Zaterdag 17 Mei. N°. 3446. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. Officiëele Msotdebb. WtarschaYlng. 1913. WATERLEIDING der gemeente Schoonhoven. BINNENLAND. I SCHOONHOVEIfSCHE UÜURANT Intercom m. Telefoon-nr. 20. abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Dit nommer bestaat uit 2 bladen. van P. van Dam aanhaling >m, oud oud 4 m. De sling had S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Uitgevers. G. de Borst, oud 5 m. oud 2 d. E. J. van 1-30 April, van Rees en tong veld van schi] elk aaj DE DIRECTIE. Schoonhoven, 14 Mei 1913. mt- 15. ie le „wai «op „De i T. inus i E. Gemeente Schoonhoven. i na Iers i de dinsdag ''■’i herziening M.iof te 's-Gra- afgewezen, kippen onder is veroordeeld n eend bezat leze eigenschap ■rken. Bekla. i M< bacht, had handelaar I het hoofd De Bruyn ieter, z. van van Asperen, d: W. Breur, oud 23 j. en van P. Manschot en Maria, d. van C. van melis, z. van Hendrik Ouweneel ei het veie g< had mOg* Westi Nun A. Swets. I, oud 10 d. loot van I. van m. d. Huddi n: G. in J. Stravi ments-Recht- j.l. Dinsdag o.a. u.d - H. •*- iou Aprw. 4 Louisa, d. van de Kogel. Martij W. Kwakernaak en Van 6 April—7 Mei. van J. Honsman en Bartus, z. van R. van n.n Maria lietveld. Iroeningen en ”‘u J. van iJlMD, i. gevange- orloopige werd tes, toen iwyk las. tyd zyn iet ’allerlei moesten worden, vraag; „o_ ju antwoord Noord-uoordwestelyke richting ■w Terecht ligd zijn, i of worden Ier valsche den de 320). i Gods een actie beweert, of, van de ind. 28:8): is, noch enge), 1 onze Heere Jezus ons voor te wachten i beweerde, het )en van getuige De Holiandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij heeft Dinsdag aan besteed: het maken van stations-en andere gebouwen voor den spoorweg Uithoorn Alphen, in 2 perceelen en in massa. Minste inschrijver de heer J. J. Duym, te Gouda, voor perceelen f 48,800 en massa f 112,598. Dinsdag heeft de vereeniging „Volksonderwijs” te Utrecht een algemeene vergadering gehouden, welke druk bezocht was. De algemeene Zelveld». woord op, wezen kan strijd vooi Vereeniging gedragen. Hi toch met afdeelingen i onderwijs” Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën voor 3-maal plaatsing opge- Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags- morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich tren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Jacob, van H. van En Barendina, d. van de Gier. A. de Graaf, oud 78 j., Bpjjs. Op DlflRdag en Woensdag, 20 en 21 Mei 1913, zal voormiddag» worden gespuid; waardoor het water vermoedeljjk niet helder zal zyn. Aanbevolen wordt het benoodigde water vooraf af te tappen. P., Ie Berg- m steenkolen- t_ een mes over ’Beklaagde zeide, dat aangevallen en hij ge dweest, zich te verdedigen, mishandelde verklaarde, dat hy be- niet had bedreigd en volstrekt niet loeling had te gaan vechten. Be- hejn onverhoeds een snede toegebracht. i mishandeling.' drie maan- sstraf; beklaagde is reeds veroordeeld. drie seconden teveel, meende lei.* L. de Schrift gelooven een sleurgeloof en eene on wetenschap- t uit de hoogte?), niets mede als uwe tzinnigen, die nu komt. ind 1 Tim. 4 *n en op -t doende, èn die u Iwaas én roei Van 1—30 April. Jan Jacob, i. van van Buren, idervliet en C. e r 1 e d e n noot van J. kinond. Van 1—30 April, toren: Gerrigje, d. van T. de Groot de Groot. Gerard, z. van C. Schip- n P. van I.oenen. Pietertje Pauwelina, i C. Versluis en J. rieden: G. de Groot, eger, oud 76 j., echtgenc m. J. Bogert, oud 10 ischoten. Mei. 5Tleden: Een levenloos aangegeven ir van C. de Haan en N. D. Lekker- „sterven van nagenoeg al hun varkens „inenting door den ryksveearts H. C. Reimt „te Wageningen met inentingstof van „ryksseruminrichting. „I» September van 1 „de varkens van genoemde personen L_ „tegen vlekziekte. Binnen acht dage" „den al deze