Twee Metselaars W. PRINCE, HOOILAND. Mapzön „HET WIÏTE HUIS", te koop: I Continental ft HET GOEDKOOPSTE ADRES J. A. J. DE JOHG. i- en (Wonderwijs. t Een gebruikte Tilbury, Twee Timmerlieden 2 Me BskkersMt, Een Bakkers-Halfwas, Een oi hm linke Jongens Mr. H. SMEENGE, m, I in poon gietijzer, gegoten geëmailleerd, nleatljzér geëmailleerd. H. A. VAN BAAREN. Een Woon- en WlnkelkÉ, Een Bóeren-Arbeider, Een flinke DinnsMe. Wielrijders, een woord. Een nette OlensHe. IzmapeWilenliooEn, Linoleums, Vloérzeilen, Tapijten aan de Rol, nA.T.LS."-RlJwleleii flink Persoon, Een Knecht en Meid, 2 Timmerlieden, Timmerlieden Schippersknecht, Rijwielreparateur Bakkersknecht Een Ret Persoon, Een Knecht, een nette Jongen, Gids voor Schoonhoven. MACKENZIE CARTRIDQE-PIJP, Kinderwagens, Promenade wagens, —Sportwagens, Kinderstoelen. Bijverdienste. Een Woonhuis, nMt, Een Boerenknecht, Boerendtenstbode Dienstbodef Goud-, Zilver- en Koperbrons Aanbesteding. Aanbesteding. ERIKA RASOR. Nieuw! Notenbanket. Nieuw' is Magazijn Aanbesteding. A. VAN IPEREN, SIGARENMAKER. KOETSIER. Gegoten-, Geslagen-, Geëm. Fornuizen, Sport-, Wandel- en Kinderwagens. s Banden Vervolg der Nieuwst^dingan. Dankbetuiging. Dankbetuiging. Remonstr. Geref. Gemeente Muziekvereniging „WILHELMINA". Feestavond 16 Hei Pieternella van der Velde, Antonette Helena van Ouijvendijk, Anti-Revol. Kiesvereen „N. 0." te Lekkerkerk. Openbare Vergadering 4AN M. J. DRIESEN, HAARLO bij Borculo. DaniSetuiging. TE KOOP: HL Gevraagd voor vast eeo Knecht, GEVRAAGD een HEIBAAS, Vier-Stempel Kaaspers Timmermansknecht, E C. J. M. van den Braak. - Firma Hartong van Ark Van Son. Ouderkerk a/d IJssel. Op Dinsdag 13 Mel 1913, dn avonds te half acht, spreekt in Café „HARMONIE" van den Heer J. BROERE, „Moet de Coaitöfc worden voortgezet 7 Kipstraat 34-36, ROTTERDAM, - HEDEN RECLAME-AANBIEDING: .Ü2*- WASCH- en WR1NGMACHINES. Wilt U voor weinig geld een goede houten TABAKSPIJP? VRAAGT DAN EENE 2™ PINKSTERDAG ZIJN ONZE MAGAZIJNEN GEOPEND. Prachtvolle HANGLAMPEN in alle mogelijke modellen. ENORME KEUZE NIEUWSTE SOORTEN KRALENRANDEN. Huishoudelijke artikelen, Porcelain, Kristal, Glas- en Aardewerk, Eet-, Ontbijt- en Theeserviezen, nieuwste dessins. Luxe-artikelen in groote verscheidenheid. - Eikenhouten Meubeltjes etc. mr TUIN- en LUIBANKEN in alle prijzen. TUINTAFELS. BEKENDE VASTE, DOCH CONCURREERENDE PRIJ?EN. 'Wen, Tel 17, SCHOONHOVEN. Nieuw-Lekkerland te Gouderak SCHOONHOVEN. eene KEUKENMEff. KIEST UIT DE HAND TE KOOP: ANTON COOPS, Het amoveeren van twee Wmtingeu en het ter plaatse bouwea vaa au BAASINORIIIB. ORCELHANDEL, SCHEERMES. A. N. van ZESSEN. ei J. T. SWARTSENBURB, Kleiweg, GOUDA. DE BESTE bij ANTON COOPS, V. H. DOESBURC, VOOR PRIMA KWALITEIT Karpetten, Kleedjes, Tafelkieeden, Overloopers, Wasdoeken, afgepaste Tafelzeilen, Windon Holland, Schoorsteen- en Kastranden, Indische- of Chinamatten Het Schoonmaken en van Vuilnis reinigen der Poldervlieten over I9I3L. DE OVERSTELPENDE VRAAG NAAR Gazelle-, Eisink- en Nederlandsche Kroonrijwielen. De BATESBAND ie de Koning der banden. MICHELINBANDEN ETC. SCHOONHOVEN. UTERZALF STADSNIEUWS. Schoenhoven, O Mei. t De generaal-majoor A. R.Ophorst, inspecteur der vesting-artillerie en de kolonel J. Z. Stuten, inspecteur der genie, brachten heden, vergezeld van den kapitein der artillerie D. J. Meyer en den luitenant kolonel, eerst-aanwezend ingenieur F. J. H, Verhoef een kort bezoek aan de Instructie. Compagnie, ten einde de gebouwen, hoorende tot het garnizoen, te bezichtigen. t De volontair M. M. van Buuren is met ingang van 10 Mei overgoplaatst by de Instructie-Battery te Arnhem. Aan den volontair G. II. Janssen is ingang van 10 Mei en aan den sergeant j Ru.nSe met iDKaD& vtn 16 Mei ver vroegd ontslag uit den dienst verleend. h *roegere stadgenoot de neer A. R. Veenstra, thans hoofdcommies ter secretarie te Amersfoort, heeft zitting in de commissie voor het afnemen van het schriftelijke gedeelte van het examen tot verkryging van het diploma candidaat