er [OEK 1913. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. ik. tav ion. niddel echt, N“. 3448. lan m. 1 uur. b LEK, 68, N, Spysve. ardigd door BINNENIu AND s Intercomm. Telefoon-nr. 20. Dit ■•miner bestaat uit 2 bladen. l WOI ilulq alle ge< ad’ 18. Hing, ene. vergoeding te Berg je* omdat ZN. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. inger. nissen. EER. SELSE. VELD. CEELEN. ALES. SCH00NÏÏ0V8NSCHE COÜRAlfT. immer S81. rondvraag wordt dan i voorzitter gesleten. zouden er al ver- I (56 pillen) 10,-*: te onhöven STURM, en bij den specie in uitgegeven, ring vai :h|, dat centen een deze van nu grondwerker t mishandeling, tot vier Tabaksbewerkers in Ne- .he Federatie van zijde. hebben Dinsdag Dordrecht de uit- aange- werd 3D aan. toren hot een was klaarblijkelijk op de plaats, waar ik de grond veel lag le Utrecht. prot„ sntie tusschen ook geschi Dezi voor het jler zijde ZESSEN. APMAN. !LD. aD PIEK. DSTEN. ULEN. x legers- id, tot af ge’ terir VIT DE OUDE DOOS. Straf voor smokkelaars. Hü die aandachtig de fraaie kopergravure beschouwd heeft, tot opschrift voerende: „Gesigt na het Raadhuis der SUdtSchoon- binnen mot iten traliehek is die omheining i! inbrekers er ■en waren. eining en de jit opleverde, zyn hoogst kleine den kunnen werken. :inderen gepleegd? een zak, intr drank (zie bot nisstraf, met hechtenis vant Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrydags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën voor 3-maal plaatsing opge- gevèn, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. gebruik ihildwagt tdhuis den wagt o ,\welke bevonden te hebben met dezelve hals gehangen, de stad e m e1d dat sullen worden dit bericht (Stand.) De federatie van de S. D. A.P. in het district Bodegraven heeft besloten, zoo mogelük deel te nemen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en stelde daar voor den heer Roseboom, van Bodegraven, candidaat. (Volk.) ing op reeds gereed gekomen leeft echter een schaduwzijde de kleuring daarvan toch veroorzaakt, hoewel tydeljjk, een minder fraai uiterlijk dan wanneer hetzelfde proces wordt toe gepast op de muntplaten, vóór den eigen lijken muntslag. Men heeft zich hierdoor echter niet laten weerhoaden om reeds Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijsvoor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren. Agenten en Brievengaarders. bovengo ..wc aIntussct van de circulatie .t de reeds in T ligde 1-centstukken, ele in circulatie zyn, jelte aan u -1, hr* plaats, waar de trof men vele ichter vond later en in een sloot t, die zooals de vader van zijn zoontje kon het knaapje zat trou- 1) Dit handschrift zonder jaartal, berus tende in het Algemeen Rjjksarchief (Aan winsten 190i» L 14j werd reeds gedeeltelijk besproken in de artikelen: „Hoe het geweest is enz.’’, voorkomende in de Scboonhovensche couranten No. 3253 Lot en met 3259 (1911). 2) Vermoedelijk Rhynlandsche maat. 3) Voorkomende in het handsohrift, ge noemd in noot 1). .4/ Dat zal ongeveer in het midden ^an de 16de eeuw geweest zjjn. 5) De Zevenden 6) Dat het Carmel ieten-Klooster een vrouwen-klooster geweest zou zijn, acht ik, op grond van andere mededeelingen, bepaald onjuist. 4 7) De acte weggelaten. 8) Zie ook: van Berkum, „Beschrijving der Stadt Schoonhoven”, bit. M. GEMENGD NIEUWS. De ptrijd in de sigaren-indus- trie, die eenige maanden geduurd heeft, is geëindigd. De bespreking in de Maandag gehouden langdurige conferentie tusschen de looncommissie van de patroons en de besturen der werkliedenorganisaties zijn tot een goed einde gebracht Een loon-overeenkomst is vastgesteld tus- schen het Verbond van Vereenigihgen van Sigarenfabrikanten in Nederland ter eene zyde en den Nederlandschen Sigaren- en Tabaksbewerkersbond, den Ned. R.