Voor Kaalhoofdlgen VEERPOORT Een wielrijder zegt Continental DUPUIS PILLEN Kunsttanden Doctor LEHMAN SON, Advertentiën Wilhelm Koffie, itoomMdMeo ran eo naar Mi Een gebruiktG Tlurj. Zendt ons een kist Preserver". CL VAM ZDIJLEN Go., BRUILOFTSARTIKELEN Banden *H AARZIEKTE. VOORDRACHTEN. Advertentiën! HAARLO bij Borculo. J. W. H. RURUP's ERIKA RASOR. scheermes, rilzen, scbenren, bol en blanv worden der KAAS te voorkomen. Tegenstanders van de Tariefwet. J.T. Swartsenburg, ANTON COOPS, TilWÊf «TTf dezen^Hiel Vervolg der nieuwstijdingen. S"d.nTr.;rd"u,ïSrj6,1 Prachtig Pijporgel, a f 2 per Tand, f 40 per Gebit. Oppert 158, Rotterdam. SWARTSENBURG's AdvertentiebureauGOUDA. 427, >1 52'/, cent per pud. fraaie Serviezen cadeau, Bij H. P. DE SWART Zoon De Zedelijke Waardeering van - den Zelfmoord; - HAARKLEURSEL, ANTON COOPS, Drogist, TE KOOPjl- o o er A. N. van ZESSEN. Een welbeproefd middel J. MANIFARGES, ONBERISPELIJKE KAAS te leveren. Verkrijgbaar in PAKKEN van f 0,80, B pak f 4,50, te Schoonhoven bij A. N. VAN ZESSEN. KIEST in Juni alleen De Tariefwet SCHAADT REEDERIJ op de LEK, De booten naar Rotterdam, Vreeswijk en Culëmborg VERTREKKEN alle van de aanlegplaats 99 Groenendaal 13, GOUDA. Magazijn van (Liederen, Mutsen, Instrumenten, Lampions, Guirlandes, Vuurwerk enz.). 75 ets. per doos van 30 Pillen. Hij heeft zich rekenschap gegeven. fzENUW- PIJN UROGEEN. t PAARDEN VIEESCH; C. A. PRUIJT Go., Lekkerkerk. Ondertrouwkaarten en -Brieven. Salpeter. Preserver. Cheese Ebma. Kaasstremsel. Kaaskleursel. Komijn. Kruidnagelen. overgestelde: „Want gij ziet uwe roeping, „broeders! datgjj niet vele wyzeu zijt naar „het vieesch, niet vete machtigen, met vele „edelen. Maar het dwaze der wereld heeft „God uitverkoren, opdat Hjj het sterke zou „beschamen; en het onedele der wereld „en het verachte heeft God uitverkoren.en „hetgeen niet is, opdat Hy hetgeen iet is „te niet zon maken; „Opdat geen vieesch zou roemen voor „Hem." Met dankzegging, geachte Redactie, voor de betoonde gastvrjjheid in uw blad, Hoogachtend Uw. Dw. A. HOOGENDIJK. Zeist, 9 Mei 1913. We achten het standpunt van beide zyden biermede voldoende toegelicht en sluiten dus de discussiën hierover. Redactie. Gemeenteraad van Alblaaserdam op Vrydag 9 Mei, 's nam. 7 uur. Voorzitter de heer Th. Cluysenaer, burge meester; secretaris de heer H. J. te Bovelt. Afwezigde heeren Joh. Jonker (wethouder) en Jac. Jonker. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Iugekomen is een schrijven van de heeren Joh. Jonker en Jac. Jonker, dat zy verhinderd zyn de vergadering by té wonen. De voorzitter deelt mede, dat de gravures met dorpsgezichten uit 1720 niet meer te verkregen waren en dat op verzoek van den heer Jac. Jonkëf TOST COTlvocatle- Mljofr nu 8 dagen vooraf is rondgezonden. Er is dus tjjd genoeg geweest om van de te behandelen stukken kennis te nemen, doch slechts 4 van de 13 leden zyn ter secretarie geweest. Deze proef is dus vry wel mislukt. Nu nog een proef met de kleine agenda (het voorstel van den heer Van Oostendorp). De voorzitter stelt voor om de discussie over het plaatsen van een heining op de gevaarlyke plaatsen langs den Kinderdijk aan te houden tot een volgende vergadering. Verschillende antwoorden op de aanvrage om subsidie moeten nog inkomen. De heer P. Lel s: M. de V., in de gemeente Nieuwpoort heeft men een zeer prac- tische heining. Ais u eens vroeg aan die gemeente, hoe die gezet is, dan wist men wat. De heer J. U. Smit: Ja, dat is een mooie bftinjng; maar het ia de vraag of de gemeente ëf anderen haar gezet hebben. De voorzitter: Wy zullen er eens naar informeeren. Ingekomen is een schryven van den heer A. Pyl (raadslid), dat hjj iets anders ver nomen heeft omtrent het plaatsen van de vlag op den toren in 1813. De beer C. Pyl, een oom van adressant die in 1902 overleden is (in den volksmond genaamd „de kreupele Kees Pyi", ter onderscheiding van andere Pylen) heeft aan adressant meer dan eens verhaald, dat zyn Vader Leen Pyl, timmer mansbaas in dien tijd, de vlag in 1813 op den toren heeft geplaatst. Het is evenwel niet onwaarschynfyk, dat hy door anderen geholpen is. Voorts legde de voorzitter een proces verbaal over, opgemaakt door den gemeente veldwachter P. Kaat, waarin vermeld staat dat Wouter Goedhart, schoonvader van M. 't Hoen, in 1813 de vlag op den toren heeft geplaatst. Marinus 't Hoen, die in 1863 met zyn schoonvader de vlag op den toren plaatste, heeft dit toen van zyn schoonvader nog vernomen. Adr. 't Hoen, nu pas overleden, had, als zoon van M. 