Ll G BLOOKERS CACAO SCHOONHOTENSCHE COUNT m ZaterÉi 10 lei 1015. - H'. 5444. - Tweefle Blail. REEDERIJ op de LEK. MAGAZIJN Hoogstraat, hoek Weste Wagenstraat, ROTTERDAM. f3,75, 4,25, 4,75, 5,50, 6,75, 7,50, 8,50, 9,50 enz. Marmeren Schoorsteenmantels. Oude Dijk 169171,173175ROTTERDAM DAALDERS n COOPS, Gouda. JACHTWATER Dienst op MAANDAG 12 MEI 1913 (2en Pinksterdag), i Atelier Fotografie lip-roAn HOOIBERG e kunt voor Uwe Kleeding overal meer be talen, doch nergens beter koopen dan in <•3. (KATTENBURG Co), COLBERT-COSTUUMS f 4,50, l0,~ 12,50, ,5~ l7,5°' 20'~' 23 KINDERPAKJES Reclame Blousepakjes, Reclame Norfolkpakjes, JONGENSPAKKEN Uaielijksche MoMMsn van en naar Amsterdam. Magazijn „de Nieuwe Wereld", Dames- en Kinderhoeden. STREMSEL en KAASKLEURSEL COSTER te Gouda. Stemmen uit de praktyk. is en blijft de beste. f 7,50, 10,-, 12,50, 15,-, 17,50, 20,-. f 2,50 en 3,50. f 2,10 en 3,40. len Pinksterdag GESLOTEN. 2en Pinksterdag GEOPEND tot 6 uur. DB ZOID-HOLLMDSCHB TE KOOP: RIJWIELEN J. W. H. RURUP's HAARKLEURSEL, ANTON COOPS, Dragist, Spoorwegstr., GOUDA, Tel. 21 Auto-garage si Verhuurinrichting. TE KOOP, kjj C. SCHOUTEN Zoon GRATIS!! J. N. JACOBS, LIKDOORNPLEISTERS VAN ZESSEN's 1, N. VAN ZESSEN, Schoonhoven. ■9.- T. W. VAN DEN HOUTEN is dagelijks geopend. Feestdagen geopend van 9-5 uur. Meten, Deposito's, Scheldbrieven. TJ3 KOOP: 10,—, 12,50, 15,—, 5,50, 6,50, 7.50. elke concurrentie verreweg in de schaduw stellen. fl 7A 2,0, 2,50, 2,75, 3,—, 3,75, 4,25, 4,75, 5,75, A|fV| 6,75, 7,—, 7,25, 7,75 enz. In de laatste étalage WESTE WAGENSTRAAT étaleeren wij: BUITENGEWONE RECLAME-AANBIEDINGEN. Brillen, LorgnettenI Dreukbanden I Buikbanden, BERNARD ROOS, Opticien, Weste Wagenstr. 93, Rotterdam, Telef. 8376. GROOTSTE MAGAZIJNEN vaiT De Electrische Steenhouwerij HAVEN, hoek Voorhaven, SCHOONHOVEN. Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEEBENGBACHT 12 - DEM HAAG. Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. Success, Welcome, Express verkoopen zichzelf!! „IS0LA" MELK0NTR00MER BUITENLAND. BINNENLAND. mei en tonder portieren, en een leeraoliede OMNIBUS-BREACK, te ^nlwUk MEIJEKE*f,RytuiSmalter van uitsluitend eerste klas merken, in groote keuze voorradig: Burgers „E. N. B.»% „uover en andere, vanaf 50 gulden met degelijke garantie. Lichte gang verzekerd. Aanbevelend, P. HULLEMAN, lange Tlendenei l«, UOUUA, "°»«l»-lHIwl<lli «.ratel Ier. VRAAGT in Blond, Brnln en Zwart, geheel onnchadelyk, klenrtaondend en too natuurlijk mogelijk, eenvou dig in het gebruik door middel ven kammen, 1/1 üao. f l,0O en 1/, dec. 0,75, gebruiksaanwijzing ingeBlolen. Verkrijgbaar hij: WUdntraat W, GOUDA. RU tu igfahrikan t Levert zonder prysverhooging verschil lende merken AUTOMOBIELEN, zoowel de goedkoope, lichte Wagentjes als de grootere late klas merken. Beveelt zich aan voor'alle voorkomende repsratifin. Vertegenwoordiger der F N-Automo- bleien, Motorrijwielen en Rijwielen. b|J groote en kleine partijen, van de bekende fabriek van TAN BEEK HOVEN en VAN IERSEL te Lear, te BERGAMBACHT. Een nieuwe veer ia Horloge 40 Cent met één jaar garantie, ni. als zjj binnen 't jaar breekt gratis een nieuwe. Verder alle reparation aan Uur werken, Goud- en Zilverwerken tegen onmogelijk concurreerende prijzen en met deugdelyke garantie by Horloger, Goudsmid, Kettlngatraat 52, Botterdam. Alle reparatlën worden zon- der prysverhooging aangenomen door W. DE JONG, Koopman en C. LICHTHART SCHENK, Bode Lange Stoep te Lekkerkerk. Hebt Ge ekster- oogen Gelukkig dat de van WILLEM KBAAL te Kampen U er in 3 dagen afhelpen. By alle dro- Ïisten zyn ze voorbanden 25 ct. per doos. Hoofdverkooper ZESSEN, Schoonhoven. in alle kleuren bij OVERTREFT •lie middelen tot bestrUdlng wan beofdonreln en bont In flacon» van 150 gram nleehtn f 0,55. Te bekomen bü Oud-Alblas. Capelle a/d IJssel. Brandwijk. Id. Molenaarsgraaf. Meerkerk. Nieuwerkerk a/u IJ. Molenaarsgraaf, Langerak. Leerdam. Bergambacht. G. VONK, Z. de VOGEL, C. van ZESSEN K. LOOPIK, L. de HAAS, J v. MIDDELKOOP, Lopib. C v. KLAAREN, Cabauw W. BROUWER, i. dek ÜUTER, A. MOURIK, G. van ZESSEN, M. BOGERD, C G V. D. BERG, DtHUABBAl-n K HOOGENBOEZEM, Opperduit. a' RIETVELD, Nieuwpoort. e' DE JONG, Nieüw-Lekkerland. A. NATZIJL, Stolwijk. A R. v. n. BERG, ld- a' GOSMAN, Vianen. Wed. ZWIJNENBURG, LangEbak. B. ZWIJNENBURG, ld. va» REES, Bleseenscraaf. J de VOGEL, Ottoland. A. VINK, 'd- C v STEENIS, Noobdeloos. C VERSLUIJS, Brandwije. Mei T TRAPMAN, GnnnniAAE. L v n. ZIJDEN, Abeioe. j'l K ROUW, Kindeerne. SLIKKERVEER, Telefoon No. 1. Slikkerveer No. 1. Rotterdam No. 289. Schoonhoven No. 1&. Vreeswyk No. 15. Bergambacht No. 4. SALON-Kaderbooten (gele schoersteeoeo). NAAR ROTTERDAM (Oosterkade): Van Culemborg Utrecht (per barge of tram) via Vreeswyk Vreeswijk Leksmond Ameide Nieuwpoort Schoonhoven (Veerpoort). Schoonhoven (De Kat) Bergambacht-Bergstoep Streefkerk Lekkerkerk Krimpen a/d Lek Bolnes Te Rotterdam vm. vm. nm. 6.30 3.- 7.30 2.30 6.10 8 30 3.40 6.35 8.55 4.05 vm. 7.