9 0 Spiegels, Schilderijen en Portretlijsten. Mo Kersen n loops te AMEIDE Ito Mttars gevraagd, tegen hoog loon, by Ut Moscti u worden VERPACHT Een nlm Burgerwoonhuis met flinke steenen SCHUUR en BOUW GROND, zeer gunstig gelegen *an „de Gouwe”, b\j de aanlegplaats te Waddlnx- MELKGEftEEDSCHAPPEN. Eén ol tra flinke Wns van 14 A 15 jaar kunnen direct werk be komen in de Verffabriek van HERMANN A. SCHREUDER Co.? Schoonhovbn. Dc Hooi- en ftrtnta op den Polder MAGAZIJN SCHOONHOVEN, het GOEDKOOPSTE ADRES voor - REUSACHTICE SORTEERINC. - De Hooilanden TEGEN □E TAHIEFUET WACHf U VDDH DEN HOND! LOPIKERSTRAAT, KOETSIER. Schippersknecht, Rijwielreparateur of een Jongen gevraagd. STOOP 4 ZOON, Scheffersplein, DORDRECHT, nemen geld A Deposito, met één dag opzegging A 8 pCL; op langeren termjjn tegen overeen te komen rente; HOUTWAREN, bestaande uit: Eiken en grenen PLANKEN, DAMLEGGERS, SCHROUTEN, LUIKEN, DEUREN, BRANDHOUT enz. Mtel SWfflMBtoiS, bestamdeMt: Voor- en Achterkamer met AJcoof, ZjjkNmertje, flinke Keuken, Kelder, Zolder en Logeerkamer, Veranda; ERF, STEENEN SCHUUR en groeten TUIN, staande en gelegen midden in de kom van bet Dorp, Kerkstraat B 19, te TE KOOP: En BoM-ttita, Verhuring. De Hooilanden, behoorende aan de Dlaconie-Armen van I.angerak, in perceelen als van ouds en by biljet omschreven. Aanbesteding van een School met den Bijbel en Onderwijzers- woning te Groot-Ammers, in 2 perceelen, op Donderdag 22 Mei 1913, des voormiddags 10 uur, in de Zaal van den Heer A. JANSE aldaar. TIMMERLIEDEN, voor vast werk. Adres Gebr. NIJHOF, Timmerlieden, Boskoop, 2 bekwame Timmerlleien gevraagd, direct, voor geruimen tyd, by Gebr. DE GEUS, te Giessendam. Een Boerenknecht, Een Boerenknecht, goed kunnende melken en met alle werk zaamheden, het boerenbedrijf betreffende, bekend, by A. SCHIPPERS, Landbouwer te Moordrecht. Paardenmarkt HEENVLIET 26 Mei 1913. EXTRA-DIENST: Grasgewas, Naweiden, Kersen. Aanbesteding. Gids voor Schoonhoven. gevestigd te Schoonhoven, Veerstraat N°. 12. Buitenwaardje te WERKENDAM worden VERPACHT SM w es„ca^,«ETIM- f A I fey TE KOOP, by groote en kleine partyen, afval HölzeBStroo, van de bekende fabriek van V AN BEEK HOVEN en VAN IEB8EL te Letfr, bij C. SCHOUTEN Zoon te BERGAMBACHT. W| Een flinke JONGEN of ARBEIDER, goed kunnende melken. Huis disponibel. Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank „B O A Z” voor SCHOONHOVEN en Omstreken, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 26 Febr. 1913, No. 48 (Stbl. No. 3321), A. VAN DEN HEUVEL Verhuren Loketten (safe deposit), volgens te hunnen kantore verkrijgbaar tarief; Openbare Verkooping. SCHOONHOVEN, Het Schoonmaken en van Vuilnis reinigen der Poldervlieten over 1913. TE KOOP: UIT DE HAND TE KOOP: CROOT-AMMERS. W. F. C. LAMBERT, Oranje- en