V RIJWIELEN Automobielen. Benzine en Olie. Lekkerkerk. II JOS.VANVEEN, MI-W en Mi-Roms. Firma F. DAIHElll, Een Mwiam Liitzager. DIENSTBODE. Een nette Dienstbode. een nette DIENSTBODE. Houtverkooping A. A. van-de BUNT, Haven 21, Schoonhoven, itestantGnDoDd te Gond-, Zilver- en Koperbrons Coöperatieve Spaar- jn Voorschotbank 9 9 es CD Ai Z Specialiteit inJAPONSTOFFEN. A. VAN IPEREN, Rechtszaken. L. C.Groeneveld Jz., L.v. ZEVENHOVEN, GOOD A,— GROOTE JANS! gevestigd te Schoonhoven, Veerstraat N°. 12, MANUFACTUREN. Dienstbode Koloniale Waren, Comestibles, Delicatessen enz. CROOTE SORTEERING. Openbare Verkooping te DORDRECHT, Vervolg der Nieuwstijdingen. Remonstr. Geref. Gemeente G. B. VAN BA AREN, Eiken-Spaakhout. AUTOMOBIELEN, Algemeene V ergadering groot-ammers, H-E. Wielrijders! ANTON COOPS, MAANDAG 19 MEI 1913, „De Groote Boer" te Lekkerkerk. Gelegenheid tot Debat. voor SCHOONHOVEN en Omstreken, Hoofdsteeg 28, Goudsche Wagenstraat 43, Steeds het NIEUWSTE voorhanden. MOUSSE LINES. BATES-BANDEN, MICHELIN- in alle merken, groote voorraad. Bericht van Inzet. Bergambacht, HUISHOUDSTER, DIENSTBODE, Te koop aangeboden: tdtff Een zes-jarig PAARO Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakkerij Lange-Ruige-W eide, PUDDINGPOEDERS. JAMS. LIMONADES. Ouderkerk a/d IJssel, Brandkasten: Haarden: Vulkachels: Fornuizen: Petroleum-en Gaskachels: Ledikanten Machines Etalagekasten: Sportkarren, Kinder- en Pnppenwagnu: Schaatsen Efi, 9-jarige L. van den B., wo nende aaneen Dort schenst raat weg te Rotter dam, ging Woensdagavond aan den Groenen Hilledjjk bjj de baïte van de Rotterdam- scbe stoomtram op een treeplank zitten van dé' atoQpjtrym, toen deze daar stopte. Toen de tram aoor een bocbt reed, viel hjj van de treeplank en kwam onder den wagen terecht. Beide beeaea «werden den jongen afgereden en toen een geneesheer ter plaatse kwam, ken deze slechts den dood constateren. Donderdagochtend reed de 16- jarige kantoorbediende M. G. O. te Rotter dam per fiets van de ouderliike woning naar het kantoor van de firma R. S. Stokvis Sc Zonen Ltd. op den Westzeedjjk, waar bij werkzaam is. Op den Westzeedjjk is hjj, toen hy achter zich zag, tegen motorwagen 147 van ijjn 7 der electrische tram aange reden. Hij werd mei zjjn fiets tegen de straat geslingerd, brak zyn schedel en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hy by aankomst overleed. De heer '3. van Marle te Apel- doorn, die van zich heeft doen spreken door zjjh actie inzake de erfeuis-quaestie- Pieter Teyler van der Hulst, is door de politie naar het krankzinnigengesticht te Zutphen overgebracht, waarin hy is opge nomen ter observatie. Ruil van vrouwenWoensdag ontstond er, zoo meldt „Het Huisgezin", in Den Bosch een heel relletje tusschen een paar woonwagenfamilies, die met hun nol- Jende woningen buiten de stad gelegerd waren. De mannen hadden namelijk een yu.il "Ulllzlf" I -]■-r.BH-ili- r i 11)1 -fan de» -amföt" tow overnemen en vice Vi-fïa De eene Eva's dochter scheen hoogpp in waarde te zyn dan de andere, althans een der mannen moest op zyn vrouw zeven stuivers toegeven. De fortuinljjk# i uiler zette de zeven stuivers om in jenever. Erger werd het echter, toen de vrouwen van den ruil niet wilden weten. Toen gingen de poppen aan 't dansen en ontstond er een hooggaande ruzie, waarby het tot handtastelijkheden kwam. Erger ongelukken gebeurden er niet en dö heele zaak liep met een sisser af. Beide model-echtgenooten hielden per slot van rekening elk zijn eigen betere helft. Twee Deensche meisjes kwa- men Woensdag uit Kopenbagpn te New- York aan en drongen er bij de irnraigratie- cpramissie op aan "haar onmiddellijk naar Winona in Minnesota te laten vertrekken. Haar grootvader had daar gewoond en beiden by testament een.flinke lap besten bouwgrond vermaakt, op voorwaarde dat zjj binnen dertig dagen na aankomst te New-York getrouwd zouden zyn met een jongen man uit de streek waar 't land ligt. De oude zonderling heeft er nog de be slissing bijgevoegd dat het land niet eerder haar eigendom wordt, voor zjj kinderen hebben. Wanneer na vjjf jaar een van beiden een kind heeft en de andere niet, moet de kinderlooze de helft van baarland aan de andere afstaan. Krjjgen geen van beiden kinderen in die vjjf jaar, dan wordt een neef eigenaar van het land. Beide meisjes vertrouwen echter dat zy de voor waarden zullen vervullen. Postkantoor Schoonhoven. LIJST van onbestelbare BRIEVEN en BRIEFKAARTEN, van hier verzonden gedurende de le helft der maand Mei 1913: R. Kleijn, Schoonhoven, Nieuwstr. 25a. Kot». Aan de afzenders wordt verzocht bun adres op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze by onbestelbaarheid aan hun kunnen teruggegeven worden. Afloop van publieke verkoopingen van onroerende goederen. De 16.93.56 H.A. wei-, hooi- en bouw land onder Araeide en Meerkerk, op IJ» Mei j.l. publiek verkocht ten overstaan van No taris Sichterman te Meerkerk, in 9 perceelen aan diverse personen, brachten op f29.900. Een huis en erf aan den Achterweg te Ameide deed f 2000. Kooper was de heer C. Tuytelj te Groot-Aramers. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 10 Mei. fBy Koninklijk besluit van 2 dezer is aan de gemeente Schoonhoven ver leend een voorschot uit 's Rijks kas tot een bedrag van ten hoogste f 15611.75, ten einde genoemde gemeente in staat te stellen tot voldoening van de koopsom van terreinen, aangekocbl in het belang van een stelsel matige uitbreiding van de gemeente. f Gedeputeerde Staten «Tezer Provincie hebben aan de ingeschrevenen voor de Militie G. Th. Driesen en B. G. de Lange, van de lichting 1914, voor een jaar vrijstelling van den dienst by de Militie verleend, als zijnde student m de godge leerdheid. f ,Onze vroegere stadgenoot de heer A. van Harberden, thans sergeant- ziekenopzichter in bet Militair Hospitaal te Breda, heeft Woensdag te Arnhem het diploma van den Ned. Bond voor Zieken verpleging behaald. f De rekening en verantwoor ding der Gezondheidscommissie gezeteld te Schoonhoven over het jaar 1912 bedraagt in ontvang f 1185,12, in uitgaaf f 1022,55 en sluit alzoo met een goed slot van f 162,57. Onder de ontvangsten zyn opgenomen het batig slot van het vorig dienstjaar ad f 374,37, de bijdrage van het Rijk