varkens gelyktydig „Een deskundig onderzoek, ook van d< „der ryksseruminrichting inget J „kens aan varkensj overige niet ingeën kken boerderijen ble’ •ecies hetzelfde. ma eindigde met een eisch van subs. 10 dagen hechtenis en een in den president aan beklaagde’s i den eenden te geven wat gevoegd, zoodat de gemeente Reeuwyk toen binnen haar nieuwen pinkring 2612 in woners telde. Op 1 Januari 1875 verminderde dit bevolkingscijfer tot 2584^ •boden aan Schipper, die geen con- leschikbaar had, maar het avontuur- J wilde ruilen voor een vrijwel onbruikbaar geweer met wat kruit en hagel. 1.1, L yz'rtrok mei rro^Suitrustihg ter waarde van vijf- en twintig centen aan oud ijzer, zooala be klaagde zelf taxeerde. Molle had den beklaagde vyf eenden ver kocht, maar, verklaarde hy, daarby was niet de eend. De eend was van meergevorderden leeftijd. Beklaagde had twee getuigen i décharge medegebracht. Den eerste was het bekend, dat beklaagde een eend bezat met een kapotten vlerk. Deze eigenschap viel ook bij den eend op te merken. Beklaagde had verteld, dit dier van Molle te hebben ge kocht. Wanneer getuige het beestje had gezien, wist hij niet. De tweede getuige vertelde preci*- Het dram? f 10 boete &u> vermaning vai adres, voortaan des eends is. Met gesloten deuren werd behandeld een diefstalzaak tegen de minderjarigen A. de G., J. T. en D. T., allen te Capelle a/d IJssel woonachtig, waarin twee getuigen en de ouders werden gehoord. Mr. S. A. van Vriesland trad als verdediger op. De Rechtbank veroordeelde: W. C. V., 72 jaar, weduwe van P. B. te Oudewater, wegens bedelarij te Haastrecht, tot een dag hechtenis. H. V., 34 jaar, bootwerker te Capelle a/d IJssel, wegens diefstal ran vier planken, tot f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Th. J. M. K., 34 jaar, grondwerker zonder vaste woonplaats, wegens diefstal te Haas trecht van twee kippen en twee konynen (zie boven), tot veertien dagen g° nisstraf met aftrek van de voorl hechtenis; zyn invryheidsstelling gelast. ;een wagen noemen' van "Erkens in te laten d beweert de ertuigd zyn zjjn tweede ide„Schoon hei vorig jaar warden r smde personen i'ngaönt ---L4 {jflgen wer. tydig ziek, lerzoek, ook van de zyde chting ingesteld, wees „uit dat de varkens aan varkenspest lijdende iren. De overige niet ingeënte varkens de betrokken boerderijen bleven gezond. „ue betrokken personen hebben zich tot „de Kamer gewend, vragende niet alleen „om schadevergoeding, maar bovenal om „eene wettelijke regeling. „In dit adres wordt verder nog te kennen „gegeven, dat èn Dr. Van den Akker, de „ambulant veearts aan ’s ryksserumin- „richting èn de districtsveearts, de heer „A. vau Leeuwen, te Utrecht, hebben ver- „klaard, dat het in den laatsten tijd meer- malen is voorgekomen, dat waar tegen „vlekziekte werd ingeënt, de varkenspest „optrad.” Is dit niet een bevestiging van hetgeen ik in myn eerste ingezonden stuk van Zaterdag 22 Maart 1.1. aanhaalde, dat het niet inogely k is zuivere pokstof (inentings- stoffen) te cultiveeren (kweeken) volgens een rapport van den legerarts van de Vereenigde Staten? Mocht ik het geen w» de boeren om hun varkens enten tegen de vlekziekte, al heer Gorter dat de boeren ovt. van de goede uitkomst in j ingezonden stuk, voorkomende in i hovensche Courant” van 5 April 1.1.? Ik laat gerust het oordeel over aan de onpartijdige lezers van uw blad, voorzooverre zij belang hebben bij deze kwestie. „De tijd zal het leeren." Eenmaal komt de waarheid ten volle te voorscbyn. Door uwe aanhaling van het gevoelen van Neo-Calvinisten wordt geen rechtzinnige overtuigd. Op uwe fantasie in zake den persoon van Dr. Kuj>per antwoord ik niet, als buiten de zaak omgaande. Alleen merk ik op, dat de geloovige zich houdt aan het Woord des Heeren, dat «ons leert Ps. 91 3r „Want Hy zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie”. Daarom