[SWEET MAY mmrn tm Cheese-Fama. BLOOKER'S daalders CACAO j. H. SPOORMAKER, Varkensvoer met Suiker, ïïl rKAASPOEDER' KERKBOEKEN en BIJBELS Koolasch B Marmeren Schoorsteenmantels. B. W. v. d. PAVOORDT, Dr. ALLAH'S pillen hunne Apotheken, om beurten, op Zondagen zullen sluiten. ID A. N. van ZESSEN H SPOORMAKER-RIJWIELEN. M. VERHEUL, A. BUIIS, Fabrikant, Oudewater. karpetten. Complete Meubileeringen. m KIEST tot het doen van uw inkoopen voor: I VESSANEN A LAAN, Wormerveer. is en blijft de beste. Blatchfords Kalvermeel, het beste! N°. 8446 Zaterdag 17 Mei. 1013 Nieuws- en Advertentieblad v^r Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. rijwielen lijnzaadkoeken. Photografie Ravesteijn j1- GRATIS!! J. OE VEN, Wijdstraat, Gouda. BIJBELS vanaf 60 Cts. PSALMBOEKJES 15 Cts. J. T. Swartsenburg, KLEIWEG, GOUDA. ITE KOOP AANGEBODEN. fIjNDUURZAAM,GEURIG RATTENDOOD Brillen, reukbanden Buikbanden BERNARD ROOS, Opticien,'Wesil Wagenstr. 93, Rotterdam, Telef. 8376. GROOTSTE MAGAZIJNEN van De Ekctmche S^nhonwery CrediatenDeposito's, Schuldbrieven. bij ANTON COOPS, lYUlMJUUILUlleiidl J. T. SWARTSENBURG, KleiwegGOUDA. DE ZUID-HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. Lange Tiendeweg 10-12, GOUDA.Telefoon Intorc. No. 200. STEEDS RUIME KEUZE TAPIJTEN Axminster- Tapistry- Koehaar- ij TapisBelge-i Tapijten COCOS-! ^°°Pers Matten Vervuiling van het organisme, Overlading der verteringsorganen, Ziekten der beschaving. LIJDERS AAN RHEUMATIEK, brengen U genezing. Schoonhoven bij A. N. VAN ZESSEN, Drogist. C. J. NI. van den Braak. - Firma Hartong van Ark Van Son. KIEZERS van Schoonhoven en omstreken, I Drogerijen, Chemicaliën, Binnen- en Buiten- landsche Geneesmiddelen, Gummiwaren, Instru- I ZM menten, VerbandstoffenZiekenverplegingsartike- I len, Sponsen, Zeemleer, droge-en natte Verfwaren, Lakken, Vernissen, Borstelwerk, Poets- en schuurmiddelen enz. enz. uitsluitend het magazijn van I M lT dit is het beste, goedkoopste K I OMDA I en meest gesorteerde adres. H I f 5 aan bons worden tegen 50 Cis, ingewisseld.^^ RIJWIELHANDEL, OUDERKERK A/D IJSSEL. Lakken, nikkelen en alle reparatiën billijk en spoedig. Eerste klas NAAIMACHINES Aanleggen van electrische schellen en telefoons in huizen un schepen. 00STZEED1JK, ROTTERDAM. BUITENLAND. BINNENLAND. TE BERGAMBACHT. Eiken Dinsdagden geheeleu dag geopend. Moderne uilvoering in elk formaat. j Deze KAASPOEDER is een I, afdoend en onschadelijk voor- behoedmiddel om hel I BOLj SCHEUREN, KORT en BLAUW worden der KAAS te voor- I komen, doel tevens de kaas uitmuntend OPDROGEN. o« gebruikers lijn er leer tevreden over, »e maken de hoegete prijien. j J. ZIELSTRA, WESTHAVEN 2, bij d. Gouw», Ijgi COUDA. ig> Tevens verkrijgbaar by-. A. NATZIJL H. VAN KOOTEN A. P. DEN HOED B. MINKEMA R. KOK J. v. n. KNIJFF P. DE JONG Pzn. A. VAN DIJKEN M. COOIMAN G. v. WIJNGAARDEN A. VAN WALSUM Pzn. M. A. VAN BEEKUM K. SLUIJS D. BROUWER K. STOLK JAC. STÜRM M. BOUWER W. A. PAPE F. VERWAAL M. DE BRUIN Pzn. te Stolwijk. Montfoort. Polsbroekerdam. Groot-Aromers. Moordrecht. Benthuizen. Schoonhoven, ii Polsbroek. Benschop. Bergambacht. Ouderkerk a/d IJ. Meerkerk. Oudewater. Oud-Alblas. Nieuwerkerka/dlJ. n Lekkerkerk. Nieuwerbrug. n IJsselstein. Driebrugge. ii Gouderak. Een nieuwe veer in Horloge 40 Cent roet één jaar garantie, nl. als zy binnen t jaar breekt gratis een nieuwe. Verder alie reparatiën aan Uur werken, Goud- en Zilverwerken tegen onmogelyk concurreerende pryzen en met deugdelijke garantie by J. N. JACOBS, Horloger, Goudsmid, KetttngBtraat 52, Botterdam. Alle reparatiën worden zon- der prüsverhooging aangenomen door W. DE Koo^ma^en oopm c. 'lichthart schenk, Lange Stoep te Lekkerkerk. in alle formaten en prijzen. Te bevragen b(j A. VAN VLIET Johz. te Ouderkerk a/d IJasel en by G. J. VAN NIEUWPOORT te Lange-Kuige- Welde. van uitsluitend eerste klas merken, mgroote keuze voorradig: Burger® „E. „Bover" en andere, vanaf 50 gulden roet degelijke garantie. Lichte gang verzekerd. Aanbevelend, P. HULLEMAN, Lange Tlendeweg IB, UOFDA. Bondn-KU-telhernteller. van IV. KRAAL Jr. te Kampen verdelgt in één nacht alle ratten. Onscha delijk voor huisdieren. BH alle Drogisten voor handen k 30 Ct. p. carton. Iloofdverkooper: A. N. van ZESSEN, Schoonhoven. KAAS KAASTHF.BMOMETEBN. mot ©n «onder voor- elastiek: ELASTIEKEN KOUSEN. UTRECHT, Kromme Nieuwe Gracht 4. Agent voor Ondowator en omstre ken de Heer A. HIJIJS, Koopman te Oudewater. De Directeur, T. DOORNBOS, DE BESTE UrogUI, UOIIOA- V "v'TmBDEN .Jjfp. 