iu de toelage voor dnn secretaris ad f 400, en de bijdragen van de verschillende gemeen ten ad f 410,75. De uitgaven zijn als volgt gespecificeerd toelage aan den secretaris f 500, reis- en verblijfkosten f 283, schryf- en bureau behoeften f34,27, drukwerk en advertentiën f 60,60, kosten van te verrichten onder zoekingen f 128,68, verschillende uitgaven f 16. t Burgemeester en Wethouders hebben, in verband met de beerschende kinkhoest-wpidumie, de hoofdeo-der openbare lagere scholen no. 1 en no. 2 gemachtigd om kinderen, die van dezen hoest te Ijjden hebben, (ydelijk van de schooi te verwijderen. f Naaw wy uit goede bron verne men zal het korps Schoonhoven van het Leger des Heils worden opgeheven. A. s. Zondagavond wordt de afscheids bijeenkomst gehouden, onder leiding van kapitein Klaassen. f In de maand April zjjn in deze Semeente geslacht: 19 runderen, 2 kalveren, varkens en 5 schapen. Ingevoerd werden 110 K. G. vleesch en 2 kisten spek. Afgekeurd voor invoer wer den 2 runderen en 1 varken. t A.s. Zondag speelt oen elftal der Schoonhovensche Sportclub aan den Hem tegen de Rotterdamscbe voetbalvereeniging „Velocitas". In verband met het uur van vertrek der Rotterdammers zal de wedstrijd om 1 uur aanvangen. t Dinsdagmorgen geraakte de 7-jarige S. P. by het visschen in de Lopiker- wetermg. De veehouder V., die bet ongeval bemerkte, bracht den reeds bewusteloozen drenkeling weer op liet droge, waarna de hulp van Dr. J Groesbeek werd ingeroepen. Het bewustzijn keerde toen spoedig terug. f Hedenmiddag geraakte de vrouw van J. W. by het scheppen van water door uitglijden in de Haven. Enkele schippers hielpen haar op het droge. Bij Koninklijk besluit van 13 dezer is, met ingang van dien dag, benoemd tot assistent aan de Rijks-seruminrichting te Rotterdam, Dr. K. Büchli, te Gouda, onder toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als tijdelijk assjstent van den districts veearts te 's-Gravenbage en als ryks-keur- ineester in bijzonderen dienst. Donderdagmorgen heeft H. M. de Koningin een bezoek gebracht aan de Tentoonstelling „De Vrouw 1813—1913" te Amsterdam. Na de lunch in het paleis op <jen Dam gebruikt te hebben, bracht 11. M.'s middags nog een kort bezoek aan de tentoonstelling, waarna zy om 3.35 uur weer naar Het Loo terugkeerde. De centrale a n t i re vol u tiona ire kiesvereeniging te IJsseistein heeft candi- daat gesteld voor de Provinciale Staten de heeren J. P. Kleinschmidt, Jhr. W. E. Bosch van Oud-Ameliswaard eu F. H. van Kempen, allen aftredend. sterdam naar 27e jairijjkscbe algemeene vergadering gehouden, onder leiding van den heer J. van Loenen Martinet. Deze opende de vergadering met een rede, waarin hij in de eerste plaats het 25-jarig jubileum van den algemeenen secretaris, den heer J. Bruinwold Riedel, herdacht, vervolgens een overzicht gaf van liet wedervaren der Maatschappij omstreeks een eeuw geleden, en ten slotte het streven der Maatschappij ten opzichte van het onder wijs en de volksschool uiteenzette. Aan het verslag van het hoofdbestuur aangaande den staat der maatschappij en hare verrichtingen gedurende het jaar 1912—1913 wordt het volgende ontleend: Het aantal departementen en leden is in het afgeloopen jaar wederom toegenomen. Bedroeg het aantal departementen op i October 1912 290, met 14.706 gewone leden en begunstigers, 672 buitengewone, 10 vereeniging-, 161 eere- en 20 algemeeue leden volgens de laatst ontvangen op gaven was het aantal departementen op 1 Maart 1913 299, met 15.159 gewone leden en begunstigers, 733 buitengewone leden, 10 vereeniging-, 158 eere- en 19 algeraeene leden. Telt men de gewone, buitengewone en vereenigingleden by elkaar, dan blijkt bet totaal op 1 Maart 1913 te zyn 15.902, d.i. 642>'meer dan op 1 Maart 1912 en 1511 ragflp dan op 1 Maart 1911. Wnm^ De rekening sloot met een flvmeelig saldo van t 8.427,761/0. In de begrooting was dit geraamd op f 23.700. Het kapitaal .der maatschappij bedroeg op 30 Juni 1912 f 324.517,27. In Augustus werd ontvangen het legaat van f 10.000, door mejuffrouw A. C. C. van Brake], te Oudenrijn overleden, aan de maat schappij vermaakt. 18 Februari 1913 overleed mejuffrouw Jacoba Keiler van Hoorn, die bet vrucht gebruik had van f 48.000 £l/g pet. inschrijving Grootboek, als legaat uit de nalatenschap Hamelberg. Van af genoemden datum komt nu Ve deel van deze inschrijving in vollen eigendom aan de maatschappij, terwijl de overige doelen komen aan de vereenigingen, welke, met de maatschappij als erfgename, in de nalatenschap Hamelberg gelijkelijk deelen. Heï hoofdbestuur besloot, een stelselmatig onderzoek in te stellen omtrent alle Nuts- spaarbanken, in hoeverre zy thans regle mentair good zijn ingerichtde resultaten daarvan zullen in het volgend verslag kunnen worden medegedeeld. De maatschappij bleef ingOsöbreven als Iltt. der Lichtbeeldenvereeniging. Er kwamen 60 aanvragen in van 43 departementen, welke 110 verzamelingen lichtbeelden vroegen en verkregen, welke 68 seriën met en 42 zonder tekst bevatten. Op de ïq April 1911 verschenen uitgave van het Nederlandsch Volksliederenboek zal spoedig een negende editie moeten voigen. Intusschen kwam de commissie van samenstelling voor het Nederlandsch Volks liederenboek tweede bundel in Januari j.l. met haren arbeid gereed. In dit dienstjaar werd wederom een ruim gebruik gemaakt van de gelegenheid, den departementen aangeboden, oin door sprekers, daartoe door het hoofdbestuur uitgenoodigd, voordrachten te doen houden over onderwerpen, welke, in overleg met de sprekers, door bet hoofdbestuur worden vastgelegd en die in verband staan met het streven der maatschappij. Uit het vjjfde jaarvers tag en de jaar rekening van de „Nutscom missie voor de reizende bibliotheken" blijkt, met hoeveel ijver deze commissie voortgaat te werken. Omtrent de 94 kisten, elk met 100 boeken en een bij behoorenden afdeelingscatalogus, in October 1912 verzonden, is in Januari een verslag door de plaatselijke boeken- beheerders ingezonden, waaruit bljjkt, dat in de 94 plaatsen, waarbeen deze boeken gezonden zijn, tot 1 Januari 1913 waren: 3106 lezers, die in de njgeinojmn# maandea 18.812^ verschillende boeken vroegen. Een drietal nieuwe departementen werden opgericht in dorpen, waar