FL 307.406,00 Continental Bloem-Moes ITOILEIZEEPI KAASPOEDER Bnrgers LM.1L, G. van ZUIJLEN A CoJ Cheese-Fèma. I H J. H. SPOORMAKER, Kunsttanden Doctor LEHMAN SON, Mm Burgen Ego bekwaam Lintzager. Aankomend Bakkereknecht Rijwielbanden Jubileum-Schildjes. PEET MAY BRUILrOFTS-ARTIKELEN SPOORMAKER-RIJWIELEN, limerliÉneflitselaars, gevraagd. Rijwielreparateur Een HftLFWRS-ZILVERSllD Een Boerenknecht, SANCUINOSE, LLSwartsenburg, lllfl COOPS, Cauda. VOORDRACHTEN. A. BUIJS, Fabrikant, Oudewater. MELKGEREEDSCHAPPEN. JACHTWATER Advertentiën. Bekendmaking-. SCHOUW, SCHOUW. flinke Knecht. Dienstbode Dienstbode Meisje, Paardenmarkt PUTTERSHOEK Goad-, Zilver- en Koperbrons ERIKA RASOR. VESSANEN di LAAN. Vormerveer. Tegenstanders van de Tariefwet. H. A.van Baaren, ■foor ■foor V oor 11 'ijgen Honig ij gen Honig TE KOOP: Vervslg der Nieuwstijdingen. Zaterdag den 7. luni 1913. N1EUWE-VEER, a f 2 per Tand, f 40 per Gebit. Opport ISO, Rotterdam. WOENSDAG, 4 Juni, en ZATERDAG, 7 Juni, Nederl. Protestantenbond to Stolwijk! Openbare Vergadering Spreker: Ds. D. BOER, Ned% Protestanten-Bond den Heer Ds. D. BOER, Ortirwirp: RONE ft NEDERLAND, NIJVERHEIDSVEREENICING Goud- en Zilversmeden te SCHOONHOVEN. Instelling „Tot Hulp in Lijden". Photografie Ravesteijn HAARLO bij Borculo. BEKWAME HUISHOUDSTER, Een flinke Dienstbode, EXTRA-DIENST. Terug van Puttershoek naar Culemborg nam. REEDERIJ op de L ur. NEEMT PROEF! I! NIEUW! NIEUW! Zeer licht en fijn van smaak12 Cenf'jSet Ons. Aanbevelend, L. C. VERROEN. KOESTBAAT 94, SCHOONHOVEN. muAAi nc uccD I H.H. Veehouders! JOHAN DE HEER, Bij H. P. DE SWART Zoon De Zedelijke Waardeering van den Zelfmoord, Ondertrouwkaarten en -Brieven. GOUDA. F. van UTRECHT, W. F. C. LAMBERT, Oranjé1 en Hima-rijwielen. W. F. C. LAMBERT, GRATIS!! J. N. JACOBS, ANTON COOPS, RIJWIELEN VALSCHE TONGEN 1 SCHEERMES. A. N. van ZESSEN. Géén fiets of een zei een candidaat, die geslaagd was. Haj was een BURGERS E. N. R. waard. LIJNZAADKOEKEN. Groenendaal 13, GOUDA. Magazijn van (Liederen, Mutsen, Instrumenten, Lampions, Guirlandes, Vuurwerk enz.). L ZONDAGS GESLOTEN. J KIEST in Juni alleen De Tariefwet SCHAADT door nieuw of verhoogd invoerrecht op KLEEDEREN, als Profiteert van den goedkoopen tijd, Samenstellingentoestel met glazen compleet reeds vanaf f 6,30. Haven, Tel. 17, Schoonhoven. o es ten den. oestenden. o est enden. IIJGEN ||0NIG RIJWIELHANDEL, OUDERKERK A/D IJSSEL. Lakken, nikkeien en alle reparation billijk en spoedig. Eerste klas NAAIMACHINES Aanleggen van electriscbe schellen en telefoons in huizen en schepen. J. W. H. RURUP's HAARKLEURSEL, ANTON COOPS, Drogist, LIKDQORNPLEISTERS ORCELHANDEL, H.H. Landbouwers! Geen Prijsverhooging C. v. LEEUWEN, MADAME B1GE0N zegt dat de Pink Pillen een wonderdadig middel zijn. Te koop aangeboden: afl# Een zes-jarig PAARD DE BESTE bij ANTON COOPS, J. PONSIOEN Tz., VAN ZESSEN's OVERTREFT A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven. voor een nieuw kerkraam aan het klooster schonk, met dien herbouw verband heeft gehouden. 