- 9.20 4.30 vm. 6.30 vm. nm. nm. 5.45 8.- 9.30 10.15 12.30 5.- 5.80 6.45 2- 6.10 7.10 8 25 9.55 1040 12.55 2.25 5.25 5.55 6.25 7.30 8.40 10 10 10.65 1.10 2.40 5.40 6.10 6.50 8.- 9- 10 30 11.20 1.30 3.- 6.- 6.30 7.15 8.25 9.25 10.55 11.45 1.55 3.25 6.25 655 7.30 8 40 9.40 11.10 12.— 2.10 3 40 6,40 7.10 8.05 9.16 10.15 11.45 12.35 245 4.15 7.15 7.45 VAN ROTTERDAM (Oosterkade): Van Botterdam Bolnea Krimpen a/d Lek Lekkerkerk Streefkerk Bergambacht-Bergstoep Schoonhoven (De Kat) Nclioouhoven (Veerpoort) Nieuwpoort Amelde Leksmond 1 Vreeswijk Te Utrecht via Vreeswjjk (per barge of tram) Te Culemborg 7.45 8.05 8.30 8.45 9.10 10.- 10.25 ■11.- 12.50 12.- vm. vin. vm. nm. nm. nm. nm. nm. 9.— 10.- 11.— 1.30 3.30 6.— 6.30 8.— 9.30 10.30 11.30 f.— 4.- 5.30 7.— 8.30 9.45 10.45 11.45 2.15 4.15 5.45 7.15 8.45 10.05 11.05 12.05 2.35 4.36 6.05 7.36 9.05 10.30 11.30 12.30 3.- 5.— 6.30 8.— 9.30 10.45 11.45 12.45 3.15 5.15 6.45 8.15 9.46 11.10 12.10 1.10 3.40 8.40 10.10 5.40 7.10 -r 6.30 8.- 6 55 8.25 |7J0 10.50 10.- Agentschap Nieuwe haven 162, Telernon 28». Op alle itations wordt «angelegd. I De diensten 11.- vin., 7.S0 en 9nm. te Vreeavdb geven aanalniling per BARGE naar UTRECHT. EERSTEN PINKSTERDAG GEWONE ZONDAGSDIENST. VAN Vergroottngen naar elk portret. Lijsten in alle soorten. Westbaven 28, Schoonhoven. UTRECHT, Kromme Nieuwe dracht 4. Agent voor Ondewater en omstre ken de Heer A. BUU», Koopmai te Ondewater. De Directeur, T. DOORNBOS. met HEEFT on SPILLEN. Adres den Heer J. v. d. LINDE, Krimpen a/d IJssel. „NEDERLAND" Vanaf heden tot en met Pinksteren brengen w(J eenige speciaal voor dit doel ver vaardigde series Colbert-Costuuinsdie door de exceptioneele lage prjjaen, bijzondere degelijkheid en fraaie dessins Deze series brengen wij in de prijzen: in de prijzen: 2-riJ model: Diagonaal j Kamgaren met overkraag: in de prijzen: KAASTHKKMOltlKTKKN. B met en zonder veer. I m# EL ANTIEKEN KOUSEN. ELECTRISCHE BRILLENSLIJPERIJ. te berelkea met lijn 5. Telef. Ne. lOAtt. J. KORTLAND, Aehoonhoven. Telef. 15. Adres en Ligplaats der booten te Amsterdam: Binnen-Amstel SO. b/d Mant.. Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF (Pres.), Dr. A. E. ten OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M. v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. dk KANTER (Seer.). Directeur: Mr. J. W. KONING. De Maatschappy sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrygevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: O* BOUWMEENTEB, Haven te Scboonheven. en L. LAFEKER, Westbaven te kooda. De KAASMAKERIJ is thans overal in volle werking. Dringend en nog eens dringend wordt men verzocht er goed op te letten, dat het afkomstig is uit de zoo goed bekende fabriek der firma De qualiteit van deze fabrikaten voldoet aan de hoogst gestelde eischen men denke slechts aan de 120 Eere-Prijzen, Gouden en Zilveren Medailles der laatste Tentoonstellingen, benevens Koninklijken Eereprija. W* Overal verkrygbaar in Flesscben en Kruikjes. „ZJJ verkoopen zichzelf" schreef ons dezer dagen een rywiel- handelaar over onze ry wielen. Dit is inderdaad een veelzeggende uitdrukking. Zy beteekent, dat wie een rywiei koopen wil, beslist een onzer merken betrekt, als hij daarmee kennis gemaakt heeft. Wy stellen U gaarne in de gelegenheid U daarvan te overtuigen. Gratia Proeftochten houden wy met onzen L' L' L'7 LifTflV» Buitenboord-Bootmotor met Electro-Magneet- 1)^* J. ftril A Hoogapannlngsoiitsteking, voor wie van plan is zich zulk een machine aan te schaffen. „MJJn „Effzett" trekt zee* de aandacht en wekt algemeen bewondering", aldus bericht ons een onzer agenten. „Twee pond boter maak Ik na per dag meer" deelde ons een landbouwer mede, die onze in gebruik genomen had, en een ander verklaarde, dat de „lzola" veel lichter liep dan de oatroomer, die by had. Groote eenvoud Gemakkelijke behandeling, Ncbcrpe ontroomftng Hollede constructie, zyn de kenmerken van onze „Ietola" Melkontroomer. 72 Wy geven deze desgeweuscht een maand op proef. H. G. A. ACKMANNKlaas Baving RijwielenZWOLLE. F le Overzicht. DE BALKAN-OORLOG. Er ia wederom een „tragedie van het recht" afgespeeld. Wederom heeft de we reldgeschiedenis bewejen, dat de spreuk „mfcht ié recht" geen ydele klank is. Toen de beide Zuid-Afrikaansche republieken door Engeland verpletterd werdeh, terwyi heel Europa overtuigd was dat het recht aan de zyde der Afrikaners was, hebben we beseft, dat niet het recht den doorslag Seeft by de oplossing .Van geschillen, maar e macht. Thans zien wy hetzelfde, z(j het in eenigszins anderen vorm, gebeuren wij zien het „beschaafde" Europa z^n wil opdringen aan een klein staatje, dat, uit geput door een langen kryg, niet meer in staat is tot tegenweer. Wy zien het „recht vaardige" Europa aan een Koning, die ver grijsd is in zyn streven oin aan zyn land een waardige hoofdstad te geven en aan het einde van zyn leven dit doel bereikt scheen te hebben, op het laatste oogenblik