BLOOKER’S CACAO MUZIEKHANDEL MÉM WijDBD. BHGHANS P1U£N Koolasch ZoniBrsproeteD, selfs de grootste en donkerste, Verdwijnen door het gebrhik van één potje SPRUTOL. G. VAN ZUIJLEN Co.. Croenendaal 13, GOUDA. STICHTSCHE KREDIETBANK, öügelijtete MMdM» in co naar Amsterdam. CAFÉ, zonder vergunning, drukke zaak, op goeden stand, met 8 groote Schuren, zeer geschikt voor een koopman. „Zendt ons een kist Preserver". Een nieuw BhwomIiiiIs met flinke steenen SCHUUR en BOUW GROND, zeer gunstig gelegen aan „de Gouwe”, bij de aanlegplaats te Waddiux- DAALDERS -1 VIJCENHONIC. L N°. 34 1É* ERIKA RASOR. Paardenmarkt PUTTERSHOEK ZATERDAG 31 MEI 1913. -EXTRA-DIENST. Vertrek van Leksmond 99 99 Noord-Amerikaansche Hypotheekbank, gevestigd te Leeuwarden. De Landbouwbank te Utrecht, 'Oudegracht bij de Drieharingstraat C 68, Eersti EEN GOUD TIENTJE PER DOOS WAARD. Vraagt gratis Prijscourant van Goedkoops Muziek. UTRECHT, Samos. St. Julien, i St. Estèphe. C. VAN CAMPEN, TE KOOP AANGEBODEN: Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakkerij. TE HUUR OF TE KOOP: Een zoo goed alz nieuw gebouwd A. N. van ZESSEN. 2 fl. Roode Portwijn. 2 2 CredietenDeposito’s, Schuldbrieven. CAL- EN ZENUW-AANDOENINCEN, zooals Hoofdijn met Misselijkheid, Verstopping, Zwakke Maag, slechte Spijsver ring, Zieke Lever en Storingen in het Vrouwelyk Gestel. Uitsluitend vervaardigd d< THOMAS BEECHAM. St. Helens, Engeland. Terug van Puttershoek naar Culemborg nam. 1 uur. REEDERU op de LEK, SLIKKERVEER. TE KOOP AANGEBODEN. Openbare Vrijwillige Verkoopipg, .AMk bij inzet en afslag, op Woens- dagen 28 Mei en 4 Juni SfiüïV 1913, telkens des morgens ten 11 ure, in het Koffiehuis van J. BROERE te Ouderkerk a/d IJssel, ten over staan van den Notaris «I. VAN DER LEEDEN aldaar, van: fet Woon- co Winkelhuis, geteekend C nr. lil, met ERF en een daar achter staand WOONHUIS, staande en gelegen onder de gemeente Ouderkerk a/d IJssel, i» het Dorp, strekkende van de Dorpsstraat tot G. en H. van Vljet, belend oost J. Ver hoef en west H. en P, C. Van Vliet, groot 1 Are, 81 Centiaren. Te koop aangeboden Een zesjarig PAARD óf een groote vierjarige HIT. blutni ONBERISPELIJKE KAAS te leverei^ Verkrijgbaar in PAKKEN van f 0,80, 6 pak f ®0, Ie Schoonhoven bij A. N. VAN ZESSEN.' KIEST in Juni alleen Tegenstanders van de Tariefwet. De Tariefwet SCHAADT DEN BURGER daar nieuw of verhoogd invoerrecht op EET- en DRINK WAREN, als: havermout, gerookte virfeh, konijnen, eenden, ganzen, zwaaien, Nchapenvleeschvarkeusvleesrhronder- vet, Blachtpaarden, margarine, boter, kaas, honig, nncade, zout, specerijen, appelen, peren, pruimen, vijgen, mineraal water, bier enz. UIT DE HAND TE KOOP: CROOT-AMMERS. TE KOOP: Boerderij Over-Betuwe. onder Bemmel, E PANDBRIEVEN L’VZ ioó a’X Verkrijgbaar bij Alle Commissionnairs in Effecten. De Heer C. J. M. KROON, Gemeente-Ontvanger. Wegens opheffing en liquidatie