1) De voortschrijdende Hervorming, welker gevolgen weinige jlaren later de gebeele mMtsch.ppy 10 beroering brachten, oefende uit den nrd tak ook een bekngrjken invloed uit op de lotwisselingen vnn de kloosters en van hunne bewoners. »J|Kronü'k vso de .Handvesten ende Privilegiën enz. Hwerd .op den 24en Deoember 1578 b(| de Vroedsëhsp geresol- veert na Mammalie van iulomen en nitschnl- dendat men de goederen ven de convente van ."fï:. """'1'1™' St Elisabeth en Agnie- ten lot behoef vao der Stede sal aanvaarden mits uitreikende die geestelijke Personen' die nog int Leven sjjn)aarl(jx een redelijken penning tot haarluier alimentatie, en hoef'vüê Y elnP'°yeren tot be hoef van de armen ende ad pios usus" 2). hiYT"' dc"' ■■"feekening juist is 1ill' v"n dat oogenblik ar te Waan" "V' 2<'lfst'"ul'ge '""ehtingen Het tweede mannenklooster te Schoon- W,S i t-e'lebroeder-klooster aan de if Haven, nabjj de tegen woordige militnre ziekeninrictiting. Na de nZVTf'n'J3 dtt v«»derd in een Prove! mors- of Oude mannenhuis. In'a2'! l16' a0psiel: üit de °«de doos, d'; Sehuuub, Courant van Zaterdag li "•«H 1M3, No. MSO. Derde Blad. Tot godvruchtige doeleinden. (Wordt vervolgd.) bi "'"*L Utreeht is de jaarvergade ring gehouden van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank, onder leiding van den beer n ef van Uithuizermeeden. «a langdurige discussie werd op voor stel van bet bestuur besloten, dat een ocale bank aan een lid geld onder hypo thecair verband zal mogen verstrekken tot een hooger bedrag dan f 3000, mits voor elk geval de machtiging van het rL^Ur* Centrale verkregen is. De uitslag van de verkiezing voor leden van den Raad van Toezicht was, dat met -roote meerderheid van stemmen zijn her benoemd de aftredende leden, de heeren: v t a Westerdjjk te Uilhuizermeeden, li. J. A. G baron Collot d'Escury te Honte- msse en A. v.n Leeuwen te Leiderdorp, die r,ci! herbenoeming lieten welgevallen, lot lid van flet bestuur werd herbenoemd te ULmebt' l"lr0,, ",n "ler8u,D' Tst plaats vervangende bestuursleden werden benoemd de heeren F. P. E. van Ditzbuyzen te Baarn en H. J. Besier te Utrecht, tol plaatsvervangers van den ad ministrateur J. M. E. van Stekeienburg te Utrecht en C. Verkroost te Utrecht. °P de voordracht ter benoe- ming van een onderwijzer aan de school voor gewoon laser onderwas no. 2 te Gouda zjjn geplaatst de heeren: J. J. Jager, te Achterberg J. Oocters van Leeuwen, te te Ouderkerk a/d IJssel en 0. J. van Urk te Leuvenbeim. Bere»mb.nW, 22 Mei. Het S-jarig doebtertje van L. d. B. alhier geraakte Maandagavond aan de Dijklaan te water. Door twee jongens werd z|j gered. Ktnderdyk, 22 Mei. De 9-iarige T. Rietveld alhier geraakte spelende achter na niniawliiltn i.j - -o 'of uq nuurq, Toegeschoten hulp wist dea jongen intjjds de ouderlHke woning in de rivier "de Noord. Toegeschr*— «--• te rpdden. Krimpen n/d Lek, 