't Hoen, gehoopt de vlag in 1913 te mogen plaatsen. Dat de Pijlen dit gedaan hebben, ontkent de familie 't Hoen, daar dezen zulke patriotten waren, dat ze aan de touwen werden gebonden om mee te luiden. De voorzitter: Hoe het precies zit, weten wy geen vau allen. Ik stei voor het genomen besluit te handhaven. De heer A. Pyl: Dat de Pylen aan de touwen gebonden moesten worden om mede te luiden, daar zy zulke patriotten waren, is beslist een leugen. Dat meen ik niet zonder een woord van protest, te mogen laten gaan. Er wgasn tweq geslachten Pyl, dat van ons en dat, waarvan de groote Kees en D. P. zoons waren. W(j waren de Oranje- gezinden en de anderen de patriotten. Ik heb te veel respect voor het huis van Oranje, om ons zoo maar voor patriotten te laten uitmaken. Terwille van de waar- beid meen ik dit te moeten zeggen, en ik zou het kunnen bewyzen ook. De heer P. Leis: Doe het dan! De heer A. Pjjl: Neen, dat is niet voor het publiek. De voorzitter: De zaak is niet wettel jjk uit te maken. Het geheele gemeente-archief is nageplozen, doch er staat omtrent die vlag van 1813 niets vermeld. De heer P. Leis: Ik moet hier een woord van achting uitspreken aan de nagedachtenis van den z.g. kreupelen Kees PjjT; ik geloof niet, dat die moedwillig gelogen zal hebben. Doch om deze kwestie op te lossen: laat één van de familie Pyi en één van de familie 't Hoen het doen. Daartoe wordt zonder hoofdelyke-stem ming besloten. De voorzitter legt aan den raad over het rapport van prof. Van Swaay naar aanleiding van bet ingestelde onderzoek naar de wenscbelykheid van een gemeente- lyke electrische centrale of aansluiting by de gemeente Dordrecht. Aangezien dit rapport nog slechts twee dagen by Burg en Weths. berust, stelt de voorzitter voor, het voor prae-advies te laten in handen van Burg. en Weths. De leden zullen dan het rapport een of twee dagen thuis ter inzage ontvangen. Aldus wordt besloten. Aan de orde is het Voorstel van de afd. „Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland" van den Volksbond tegen Drankmisbruik, tot afschaf fing van de kermis. De voorzitter adviseert namens Burg. en Weths., tot afschaffing van de kermis te besluiten. Niet het volk beslist, maar de raad. De kiezers hebben aan de Jeden van den raad hun vertrouwen gegeven en de leden beslissen. Ingekomen wareneen adres tot afschaffing van de kermis van: den kerkeraad der Gereformeerde Kerk, deafdeeling „Alblasser- dam" van „Patrimonium", het Chr. Reciteer- gezelschap „da Costa" en de Chr. zang- vereeniging „de Lofstem"; en een adres tot behoud van de kermis van: de kermis- vakgenooten „Ons Belang" en een 50-tai burgers van Alblasserdam, allen betalende in den hoofd, omslag, w.o. hoogst-aange- slagenen. De voorzitter: Burg. en Weths. hebben zich tot het bestuur van den Volksbond ge wend met de vraag, of dat bestuur de com missie wilde vormen, om op den middag na paardenmarkt een volksfeest te orga- niseeren, doch zy hebben geen vryheid dit te doen. Tóten hebben Burg. en Weths. zich nog tot tal van personen gewend, waarvan een de uitnoodiging definitief heeft aange nomen en twee anderen er nog eens over denken moeten. Doch dit komt wel terecht. In de laatstgehouden vergadering van Burg. en Weths., waarin echter de heer Jonker niet tegenwoordig was, is besloten u drin gend te adviseeren de,kermis af te schaffen, daar het iu de eerste plaats op de vroed schap rust, volkeellende tegen te gaan. Met bet oog op de schade door ale afèchaf- fing van Ae kermis ia hel vergunningsrecht van 16 op 12'/» pCt. van den verkoop ge bracht maar het zal zeer zeker weer op 16 pCt. worden teruggebracht, wanneer de kermis niet wordt afgeschaft. Er is niet een motief om de kermis tó-doen voort duren. Burg. en Weths. vragen u mits dien f 200 voor een volksfeest en een blauco-crediet voor te nemen maatregelen en politie. De heer H. W. van Oostendorp: M.de V., met leedwezen verneem ik, dat er geen adres is van de Ned. Herv. Kerk. Met genoegen neem ik van de andere adressen kennis. De woorden van den heer Van Eesteren, in de vorige vergadering gespro ken, houden geen steek. Ik wil my bepalen by de 3 motieven, die de voorstanders van het behoud der kermis aanvoeren: le. dat de ellende, voortvloeiende uit de kermis, niet zoo groot is; dus ellende komt er in elk geval uit voort; 2e. dat de kermis geld opbrengt: ik keer het om: jongens verdrinken moreel en zedelyk; 3e. dat verschillende neringdoenden profi- teeren van de kermis; maar hoe klein zyn de inkoopen van die lieden, tegenover het geen ze meenemen. Juist die drie motie ven getuigen tegen de kermis en alleen vóór de kasteleins. Men richt scholen op, waarmee men tracht het volk te ontwikke len, en de kermis, welke het volk verlaagt, wil men bestendigen. Het is een zuiver volksTbeiang-'en een werk lull UUWÉtnliefde, de kermis af te schaffen. Hoeveel gemeens gebeurt er niet op de kermis, en daar zyn de tegenstemmers ten deele mee voor ver antwoordelijk. De kermis behoort in onzen tyd van beschaving niet meer thuis. De voorstan ders der kermis zyn menschen uit de laagste volksklasse. De heer P. Leis: M. d. V., mynheer Oostendorp heeft prachtige uitdrukkingen gedaan. Ook ik wil de ontucht niet. Maar wanneer wy de kermis afschaffen, zuilen de Aiblasserdamsebe jongelingen dan niet naar de steden gaan? En is het in die steden niet veel gevaarlyker voor de jongelui dan hier? Daar kunnen zy met niet te noemen personen in aanraking komen, waardoor zy voor hun aeheele verdere leven verniltigd worden. Met heel die mooie redeneering geeft u ze niets, maar ont trekt hun alles. En wordt niet alles een beetje te zwart gemaakt? Ik vind het jammer dat de Volksbond hierin geroerd beeft. De kermis werd geregeld minder en nu