'i'l L'ilERE.VO^ KANTÈR (Secr.j. r" Directeur: Mr. J. W. KONING. Mjb li,. M&atschappjj aluit alle soorten Leven.verrokorlng tegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: G. BOUWMEESTER, Haven te Schoonhoven, en <1 i a iai.'i>l'ii walhaven te Gonda, L. C. LAFEBER, IV ent ha ven te Gonda. Ohcese-Fftmil is bet eenigst middel tegen bol worden der kaas en het springen van de korst, het verader! verder alle gebroken, d.e z.ch in de kaas voordoen. .„„ietigt de koolznur en de ontwikkeling daarvan en tast niet 't minst de caseïne of kaasstof aan en doet het zuivel1 zijn gewicht^^boude voorkomt dit alles, daar, na herhaalde proeven fill DOCOaIV QlYIS) <le verdere bewerking in het laboratorium voor V/iltJCOC f dlliicl» Chemisch en Microscopisch onderzoek van de H H Dr. Hamel Roos en Hnrrasen te Arasterdam haarfijn is nagegaan en prekend. Het buitenaewoon debiet, waarin het gebruik zich mag verheugen neemt allen twijfel wig of Checse-FAm» zal doordringen tot lederen boer die prys stelt op goede kaas en hoogen prys. Aanbevelend, O enz. enz. Een vervuild menseheljjk organisme is gelijk een rniicliine, die °I)'e'ver'viii'l'l 11 g'lm'»'ursanismc veroorzaakt Jlrlit, een «lekte. waaM-n drie vierden der inen^bheid l«dt. Deze nu eens de irewrlchtendan weer de spieren aan. Bil den een woeai zu mj vuu keur op de zintuigenbij den ander op de hnidbi] een derde tast tij het zenuwgestel aan. In zeer érnstige gevallen tast td lelfehet Uart aan, na baar slachtoffer de meest afwisselende ifJLÏ, hebben doen ondergaan, als rheamatlsehe crisissen, benp- wee, graveel, podagra, lendenpijn enz. Nog slechts kort in den handel, slroomen de getuigschriften van gene- zingen en tevredenheid toe. De Heer F. A. JANSEN, Lange Warande te Rotterdam, schryft over Dr. ALLAN'S pillen op 1 September 1.1.„.„„n-iuke. „Gaarne verklaar ik, najaren lang met rerBebrikue lithe pijnen in den mg en lenden te hebben gesukkeld e na vele. zelfs veel geprezen middelen door een paar doozen l>r. ALLiN 8 PILLEK g nezen te zyn. Ik kan dan »oU niet nalaten Mm, die aan rbeumatl.cke aaiidocnlnrten ltldt, Or. Allan s aan te bevelen. Achlend, F. A. JAKSEK." Dr. ALLAN'S PIU.EK tegen rhenmalieb zjjn verkrijgbaar in doozen I k f 1,50, by 0 doozen f 8,—, te: Gouda bjj Woerden N tol wijk Lekkerkerk - IjH®el*to!ii - Streefkerk Krimpen a/d I.ek Brandwijk - Ouderkerk a/d IJmscI Ameide Ond-Albla® -« Nlied recht IJ hhcI monde -w lianen -* Gorenm ANTON COOPS, Drogist. J. ZON, Apotheek. A. R. v. d. BERG. J. STÜRM, Drogist. H. van AMEP.ONGEN, Drogist. J. STAM Gz. J. G. van DONK. C. van ZESSEN. A. van WALSEM, Drogist. AL den OUDSTEN. fCL VONK. B. ELSENAAR, Drogist. E. TASELAAR. A. J. F. SEBUS. N. STUFKENS. De ondergeteekcuden, Apothekers te Schoonhoven, geven hier mede kennis, dat z«, op grood vaa art. 3 der wet.va»:IJIon. 1865, Stb. 61, laatstelijk gewijzigd bU de wet van 19 Maart 1613stb.lOT eu na bekomen verlof van den lieer Inspecteur der Volksgezondheid M L. van Ledden Unlseboseh, van 7 Mei 1913, Schoonhoven, 8 Mei 1913. te schoonhoven, OPGERICHT 1765. KOKIKKLIJKE FABKIEKEK. Voedert uw Fee met de Znlvere Murwe Merk „STEll" eu „W L". éu SOf ABOONENKOF-KENmerk „W L", uitmuntende door hoog eiwit- eu vetgehnlte eu grootste voedingsw.erfe Fere-DInterna Farll. I900. - KegeH «endea Medalllell. AGENT voor Ouderkerk a/d°Ua®el en Onwtrekeo van W}™-* FONGERS- en NEDERLANDSCHE KROON-RIJWIELEN, AUTOMOBIELEN en M RIJWIELEN. voortien nu Gedeponeerd H.nde.smerh v.n .1 f 49.- j-r garantie. legen concurreerende prijzen. uit een stuk vervaardigd, is praetloeh, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor mm^g FAA.M" Verkrijgbaar te Schoon hoven i./h. Mag. v./d. MaatschappU „1>L en bij C. KONING, Magazyn_:;DE£rER^^^_M^^MM|MMMMM^^ 8iHdH 1886 in den handel. nitiM a iri>iiiiiteLAGE prils- PBIMA gehalte, LAGE prUs. Uitsluitend verkrygbaar by: B.U. Handelaren korting. SCHOOBHOVEKSCHE COÜRAB Uitoavk van J. êe W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhoven. Intercom». Telefoon-nr. fO. Oversieht. DE BALKAN-OORLOG. Het historisch oogenblik van het teekenen van den vrede schynt meer en meer te naderen. De bondgenooten op den Balkan hebben goedgevonden de vijandelijkheden te staken en afgevaardigden