Hima-rijwielen. w. F. C. LAMBERT? H.H. Landbouwers! jGeen Prijsverhooging van den grooten voorraad C. V. LEEUWEN, Notaris ANEMA te Streefkerk, zal op Zaterdag 31 Mei 1 te Langerak, voor het loopend seizoen, in liet openbaar verhuren: UIT DE HAND TE KOOP: 4zwarGt«gaïeWilgGboonieii. gemiddeld 40 c.M. voor de borst. Boerderij Over-Betuwe. groot 39 H.A., 41 A., 60 c.A., waarvan de veiling in Maart LI. werd nit gesteld. De Jaarlijksche Verkooping Evil WoojqImu*, Nieuw-Lekkerland het Benedeneinde; strekkende van den pyk, Zuiden op tot Mevr. Muller-Smit, helend Oost A. de Jong Az., WestM. Boer; Sectie A, no. 4187, groot 550 Q Meters. De levering en het vervoer van 200 kub. Meter GRINT, als: ±110 kub. MetcrGrint te Meerkerk en 90 kub. Meter Grint te Tlenhoven, ten behoeve van den Broekschen dyk en de wegen onder Aiueide en Tienhoven. Gesloten biljetten, zoowel voor delevering als voor het vervoer, voorzien van de hand- teekeniog der inschryvers en 2 solide bor gen, worden daags vóór de aanbesteding ingewacht ten kantore van den Voorzitter te Ameide, alwaar een monster der te le veren Grint (e bezichtigen is. VAN ZESSEN’s JACHTWATER OVERTREFT alle middelen tot beatrydinf van hoofdonrein en koet- in flacons van 1S9 gram slechts f 9,SS. Te bekomen by A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven. REEDERIJ OP DE LEK, Donderdag 5 Juni a.s., des avonds ten 5.30 ure, te JAARSVELD, te JAARSVELD, te LOPIK, H. C. KOOI, Marlt, Lopik, >nder no. 9, aan bet Bureau Telef. No 1. o 1913* in 6 «.so pert Kz [8INNEHHQI De Uitgevers, a. W. N. VAM XOOTEM. Ondergetcekenden berichten, dat niet alleen op veler aanvraag de uitgave van bovengenpemden gids tot dit Jaar is nitgesteld, doch dat ook vele onmisbare gegevens nog niet waren ingekomen. Thans «al het werk spoedig worden afgedrukt. De veranderingen, die sedert het begin van het afdrukken xU» ontstaan, sullen sooveel mogelijk in het werk worden opgenomen, waartoe wU de gewaardeerde medewerking onser Ntadgenooten in roepen. geeft de Boven- ten Do nd er ft Juni 1018, ag, nam. 2 iing” van „HET WITTE NIS Wordt gevraagd een flink Persoon, P.G., leeftijd 25 i 30 jaar, met paard en wagen kunnende omgaan. Brieven fr., onder no. 8, aan het Bureau dezer Courant. Wordt gevraagd een flink Persoon, P. G., leeftijd ongeveer 25 a 30 jaar, voor den verkoop van veevoeder aan de boereq. Br. fr., one" z: zzz U dezer Courant. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een unkoMil tawkirtt, goed kunnende melken, bij G. VAN WIJNEN Mz., Opperduit, Lkkkerkerk. TERSTOND GEVRAAGD: Een bekwaam P. G., 't liefst bekend mét motor, niet beneden 20 jaren, bij M. VAN DAM, Motor- sebipper, Driebrugge. Spoedig een aankomend Adres P. SCHAKEL, Schoonhoven. GEVRAAGD: Adres H. W. SPEELMAN, Bodegraven. De Spaarbank is vanaf 21 MEI a.i., tot het inleggen en terugbe talen van spaargelden, geopend eiken ZATERDAGAVOND van 8 tot 10 uur. De Boas-Bank vergoedt aan spaarders een rente van 3 De Kassier-Boekbouder, Voeren EFFECTEN ORDERS uit; Koopen COUPONS. De Deurwaarder i, J. VAN IPENBCBfi te Schoonhoven zal op Woens- ■HBaUF dag 21 Mei 1918, ’s morgens ten 9 ure, te op de STADHUISBRUG, om contant geld, verkoopen: Een groote party op j van Ntoiwyi besteed Namens het Bestuur v.n., G. GRAVELAND, Voorz. H. A. SCHIPPER, Seen Brieven, onder no. 599, aan den Boekh. v. PINXTEREN, Waddlnxveen. Een goed onderhouden Te zien en te bevragen bjj den eigenaar en bewoner J. HAMBURG. op het op Donderdag 5 Juni a.s., des avonds len «.89 ure, in „DE DRIE SNOEKEN" te Boven-Hardinxveld. Aanwijzing van de perceelen Opzichter K. SWETS Kz. te Hardin x veld. Drie zoo goed als nieuwe TIEBUBY’m met N.Zilver en Col).-as; 1 Tentwagen; 1 Kaasbrik en Harretje voor Hit, 1>Ü D. GROENEVELD, Schoonhoven. w Berijdt uitsluitend Rijwielen uit bet RjjwieJmagazijn van Steeds 1ste kl. werk voorhanden; aan te bevelen zijn de merken „B. 8. A.” en „N. 8. U.” Eenigste Agentuur der Ie kl. Beparatle-inrichtlng vopr Rijwielen en Mnl°rrÜw>®f®n- Aanbevelend Chauffeur en Mechanician, t Nieuwe Markt No. 2, GOUDA- Allee uit nieuw eikenhout ver vaardigd. Aanbevelend, KUIPER, VUrentriuU 14, GOUDA. gr Markt G„a4l* ea WaarXea. Gevraagd tegen begin of half Juni: goed kunnende melkenHuis beschikbaar, by JOH. DE JONG te Streefkerk. Aanmelding aan het kantoor. des voorm. 10 uur, in het Koffie huis van J. VAN ES Bestek en teekening ter inzage in voor melde Zaal en vanaf 10 Mei tegen f 1,— verkrijgbaar by den Heer P. MOURIK. Aanwyzing op Zaterdag 17 Mei, des voor middags 10 uur, door A. DEN BOER, Bouw kundige te Nieuw-Lakker landbij wien ook bestek en teekening te bekomen zijn. TERSTOND GEVRAAGD: TWEE BEKWAME TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende melken, tegen hoog loon, door CHR. RUPKE, Kralingsche weg 248, Rotterdam. Te bevragen bij ADIIn. WAPENS, Lekkerkerk (Scbuagt). Notarissen DE MEESTER te Beteren en VAN BUNGE te Bemmel zullen Donder dag 22 Mei en 5 Juni 1918, by inzet en toeslagnam. 2 uur, in het locaal „De Vereeniging" van den Heer VAN DEN EMPELte Eist, verkoopen De Mali „Den Heneal” onder Bemmel, Alles in perceelen, massa’s en generale massa, zooals is omachreven in de reeds vroeger verkrygbaar gestelde veilingsboek- jes, waarvan nog exemplaren met eene nota van wijziging omtrent enkele conditiën zyn te bekomen ten kantore van genoemde Notarissen, tegen betaling van 25 Cent. van zal plaats hebben op Dinsdag 3 Juni 1913, des namiddag» 5 uur, in de Zaal van den Heer J. DIEPENHORST te Ameide. Boekjes zullen verkiygbaar zyn by den Heer A. VAN STAVEREN te Amelde en den