deze bibliotheken het pionierswerk hadden verricht. De accountantsdienst by de Nutsspaar- banken werd met 1 Juli 1912 ingevoerd. By liet opmaken van dit verslag waren 30 Nutsspaarbanken hy den accountantsdienst aangesloten. De vereeniging betreffende het waarborg fonds zal eerst kunnen worden opgericht, nadat f 90.000 in bet stamkapitaal zal zyn toegezegd, zoodat, met de uit de algemeene kas der maatschappij alsdan beschikbare f 10.000, het benoodigde bedrag ad f 100.000 verzekerd ia Zoodra dit bet geval bljjkt, zullen de deelnemers in het stamkapitaal en de toe getreden Nutsspaarbanken worden opge roepen, om de vereeniging op te richten. Intusschen isx^ nog niet veel kans, dat dit spoedig zal kunnen geschieden. Immers, nog altyd hebben zich niet meer dan 8 Nutsspaarbanken by dit fonds aangesloten, terwyl door niet meer dan 12 banken werd deelgenomen in bet stamkapitaal, tot een gezamenlijk bedrag vu^f 21.500. Des te meer werd hflHofdbestuur daarom verblyd door de toelWing van bet depar tement Rotterdam, dïFzelf geen spaarbank onder zijn instellingen telt, om f2000 in het stamkapitaal te willen storten, zoodra de overige f 88.000, nnodig om inet de toege zegde f 10.000 tot de algértieene kas de ver- eischte 1 100.000 te vormen, byeen zijn. De voorstellen van het hoofdbestuur ter verdere uitvoering en hernieuwing van vroeger genomen besluiten werden alle aan- genomen. Voorts werden aangenomen: Een voorstel van het hoofdbestuur, om bet de bevordering van het booger onder wijs in de paedagogiek aan onze universi teiten op te dragen ea daarvoor op de be- grooting 1913—'14 eea bedrag van f 1500 uit te trekken. Een voorstel van het hoofdbestuur, om ten behoeve van het 10e internationale woningcongres, in September te 's-Graven- hage te houden, een bedrag beschikbaar te stellen van ten hoogste f 300. Een voorstel van het hoofdbestuur, om op de begrootiag f 1000 te brengen voor ondersteuning van departementen ter zake van te houden volksvoordrachten met licht beelden over Ned.-Indië. Een voorstel van het hoofdbestuur om het te machtigen, reizend kook- en buis- houdouderwjjs in cursussen van ongeveer 3 maanden in 't leven te roepen en, op z(jnerzyds vast te stellen voorwaarden, be schikbaar te stellen voor de departementen, en voor dat doel op de begrooting uit te trekken f 1200. Een voorstel van de afdeellng Wirdum, dat het hoofdbestuur een reizende tentoon stelling van meubileeringen voor arbeiders woningen -zou organiseeren en zich de medewerking verzekeren van een deskundige, die bereid is, op verschillende plaatsen de tentoonstelling met een rede te openen en verder toe te lichten, Hiervoor werd f 300 uitgetrokken. Istaaude bezoek M vau Hossum aan jen hej,volgende Omtrent het vau Z.Em. kardim ons land vernee: «M vertrekken en» wbynltfk 5 Juli ip Amsterdam aau. Zondag 6 Juli zal dan ZVEm daartoe uitgenoodigd door de gezam«nlyke Eerw. directeurs van de zes mannen<rfdeelingen der H. Familie te Amsterdam, een plechtige foestvergadering der Broederschap komen bywonen. Deze feestvergadering zal gehouden worden in de St. VVillebrsrduskerk (aan den Amsteldjjk) des avonds tegen 7 uur, en is toegankelyk uitsluitend voor mannen en jongelingen. Aan ieder vin de leden der U. Familie zal een introduckekaart worden verstrekt, zoo dat daardoor ongeveer 5000 mannen en jongelingen bij de huldiging van onzen Hollandschen kardinaal zullen tegenwoor dig zyn. Een koor van 250 zangers, samen gesteld nit verschillende kerkkoren der stad, zal hy die gelegenheid de feestelijk heid door gezangen opluisteren. Het belooft een grootsche feestviering te worden. Naar uien uil betrou wbare bron verneemt z«l weldra een serie artistiek uitgevoerde prentbriefkaarten met voor stellingen uil Nederland'» Historie verkrijg baar worden gesteld, waarvan de opbrengst strekken zal ten bate van de algemeene weldadigheid. Deze voorstellingen zjjn genomeit naar Koninklijk origineelen, aanweaig in het Huisarchief, waartofi H. M. de KoniogiD, als blyk van wanne sympathie met het do«f" wer(j van den wagen bereidvaardig Haar toestemming verleende. Gouda, 16 Mei. De vrijzinnige kies vereeniging Burgerplicht" heeft Woensdag avond de heeren K. Schouten Hoogendyk te Woerden, C. v. d. Giessen Jr. te Krimpen a/d IJssel en H. J. Nederhofst Sr. te Gouda candidaat gefteld voor de Provinciale Staten. In de Maandag (9 dezer te houden ver gadering van de Centrale Liberale Kies vereeniging in het otstrict Gouda zullen de definitieve candidate» worden gekozen. In een Woenqdigavónd gehouden ver gadering heeft de R -K. Centrale Kiesver eeniging met 17 tegen 13 stemmen besloten, dat bij de a.s. verkiezingen voor de Pro vinciale Staten, wt 4:1,ij é<to antirevolutio naire zetel vrijkonl, géén R.-K. candidaat zal worden gesteld. Getracht zal worden, ook dezen zetel voor de antirevolutionairen te behouden. Met algemeene stemmen werd besloten de drie candidaten.daor de antirevolutionaire part jj te stellen, ove/r te nemen en te steunen. •Alblasaerdam, 14 Mei. Gedeputeerde Stateu hebben aan Johannes dt Wouter Ruiter voi»r ééu jaar i van dienst verleend, op grond van kost winnerschap. Op de scheepswerf vqorbeen Jan Smift Cz. alhier is de kiel gelegd voor een zeestooraschip, groot pl.m. 4000 ton, voor rekening eenar Rotterdamsche firma. Ameide, 16 Mek Dezer dagen vond de heer J. 't Lam zijn veulen in een sloot verdronken. •Bleskenagraaf, 15 Mei. De op heden van kracht geworden kiezerslijst 1913/T4 bevat de namen van 197 kiezers voor de Tweede Kamer, 197 voor de Provinciale Staten en 174 voor den Gemeenteraad. Het vorige jaar waren deze cjjfers respectievelijk 184, J84 en 164. Bleakensgraaf, 16 Mei. Tot mac^inist- bankwerker aan de Zuivelfabriek alhier is uit 30 sollicitanten feenoattd de heer E. P. Sinidt, te Maarsbergen. j De landbouwers W. Boer en J. Klomp alhier hadden elk een leelyk Schadepostje. Van beiden stierf plotseling een koe, nadat de dieren even tevoren nog gemolken waren en nog de gewone hoeveelheid melk hadden gegeven. Tijdens het melken waren de dieren nog goed gezond. Brandwijk, 16 Mei. Van den schipper H. alhier is deze w|ek het derde kind aan roodvonk bezwe>k®a| f §l>riel»ragge, T6 Mei. Al spelende viel een zoontje van A. Kasius Gz. in de Wiericke. Met hwlp van zjin broertje klauterde by spoedig weer op den wal. Glessemlam, 16 Mei. Tot onderwyzer (volontair) aan de Koningin Wilhelmina- school alhier, hoofd de beer G. de Zeeuw Mz., is benoemd de heer J. de Jong, opge leid aan de Christelijke Kweekschool te Gorincbem. 