zijn len Pinksterdag GESLOTEN, 2en Pinksterdag GEOPEND tot 6 uur. Cheese-Fama. ROTTERDAM, hoek Heerenstraat, Burgers E. HL R. tss (Wil Bet Woon huis met Stalling, SCHUUR Eli VEN, WERF, WEILAND en KADE, staande en liggende binnen de gemeente WADDINXVEEN, in den polder „Bloemendaal", aan hel Jaag pad, den 7. Mei 1.1. ten overslaan van den Notaris REIJNDERN te Zevenhuizen geveild, is toen in bod gekomen op slechts: Grootste Tapijt- en MeotttW» B. W. v. d PAVOORDT, Lange Tiendeweg 10-12GOÜOA. T elefoon Int ere. Nn. 200. Dr. ALLAN’S pillen brengen U genezing. Een Bouwmanswoning met daarnevens staande TEGEN DE TARIEFWET 'i KEKKBOEKEN en BIJBELS Een nette Woning te huur gevraagd, ia of onmiddeliyk bij Schoonhoven. ’Tij De Onroerende Coederen I J. T. Swartsenburg, DE LAATSTE CENTEN 11 Complete Meubileeringen. Het Woonhuis, A. BUIJS, Fabrikant, Oudewater. Aanbesteding. Aanbesteding van een School met den Bijbel en Onderwijzers- woning te Groot-Ammers, in 2 perceelen, op Donderdag 22 Mei 1913, des voonniddags 10 uur, in de Zaal van den Heer A. JANtSE aldaar. Bericht van Inzel. STEEDS RUIME KEUZE s Axminster- j Tapistry- f Koehaar- I TapisBelge-' Onderlrouwkaarten en -Brieven. j OPGEVORDERD DOOR DE TARIEFWET - KOLKMAN. - TAPIJTEN KARPETTEN. LANGZAAMHEID. 1 Tapijten COCOS- hoopers Matten I enz. eni. J. DE VEN, Wijkstraat, Gouda. Boerderij Over-Betuwe. Schoonhoven bij A. N. VAN ZESSEN, hogist. RIJKDOM IS GEEN SCHANDE, Vervuiling van het organisme, Overlading der verteringsorganen, Ziekten der beschaving. LIJDERS AAN RHEUMATIEK, KIEZERS van Schoonhoven en omstreken KIEST tot het doen van uw inkoopen voor: Drogerijen, ChemicaliënBinnen- en Buiten- landsche Geneesmiddelen, Gummiwaren, Instru menten, Verbandstoffen, Ziekenverplegingsartike- len,.Sponsen, Zeemleer, droge- en natte Verfwaren, Lakken, Vernissen, Borstelwerk, Poets- en Schuurmiddelen enz. enz. uitsluitend het magazijn van B A. N. VAN ZESSEN TE SCHOONHOVEN, f 5 aan bons worden tegen 50 Cts. ingewisseld. jS-jT-'.V Bouw-, Wei-, Hooi en Tuinland, BERGAMBACHT, 5 Hectaren, 96 Aren, 61 Centiaren. Openbare Vrijwillige Verkooping op Zaterdag 17 Mei 1913, des morgens ten 10 ure, in het Koffiehuis van J. BROERE te Ouder- gp.—.r--—-1 kerk a/d IJssel, ten Ouderkerk a/d IJssel, aan den Groenen Dyk, helend noordoost P. den Haan en zuidwest A. den Dujjf c.s.{ met een perceel Buitendijk daar vóór; samen groot 5 Areu, 69 Cen tiaren. Openbare Vrijwillige Verkooping. HH. Wielrijders! f 4100,-. Openbare Vrijwillige Verkooping. Moordrecht, 2 sterke hnuten Aardescbuiten, ERFHUIS. Notaris BALLOT OUD-ALBLAS, Ameide en Meerkerk ,de eF™ dwi Heer C. JONGKIND en Echtgenoote, staan in bod: onder Bémmel, Nieuwe WONING met 20 II.AWeiland, billjjk te koop, in Gelderland, nabij de Utrechtsche grens, op gemakkelyke condities. Nu of later te aan vaarden. Fr. br., lett. P. A.P., NIJGH VAN DITMAR, Wynhaven 113, Rotterdam. Het verbouwen van per ceel Gouwe, Nrs. 146/148 te Gouda. 