ondergeteekende P. Sit HTEBMAN, Notaris, Meerkerk. Mr. J. P. VAN DEN BRINK, Notaris te Alblasserdam, ’8 voon?en,eDS °P Woensdag Woensdag1 AeTl il I 3 bij BB afslag, telkens des voormiddags te elf uur, ten Koffiehuize van J. de KLUIJ VER te Nieuw-Eekkerland, in het open baar te verkoopen: Aanvaarding by betaling der kooppen ningen op 1 Juli 1913. Het BESTUUR der Ver. Polders „Mlddelbraek c.a.” zal op Vrijdag 28 Mei 1913, 's namiddags 2 uur, io „HET FORTUIN" te Ameide, publiek AANBESTEDEN: Oud-Alblas. Capelle a/d IJssel. Brandwijk. ld. Molenaarsgraaf. Lopik. Cabauw. Meerkerk. Nieuwerkerk a/d IJ. Molenaarsgraaf. Langerak. Leerdam. Bergambacht. J, Opperduit. ld. Nieuwpoort. N^eu w- Lekker land. Stolwnk. ld. Vi/nejï. -ANGERAK. 1, ld. Bleskensgraaf. Ottoland. ld. Noordeloos. Brandwijk. Mej.T. TRAPMAN, Goudriaan. L. v. d. ZIJDEN, Ameide. J. L. K. ROUW, Kinderdijk- G. VONK, Z. de VOGEL, C. van ZESSEN, K. LOOPIK, L. de HAAS, J. v. MIDDELKOOP, C. v. KLAAREN, W. BROUWER, J. den OUTER, A.' MOURIK, G. van ZESSEN, M. BOGERD, C. G. v. d.BERG, E K. HOOGEN BOEZEM, J. den OUTER, A. RIETVELD, E. DE JONG, A. NATZIJL, A. R. v. d. BERG, A. GOSMAN, vjAXMfl. Wed. ZWIJNENBURG, Lai B. ZWIJNENBURG, W. van REES, 1 rJ. de VOGEL, A. VINK, C. v. STEENIS, 1 C. VERSLUIJS, 1 TERSTOND GEVRAAGD: TWEE bekwame MetselaarsMts, tegen hoog loon, voor den bouw van 10 woonhuizen. Adres: W. STAM, Mr. Metselaar te Elshout a/d Kinderdijk. A. WOUDENBERG te Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD: Van Leksmond’s morgens 1.80 uur. Ameidew 1.59 B Schoonhoven 2.35 Bergambacht 8.— Lekkerkerk 3.85 Slikkerveer4L— n Kralingen4.20 Terug nam. 12.80 uur naar Culemborg. Slikkerveer. op in „DE DRIE SNOEKEN" te Boven- Hardinxveld. Aanwyzing van de perceelen geeft de Opzichter JOCHEM VAN DER PLAS te Neder-Hardlnxveld. De Jaariyksche publieke Ver- kooplngen zullen plaats hebben 1. Voor de Fam. VAN EETENde Water schappen en verdere administraties onder Jaarsveld e. a. in het RECHTHUIS, op Donderdag 5 Juni 1913, des v.m. 11 uur. (Ook de DUkslagen worden dan ver pacht.) 9. Voor de Familie GERLINGS, Br. VAN TILL e. in het RECHTHUIS, op Vrydag 6 Juni a. s.des v.m. 111/g uur. (De Naweiden der Uiterwaarden wor den dan tevens verpacht.) 8. Voor Douair” Jhr. H. C. J. BARCHMAN WUYTIER9 VAN VLIET e.a. ..n den Uitweg, in hel Kofflehui. v.n JOHs. OOSTEROM, npVr(|d«g 6 Juni a.s., des avonds 6’/g uur. Na de verpachting van «VF het tJraagowMN worden voor de Meeren A. laatje* en Oebi. Karn de Kerienboomgaar- den verpacht. De boekjes worden 14 dagen vóór de ver kooping verspreid. Het BESTUUR van den Polder Htolwyk maakt hiermede bekend, dat Zaterdag 17 Mei 1913, in bet Café i den Heer P. STOPPELENBURG te |k, v.m. 9 uur, zal worden aan-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 5