'Groot-Aininers, 16 Mei. Onder voor zitterschap van den heer G. Voorspuy Hz. is alhier een algemeene vergadering ge houden van de leden der vereeniging „De Oranjevriend". Ruim 30 leden waren aanwezig. Na voorlezing der notulen door den secretaris, den heer Johs. Kujjl, welke on veranderd werden goedgekeurd, -deed de penningmeester, de heer W. F. v. d. Wal, rekening en verantwoording, waaruit bleek, dat er een klein tekort was. Als bestuursleden weraen herkozen de heeren J. Kujjl en C. Tuytel. Op de vraag van den voorzitter, of ook in deze gemeente Neérlands onafbankelyk- heid feestelyk zou worden gevierd, werd met algemeene stemmen bevestigend ge antwoord. Bes loten werd het feest le vieren in de tweede helft van Augustus. Om het voor te bereiden werden, slaande de vergadering, eenige commissarissen aan het bestuur toegevoegd. Het EdelAchtb. bestuur der gemeente heeft reeds vergunning verleend om een lüst in de gemeente te laten cir- culeeren tot inzameling van giften ter bestriding van de te maken kosten. Binnen enkele dagen zal deze lyst circuleeren. Na behandeling van eenige huishoude lijke zaken sloot de voorzitter de ver gadering. In deze bijeenkomst, zeide hy, werd do»r alle leden met volle instemming besloten, dit jaar feest te vieren. Moge ook by alle inwoners der gemeente die geest bestaan, en mogen zjj dit toonen door ruime f;iften, om het feest, waarvan de aard ater zal worden vastgesteld, maar waarby in ieder geval kinderfeesten voorop zullen staan, zoo luisleryk mogeljjk te doen zyn. Als een bewys, dat in de Alblasser- waard zvVare kaas wordt gemaakt, kan dienen, dut by den heer B. Minkema, fa brikant van zuivelgereedschappen alhier, een vat in bewerking is, waarin een kaas van 96 halve Kilo's kan worden gemaakt. 'Kinderdijk, 16 Mei. Uit het comité ter viering van het onafliankelykheidsfeest is tot len voorzitter gekozen de heer W. de Graaff, tot 2en voorzitter de beer Adr. Kerkhof, tot secretaris de heer A. van de Haspel Jr., tot len penningmeester de heer L. Boele en tot 2en penningmeester de heer N. Wensveen Jr. Tn het eere-comité zyn voorloopig be noemd de heeren Jan Smit van Nieuw- Lekkerland, beschermheer, en L. F. J. van Vliet, eere-voorzitter. Aanvulling geschiedt later. •Krimpen a/d Lek, 16 Mei. In de Woensdagavond gehouden vergadering van de vryzinnig-democratische kiesvereeniging „Vooruitgang" werden candidaat gesteld voor de Provinciale Stalen de heeren: C. d. Giessen te Krimpen a/d IJssel, H. J. en K. Schouten Hoog. iTjic ie wóerneB In de plaats van de heer J. C. v. d. Linden, die als secretaris bedankt had, werd al3 zoodanig gekozen de heer A. C. Mijnlieff. Krimpen a/d Lek, 16 Mei. Woens dag j.l. is bet 12-jarige zoontje van M. Slingerland, werkzaam by den landbouwer A. Dogterom, te water geraakt en ver dronken. In de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Krimpen a/d Lek is besloten, de polderlasten vast te stellen op f 4,50 per H.A. By deze gelegenheid werden ook 'ver pacht twee perceelen hooiland, toebehoo- rende aan genoemden polder. Pachter van den Ooster-leidjjk werd de heer J. Broers voor f 6 en van een gedeelte kade, liggende onder Leltkerkerk, de heer A. Dogterom voor f 13. (R.N.) 'Lekkerkerk, 16 Mei. Het is voor bezitters van kippenkuikens een gevaarlyke tjjd, daar er verbazend veel ongedierte schynt te zyn. Hier vond men een paar kuikens dood, daar een paar, en zoo ging het voort. Nu echter zyn er by den heer T. Mudde 20 vermoord gevonden, men denkt door wezels. Goed sluiten is wel bet beste. Gisteravond ging het paard van den koopman J. S. te Schuagt er vandoor. S| _m geslingerd en bowserde zich aan bet been. Spoedig lag alles van den dyk. Het paard was ongedeerd, maar de wagen zwaar beschadigd. Met vereênde krachten bracht men alles weer op den beganen grond. Lexmoud, 16 Mei. In de laatstgehouden jaarvergadering van het suppletiefonds van de School met den Bybel brachten de secre taris en de penningmeester verslag uit, waaruit bleek dat geheel of gedeeitelyk .schoolgeld werd betaald voor 40 kinderen uit 17 gezinnen, tot een bedrag van f 216. Aan contribivtiën werd ontvangen f 171,55, aan collecten f 37, samen f 208,55. De uit gaven overtroffen dus de inkomsten met f 7,45. De aftredende bestuursleden,-de heeren H. F. den Hartogh eu J. Wink, werden herkozen. De eerste nam de benoeming aan, de laatste niet. In zyn plaats wera daarna gekozen de beer Jacob de Jong, terwyl het bestuur verder vermeerderd werd met een nieuw lid, den heer G. Scherpenzeel Pzn. Naar de „Albl. en Vjjfh." van wel ingelichte zyde verneemt zjjn ter vergadering yan het Hoogheemraadschap „de Vyfbeeren- ilSfi'Lïl Manden" de djjklasten voor 1913 vastgesteld vrysrelllng f 3 per H A en deoms|ag voor gemaal op f 3 per H. A. en de omslag voor gemaal op f 0.40 per H. A. Deze bedragen zjjn reeds gedurende eenige jaren geheven. Het polderbestuur van Lexmond heeft in zjjn vergadering met gecommitteerde ingelanden de rekening over den dienst 1912 behandeld en vastgesteld. De inkomsten bedroegen f 2392,OS'/a, de uitgaven f2062,59, het batig saldo derhalve f 329,49'/s. De begrooting voor 1913 werd vastgesteld in ontvangst en uitgaaf met een eindcjjfer van f 1975^W, met een omslag van f 2,40 per H. A. 'Nleuw-Lekkerland, 14 Mei. In dê Vrjjdag j.l. gehouden algemeene vergadering van het departement „Nieuw-Lekkerland" der Maatschappij *ot Nut van 't Algemeen" werd tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering te Amsterdam gekozen de heer C. van Holk, en tot afgevaardigde naar de disfrictsvergadeiing de heer B. Pot. Als commissarissen van de Spaarbank werden herkozen de heeren F. Smit en A. C. Roodttnburg en gekozen de heer A. de Jong. Tot bestuurslid van de bewaarscholen werd iu de plaats van den heer C. Eller, ■die de gemeente heeft verlaten, gekozen de heer Adr. de Jong. De verslagen van bet departement en der verschillende instellingen werden goed gekeurd. Heden had alhier de verkiezing plaats van "ten voorzitter, een heemraad en vjjf Secommitteerde ingelanden van den polder ieuw-Lekkerland. Herkozen werden als voorzitter de beer P. G. Hejjnis, als heem raad de heer Joh. Verhaar en als gecom mitteerde ingelanden de heeren J. T. Hejjnis, D. Meerkerk, C. L. Meerkerk en Abr. Verhaar, terwyl in de plaats van wjjlen den heer A. v. d. Beek gekozen werd tot gecommit teerd ingeland de heer A. Jansen. "Nleuwpoort, 16 Mei. De werkman B. van Wjjngaarden, werkzaam in de Centrale Guanofabrieken te Kralingsche Veer, had het ongeluk een zjjner voeten zóódanig te branden, dat hjj zich onder geneeskundige behandeling moest stellen en voorloopig zjjn werkzaamheden niet zal kunnen ver richten. 