-K. Ta- baksbawerkersbond, den Chr. Bond van iet deze zaak is Dinsdag een gehoord. 'oont dicht bij de ouderlyke a vermoorden knaap. Hij is In zake den i hage meldt de „Bi 8-jarige A. v. d. B. uur de ouderlijke woning De vader en een ooin gi zoeken, toen hij niet r zjj vonden niets. Mie den zij gewaarschuwd gevonden was. Toen de justitie ter plaatse een onder zoek instelde kwam een landbouwer ver tellen, dat hy, toen hij 's morgens daar in de buurt fietste, een hoepel op d«n weg had zien liggen. f Hij had hier verder geen aandacht aan geschonken, doch langs hetzelfde pad terug- keereWi, zag hjj van achter een heg een man komen, die voorover gebukt den hoe pel oppakte en er mee op den loop ging. Hij kon niet anders zeggen, dan dat die man in het zwart gekleed was en blond haar had. In de nabijheid van de plas vermiste werd gevonden, trol voetsporen aan. De veldwac' in het koren hoepel en stok by het Rjk een zakdoek, verklaarde, onmogelijk zyn. De'zakdoek van wens nog' in zyn zak. De gevonden z^cdoek kort geleden gebruikt en hij gevonden is, waej ooi beleopen. In verband zekere M. v. Deze woning vi niet gehei Men „Haarlem’f In de Vrijdag 1. meedeelin, aan de gi gasbedrjjf -- zijn functie werd door een waarnemend directeur overgenomen. De laatste vertrok op 1 Januari 1.1., de eerste hervatte op 1 Maart zyn betrekking. Direct na dien datum constateerde de directeur in de hoeveel heid gaskolen een verschil met hetgeen volgens de balans aanwezig zou zjjn. Er zouden maar even 1200' H.L. ontbreken. 45- en W. en de gascommissie stelden on- Jtniddelljjk een onderzoek in, hetgeen echter nog niet beëindigd is. Wel is reeds gebleken, dat het verschil niet 1200, maar ongeveer 900 H.L. is. De balans van het gasbedrijf over het jaar 1912, welke een winst aan wees van ruim f 4000, werd goedgekeurd, omdat de raad meende, dat de ctffers van den waarn. directeur alle vertrouwen ver dienden. Een voorstel om aan hen, die de administratie voerden in de maanden Januari en Februari, een gratificatie te geven, werd aangehouden in afwachting van het hangende onderzoek naar de vermiste, althans op papier te hoog genoteerde, hoeveel heid kolen. Dezer dagen is ge" nieuwe centen in omloop 2Ui> gebracht. Naar aanleiding van schrijft de „N. R. Ct.’’; Inderdaad is het niet te ontkennen, dat er eenig bezwaar is gelegen in de overeen stemmende kleur van onze gouden munten en die van de nieuwe bronzen stukken. Er bestaat daardoor eenige kans op verwarring, wanneer bij de uitgifte minder nauwkeurig wordt toegezien. Dezelfde moeilijkheid heeft zich in Engeland voorgedaan bij de bronzen farthing ten opzichte van het halve pond-' stuk. Men heeft daar het bezwaar onder vangen door de farthings by het slaan een donkerbruine kleur te geven. Geleidelijk slijt deze in den omloop a,f; de dan aan het licht komendM tint is niet die van het op goud gelijkende nieuwe brons, maar die van brons, dat reeds in de circulatie is geweest, waarvan de kleur wel minder gelijkenis vertoont met die van goud. Dit denkbeeld zal ook bij de Nederland- sche bronzen munten in toepassing worden gebracht en in het vervolg zal de nieuwe bronzen specie in bovengenoemde kleur worden uitgegeven. Intusschen is het ter bevordering van de circulatie der vijfjes gewenschl, dat de reeds in T begin van 1913 vervaardigde 1-centstukken, die nog slechts ten deele in circulatie zyn, voor het overige (grootere) gedeelte aan bet kleur- roces worden onderworpen, hetgeen dan op dit oogenblik aan Rjjks Munt biedt sze bewerkii muntstukken be kleuring di tijdelijk, wanneer it op de Sigarenmakers en Tabaksbe derland en de Nederlandschi Sigarenmakers ter andere Deze vier organisaties de werkstakingen in Rotterdam, en Gorincbem, en „de fabrikanten sluitingen in alle by het Verbond sloten