ge meente-secretaris, hetwelk den 13en Mei en volgende dagen te Zeist wordt afgenomen. tIn de Dinsdagavond geboude ledenvergadering van het departement „schoonhoven" der Maatschappij „Tot Nut van t Algemeen" werd in de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer A. R. Veenstra en voortdurende door het met-aannemen zijner benoeming door den heer J. P. van den Berg, tot bestuurslid gekozen de heer H. Kleijheeg, te Nieuwpoort. In de plaats van den heer A. Kwint, die als zoodanig had bedankt, werd als tweede plaatsvervangend afgevaardigde naar de te Amsterdam te houden algemeene vergade ring benoemd de heer H. G. Geelhoed. t Zooals uit achterstaande adver tentie blijkt hebben de alhier gevestigde apothekers besloten gebruik te maken van de wetswijziging, waarbjj den apothekers de gelegenheid wordt gegeven om beurten hunne apotheken op Zondagen te sluiten, en daar door het apotheek-personeel, veel meer dan vroeger mogelijk was, van Zondagsrust te doen genieten. Daar steeds één der beide apotheken geopend moet zjjn en tevens door beide firma's de verklaring is afgelegd, dat zy op de Zondagen, waarop hunne apotheek niet gesloten mag zjjn, aan alle aanvragen tot bereiding en aflevering van geneesmiddelen zullen voldoen, is de verzprging van de belangen der zieken verzekerd. Het mag dan ook worden verwacht, dat door eey ieder dit besluit tot gedeeltelijke sluiting der apotheken op Zondagen wel willend zal worden ontvangen; hierdoor toch worden meerdere ingezetenen in de gelegenheid gesteld ook meermalen een volledigen rustdag te genieten. Naar wij vernemen, zullen de apothekers op duidelijke wjjze in hunne apotheken, telkens in den loop der week, bekend lüaken, als hunne apotheek den komenden Zondag gesloten zal »"n zijn, zoodat het publiek tjjdig i de gelegenheid zal zjjn zich voor raogel jjke teleurstelling op Zondag te vrjjwaren. t Onze vroegere stadgenoot, de heer H. Groenendijk, leerling der Rijkskweek school te Middelburg, is by het akte-examen te Middelburg geslaagd voor onderwijzer. t Onze stadgenoot deheerF. H. Groenendijk is benoemd tot onderwijzer te Stolwjjk. v t Tot de leden van de ambulances van het Nederl. Roode Kruis, die tjjdens den Balkan-oorlog hunne diensten hebben bewezen ten behoeve van de gewonde mili tairen, en aan wie bjj Kon. besluit van 5 dezer de medaille van het Roode Kruis werd verleend, behoort ook onze vroegere stadgenoote C. W. U. van Nooten, verpleeg ster in bet Hopital Wallon te Leiden. f Op Tweeden Pinksterdag 's voorm. te 11^ uur zal op het voetbal terrein aan den Hem de eindstrjjd om den zilveren voetbalbeker plaats hebben. De ontmoetingen zjjn ais volgt geregeld: van 11®/* tot lf3/i uur „Excelsior II"— „C.V.V. I"; van 1 tot 2 uur „U.S.C." „Excelsior I"; van 3Vi tot 4'/4 uur finale. Wanneer „Excelsior" wint, gaat de beker voorgoed in het bezit dezer vereeniging over. Van 2 tot 3 uur zal de „Sportclub" een wedstcydspelen tegen „C.V.V. II" om een zilveren medaille. t Wjj verwjjzen belanghebbenden naar de advertentie der Militaire Muziek- vereeniging „Wilhelmina" alhier betreffende plaatsen voor den feestavond op 16 Mei a.s. f Woensdag viel de 21-jarige M. v. d. R., dienstbodejjij den heer R. alhier, terwjjl zjj bezig was een zoldertje te vegen, door een glazen z.g. lantaarn van een hoogte van 5 M. naar beneden. Zjj bekwam een lichte hersenschudding. Dr. J. A. P. de Brujjn verleende hulp. f In v r jj hevige mate heerscht onder de kinderen alhier een hoest, welke een eenigszins kwaadaardig karakter draagt. Men hoort al van sterfgevallen onder kleine niet-schoolgaande kinderen. INGEZONDEN. Builen verantwoordelijkheid der Redactie Geachte Redactie/ De kinkhoest-epidemie, sedert eenige weken in onze Gemeente uitgebroken, be gint ernstige afmetingen aan te nemen, niet alleen wat bet aantal, doch vooral wat de hevigheid der gevallen betreft. Van som mige gezinnen zjjn zelfs nagenoeg alle leden aangetast, ook de volwassenen, en sterfge vallen, direct of indirect door deze