'OiMletvater, 16 Mei. De afdeeling „Oudewater en Omstreken" der centrale vrijzinnige kiesvereeniging in bet hoofd kiesdistrict Gouda heeft de heeren K. Schouten Hoogendjjk te Woerden, W. F. H. Regtdoorzee Greup te Schoonhoven en I. IJsel de Schepper te Gouda candidaat gesteld voor de Provinciale Staten. In de afgeloopen week zjjn uit Gro ningen en Friesland ruim 600 lamineren naar hier vervoerd, welke voor f ll'/a tot f 15 per stuk vlug werden verkocht. De 21 jarige J. M., bankwerker aan Be Machinefabriek „de Hollandsche IJsel" al hier, had dezer dagen het ongeluk met zjjn rechtiftliasd ia een boormachine te geraken, waardoor hjj zich zoodanig bezeerde, dat onmiddelljjk heelkundige hulp moest worden ingeroepen. Donderdkgnamiddag had het 3-jarig zoontje van den heer B. alhier het ongeluk Van de kade, waaraan de stoomboot „Esta fette" lag gemeerd, in den IJssel te vallen en onder de boot te schieten. Eenige dek- knechts, die het ongeval opmerkten, stelden dadelyk met haken pogingen in het werk om den kleinen drenkeling te redden, wat hun gelukte. Daar hef jongetje bewusteloos werd opgehaald, riep men zoo spoedig mogeljjk geneeskundige hulp in. Het mocht gelukken den drenkeling weer tot bewust- zjjn te brengen. Oudewater, 15 Mei. De toegangswegen tot deze gemeente, rfie langen -Wd, vooral dezen winter, in slechten toestand verkeer den, werden in den laatsten tjjd veel ver beterd. Reeds is de toestand van bet station af aanmerkelijk verbeterd. Burg. en Weths. zullen nu binnenkort aanbesteden het maken van een klinker- paardenpad op den Dam weg, waardoor de weg naar hier van Schoonhoven, Benschop en Polsbroek zeer zal verbeteren. 'BeeuwUlt, 16 Mei. Zondagochtend te ongeveer half twaalf waarschuwde een der zoons van bakker Konjjn, woonachtig in „de Tempel", zjjn vader dat er rook onder de dakpannen uitkwam. Bjj onderzoek bleek, dat de kleerkast in h/«nd stond. Door de brandende kleeren te dooven en de nog overblijvende uit de kast te halen, werden verdere onheilen voorkomen. De kap van het dak, die reeds vlam had gevat, werd met behulp vap H. W. door emmers water weder op temperatuur ge bracht. De jonge spreeuwen lagen ge braden in hun nest. De op 15 Mei vastgestelde en voor een jaar van kracht zfnde kiecersljjst dezer gemeente bevat de nappen van 563 stemgerechtigden voor de Tweede Kamer, 663 voor de Provinciale Staten'en 415 voor den Gemeenteraad. •Stolwijk, 15 Mei. L.l. Zaterdag, tegen d^ti avond, begon zich werking te ver- 1oonen in de landerjjen nabij den Spoordjjk, eenige minuten ten zuiden van de buurt schap Koolwjjk alhier. In den nacht vol trok zich het proces's morgens toch was het zand over een lengte van naar gissing 25 M. en een diepte van opgeveer f M. weggezakt, terwjji de bodemtM*n de Vaart er naast omhoog was gekomen en nu ge heel boven het water uitstak. Tal van, Be langstellenden hebben Zondag een kjjkje genomen van de veranderingen, die er hadden plaats gehad. Maandag is men met kracht begonnen aan het herstellen van den weg; menige trein zand heeft zjju w«g gevonden naar het weggezonken gedeelte emgeker zal de weg naar Gouda voor *de treinen spoedig weer vrjj zjjn. Vanmorgen om 2 uur gingen onze laatste kermishouJers en met hen de kermis ter ruste, enom 12 uur van middag was er van de heele kermis niets meer te zien dan het geraamte van de poffertjeskraam en het uitwendige van een speelgoed-dito. Al hetandere, de draai molen incluis, was schjjnbaar spoorloos verdwenen. De vroeger in heel de Krimpenerwaajd bekende en dopr bdel de Krimjienerwaard bezochte jStollsch'é Pinksteren" is voor dit jaar dus »feer "Voorbjj en afgeloopen, zonder dat men een wanklanft gehoord heeft. Ed dat, niettegenstaande zich Maandag tal van vreemdelingen by de kermisvierenden hadden aangesloten. Vroe ger, en in menige gemeente misschien nog wel, zou dat zeker tot raenigen twist aan leiding gegeven hebben; nu niets daarvan. De Ijjdeö veranderen en met hen de zeden, wat gelukkig ook bljjkt uit de groote ver mindering van het alcoholgebruik. •Streefkerk, 15 Mei. De op heden van kracht geworden kiezersljjst 1913/'14 bevat de namen van 302 kiezers voor de Tweede Kamer, 302 voor de Provinciale Staten en 290 .yoor den Gemeenteraad. Het vorige jaar waren deze cjjfers respectievelijk 305, 305 en 296. KE€HTSZAKESrfll De ArrondisseraentiNRecht- bank te Rotterdam beeft nog de volgende zaak behandeht; Do 28-jarige melkrjjdcr H. de B., wonende te Capefle a/d IJssel, had op 10 Februari inet zjjn met een paard benpannen wagen den getuige H. Mimrèhia aangereden. Deze reed op een rjjwiel; bekl. kwam vanaf de Delftsche poort en -feed in de richting van den Goudschensingel. Hjj zeide, zooveel mogeljjk naar rechts te hebben uitgehaald. Dr. J. Bouma had Minnema behandeld tot 4 Maart. M. had aan bet hoofd en aan hfet linkeronderbeen bloedende wonden en bad vier dagen het' bed moeten houden. M. verklaarde, dat beklaagde aan de linkerzjjde ruimte genoeg had gehad, muar hjj week naar rechts uit. Getuige diende een eisch tot schadevergoeding in. Be klaagde had na de aanrijding gezegd, dat hy alle schade voor zyn rekening nam. Juffrouw den Teuling had gezien, dat M. door den wagen gegrepen werd. Beklaagde reed hardaan beide kanten^as plaats ge noeg om uit te wjjken. De laatste getuige bevestigde dit; be- klaagde was het stuur over zjjn paard kwjjt ea reed veel te bard; de wagen slingerde. Eisch wegens het door schuld veroorzaken van zoodanig lichameJyk letsel, dat daar- door verhindering in de uitoefening van Beroepsbezigheden ontstaat, drie