den rechtmatig veroverden buit oitnemen. De historie is.Wter. Niet tegeu Jlulgarye of een der andere staten keergft zich de mogendheden; die durven m Wykbaar met aan' Maar 't kleine )laat«j*gro - dat kunnen zy dwingen! Tegenover zoo'n metigheidje kan een staat als OostenryimRO borst op zetten en het op boogen toon bevelen geven. En Monteuegro, hoewél moed genoeg be zittend om, evenals wjjlen de beide Afrikaan- sche republieken, den brutalen rech sver- krachter het hoofd te bieden, ziet zich, uit geput als het is, gedwongen tot onderwer ping. Het is tragisch. Tragisch is ook het verhaal van de zitting van den Kroonraad, waarin de koning zyn beslissing om het hoold te buigen mede deelde. Alle prinsen van het koninklyk huis, ministers, hoofdofficieren en burger lijke hoogwaardigheidsbekleders woonden de zitting by. De Koning zette uiteen in welk een moeiiyken toestand Europa Monte negro had geplaatst door den eisch tot on- verwyide ontruiming van Skoetan. Hy voegde erby dat uitstel eener beslissing onmogeiyk was, indien men niet opnieuw in een oorlog gewikkeld wilde worden, die veel ernstiger zou zyn dan de pas afgeloopene. Daarna gaven achtereenvolgens de gene raals hun meening te kennen. De meer derheid verklaarde zich voor onmiddellyken afstand van Skoetari en staafden hun meening met redenen van militairen aard. Zonder twyfel zeiden zy zouden de Montenegrynen met geestdrift een nieuwen stryd tegemoet gaan, maar geestdrift alleen kan niet tot overwinning leiden. Twee oorlogen vlak achter elkaar, dat was meer dan het ryk zou kunnen dragen. De burgerlijke autoriteiten waren het om redenen van politieken aard eens met de generaals, maar de ministers deelden hun meening niet. Kroonprins Danilo bepleitte met groote warmte voortzetting van den tegenstand, zelfs met de wapenen. Indien men ons aanvalt aldus réde- neerdeu de ministers zullen wy zeker niet alleen staan en bovendien zal het nog ;eruimen tyd duren, voor een buitenlandsch eger er toe overgaat onze grenzen over te trekken. Den volgenden morgen werd de zitting voortgezet. De Koning nam onraiddellyk het-woord en legde de volgende verklaring af: „Een langdurige stryd heeft in myn ge moed plaats gehad. Nooit tydens myn 50-jarige regeering ben ik ten prooi geweest aan een dergelyke wanhoop. Ik ben be sloten den l(jdensbeker tot den bodem te ledigen. Ik word gedwongen te wyken en van Skoetari afstand te doen, van Skoetari, den meest geliefden droom van mijn jonge jaren, van Skoetari, dat voor Montenegro het heldhaftige verleden en een gelukkige toekomst verzinnelykte." De ministers antwoordden den koning, dat zy zich, volgens de grondwet van het ryk, met alle verantwoordeiykheid belastten. De Koning hernam: „Ongetwyfeid zyt gy tegenover de volksvertegenwoordiging ver- antwoordelyk, maar ik ben het tegenover God. En door de Montenegrynen zal ik van geslacht tot geslacht gevloekt worden, hoewel ik door onverzetteiyken tegenstand myn reeds zoo zwaar beproefd volk een vreese- 1 ij keu dood zou hebben gewyd. Er blyft my geen straaltje hoop over, niet de minste kans om tegen den wil van Europa myn zienswyze te doen gelden. Laat ons aus van twee kwaden het minste kiezen." Nadat de Koning gesproken had, deelde de minister-president Martinowits mede, dat hy en zyn ambtgenooten hun ontslag in dienden. Toen nam de Koning een peu en schreef in het Fransch een telegram aan minister Grey, waarin by mededeelde dat hy het lot van Skoetari in handen der mogendheden legde. Toen hy ae pen uit de hand legde, zag men dat by weende. De getuigen van dit historisch tooneel waren diep bewogen. Of de mogendheden Montenegro ver goedingen zullen geven voor den afstand van Skoetari, is nog niet bekend. Frankryk, Engeland en Rusland moeten er wel toe bereid zyn, doch Oostenryk meent dat er noch van vergoeding in den vorm van gebiedsuitbreiding, noch in dien van geld sprake kan zyn. Wellicht zyn dus alle offers, die Monte negro voor het bezit van Skoetari heeft gebracht, ofTers van menschenlevens vooral, vergeefsch geweest! Hoe het in Albanié eigenlyk gesteld is, is verre van duidelyk. Oostenryk en Ltalië waren besloten om dit land binnen te trekken en er orde te scheppen; het voornaamste werk zou dan geweest zyn Essad pasja's en Dzjawid paqja's troepen te verjagen en de vestiging van het nieuwe koninkryk voor te bereiden. Deze twee pasja's hebben echter van de Turksche regeering last ge kregen om zich uit Albanië terug te trekken en schynen aan dit bevel gevolg te zullen geven. Men verwacht dat er nu van den tocht van Oostenryk en Italië niets zal komen. &ssad pasja moet aan een Oostenryksch verklaard hebben, dat hy zich EÜÜ« °i nimmer tot koning van Albanië 5«r«Jwieaj "itroePön. Hy was zelfs zeer 2 vernemen, dat inen hem een dergelyke daad toedichtte. Misschien is dus net geüeele verhaal van zyn zelfgeschapen d« lucht geKrepen. V om Fgttf Wtel °Pgeh«l3erd worden, om Lssad Skoetari heeft overgegeven. m.110J,,e 9'a(i aan Montenegro