ziekte veroorzaakt, kwamen reeds voor. Als voor name oorzaak der verspreiding van deze Sevreesdtf ziekte is de school aan te merken, ie niet alleen de overbrenging der infectie van kind op kind hevordeat, doch ook door middel der gezonde kinderen de ziekte van 't eene gezin op 't andere doet overbrengen. De vraag doet zich nu voor of het Ge meentebestuur en de besturen der bijzondere scholen deze voorname bron van infectie niet buiten werking kunnen stellen, en ernstig in overweging behooreo te nemen de scholen tjjdeijjk te sluiten. Dankend voor de genoten gastvrijheid, J. ROESBEEK. Schoonhoven, 9 Mei 1913. M. d. R.! Vergun mjj een klein plaatsje in uw blad om eens een vraag te stellen, n.l.: Hoe komt het toch dat men niets hoort van de commissie ter viering van het a.s. onafbankelykheidsfeest. Waarom is de com missie niet aangevuld, nu er een paar leden bedankt hebben door vertrek? Toen de commissie benoemd werd deelde de voorzitter mede, dat er voortgang gemaakt moest worden. Op Oudejaarsavond hield Z.Ed. een toespraak op het bordes van het Stadhuis om de inwoners te wjjzen op het gewichtige jaar in verband met de onaf hankelijkheid. Waarom dan nu niet begon nen? De dames die in het comité benoemd zjjn bebben het todh aangenomen? Waar wacht het dan*op? U dankzeggend voor „de verleende plaats ruimte, Een Oranjeklant. Schoonhoven. Het provinciaal provinci Noord-Holland heeft Donderdag bestuur van irdag o.m. aan besteed: het verbeteren van de oevers van bet Amstel-Drechtkanaal. Raming f 14.560. Laagste inschrjjver de heer C. Zanen Czn. te Ammerstol, met f 14.347. Aan de universiteit teütrecht is bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid op proefschrift: „De zedeljjke waardeering van den zelfmoord", de heer M. M. den Hertog, geb. te Nieuw-Lekkerland, thans predikant te 's-Gravenbage. De promotie geschiedde met lof. 'Alblasserwaard en VUfheeren landen, 9 Mei. De handel in kaas was deze week een weinig opgewekter, Uoch de prjjs bleef flauw. Boter in handel en prjjs onveranderd. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 26 f 30, zware par tijen tot f 31,50 per 50 K.G. Goéboter f 0,65, weiboter f 0.56 per Vï K.G. Het heeft de laatste nachten wéér ge ducht gevroren. Tot heden schjjnen de bloeiende fruitboomen er echter weinig of niets onder geleden te bebben. A melde, 8 Mei. Dinsdag j.l. gaf de fanfarevereeniging „Unie" alhier, directeur de beer Ch. de la Rosiére, in de beneden zaal van „Lekzicht" een uitvoering voor leden en donateurs. Het programma, dat gedeeltelijk voor uitvoering in den tuin bestemd was, moest wegens het koude weder geheel biunensbuis gegeven wordeu. Na zeven muzieknummers, welke goed werden uitgevoerd, volgde een zestal voor drachten, waar hartelijk om gelachen is. Een en ander heeft den aanwezigen een gezellig avondje bezorgd. Aan den loteling dezer gemeente van de lichting 1912 Hendrik de Gans bebben Gedeputeerde Staten opnieuw voor een jaar vrijstelling van den dienst verleend wegens kostwinnerschap. "Benschop, 9 Mei. De rekening van het waterschap „Benschop" over 1912 be draagt in ontvangst f 13482,62V», in uitgaaf f 13740.62'8, het nadeelig slot alzoo f 258.00. De ingeschrevenen voor de militie der lichting 1914 J. Kool, S. Schouten en J. H. N. Versluis zjjn door den Militieraad vrijgesteld wegens broederdienst. Bergambacht. 9 Mei. Tot lid der Commissie tot wering van Schoolverzuim in de vacature-J. Oskam is benoemd de heer P. Pons. Bleskcnsgraaf, 8 Mei. In de gisteren gehouden raadsvergadering is aan mejuffrouw J. Emck, onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier, anders dan overeen komstig eigen verzoek, met ingang van 1 Juni a.s. eervol ontslag verleend. Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben aan C. Breed veld alhier, behoorende tot de lichting 1914, voor één jaar vrij stelling van den dienst bjj de Militie ver leend wegens kostwinnerschap. jyCappelle op d'IJssel, 8 Mei. Inde gisteravond gehouden vergadering «ón den gemeenteraad zjjn de geloofsbrieven van hel nieuwbenoemde raadslid, den lieer A. van Cappellen, onderzocht en in orde bevonden. Aan den heer T. van der Have, onder wijzer aan de openbare lagere school no. 2 alhier, werd met ingang van 1 Juli a.s. eervol ontslag verleend, wegens zjjn be noeming tot onderwijzer te Rotterdam. Capelle a/d IJssel, 9 Mei. Mejuf-j frouw N. E. Missel alhier is te 's-Graven-' hage geslaagd voor het acte-examen lager onderwjjs. 'Gteasen-Ondekerk, 9 Mei. Dinsdag geraakte de landbouwer D. van den Dool door verkeerd uitwjjken van het paard in de Giessen. Ook de tilbury geraakte te water. Met groote moeite kwam alles weer op deu wal, zonder dat koetsier en paard eenig letsel hadden bekomen. Een boom van het rjjtuig was stuk en het tuig was beschadigd. •Lexmond, 8 Mei. In de heden alhier gehouden gecombineerde vergadering van het bestuur van den polder Achthoven is op de meest eervolle wjjze, op zjjn verzoek, ontslag verleend aan den haer J*0ï iKlejjn als voorzitter van dien polder. De heer Klejjn werd in 1870 benoemd als heemraad en in 1884 gekozen tot voorzitter, zoodat bjj 43 jaren een bestuursfunctie in dien polder heefl vervuld. 'Meerkerk, 9 Mei. Voor lichtere kaas werd in deze week tot f 27,50 en voor middelmatige soort tot f 28 per 100 halve K.G. besteed. De handel was redeljjk. Ouderkerk a/d IJssel, 9 Mei. Blü- kens achterstaande advertentie zal Mr. H Smeenge, lid van de Tweede Kamer en voorzitter der Schippersvereniging „Scbut- tevaér", op Dinsdag 13 Mei a.s. alhier een politieke rede houden. 'Ondewater, 8 Mei. In de afgeloopen week zjjn hier uit Groningen aangevoerd 633 lammeren, die tegen den prjjs van f 12 tot f 15 werden verkocht. Toen j.l. Woensdag de graanhandelaar van 't R. alhier zjjn paard voor den wageu spande, Jbegon het zoo te steigeren, dat het met geen mogelijkheid was tegen te houden en eindelijk in den IJssel terecht kwam. Met veel moeite werd het dier weer op het droge gebracht. 'Polsbroek, 8 Mei. By de j.l. Dinsdag gehouden stemming van leden voor het lestuur van het waterschap alhier werden uitgebracht 745 stemmen. Herkozen werden de aftredende leden J. Kloot en T. de Pater, respectievelijk met 610 en 620 stemmen, terpijl op C. Rjjneveld 56, A. Rjjneveld 29, J. J. Snoek 88 en L. Hoogenboom 15 stem men waren uitgebracht. In de vacature, ontstaan door het bedanken an Jobs. van Kats, werd gekozen h. Hoo genboom met 521 stemmen. Op J. J. Snoek waren 192, op C. Rjjneveld 30 en op H. Hol 2 stemmen uitgebracht. "Polsbroek, 9 Mei. In de op 2 Mei .1. gehouden zitting van den Militieraad is A. Slujjs, ingeschrevene voor de militie lichting 1914, vrijgesteld wegens broeder- dienst. 'Reenwjjk, 9 Mei. Aan gebruikers van weilanden, gelegen in den polder Stein, is op hun verzoek door den Commissaris der Koningin in deze provincie vergunning verleend tot het vangen en dooden van mollen in die landerijen, en dat wel tot en met den 30en April 1914 door den mollen- vangar H. Vermeulen alhier. Zooals men wellicht weet, zijn deze dier soorten, als zjjnde nuttig voor landbouw en houtteelt, bjj Koninklijk besluit van 4 Februari 1913 in de Vogelenwet opgenomen. Het R.-K. Kerkbestuur heeft bet bouwen van een Zusterschool met pensio naat en bewaarschool op bet Reeiiwjjksche dorp gegund aan de laagste inschrijvers, de heeren P. A. Verbeek en J. M. van den Berg te Gouda, voor de som van f 45.623. Architect is de beer J. Heemskerk alhier. '.Streefkerk, 8 Mei. In de op 6 dezer gehouden raadsvergadering ia beslot**) af te zien van verdere deelneming aan de plannen tot oprichting van een waterleiding ▼oor de Alblasserwaard. Waddinxveen, 9 Mei. De beer G. J. N. Hanegraaff alhier is benoemd tot onder wijzer aan de school voor gewoon lager onderwjjs 3e klasse no. 75 te Rotterdam. 