naar Londen te zendan om deel te nemen aan de conferentie over de voorloopige vredesvoorwaarden. De Bulgaarscbe regeering is reeds zóó ver ge- Èaan haar afgevaardigde ter conferentie, (adzjarof, op te dragen het voorloopige vredesverdrag te teekenen, en gehoopt wordt dat de andere staten dit voorbeeld spoedig zullen volgen. <itt Er zyn echter aan een dergely ke machtiging gevaren verbonden, welke een aarzeling alles zins wettigen. Duidelijk is in de laatste weken het streven der mogendheden gebleken om aan hen Alles maar over te laten; zy zullen de zaakjes wel regelen, de Balkan-staten hebben alles maar aan hen op te dragen, zonder te vragen hoe de uitkomst zal zjjn. Begrijpelijk is, dat de verbonden regeerin^en er niet zoo grif voor te vinden zyn om zich zoo aan banden en voeten gebonden aan de mogendheden over te leveren. Zij willen liever vooraf weten hoe de beslissingen ongeveer zullen uitvallen en welke van hun wenschen in vervulling zullen gaan. Bulgarye wist wat het krygen zal en kon dus zyn lot het ;emakkelykst in de handen der mogend- jeden leggen. Maar met de drie andere bondgenooten is het anders gesteld. Griekenland is in volkomen onzekerheid over Epirus en de Egeïsche eilanden (welke het o zoo gaarne hebben wil), Montenegro weet niet welke vergoedingen het zal krijgen voor den afstand van Skoetari, en Servië verkeert in ongerustheid over de grenzen van Albanië en den uitweg, dien het zou krygen naar zee. Al deze punten zouden deze staten gaarne geregeld zien voor zy tot Europa zeggen: nu is verder aan u de taak om de zaken te regelen. De mogendheden blyven echter tot heden rekeningen, die aan weerszyden van de grens den goeden vaderlandslievenden zin van de volken dreigt te misleiden. De conferentie stelt zich tot taak, onophoudelijk werkzaam le z(jn voor het wegnemen van misverstand en het voorkomen van botsingen. Zy noodigt de leden uit, alle mogelyke moeite te doen, opdat de regeeringen van de groote mogendheden hun uitgaven voor leger en vloot zullen matigen en zegt steun toe aan het voorstel van den Ameri- kaanschen minister Bryan, nopens arbitrage- tractaten. Zy verlangt dat geschillen tus- schen de twee naties, welke niet langs diplomatieken weg te gebracht zullen worden voor het Haagsche hof, rekent op hare leden om in dien geest krachtig te y veren eu spreekt de meening uit, dat een toenadering tusschen Frankryk en Duitschland de goede ver standhouding tusschen de twee Europeesche groepen van mogendheden gemakkelijker zou maken en een duurzamen vrede zou verzekeren. De conferentie besloot eindelyk, dat haar bureau in een va9t comité zal overgaan, dat tot taak zal hebben, de conferentie af eu toe, of indien de omstandigheden het noodig mochten maken, spoedeischend byeen te roepen. De gehouden conferentie zal dus ver moedelijk door meerdere gevolgd worden. De Fransche bladen hebben weinig sym pathie betoond voor dit nieuwe vredeswerk, en de instemming der Duitsche pers is ook niet onverdeeld geweest. Wat de confe renties zullen uitwerken, moet natuurlijk worden afgewacht. Tot nog toe is niets ter wereld in staat gebleken om oorlogen, voort vloeiende uit volkerenhaat, te keeren, en de „verbroedering van het algemeen-menscbe- lijk geslacht", hoe sympathiek alle pogingen daartoe aangewend ook mogen wezen, was tot heden weinig meer dan een hersenschim. hardnekkig op hun standpunt staan en eischen, dat de Balkan-staten zonder eenig. voorbehoud hun bemiddeling aanvaarden en het voorloopig vredesverdrag teekenen zullen. Men verwacht dat de Balkan-staten hierin ten slotte zullen toegeven. Dit voorloopig vredesverdrag bepaalt, dat er van 't sluiten van dit verdrag af vrede en vriendschap »*l bestaan tusschea Zijne Keizerlijke Majesteit den Sultan en Hunne Koninklijke Majesteiten de souve- reinen der Balkan-staten, en dat de Sultan aan de Koninklijke Majesteiten afstaat liet Turksche gebied op het vasteland van Europa, westelijk van de lijn Midia-Enos, met uitzondering van Albanië. Hoe de ljjn Midia-Enos loopen zal, zal een commissie uitmaken. De mogendheden zullen de gren zen van' Albanië vaststellen. Het vierde artikel van het verdrag bevat den afstand van Kreta, het vjjfde bepaalt hetzelfde ten opzichte der Egeïsche eilanden, en het zesde draagt de regeling der financiëele aangelegenheden aan de Parjjsche com missie op. Wanneer de teekening van het