in handen gespeeld heefl, moet een vaststaand feit zyn. v *I.»g«'huis heeft io tweede lezing het wetsontwerp op het Trouwenkiesrecht met S66 tegen 219 stem- men verworpen. vi" *,rrweffn slal>, het er met het vrouwenkiesrecht beter voor. In dit land hebben alle mannen boven de 25 jaar het stemrecht, de vrouwen alleen als zij boven dien zekeren welstand bezitten. Een grond- tusschen waaroi Dat wetscommissie heeft nu voorgesteld die voorwaarde voor de^rouweA te laten vallen. Het aantal vrouweiyke kiezers zou daardoor met een 226.000 vermeerderen. STATEN-GENEKAAL. f TWEEDE KAMER. Vergadering van Dingdag 6 Mei. In deze zitting (leed. de voorzitter mededeeling vap een bericht van overlydeiu- van £len heer Vérhey, in leven lid der Kamer. Hy deed Uitkomen, hoe de overledene aller sympathie en jller respect had. Voorts herinnerde hy aan den ernst, waarmee de Rotlerdamsche afgevaardigde alle onder werpen bestudeerde. Daarom zou zyn nage dachtenis in de Kamer steeds in eere ge houden worden. By deze hulde sloot de regeering zich by monde van den Minister van Kolo niën met eenige woordeu aan. Het ontwerp in zake het Indisch Weduwen- en Weezenfonds werd na ampel debat z. h. s. goedgekeurd, waarna het ontwerp in verband met den spoorweg Batavia-Buitenzorg aan de orde kwam. Van verschillende zyden werd instemming met dit ontwerp getoond. Achtereenvolgens verklaarden de heeren Bos, De Meester, Bogaardt en Ileladingen dit voorstel in 's lands belang, zoodat de taak van den Minister in zyn antwoord al "heel geinakkelyk was en ook dit ontwerp zonder stemming onder den hamer van den voorzitter kon doorgaan. Ook het volgend ontwerp in verband met de Steenkolenraaatschappy Poeloe Laoes vond geen wederstrevers, al was de heer Bos bevreesd, dat deze onderneming niet rentegevend zou blyken, in tegenstelling met den heer Van Hoogstraten, die by g„oede exploitatie nog winst in deze zaak zag/tyelke meening ook door den Minister verdedigd werd. Na re- en dupliek werd ook dit ontwerp z. h. s. aangenomen. Thans begon de stemming over het ontwerp ,n verband met de kustverdediging, met het hierop ingediende -amendement-Eland. Zoowel dit amendement als het ontwerp werd met dezelfde stemmenverhouding respectievelyk verworpen en goedgekeurd, n.l. met 54/35 stemmen. Vóór het araendement en tegen het ont- werp-Eland stemde de geheele linkerzijde, behalve de heer Van Karnebeek. Tegen het amendement en vóór het ont werp stemde de reebterzyde met den heer Van Karnebeek. Nog beraadslaagde de Kamer dezen dag over de ontwerpen tot pensionneering van gemeente-ambtenaren en van hun weduwen en weezen. De heeren Rutgers en Fleskens be spraken hierby de geldelijke bezwaren voor de groote gemeenten, waarby de laatste als zyn meening te kennen gaf, dat door de laatste regeeringswyzigingen die bezwaren ten volle waren opgeheven. Daarna werd de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. Vergadering van Woensdag 7 Mei. Aan de orde was de voortzetting der beraadslaging over de ontwerpen tot pension neering van geineente-ambteuareu en van hun weduwen en weezen. De heer T r e u b keurde het af, dut de gemeenten, die reeds pensioenfondsen had den, niet gehoord waren over dit ontwerp. Nu werd de zelfstandigheid der gemeenten meer beperkt dan by een goede behandeling noodig geweest zou zyn. Thans weid den gemeenten een nieuwe last opgelegd. Juist omdat verschillende gemeenten in financieele moeilykbeden ver- keeren, had de regeering voorzichtiger moeten zyn. Een ryksbydrage was gerecht vaardigd en noodzakelyk. Spreker verde digde in dit verband zyn amendementen, om het ryk 32/iq millioen te doen bydragen en de ambtenaren 61 /g pCt., in plaats van 131/2 pCt. Ten slolte gaf by den raad het ontwerp tot het najaar uil te stellen. Ook de heer Vliegen keurde de behan deling van dit ontwerp af. Het premie stelsel werd met geweld aan de gemeenten opgelegd. De schuld, dat de gemeente- financiën zoo ontredderd waren, lag by den minister. Waarom moesten de gemeenten alleen 'den last van haar ambtenaren dra gen? Het eenig juiste beginsel was een premie-vry pensioen, welk beginsel in spre kers amendement was neergelegd. Dezelfde afgevaardigde deelde voorts mede, dat door hem nog een amendement zal worden inge diend, om voor het weduwen- en weezen- pensioen een deel van het loon vry te laten. De heer De Meester had eveneens financiëele bedenkingen. De staat had in alle gevallen meer moeten doen voor die gemeenteambtenaren, welke de gemeente als overheid vertegenwoordigden. Waarom wilde de staat bovendien voor vroegere diensten der ambtenaren de inkoopsom niet voor eigen rekening nemen? Ten slotte verklaarde deze spreker aan het amendement-De Geer de voorkeur te geven boven dat der regeering. De heer De Geer waardeerde wel de neiging tot gemeen overleg en tegemoet koming der regeering, maar gaf tevens een doorloopende bestrijding van de redevoe ringen der heeren Fleskens en Rutgers. De heer Bos waarschuwde