is het volk weer opnieuw geprikkeld. Het is toch een groep uit de onderste lagen van het volk, welke zich op die dagen te buiten De heer H. W. van Oostendorp: M. d. V., ik vind de argumenten van den heer Leis uiterst zwak en gewaagd. Als men daar een dochter thuis krygt, waar iets mee gebeurd De heer P. Leis: En do zoons dan, die naar de steden gaan en er voor bun imen ongelukkig worden? De heer H. W. van Oostendorp: Wy zyn nu eenmaal niet meer in den tyd van Adam en Eva. De heer A. Beenakker: In hoofdzaak wordt hier de zedelykheid als motief aan gevoerd. Het is wel opmerkelyk dat als den werkman iets ontnomen moet worden of de duimschroeven moeten hem eens worden aangezet, er altjjd iets op gevonden wordt. De Volksbond is ook maar een halve Boud. Hy neemt maar halve maatregelen. Hy gaat het misbruik tegen, doch hef ge bruik staat hij toe. Dat is half werk. Wat de zedelykheid betreft, die kan inen gerust buiten spel laten. Dat gebeurt niet enkel met de kermis, maar op eiken Zondag, eiken als er maar gelegenheid is. Maar daar vindt men ook wel wat op. Dat kan men aan Schiedam zien, daar mag je niet eens meer met je eigen grootmoeder in 't gras zitten. Maar helpen die dwangmaatregelen Ik betwijfel het sterk. Je maakt dat zonder kennis niet weg. De heer H. W. van Oostendorp (tot den heer Beenakker): Ik weet wel, dat met het afschaffen der kermis niet bereikt wordt wat ik beoog, maar het kwaad zal beperkt worden. De heer A. G. Rykee: M. de V., ik geloof dat mynheer Oostendorp alles wat sterk gekleurd heeft en dat die onzedelijkheid weinig beteekent. Zondags ziet men ook wel eens aangeschoten menschen, dat gebeurt niet enkel op de kermis. Daar kan men toch de goeden niet voor laten lyden. Ik moet zeggen, dat mynheer Oostendorp er slag van heeft om alles zoo zwart mogelyk te maken; doch ik neem er een bedroefd beetje van aan. Het voorstel tot afschaffing der kermis wordt in rondvraag gebracht en verworpen voor afschaffing waren de heeren A. Pyl, W. 't Hoen (wethouder), H. W. van Oosten dorp en B. van EesterentegenP. Leis, J. U. Smit, A. G. Rykee, J. M. Prins Visser, A. Beenakker, A. M. Vroege en Z. Tuytei. De heer A. Pyl: Ik wil Burg. en Weths. en ook inzonderheid den voorzitter myn dank brengen voor de door hen gedane moeite om de kermis af te schaffen. Goedgekeurd worden eenige af- en over schrijvingen. Besloten wordt om in het vervolg 'een tuinman voor 6 jaar te benoemen, in plaats van voor één jaar. Bjj de rondvraag deelt de heer A. Beenakker mede, dat bjj vernomen heoft van de politie, dat hjj of de S.D.A.P. tot 1 Januari 1916 geen vergunning tot het houden van een optocht zullen ontvangen, 'om reden na het uiteengaan uit het Sociëteits gebouw na 11 uur des avonds is gezongen. Spreker merkt op, dal enkele Dordtsche partijgenooten dit hebben gedaan; daar kon toch de afdeeling niet aansprakelijk voor gesteld worden. Als er na afloop van een uitvoering gezongen werd, heeft men dit toch nooit de vereeniging kunnen aan wrijven, of een volgende maal de ver gunning geweigerd. De optocht is net en ordelijk geschied, dat erkent de politie zelf. Wel werden dedemónstreerenden gehinderd, met name door bakker den Boer en diens huisgenooten, die gele tulpen en Oranje toonden en „Oranje, boven" riepen. Doch dat teekent bet gehalte van die personen. Als men op Koninginne-verjaardag een optocht houdt en een sociaal-democraat ging er met een rood vaandel bij staan en riep: „Leve de democratie", dan was hy waard een pak slag op te loopen. Men dient ieders gevoelen te respecteeren. De voorzitter: U bent abuis met dit in den raad te brengen; dat behoort bjj het hoofd der politie thuis. Doch ik wil er u wel op antwoorden: voor 1 Januari 1915 krygt men geen vergunning meer. En het „ja" van den burgemeester van Alblasserdam is „ia" en zjjn „neen" is „neen". Hierna wordt de vergadering gesloten. GEMENGD NIEUWS. Men schrijft uit Nieuwe Schans aan de „Prov. Gron. Ct.": De bekende Janneke-meu in 't veen, de weduwe J. van Dyk te Bunderhararik, die den 12en Januari haar 103en verjaardag Vierde, is Vrijdag op een treurige wifzeom het leven gekomen. Haar hutje brandde af en bet oudje kreeg zulke brandwonden, dat ze kort daarop overleed. Te Veenendaal is dezer dagen de Veenendaalsche Stoomspinnerij door brand geheel in de asch gelegd. Direct na den brand werden drie jongens, die men de fabriek had zien verlaten toen de brand uitbrak, in verhoor genomen, doch zy ontkenden. Na een nieuw en gestreng onderzoek kwam ten slotte een der jongens tot bekentenis. Nadat hy zyn dagtaak had volbracht, ging hij met nog twee kameraden naar een lokaal in de fabriek, waar de veer tienjarige C. van dan B. een pyp aanstak en den nog brandenden lucifer in een bus met olie, bestemd voor het smeren der ma chines, wierp. Dit had tot gevolg, dat de geheele fabriek een prooi der vlammen werd. By het onderzoek is nog gebleken, dat de ouders van v. d. B. reeds den avond van den brand wisten, dat hun zoon de oorzaak van het onheil ^as, doch zjj hadden hem onder allerlei dreigementen genoodzaakt, in geen geval te bekennen. Dinsdagmorgen zyn te Vrees wijk aangehouden twee zwervers, J. S. en W. Y., wonende te Amsterdam, verdacht in den nacht van 8 op 9 dezer inbraak te hebben gepleegd bij den koffiehuishouder te Vjaoen, waarbij enkele J. van Vught, goudiMflff* zjJjMfen vreemd, welke in eel in beslag genomen zijn! Op den Eersten Pinksterdag vervoegde zich by een automobielverhuurder te Tilburg een net uitziend persoon vaa ongeveer 23 jaar, die direct per auto naar Enschedé wilde vertrekken, voorgevende een zoon te zyn van den fabrikant van H. aldaar, die plotseling ongesteld was gewor den. Te Enschedé aangekomen, stalde hy de auto in het hótel „De Klomp", bestelde voor den chauffeur een maaltijd en vertrok zonder terug te keeren. 