voorloopig vredesverdrag goed en wel achter den rug zal zyn, komt een nieuwe quaestie aan de orde. Men weet van de oneenigheid tus schen Servië en Bulgarye over de bezetting van grondgebied in Macedonië; elk dezer landen is van meening dat hem het be twiste gebied toekomt, omdat zyn troepen het veroverd hebben. Ook tusschen Bul garye en Griekenland bestaan ernstige geschillen van soortgelijken^aard. Eerst heette het, dat Rusland hier als bemiddelaar zou optreden en Servië zou zich reeds bereid hebben verklaard om zich by de scheidsrechterlijke beslissing van den Tsaar van Rusland neer te leggen. Later is evenwel gebleken, dat Servië van een dergelijke beslissing niets wil weten, maar de grenskwestie door rechtstreeksche on derhandelingen met Bulgarye regelen wil. Deze rechtstreeksche onderhandelingen zul len echter wel tot geen gunstig resultaat leiden, in welk geval een nieuwe oorlog onvermijdelijk schijnt. Reeds zyn ver scheidene bloedige botsingen tusschen Bul gaarscbe troepen eenerzyds en Servische en Grieksche troepen anderzijds voorge komen, en zoowel Bulgarye als Servië trekt voortdurend troepen in het betwiste sebied samen. Dat er tusschen Frankrijk en Duitschland sedert den oorlog van 1870—'71 een gespannen verhouding bestaat, is bekend. Vooral in de laatste maanden is de spanning toegenomen. Enkele inci denten als b.v. het landen vaneen Duitsche „Zeppelin" op Fransch grondgebied heb ben duidelijk aangetoond hoeveel wraak zucht er nog onder de beide volkeren huist, en de militaire maatregelen, welke de regeeringen der beide ryken voorbereiden zyn daar om te bewijzen, dat zij een oorlog volstrekt niet onwaarschijnlijk achten. Deze spanning is velen te benauwend geworden. Er moest wat op gevonden worden om toenadering te brengen. En er is wat op gevonden: met Pinksteren is te Bern een Fransch-Duitsche conferentie gehouden, waaraan 164 Fransche Kamerleden en 21 senatoren en anderzijds 33 leden van den Duitschen Rijksdag hebben deelgenomen. Van deze laatsten waren slechts 10 leden der vrijzinnige partyen de rest was sociaal democraat. In hoofdzaak was de conferentie dus een socialistische, want van de Fran sche deelnemers was ook het meerendeel van socialistischen huize; o.a. was Jaurès onder hen. Natuurljjk zyn er ter conferentie enkele redevoeringen gehouden, welke dienen moesten om de bedoeling der samenkomst uiteen te zetten. Ten slotte is met alge meene stemmen een motie aangenomen, welke behelsde, dat de eerste conferentie van Fransche en Duitsche afgevaardigden met nadruk alle solidariteit wraakt met den verfoeilijken chauvinistischen en op- ruienden veldtocht, met de boosaardige be- 8TATEM-GENEUAAL. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag 14 Mei. Aan de orde was het wetsvoorstel-Vliegen tot wijziging der Kieswet met het doel de stembus open te stellen van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds, waarover in de vorige 'tting de stemmen gestaakt hadden. Dit voorstel werd nu met 34/26 stemmen verworpen. Nadat de Kamer in comité-generaal de huishoudelijke raming der Kamer behandeld had, werd de vergadering heropend en deze na lezing der notulen weder gesloten. De Kamer ging daarop tot nadere by een roeping uiteen. Onder't opschrift „Een conflict ■tusschen Hof en Regeering" vertelt het „Dag blad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage" het volgende: Zooals onzen lezers bekend is, had Z. K. H. de Prins der Nederlanden zyn kuur te Ober-Ursel afgebroken om vorige week Donderdag tegenwoordig te kunnen zyn by de huldiging van de teruggekeerde leden der NedeTlandsche ambulances. Terwyl de Prins daardoor toonde hoezeer hy het op prys stelde zelf aan de huldiging een belangrijk werkzaam aandeel te nemen, wekte het verwondering, dat op het laatste oogenblik het bericht kwam, dat Z. K. H. "e feestvergadering niet zou leiden, doch het presidium -zou overlaten aan Jhr. Repelaar vaü Driel. Maar nog meer wekte het groote ver bazing om niet te spreken van ver bijstering dat Donderdagavond by den feestavond niet een enkel Minister tegen woordig was. Wy zjjn daarom eens op informaties uit gegaan om te vernemen, wat wel de reden ton zyn voor de regeering, oin, terwyl èn H. M. de Koningin èn Z. K. H. de Prins zeer van hunne ^langstelling blijk gaven, te „schitteren" door afwezigheid. Het gevolg was, dat wij, wat de houding der regeering betreft, niet veel wyzer werden, maar wel in hofkringen het volgende ver namen: Inderdaad was de Prins voornemens, de huldiging te leiden en, zulks willende doen in een vorm, die door Z. K. H.