22 Mei. Bjj het voetballen kwam J. Verkerk alhier te vallen, waardoor bjj een been brak. Onder de kinderen alhier heerschen de mazelen in zeer hevige mate. De meeste gevallen komen voor onder de leerlingen r. u"ul' lOöriUIKUU van de School met den Bjjbel, welke voor een groot gedeelte is ontvolkt. Sterfgevallen kwamen nog niet voor. (R. N.) Lekkerkerk22 Mei. De 29-jarig boo- rendienstbode Adrianus Nobel, werkzaam bij den veehouder J. de Vries Jzn. alhier, kreeg in don loop 4cr vorige week een onbedui dend wondje aan de hand, waarvan in den aanvang weinig notitie werd genomen. De hevige pjjn en het voortdurend op- zwellen der hand. deed haar spoedig be sluiten Dr. Kastelein te raadplegen, die bloed vergiftiging in hevige mate constateerde. Nleuw-Lekkerland, 22 Mei. Van den jhndbouwer J. Gelderblom alfaier stierven in 14 dagen tjida twee beste koeien. De landbouwers J. P. An Vliet en A. Bouman alhier hadden, toen z(j gingen melken, het ongeluk uit de schouw In hel water te vallen. Eerstgenoemde wist zich zelf ,te redden, terw(j| de ander door toe geschoten hulp met moeite op bet droge werd gebracht. Ondewater, 22 Mei. Sedert een dag of zes hield alhier in een reizigerslogement verbijjf een 36-jarig persoon, reizend stoelen- matter, woonachtig te Boskoop. Het bleek al spoedig dat hjj een liefhebber was van sterken drank. Hjj begafzich Maandag in den winkel van E. Vos en stal aldaar een groot mes, waarmede h(j later verschillende personen bedreigde, tot de politie kwam en hem in verzekerde bewaring stelde. Terzake van diefstal werd proces-verbaal opgemaakt. Tot tjjdeljjk onderwijzer aan de R.-K Jongensschool alhier is benoemd de beer A. J. Duncker, van Hazerswoude. Waddlnxveen, 22 Mei. De heer K. P. Kruidering. hoofd der openbare schooi aan de Brug, heeft tegen t September eervol ontslag aangevraagd, de heer G. J. N. Hane- «raaffi onderwijzer aan die school, tegen 1 Juli en mejuffrouw A. Vogel, onderwijzeres aan dezelfde Bchool, tegen 1 September. BURGERLIJKE NTANI». Alblasserdam. Van 9-16 Mei, Overleden: K. Holdermans, oud 2 j. Bouman, oud 72 j., echtgenoot van E. Pijl. tiiesaendsn. Van 9-16 Mei. Geboren: Heiltje Neeltje, d. .van H. Heikoon en G. Kuiper. - Dirk, z. van T. van JlouweJingen en A. J. de Fjjfer. Getrouwd: A. Hagenaar, oud 28 j. en G. Smit, oud 24 j. Hekendorp. Mei. Geboren: Harrigje Sofia, d. van J. Benschop en J. Zuidam. Overleden: A. Hoogendoprn, oud 3 m. Llnschoten. Mei. Geboren: Engel Marinus, z. .van D. van Aa en f. Schouten. Janna, 'd. van Mn ijs en S. W. Kastelfin. Gefrouwd: G. van Eek en W. Lek- kerkerker. Ove/leden: T. Brouwer, oud 62 j., echtgenoot van E. van fepereneerder we duwnaar van A. Barneveld. Nleuw-Lekkerland. Van 1—15 Mei. Geboren: Willem, z. van L. den Her tog en W. Wolters. Getrouwd: M. de Groot, oud 36 j. en W. Advokaat, oud 88 j. Overleden: D. de Vrede, oud 8 tn.