dagen ge- vèngenisstraf. Kantongerecht te Gouda. Zitting van 14 Mei 1913. De Kahtourechter veroordééfje: Wegens 's nachts fietsen zonder licht: F. P. te Zevenhuizen, f 1 subs. 1 week tucht school; A. K. te Waddinxveen, f 1 subs. 1 d.; A. Z. te Boskoop, f 0,50 subs. 1 d.; J. v. O. te Reeuwjjk, f 2 suBs. 2d.;D. v. G. te Boskoop, H. H. te Reeuwjjk en G. L. te Bergscheoboek, ieder f 1 subs. 1 d. Wegens het verkeer op den openbaren weg belemmeren: A. V. te Gouderak, vrijspraak. Wegens een op den openbaren weg ge plaatst voorwerp niet verlichten: L. B. te Zevenhuizen, f 3 subs. 2 d. Wegens dieren noodeloos pijnlijk ver voeren: J. H. te Nieuwerkerk a/d IJssel, f 10 subs. 3 d. Wegens niet'in het bezit zjjn van een arbeidskaart, ljjst en register: C. J. A. te Waddipxveen, driemaal f 5 subs, driemaal 2 d., mét vrijspraak van het onbewezen ge deelte der aanklacht. Wegens niet in het bezit zjjn van een erbeidsregister: A. P. te Waddinxveen, fl subs. 1 d. wegens in gesloten jachttjjd zich met geladen schietgeweer in het veMbevinden: J. S. te Reeuwjjk, f 5 subs. 4 dl, met ver beurdverklaring en bevel tot vernietiging van het geweer. Wegens pogingen aanwenden tot bet van gen van kieviten: K. v. R. te Reeuwjjk, f20 subs. 4 d., met verbeurdverklaringen bevel tot vernietiging van het net." Wegens zjjn kind niet geregeld de school laten bezoekenG. v. d. W., huisvrouw van P. L. te Reeuwjjk, f 10 subs. 10 d. i Wegens een hondenkar gebruiken zonder inachtneming van de voorgeschreven voor- schriftenK. a en 1. K. le Boekoop, ieder f 0,50 subs. ld. i j Wegens te Gouda de Groenendaal in draf beryden: J. de J. te Goudsrak, f 1 subs. l d. Wegens te Waddinxveen een trekdier aan een lantaarnpaal vastmaken: G. W. te Waddinxveen, f 0.50 subs. ld. Wegens openbare dronkenschap: A. A. te Waddinxveen, f 1 subs. 1 d.; J. v. te Moordrecht, f 1 aubs l d. Wegens idem bp *e herhaling: C. v. W. te Waddinxveen, 1 dag hechtenis en 6 maan den plaatsing in een Bjjksserkinricbting. KKKHMKIWS. hj Ds. W. L. Milo te Vianen heeft een beroep ontvangen naar de Gereformeerde Kerk te Ooster-Nykerk. 'Krimpen a/d Lek, 16 Mei. De op Pinksteren in de Ned. Herv. Kerk gehouden collecte voor de zending beeft f 17,24 opge bracht. "Nieuwpoort, 16 Mei. Van verschil lende zjiden hebben we hel gedurende de laatste Jaren hooren bejammeren, dat in het flinke kerkgebouw der Ned. Herv. Ge meente, waarin de Nieuwpoorters zich mogen verheugen, geen orgel aanwezig is. Doch steeds was het bjj klagen gebleven. Toen nu in den loop van het vorig jaar de Gemeente een nieuwen predikant kreeg, bleek ook deze zich zeer voor een kerkorgel te interesaeeren. En toen Ds. H. P. Fort- gens zich alhier had gevestigd, was dan ook een zjjner eerste werkzaamheden te onderzoeken, of er mogelijkheid bestond in het bezit van zoo'n instrument te ge- Het ruime kerkgebouw leent zich' 'fiïf* sjekeud voor de plaatsing van een orgel, maar waar de Hervormde Kerk hiér ter plaatse niet rjjk met aardsche goederen gezegend is, woog de finnncifiele zjjde van het vraagstuk het zwaarst. Vol moed echter pakte Ds. Forfgens de zaak aan, en ai spoedig mocht hjj zich in veler medewerking verheugen Tot plotse ling, zeker tot groote vreugde^ranZ.WelEerw. en van de geheele Gemeente, de zaak een zóó gunstig verloop nam, dat we wel spoedig van de plaatsing van een srgePin ons kerkgebouw verzekerd kunnen zyö^o Tot de velen, aan wie Ds. Fortgens een verzoek om steun had gericht, behoorden nJ. ook enkele personen, wier thans over leden moeder in Nieuwpoort was geboren. Kort na zjjn verzoek mocht Ds. Fortgens de verbljjdende tjjding ontvangen, dat de betrokken familie, als dankbafe herinne ring aan haar overleden moeder, béslbten had, kerkvoogden en notabelen alhier een kerkorgel voor het kerkgebouw aau te bieden. Dat dit aanbod dankbaar is aanvaard, laat zich begrjjpen. Dank zjj de voortvarend heid van Ds. Fortgens zal bet gezang der Gemeente dus spoedig door een orgel worden begeleid. VACATUBEBEUBTEN. Nederl. Herv. Kerk. Lekkerkerk: Zondag 18 Mei, ks vqorm., Ds. Brujjel, van Willige-Langerak. BUBGEBLIJKE STAN D^J a- Schoonhoven. Van 13—16 Mei. Geboren: Tennis, z. van L. P. Simon en B. Kapoen. Ondertrouwd: Joh. Duel ert A. D. Goedhart. Overleden: P. J. Mejjer, oud 70 j., weduwnaar van M. Verhoek. G. C. den Butter, oud 9 m. Llnschoten. Mei. Geboren: Wilhelmina Jannigje, d. van K. Rorajjn en M. Zuidbroek. Ondewater. Van 9—16 Mei. Geboren: Gjjabertus Antonius, z. van M. Slujjs en M. Rademaker. Getrouwd: L. Voajp enG. Boele. Waddinxveen. Van 24 April—3 Mei. Geboren: Cornelia CathaHna, d. van J. Klaaren en M. den Haag. Willem Cornelia, z. van W. van der Hoeven qn C. Dcjfker. Wobbe, z. van P. Gjaltema en W. van der Heide. Maria Anna, d. van A. van Wessera en A. W. Grootes. Cornelia, yan P.,J. Blonk en A. V8lrwefi. jl Overleden: S. C. Pellekooren, ou<j,3 m. VisncherU-Berichten. Men schrjjfl ons uit Ammerstol: De vangst van geoorloofde rivier- en polderviscb was in de afgeloopen week zeer middelmatig. In den polder werd alleen naar aal en paling gevisoht, doch de vangst be- teekende met de fuiken niets en met de doggers weinig. De nachten zjjn over het algemeen te koud. s ,a Ook in de rivier wordt met de fuiken gevischt, doch daar was de vangst eveneens zeer gering. Men besteedt thans voor paling f 0.25 f 0.60 per V» K.G. De zalravangst was in de afgeloopen week gering en tot beden liep de vangst af. ,De geringe hoeveelheid zalm op de rivier deed ook groote afbreuk aan de vlouwvisscherjj. Zeer weinig werd met de drijfnetten ge vangen, en dit deed menig vlouwvisscher i de netten ophangen. Meer en meer komt de zomerzalm den winterzalm vervangen. De prjjs is door de geringe vangst gestegen. •Amiueratol, 16 Mei. Van Zaterdag 10 tot en met Vrjjdag 9 dezer zjjn alhier ter markt aangevoerd 99 zalmenprüa. ner i/b K.G. f 1,10 k f 1,30. *Krallngen, 16 Mei. Deze week werdep ter markt aangevoerd 984 groote zótner- zalmen, prjjs f 0,95 k f 1,40 per 5 ons; 225 kleine zomerzaimen, prjjs f 1,— f 1,45 per 5 ons, en 24 elften, prjjs f 0,80 k f 4 per stuk. Vette varkens 26 k 29 et per V» kilo. Aardappelen (gele) f f,— per H.L. Id. (poters) f 1,25 per H.L. Eieren f 3,25 per 100 stuks. Woerden, 14 Mei. Kaas. De aanvoer tbr markt op heden