«in overeen stemming werd geacht met de belangrijke verrichtingen onzer ambulances op het Bal- kantooneel, verzocht de Prins aan de Regeering onderscheidingen te mogen uit reiken aan de leden der ambulances en wel commandeurs-kruisen der Oranje-Nassau- orde aan de geneeskundige leiders en ridderkruisen voor een aantal leden van het personeel. De heer en mevrouw Leh- mann, die een geheele ambulance hadden bekostigd, zouden begiftigd worden respec tievelijk met de ridderkruisen van Neder- landschen Leeuw en Oranje-Nassau. By zijn terugkeer in de residentie vond de Prins niet de besluiten, waarbjj de voorgestelde onderscheidingen waren ver leend. Onmiddellijk werden inlichtingen ingewonnen en toen vernam Z. K. H., dat de regeering niet bereid was. de door den Prins voorgestelde onderscheidingen te ver- leenen. Als gevolg daarvan meende Z. K. II. de leiding der huldiging in andere handen te moeten leggen. Welke de motieven zyn geweest voor de regeering om de onderscheidingen niet to verleenen, is ons onbekend. Aan het Centraalbure au de Staatsspoorwegen te Utrecht is aanbesteed het gedeeltelijk afbreken en weder op bouwen van het hoofdgebouw op het station Bodegraven. Begrooting f23,440. Ingekomen 8 biljetten. Laagste inschrijver J. van Kempen, te Nijmegpn, voor f 23,361. Voor het maken van den onder houw voor een draaibrug en een vaste over spanning met bijkomende werken ten be hoeve van de vernieuwing van de ryksbrug over de Dintel te Dinteloord, raming f 54,500, was laagste inschrijver de heer M. Visser, te Papendrecht, voor f 53,679. By de a.s. Statenverkiezing i het kiesdistrict Gorinchem zal de vrijzinnige party candidaat stellen de heeren Mr. V. G. A, Boll (aftredend) en W. de Vries Robbé, beiden te Gorinchem. De plaatselijke R.-K. Kiesver eniging te Gouda heeft j;j. Dinsdag na breedvoerige bespreking met algemeene stemmen besloten, terug te komen op het de vorige vergadering genomen besluit om Dr. A. C. A. Hsffman candidaat te stel len voor de Provinciale Staten, en het voor stel om den «pen komenden zetel aan de antirevolutionaire party over te laten te steunen. Naar aanleiding* van het 50- .arig bestean der Weeaguichting te Neer- >osch, walk feit ditmaMjtfihet jaarfeest den herdacbi. 'tan gevormd met het doel in' samenwerking met anderen den stichter, den heer Joh. van 't Lindenhout, op dien dag te huldigen en van hun dankbaarheid te doen blyken. Ter handhaving vaa de rech ten der openbare school heeft ziehteSneek, op aansporing van de afdeeling aldaar der Vereenigiug „Volksonderwijs", een comité gevormd, bestaande uit de besturen der afdeelingen aldaar van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den Bond van Neder- landsche Onderwijzers, het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap en de vereenigYsg Volksonderwijs". De bedoeling is een krachtige beweging te voeren tegen de voorgestelde wijziging van art. 192 der Grondwet, waardoor het bijzonder onderwijs regel en bet openbaar onderwys slechts aanvulling tou worden. *Alblas®erwaard en VUfheeren- landen, 16 Mei. De handel io kaas was deze week redeljjk, de prijs vast. Boter, met goede vraag, zonder prysverandering. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 26 k f 30, zware partyen tot 32 per 50 K.G. Goêboter f 0,66, weihoter 0,55 per l/s K.G. Na het zonnige, scherp drogende weder der laatste dagen wordt voor alle vruchten en gewassen wéér verlangend uitgezien naar een buitje regen. De bieten beginnen alom goed boven den grond te komen. Benschop, 16 Mei. De ingeschrevene voor de militie, lichting 1914, C. J. Klever, student in de Godgeleerdheid, is door Ge deputeerde Staten voor - 1 jaar vrijgesteld van militiedienst. Voor de vacante betrekking van onder- 'ijzeres aan de openbare lagere school no. 2 alhier hebben zich 14 sollicitanten aan gemeld. In de door het bestuur van het Water- .chap „Benschop" opgemaakte aanvullings- begrooting voor ltHÏH# de omslag, welke aanvankelijk geraamd was op f 4 per H. A., met f 0.50 per H. A. verhoogd en alzoo nader bepaald op f 4.50 per H. A. By beschikking vanden Kantonrechter te Schoonhoven is, met vernietiging der beslissingen van Burg. en