180 1 J» H Warando te Rotterdam, achrjjft over I BERVOETS Kleedingmagazijiien KleiwegGOUDA. De Nederlandsche fiets bij uitnemendheid is een 11 te Schoonhoven koopen dai bö KIEZER, GEEF I Ti JUNI ALLEEN UW STEM AAN TEGENSTANDERS VAN DE TARIEFWET. en ten sterfhuizf cn C. V - „v-aoeft De waara» gewrl keur op het zen hart aan hebben wee, gravei neenz< leggen tot een gt No. 44)73, Ze is zuinig zooais de Hollanders, degelijk, deugdelijk en solide ais zij; Ze vereenigt in zich alle echt Nederlandsche deugden En ze mist een Nederlandsche ondeugd: »nt voor Hrhoonboven en Omstreken: P. SCHAKEL; rliupen a/d Leki A. VAM DEK H4/4JL. ii aeoe. in ssoo,_ IV MS»,- V 1I4OO,-. y® blijft bepauu «u leunuer. h !91.8, voor|niJa»ga 11 uur, I bet Kofflehuis „LEKZICHT" te Ameldel Age: voor Kt BIJBELS vanaf 60 Cts. PSALMBOEKJES 15 Cts. II Notarissen DE MF.ENTEH te Beteren en VAN BUNGE te Beimnel zullen Donder- ig 22 Mei en 5 Juni 1913, inzet en toeslag, nam. 2 uur, Vereeniging” van den —1 jopen Brieven fr., met duidelijke vermelding omtrent grootte, stand, huurprijs enz., onder no. 8, Mn hel Bureau dezer Courant. Dr. ALLAN'S PILLEN legen f 1.50, by 6 doozen f 8,—, le: bjj ANTON COOPS, Drogist' J. ZON, Apotheek. A. R. v. d. BERG. J. STÜRM, Drogist. f H. van AMERONGEN, Drogist. J. STAM Gz. J. G. van DONK. C. van ZESSEN. W ALSEM, Drogist OUDSTEN. Gouda Woerden Stolwijk Lekkerkerk IJsselsteln Streefkerk Krimpen a/d Lek Brandwijk Ouderkerk a/d IJssel A. van WALSEM, Drogist. Ameide G. dxn OUDSTEN. Oud-Alblas G. VONK. Sliedrecht D. ELSENAAR, Drogist. IJsselmonde B E. TASELAAR. Vinnen A. J. F. SEBUS. Gorenm N. STUFKENS. telfs een genoegen, want alles is met geld te bereiken. Maar, hoe het aan te Wij willen L den koristen weg wjjzen, hoe men zich met kleine middelen gelukkig en tevreden mensch maken kan. Zendt U nog heden Uw adres, onder aan het Centr. Adv.-Bur. MAX. R. NUNES, Amsterdam, en U ontvangt gratis een wegwijzer tot’den rykdom. Achtend, F. A. JANSEN.” rheumatiek ztfn verkrijgbaar in doozen Een vervuild menschelijk organisme is gelijk een machine, die behoefte h,eeft aan reiniging. vervuiling van het organisme veroorzaakt jicht, een Kiekte, tan drie vierden der menschbeid lijdt. Deze ziekte tast nu eens de richten, dan weer de spieren aan. By den een woedt zy bij voor de zintuigen, by den ander op de huid, bij een derde tast zij iuwgestel aan. In zeer ernstige gevallen tast zij zelfs het na haar slachtoffer de meest afwisselende martelingen te doen ondergaan, als rheumatisebe crisissen, heup- ;el, podagra, lendenpijn enz. Nog slechts kort in den handel, slroomen de getuigschriften van gene zingen en tevredenheid toe. De Beer F. A. JANSEN, Lange V’ Dr. ALLAN'S pillen op 1 September 1.1. „Gaarne verklaar ik, najaren lang met verschrikke lijke pijnen in den rug en lenden te hebben gesukkeld en na vele, zelfs veel geprezen middelen te hebben gebruikt, door een paar doozen Dr. ALLiN’N PILLEN geheel ge nezen te zijn. Ik kan dan ook niet nalaten ieder, die aan rheumatische aandoeningen lijdt, Dr. Allan’s Pillen aan te bevelen. Het BESTUUR der Ver. Polders „Middelbroek c. a.” zal op Vrijdag 23 Mei 1918. 