vereenigingen opgeheven. Het bericht van de opheffing der uitslui ting is door de Goudsche sigarenmakers met vreugde begroet. Naar het „Dagbl. v. Gouda” verneemt heeft de Goudsche Patroonsvereeniging aan de aldaar gevestigde afdeelingen der arbeiders organisaties bericht gezonden, dat de ge zellen zich voor het hervatten van den arbeid moeten aanmelden vóór of op Zaterdag 24 dezer. Wie zich vroeger dan Zaterdag aanmeldt, kan den dag na de aanmelding reeds weer aan bet werk gaan. Vermoedelyk zal a.s. Maandag op i fabrieken als gewoon worden gewerkt. moord te Princen- Iredascbe Ct.", dat de i Zondagmiddag om lil jning had verlaten. J jingen hem 's avonds was teruggekeerd, maar idden in den nacht wer- dat het kind dood scholen, een openbare en een bijzondere, te Molenaarsgraaf een openbare enteOttoland een openbare school, waarvan teBrandwyk gestorven zyn b(j H. Y. één, A. v. H. drie, C. v. V. twee, C. v. T. twee kinderen, te Molenaarsgraaf bij M. K. één kind, dus binnen vier weken 9 kinderen. Gelukkig breidt de ziekte zich op dit oogenblik niet verder uit. (Rott.) lei. In de j.l. Maandag fadering waren tegen- ar en alle leden, uitge- Marck, die met kennis- 'Brandwjjk, 21 Mei. Vorige week Donderdagmiddag had hier een droèvige plechtigheid plaats. Het stoffelijk overschot van den heer P. K. Magielse, gedurende een 27-tal jaren hoofd der openbare school alhier, werd aan den schoot der aarde toever trouwd. Met een zwak lichaam heeft de heer M. gedaan wat hij kon voor de ontwikkeling van de Brandwyksche jeugd. Bij zyn graf waren dan ook tal van deelnemenden aan wezig, waaronder de Gemeenteraad en andere colleges, vele schoolkinderen enz., om hem de laatste eer te bewyzen. Aan de geopende groeve voerde de heer Manders, hoofd der openbare school te Bleskensgraaf, het woord. Hy| Schetste wat de overledene als vriend en als collega voor allen, die hem van naby hadden gekend, was geweest. Daarna voerde de heer A. Kars, hoofd'der openbare school le Goudriaan, als voorzitter van het Nederlandsch Onderwyzers-Genoot- schap het woord. Deze herdacht den over ledene als lid der vereeniging, en npemde hem een man, die steeds voor de belangen ,van het onderwijs en van de onderwijzers een open oog en een warm hart had en wiens wil groot waa, maar wiens geknakte gezondheid en zwakke krachten hem beletten datgene te doen, wat hij zoo gaarne had gewild. Spreker deelde nog mede hoe de overledene een 3-tal weken geleden nog een onderwerp op de vergadering van het N. O.-G. bad ingeleid, doch wegens ver moeidheid moest ophouden en verzocht, het overige gedeelte een volgende maakte mogen geven; hy was lichamelijk te zwik om le voleinden. De heer M. heeft gewerkt zooveel als zijn krachten het hem maar toelieten, t«t het laatste toe. De rust, welke een ieder na een welbesteed leven hoopt te genieten- is hem niet ten deel gevallen. Zijn assche ruste m vrede. ••Jaaraveld, 21 Mei. De ingeschrevene voor de lichting der Nationale Militie 1914 Willem van Zoelen is door Gedeputeerde Staten dezer provincie, wegens kostwinner- iM’ frouw C. van Wjjnen alhier ia te 's-Gra- ’°°r hel J?®1, Aan A. Benschop J.n'ef n*??Uks kas een vergoeding .«T L0’30 Per da« toegekend voor den bevindt Z00D Z‘Ch °ader de waPenen Melenaarsfraar-BrandwUk,!! Mei. Maandagmorgen werden alhier vier scholen geopend, die wegens roodvonk eenigen tijd ï*alolea waren geweest Te BrjndwJk twee By Koninklyk beslurt van 19 - *- met ingang van 1 September 1913, tot leeraar aan de Ryks Hoogere jchool te Gouda, S. van Heyningen, ‘c leeraar aan die school. it A. G. J. Tempelmans i het teekenen aan de H. B. S., ,en de Rijksnori heeft tegen 1 dezer is, benoemd Burgerschool thans tydeljjk De heer Plat, leeraar in----- de Burger-Avondschool ,en de Rijksnormaal- school te Gorinchem, heeft tegen 1 Sep tember a.s. eervol ontslag aangevraagd. Djjkgraaf en hoogheemraden van Schieland hebben Dinsdag te Rotterdam aan besteed: lo. Het uitvoeren van eenige herstellingen aan de Maas- en IJsselhoofden (bestek No. 128). Gegund aan den minsten inschry ver, den heer T. van Herk, te Nieuwerkerk a/d IJssel, voor f 1449. 