Weths. dezer gemeente, bevolen de mnen van A. Middel- coop en B. L. van den IJssel alsnog op de kiezerslijst voor 1913 te plaatsen. Bergambacht, 15 Mei. In de plaats van den heer J. Potuit, die wegens ouder dom heeft bedankt, is tot heemraad van den polder Bergambacht gekozen de heer A. Benschop Czn. Glessendam, 15 Mei. By de op heden gehouden aanbesteding van het verbouwen van 3 scholen werd ingaschreven door: Voor perceel 1 (school in wyk B) Gebr. de Geus f 5775, J. W. van der Meyden f 5498 en K. A. den Breejen f5479; voor perceel 2 i school in wijk C) J. W. van der Mejjden I' 4975, K. A. den Breejen f 4889 en P. Kroon Jr. f 4350; vooi perceel 3 (wyk A) W. van der Haven f 773,75, J. Zanen f 765 en A. de Zwart f 755. Voor de massa werd ingeschreven door K. A. den Breejen voor f 11.111,40 en J. W. van der Me(jden voor f 11.200. De gunning is in beraad gehouden. "Gteasen-Nieawkerk, 15 Mei. De schietoefeningen tot verhooging van 's lands weerkracht zyn hedenavond aangevangen met 34 deelnemers. Giessen-Nieuwkerk, 15 Mei. Dr. W. Rensen alhier is benoemd tot gemeente geneesheer in wyk A der gemeente Har- dinxveld. •Gieasen-Oudekerk, 16 Mei. In de laatstgehouden vergadering van ingelanden van den polder Giessen-Oudebovenkerk werd de rekening vastgesteld. De inkom sten bedroegen f 1334,53>/9, de uitgaven f 974,39l/szoodat er een goed slot was van 360,14. De begrooting werd vastgespeld in inkom sten en uitgaven op f 1266,14. Omtrent den Zandweg werd besloten niet in te gaan op het voorstel van Burg. enWeths. Wil de gemeente den weg verbeteren, dan zyn de ingelanden wel geneigd een jaar- ljjksebe bijdrage te geven. Niet evenwel wanneer de kosten f 18000 bedragen, gelijk volgens de begrooting van den gemeente architect het geval zal zyn. Goudriaan, 15 Mei. Mejuffrouw Slob alhier is met ingang van 19 Mei aan gesteld als tydeljjk onderwijzeres te Brand wijk. Jaar*veld, 15 Mei. De ingeschrevenen voor de militie, lichting 1914, C. Brokkinf en J. Hoogendoorn, zyn door den Militieraat vrijgesteld wegens broederdienst. De voor deze gemeente vastgestelde kiezerslijst 1913—1914 bevat de namen van 260 kiezers voor de Tweede Kamer, 260 voor de Provinciale Staten en 175 voor den Gemeenteraad. ♦•Lekkerkerk, 16 Mei. In een j.l. Dinsdagavond alhier gehouden vergadering van het comité van vrijzinnige kiezers zyn tot leden van de Provinciale Staten gekozen de heeren H. J. Nederhorst te Gouda, C. vau der Giessen te Krimpen a/d IJssel kiezerslijst 1913—1914 bevat de namen vau 326 kiezers voor de Tweede Kamer, 320 voor de Provinciale Staten en 237 voor den Geroeenlenad. •Meerkerk, 15 Mei. Voor de lichtere kaas besteedde mep in deze week tot f 27 voor laiddelmatige soort tot f28 per 100 ve K.G. De handel was traag. Nieuverkerk a/d IJgeel, 15 Mei. landbouwers uit deze gemeente hebben een request, voorzien van 70 handteekenin- g(".ouden aart den Commissaris der de provincie Zuid-Holland, iomnginiu de provincie £inü-Hoilana, verkrü»®», a- ontheffing te^wfllen verJ^nen^Jan" hel *'4 water te' gooien. De heer Van Rys klaagt over het voet ballen op Zondag. Hij vraagt of er niets aan gedaan ka'u worden door een politie- verbod betreffende hét vangen van mollen. In een vergadering van de coöpera tieve broodbakkerij „Ons Belang" alhier i9 besloten een afdeeling „Winterzorg" op te richten tot het gezamenlijk inkoopen van brandstoffen. De contributie zal door een, door het bestuur aan te wijzen, bode wekelijks worden opgehaald. Het bedrag zal door de leden zelf worden bepaald. Ongeveer 30 leden hebben zich aangesloten. - Tot keurmeester alhier is benoemd heer Van Garieren, te Gouda. Waddtnxveen, 15 Mei. Zekege D. T. had met zijn broer woorden om een fiets. Hy wilde Zondag eens gebruik maken van vervoermiddel en vervoegde zich aan wowing van zyn broer. Deze, niet van het bezoek gediend, ontving'hem gewapend met zyn geweer, dat hy als landweerplicbtige huis beeft. Hierover verstoord, nam T. een revolver, die hy wel niet met goede bedoelingen bü zich zal hebben ge stoken, en schoot daarmede. Het schot miste, want juist deed zyn broer de deur dicht. Hierover verwoed, loste hij nog een 50-tal schoten, echter zonder iets te raken. De politie, van een en ander verwittigd, heeft den dader 's avonds te Moefcapelle 1 gearresteerd_en hein naar hier overgebracht. Jaarna is hy naar Rotterdam getranspor teerd, alwaar