er voor om een ingewikkeld ontwerp als het ouder- bavige alleen met groote kalmte en nauw gezetheid te overzien. Aan kleine gemeenten, die thans geen regeling hadden, worden, evenals de ambtenaren, zware lasten op gelegd. Met voorbeelden toonde spreker aan, welke noodlottige gevolgen deze rege ling in menige gemeente zal hebben. De Minister van Bi n n enl andsche Zaken verklaarde, dat de regeering zich gehaast bad de behandeling van het ont werp voor te bereiden. Zij had blyk ge geven van gemeen overleg. Van doordrijven was geen quaestie. Spreker zou zyn rede den volgenden dag voortzetten. In de avondvergadering van denzelfdeu dag werden verschillende ontwerpen in be handeling genomen. By het tweede ontwerp werd door de heeren Marchant c.s. een motie voorge steld, om aan het Concertgebouw een sub sidie van f 10000 te verleenen. Deze motie zou Vrijdag a.s. worden be handeld. Over een drietal ontwerpen werd de eindstemming tot den volgenden dag aan gehouden, terwyl de overige z. h. s. werden goedgekeurd. Woensdagmorgen halfzeven zyn II. M. de Koningin, Z. K. H. de Prins en Prinses Juliana per ektra-trein te Arn hem aangekomen. Op het perron was o. a. aanwezig de burgemeester van Arnhem, met wien H. M. zich eenige oogenblikken onderhield. In twee auto's vertrok de Koninkiyke familie met gevolg daarna naar Het Loo. RÖ'de Tweede Kamer is eeh wetsoiftwerp ingediend, dat de strekking heeft alle in het wild levende nuttige dieren van overheidswege te beschermen. Wanneer de Vogelwel 1912 in werking treedt, maakt de wet van 25 Mei 1880 slechts mogelyk de bescherming van zoogdieren, maar geiyk de Minister van Landbouw in de toelichting tot het thans ingediende wetsontwerp schryft door deze beperking is byv. de kikvorsch uitgesloten. Eu »uü doen de kikvorsqhen bijzonder veel nut door het vangen van slakken aan slootkantenen doop het verdelgen van schadelyke insecten, tervrtyl juist i« de laatste jaren de vervolging der kikvorscben gpoote afmetingen heeft aangenomen. Ook de mol heeft drmgedd behoefte aan wettelyke bescherming. Met het oog op de gtygende prijzen hunner huidjes worden de nuttige mollen in jjroote massa gevangen en gedood. r Als uitvloeisel van de voorgestelde wet kunnen dan algemeene maatregelen van bestuur met provisorische wetskracht worden uitgevaardigd tot bescherming van die in het wild levende dieren, welke bescherming zullen behoeven. Deze oplossing biedt het voordeel, dat indien voor den land-, tuin- of boschbouw nuttige dieren óp groote schaal worden vervolgd, zoodat daarvan nadeel is te verwachten, de gelegenheid bestaat om onmiddellyk de noodige stappen te doen by algetneenen maatregel van beslunr, onder voorbehoud van nadere regeling bij de wet. Gedeputeerde Stalen vanZuid- Holland hebben bepaald, dat de stemming voor da Provinciale Staten zal plaats hebben op Vrjjdag 13 Juni, en de herstemming, zoo noodig-, op Maandag 23 Juni. Pe Maatschappy tot Exploitatie van ''Staatsspoorwegen heeft Dinsdag aan besteed: het maken van een goederen bergplaats en het wyzigen van de veelading op het station Nieuwerkerk a/d IJssel. Begrooting f 10.240. Ingekomen waren *6 biljetten; laagste aanbieding van den heer P. Aleraan, te Schiedam, voor f 10,880. De uitslag van de op Maandag 5 Mei ia „De Doelen" te Goriachem gehouden grasverpachting door Dykgraaf en Hoogheemraden van de Alblasserwaard is als volgt: le perc. W. den Braven, te Scbelluinen f 60; 2e perc. A. van Mourik, te Gorinchem f 55; 3e perc. D. Bakker te Arkel f 59; 4e perc. A. van Mourik, te Gorinchem f 55; 5e perc. A. Duizer, te Gorinchem f 115; 6e perc. G. Duizer, te Sebelluinen f 131; 7e perc. idem, f 76. De kiesvereeuiging „Burger plicht" te Woerden heeft candidaat gesteld voor de Provinciale Staten de heeren C. van der Giessen, te Krimpen a/d IJssel, K. Schouten Hoogendijk, te Woerden en I. IJssel de Schepper, te Gouda. De centrale antirevolutionaire kiesvereeniging in het district Ridderkerk heeft het aftredend lid, Mr. A. R. P. C. baron Van der Borch van Verwolde, met algemeene stemmen opnieuw candidaat gesteld. De uitslag van de op 1 en 4 Mei j.l. te Gorinchem gehouden wedstryden in het juist-schiéten (met Marga-geweer,katner- schietcylinder en buks), uitgeschreven door de Schietvereeniging „Oom Paul" aldaar, ter herdenking van het 12!