bedroeg 419 partjjen. Prjjs van Goudsche le soort f 29,— a f31,50 2e soort t 25,— a f 28,—id. zwaardere f82,50 a f JNoord-HoHandsche f dito gestempelde f 30,a f 31,per 50 kilo. Edammerkaas le soort f Handel matfo. Ondertrouwd: A. AANEN en M. VERLEK. Hoornaar, 16 Mei 1913. Groot-Am mers, f Huwelijksbevestiging, D. V., 29 Mei a.s. Ondertrouwd: HUIG DRAPERS Hz. en JACOMIJNTJE DOGTEROM Wd. Krimpen a/d Lek, j Moi Lekkerkerk, Voor de vele bewjjzen van deelneming, ontvangen bjj bet overljjden van onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en O ver- Grootmoeder, Mevrouw D. GREUP, Wed. van den Heer L. Schoon Thim betuigt de Familie harpn- harteljjken dank. Schoonhoven, 16 Mei 1913. Allen, die iets van mjj te vor- deren hebbsn,' worden beleefd verzocht binnen 8 dagpn.jiiervan schriftelijk opgave te doen aan onderstaand adres. WILLEM F. H. REGTDOORZEE GREUP. Schoonhoven, Koestraat 134. te Schoonhoven. Op Zoudag IS Bel 1013 GEEN Godsdienstoefening. OPENBARE GODSDIENSTOEFENING op Zondag den IS. Mei 1013, 's morgens 10 uur, onder leiding van Mejuffrouw L. GERLACH, Godsdienstonderwjjzeres te Utrecht. Marktberichten. Gouda, 15 Mei. Kaas, lequal. f31, t 32,50 2e qual. f 28,— a f 30,—zwaardere f 32,50 k f Aangevoerd 186 partjjen. Handel vlug. Ondewater, 13 Mei. Op de heden ge houden kaasmarkt waren aangevoerd 86 partjjen, 3465 stuks, wegende pl.m. 17.375 kilogr. Pryzen waren voor le soort van f29, tot f 31,— zwaardere f tot f voor 2e soort van f 26,— tot f 28,—. Handel malig. Botter dam, 13 Mei. Aangevoerd 53 paarden, 1782 magere en 597 vette runderen, 291 vette, 649 nuchtere en graskalveren, 138 schapen of lammeren, 604 varkens, 273 biggen, bokken of geiten. Koeien en ossen 35 tot 45 ct., stieren 33 tot 39 cU kalveren 50 tot 60 ct. per »/s "kjlo. Melkkoeien t 170 a f 350, kalfkoeiaaf 170 a f 360, stieren f 160 a f 370, pinken f 110 a f 140, graskalveren f af—, vaarzen f 120 a f 180, alles mager vee: biggen f 11, a f 20,—; slftchtpaarden f 90 a f 140. Nuchtere kalveren: fok- f 16,— k f 28,—, slacht- f 11,- ft f 16,-. Schoonhoven, 14 Mei. Boter le qual. 62 ct., 2e qual. 56 ct. per half kilo. Kaas f 27 ft f 31 per 50 kilo. Belegen kaas f 36 ft f 40 per 50 kilo. Biggen f 12 ft f 16 per stuk. 617 lammeren aangev.; prjjs van f 10 ft 116. Vette kalveren 34 ft 38 ct. per Vi kilo. Rechtskundig-Adviseur en Int,ormatie-Bureau te Schoonhoven, is 4tageljjks ten zjjnen Kantore aan het elude der Oude Haven te raadplegen pver alle voorkomende Bechtezaken het geven van Adviezen en Informatiën door geheel Nederland. Het opmaken van onderbandscbe Aeten, Huurcontracten, Aanvragen om Rechtspersoonlijkheid te ver- krjjgen; het opmaken van Rekesten en Reclames voor verschillende Collegies; het als gemachtigde optreden voor alle Kanton- f;erechten in Nederland; ook adviezen n Strafzaken en over Arbelda* contracten. KRIMPEN A/D LEK, Telefoonnummer 11* Handel in: Iepen-, Eaachen-, Ben ken-, Noten-, e >o Acacia- en Groote voorraad. STOOM-LOONHOUTZAGERIJ. RIJTUIGFABRIKANT, levert zonder prjjsverbooging verschillende merken van zoowel de kleine goedkoopere wagens als de groote 1ste klas merken. Alle Reparatiën worden billijk verricht. Levering van Auto-carage en Verhuur- Inrichting. en kleine Jans, alles werkt op VEB- WEULEN'h NAAIMACHINES, 1000 steken in één minuut. Oude machines worden voor den hoogsten prjjs ingeruild. Repareeren en afbetaling. Ktpatraat 43, BOTTEBDAM. Prjjscourant gratis. der Vereeniging ,.ALBLASSERWAARD'S BELANG", op Donderdag 33 Mel 1013, des voormiddags ten l1i/4 ure, te ten huize van I. DE STIGTER aldaar. Pnnten van behandeling: 1. Opening en ingekomen stukken. 2. Notulen der vorige vergadering. 3. Verslag van den Secretaris over het afgeloopen jaar. 4. Rekening en verantwoording van den Penningmeester. 5. Verkiezing van Bestuursleden. Na de Panze: 6. Lezing van den Heer C. A. VERHEIJ te Nwüw-Lkkebi.and: „Eenige mede- deelingen uit de historie der Alblasser- waard." 7. Mededeelingen over eene eventueele ver binding van de Alblas9erwaard met de Electrische Centrale te Dordrecht. De Secretaris, Mr. K. A. NEDERLOF, Sliedrecht. N B. De lezing van den heer VERHEIJ, aanvangende n.m. U/a "«r. is ook voor niet- leden der Vereeniging toegankeljjk. Vraagt prjjs en conditie naar onder staande merken, zooals: IJztnk, Nederl. Kroon, Bnrgerttf Standaard, Tourist, Bover, IJ zink Motoreu, 2 p k., 31/2 pk, en 3 pk. 0^" Ondergeteekende belast zich tevens met rullen, lakken, vernikkelen en alle voorkomende reparaties. Minzaam aanbevelend, D. BROUWER, „Bondsrywielhersteller, Ou<l-AlI>1 uw. - b« - Drogist, GOUDA. op in de Zaal van het Café Spreker: de Heer nit 's-Gravenhage. Onderwerp: Aanvang 71/a uur, TOEGANG VRIJ. goedgek. bjj Kon. Besluit van 26 Febr. 1913, No. 48 (Stbl. No. 3321), ten kantore van den Heer A. VAN DEN HEUVEL, Kassicr-Boehhondcr der Rank. De bank biedt gelegenheid tot sparen; Neemt gelden A deposito; Verleent voorschotten; n. Opent rekening-courant. Het Kantoor der bank is vanaf MAANDAG 10 MEI 1913 geopend: Maandag, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, voorin, van 0 tot 13 nur; Woensdag en VrUdag,nam. van 3 tot 5 nur, behalve voor het inleggen en terugbetalen van spaargelden, waar voor des Zaterdagavonds van 8 tot 10 nur gelegenheid bestaat. Het Bestuur: Raad van Toezicht: ISIDOR SCHREUDER, Voorz. C. L. VAN WILLENSWAARD Czn. P. HEERENS, Seer. A. VAN MAZIJK. W. HOOIJKAAS, Assessor. A. VERMEIJ. HUGO SCHEER. W. F. ITJESHORST. D. P. M. GAILLARD. A. SYTZEMA. Telefoon 4010, ROTTERDAM. WU wijzen bijzonder op onze uitgebreide collectie Nieuwste dessins. Uiterst lage prUzen. - VRAAGT STALEN. - 15 ANDERE SOORTEN IN VOORRAAD. SchoonhovenGroot-Ainmers. VERNIKKELEN. -> EMAILLEEREN 1N KLEUREN. BEKWAME Adres J. en JOH. BAAS, bouw Dokters woning te Stolwijk. Gevraagd bjj L. C. GROENEVELD Jz. te Krimpen a/d Lek: Kan ook zjjn een bekwaam TIMMER MAN, om opgeleid te worden Als Zager. GEVRAAGD: en twee Halfwas en e'en Schilders leerling, om opgeleid ie worden in 't vak, tegen billijke vergoeding. Adres H. VERWEIJ, Schilder, Driebrugge. Wegens ziekte der tegenwoordige terstond gevraagd een en een Halfwas, bjj A. VAN STEENIS, schilder, Bergambacht. TEHSTOND GEVRAAGD: ;ta,n VaB den Notaris J. VAN DJSB A M. BRUININKS, Waddinxveen. maw* «www r «r ill met F.RF. staande en Bi) veiling, op 11 Mei 1.1. te Schoonhoven gehouden, rön de hehoorende tol de nalatenschap van JO- HaNNES EIKELEfiBOOM te in bod gebracht als volgt: 3 ÏOOO. I 8 40. 