hy over zyn daad kan na denken. D. T. heeft nog aan de politie medegedeeld, dat het brandje bij zyn broer J. T. aan de Jan Dorrekenskade door dezen zelf was aangestoken. De politie stelt hieromtrent een onderzoek in. De rekening van den polder „Bloemen- daal" over 1912 bedraagt in ontvang f 15348,31 en in uitgaaf f 14974,86, en sluit derhalve met een batig saldo van f 373,45. De door het bestuur opgemaakte be grooting voor dit jaar bedraagt in ontvang en uitgaaf f 9235,92Vs, met een omslag van f 5 per hectare. De belastbare oppervlakte van den polder is thans 1215,49,50 H.A. Aan het postkantoor alhier werd ge durende de maand April 1913 ingelegd f 6286.771/s, terugbetaald f4621.06tt. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1351 K. Schouten Hoogendijk te Woerden De afgevaardigde ter centrfcle vergauernq te Gouda, de heer D. A. Oskam, zal aldaa met deze candidateu uitkomen. ••Lopik, 15 Mei. De ingeschrovene voor de militie, lichting 1914, A. G. D. Verweij, is door den Militieraad vrygesteid wegens broederdienst. -- De voor deze gemeente vastgestelde Een verzoek van de spuitgasten aan den Groenenweg, om 25 cent uurloon te ver krijgen, wordt met het oog op de staging der loonen ingewilligd. In een geheime zitting worden de reclames tegen den hoofdelyken omslag en het kohier der hondenbelasting behandeld. By de rondvraag klaagt de heer W. van de Weerdt over het water in de Bosch gracht. De. voorzitter zegt dat de toestand ai verbeterd is door het iulaten van IJssel- water. Afdpende verbetering is niet te verordening of door handhaving van de Zondagswet. De voorzitter antwoordt, dat dit met be hoort tot de competentie van den raad. Hij meende evenwel dat achtér in den polder, dus niet aan den openbaren weg, niemand er eenigen last van had. Hy is niet voornemens het voetballen le ver bieden, maar zal toch zorg dragen, dat niemand 'er werkelijk last van ondervindt. Op de Woensdagavond gehouden veiling waren aangevoerd 2597 kippen- en 177 eendeneieren. De pryzen der eerste liepen van f 3,80 tot f 4,15, die der laatste van f4 tot f 4,15 per 100 stuks. Verder waren 9 kazen aangevoerd, welke verkocht werden voor 30 31 cent per pond. De vorige week was zekere de R. uit -ichting te Gouda weggeloopi Na lang zoeken bleek hij by D. J. albi REGHT8ZAKEN. - Het Kantongerecht te Gouda heeft legen A. de K. en P. J. de K., touw slagers te Moordrecht, van wie de laatste alleen was verschenen, wegens arbeid van een minderjarige f 4 boete subs. 4 dagen hechtenis geëischt. zyn intrek te hebben genomen. Vandaar werd hy echter weder medege nomen naar Gouda. Dinsdagochtend om streeks kwart over zes uur bleek hy weder te zijn ontvlucht. Hy had daartoe het slot van een deur verbroken. Aan personen, ook in de inrichting werkzaam, had hjj verteld naar den klompmaker J. J. te zullen gaan, om daar werk te vragen. Uit een ngesteld onderzoek bleek, dat hy er niet was geweest. Ook by andere menschen werd naar hem gevraagd, doch niemand kon inlichtingen geven. De politie stelt een onderzoek in. (D. v. G.) De gemeenteveldwachter alhier heeft op den avond van Tweeden Pinksterdag 6 processen-verbaal wegens fietsen zonder licht opgemaakt. ••Willlge-Langeralc, 15 Mei. De in geschrevenen voor de militie, lichting 1914, A. de Gier en J. W. Goedhart, zijn door den Militieraad vrygesteid wegens broederdienst. De voor deze gemeente vastgestelde kiezerslijst 1913—1914 bevat de namen van 204 kiezers voor de Tweede Kamer, 199 voor de Provinciale Staten en 151 voorden Gemeenteraad Penrgum, ^5 Mei. De landbouwer A. Maat vond deze week, toen hy ging melken, één zyner koeien in een sloot verdronken. Hedenavond had voor het Diaconie- Armbestuur bij de Ned. Herv. Gemeente van Giessen-Oudekerk en Peursum dejaar- lyksche verpachting plaats van 3 perceelen hooiland onder deze gemeente. Pachters waren de-tieeren M: Timmer, H. den Toom en C. van den Dool, respectievelijk voor f 30, f 38 en f 40. ♦♦Polsbroek, 16 Mei. Burg. en Weths. dezer gemeente hebben aan J. Zuidervliet alhier verlof verleend voor den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan sterken drank in het perceel, plaatselyk gemerkt no. 26 alhier. De Minister van Oorlog heeft aan den verlofganger W. G. van Dyk alhier vergund om zyn herhalingsoefeningen in plaats van 16 Juni a.s. dosgewenscht op 6 October a s. te volbrengen. Zevenhuizen, 15 Mei. Woensdag ochtend vergaderde de gemeenteraad. Afwezig was de heer L. C. Paul. Na de opening en het lezen der notulen werden ter tafel gebracht: 1. Het verslag over den toestand der gemeente. Ter visie. 