/s-jarig bestaan als Koninklyk erkende vereeniging, is als volgt Afdeeling A: Korpswedstryd, uitsluitend voor korpsen van uitgenoodigde schiet- en weerbaarheidsvereenigingen uit den omtrek. Afstand 12 M. Scbyf „Toekomst"; telling 8—12. Maximum 300 p. Marga-geweer. Deel name 13 korpsen. Uitgeloofd vier korps- pryzen en één medaille voor den hoogsten korpsschutter: le prys (verguld zilveren medaille) „Prins Hendrik" te Giessendam, 248 p.; 2e prys (groot zilveren medaille) „Zaltbommel" te Zaltbominel, 245 p.: 3e prys (zilveren medaille) „Prins Hendrik" te Ameide, 243 p.; 4o prys (zilveren medaille) „Meerkerk" te Meerkerk, 235 p. Hoogste aantal punten; J. Baardman, lid van „Prins Hendrik" te Giessendam, en E. Bouter, lid van „Prins Hendrik" te Ameide, beiden 56 punten. Zilveren medaille: J. Baardman, 11.12.11.11.11 p.: E. Bouter, 11.12.11.12.10 p. Rangschikking was naar het beste laagste schot. Afdeeling B: Personeele wedstryd, uit sluitend voor leden van uitgenoodigde ver- eenigingen. Marga-geweer, kamerschiet- cylinder of buks. Afstand 12 M. Schjjf „Succes"; telling 12—20. Maximum 100 p. Uitgeloofd zes kunstvoorwerpen: le prijs A. L. de Jong („Prins Hendrik" te Giessen dam), 95 p.; 2e prys C. Kievit („Meerkerk" le Meerkerk), 93—92 p.; 3e prysT. de Jong („Zaltbommel" le Zaltbommel), 93—91 p.; 4e prys H. D. v. Alphen („Samenstreven doet Herleven" te Raamsdóhkveer), 92—92 p.; 5e prys H. van Onzenoort (id.), 92—90 p.; 6e prijs J. van Dongen (id.), 91—90 p. Rangschikking naar de hoogste steunseriën. Aan de wedstryden A en B werd niet deel genomen door de leden van „Ooin Paül". Afdeeling C: Vrye baan, opengesteld voor elk Nederlandscb schutter. Marga- geweer, kamerschietcylinder of buks. Af stand 12 M, Schyf „Succes"; telling 12—20. Maximum 100 punten, a. Rang schikking naar het hoogst aantal punten; b. naar de beste sleunseriën. le prijs M. de Jongh (nos. 1—8 allen lid van „Oom Paul" te Gorinchem), 96 p.; 2e prys M. de Grunt, 95-95 p.; 3e prys J. Beekmans, 95—93 p.; 4e prys P. van der Spek, 94 p.; 6e prys W. van der Donk, 92—92—9191 p.; 6e prys J. Lier, 92—92—91 p.; 7e prijs J. Oskam, 92—90 p.: 8e prijs H. F. te Kamp, 92 p.; 9e prys B. W. v. d. Heiden (Willem Teil" te Haastrecht), 91 p.; 10e prys Th. Tukker te Gorinchem, 90—90 p. Aanmerkingen op deze opgaven worden ingewacht by het bestuur der Schietver eeniging „Oom Paul" vóór of op Maandag 12 Mei e.k., terwijl van Dinsdag 13 Mei af de pryzen beschikbaar zyn voor de daarop rechthebbenden. (N. G. Ct.) De voordracht tur benoeming van een onderwyzer aan de school voor gewoon lager onderwys 3e klasse no. 75 te Rotterdam bestaat uit de heeren: G. J. N. Hanegraaff te Waddinxveen, C. van Daltsen te Gouda en W. A. van Bezooyen te Nieuwerkerk a/d IJssel. Ble&Jtensgraaf, 8 Mei. Dinsdagmorgen ging de ruim 75-jarige G Verhey naar den akker om te werken. Even later werd hy daar levenloos gevonden. Capelle a/d IJnnel, 8 Mei. Voor de vacante betrekking van onderwyzer aan de openbare lagere school no. 2 (hoofd de beer P. J. II. Ente) hebben zich 27 sollicitanten aangemeld. *Elaliout, 8 Mei. Het 11-jarig dochtertje van F. T. alhier viel van een wipplank en brak haar arm. **G root-A minera, 8 Mei. Van de 18 ingeschrevenen voor de Militie, lichting 1914, zyn in de eerste zitting van den Militieraad 6 wegens broederdienst vaqden dienst vrygesteld, en wel de jongelingen, op het alphabetisch register voorkomende onder de nummers: 5 Gerrit Eykelenboom, 7 Bastiaan Groen, 9 Dirk Kooyman, 13 Hendrik Arie Stam, 14 Hendrik Cornelia de Stigter en 15 Jan Hendrik Verhoeven. "Langernk, 8 Mei. In de dezer dagen gehouden eerste zitting van den Militieraad, waarin vrystetling werd venjfiend wegeng broederdienst aan de ingeschrevenen dezef gemeente voor de lichting 1914 der Militie zyn van de 15 ingeschrevenen om deze reden vrygesteld de in het alphabetisch register voorkomende ingeschrevenen: no.4 Nicolaas Sander van Eeuwyk, no. 5 Johan nes Gelderblom, no. 9 Arie Röest, no. 11 Teuni-s Schippers en no. 15 Arie van Wijk "Lekkerkerlt, 9 Mei. By de d.d. 30 April gehouden aanbesteding voor de jaar- ievefing van zuiggas-anthraciet len behoeve van de Drinkwaterleiding voor Lekkerkerk c. a. waren slechts '2 biljetten ingekomen, namelyk van de firma 11. Jonker Sc Zn. te Alblasserdam voor f 15,50 en van F. J. Mynlieff te Krimpen a/d Lek voor f 14,90 per ton. Aan den heer Jdynlieff is de levering op gedragen. *Nienwerkerk a/d IJdel, 8 Mei. De voordracht ter benoeming van een onder wyzer aan de tweede o[lenbare school alhier bestaat uit de heeren: A. de Jonge, onder wyzer te Cortgene; G. H. Gerritsen, volon tair te Heerjansdam, en N. J. van Muilwijk volontair te Gorinchem. i' Terwyl het ruim driejarig zoontje vai^ den landbouwer R. op den kant eener sloot zat tfe' spelen, verloor het zyn evenwicht en tuimelde in het water. Gelukkig werd bet ongeval opgemerkt door het negenjarig buurmeisje, dat alles in het werk stelde oin den kleinen drenkeling op het droge te brengen en met goed gevolg. De kleine kwam er du9 met den schrik en een nat »pak af. Dinsdagmiddag j.l. werd in het Ver- eenigingsgebouw van den heer P. Luitjes een vergadering gehouden van warmoeziers, onder leiding van den heer C. H. Claassen, Rykstuinbouwleeraar le Boskoop, teneinde te bespreken het oprichten van een groente veiling. In deze vergadering werd het voor en tegen besproken. Tot een resultaat kwam men niet. Er werd besloten na een niet te langen tyd wederom een vergadering jte beleggen en daartoe alleen voorstanders van een groenteveiling te dezer plaatse uit te noodigen. *Nienw-Lekkerland, 8 Mei. In het verschenen