't Is gebleken, dat men met een oplichter heeft te doen gehad, naar wien de politie zoekt. By Koninklijk besluit van 10 dezer is benoemd tot hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de Rijks universiteit te Utreobt, om onderwijs te geven in de geschiedenis der leer aangaande God en de geschiede iis der godsdiensten in het algemeen, Dr. II. Tb. Obbink, hoog leeraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. De Christelyk-Sociale Party (van Mr. Dr. A, R. v. d. Laar) zal ook in het district Gorinchem met een candidaat voor de Tweede Kamer uitkomen. De heer J. F. S. W. Middelbeèk te 's-Gravenhage heeft, volgens de „N. R. Ct.", de hem door vrijzinnigen aangeboden candidatuur in het district Bodegraven aanvaard. Onder begunstiging van mooi lenteweer heeft op den Tweeden Pinksterdag te Brielle het Gymnaptiekfeest plaats gehad, gegeven door het Nederlandsch Gymnastiek- Verbond (Gewest Zuid-Holland). Des morgensom 9 nor vingen de eigenjyke wedstrijden aan; des' middags hadden de gemeenschappelijke oefeningen plaats. Tusschen deze beide werkzaamheden in gingen de 53 vOreajHgingen die aan het feest deelnamen inéoptooht door de stad, en de officifiele vertegenwoordigers werden op het stadhuis nan^ns den gemeenteraad door den burgemeester, den heer N. J. C. S. H. Lette, met een hartelijke toespraak verwellekomd. Onder het vele, dat 's middags gegeven werd, trokken vooral de aandacht de vrjie oefeningen door de heeren en niet minderde standen door de dames van de Rotterdamsche vereeniging „Achillea". De uitslag van den wedstrijd was als volgt: Dames: „Aspasia", Rotterdam, ie prjjs; „Allebé", Delft, Ie prys; „Turnkring", Oad- Öeierland, 3e prys; „Achilles", Rotterdam, 4e prys; „Brunhilde", Leiden, 5e prys. Heeren: Hindernisbaan„Leonidas". Vlaardingen, le prjj^; „Donar", Delft, 2e prys; „L. O.", idem, 3e prys; „Olympia", Den Haag, 4e prys*U. D. I.**, Naaldwijk, 5e prijs; „Hercules", Rotterdam, 6e prijs. Vyfkamp: „O. K. K.", 's-Gravenzande, le prijs; „Leonidas", Vlaardingen, 2e prys; „U. D. I.", Zwammerdara,3e prijs; „K. D. O.", Dordrecht, 4e prijs; „U. D. I.", Naaldwijk, 5e prys; „Hollandia", Vlaardingen, 6e prys; „L. O.", Delft, 7e prjjs„Donar", Delft, 8e pr^s; „Koningin Wiihelmina-garde", Den Haag, 9e prys; „Turnkring", Oud-Beierland, 10e prys; „Sparta", Krimpen a/d Lek, 11e prys; „Achilles", Rotterdam, 12e prys en „Donar", Den Haag, 13e prys. Verslag der Gezondheidscommissie te Schoonhoven, over het jaar 1013. (Vervolg en slot van No. 3444.) Levens- en Genotmiddelen. Gebruiks artikelen. Zooals vermeld in het vorig jaar verslag, besloot de Commissie een orieu- teerend onderzoek in te stellen naar den toestand van eenige voedingsmiddelen, met name van melk, meel, brood, spjjsvetten (margarine, rundvet en varkensvet of reuzel), azjjn, bessensap en cacaopoeder. Ingevolge dit besluit werden in het afgeloopen jaar door haar verschillende monsters ge nomen, en met machtiging van den Inspec teur M. L. Q. van Ledden HulsejioScb, ter onderzoek naar het Centraal-Laboratorium te Utrecht gezonden, van welk onderzoek de resultaten haar geregeld werden mede gedeeld. Een woord van bjjzonderen lof voor de nauwgezette en welwillende wjjze, waarop door den Directeur en het Personeel van het Laboratorium deze werkzaamheden werden verricht, mag hier geenszins ont breken. Ter besparing van kosten werden de monsters genomen door de leden zelf, in hoofdzaak door den voorzitter, zoodat het zeer omvangryke onderzoek geen andere kosten met zich bracht dan die, benoodigd voor den aankoop der monsters en van het verpakkingsmateriaalverder de vracht lonen en de reis- en verblyfkosten van de leden, belast met het' nemen en den inkoop der monsters. De resultaten van dit orienteerend onderzoek zyn verzameld op eenige staten, die als bjjlagen aan dit verslag zyn toegevoegd. Daaruit biykt.dat de toestand der voedingsmiddelen bipnen het ambtsgebied der Commissie inderdaad bedroevend mag worden genoemd. Van de 189 onderzochte monsters toch bleken slechts 99 of 52.38 pCt. aan billjjke eischen te vol doen. Voor eenige bepaalde waren wordt dit cyfer nog ongunstiger. Zoo werd van de 18 monsters azyn geen enkel voldoende bevonden. Van 11 monsters cacaopoeder slechts 1 of 9.09 pCt. Van 5 monsters sla olie slechts 1 of 20 pCt. Van 64 monsters melk 27 of 42.19 pCL Van 16 monsters ipargarine 9 of 56.25 pCt. Van 48 monatera raapolie 34 of 79.07 pCt. Van 27 monsters meel 23 of 85 18p£t. Van 