- Ouderkerk m/d IJ. Van 1-30 April. Geboren: Süke Antonia, d. van A. van Wouwen en S. Gerritsen. Marlha, d. van W. Honkoop en H. Ponse. Bert us, z. van J. Markus en A. W. Anker. Pieter, z. van Adr. Verkaik en M. Vogelaar* Johannes Hendrik, z. van M. Docters van Leëèwen en BL£ van Duüvendjjk. —'Eliza, z. van£ van Meyeren en E. van de Werken. Cor nell s, z. van N. van der Poel en C. Linge. Gjjsbert, z. van P. van Dujjvendjjk en J. Mounk. Lena, d. van D. Burger en J. van Dam. Johannes, i. van A. Dekker en W. dp Jong. - Jan, z van J. de Mik. A alberta, d. van L. Kleij beuker en G. van Mullein. Getrouwd: P. Rijkaart, oud 36 j. en E. Hoogendjjk, oud 34 j. C. de Vries, oud 24 j. (won. te Lekkerkerk) en P. van den Dool, oud 22 j. Overleden: C. de Jong, oud 67 j., echtgenoot van H. Kreuk. M. van Tol, oud 63 j., echtgenoot van Adr. Noorder- graaf. G. Dekker, oud 66 j., echtgenoot van J van Vlijmen. - A. H. Heuvelman, oud 18 m. Wadriin v veen. Van 9-20 Mei. G«rbo/e.,I: Niesje' d- van A.Noorlander en W. de Hoog. Jansje, d. van H. Mulder en G. Kok, Antonia CJasina, d. van J. van Nielen en D. van de Water. Pieter Johannes, z. van N. van der Burg en P. M. KWflk. - Aartje, d. ran W. de Wil en A. M. (.ooiman. t r 0 U w w- Tol en J. Geerlof. - J. Ultee eD J, M. van Lammeren. O verleden: M. Kluis, oud 69 j„ weduwe van F. van Kempen. Een levenloos aangegeven kind van G. de Ruitfr en A. Oudgk. G. Burger, oud 30 j weduwnaar van P. van Vliet. - M. J. Wakkermans, oud 11 in. ingevolge Art. 22 der Keur. HET BESTUUR van deu Polder „Stol- wUk" maakt bekend, dat op Zaterdag •I Rel a.H. SCHOUW zal worden ge dreven over de Bruggen, Bruggen hoofden, Vlieten en Weteringen en over de bepoting en beplanting der wegen. Namens het Bestuur v.n.: G. GRAVELAND, Voorz. H. A. SCHIPPER, Secr. Het BESTUUR van den polder Hoog- en Laag-ffflwUk brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de NGHOIJW zal worden gevoerd op Haantreckt, den 19. Mei 1913. J. VOETS, Voorz. A. DE GROOT, Secr. Vanaf 27 tot en met "O MEI sal de Veerpont san het UiHHcl.c, ALKLANNERDAM en RIDDERKERK, wegens reparatie nit de vaart z(|n. DE VEERMAN. Plaatsing zonder pijn en met schriftelijke garantie. Alle tandheelkundige operatjen geheel pijnloos. W" Bij plaatsing vanaf 8 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. COUDA. Gelegenheid lot INSCHRIJVING van Nieuwe Leerlingen op des namiddags van 1— S uur, in het School gebouw (Lange Tiendeweg). De Directeur, Dr. S. S. HOOGSTRA. VEKEEMIUINU „SCHOONHOVEN'S BELANG", (goedgekeurd b(j Kon. Bestuit van 6 Mei 1911). LEDEN-VERGADERING 'op Dinsdag #7 Mel 191$, 's avonds 9 uur in het Café „Bklvedêhe". HET BESTUUR. —o— op Donderdag 29 M«'l 1913, des avonds 7»/9 uur, in het Café -STOPPE LENBURG." Pred, te Grootebroek. Onderworp: „Bonte ln Nederland". Toegang Vrtf. Afd. AMMERSTOL. O— LEZING van Predikant te Ghootebhoek., op VRIJ DA Cl SO MEI m. 