jaarverslag van het departement „Nieuw-Lekkerland" der Maatschappy „Tot Nut van 't Algemeen" worden dankbaar herdacht de heer H. Smit, die geruimen tyd de betrekking van penningmeester waarnam, en het eere-lid de heer H. C. Knappert, beiden in 1912 overleden. Uit het financieel verslag blykt, dat de ontvangsten hebben bedragen f 2662,45 en de uitgaven f 2630,70, zoodat de rekening sluit met 6en batig saldo van f 31,75. De begrooting voor 1913 is vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 2442. De verschillende stichtingen en instel lingen verkeeren in goeden toestand. Het bestuur van het departement be staat uit de heeren: J. M. Prins Visser, president; B. Pot Bz., secretaris; H. Smit Jr., penningmeester; C. van Hoik en B. C. Mes, commissarissen. Het aantal leden bedraagt 41. Nieuw-Lekkerland, 8 Mei. De be sturen van alle alhier bestaande vereeni- gingen hadden van het bestuur van de Oranjevereeniging „De Oranje vaan" alhier een schryven ontvangen, waarin ze verzocht werden eeu paar afgevaardigden te zenden ter vergadering, op Maandagavond 5 Mei aan den Elshout te houden, tot regeling van de Onafhankelykheidsfeesten. In die vergadering sprak de heer L. F. J. van Vliet, burgemeester, op verzoek van den voorzitter een woord ter inleiding. Daarna werd een commissie benoemd, bestaande uit de heeren: W. de GraafT, A. van der Haspel Jr., L. Boele, F. Schrey, J. de Groot, A. Verheij, F. Talmon, N. Wens- veen en Adrs. Kerkhof. In beginsel werd besjoten tot gezamenlyke feestviering Dorp en Elshout. "Nieuwpoort, 8 Mei. In de eerste zitting van den Militieraad, welke voor deze gemeente is gehouden, is van de 10 ingeschrevenen voor de lichting 1914 er 1 wegens broederdienst van den dienst vry gesteld en wel hot op de alphabetische naamlijst voor die lichting voorkomende nummer 7, Wiiiem Ouweueel. Burg. en Weths. dezer gemeente hebben aan Jau Baron Jac.zn. alhier verlof ver leend voor den verkoop van alcoholhouden den, anderen dan sterken drank, in hot pand, gelegen, aan de Westbinnenhaven no. 132b. Ouderkerk a/d IJssel, 9 Mei. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer C. M. Baas, ontving het vereerend verzoek zich te willen belasten met de hoofdredactie van de bekende geïllustreerde weekbladen „De Wereldkroniek" en „De Week". Oudewater, 8 Mei. Het verslag der gemeentegasfabriek over 1912 is tbans in aruk verschenen en tegen betaling van 50 cents aan dat kantoor verkrygbaar. Uit dat verslag blijkt dat er in 1912 in totaal 14195 M3. gas meer is geproduceerd dan in 1911, en het afgeleverde gas bedroeg in 1912 24640 M3. meer dan in 1911, het geen een vooruitgang is van 9.12 pCt. Het verliescyfer van gas bedroeg in 1910 12.93 pCt., in 1911 8.49 pCt. en in 1912 slechts 4.77 pCt. De grootste etmaal-productie bedroeg, op 7 December, 1319 M3., en de kleinste 346 Ms. op 21 Juli (Zondag), by stilstaan van 's morgens 6 tol 's avonds 6 uur. Uit de administratieve bylagen blykt, dat er een winst is gemaakt van f 5540,821/2. Hue uw ijk, 8 Mei. Dinsdagnamiddag geraakten het paard en de raelkkar van den melkrijder II. van H. alhier op den Nieuw-Reeuwykschen weg by de woning van Janmaat in de daar diepe sloot, door achteruitloopen van het paard by het wis selen met een ander voertuig. De koetsier v. H. wist tydig van zyn kar te springen eu alzoo op het droge le biyven. Het paard werd gered, doch bleek eenige ver wondingen aan de pooten te hebben opge- loopen. Met vereênde krachten werd later de kar op het droge gebaald. Scbelluinen, 8 Mei. De heèr J. W. Keemink, onderwyzer alhier, komt voorop de voordracht voor onderwyzer te Schiedam. Voor deze betrekking hadden zich 62 solli citanten aangemeld. *NtolwlJk, 8 Mei. Tot leden van het bestuur van den polder Stolwijk zyn herkozen ée heeren A. Boer en S. Koolwijk en tot gecommiteerde ingelanden de heeren C. P. Dogterom, C. W. Dekker, A. C. van der Graaf, A. Scheer Jz. en C Hogendoorn Tz. Waddtnxveeu, 7 Mei. Tot volontair aan de 2e Cbristeiyke School alhier, welke voor de tweede maal vergroot moet worden, is benoemd de beer H. W. Polet, te Gouda. De zaal van het R:-K. Boudsgebouw was Zondagavond flink bezet. De Eerw. lieer kapelaan ojiende de ver gadering met den Christèiyken groet, heette den aanwezigen van harte welkom, vooral den Centralen Bondsvoorzitter, den heer J. W. Smit, wien Z.Eerw. met het volste ver trouwen het woord en de verdere leiding wilde overgeven. Spreker schetste in vurige bewoordingen het nut van de R.-K. organisatie, het vele wat de R.-K. Volksbond in 25 jaar heeft tot stand gebracht, de kracht van dezen Bond, die in het Bisdom 16000 leden telt, en doorvlocht zyn rede met vele sympathie betuigingen van Paus en Bisschoppen. Nadat de Z.Eerw. heer Pastoor nog eens in dtiidelyke termen had uiteengezel, hoe er in den Volksbond werkelyk plaats is vogr alle standen, gaven zich ongeveer 60 per sonen als lid op. Nadat vastgesteld was, dat de plechtige installatie-vergadering gehouden zou worden Zondag 25 Mei, werd na een dankwoord aan alle aanwezigen, waaronder ook eenige Bos- koopers en Volksbonders uit Gouda, deze oprichtingsavond gesloten met gebed en het zingen van bet „Wien Neerlandsch bloed". (N. Z.