5 monsters röuzel, runda- of kalfsvet 4 of 80 pCt. De monsters werden zooveel mogelijk in alle gemeenten, behoorende tot het ambts gebied» «er Commissie, genomen, enl wet verdeeld als volgt: Te Schoonhoven 43, Haastrecht 14, Lekkerkerk 13, Ameide 13, Vlist 12, Krimpen aan de Lek 11, Nieuw- Lekkerland 10, Ammerstol 10, Streef kerk 10, Bergambacht 8, Ouderkerk aan den IJsel 7, Stolir(jk 7, Nieuwpoort 6, Gouderak 6, Ber- kenwoude 5, Langerak 5, Tienhoren 4, Groot- Ammers 1 en Krimpen aan den IJsel 4 monsters. De Commissie wendde zich tot den Hoofd inspecteur om adhaesie te betuigen aap den inhoud eener circulaire van de Gezondheids commissie te Groningen, waarby de aandacht gevestigd werd op de dikwijls zeer sléchte of minderwaardige boedanigheid van voe dingsmiddelen in plaatsen, waar geen keu ringsdienst daartegen waakt, en op de noodzakelijkheid van een regeling van dit onderwerp door den Rykswetgever. Schoonhoven. Ten huize van een npelk- verkooper, die uitsluitend melk van eigen koeien levert, werd een ljjderes aan optjn tu berculose verpleegd. Naar de commissie ver nam, werden sputum en faecusder patiënte in een langs het erf gelegen openbaar water ge worpen. De woning was niet aangesloten aan de waterleiding, terwijl het voor het bèdrjjf benoodigde water verkregen werd uit één in de nabyheid van genoemd openbaar water ge legen welput. De vrees werd nu uitgesproken, dat de melk van dezen leverancier mogelijk verontreinigd zou kunnen worden en wel meer bepaaldeljjk met tuberkelbacillen be- IjMfr—mm tiip n'foen nu een monster by dezen melkverkooper genomen, abnormaal rap samenstelling bleek te zijn (te boog katélase-cijfer), kwam het der Commissie gewenscht voor, nogmaals de melk en zoo noodig ook het pompwater speciaal op tuberkelbacillen te doen onder zoeken. Tot dat doel werd tweemaal een monster melk en eenmaal een monster pompwater naar het Centraal Laboratdrium opgezonden. Het resultaat der drie onder zoekingen was echter negatief. Niettegenstaande reeds in 1906 wijziging was gebracht in de verordening op vee, vieesch, visch en andere levensmiddelen, waarby o.a. bepaald werd, dat het (nelk- verkoopers verboden is, melk te verkoopen uit perceelen, welke niet zyn aangesloten aan de waterleiding, bleek by het nemen van monsters melk in deze gemeente inde maand Januari, dal van de 15 aldaar be zochte melkverkoopers 6 nog niet aan dit voorschrift hadden voldaan. B. en W. stelden in handen der Commissie ter fine van advies, een ontwerp-verordening op den melkverkoop. Behoudens enkele opmerkingen, berichtte zy, dat dit ontwerp haar tot geen nadere opmerkingen had aan leiding- gegeven. Naar zy verneemt, is de verordening door den Raad vastgesteld eu kan bare inwerkingtreding spoedig wordeh tegemoet gezien. Mits ae daarin voor tien jaren zyn verloopen sedert de invoering van de Gezondheidswet en de Woningwet, dan is bet wel bedroevend te constateeren, dat in het afgeloopen decennium op dit gebied door menig Gemeentebestuur nog niets of zoo goed als niet9 is verricht. In het belang van da goede arda meent de Commissie ook nu weder de opmerking te moeten maken, dat meermalen gemeente besturen, nadat op hun verzoek, overeen komstig art. 6 der Gezondheidswet, advies omtrent een concept-verordening of con cept-besluit is uitgebracht, na de vaststel ling daarvan, verzuimen, het by art 7 dier wet bedoelde afschrift aan de Commissie te zenden. Onderwerpen, niet vallende onder een der vorige hoofdstukken. Berken woude. Een ontwerp-Politieverordening door B. en W. ter fine van advies in hare handen gesteld, gaf der Commissie tot geen nadere opmerkingen aanleiding. Ammerstol. B. en W. verzochten advies omtrent een ontwerp-besluit tot wyziging van de artt. 53 en 54 der Alge- meeue Politieverordening, welk ontwerp tot geen nadere opmerkingen aanleiding gaf. Schoonhoven- Een concept-verorde- ning tot wyziging van art. 1 der Bouw verordening, door B. en W. fer fine van advies in hare handen gesteld, gaf der Commissie geen aanleiding tot nadere opmerkingen. Streefkerk. B. en W. steldeD ter fine van advies in handen der Commissie een ontwerp-Politieverordening. Zjj be richtte dienaangaande, dat het nieuwe art. 72 op besmetteljjke ziekten baar geenszins een verbetering toescheen, en b. i. de bestaande regeliug op dit punt verreweg de voorkeur veralenae. Trt ter- band met hetgeen daaromtrent 'teèds hier boven is gezegd, gaf zy. ook in overweging, a/doende bepalingen op de vleeskeuring in het leven te roepen, terwyi zy er verder op aandrong, om ook eenige voorschriften omtrent voedingsmiddelen, met name melk, in de verordening op te nemen, omdat het voorgestelde art. 58, h. i. bezwaarlijk ge acht kon worden een behoorljjke regeling van dit belangryke onderwerp te bevatten. BURGERLIJKE STAND. AlblUHgerdain. Van 6—1^ Mei- Geboren: Pieter, z. van P.'Scheffe en A. Versnel. Boudewina, d. van J. de Jong en N. W. Roggeband. Deliaantje, d. van J. van Houwelingen en L. Hoogeu- doorn. Overleden: G. de Beeld, j. Berkenwoude. Van 1 AjW^-i Mei. Geboren: Frans, z. van A.