geen heil gezocht in dusgenaamde voorbehoedmiddelen. Uit uw lystje om het nut der vaccinatie tegen de pokken te bewijzen wil ik u doen opmerken, dat in 1869 per 100.000 inwoners aan pokken stierven 1.40; dit v dan vóór de indirecte vaccinatie; né indirecte vaccinatie zyn er 5 jaren, dat cijfer hooger was; van waar komt dit? Dat in 1866, ’67, ’70 en ’71 zulke hooge sterftecijfers voorkwamen, lag in het epi demisch optreden der pokken nó de groote oorlogen van 1866 en '70—'71. Ook hier blyft weêr voor den rechtzinnif Gods Voorzienigheid te belijden over. Tn 2 merkt gij op dat ik wel met zal overtuigd zjjn. Hoe kan iemand overtuigd zijn of worden van niet te bewyzen beweringen de« vaL lyk genaamde wetenschap, waartegei Apostel Paulus ons vermaant (1 Tim. 6 Dat weinigen geloovig berusten in Voorzienigheid is geen gevolg van e der sociaal-democraten, zoo ge b maar een vrucht van het ongeloof, leer der Sadduceeën, die zeggen (Har.J „dal er geene opstanding is, no_L noch geest", waartegen - Christus ons vermaant c (Matth. 16 12). Hoe Professor Gunning kan beweren door wetenschappelijk onderzoek dat de Heere Jezus niet te Bethlehem maar te Nazareth zou zyn geboren, is mij onver klaarbaar in verband met de voorspelling in Micha 5 1 en de beschrijving van's Hei- lands geboorte niet alleen in Lukas 2, maar vooral ook in Mattheus 2. Nu noemt gij hen die de wel aanhangers van scheldt gij ons voor pelyke cöterie (is dit niet inaar daar bewyst gij niet verachting voor rechtr’ zeer duidelijk openbaar i Wij worden vermaand 1 Tim. 4 16 „Heb acht op u zei ven en op de lee „volhard daarin; want dat doende, zult gij „èn u zelven behouden,, èn die u hooren.” Dat een horlogemaker dwaas èn roekeloos zou zijn, enzis zoo’n dwaze en roekelooze bewering van u, dat ik niet begryp, hoe ge zoo iets kunt schrijven, óf het moet zijn om u zelven uit de klem te redden; maar dèt is óók strijd ontwijken, wat ge juist m ij verwijt. Ik heb duiddlijk gesproken in myn laat ste stuk van liet vermogen van een horlogemaker om een uurwerk te kunnen regelen; daar moogt ge geen grap of uit vlucht van maken, dat is al zéér onweten schappelijk, en een zéér wormstekige vrucht van uw tegenwoordig godsdienstig standpun;, dat ge voor den ernstigen lezer zeker niet aanbevelenswaardig maakt. De naderende verkiezingsstrijd schijnt u parten te spelen, en daar gaat het tusschen ons heelemaal niet over. Het gaat om de overeenstemming van „Geloof en Wetenschap.” De vreeze des Heeren is het beginsel van alle wijsheid. Zou Hy die de Heidenen tuchtigt, niet straffen, Hy, die den mensch wetenschap leert (Ps. 94 10). Nog een enkel woord ter weerlegging dat de Voorzienigheid, geleeraard door de kerken, de machtigen en rijken der aarde zou voor zien ten koste van de ongelelterden en minder bedeelden. De Apostel Paulus leert ons in 1 Cor. 1 26 tot 29 juist het tegen* iting voor 1914 werd in on uitgaven vastgesteld op f6811 voor de volgende algemeem werd Breda aangewezen; dt •rgelaten aan bet hoofdbestuur, besprekingen vonden plaats over een voorstel van de afdeeling Ouder kerk a/d IJssel, beoogende om aan het maandblad „Volksonderwijs" een nog meer propagandistisch karakter dan tot dusver te geven en in verband daarmede het orgaan te drukken in de spelling De Vries en Te Winkel. Deze afdeeling wilde deze spelling gebruikt zien.owyl volgens haarde Kollewjjnsche spelling voor de propaganda onder de eenvoudigen ten platten lande bezwaren oplevert. De voorstellen^e af deeling werd hierbij ondersteund door den afgevaardigde van Haarlemmermeer. Andere afgevaardigden achtten daarentegen de be zwaren tegen het gebruik der vereenvoudigde spelling overdreven. Van de zyde van het hoofdbestuur werd opgemerkt, dat steeds zooveel mogelyk getracht wordt aan het blad een propagandistisch karakter te geven. Het