's avonds 71/j uur, in hel Café van de Wed. STlfuBMAN. W Tot-gang rrU mt nlel-leden boven 18 Jnar. VOOR AFDEELING: De Commissie van Beheer der instelling «TOT HULP IN LIJDEN" geeft kennis aan de Goud- en Zllversuiidsgezellen in de gemeente, dat de inschrijving van NIEUWE LEDEN volgens Art. 2, en ver- booging volgens Art. 9, dit jaar zal plaats vinden in de Bibliotheek der Teekenschool, op Zaterdagmorgens 24 en 31 Mei, telkens van 9.15 tot 9.45. C. L. van WILLENSW AA RDCz.,Voorzitter. G. J. van i>en BERGH, Penningmeester. P. van SONbBEEK, Secretaris. TE BERGAMBACHT. Eiken Dlnsdagdengeheelendaggeopend. Moderne uitvoering in elk formaat. HAtel-Penaion, Haurlo (Gelder!.), rustig verbljjf, rnirae frissche kamera. V-lled Ig Penel.a vanaff 1.805 ra,— p. d. Beste inform, ven vorige logeergasten. VRAAGT PROSPECTUS. G. IIOOttKIKK. TERSTOND «VRAAGD: tegen hoo^ Joon, voor den houw vjtn 16 woonhuizen. Adres: de heeren L. BOELE en B. VAN EESTEREN, Aannemers te Kinderdijk. BEKWAME Adres J. en JOH. BAAS, bouw Dokters woning te Stolwijk. Gevraagd b(j L. C. GROENEVELD Jz. te Krimpen a/d Lek: Kan ook z(jn een bekwaam TIMMER MAN, om opgeleid te worden qls Zager. Spoedig een aankomend of een Jongen gevraagd. Adres P. SCHAKEL., Schoonhoven. TER STOND GEVRAAGD een eenisszins met het v bekend, b(j H. BOS, Mr, Smid te Capelle |»/d IJssel. gevraagd, b(j P. v. HEUMEN, Molenstraat 16, Schoonhoven. r of flinke LEERLIMG gevraagd, bij J.P. DRIESEN, Haven W.-Z. 10,Schoonhoven. Bjj A. HOOGENBOEZEM, GraanbandeJ te Gelkenes, gem. Groot-Ammers, wordt ge vraagd een TERSTOND GEVRAAGD: go^d kunnende melken, tegen hoog loon, do0r CHR. RUPKE, KraUngsche weg 248, Rotterdam. B(j een Weduwnaar met kinderen, net werkmansgeziu, gevraagd een nette 80— 40 jaren, weduwe zonder kinderen of jonge dochter. Br. fr., no. 10, Bur. v. d. BJad, Tegen 1 Juli of 1 Augustus a.s. wordt iïï een klein gezin een fljnke Jevraagd, tegen hoog loon. Adres Mevrouw MOGENDORFF, Lange Tiendeweg 5 Gouda. Mevrouw OOSTINGH, Westhaven 58, Gouda, vraagt j goed kunnende koken en netjes werken. GEVRAAGD: die netjes werken kan. Loon /-130; wasch- geld f 20. Tramgeld f 10, Brieven: Statenplein 3a, Den Haag. DIRECT GEVRAAGD: togen goed loon. Zondags vrij. Adres In. DE LEEUW, Aert van Nesstraat 6, te Rotterdam. Door omstandigheden wordt voor direct een flinke gevraagd, P. G., van goede getuigen voor zien. Adres M. VERHEUL, Slotlaan 39, Wegens ziekte gevraagd een flink, een voudig als meid alleen, ora dadelijk of hUer in dfenaA te treden. Adfl%$evt\ tUCHIES, Hoogeweg, ZïrsT, ZATERDAG 31 MEI 1913. Vertrek van Leknmend Amelde m n Schoonhoven Bergntoep Lekkerkerk Slikkerveer. Albl»N»erd»m morgen» 2 uotr. 2JI0 4.08 Telcf. No. 1. SLIKKERVEER. aan prijzen werd in het Jaar 1912 f op gewonnen. De wereldkampioen Plet Dickent- man en vele andere Hollandaehe wielrenners gebruiken sedert vele jaren Continental banden. Continental-Caoutchouc-en Gutta-Percha-Co.. Amsterdam Vlnnm xNangulnosam, in vaeoo. Voor l(jders aan bloedarmoede en zenuwzwakte; voor herstellenden en* 1 zwakken; woor jonge moeders of aaustaande moeders