2o. Het uitvoeren van eenige herstellingen aan Schielands Hoogen Zeedijk (bestek No. 129). Gegund aan den minsten inschrijver, den heer C. Brusse, te Ouderkerk a/d IJssel, voor f 2319. 3o. Het uitvoeren van eenige herstellingen aan de Steenglooïingen van Schielands Hoogen Zeedyk (bestek No. 130). Gegund aan den minsten inschrijver, den heer W. Stichter, te Bergambacht, voor f 6387. Aan de a.-r. „Rotterdammer” wordt gemeld, dat het bericht, als zouden in een Vrijdagavond te Bodegraven gehouden vergadering van de centrale anti-revolutio- naire kiesvereeniging de stemmen over de candidatuur-Van Idsinga gestaakt hebben (57—57), geheel onwaar is. Vrijdagavond is er geen vergadering ge weest. Een week of wat geleden wel. Nu is er pas Zaterdagmorgen een vergadering der „centrale" geweest. Het besluit dier vergadering komt hierop neer, dat, geheel volgens ’t electoraal accoord, de candidatuur- Mr. J. W. H. M van Idsinga (Chr.-hist.) UI gesteund worden. De antirevolutionaire kiesver eeniging „Nederland en Oranje” te Gorin chem heeft besloten, voor het aftredend lid der Provinciale Staten Mr. V. G. A. Boll (lib.) en voor de vacature Jhr. Mr. Dr. N. C. de Geselaar (chr.-hist.) twee candidaten te stel len, en daarvoor aan de centrale kiesver eeniging voor te dragen den heer J. W. Mek- king (antir.). Besloten werd, een plaats open te laten voor een cbristelyk-historiach candidaat. SPORT. •«Meerkerk, 20 Mei. De Zondag alhier gehouden voetbalwedstrijd tusschen de Meer- kerksche Voetbalvereeniging en „Fortuna” uit Gorinchem is door laatstgenoemde ver eeniging gewonnen met 2—0. •Zevenhuizew, 19 Mei. De voetbal wedstrijd, alhier gehouden tusschen „Excel sior" van Moordrecht en „T. O. G.” van hier, is door laatstgenoemde vereeniging gewonnen met 2—1. aanstonds de nog voorradige kleuring te doen ondergaan en af in omloop te brengeflh Het dorpje Plessis-Luzarches bij Pontoise, niet heel ver van Parijs, slaat een .droevig record. Er heeft een inbraak plaats gehad door 3 personen, bewoners van bet dorp, die met hun drieën tezamen.... Iryftien jaar oud zijn. Vrouw Queille, die daags uit werken gaat, vond by haar thuiskomen 's avonds, nu eenige dagen geleden, haar huiqje overhoop, de kakten, het bullet en de kelderdeur wijd op|n, een vensterruit gebroken. Alles wat eetbaar was en drinkbaar was verdwenen, brood, koek, chocolade, confituren, wijn en anpelwyn. En in den kelder was een vat irfet wyn en een met appelwijn bovendien dog aangebroken. Vrouw Queille diende een klacht in en /de politie trachtte de inbrekers op te aporen. Het scheen, dat ze, om in het huisje te komen, de ruit stuk geslagen hadden. Maar om by die ruit te komen, hadden ze eerst een klein binnenhofje binnen moeten dringen, dat met een bouten traliehek om geven was. Op één pu«t was wat verwrongen, alsof de tusschen de traliën doorgekropei Maar die opening in de omhei. toegang, dien de gebroken ruit waren zoo klein, dat op kinderen er zich door hadd< Een inbraak dopr kinderen gepleegd? Het tot op den bodem geledigd en hartgrondig uitgelikt zyn van een confituurpot kwam dit vermoeden bevestigen. En daar het dorp niet heel groot is, kwam weldra de waarheid aan 't licht, nog ontstellender dan men ver wacht had. De inbrekers-bende van Plessis- Luzarches bestond uit drie leden, twee broers en een zusje, Collot genaamd, Alphonse.de chef, 7 jaar oud, Gustave, vjjf jaar en juffrouw Madelaine Collot, die den aanminnigen leef