's namiddags 2 uur, in „HET FORTUIN" te Ameide, publiek AANBESTEDEN De levering en het vervoer van 200 kub. Meter GRINT, als: i 110 kub. Meter Grint te Meerkerk en 90 kub. Meter Grint te Tienhoven, ten behoeve van den Broekscben dijk en de wegen onder Ameide en Tienhoven. Gesloten biljetten, zoowel voor de levering als voor het vervoer, voorzien van de hand tekening der inschrijvers en 2 solide bor gen, worden daags vóór de aanbesteding ingewacht ten kantore van den Voorzitter te Ameide, alwaar een monster der te le veren Grint te bezichtigen is. k uraftCT.-.I-.iw•-< -. -hi,s. niUinAT d't *s het beste, goedkoopste KA VJIV1UA I en meest gesorteerde adres. Ten verzoeke van de Erven JOH. EIKELENBOOM: ARBEIDERSWONING, HOOIBERG, SCHUUR en verdere Betim meringen, mitsgaders onderscheidene per- ceeïen DIJKGROND, ERF, WEG en WATER, alles bij elkander gelegen onder de gemeente ten noorden van den Kerkweg.naby den Hem, ter gezamenljjke grootte van De Arbeiderswoning is bij de week ver huurd voor f 2,50 per week tot 1 November 1913 en al het overige aan ARIE BAAS Jacobszoon, de Landerijen tot Kerstmis 1913 en de Betimmeringen tot 1 Mei 1914, te tarnen voor f 612,50 per jaar. De verkooping zal geschieden in 8 per- ceelen, welke rijder zullen worden beschre ven bij notitiön, welke intijds verkrijgbaar zullen zijn ten kantore der Notarissen, alwaar alle verdere inlichtingen te bekomen zyn. Betaling der kooppenningen 15 Juli 1918. overstaan van den Notaris J. VAN DEB LEEDEN aldaar, van: geta. A no. 81met ERF en DIJKGROND, staande en gelegen onder de gemeente Aanvaarding by de toewyzing en betaling U Juni 1913. Inlichtingen ten kantore van den Notaris. De Notarissen D. TEIJINCK te Schoonho ven en J. P. MAHLNTFDE te Bergambacht zullen op Woensdag 14 Mei 1913, by inzet, en op Woensdag 21 Meid.a.v., afslag, telkens des voormiddag» om uur, in bet Koffiehuis van D. C. den HOED --in het openbaar ver- Vraagt prjjs en conditie naar onder staande merken, zooais: IJzink, Nederl. Kroon, Burgers, Standaard, Tourist,, Rover, IJ zink Motoren, 2 p k., 2i/2 p.k. en 3 p.k. W* O^dergeleekende belast zich tevens met rullen, lakken, vernikkelen en alle voorkomende reparaties. Minzaam aanbevelend, D. BROUWER, Bondsrywielbersteller, Oud-Alblas. aag- den -7-r—-mizen is toen in bod gekomen op slechts: De nadere veiling, bij verliooglng en afslag, bljjft bepaald op Woensdag 14 Mei a. s., des voormiddags te elf uren, in het Koffiehuis van den Heer A. KWAAK te Waddinxveen. De Notaris NIC. TREURNIET zal op Woensdag 14 Mei 1913, 's morgens te 10 uren, aan de voormalige Steenfabriek van den Heer F. VAN LANGE, op het dorp te om contant geld, publiek verkoopen: 3 Rauwkarren, 4 Vormhittenkarren, nieuwe en gebruikte Rietmatten (ook geschikt voor Tuinders), Haagsteéplanken, Baddings, nieuwe Planken, Loodshouten, lange Loop gangen, cementen Haagsteêhufjes, Krui wagens, ijzeren ZanddrogeryplatenGoten, 3 Turftonnen, Drijfriemen, Dakpannen, .Schoppen, Loeten, Tuigen, een draaibaren Koepel, een Brandkast enz. te Molenaarsgraaf is voornemens JD i. op Woensdag 14 Mei 1913, des voorin. 