'Zevenhuizen, 9 Mei. Dinsdag waren eenigé kinderen aan het spelen bjj den draai van den heer J. E. achter het dorp. De zesjarige S. liep over den draai en viel in de Boscbgracht. Hjj zonk onmiddellijk. Ge lukkig was het ventje niet .alleen. Een elfjarige jongen waarschuwde de ouders en de buren, welke spoedig kwamen aange- loopen. Aan buurman S. H. mocht bet ge lukken den drenkeling te redden, maar haast was het te laat. Het ventje had reeds water binnen gekregen en zjjn gezicht was opge zwollen. Woensdagavond waren op de veiling aangevoerd 2696 kippeneieren en 175 eenden eieren. De eerste deden van f3,75 fot f4, de eendeneieren van f4 tot f 4,10 per 100 stuks. Eenige berichten wachten op plaatsruimte. VACATUREBEURTEN. Nederl. Herv. Kerk. Lekkerkerk: Zondag 11 Mei, 's avonds 6Vs ure, Ds. Van der Spek, van Schoonhoven. BURGERLIJKE STAND. Schoonhoven. Van 6-79 Mei. Ondertrouwd: A. Tange en C. Heikoop. Overleden: H. den Butter, oud Ij.— J. G. de Groot, oud 6 j. H. Bekkenk, oud 1 j. V luchery. Berichten. 'Krallugen, 9- Mei. Deze week werden ter markt aangevoerd 1037 groote zomer- zalinen, prjjs f l,10l A f 1,55 per 5 ons; 120 kleine zornerzalmè^, prjjs f 1,15 4f 1,60 per 5 ons, eif 41 elften, prjjs f 0,80 A f 5 per stuk. "Krimpen a/d Lek, 9 Mei. Van 2 Mei tol heden is albier ter markt aange voerd 1 zalm, welke verkocht is voor f 1,10 de halve K.G. Marktberichten. Gouda, 8 Mei. Kaas, le qual. f 29,— t 31,—, 2e qual. f 25,— a f28,—zwaardere f 31.— f Aangevoerd 220 partjjen. Handel matig. Schoonhoven, 7 Mei. Boter le qual. 60 ct., 2e qual. 55 ct. per half kilo. Kaas f 27 f 31 per 50 kilo. Belegen kaas f ?6 f 40 per 50 kilo. Biggen f 11 4 f 15 per stuk. 455 lammeren aangev.prjjs van f 10 k 115. Eieren' f 8,— per 100 stuks. Ondertrouwd:. ARIE JAN SCHEER A\ en GRIETJE ANKER Cd. Stolwjjk, 8 Mei 1913. Ondertrouwd: HENDRIK JAN VAN DEN BERG Dz. en ELIZABETH VERHOEF Ad. Jaarsveld, Willige-Langerak, 8 Me' l913' Huwelijksvoltrekking 22 Mei a.s. Ondertrouwd: ABRAHAM DE KRUIJF en CORNELIA BOON. H^nToo"h",,,}»'«" Ondergeteekenden betuigen bfi deze hun oprechten dank aan den WelEd. Zeergel. Heer Dn. N. W. BOUMAN te Bergambacht, voor de goede en zorgzame behandeling tjjdens de ziekte van bun Zoon. P. DE LEEUW DEN BOUTER en Ecfatgenoote. Ammerstol, 9 Mei 1913. Met deze betuig ik mjju innigen dank aan den WelEd. ZeerGel. Heer J. A. P. de Bbuijn, Arts te Schoonhoven, die, door toeval mjjn ongeval bemerkendemij daarna heeft behandeld, en tot hiertoe rajjn leven en mjjn hand zijn behouden geblevenen aan de Zuster, Mej. A. van Mazijk, voor de liefderijke en zorgvolle verpleging. Mede harteljjken dank aan mjjn Patroon P. van As en Huisgenoote voor de min zame behandeling. Verder dank aan Buren en Vrienden voor betoonde belangstelling. G. C. DEN HARTOG. Zevender bjj Schoonhoven, 9 Mei 1913. Ondergeteekende gevoelt zich gedrongen een woord van dank te brengen aan de heeren A. BROERE Jz., Koopman albier, en A. MOLENAAR, Bouwiuaq te Zuidbroek, voor de ruiine geldel jjke tegemoetkoming, hem geschonken gedurende den tjjd dat bjj door een ongeval buiten zjjn bedrjjf ia, en in 't bijzonder aan den heer BROERE voor zjjn bemoeiingen in deze. C. VAN LIMBORGH Jz., Vrachtrijder. Lekkerkerk, 9 Mei 1913. te Schoonhoven. GODSDIENSTOEFENING op Zondag 11 Rei 1013 (len Pinksterdag), 'g voorm. IOV2 uur, onder leiding van Ds. R. MIEDEMA. 2en Pinksterdag geen dienst. Maandag 13 Mei (2en Pink sterdag), hoopt, D. V., des avonds «1/2 uur, Da. P. DE GROOT op te treden in de CHRISTELIJK GEREF. KERK te Nieuwpoort. MILITAIRE Voor hen, die voor gereserveerde plaatsen op de lyst geteekend hebbenbestaat Dins dag van 1—3 nnr gelegenheid in bet NUTSGEBOU W om de plaatsen te bespreken. Wordt van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt, dan zullen bovengenoemde plaatsen door het Bestuur worden aangewezen. Alsnog wordt een beperkt uantal plaatsen beschikbaar gesteld voor ben, aie niet mochten zjjn aangezocht de ijjsl te teekenen. Zich biertoe te wenden tot het Bestuur. Namens bet Bestuur, P. L. WALRAVEN, Secretaris. Heden overleed, na een langdurig ljjden, onze gelipfde Ecbtgenoote, Moeder en Grootmoeder in den ouderdom van 69 jaar. Uit aller naam, B. KOREVAAR. Berkenwoude, 2 Mei 1913. Heden overleed, tot onze diepe droef heid, na een geduldig ljjden, onze geliefde Dochter en Zusier in den ouderdom van bjj na 18 jaren. T. .VAN DUIJVENDIJK. L. VAN DUIJVENDIJK- Hoogjendijk en Kinderen. Lekkerkerk, 8 Mei 1913. Geen bloemen. Heden overleed, na een korte onge steldheid, onze lieveling HENDRIK, in den nog jeugdigen ieeftjjd van 14 maanden. w. BEKKENK. T. BEKKENK—Smith. Schoonhoven, 8 Mei 1913. Bjj deze brengen wij onzen harte ljjken dank aan den WelEd.Zeergel. Heer J. Gboesbekk, Arts, en aan Mejuffrouw A. van Mazijk.