2. Het verslag ingevolge de Woningwet, Ter visie. 3. Eenige af- en overschrijvingen. Goed gekeurd. 4. Een verzoek van mejuffrouw J. Dykstra om ontslag als verloskundige, wegens haar benoeming eldars. Het ontslag wordt ver leend, na een zeer waardeerend woord van den voorzitter over haar arbeid. Daarna wordt behandeld het verzoek van den Eendrachtspolder tot berging van archief- en geldswaarden in de kluis der gemeente. Dit verzoek wordt ingewilligd, tegen een vergoeding van f 25 per jaar, mits een lijst wordt overgelegd van de te bergen stukken. Een der leden wilde de kluis gratis afstaan, KERKNIEUWS. Ds. F. C. Willekes, Ned. Herv. predikant te Someren en Lierop, hoopt naar „de Rott." verneemt, Zondag 25 Mei a. s. afscheid te nemen van zijn tegenwoordige gemeente en Zondag 1 Juni zyn intrede te doen by de Ned. Herv. Kerk van Hendrik- Ido-Anibacht, na vooraf bevestigd te zyn door den consulent, Ds. A. H. de Klerk, van Ridderkerk. Waddinxveen, 15 Mei. Zondag werd van den kansel afgekondigd, dat Z. D. H. de Bisschop van Haarlem eervol ontslag als Kerkmeester heeft verleend aan den heer W. Kors, terwyl als zoodanig is be noemd de heer J. van Stein. (N. Z.-H.) GEMENGD NIEUWS. De Reederij op de Lek heeft op de beide Pinksterdagen 11586 passagiers vervoerd. Als een bijzonderheid kan hierby worden vermeld, dat de booten „Reedery op de Lek no. 5" en „Reederty op de Lek no. 3", welke Tweeden Pinksterdag resp. te 5 uur en te 5.30 uur van Schoonhoven naar Rot terdam vertrokken, uit eerstgenoemde ge meente ongeveer 600 passagiers te ver voeren kregen. De Stoombootreederij „Fop Smit Co." heeft op de Pinksterdagen 28109 passagiers vervoerd. De eigenaar van de Francis- kanerbrftu, in de Warmoesstraat te Amster dam, is het slachtoffer geworden van een reeks diefstallen, door zyn buffetchef en een kellner gepleegd. Een nieuw benoemde kellner ontdekte, toen hem de opdracht was gegeven om op te letten, dat de buffetchef elkens aan zijn medeplichtigen kellner een hoeveelheid koperen wisseipenningen over handigde, waarmede de kellners gewoon zijn aan het buffet te betalen. De patroon deed nu aan de andere kellners koperen penningen geven, die een kleinig heid afweken van die welke de verdachte kellner kreeg. By de inwisseling bleek het bedrog en beiden hebben- ten slotte, naar het „Hbld." meldt, bekend. De heer Harig begroot de schade door hem geleden op ongeveer f 1500. Een dame te 's-Gravenhage had ruzie gekregen met haar dienstbode. Zy beschuldigde haar van oneërlykheid en zegde haar den dienst op. Het meisje ontstak hierover zoodanig in woede, dat zy de dame met een mes te lyf ing en haar daarmede ernstige verwon- lingen aan den hals en 'de armen toebracht. Daarna holde ze de straat op, doch werd door de politie gegrepen. By het verhoor gaf zy eerst voor dat een bezoeker den aanslag zou hebben gepleegd, doch later viel zy door de mand en bekende. De dqme ligt thans in ernstigen toestand in het Ziekenhuis, doch men hoopt haar in 't leven te kunnen houden. - Woensdagmorgen is indeTwee- molentjesvaai t naby Delft het lyk gevonden van de sinds Zaterdag j.l. verdwenen 22- jarige dochter van den werkman Van der B., uit de Donkersteeg te Delft. De 12-jarige H. de B., uit Dor drecht, is Woensdag by Papendrecht uit een motorboot gevallen en verdronken. Het lyk is opgehaald. Woensdagmiddag had te War- fum een hoogst treurig ongeval plaats. De jonge knecht H. K. van den landbouwer Van Bruggen was met een span paarden en een zware yzeren rol op het land werk zaam, toen de paarden op hol sloegen en de 16-jarige bestuurder II. K. in een sloot onder het zware blok geraakte. Hy was byna onmiddellijk dood. - Treurig voor zyn arme moeder, die hy medehielp den kost te verdienen en wier levensomstandigheden buitendien reeds verre van gelukkig zyu. Door gepraat van buren is de Colitie te Utrecht tot de ontdekking ge- omen, dat de vader en de broeder van een ongehuwde moeder haar met Pinksteren geboren kind gewurgd en daarna in het water geworpen hebben. Het lijkje is op gehaald. De vader, de moeder en de broeder van de moeder zyn aangehouden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3