4 aaso. ®- 6so®-i no a thing, afzonderlijk en bjj combi natiën zal plaats hebben op Woenadag Si Mei 1913, 's morgens 11 uur, in het Koffiehuis van D. C. DEN HOED te Schoonhoventerwyl inmiddels ver- hooeingen kunnen geschieden ten kantore van den Notaris TEIJINCK te Schoon hoven, tegen eene premie van 10 bn inzet en afslag, op Woens dagen 28 Mei en 4 Juni 1913, telkens des morgens ten 11 ure, in het Koffiehuis van J. BROERE te Ouderkerk o/dW.^, te" ove£ staan van den Notaris J. vAN U*'» Bjj een Weduwnaar met kinderen, net werkmansgezin, gevraagd een nette 30—40 jaren, weduwe zonder kinderen of jonge dochter. Br. fr., no. 10, Bur. v. d. Blad. Mevrouw WETHMAR, Crabethstraat 3, Gouda, vraagt terstond eene Dienstbode of Noodhulp. Door omstandigheden wordt voor direct een flinke gevraagd, P. G.van goede getuigen voor- zien. Ailrcs M. VEBHEUL, Slollaan 39, Rotterdam. Gevraagd in een net burgergezin z. k. eene eenvoudige voor dag en nacht, en v. g. g. v. Adres Mej. M. HEIJNEN, Gerard Scbol- tenstraat 97, Rotterdam. Wegens Huweljjk der tegenwoordige wordt terstond gevraagd: Br. fr., onder no. 7, Bureau dezer Courant. Mevrouw DE GEUS te Bi.eskensgraaf vraagt einde Juni vSeÉ of een groote vier-J»rige HIT. Te bevragen bjj E. T E R L O U W te Krimpen a/d Lek. TE KOOP AANGEBODEN: Een sinds jaren bestaande, goed burger bestaan opleverende Aanv. en overn. n. verkiezing. Ong. de helft kan als late Hypotheek gevestigd bljjven.Br.fr., onder no. 11, Bureau v.d. Blad. op Vrjjdag 23 Mei 1913, voorm. 10 ure, vóór het Café van M. DE BRUIJN te door den Deurwaarder F. H. 8WAM, van H/g- en 3-(lms. Platen, Planken, Binten, Baddlngs, Schatten, Schoei ingen, Kraalschot 3 X 8 enz. Alles afkomstig van Heerenhuizen. HANDEL IN A. J. P.'s Amandeltjespnddlng. Amerik. Vrnehten- p udding. Kxeellentapndding. Lier pudding. UUstpnddlng. Siiceespnddlng met fraaie cadeau x. Thomsons IJspndding. Puddingpoeder. Honlngs enz. enz. In diverse smaken: Vanille, Amandel, Citroen, Chocolade, Aardbei, Framboos, Sinaasappel. o Griesmeelpudding. Franseh Griesmeel. Maïzena. GARANTIE VOOR KWALITEIT. Jam. Or ion-Limonade (fjjnste kwaliteit), Sinaasappel, Ananas, Fram bozen, Citroen, Grenadine enz. Limonade „Polak". Kelaartine. Limonade Tabletten. Likeuren. Anrdbezleën- Abricozen- Bramen- Bosehbessen- Koode Bessen- Frambozen- Framb - en Bessen- Kersen- Pruimen- Morellen- Bananen- Belne Claude- Oranje-Marmelade. Verschillende merken, o.a.: Crosse en Blackwell, Wed. Kok, Tleleman en Dros, Betnwe. Monogram, Nova, Tulnb.- Maatseb. Gelderland enz. Zeer goede Hnishoudjam 20 Ct. per pondspot. CONCURREERENDE PRIJZEN. BKI,F,F,H> AANBEVELEND. V ruchten wjjnen. Bood Bessensap. Zoet Zwart Frambozensap. Bramensap. geteekend C »r. ill, met ERF, staande en gelegen onder de gemeente in het Dorp, strekkende van de Dorpsstraat tot G. en H. van Vliet, hetend oost J. Ver hoef en west H. en P. C. vau Vliet, groot 1 Are, SI Centlaren. Te aanvaarden bjj de betaling op den 1. Juli 1913. M Inlichtingen ten kantore van cjpn Notaris. Wegens opheffing en liquidatie der van ouds bekende Zaak van de Firma P. SCHOTEL te Dord recht, Gravenstraat, .n de Sociëteit „DE VRIENDSCHAP", Groen markt 5, op Woensdag 28 Mei 1913, v.in. 10 uur, en den volgenden dagook v.m. 10 uur. De Deurwaarder H. ZWIEB8 te Ridder kerk zal op bovengenoemde plaats en dagen ten verzoeke van zjfn Principaal, publiek verkoopen, om contant geld: Alle goederen, hehoorende tot de fijn- smederjj en handel in haarden, kachels, brandkasten, huishoudeljjke- en aanver wante artikelen in den ruirasten zin van bovengenoemde Firma, bestaande uit: 1 groote stalen Brandkast (verschillende malen bekroond, o. a. te Amsterdam, Ant werpen enz.); 1 Brandkast met Onderkast, 6 brandvrjje Geldkisten. 1 open Insluithaard (Cuivre poli) (merk Jaarsma); open Insluithaarden (sty 1 Lode- wjjk XIV met bjjbeboorende Vuurschermen en Haardstellen); 1 open Insluit-Vulhaard 'stjjl Lodewjjk XVI), geel koper gebronsd merk Hecht en Dyserinck); een Mantelhaard (met verguld en zwart); 1 Medaillon-Open- Haard (merk Jaarsma); 20 Vulhaarden (systeem: Jaarsma, Nova, Perfect, Juliana enz.); 11 nikkelen Insluit-Openhaarden met verguld (Italiaansche renaissance); 17 open Haarden (geëmailleerd, vernikkeld enz.); aangekleede Kookhaarden. 1 groote Vulkachel (merk Helios); 2groote Vulkachels; 70 Vulkachels in diverse soorten (Amerikaansche en Duitsche, geëmailleerd en vernikkeld, met rood koper enz.); 17 gegoten kolomkachels. 1 Brabantsch Fornuis; 1 Schippersfornuis; Veevoederfornuizen; 3 Wasch- of Water fornuizen; 3 groote Keukenfornuizen; 1 Araerikaansch Petroleumfornuis; 2 Petro- leumfornnizen; 14 Fornuizen (in verschil lende grootten); 4 groote Kinderfornuisjes. 1 ovale Petroleumkachel (merk Jaarsma); 5 Petroleumkachels (Amerikaansche); 24 Petroleumkachels (verlakte en geëmail leerde); 1 Petroleumgaskachel4 Gaskachels. 2 stalen plaatjjzeren Ledikanten en 1 dito Kinderledikant; 6 Kinderledikanten (houten en gevlochten jjzeren). 4 Waschmachinea; 1 Boormachine; 3 Grasmaaimachtees; 1 WringmachineSnij- boonenmachines; Worstmachines; Aard- appelschilmachines; 2 Erwtenstoomers. 5 groote glazen Etalagekasten met Stel lingen. 60 Kinder- en Promenadewagens (in diverse soorten); 16 Duitsche Sportkarren; 2 één- kinds Sportkarren4 Poppenwagens. 1300 paar Schaatsen (waaronder de beste Hollandsche- en Friescbe merken); 2 jjzeren Schaatsenrekken. Huishoudeljjke Artikelen; Rjjwielen; RywielonderdeelenKachelornamenten; 20 Engelsche Parapluie- eu Kieerstandaarda (groot en klein); 10 Schommelwiegen (w.o. witgelakte); 14 Haardstelstandaards en een groot aantal luxe Haardstellen. Een bamboe-Standaard met Vogelkooi; een bamboe-Theetafel; 3 Bloemstandaards; Vuurschermen; 60 jjzeren-en geëmailleerde Pannen en Potten; 12 Engelsche Bloera- potten; StrjjkjjzersTheestoven; Koeke- pannen; een groote partjj Waterketels, Thee- en Koffiepotten enz. enz. enz. verkrjigbaar in den Boekhandel ven S. Sc W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4