tijd van drie jaar heeft I Het veel belovende kroost heeft bekend. Beschouwen ze het geval als een prachtige expeditie, een hoogst geslaagde fuif, of heeft de zevenjarige chef werkelyk een roover- streek uit willen halen Het parket van Pontoise vraagt zich af, wat het tegen drie inbrekers van tezamen 15 jaar doen moet. Het mag wel oppassen. Een zoo vroeg-ryp rooverhoofdinan als Alphonse Collot kon wel eens de gedachte krygen meester Henri Robert tot advocaat te nemen. En dan komen, vooral in een provincieplaatsje, de ambtenaar van het openbaar ministerie en het slachtoffer er soms slechter-af dan de misdadigere. (N. R. Ct.) De Ned. Herv. kerken te Am sterdam zyn in den regel niet erg vol. Er zijn een paar predikanten, die een reus- achtigen loop hebben, maar er zjjn niet minder verdienstelijke herders, die dikwyls voor stoelen en banken spreken. In het algemeen bestaat er een vaste verhouding tusschen het aantal kerkbezoekers en de orthodoxie van den predikant. De enkele etbiseben, die er nog zjjn, hebben veel talent, zy boeien hun gehoor enz. en toch hebben zij zelden een volle kerk, terwjjl de confeaaioneele dikwyls zulke volle bede huizen hebben, dat de menschen op de trap van den preekstoel moeten staan, terwül velen teleurgesteld weg moeten, omdat de kerk absoluut vol is. v Er zyn echter ook Amsterdammers, die er niet van houden een bepaalden dominee achterna te loopen, maar die iederen Zondag naar de kerk gaan, die het dichtst by hen in de buurt is; deze menschen worden dan, naar zij zeggen, evengoed gesticht door een ethische als door een gereformeerde preek. Wy gelooven het graag, maar toch meenen 1 wjj, dat het voor een dominee aangenamer is, wanneer hjj een soort garde om zich heen weet te verzamelen. Die menschen hebben in ieder geval belangstelling voor hetgeen hij zegt en dit is niet altijd het geval by de personen, die b.v. iederen Zondag naar de Nobrderkerk g|ian, omdat zij wonen op de Noordermarkt; zij slapen weleens. Zondag was in een kqrk, waar een lichtelyk critische herder voorging, het aantal slapers abnormaal groot. Een onderwijzer zou zyu kinderen een „opfrisscher” gegeven hebben, maar wy gelooven, dat de kans groot zou zyn, dat de dominee geschorst zou worden, wanneer hjj zjjn geachte hoorders met een bybel naar het hoofd had geworpen. Maar de ethische predikant bedacht een ander middel. Hjj haalde de stad Jericho aan en ineens riep hjj met luider stem: En men riep binnen de muren van Jericho: Brand, brand, brand!” Alle slapers waren wakker. Ejen witte museb. Uit Bussum schrijft men aan het „N. v. d. D.”: Sedert eenige jaren hield zich in de om geving van den spoorwegoverweg bij de gasfabriek een geheel witte museh op, by de vaste voorbijgangers en het spoorweg personeel welbekend. Telkens wanneer,de overwegwachter zjjn boterham nuttigde, was de zeldzaam gevleugelde „straatjongen" wit met een zwarte bef op zjjn post. Een dierenvriend verzocht den man dit zeldzame dier te vangen, doch kreeg een weigerend antwoord. Thans behoort deze witte eenling in het mussebengild niet meer tot de levenden; men heeft haar dood op de baan vinden liggen. Hare vrienden onder de menschen hebben voor haar begrafenis gezorgd. Een witte zandsteen dekt het grafje, waarop met roode letters gegrift sUat: „Hier ligt onze witte musch begraven." hoven," voorkomende in van Berkum’s bekende Beschrijving van die plaats (tegen over blz. 374), zal zich wellicht hebben afgevraagd, wat dat toch voor een zonder ling toestel kan zjjn, dat op eenigen afstand boven de benedendeur, aan een grooten spyker, tegen den buitenmuur van het fraaie gebouw hangt. Het lijkt wel een gymnastiekhalter met kromme staaf. En dat kan toch niet' zyn, want onze 18de eeuwsche vaderen kenden nog geen gym nastiek of sport. Het