zoo goed als nieuw. Fr. br.onder motto „Biljart", aan het POSTKANTOOR te Ameide. Sinds 1880 in den handel. PRIMA gehalte, LAGE prtya. ■V Uitsluitend verkrygbaaq.jby PT H.H. Handelaren korting. en Koestraat 51, SCHOONHOVEM. Verkoop van Orgels met 10 jaar garantie. Levering van alle gewenschte fabri katen, pryzen en modellen. - Catalogus gratis. Vr(je bezichtiging. Mlenwste Grammophoonplateu. Billijke termUnbetal. Gratlz lez. zijn samengeMteld nlt plantensappen; zy worden by liet eten gebruikt, vermengen zich daardoor met de spysbry en gaan in het bloed over; zij komen dan ook tot in de uiterste uit hoeken 'van het lichaam alle kwade sappen en onzuiverheden opzoeken die het verontreinigen. DUPUIS PILLEN zyn een afdoend middel tegen ontsteking van maag en Ingewanden en verdrjjven de kwade sappen nlt bet bloed. Als men slecht slaapt en door benauwde droomen onrustige, afmattende nachten heeft. Als men zcnnwaclitig is en zich onprettig voelt. Wanneer men last van z|Jii maag heeft. Als men geen eetluzt heeft. BIJ Ontsteking; Drogen hoest, vooral na het eten; Belemmerde ademhaling, heesch- Verstopping; [beid; Migraine; Onzuiver bloed; aarzcle men niet DUPUIS Pillen te gebruiken, want Alleen Zij l9»X66r6Xi Zac'lt 60 20nder bramP' zon(^er dal men eeQ bepaald dieet behoeft te A Hoon »7li rorrolon de werk'n8 der darmen, want zy verdryven daaruit geregeld de daarin £il.j achtergebleven spjjSresteu en genezen do verstopping. i j daar zjj vooral op het bloed inwerken, zuiveren zjj het, n'sst'lijhheid, congestie, duizeligheid, lioofdpjja, branderigheid en alle Kritiek© lGCttllCl. kwa'en te verdrijven, die met de bedaagdheid komen, is het bepaald noodig.dat de vrouwen DUPUIS Pillen gebruiken. MitmnVIA Daar gal, slijm, slechte spijsvertering, de voornaamste oorzaken der migraine zjjn, is het JlUglOilllvi voldoende DUPUIS Pillen te gebruiken om die geheel kwjjt te wordeu. Verkrjjgbaar bjj de meeste Apothekers en goede Drogisten, o.a. bjj: Bitteren smaak en sljjm in den mond; Gele en beslagen tong Slechten, onwelriekenden adem Last van gal en fluimen; Zuur (maagbranden); Oprispingen; Neiging tot braken; Hoofdpijn; Suizen in de ooren; Duizeligheid of draaierigheid;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2