-H.) De heer A. Vogel alhier is benoemd tot onderwyzer aan een openbare lagere school te Dordrecht. BBCHXSZAk'BN. De Hooge Raad verwierp Maan dag het beroep van Dirk van Eyk, gewezen bankier te Amsterdam, door het Gerechts hof aldaar veroordeeld tot 3 jaar gevangenis straf wegens oplichting ten nadeele van A. A. van Ramondt te Sluiskil, gemeente Ter Neuzen. Zes cassatiemiddelen waren in deze zaak aangevoerd. Voor de 5e Kamer der Recht bank te Amsterdam heeft Woensdag terecht gestaan R. H. S., oud 40 jaar, vroeger bewaarder in het huis van bewaring te Amsterdam, thans danr in hechtenis, ter zake dat hy: lo. in de tweede helft van 1912 en in de maand Januari j.l., terwyl hy daar in dienst was als bewaarder 2e rang, eet- en drink waren (visch, worst, eieren en bier) en geld ten geschenke heeft aangenomen, terwyl hy wist, dat deze giften strekten om hem te bewegen, in stryd met zyn plicht: a. briefjes, geschreven door zich bniten het huis van bewaring bevindende personen en hem ter hand gesteld, bestemd voor de daar in hechtenis zynde Willem Boere en Hendrik Dekker, aan dezen in handen te spelen; b. briefjes, geschreven door genoemde gede tineerden, van hen in ontvangst te nemen en buiten het huis van bewaring te doen toekomen aan de personen, voor wie zy bestemd waren; e. eetwaren, welke hem door buiten het huis van bewariugzicb bevindende personen waren ter hand gesteld, voor ge noemde gedetineerden bestemd, aan hen in hun cellen te doen toekomen; d. aan zich buiten het huis van bewaring bevindende particuliere personen mondeling mededee- iingen te doen betreffende genoemde ge detineerden; 2o. in de laatste drie maanden van 1912 bedragen aan geld, alsmede een rjjwiel ten geschenke heeft aangenomen, terwyl hy wist, dat deze giften werden gedaan ten gevolge en naar aanleiding van handelingen als hierboven bedoeld, voor en ten behoeve van Willem Boere. Aanvankelyk waren er geen bewyzen voor schuld van den verdachte; wel werd hy hangende het onderzoek voor 14 dagen ge schorst, maar toch werd hem op zyn verzoek eervol ontslag verleeud tegen 15 Februari 1913. Later echter kwamen er meer bewyzen van zyn schuld aan het licht, zoodat hy in verzekerde bewaring werd genomen. Beklaagde bekende. De ambtenaar van het O. M. achtte het gepleegde feit zeer ernstig. Al mogen be- klaagde's raoeilyke huiselyke omstandig heden voor verzachting gelden, het neemt niet weg, dat hy zyn verantwoordeiyke positie als bewaarder van gevangenen op schromelyke wyze heeft geschonden. De eisch was: veroordeeling tot 2 jaar gevangenisstraf. Er wa9 zeer veel belangstelling voor deze zaak. De A r rondisseinen ts-Recht- bank te Dordrecht heeft j.l. Vrydag voort gezet de behandeling der zaak tegen Gerrit P., te Bleskensgraaf, die de vorige week terecht stond wegens het bouwen van een schuur zonder toestemming van B. en W. dier gemeente. Verhey, vpor wien P. had gewerkt, ver klaarde dat P. het werk niet alleen in zyn geheel had aangenomen; alleen voor het timmerwerk zou hfi zorgen. De metselaar Ouderkerk deelde mede, dat hy het dak had bedekt. De ambtenaar van het O. M. achtte be klaagde de aansprakelyke persoon. Hy eischte bekrachtiging van het vonnis van den Kantonrechter. KERKNIEUWS. Ds. B. v. d. Wal te Hoevelaken, voorheen predikant te Waddinxveen, heeft een beroep ontvangen naar de Ned. Herv. Gemeente te Gameren, vacature Ds. A. Dekker. Men schrijft uit Hendrik-Ido- Ambacht aan de „N. R. Ct.": „Naar men meldt, heeft het classicaal be stuur zich verzet tegen het beroep Ds. F. C. Willekes uit Someren naar de Ned. Herv. ge meente alhier. D9. Willekes is deswege in beroep gegaan bij het provinciaal kerkbe stuur, en de kerkeraad zal eveneens by het provinciaal kerkbestuur het verzet van bet classicaal bestuur ter vernietiging voor dragen." Men zal zich herinneren, dat er verleden jaar heel wat over te doen is geweest, dat de heer Willekes, eeu godsdienstonderwyzer, na korten tyd by een kerk in Amerika werkzaam te zyn geweest, door bet pro- yinciaal kerkbestuur van Noord-Brabant met een colloquium doctum tot den evangelie dienst bij de Ned. Herv. Kerk is toegelaten. Opgemerkt kan hier nog worden, dat da neer Willekes eerst sedert 24 November 1912 le Soraeren staat. Hy wil zyn kudde aldaar dus wel wat heel spoedig verlaten! Het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te Bodegraven zal door het aan brengen van een gaandery ongeveer 200 zitplaatsen meer verkrygen. ^Ouderkerk a/d IJgsel, 9 Mei. De kefkelyke hoofdeiyke omslag der Hervorm de Gemeente werd door het College van Kerkvoogden en Notabelen vastgesteld tot een bedrag van f 1190,50. Het kohier bevat 229 aangeslagenen met een aanslag van f 60 tot f 0,75 per hoofd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3