der van ouds bekende Zaak van de Firma P. SCHOTEL te Dordrecht, Gravenstraat Openbare Verkooping te DORDRECHT, Brandkasten: Haarden: 'Vulkachels: Fornuizen: Ledikanten Machines Etalagekasten: Sportkarren, Kinder- en Poppenwagens: Schaatsen WACHT U VOOR NAMAAK. i— RIJWIELEN Telef. No. 1. Dit ■•mmer bet den ff van 99 ’b morgens 3 99 alhi< van Ifid, :rte- ioor De Directeur, T. DOORNBOS. Kromme Nieuwe Gracht 4. J. KORTLAND. Schoonhoven. Telef. IS. Adres en Ligplaats der bonten te Amsterdam: Binnen-Amstel 30. b/d Munt. 2.30 3*80 4.- 4.30 ÏÏT Boi Wilhelm Koffie, 42'A en 52'/, cent per pond. Bewaart de omslagen: FRAAIE SERVIEZEN CADEAU. Vraagt uwen Winkelier. m); 1 jk XVI) en Dyi ld en z ine; 3 Snfi- Aard- BILLIJK ï£Rkru:baar Opgericht 1887. Aanbevelend Nieuwpoort. Een sinds jaren bestaande, goed burger bestaan opleverende Aanv. en overn. n. verkiezing. Ong. de helft kan als 1ste Hypotheek gevestigd blijven. Br. fr., onder no. 11, Bureau v.d. Blad. Het BESTE en GOEDKOOPSTE SCHEERMES. De federatie het district Bodegra mogelijk deel te nen voor de Provinciale voor den heer Rose candidaat. Br. fr., onder lett.' K, Boekhandel KARSSEN, Bodegraven. ff altreen Aana/eA StA erfn ion far X J ftuaar utor snijaerx. Voor Schoonhoven en Omstreken uitsluitend bij Zendt postwissel van f 4,75 of rembours en U ontvangt franco huis een mandje, inhoudende: 2 Ameide Schoonhoven Bergstoep Lekkerkerk Slikkerveer. Alblasserdam Deze Cou morgens uitgege f 0,75. Franco abonneer en bij a Agent voor Oude water en omstre ken de Heer A. BIJIJS, Koopman te Oudewater. VOOR ALLE Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van f 0,75 (56 pillen) en van f 1,75 (168 pillen). Bij zes doozen tegelijk f 4,25 en f 10,-*: te Gouda bij ANTON COOPS, Drogist, Wijdstraat 39; te Schoonhoven bü A. N. VAN ZESSEN, Drogist: te Lekkerkerk bij JACs. 8TÜBM, Drogist; te Krimpen a/d Lek bij J. G. VAN DONK, Drogist, en bij den Vertegenwoordiger van Th. Beecham, Amsterdam. Overtoom 341. Telefoon Zuid 2318. Alblasserdam4.55 Te bevragen bij A. VAN VLIET Johz. te Ouderkerk a/dP IJssel en by ®G>. J. VAN NIEUWPOORT te Lange-Ruige- Welde. Te aanvaarden bil de betaling op den 1. Juli 1913. Inlichtingen ten kantore van den Notaris. Te bevragen b(j E. T E R L O U W te Krimpen a/d Lek. Bij Konink dezer is, met ingang benoemd tot leeraai Burgerschool te Goi thans tydelyk leerac - De heer A. Plat, leeraar in het de Burger-Avondsch school te Gorinchei tember a.s. eervol oi Dykgraaf e van SchieJand faebbe aanbesteed: io. Het uitvoeren i tan de Maas- en No. 128). Gegund aan den heer T. van Hei IJssel, voor f 1449. 2o. Het uitvoeren i aan Schielands Hc No. 129). Gegund aan i den heer C. Brusse, I voor f 2319. 3o. Het uitvoereni aan de Steenglooïi Hoogen Zeedijk (bei aan den minsten W. Stichter, te Bei —-Aan de a.