is de Sangninotie het middel dat het snelst van allen bet bloed verrukt, de zenuwen ver- i sterkt, de eetlust bevordert. lu heJ\.d* Sanguinose toegepast in zeer verschillende gevallen; bg klierachtige kinderen, b(j bloedarmerv, by neurasthenici, bij ouder domszwakte, bij jonge moeders en minnen, by herstellenden uit tvnheu/e knnrlspn n. influan.. kis 1.iI typheuze koortsen; na de influfinza en- by verzwakte hartswerkini ik tan niet anders dan de voortreffelijke werking roemen. Iloalla.1 1 Gxtia^al r. n.. "'k; Haeltert Brussel. Dr. fOL JDEMADE. G(j behoeft van de Sanguinose geen likearglaaHjes te gebruiken. _1 weemaal per dag een eetlepel is genoeg. Daar is géén mid. 'dael J-* ^6fet goed, geen enkel midd< dat zoo snel helpt in alle gevallen vao uitputting en algemeene verslapping. Sanguinose wordt verkocht in alle apotheken en by alle voorname Drogisten. Wacht IJ voor -namaak. 6 flac. 8,—, 12 flac. f 15yr-. VAS DAJI A Co. Den Haag. Prys per flacon f 1,50, De Rlenrêlfctraat 2c/4. Verkrijgbaar te SchoonhOve'n by A. N. v. ZE8NEN: te Gouda bii ANTON UOOPS, W(jdstr. en Mej.v. LOON, firma Wolff Co., Westhaven! van Voldoen aan de kenners met eiken dag nSeer; 'tUelold is vcrrukk'ljjk en zuiver de toon, De bouw is solide, de kasten zyn schoon. Hoor eens die Melodia, zoo vol en zoo ^ond, Jlourdon in de bas, wateen stevigen grond; Hoe klinkt als van verre,de Dolce zoo zacht; Wat geven die Fortes en Kopplers krècht. Zoo n Harp in de bas lykt wel hemelmuziek, 't Isspeciaal werk van de Angclusfabrlek. Hoe lieflyk die Gamba, hoe streelend de J. JPIUU. Hoe diep en sonoor klinkt dat Cellogeluid. Voeg bierbjj nog 'l zweven der schoon© Celest, Dan hebt ge in huis een,volledig Orchest. 't Bezit van zoo'n orgel mag niemand ontgaan. Vraag daarom ook Bpoedig de pr^Js- courant aan. DE HEER, Rotterdam, Oostzeedijk 328/32. Filialen: Utrecht: Oude Gracht W.Z. 96 en Voetiusstraat 1. Te Schoon horen bjj G. BOUWMEESTER. te it-Gravenhage verscheen: door Dr. M. M. DEN HEJRTÖG, Predikant te 's-Gravenhage. PrUs f 2,50. Kleiweg, In alle kleuren by Prima, blanke verscke te koop aangeboden teiia zeer bil lijken prys. Aanbevelend Jcricbo-Laan 80a, botterdam. EE N WELDAAD VOOR HET VEE OKKINGA'8 (JltRZALF DOET ER UW VOORDEEL MEI Verkrijgbaar in vele plaatsen van Zuid- Holland. Waar niet verkrijgbaar flinke wederverkoopers gevraagü. Aanvragen en orders te richten aan de alleen-verkoop ster voor Nederland, de Firma B. MEIN- en orders te richten aan de alleen-verkoop- voor Nederland, de Firma B. DERSMA, Sneek. Voor engros ook bjj ANT. COOPS, Gouda. FIJN.QUURZAAM,GEURIG Deze KAASPOEDER is een afdoend en onschadelijk voor behoedmiddel om het BOL. SCHEUREN. KORT en BUJW worden der KAAS Ie voor komen. doel (evens de kaas uitmuntend OPDROGEN i/W Oe gtDruiteis zijn tr ir.tr l»v,ftfen o«er. it maten de hoogt»* prij;tn J. ZIELSTRA, WESTHtVEN bii dt Gouwe. (f. COUDA. Tevens verkrijgbaar A. NATZIJL te H. VAN KOOTEN A. P. DEN HOED B. MINKEMA R. KOK J. v. D. KNIJFF P. DE JONO Pzn. A. VAN DIJKEN M COOIMAX G. v. WIJNGAARDEN A. VAN WALSUM Pzn. M. A. VAN BEEKUM K. SLUIJS D. BROUWER K. STOLK JAC. STÜRM M. BOUWER W. A. PAPE F. VERWAAL M. DE BRUIN Pzn. by: Stolwijk. Montfoort. Polsbroekerdam. Groot-Ammers. Moordrecht. Benthuizen. Schoonhoven. Polsbroek. Benschop. Bergambacht. Ouderkerk a/d IJ. Meerkerk. Oudewater. Oud-Alblas. 