antwoord op de vraag vinden we in de Handvesten ende Privilegiën enz. der Stad Schoonhoven nevens eene Corte Cronyke van des Stads geschiedenissen byeen en opge steld door twee des Stads Geheym- schryvers. Ver m eerderd door K. van Alk’emade en P. van der Sche-Iling 1). Immers we lezen daar op blz. 25 eene aanteekening uit het jaar 1739 van dei^ volgenden inboud: „Den 2 Juny zag ik, staande v Stadhuis te Schoonhoven, te» regL_ van de trap omtrent 2 mans lengtens van deh grond twee langwerpig vierkante steenen, elk naar gissing 10 duim lang en half zoo breed 2) van de volgende gedaante aan een eyzeren beugel”. (Volgt dan een schets- teekening.) „Gevraagd hebbende naar het kreeg ik ten antwoord van een schi daar onder voor Jiet Stadhuis dei houdende; dat die genen, pvelL_ 1_ worden gesmokkeld te hebben steenen, om zijnen L_'_ .a worden omgeleid”. Verder leest men: „1746 in Sept, aldaar dezelve steenen gezien zijnde bevond ik dezelve boven met spits en bijna vierkant aldus”. (Volgt dan weêr een schetsje). De steenen schenen dus in dien tusschen- tyd vernieuwd of kleiner gemaakt te zjjn. De oudste wind-watèrmxilen in H olland. Volgens de Kronyk, die Regnerus d« Graaf in zjjn „Korte Beschrijving der Stad Schoon hoven" 3) geeft, is in: „1450 tot Schoonhoven in den lande van Belois geweest de eerste Windmoolen om t’ watër uit het land te maelen, maer nog- tans met die onvolmaekthevd, dat de kap niet draaijde, zulks dus alleen met eene (één) wind mede konde maelen, t'wert door een Vlaming, nu omtrent 120jaar geleeden 4) verandert zynde, is het werk tot die perfectie gebragt, als het nu gesien werd. Dit was de eerste moolen in Holland". •StolwUk, 21 Mei. gehouden raadsvergaJ woordig de voorzitter nomen het lid D. C. L. geving afwezig was. Na de opening der vergadering legt de heer J. C. Kruy't in handen des voorzitters de belofte als raadslid af, voorgeschreven bij art. 39 der Gemeentewet. Daarna wordt hij door voorzitter en raadsleden gelukge- wenschl en spreekt het nieuwe raadslid eenige waardeerende woorden uit. De voorzitter doet alsnog voorlezing van de aanneming der benoemingvan den heer F. H. Groenendjjk als onderwyzer aan dele open bare school alhier, wat voor kennisgeving wordt aangenomen. Na de gebruikelijke ro de vergadering door den Hoeveej kinderen dronken zyn door het plukken van bloem pjes aan den waterkant, en aan hoeveel zal hetzelfde lot nog te beurt vallen! Met de vjjfjarige Adriana KI. is het door dezelfde oorzaak eenige dagen geleden weer op het kantje af geweest. In de breede en diepe Voorwetering raakte het kind te water en spoedig dreef het voorover in het midden van de wetering. De man, die’ het gevaar opmerkte, zocht naar een schouw; om die te krjjgen moest hjj echter naar den overkant en daartoe een eind omloopen. Op het kritieke oogenblik kwam daar gelukkig onze leidingwater-schuit aan en eerst toen kon bet kind gered worden. Een les alweer voor-anderen! ••Willige-Langerak, 21 Mei. De in geschrevene voor de lichting der Nationale Militie 1914 B. H. Straver is door Gedepu teerde Staten dezer provincie voor den tijd van één jaar vrygesteld van den dienst bij de militie, als zjjnde Roomsch-Kiltholiek ordebroeder. De Raad dezer gemeente beeft in zyn vergadering van 20 M«i j.l. tot leden van de Commissie tot wering van Schoolverzuim benoemd de heeren J. E. K. van Wynen, P. H. Pelser, G. Slob, Joh. van Kats en G. Rjjneveld. RECHTSZAKEN. De Arrondissement s-R e c h t- bank te Rotterdam heeft j.l. Dinsdag o.a. de volgende zaken behandeld De 18-jarige landbouwer T. F. de G., te Jaarsveld, had op 6 April den landbouwer W. de Jong, uit Polsbroek, met zijn ge- schoeiden voet tegen het onderlijf geschopt. Eisch wegens mishandeling: f 30 boete subs. 30 dagen hechtenis. z De 