-Boom en L. Boom. Jan Aart, z. vau K. ae Vry en L. I. Zwynenburg. Overleden: M. den 0ud9len, oud 75 j., wed. van K. de Jong. Gieaiaendam. Van 2—9 Mei. GetTOUwd: T. Kooijinan, oud 36 j., en C. van Harten, oud 36 j. Overleden: J. Brand, oud 2 j. A. Bijland, oud 63 j., echtgen. van J. v. d. schriften, mag van deze verordening voor va" J- A. uoms. 7nnv»r betreft haf helano-riike voedingsmiddel Haastrecht. Van i—30 April. *iftoa> zoover betreft het belangryke voedingsmiddel melk, veel verbeterine worden verwacht. Maar zooals uit de boven medegedeelde cyfers van het oriënteerend onderzoek blykt, is er niet alleen toezicht noodig op melk, maar verkeeren ook andere voedingsmiddelen in een zoodanigen-toestand, dat verbetering door het in het leven roepen van wettelyke bepalingen en voortdurende contróle alles zins noodzakelijk moeten worden geacht. Streefkerk. Naar aanleiding van het feit, dat ter openbare terechtzitting van het Kantongerecht te Sliedrecht, van 14 December 1911, gebleken was, dat in een aan deze gemeente gevestigde inrichting worst wordt gemaakt van gestorven varkens, zooals reeds vermeld in het vorig jaarverslag, wendde de Commissie zich tot B. en W., om. hun aandacht op dit feit te vestigen. Zy gaf, onder verwyzing naar hare vroegere, op dit onderwerp betrekking hebbende, missives, hun College nogmaals in overweging wette lyke bepalingen met verplichte vleesch- keuring voor hun gemeente in bet leven te roepen, en vestigde nogmaals hun aan dicht op de vraag, of de verplaatsing van deze, vroeger te Groot-Ammer9 gevestigde inrichting naar hunne gemeente ook id ver band kon gestaan hebbed met h^t in werking treden te Groot-Amraers van een verordening op de vleeschkeuring. B. en W. berichtten hierop o.m., dat z(j niet konden geloOven, dat deze inrichting van Groot-A miners naar Streefkerk zou zyn verplaatst in verband met de in eerstgenoemde gemeente bestaande verordening; en dat, naar hunne meening, een gemeentebestuur tegen dergelyke in richtingen machteloos 9taat, tenzy een flinke keuringsdienst werd ingericht; „maar," vroegen zy, „wie zal dat betalen?" In haar antwoord betoogde de Commissie, dat h. i. dit verband wel degelijk bestond, en drong zH, onder opmerking, dat een regeling van dit onderwerp door den Rykswetgever nog we) geruinaen tjjd op zich zal laten wachten, by hun College nogmaals aan op het in het leven roepen van een dergelyke verordening. Aangezien daarop de eigenaar van die in richting zyn winstgevend bedryf blijkbaar willende uitbreiden, aan B. en VV. een aan vrage indiende om vergunning tot het oprichten van een inrichting voor het steriliseeren van vieesch en spek en het maken van worst, en B. en W. bet advies der Commissie daaromtrent verzochten, maakte zjj van deze gelegenheid gebruik, om thans meer dan ooit by hun College op zulk een verordening aan te dringen', omdat juist het ontbreken van een deskundige keuring h. i. de deur zou openzetten voor allerlei ongerechtigheid. Toen zy vervol gens van hun College ter fine van advies een ontwerp-Politieverordening ontving en ook daarin een behoorlyke regeling van dit belangryke onderwerp werd gemist, wendde zy zich tot Gedeputeerde Staten met het verzoek, ter zjjner tyd alle zoodanige maat regelen te willen nemen, als Hun College zou oorbaar achten, om een opname van een behoorlyke regeling van dit onderwerp in de Politieverordening voor de gemeente Streefkerk zooveel mogelyk te bevorderen. Zy deelde daarby tevens mede dat in de beide aangrenzende gemeenten Groot- Ammers en Nieuw-Lekkerland een ryks- veearts. is gevestigd, en naar hare meening, derhalve de kosten aan een dergelyke keuring verbonden, voor de gemeente Streefkerk wel niet te bezwarend zouden blijken, evenmin als zulks indertyd voor de kleinere gemeente Groot-Aramers het geval was geweest. Aan het einde van het verslagjaar bleef deze zaak nog in behandeling. Uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen. Zooals uit het vooraf gaande blykt, drong de Commissie ook in het afgeloopea jaar by meerdere gelegen heden aan op betere uitvoering en een strenge handhaving, zoo noodig aanvulling van de verordeningen, de volksgezondheid betreffende. Wederom vestigt zy het byzonder de aandacht op de onvoldoende handb&v>ng v*n d® Woningwet en de Bouwverordeningen, vooral van de bepa lingen ten aanzien van de drinkwatervoor ziening bjj bestaande woningen vastgesteld, indien men in aanmerking neemt, dat tbans Haastrecht. Van 1—30 Apri Geboren: MarrigjfL d. van J. van der Vlist en A. de Gier. Myndert, z. van L. Verkaik en C. Both. Henricu9 Johan nes, z. van B. Steen kamer en A. VéTklejj. Adriana Hendriks, d. van L. Brouwer de Koning en P. van Dam. Willem, z. van W. Blanken en M. Harskamp. Cornelia Maria, d. van N. A. Montyn en M. A. van vEa. Adriaan Johannes, z. van G. Geel hoed en J. de Smit. Getrouwd: M. Boer, oud 28 j. (won. te Berkenwoude) en H. van der Vlist, oud 23 j. L. Ph. van den Heuvel, oud 25 j. (won. te Gouda) en A. den Besten, oud 24 j. Overleden: C. van Dam, oud 76 j., echtgenoot van Z. van Vliet, eerder weduw naar van G. vau Wijk. W. Tollenaar, oud 76 j., echtgenoot van E. van Alphen, eerder weduwnaar van M. van Dyk, Rchelluinen. Vaq 