hoofdbestuur ontvangt dan ook gaarne bydragen om dit karakter te versterken. De bezwaren tegen het gebruik van de Kollewynsche spelling werden ook van die zyde overdreven geacht. De redactie van het orgaan zelf heeft meermalen, in verband met de gegeven wenken voorde propaganda, artikelen in de spelling van De Vries en Te Winkel geschreven, doch het hoofd bestuur acht het niet noodig, iedereen te verplichten in het orgaan uitsluitend de oude spelling te gebruiken. Ten slotte werd het voorstel ingetrokken. Verworpen werd een voorstel van de afdeeling Almelo om art. 24 der statuten in dien zin te wijzigen, dat de daarin genoemde •fdracht door de afdeelingen aan de alge meene ^kas van 40 cent wordt verhoogd lot ^leer Hoogendyk Jz. te Viaardingen werd als lid van het hoofdbestuur herkozen; m de plaats van den H. R. Kruize te Hen gelo (O.),die om gezondheidsredenen bedankt bad, werd ais hoofdbestuursiid gekozen de heer Mr. J. van Gilse te Steenwyk. In de namiddagzitting sprak Mr. H. omeenge, lid van de Tweede Kamer, over: «Onze openbare school en de ingediende voorstellen tot wjjziging van art. 192 van _o- voorzitter, de heer C. A. Zelvelder uit Sneek, merkte in zyn openings woord op, dat met groote voldoening ge in worden op jde vruchten, die de >r het openbaar onderwijs van de in het afgeloopen jaar heeft let ledental der Vereeniging steeg ongeveer 6000 en het aantal met meer dan 40, zoodat „Volks onderwijs” op dit oogenblik meer dan 19,000 leden heeft in meer dan 225 afdeelingen. Zeker een verblijdend verschijnsel, zeide spreker, vooral omdat het een blijvend ver schijnsel is en alleen dit jaar grooter dan andere jaren, vanwege den ernstigen strijd, die ons wacht. De hoop is gewettigd, dat de kringvorming en de daarmede in verband staande provinciale propaganda-commissiön deze uitbreiding in de naaste toekomst in steeds klimmende mate zal doen toenemen. Vertegenwoordigd waren 125 afdeelingen, uitbrengende 271 stemmen. Het reeds ge publiceerde jaarverslag werd goedgekeurd. De voorstellen van het hoofdbestuur om aan de volgende instellingen: schoolfonds voor schipperskinderen in «Friesland, ver eeniging „Schoolfonds voor schipperskinde ren Schuttevaer” te Amsterdam, Vereeniging voor schipperskinderen in Overysei en Drenthe, de Vereeniging voor schippers kinderen in Groningen en Vereeniging voor ipperskinderen in Zuid-Holland, over 1914 f 20 subsidie toe te kennen, werden mgenomen. De begroot vangsten en Als plaats vergadering tyd werd ovei Uitvoerige vor Jon, wtafvair 1849 RSrvormufn, 1_ Chrislelijk-Gereformeerden, 159 Néd. Her vormden, 10 Remonstranten, 1 Luthersche en 863 Roomsch-Katholieken. Rij de laatste volkstelling, in 1910, ging het bevolkings cijfer de 3000 zielen te boven, wat ten ge volge had, dat het aantal raadsleden van 7 op 11 werd gebracht. De boofdbronnen van bestaan zyn vee teelt, zuivelbereiding en veenderij, benevens visschery. Dat Reeuwyk met zijn waterpartyen en zeer landelijke omgeving een eldorado is voor kunstschilders, zal wel niemand, die begrip heeft van natuurschoon, in twjjfel trekken. En dat liefhebbers(sters) van watersport de Reeuwyksche en Sluipwijk- sche plassen aantrekkelijk vinden, getuigen twee roei- en zeilvereenigingen, waarvan één met haar fraai en sierlijk clubgebouw het vreeradelingenbezoek zeer bevordert. Als bijzonderheid dient ook vermeld, dat ter plaatse waar thans de korenmolen van de firma O. Teekens zich bevindt eertijds een buitenplaats „Kantwyk”, later „Does- rust” geheeten, stond, waar de zeeheld Johan Arnold Zoutman in het jaar 1724 werd geboren. J. A. Zoutman, als adelborst in 1737 in zeedienst getreden, werd in 1779 door stad houder Willem V tot Schout-by-nacht be noemd. Hem werd in 1781 door de Staten- Generaal opgedragen een koopvaardij vloot te begeleiden, ter bescherming tegen Engel- sche