-i wordt gemeld, dat in een Vrijdagavond t vergadering van de naire kiesvereenigin candidatuur-Van Ids (57—57), geheel onw Vrydagavond ia e weest. Een week ol is er pas Zaterdagm der „centrale" gewf vergadering komt h volgens ’t electoraal a Mr. J. W. H. M van gesteund worden. De antirevol eeniging „Nederland chem heeft besloten, der Provinciale Stati en voor de vacature Gijselaar (cbr.-hist.) len, en daarvoor aa eeniging voor te draf king (antir.). Beslo open te laten voor et candidaat. l>at xUn order,. die na weer DADELIJKS InK.men, omdat PRESERVER een uitstekend middel is, oni het rijzen, scheuren, bol en Wauw worden der KAAS te voorkomen. leder landbouwer, die dit sinds Jaren beproefde middel gebruikt, is in Maat Mede verkrijgbaar te; 'Brandwijk, 2 Donderdagmiddag 1: plechtigheid plaats, van den heer P. K. 27-tal jaren hoofd der werd aan den sch< trouwd. Met een zwak lie gedaan wat hij kou van de Brandwykscl waren dan ook tal wezig, waaronder andere colleges, vel om hem de laatste e Aan de geopende Manders, hoofd dei Bleskensgraaf, het w de overledene als vi allen, die hem was geweest. Daarna voerde de openbare school te C van het Nederlandse schap het woord. I ledene als lid der i hem een man, die s ,van het onderwijs een open oog en i wiens wil groot wag gezondheid en zwakk datgene te doen, w gewild. Spreker de overledene een 3-ti een onderwerp op N. O.-G. had ingei moeidheid moest op overige gedeelte een geven; hy was liet voleinden. De heer M. heeft krachten he,t hem laatste toe. De rui een welbesteed levi hem niet ten deel ruste in vrede. "Jaarsveld, 21 voor de lichting dei Willem van Zoeleii Staten dezer provin schap, voor den ty steld van den diensi Krimpen a/d frouw C. van Wyr venhage geslaagd lager ónderwys. ••Loplk, tf M -’.dier is uit ’s Ri ““.n f 0,30 per dai tyd, dien zyn zoon bevindt. Molenaarzgraa Maandagmorgen wei Verkrügbaar bij alle goede Drogisten enïe Schoonhoven by AN. VA N ZESSEN te Gouda bij ANTON COOPS en teLAKGE- rak b(j R. VERMEULEN. Een goed onderhouden dubbel Burgerwoouhuis, bestaande uHiV^Voor- en Achterkamer mq^ Alcoof, Zijkamertje, flinke Keuken, Kelder, Zolder en Logeerkamer, Veranda; ERF, STEENEN SCHUUR en «rooien TUIN staande en gelegen midden in de kom van het Dorp, Kerkstraat B 19, te Te zien en le hevrqfgen bij den eigenaar en bewoner J. HAMBURG. Brieven, onder no. 599, aan den Boekh. v. PINXTEREN, Waddlnxveen. Notarissen DE MEENTER te Beleren en VAN BUNGE te Bemmel zullen Donder dag 22 Mei en 5 Juni 1913/ by inzet en toeslag, nam. 2 uur, in het locaal „De Vereeniging” van den Heer VAN DEN EMPEL te Eist, verkoopen Be Boerderil „Den Heuvel” groot 39 H.A.41 A., 60 C.A., waarvan de véiling in Maart 1.1. werd uit gesteld. Alles in perceelen, massa's en generale massa, zooals is omschreven in de reeds vroeger verkrijgbaar gestelde veilingsboek- jes, waarvan nog exemplaren met eene nota van wyziging omtrent enkele conditiën zyn te bekomen ten kantore van genoemde Notarissen, tegen betaling van 25 Cent. Telephoounummer 381. Telephoounummer 881. Raad van Commissarissen: C. J. HACKE VAN MIJNDEN, Loosdrecht. Jhr. G. J. SCHIMMELPENNINCK, Rhenen. Mr. H. J. VAN HEYST, Wijk bij Duurstede. J. B. DE BEAUFORT, Woudenberg. Mr. H. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK, NiIuwersluis. Verleent op zeer billijke voorwaarden, onder borgstelling, enz. Credieten aan Landbouwers eu Ijndustriëelen. Verschaft 1ste Hypotheek op Landerijen, enz. Neemt gelden in depót met 3 dagen opzeggens, rentevergoeding op heden 31/2 pCt. Opent Bekening-Courant met rentevergoeding. Agent voor GOUDA en OMSTREKEN: De Directie H- THISSEM. ue Directie, u. E. nE «EEH. in de Sociëteit „DE VRIENDSCHAP”, Groen markt 5, op Woensdag 28 Mei 1913, v.m. 10 uur, en den volgenden-’dagook v.m. 10 uur. De Deurwaarder H. Z1VIER8 te Ridder kerk zal op bovengenoemde plaats en dagen ten verzoeke van den WelEd.Gestrengen Heer Mr. F. G. RENS, Advocaat te Dordrecht, in hoedanigheid van liquidateur van bovengenoemde Firma, publiek ver koopen, om contant geld: Alle goederen, behoorende tof de fljn- smederfj en handel in haarden, kachels, brandkasten, huishoudelijke- en aanver wante artikelen in den ruimsten zin van bovengenoemde Firma, bestaande uit: 1 groole stalen Brandkast (verschillende malen bekroond, o. a. te Amsterdam, Ant werpen enz.); 1 Brandkast met Onderkast, 6 brandvrije Geldkisten. 1 open Insluithaard (Cuivre poli) (merk Jaarsma); open Insluithaarden (slyl Lode- w(jk XIV met b(jbehoorende Vuurschermen en Haardstellen); 1 open Insluit-Vulhaard (slyl Lodewijk XVI), geel koper gebronsd (merk Becht en Dyserinck); een Mantelhaard (met verguld en zwart); 1 Medaillon-Open- Haard (merk Jaarsma); 20 Vulhaarden (systeem: Jaarsma, Nova, Perfect, Juliana enz.); 11 nikkelen Insluit-Openhaarden niet verguld (Ilaliaansclie renaissance); 17 open Haarden (geëmailleerd, vernikkeld enz.); 36 aangekleede Kookhaarden. 1 groote Vulkachel (merk Helios); 2 groole Vulkachels; 70 Vulkachels in diverse soorten* (Amerikaanscbe en Duitsche, geëmailleerd en vernikkeld, met rood koper enz,); 17 gegoten kolomkachels. 1 Brabantsch Fornuis; 1 Schippersfornuis; 3 Veevoederfornuizen; 3 Waseb- of Water- fornuifen; 3 groote Keukenfornuizen; 1 Amerikaansch Petroleumfornuis2 Petro- leumfornuizen14 Fornuizen (in verschil lende grootten); 4 groote Kinderfornuisjes. Petroleum-en Gaskachels: 1 ovale Petroleumkachel (inerk Jaarsma); 5 Petroleumkachels (Amrrikaansche); 24 Petroleumkachels- (verlakte en geëmail leerde); 1 Petroleumgaakachel; 4 Gaskachels. 2 stalen plaatijzeren Ledikanten en 1 dito Kinderledikant; 6 Kinderledikanten (houten en gevlochten ijzeren). 4 Waschmachines; 1 Boormacbir Grasmaaimachines; 1 Wringmachine boonenmachines; Worstmachines; appelschilmachines; 2 Erwtenstoomers. 5 groote glazen Etalagekasten met Stel lingen. 