10 uur, ten stqrfhuize van de Echtelieden C. VAN VUUREN en A. HOFLAND te wyk B no. 48,’in het openbaar, om con tant geld, te verkoopen: DEN GEHEELEN lioishoudeliiten MEDEL, bestaande in: MEUBELEN, HUISRAAD, Jge GOUDEN en ZILVEREN Zilveren Dameshorloge en Iveren Broches en Oorbellen, JSCHAP, een VARKENSHOK rkoop zal worden aan- onder Perceel I f 2000, Perceel VI f 1925,- VII 8800,- VIII 4500,- IX 4050,— X 3000,— in het Kofflehui. .LEKZICHT" te Ameide^ Inmiddels worden hoogingen aangenomen ten kantore van ondergeteekende. P. SICHTERMAN, Notaris, Meerkerk. Cheeee-FAmu is bet eenigst middel tegen bol worden der kaas en bet springen van de korst, hel verwijdert verder alle gebreken, die zich in de kaas voordoen. Het bestrijdt en vernietigt de koolzuur en de ontwikkeling daarvan en tast niet 't minst de caseïne of kaasatof aan en doet hel zuivel ztfn gewicht behouden. Salpeter en boorzuur of welk mengsel men ook neme, vermindert het gehalte en gewicht der kaas, doet dezelve 2 kilo op de 100 kilo inkrimpen en geeft aan do kaaskoopers de gegronde klachtendie aan ieder landbouwer bekend zijn. T?l voorkomt dit alles, daar, na herhaalde proeven I yflPpCP-f4 Q1Y1Q de verdere bewerking in het laboratorium voor VUVVÖV A u/iua Chemisch £n Microscopisch onderzoek van de II.H. Dr. Hamel Roos en Harmsen te Amsterdam haarfijn is nagegaan en berekend. Het buitengewoon debiet, waarin het gebruik zich mag verheugen, neemt allen twjjfel weg of Cheese-FAma zal doordringen tot iederen boer die prijs stelt op goede kaas en hoogen prys. Aanbevelend, in het locaal „De Vereenigjng” van Heer VAN DEN EMPEL te Etst, verk oopen De Doerteril „ta Heuvel” groot 39 H.A., 41 A., 60 c.A., waarvan de veiling in Maart 1.1. werd uit gesteld. Alles in perceelen, massa's en generale massa, zooais is omschrevèn in de reeds vroeger verkrijgbaar gestelde veilingsboek- jes, waarvan nog exemplaren met eene nola van wyziging omtrent enkele conditiën zjjn te bekomen ten kantore van genoemde Notarissen, tegen betaling van 25 Cent. KLEEREN, eenii WAREN, o.a. Gouden en Zilv” VELDGEREEDL en wal verder ten verl geboden. Op Vrjjdag 16 Mei 191 3t des avonds 7 uur, zal door ondergeteekende, namens den Heer C VAN KRIMPEN te Goud», in Café „SCHAAKBORD" aldaar, worden aan besteed: Bestek en teekeniog zyn tegen betaling van f 1,25 per stel te verkrjjgen bij onder geteekende, door wien tevens nadere in lichtingen worden verstrekt. H. J. NEDERHORST Jr., Architect. Bestek en teekening ter inzage in voor melde Zaal en vanaf 10 Mei tegen f 1,— verkrijgbaar by den Heer P. MOURIK. Aanwyzing op Zaterdag 17 Mei, des voor middag.» 10 uur, door A. DEN BOER, Bouw kundige te Nienw-Lekkerlandby wien ook bestek en teekening te bekomen zjjn. AaoMiug van ÊK1NI. Het POLDERBESTUUR van Ammeni- Granflaud c. a. is voornemens by enkele inschrijving aan te besteden: De levering van 220 Stère GRINT, volgent) monster aan wezig ter Secretarie, te leveren op de bekende losplaatsen. De inschrtfvingsbiljetten inhoadende den prjjs per Stère, worden ingewacht vóór of op 23 Mei a.s. bij den Polderschout A. v. d. WOLF te Groot-Ammers.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 5