kapers. Op 5 Augustus ontmoette hy by Doggersbank (in de Noordzee, ten Oosten van Engeland) een Engelsch konvooi, even eens een aantal koopvaardijschepen uit de Oostzee begeleidende. Over deze vloot, slechts 12 maar zwaardere en beter ge wapende schepen tellende, voerde de vice- ad mi raai Hyde Parker het bevel. Weldra geraakte het grootste gedeelte dezer vloten, aan elkezyde zeven schepen, met elkaar slaags. Dat’ de Engelschen, hoewel de slag onbeslist bleef, bet eerst afdeinsden, ver hoogde in Nederland het pationaal gevoel, lerwyl men ïn GróoMffiÜTInm? van oordeel was, dat de Trompen en de De Ruijters nog leefden. Tal van belooningen en eer bewijzen vielen den helden van Doggersbank, die aan het vaderland niet hadden gewan hoopt, bij hun onmiddellyken terugkeer ten deel. In luidklinkende verzen zongen de dichters hun lof. Men kleedde zich k la Zoutman. In ’t kort, jarenlang deed men zich aan den herleefden nationalen roem te goed. HECHTMAKO. De Hooge Raad heeft Dinsdag de aanvrage van D. A. de H., om van het arrest van het Gerechtsho venhage van 5 Januari 1911 waarbij hij wegens diefstal van Zevenhuizen, uit recidive, tot 2 jaar gevangenisstraf. De Arrondissei bank te Rotterdam heeft j.l. de volgende zaken behandeld' De 41-jarige grondwerker 11 k.j Op g April dei P. de Bruijn met gesneden. Beklaagd' -hem had aangevallei noodzaakt was gei De mishandelde klaagde de bede klaagde ha<T hi over het hoofd I Eisch wegens den gevangenis: herhaaldelyk Het is my beklaagde. Te Haastrecht had de 34-jarige grond werker zonder vaste woonplaats Th. J. M. K., thans te Rotterdam gedetineerd, op 14 April twee konynen en twee kippen weg genomen. Te Gouda had de politie hem aangehouden. Eisch wegens diefstalzes weken ge vangenisstraf, met aftrek van de voorloopige hechtenis. Mr. J. J. van Walsum voerde aan, dat beklaagde in dronkenschap gehandeld heeft; hij is nog nooit veroordeeld en heeft reeds een maand in hechtenis door gebracht. Pleiter achtte deze straf vol doende en verzocht in dier voege onmid- dellyk uitspraak. Den 24-jarigen arbeider D. de B., te Hil- legersberg, was diefstal van een eend ten laste gelegd. Beklaagde ontkende en beestje gekocht te hebbf G. Molle. Juffrouw Gyzenberg, te Bergschenhoek, had in de maand Februari een eend ver mist. Zij had later gehoord, dat beklaagde het dier had opgevangen en verkocht aan J. Schipper. Zy ging eens kyken en riep het beestje, dat zijn meesteres nog niet was vergeten en dadelijk naar haar toe wandelde. Het diertje was aan beide pooten geteekend, zoodat vergissing niet pjogelyk r‘‘ kocht den verloren zoon terug Getuige Brusik was in Febri - geweest by het ld uiV de Rotte, eend overdag in het L‘ mocht het dier had en beklaagde iuw te koop jr geen trek jesteres niet ergeten kon. Beklaagde had den eend voor f 1,75 te *Gies8en>Oudekerk14 Mei. De collecte voor de Zending, Zondag in de Ned. Herv. Kerk alhier gehouden, heeft f 13.775 opgebracht. IN G E ’L ON D EN. (Buiten verantwoordelijkheid der Bedactie.) Geloof en Wetenschap. Geachte Redactie! Vergun mij nog eenig antwoord te plaat sen naar aanleiding van het laatst ingezonden stuk van den heer Gorter, voorkomende in de „Schoonhovensche Courant” van 3 Mei 1.1. De belangstellende lezers zullen wel op gemerkt hebben, dat maar een gedeelte het punt in kwestie raakt, n.l.: of de inenting als voorbehoedmiddel betrouwbaar is te noemen als werkelijk wetenschappelijk feit. De aanhaling van den heer Drooglever Fortuyn bewijst feitelyk niets en om de tegenstanders der vaccinatie tegen pokken van wege hun klein aantal (in Nederland) niet te rekenen, is een gevaarlyk en onvoor zichtig standpunt. „Oneindig kleine grootheden mogen ver waarloosd worden.” Ik houd dit voor onwetenschappelijk, ook in hooge mate gevaarlyk voor een medicus en kan mij niet indenken dat iemand met de