60 Kinder- en Promenadewagens (in diverse soorten); 16 Duitsche Sportkarren; 2 één- kinds Sportkarren4 Poppenwagens. i 1300 paar Schaatsen (waaronder de beste Hollandsche- en Friescbe merken); 2 (jzeren Schaatsenrekken. Wanneer gij onzen lUgenhonlg nog niet kent, wil er dan eens kennis mee maken. VUgeuhonig is een extract, bereid uit Californische Vy'gen en Ryn- landschen Druivenhonig, met toevoeging van oplossende, kal meerende en ver sterkende middelen. Hy bestrydt alle ziekelijke aandoeningen der lucblwegen. Hij werkt verzachtend, oplossend en bedarend; neemt den prikkel tot hoesten weg, en geeft aan iederen lijder, na het gebruik van slechts eenige lepels, rust en kalmte. Het is al voorgekomen, dat een hevige verkoudheid op de borst binnen de 24 uren zoo goed als genezen was door het gebruik van onzen V Ogen honig. Per flesch in kartonnen verpakking, met,een inhoud van 250 gram ƒ1,—. By alle Apothekers en voorname Drogisten. I Den Haag, De Riemerstraat 2c—4. VAN DAM Co. I van uitsluitend eerste klas merken, in groote keuze voorradig: llargera „E. N. R.’-’, „Rover” en andere, vanaf 50 gulden met degelijke garantie. Lichte gang verzekerd. AanbevelendP. HULLEMAN, Lange Tiendeweg 10, GOUDA. Bouds-RUwlelherateller. Huishoudelijke Artikelen; Ry wielen; Rijwielonderdeelen Kachelornamenten 20 Engelsche Parapluie- en Kleerstundaards (groot en klein); 10 Schommelwiegen (w.o. witgelakte); 14 Haardstelslandaards en een groot aantal luxe Haardstellen. Een bamboe-Standaard met Vogelkooi; een bamboe-Theelafel3 Bloemstandaards; Vuurschermen; 60 ijzeren-en geëmailleerde Pannen en Potten; 12 Engelsche Bloem potten; Stri|kijzei4sTheestoven; Koeke- panneneen groote part(j Waterketels, Thee- en Koffiepotten; een aantal verlakte Vulemmers en verlakte stalen Kolenbakken; nikkelen Theelichtjes en -Potten, enz. enz. Voorts 1 groöle Decoratiedookoü2 Hand wagens, enz. enz. Notitién gratia verkrügbaar ten kantore van den lieer Mr. F G. ^Advocaat te Dordrecht, soomede ten kantore van ge noemden Deurwaarder. Kijkdagen Vrijdag" 23, Zaterdag 24 en Maandag 26 Met, van voonn. 9 ~’snam. 4 uur. Goudhiaan A. RIETVELD. A. A. J. CEELEN. Wed. K. ALES. STOLWIjk Bergambacht ’Vlist Lekkerkerk T. TERLOUW. Mej. T. TRAPMAN. Lexmond A. RIETVELD. Hoornaar ZONNEVELD PIEK. Hei- en Boeicop A. de RAAT. Ameide G. den OUDSTEN. Langerak R. VERMEULEN. s Groot-Ammers B. BRAND. Streefkerk J. STAM Gzn. Oud-Alblas G. VONK. Giessen-Oudeker# bij P. C. PESSELSE. Nieuwpoort Sliedrecht Zevenhuizen A. R. v. d. BERG. A. NATZIJL. I). KASTELEIN. C. G. v. d. BERG. B. HOFLAND. C. van LIMBORGH. JAC. STÜBM. Ouderkerk a/d IJssei,, A. v. WALSUM^ Drogist. Noordeloos C. v. STEEN IS. Meerkerk T. v. d. HEIJDEN. Bleskensgraaf W. v. REES. Ottoland J. de KLÜIJVER. Linschoten J. SOEDE. Molenaarsgraaf bij L. de HAAS.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3