1—30 April. Geboren: Cornelia, d. van T. den Braven en D. Verschoor. Janna Cor nelia, d. van A. Kroon en G. van Kleef. Overleden: J. de Rujter, oud 8 m. Hötel-PeuBion, Haarlo (Gelder],), rustig verblyf, ruime frisscbe kamers. Volledig Pension vanaf f I,OOé f2,-— p. d. Beste inform, van vorige logeergasten. VRAAGT PROSPECTUS. E. BOONSINK. Hiliyke conditiën. Aanbevelend, VAN SOUNGE, Verlengde Loplkersfraat 60, Schoonhoven. pianinomodel m. spiegeldeurenbloemb. kast,, v. z. lagen prys aangeb. Br., motto „Orgel", Bur. Schoonhovenscbe Courant. Plaatsing zonder p(jn en met schriftelijke garantie. Alle tandheelkundige operatiën geheel pjjnloos. By plaatsing vanaf 8 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. worden in alle couranten zonder pr(jg. verhooging geplaatst door Bewaart de omslagen: VrMH Winkelier. J. KORTLAND, Ncheonhoven. Telef. 15- Adres en Ligplaats der booten te Amsterdam: Blnnen-Amstel «O, h/d Mant. te 's-Gravenhage verscheen: door Dr. M. M. DEN HERTOG, Predikant te 's-Gravenhage- - Prijs f 2,50. - VRAAGT in Blond, Hrnlu on Zwart, geheol on.cliadelUk, Itlonrboudend en zoo natuurlijk iuoK<-H|k, M'ivou- dig in het gebruik door middel van kammenv Vi fac* 1,50 en fiaCi f 0,75, gebruiksaanwijzing iugesloten. Verkrjjgbaar by: WUdstraat 2», GQUDA. FEN WÉLDAAD VOOR HET VEE QKKINGA UIER ZALF DOLT ER UW VOORDEEL MlE Verkrijgbaar in vele plaatsen van Zuid- Holland. Waar niet verkrygbaar flinke wederverkoupers gevraagd. Aanvragen en orders te richten aan de alleen-verkoop ster voor Nederland, de Firma B, MEIN- DERSMA, Sneek. ~T^or engros ook bij ANT. COOPS, Gouda. EKN QROOTE WASOH WERK ZUIVERE ZEEP De wasch, U ziet het, is groot, doch is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk. in de olie, en een sterke Vrachtbrik, beide op Coll.-asseneen Dogcart en twee complete Tuigen, by Gebrs. BLANKEN, Bergambacht. Het BESTE en OOEBKOOPSTE Iedereen Aan te A n. Smin S en eren tonder yt uaar veor snij tien, f Voor Schoonhoven en Omstreken uitsluitend bjj voor allen, die door koorts, influënza of dergelijke ondermynende krank heden verzwakt zyn, is de Sanguinose. Zenuwachtigen, die door zorg en verdriet slapeloos zyn, helpt de Saugninose. Jonge moeders, die hare kinderen zelve voeden, vinden krachtigen steun by de Sanguinose. De ervaring van duizenden noemt, met Prof. Nestor Charbonnier, de Sanguinose: een welbeproefd middel. Door tusschenkomst van den heer II. A. Hobbelman te Zelhem ont vangen wij volgend'schryven „Door dezen betuig ik U myn hartolyken dank voor uw prachtig middel de Sanguinose, die my zoo uitstekend heeft geholpen. Telkens als de lente in het land kwam, leed ik aan bloedarmoedeen veel heb ik er voor gedaanmaar alleen de Sanguinose heeft my afdoende geholpen. Waar ik kan, zal ik uw middel aanbevelen. Zelhem. Mej. H. C. DIERSEN." Wanneer gij lydende zyt door bloedarmoede of zenuwzwakte; wanneer gy niet goed op krachten komen kunt, of een tonicum noodig hebtprobeert ook eens de Sanguinose. "Gy zult er geen' spijt van hebben! maar wncht U vsor namaak! Sanguinose kost per Bacon f 1,50, 6 flac. f 8,—» 12 flac. 15,—. 'u De Riemerstraat 2c/4, Den Haag. Te verkrjjgen bjj de meeste Apothekers en goede Drogisten. 0 Te Schoonhoven by A. N. v. ZESSEN; te Gouda by ANTON COOPS, Wydstr. en Mej. v. LOON, firma Wolff Co., Westhaven. ,-r j, en hen, die lyden aan een of andere Thans heb ik de eer te kunnen melden, dat verscheidene personen, op wie de Electro-Vibromassage is toegepast, myn inrichting geheel hersteld hebben verlaten, zoodat voor ben, die aan bet hier bovengenoemde lydeudfi zyn, weder gelegenheid bestaat om zich onder behandeling te stellen. Slecht^ een beperkt aantal personen kan aan de inrichting worden behandeld. §9" Voor uitvallen der haren vrage men DANDERINE, A 60 cent franco thuis. Haarkundlge, Lopikeratraat 24, Schoonhoven. W Aparte inrichting voor onderzoek. Dat zyn orders, die na weer DAGELIJKS Inkomen, omdat PRESERVER een Uitstekend middel Is, om het Ieder landbouwer, die dit sinds jaren beproefde middel gebruikt, is ln staat Gouda Stolwijk Mede verkrijgbaar te: bjj A NT. COOPS. Brandwijk K. LOOPIK en C. v. ZESSEN. A. R. v. d. BERG. A. NATZIJL. D. KASTELEIN. C. G. v. d, BERG. -B. HOFLAND, i C. van LIMBORGH. JAC. STÜRM OUDKRKERK A/D IJsSKL, A. V. WALSUM, Drogist. C. v. STEENIS. T. v. d. HEIJDEN. W. v. REËS. J. de KLUIJVER. J. SOEDE. Bergambacht Vlist Lekkerkerk Noordeloos Meerkerk Bleskensgraaf Ottolawd Liwschoten Molenaarsgraaf bjj L. de HAAS. Goudriaan T. TER LOUW. Mej. T. TRAPMAN. Lexmond A. RIETVELD. Hoornaar ZONNEVELD PIEK. Hei- en Boeicop A. de RAAT. Ameide G. den OUDSTEN. Langerak R. VERMEULEN. Groot-Ammers B. BRAND. Streefkerk J. STAM Gzn. Oud-Alblas G. VONK. Giessen-Oüdekerk bij P. C. PESSELSE. Nieuwpoort A. RIETVELD. Sl/edrecht A. A. J. CEELEN. Zevenhuizen Wed. K. ALES. DEN BURGER door invoerrecht op bouwmaterialep. Ken belasting op de volkshuisvesting. TELEFOON No. 1. SLIKKEBVEEB. 