tegenwoordige kennis der bacteriologie dit neer durft schryven. Kleinere grootheden dan bacteriën en bacillen zijn niet bekend, erf wat kunnen de gevolgen zyn als men ééne sehadelyke bacterie in het bloed brengt? Dat van ééne bacterie in een etmaal 16>/a millioen andere door verdubbeling kunnen voortkomen, is dunkt inij een bewys dat men met hel allerkleinste moet rekenen. Hoe gevaarlijk en schadelijk de inenting kan zyn bewijst ook het volgend stukje, voorkomende in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant” van Vrijdagavond 2 Mei 1.1. blad C. „Schade door inenting.” „Van verschillende zijden zijn bij de „regeering klachten ingekomen tegen de „inentingstoffen van de ryksseruminrichting. „Thans is wederom een adres aan de Tweede „Katner verzonden door de heeren J. L. Wittekamp en G. van Beijnum, landbouwer, „eerstgenoemde te Kesteren, laatstgenoemde „te Wageningen en H. A. van Steennis, „burgemeester van Kesteren, houdende „verzoek om schadevergoeding wegens het lenaarggraaf. Van joren: Jacob, z. van J. Advokaat. rouwd: C. Redelijkheid, oad 26 j. Korevaar, oud 23 j. jrleden: M. S. Baan, oud 11 j. nwerkerk a/d IJ. 25 April-9 Mei. toren: Frank, z. van M. Paul en der Spek. Geertje Coruelia, d. van jgerwaard en A. Vethoef. ■rieden: G. J. Bier, oud 68 j., echt- an D. Speelman. B. Noordergraaf, 3 jechtgenoot van M. Holsnorst, 1 weduwnaar van D. Bakker. uwpoort. Van 1—30 April. 'oren: Cornelis, z. van P. Stalenburg Stalenburg. Hendrik en Hendrikje, d. van J. Ouweneel eiK M. van de ’rieden: A. W. Gelderfjl - H. Ouweneel, oud 4 d.| >r<lel«o». Van 6 April\^7t oren: Hendrik Wijnana’. feLvan lut en A. Slob. Jan, z. Jan C. n M. Rietveld. rieden: A. J. Vermeulei 1-Alblaa. Van 1—30 Aj# o r e nTeuna c en D. W. de z. van C. V. non. r 1 e d e nH. Muilwijk, oud 9 j. >yman, oud 70 j. M. P. Kwakernaak, d. C. van Vuuren, oud 48 j. nbroek. Van 1—30 April. oren: Willem, z. van W. de Jong Borst. Arie, z. van A. Rjjneveld H. de Heer. Ernst, z. van E. van ist en C. Spruütenburg. rouwd: G. Kersbergen, oud 27 j, de Bruin, oud 21 j. irleden: A. van Vliet, oud 69 j., maar van W. van den Nieuwendjjk. erboef, oud 48 i., echtgenoot van rst. G. de Haajj, oud 76 j., weduwe jan Vliet. Buwijli. Van 1—30 April. toren: Jacoba, d. van K. Oostromen rdyk. Adriana, d. van C. Baars en der Wejfden. Johannes Adrianus, i A. Vonk en M. van der Lidt. i, d. van G. Kraan en C. Romyn. ia Catharina, d. van M. Nieburg en n der Spiegel. Alida Johanna, d. Verwey en A. M. van Klaveren. ika, d. van J. van Os en L. van Nicolaas, z. van M. Markus en A. laaren. Pieter, z. van D. Boete en n Dam. Cornelis Johannes, z. van n Leeuwen en C. M. Kromwijk. aa Johanna, d. van A. M. Schoonder- en H. M. Burger. Johannes, z. v^n i Dok en K. van der Star. rouwd; C. van Tol en J. van der n. A. Borst en’M. Baars. C.van leuvel en D. Verkerk. L. A. Ver en F. van den Heuvel. L. N. van •en en P. C. Blonk. J. van Heynin- L. Dijkman. L. Roosbeek en C. A /ensveen. rieden: G. d( schoonderwoerd, en, 'oud 8 m. drewaard. Mei. ioren: Bastiaan, z. van B. Brouwer G. v. d. Huddmg. jrleden: G. v. d. Horst, oud 79 j., moot van J. Straver, eerder weduwn. t. van Dam. C. Hek, oud 44 j., moote van D. van Ee. Iwljk. Van 1-30 April. lioren: Nanne Jan, z. vai>A.Anker Verburg. Lena, d. van A. J. de t en J. Burger. Nicolaas, z. van layenbrink en D. A. Natzyl. irouwd: P. van Wijngaarden, oud (won. te Bergambacht) en 'L. Ver- oud 21 j. C. de Jong, oud 25 j. W. de Vries, oud 24 j. M. Dekker, 1 j. en M. Bol, oud 19 j. jrleden: L. de Vreugt, oud 18 d. 11eakop. Mei. ioren: Lena, d. trburg. Anna 1 n G. M. Verklei BURGERLIJKE STAND. blMaerdam. Van 25 April—2 Mei. boren: Hilligje, d. van P. Stout en int. Alida, d. van D. M. Verhoeffen irdam. trouwd: G. de Jong, oud 26 j. en gthart, oud 23 j. ■achep. Van 1—80 April, boren: Pieter Bartus, z. va m en