62-jarige smid J. de R., te Ouderkerk a/d IJssel, had op 12 April met een ijzeren staaf het cement van een muurtje, dat zjjn buurman langs zyn grond liet optrekken, beschadigd; hjj 'ftjeemfe dat zyn buurman geen recht hadp daar een muur te zetten. Deze zaak werd aangehouden, om alsnog den eigenaar van den muur als getuige te ho'oren. Te Reeuwjjk had de 29-jarige losse werk man P. B., te Gouda, op 4 April den losse- werkman P. Zwanenburg uit Waddinxveen met een flesch gegooid, waardoor de laatste bloedend werd verwond. Eisch wegens mishandeling: f 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. Op 24 April had de 31-jarige Duitsche kleermaker II. A. S.. thans te Rotterdam gedetineerd, te Moordrecht een rijwiel en een zak, inhoudende een flesch sterken drank, weggenomen. Eisch wegens diefstal: zes weken ge vangenisstraf. Mr. J. C. van Hasselt verzocht oplegging van een lichte straf. De Rechtbank veroordeelde: H. P., 41 jaar, - - ambacht, wegens maanden gevangenisstraf. D. de B., 24 jaar, arbeider te Hilh berg, wegens diefstal van een eem f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. H. A. S., 31 jaar, kleermaker, wegens diefstal te Moordrecht van een rjjwiel en een zak, inhoudende een flesch sterken »ven), tol vjjf weken gevange- aftrek van de voorloopige laf 25 April. Iets over de Kloosters te Schoon hoven. Volgens verschillende schryvers zyn er oudtjjds binnen Sc^onhoven vier kloosters geweest. In de biervoren genoemde „Handvesten ende Privilegiën enz. der Stad Schoonhoven” vindt men o.a. bet volgende aangeteekend „Door een Priester van.Schoonhoven is mjj op mijn verzoek Anno 1705 wegens de kloosters aldaer dit volgende berigtjgedaen: Karmelite Klooster. Dit Klooster heeft gestaen aan de Graft 5) agter de Karmelitenstraat, die daer van den naem draegt, zjjnde een Nonnen Kloos ter 6) staende onder een Prior. Dit Convent is in den jaere 1556 afgebrant ende de Conventinalen zoo arm, dat ze genoodzaakt zjjn van den Ed. Hove van Holland te ver- soeken (onleesbaar) haer Brood te mogen beedelen als blykt uit de volgende acte"7). Van dezen brand, die bet Klooster zou hebben geteisterd, is mjj elders niet gebleken, wél van dien van 1375, waarbjj de geheele stad niet het Carmelieten-klooster incluis, een prooi der vlammen werd, en waaromtrent het volgende bekende Latjjnsche jaardicht ons inlicht: sChoonhoVen Insignia CVM CLaVstro de-Vorat Ignis. of in het Nederlandsch; Het vuur heeft het uitmuntende Schoon hoven met het klooster verslonden. 8) De hoofdletters, behoorljjk gerangschikt, MCCCLVVVVIIIH, geven juist het jaartal 1375 van de ramp aan. Het herbouwde klooster heeft, naar het geen wjj aangeteekend vonden, evenmin als de andere kloosters eenig nadeel onder vonden van den grooten brand, door welken Schoonhoven in 1518 opnieuw geteisterd werd. d Daaromtrent toch schreef Regnerus de Graaf ig zjjn Kronijk o.tn.: „De geesteljjke hunsen ende de Kerk met het Stadhujjs ende de gemeene gebouwen bleven on be schadigt”. Volgens de biervoren aangehaalde mede- deeling van 1705 zou het Carmelieten-klooster een kleine veertig jaren later (1556) ejMiwel toch ufgebrand zyn. Het sehjjnt UKarna wederom herbouwd te zjjn, en de onder stelling klinkt niet onwaarschjjnljjk, dat de belangrijke som, die de Landvoogdes Mar- garetha van Parma enkele jaren later (in 1563) m< H. man wo ran den sel en al toerekenbaar. i schryft uit Hillegom aan ’s Dagblad”: 3 gemeenteraadszitting van Lisse, 1.1. gehouden, deed de voorzitter ing van een merkwaardige kwestie gasfabriek. De directeur van hel f is langen tyd ongesteld geweest; werd door een waarnemend eur overgenomen. De laatste vertrok Januari 1.1., de ...aart zjjn betrekking, ponst a teerde de dir heid een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 1