- Verpleegster, voor de liefderijke verpleging tjjdens de ziekte aan onzen lieveling bewezen. W. BEKKENK. 'T. BEKKENK—Smith, o— op Donderdag 19 Mei a. 's avonds 8 uur, in „DE GROOTE BOER". Spreker: Mr. J, A. DE WILDE. Entrée 10 Ct*. Billijke conditiën. Aanbevelend, A. VAN S0LINCE, Verlengde f.opi kerstmat «3, Schoonhoven. M uzlek leeraar, HAtel-Pension, Haarlo (Gelderl.), rustig verbljjf, ruime frissche kamers. Volledig Pension vanaf fl,90è f3,— p. d. Beste inform, van vorige logeergasten. VRAAGT PROSPECTUS. E. ROOS8INK. Voor de vele bewjjzen van belangstelling, zoo van bier als elders ondervonden bjj onze 25-jarige Echt vereeniging, betuigen wjj onzen harteljjken dank. B. DE KRIJ en Ecbtgenoote. Ottoland, 10 Mei 1913. Voor de vele bljjken van belangstelling, ondervonden, zoowel van hier als elders, bjj den lOOen verjaardag van onzen Vader, enz. breng ik, ook namens alle Familién, mjjn oprechten dank. Wed. J. VERKAIK. Berkenwoude, 8 Mei 1918. Voor de vele bljjken van belangstelling, ondervonden bjj het overljjden van onzen Echtgenoot en Vader, den Heer ADRIANUS ANDRÏES GRAVES KOOIMAN, betuigen wjj onzen harteljjken dank^. Wed. A. A. GRAVES KOOIEN DE Plkijt. W. GRAVES KOOIMAN. Schooulioven, 10 Mei 1913. Met deze betuigen wjj onzen harteljjken dank voorde vele bljjken van belangstelling, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onzen Broeder, Bebuwdbroeder en Oom, HENDRIK STALENBURG. Familie STALENBURG. Bergambacht, 9 Mei 1913. in de olie, en een sterke Vrachtbrik, beide op Coll.-asseneen Dogcart entwee complete Tulgen, bjj Gebrs. BLANKEN, Bergambacht. Wordt gevraagd een P. G., Ieeftjjd ongeveer 25 k 30 jaar, voor den verkoop van veevoeder aan de boeren. Br. fr., onder no. 9, aan het Bureau dezer Courant. om met een wagen langs den weg te gaan met Koopwaren; aanvangsloon 9 gulden per week, by-geschiktheid hooger. Zjj, die ge negen zjjn samen te werken, genieten de voorkeur. Kapitaal onnoodig. Adres L. LITTEL, Winkelier en Koopman, SUBDBECHT. in 't geslicht voor oude lieden, üde L. en N. SMITSSTICHTING" te Nieuw-Lekkerland: waarvoor ook gehuwde lieden zonder kinderen in aanmerking komen. Belooning elk f 100 per jaar, benevens een toelage van 25 ua elk half jaar dienst, vrjje kost en inwoning, bewassching, ge neeskundige hulp en verpleging bij ziekte. Brieven vóór of op 25 Mei a.s. aan den Secretaris-Penningmeester, den heer L. F. J. VAN VLIET te Kinderdijk. gevraagd, tegen hoog loon, bjj A. WOUDENBERG te Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD: aan het Stoomgemaal „S. I. v. NOOTEN" te Haastrecht. bjj W. MACDANIËL, Bergambacht. o— W" Aan 't zelfde adres een met draalarmen te koop. gevraagd, direct, voor. geruimen tjjd. bii Gebr. DE GEUS, te GiÉMendam. TERSTOND GEVRAAGD: Ken bekwaam voor geruimen tjjd werk,„bij de Wed. W. F. V. q. ,WAL, BEBGAMfcgtHT. GEVRAAGD: tegen boog loon, bij G. VAN DER STERRE, Nieuwerkehk a/d IJssel. t L. Bekwame- en Aankomende gevraagd, tegen hoog loon, voor de Tentoonstelling Gouda. Adres MIDDELKOOP, Krugerlaan It, Godda. gevraagd bjj G. VREEDEN BURGH t« Woerden. TERSTOND C,EVRM*13D: Ben bektraam P. G., 't liefst bekend met metor, niet beneden 20 jaren, bjj M. VAN DAM, Motor- schipper, DrIEBRUGGE. Spoedig een aankomend of een Jongen gevraagd. Adres P. SCHAKEL, Schoonhoven. Terstond gevraagd een bekwaam Ook kan een LEERJONGEN geplaatst worden. Adres ADR. FAAS, Ammerstol. Eeo aankomend of gevorderd I.eerllng gevraagd bjj J. P. DRIESEN, Haven W.