J. Haaksman. Annif erta, d. van L. de Heer en J. Ri elmina, d. van G. van Gi Boere. Willem, z. van en E. Schinkel, Arie Wil f. Molenaar en T. Vermeulen, trouwd: F. van Os, oud 30 j. en Lekkerkerker, oud 28 j. F. Oskam, 18 j* en A. Lekkerkerker, oud 25 j. andwUk. Van 1—30 April, boren: Ida, d. van J. C. Stam en n Huuksloot. trouwd: F. Bejjen, oud 21 j. en lilwyk, oud 24 j. e r 1 e d e nM. Ijzerman, oud 2 j. n Veen, oud 3 j. J. van Veen, oud R. F. van Huuksloot, oud 4 j. vau Huuksloot, oud 2 j. jHBeudam. Van 25 April—2 Mei. boren: Pieter, z. van P. van Houwe- i en M. van Asp trouwe. ik, oud 24 j. lohAmmeri Van 1-30 April, iioren: Tennis, z. van A. den Boer van der Ham. Kornelis, z. van uibregtse en C. H. Ooms. Cornelis, i W. Temmer en W. Jongkind. Irouwd: H. van Spanje, oud 34 j. te Asperen) en D. van Eeuw(jk, oud 21 j. e r 1 e d e nT. Hamburg, oud 76 j. •kendorp. Mei. boren: Antoon, z. Veenendaal. >og-Blokland. iren: Jacoba, d. With. trouwd: A. J. Verheul, oud 29 j. van Overhagen, oud 26 j. ornaar. Van 6 April—7 Mei. boren: Adriaan, z. van B. Slob en Jong. Ariè, z. van J. van den Dool Wilschut. Engeltje, d. van F. Boom Donk. ngerak. boren: Afdeelinj prys „Wi. Hekelii Mars< Rotterdam fare”. De medaille van H. M. de Koningin viel ten deel aan „Blumentritt”, te Rotterdam en die van Z. K. H. den Prins der Neder landen aan „Zanglust”, te Gorinchem, voor het hoogste aantal behaalde punten. Te Leerdam is een vereeniging „Volkshuisvesting” tot stand gekomen, die met steun van ryk en gemeente tot doel heeft degelijke en geriefelijke arbeiders woningen te doen bouwen. Reeds werd een stuk grond aan den Tiendweg aangekocht voor stichting van 100 buizen. Hierdoor zal in een groote behoefte worden voorzien, daar thans vele Leerdamsche arbeiders, wegens gebrek aan huipep, genoodzaakt zyn iu een van de naburige plaatsen te wonen. •Reenwtfk, 13 Mei. Zei men een 20-tal jaren geleden lot zyn vrienden en kennissen buiten deze gemeente, dat men te Reeuwyk gevestigd was, dan hoorde men van de tien wel negen de vraag stellen: Waar ligt die buitenplaats? Zoo ook ging het schrijver dezt hij voor het eerst den naam Reeui Niettegenstaande juist in dien i arm hoofd volgepropt zat met namen op geografisch gebied, i toch eenige atlassen geraadpleegd welke na lang zoeken op de „Reeuwyk, waar ligt gij?”, tei gaven: ip Noerd-üicerd*”?0*0’"1 van Goudft Dank zij de aanwezigheid in onzp ge meente van een groot aantal correspondenten van verschillende dag- en weekbladen er kan hier tegenwoordig geen kip dood gaan, of het wordt den volke kond gedaan is die onbekendheid in den loop der tyden heelwat verminderd. Reeuwijk is, ook door nog andere invloeden, meer en meer bekend geworden. En dat mag wel ook, want deze gemeente dateert reeds van 1306. Het Reeuwyk van voorheen was een zeer kleine gemeente, welke in het jaar 1822 slechts 927 inwoners telde. In 1840 steeg dat getal tot 1032. Bij de Wet van 11 Juli 1855 is Reeuwyk vergroot met de gemeente Middelburg, en bij de Wet van 1 Juni 1870 met de gemeente Sluipwijk en het grootste deel van Stein. Haar nieuwe grenzen reiken thans in het Noorden tot Alfen en Zwammer- dam, in het Noord-Oosten tot Langeruige- weide, in het Znid-Oosten tot Hekendorp, in bet Zuiden tot Haastrecht en Gouda cn in het Westen tot Waddinxveen en Boskoop. Een tameiyke uitgestrektheid dus. Het tegenwoordige Reeuwijk omvat de afdeelingen: Nieuw-Reeuwijk, Öud-Reeuwijk, Middelburg, Randen burg, Tempel, Reeuwijk- sche beug (het middelpunt der gemeente, met het gemeentehuis en het hulppost- kantoor),’ Sluipwijk, Gravekoop, Oudekoop, Stein, Twaalf Morgen, benevens de gehuchten Vogelenzang en 's-Gravenbroek. De vroegere gemeente Reeuwyk had een oppervlakte van 1070 H.A. Met Middelburg breidde het zich uit tot 1385 ‘H.A. en met Sluipwijk en het oostelijk deel van Stein tot 3321 