14 Met 1»1» DE DIRECTIE. Bezoekt ohm Jlon.terkamer». Vraoitt Krult» fry.iourant. ZONDAGS GESLOTEN. en ik wil niet nalaten U myn volle tevredenheid te betnigen met de quallteit van Uw fabrikaat. Ik heb wel reeds alle merken van banden beredendoch nog nooit te voren zulk een duurzaamheid kiiuiieu constateeren." Op deze en dergelijke wyze wordt daarover in honderden brieven geoordeeld. Continental-Caoutchouc- en Gutta-Percha-Có.Amsterdam (Roode Pillen). Als men slecht slaapt en door benauwde droomen onrustige, afmattende nachten heeft; Als men zenuwachtig is en zich onprettig voelt; Wanneer men last van zjjn maag heeft; Als men geen eetlust heeft; By: Bitteren smaak en sljjm in den mond;, -o^iele en beslagen tong; -»» Slechtenonwvlriekenden adem Last van gal en fluimen; Zuur (maagbranden); Oprispingen; Neiging tot braken; Hoofdpyn; Suizen in de oorenj Duizeligheid of Draaierigheid; I Ontsteking; Verstopping; Migraine; Onzuiver bloed; Aarzelt men niet Dnpnls Pillen te gebruiken, want: Zy laxeereu, zacht en zonder kramp, zonder dat men bepaald diëet be hoeft te houden; Zij dry ven uit de maag gal en slijm af, die de spysverteriug belemmeren Zij regelen de werking der darmen en genezen de verstopping; Zij reinigen het bloed, want zy worden by het eten gebruikt, vermengen zich daardoor met de spysbry en gaan in het Woed over; Zij komen dan ook tot in de uiterste uithoeken van het lichaam alle kwade sappen en onzuiverheden opzoeken, die het verontreinigen; Juist daarom is de werking der Dupuls Pillen zoo afdoende. TTvi+lölrO lftAftlifl De Dame». die Dnpuls Pillen gebruiken, Aki aLIOILO ICgitlJUi zullen nooit de ellende meemaken die anders het klimmen der jaren meebrengt. .Misselijkheid, congestie, duizeligheid, de dikwyls ontsierende huiduitslag ontstaan altyd door bedorven bloed en daarom zullen zy al die onaangenaamheden vermyden door hun bloed te zuiveren met Dnpuls Pilleu. Generaal-Depót voor Holland: Cheniisch-Pliarmaccutische Hnndel- Mnalschappij, Keizersgracht 228, Amsterdam. Verkrygbaar by de meeste Apothekers en goede Drogisten, o.a. by: A. N. VAN ZESSEN TE SCHOONHOVEN. Het voorbeeld van den HeerAntoine Laurent, Schoenmaker le Charaboü-Teuge- rolles (Loire, Frankryk), rue Gambetta, no. 9, moest gevolgd worden door allen die aan de maag tyden. De Heer Antoine Laurent leed aan slechte spy9vertering niet alleen leed hy, maar bovendien, daar hü geen het minste voordeel trok van bet voedsel dat hjj niet meer kon verteren, verviel hy. Hy was zwak, bloedarm ge worden en zyne krachten waren verdwenen; hy had zich in de treurige noodzakelykheid gezien zjjn wejk te staken. De Heer Antoine Laurent. „Ik had middelen ingenomen schryft hy ik trachtte my te voeden met vleeschnat en melk, maar, ondanks alle zorgen en alle voorzichtigheid, werd mjjn toestand niet beter en leed ik even bard. Vele personen hadden mjj de Pink Pillen aangeraden en het gebeurde my dikwyls in „de Gazette" de genezingen, door de Pink Pillen verkregen, te lezen. Ik bad wel lust ze te nemenhopende dat ik ook een eind aan tnyne smarten zou maken. Ik zeide, dat het koopen van een doosje mij niet arm zou maken, en dat het my gemakkelyk zou zfin mjj aldus rekenschap te geven of die Pillen waarlyk zoo kracht dadig waren als men beweert. Ik ben dus met de behandeling begonnen en het is mjj gemakkeljjk geweest mij rekenschap te geven dat uwe Pillen my veel goed deden; de maagsmarten verminderden zeer vanaf het eerste doosje, de spysvertering verbeterde, 4® krachten en de eetlust kwamen terug. Ik zou liegen indien ik zeide dat een enkel doosje voldoende is geweest om my te genezen. Ik heb de behandeling een weinig vervolgd om mjjne genezing te bevestigen en de terugkeer van myne smarten te verhinderen. Ik ben nu zeer goed genezen." Aan de personen, wie de openhartige bevestigingen van anderen niet voldoende schynen, zeggen wy„Volgt het voorbeeld van den Heer Antoine Laurent; neemt een proef en geef u rekenschap. Het koopen van een doosje Pink Pillen zal u zeker niet arm maken en w(j zjjn overtuigd dat gjj zelf zult verlangen met de behandeling voort te gaan." De Pink Pillen zyn verkrjjgbaar k f 1,76 per doos en 9 per 6 doozen, by net Generaal Depót der Pink Pillen, van Eeghen- laan '22, Amsterdam mede verkrygbaar bjj A. N. van Zessen te Schoonhoven; bjj Jac. StQrm, Drogist te Lekkerkerk: bjj Grobneveld, Drogist te Krimpen a/dIJssel, en in alle goede Apotheken en Drogisteryen. in alle kleuren by A rheumatiek, aangezichts-, hoofd- en J kiespijn verdwynen geheel door het 5 f gebruik van F Verkrjjgbaar per koker kf 0,45 by J f alle goede drogisten. f Hoofdverkooper voor Sclioonho- j ven en omntreken A. N. VAN a f ZESSEN; verder by: A ANT. COOPS, Gouda. P. DEN DUIJN, Vreeswijk. f A. VAN WALSUM, Ouderkerk a/dIJ. f A A. RIETVELD, Nieuwpoort. J. STAM Gz., Streefkerk. f A. GROENEVELD Lz., Krimpen a/d IJ. f j| J. GROENEVELD Fz., Krimpen a/d Lek. f Hiermede geven Onder- geteekenden aan hun klanten kennisdat zy weer voorzien zyn van le kwaliteit ook verkrjjgbaar bjj J. BOON, Elshoilt a/d Kinderdyk en B. NOORLANDER te Bergambacht. Te Mehoouboven neemt de Heer J. ESHUIS dagelyks bestellingen aan op vernch- en gerookt Paarden- vlecHCh. Aanbevelend, Kleiweg GOUDA. DrogistWy «1st raat 29, GOUDA. —o—

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2