-Z. 10, Schoonhoven. Gevraagd een «ankomend of *E, Stolwijkebsluis nabjj qjj|t eaninejdqp, by L. G. KRIKK) Gouda. Zondags Gevraagd tegen 1 Juni a.s.: bjj A. v. d. WOUDEN, Mr. Bakker te Krimpen a/d Leh. Wordt gevraagd een fllah Persoon, P.G., leertjjd 25 4 30 jaar, met paard en wagen kunnende omgaan. Brieven fr., onder no. 8, aan bet Bureau dezer Courant. TERSTOND GEVRAAGD: vrjj van dienst. Adres STOOM WASSCHERIJ, Oude Haven, Schoonhoven. De Stoomzuivelfabriek STROOM" vraagt eenige DE GRAAF- vakkennis geen vereischte,.,* Loon f 10,— week. Aanbiedingen ten kantore te. iLESKENSGRA AF. De Stoomzuivelfabriek "D£ GRAAF STROOM" te Bleskenagrdaf vraagt Loon f 10 Directie te >er week. Aanbieding bjj de Ileskensgraaf. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd: die met paarden kan omgaan, f>jj G. J. STURRY, Café, Groot-Ammers, Schoon- hovenscbe veer. van 14 15 jaar kunnen direct werk be komen in de Verffabriek van HERMANN A. SCHREUDER Co., Schoonhoven. Aanmelding aan het kantoor. Gevraagd Hótel-Café voor alle voork. werbz. in die met paarden kan of wil omgaan, bjj JONKERS BOTH Jr. Br. fr., onder no. I, aan het Bufeau van dit Blad. De ondergeteekenden, Apothekers té Schoonhoven, geven hier mede kennis, dat zy, ep grond van art. 8 der wet van 1 Juni 1809, Stb. Al, laatstelijk gewijzigd bjj-de wet van 1® Maart 1®13, 8tb. 107, en na bekomen verlof van den Heer Inspecteur der Volksgezondheid M. L. Q. van Ledden Hulseltosch, vanf T Mei 1«13, Schoonhoven, 8 Mei 1013. Lid van de TWEEDE KAMER, Voorzitter van SCHUTTEVAÊR, -»ver het onderwerp: n.l..1..1.I t il.l SmederUKIPSTRAAT 4S, Telefooo 44Ï8, Geëmailleerde Fornuizen vanaf f 13,—. Gegoten Fornuizen 7,5®. Gewlagen Fornuizen 7,90. Verder Petroleumlampen Gas- en Petroleumstellen en Huishoudelijke Artikelen. Kinderwagens, met 2 duwers en houten bak, vanaf f 1®, Sport- en Opvouwbare Wandel wagens vanaf f 3,90. §9" Vertegenwoordiger der Brenna- bor- en Naether-Klnderwagen- fabrlekeu. toegang vbij. 4Ü Gelegenheid tot Debat, Oodergeteekend.» berlchlca, dat „let alleen of Veler aanvraagde Dltgare Tan borengeneeniden gld» t»t dit Jaar I. nltgealeld, doch dat aak vele «nml.bare gegeven, neg niet wareo Ingekomen. Than. Ml het werk spoedig worden afgedrukt. I»e veranderingen, die sedert het begin van bet afdrukken *U'i ontstaan, rullen xooreel mogelUk In het werk warden opgenomen, waartoe w|) de gewaardeerde medewerking oneer Nladgenoolen In roepen. De cltgeTer<; 8. W. K. VAN NOOTEN. de beste gezondheldspUp. Engelsch fabrikaat. De naam „MORELL MACKENZIE", gestempeld op het hout, garandeert U de echtheid. ran af*)9 Cent. Wegen, de groote keure rijn dere ook geëtaleerd op de BovenmagarUnen. nieuwste kleuren, diverse prijzen. _ww> bloemen IN A 1,1,F. SOORTEN. baar, reed» goü Ingevoerd en 8er^1(J dit blad geadverteerd artikel. Monzters onnoodtg. Voorkeur genieten reizigers, die de goede winkeliers in de kleinere plaatsen en dorpen bezoeken. Br.onder no. 6, aan 't Bureau van dit BUd. Mr. J. P. VAN DEBT BRINK, Notaris te Alblasserdam, is voornemens op Woensdag 21 Mei 1913 bjj inzet, en op Woensdag 28 Mei 1913 by Hernam afslag, telkens des voormiddag te elf uur, ten Koffiehuize van J.de KLUIJ VER te Nieuw-Lekkerlandin het open baar te verkoopen: eet. B 192, met SCHUUR, verdere GETIM MERTEN, ERF en TUINLAND te in het Benedeneinde:'strekkende van den DijkZuiden op tot Mevr. Muller Smit, belend Oost A. de Jong Az., WestM. Boer; Sectie A, no. 4187, groot 990 □Meter». Aanvaarding hji betaling der kooppen ningen op 1 Juli 1913. voor alle doeleinden geschikt, op den besten stand van Nchoon hoven. Adres ADR. BOUTER aldaar. De verpachting der Hoollande* van den polder Kattend|jk»blolL zal plaats hebben op Vrijdag 16 Mei 1913, v.m. 10 uur, ten huize van C. OOMS aldaar. HET BESTUUR. Lepikerstraat 4, voor Winkel- en Pakhuiswerk. Adres WILLEM HEHEWERTHSchoonhovk*. Gevraagd tegen begin iff half Juni: ijj JOH. DE JONG te Streefkerk. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een goed kunnende melken, bjj G, VAN WIJNEN Mz., Opperduit, Lekkerkerk. TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende melken en met alle werk zaamheden, liet boêrenbedrjjf betreffende, bekend, bjj A. SCHIPPERS, Lanidfeuiwer te Moordrecht. ».<- i gevraagd, P. G., bjj J. M. VAN DER BAS te Moordrecht. Melken geen vereischte. Gevraagd, om dadeljjk in dienst te t nldeti P.G. Hoog loon. De melk gaat zoet wegj van melken vrjjgesteML Adres ADRIANUS VAN VELDENLand bouwer, Hoogevee» No. 67, te Benthuizen. Mevrouw CAMBIER VAN NOOTEN te Gouda vraagt, wegens huwelyk dór tegen woordige, tegen 1 Augustus A.s. no' Mevrouw v. DUIJL te Schoonhoven vraagt half Juli of 1 Aug. een flinke die netjes werkt en goed kan kokem__ Voor terstond of later gevraagd: Adres Mevrouw TAMS, Krimpen a/d IJssel. Wegens Huweljik der tegenwoordige wordt terstond gevraagd: Br. fr., onder no. 7, Bureau dezer Courant. Het beste Is goed genoeg voor U. Dit geldt in het bijzonder voor de banden. gemiddeld 40 c.M. voor de borst. Te bevragen bjj ADH». WAPENS, Lekkerkerk (Schuagt). - bU -• Drogl.t, ««DDI. Ondergeteekende is voornemens d«n 16en Mei 1913, v.m. 10 uur, namens en tqn kantore der Firma JAN MIJNUEFF FOPzn. te Krimpen a/d IJssel,aan te besteden: Bestek en teekening A f 1,00, tevens in lichtingen verkrygbaar bjj den Bouwkundige D. BURGER Ouderkerk a/d IJsskl. Br. fr., onder no. 7, Bureau dezer Courant. H 0 Drio zoo goed als nieuwe TILBURY'S met N.Zilver en Coll.-as; 1 Tentwagen; 1 Kansbrik en Karretje voor HU, bjj D. GROENE VELD, Schoonhoven. Haven W.-Z. 73, Schoonhoven. Koopt daar uw ORGEL, waar men ver schillende fabrikaten voorhanden heeft, van de eeiavoudigste tot meer duurdere soorten, prachtige gepoli toerde kasten. Degel jjke afwerking, 10 jaar garantie. Gratia les, zeer billyke betalings-conditién. Vraagt gratis Catalogus. Twee gebruikte Orgels voor billijken prijs. Aanbevelend, G. BOUWMEESTKB. Jllaen-vertegenwoordiger der ECHTE Mttl Ier-Orgels. en U heeft bet beste wat «le inodefne techniek scliicp. Cortinontal-Caoutchwc-en Guttnfarcha-Co..Amsterdam Het BESTE en GOEDKOOPSTE 5Ja"r fedtrten Aan i/eA rn j m t'nv&tn s cA eren tondrr fevaar Vfor Snij flan. Voor Schoonhoven en Omstreken uitsluitend bjj Drogist, GOUDA. Loplkerstraat, Schoonhoven. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Krimpenerwaard zjjn voornemens op Vrijdag den l«en Mei 1318, des morgens ten 10 ure, ten huize van F. CHRISTENSEN te StolwUkerslnl», bjj iuschryving aan te besteden: le. Het gewoon onderhond van de dtyksferulnen en wegen van het Hoogheemraadschap, voor dei ty«l van vier Jaren; 3e. het gewoon onderhond der DljksmagaxUnen en Gereedschap pen, Peilschalen kasten en»., vaar den tjfd vati vier jaren; 3e. het verv«»eren van 880 M8 Basaltslag vanaf de opslagplaat» der Basal tmaatschappU te Botter dam naar verschillende berg plaatsen In de Krimpenerwaard. Bestekken zjjn tegen betaling der kosten verkrygbaar ter Secretarie van de Krimpe nerwaard te Ouderkerk a/d IJssel e» by den Fabriek-Landmeter te Lekker kerk, door wien nadere inlichtingen wor den gegeven. Inschrjjviogsbiljetten moeten vóór den dag der besteding worden ingeleverd ter Secretarie bovengemeld. Het BESTUUR van den Polder StolwUk maakt hiermede bekend, dat op Zaterdag 17 Mei 1913, in het Café van den Heer P. STOPPELENBURG te StolwQk, v.m. 9 uur, zal worden aan besteed Namens het Bestuur v.n., G. GR A VEL AND, Voor*. H. A. SCHfPPER, Secr. 1» 't beste bewjjs voor de superioriteit van dexe rijwielen. In alle naonteerihgen voorradig. Geregelde v«»orraad: 8ch.ooh.Ten—Gro«t-Aoiuier«. Witte Huis' Beleefd aanbevelend, D VOOR HET VEE OKKINGA' DOET ER UW VOORDEEL MEE Verkrijgbaar in vele plaatsen van Zuid- Holiand. Waar niet verkrjjgbaar flinke wederverkoopera gevraagd. Aanvragen en orders te richten aan de alleen-verkoop ster voor Nederland, de Firma B. MEIN- DERSMA, Sneek. I Voor engros ook bjj ANT. COOPS, Goiltüt,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4