H.A., waarvan ruim 800 H.A. aan Reeuwyksche en Sluipwijksche uitgeveende plassen. Den len Juni 1870 werden 963 ingezetenen van Sluipwijk en 339 van het niet bij Gouda gebrachte gedeelte van Stein by Reeuwyk KERKNIEUWE. Zon dag 11., Eersten Pinksterdag, nam Ds. A. C. G. den Hertog, predikant der Ned. Herv. Kerk te Mynsheerenland, wegens vertyek uaar Alblasserdam afscheid "van deze gemeente. Als tekst voor deze ure had hy gekozen Haudelingen 20 vs. 32. Naar aanleiding van dit woord van Paulus sprak hy over: le. een droevige scheidings- ure; 2e. een zalige bede; 3e. een heerlyk uitzicht. Met groote aandacht werd dit hoog-ernstig woord door een zeer talrjjke schare aan gehoord. Aan het einde der godsdienstoefening sprak de leeraar verschillende corporaties, vereenigingen en personen toe, hun allen harteiyk dankende voor het veie goede dut hij in Mijnsheerenland had mogen onder vinden. Ds. Queré van Westmaas, als consulent en Ds. Breen, van Numansdorp, als praelor van den ring spraken menig goed woord. De gemeente zong den schei denden leeraar Psalm 121 vs.- 4 toe. Aanwezig waren een zestal predikanten uit den omtrek, terwijl de Gemeenteraad ruim was vertegenwoordigd, alsmede de gemeentesecretaris. (Rolt.) Tot predikant by de Christelijk Gereformeerde Kerk te Noordeloos is be roepen Ds. L. de Bruyae, te Bunschoten. koop gel tanten be lyke beest wel was. De gelukkige eigenares ’den verloren zoon terug voor f 1,75. w..a Februari den be- -L.t Op_ Be klaagde behulpzaam ge vangen van een eend uit’ gd klaagde had dezen - kippenhok geborgen; 's nachts beestje in zyn element. Het heimwee, wilde steeds weg had hem dan ook al heel gai geboden aan Brusik, die echtei had in een eend, die zijn mees vei de Grondwet”, waarna een door het hoofd bestuur voorgestelde motie, waarbij dit bestuur gemachtigd werd met alle kracht voort te gaan met in den lande de over- 'e vestigen door de regeering ingedieii wijziging van art. 192 der Grondwet een ramp zou zyn voor het geheele Nederlandsche Volk, met algemeene stemmen werd aan genomen. In antwoord op een vraag van een der afgevaardigden antwoordde de voorzitter, dat „Volksonderwijs” wel aan politiek mag doen in de gegeven omstandigheden, waar de openbare school wordt bedreigd, en dus nu wel aangeraden raag worden geen kerke- lyken te stemmen. De uitslag van den op Tweeden Pinksterdag te Hendrik-Ido-Ambacht ge houden grooten nationalen wedstrijd voor harmonie-, fanfare- en zanggezelschappen is: 4e afdeeling, harmonie: 2e prijs „Entre Nous", Beusicbem. 3e afdeeling, gemengd koor: le'prys „Zaug- lust”, Heenvliet; b. „Excelsior”, Ridderkerk; 2e prijs „Kunstliefde en Vriendschap”, Heen- vliel; 3e prys „St. Gregorius”, Gouda; a. „Excelsior”, Nieuwland by Arkel; 4e prijs „Vooruitgang zy ons Streven'*, Heinoord; 5e prys „Zanglust”, Barendrecht. 3e afdeeling, fanfare: 2e prys „Crescendo”, Nieuwendyk; 3e prys „Wilhelmina”, Schalk wijk. 3e afdeeling, mannenkoor: le prys „St. Caecilia", Den Haag; 2e prys a. „Internos”, Hendrik-Ido-Ambacht; b. „Ido’s Mannen koor”, Hendrik-Ido-Ainbacht. 2e afdeeling, fanfare: le prys „Na Arbeid Kunst", Haarlem. 2e afdeeling, harmonie: le prijs a. „Blu mentritt’’, Rotterdamb. „St. „Johannes”, Viaardingen. o 2e afdeeling, gemengd koor: le prys „Puttershoeksch Gemengd Koor”, Putters- hoek; 2e prys „De Lofstem”, Alblasserdam; 3e prys „Eendracht maakt Macht”, Arkel; 4e prijs „Euphonia”, Hendrik-Ido-Ambacht. te afdeeling, harmonie: 3e prijs „Cres cendo”, Culemborg. le afdeeling, fanfare: 3e prijs „Baren- drechlsch Fanfare", Barendrecht. le afdeeling, gemengd koor: 3e prijs „Excelsior”, Zuidland. uitmuntendheid, harmonie: 2e rilhelmina”, Lekkerkerk; gemengd 3e prijs „Oefening en Uitspanning”, ingen. schwedstryd: le prys „Blumentritt”, 2e prys „Barendrechtsch Fan-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1