1^, Nieuwerkerkaidw. Lekkerkerk. Nietiwerbrug. IJsselstein. Driebrugge. Gouderak. Berijdt uitsluitend Rijwielen, uit bet Rijwielmagazijn van Steeds iste kl. werk voorbanden; aan te bevelen zyn de merken „B. N. A." en „N. 8. C." Eenigste Agentuur der Ie kl. Reparatie-Inrichting voor Rijwielen en Motorrijwielen. Aanbevelend, Chauffeur en Mecbanicien, Nieuwe M%i*t No. 2, GOUDA. Een nieuwe veijt ii^JIorloge 40 Cent met één jaar garantie, nl. als z» biflnen 't jaar breekt gratis een niMiwe.1^ VerdeBLalle reparatiën aan Uur werken, Goud- en Zilverwerken tegen onmogelijk concurreerende prijzen en met deugdelijke garantie b\j Horloger, Goudsmid, Kettingstraat 52, Rotterdam. Alle reparatiën worden zon- der prijsverhooging aangenomen door W. DE JONG Koopman en O. LICHTHART 8UHENK, Bode, Lange Stoep te Lekkerkerk. fiw - bU W Droglwt, OOI7DA. Sunlightzeep is de alom- bekende, de beroemdste zeep en daarom heeft iedere verstandige vrouw in de laatste vijfentwintig jaren zich van Sunlight zeep bediend. Zij wordt algemeen gewaardeerd om hare voortreffelijke hoedanig heden en wij garandeeren dat de kwaliteit steeds even voortreffelijk zal blijven niettegenstaande de enorme stijging in den prijs der grondstoffen waarvan gemaakt wordt de echte van uitsluitend eerste klas merken, in groote keuze voorradig; Burgers „E. N. B.'% „Rover" en andere, vanaf 59 gulden met degelyke garantie. Lichte gang verzekerd. AanbevelendP. HULLEMAN, Lange Tiendeweg 16, GbUDA. W Bouds-BOwlelhersteller. zyn het, die beweren.dat VERMEULEN'h NAAIMACHINES niet hagelnieuw zyn. Er belioeft geen reizigers-geld at, daarom zoo spot goedkoop. AfbetalIng,, g|ipa- reeren en lnrulllng. Kipstraat 42, ROTTERDAM. Prijscourant gratis. Het BESTE en GOEDKOOPSTE mrt Sjotr jfa/j. Jïreen Aén t/eA 'n scAeren Voor Schoonhoven en Omstreken uitsluitend b(j Agent voor Schoonhoven en Omstreken: P. SCHAKEL; voor Krimpen a/d Lek: A. VAN DER HEUL. 1, OPGERICHT 1708. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe „8TEB" en „W L". en NOYABOONENKOEKEN, merk „W L", uitmuatende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Bere.PH.lnm» PnrU. 1—- Negen Bnnden Hednllle.. SBse Monsterkamers. Vraagt gratis Prijscourant* I DEN BURGER hoeden, petten, schoenen, laarzen, klompen, alle boven- kleederen, ondergoed, manpfaeturenknoopen,-.band, naaigaren enz. zijn beduidend lager in pry© dan vroeger. die iedere groente en vrucht heeft, eu kookt U eone voorraad. Alleet Hteeds direct voorradig l»y den allëën-vertegenwoordlger voor Schoonhoven en Omettrekeu: Cheese-FAma is bet eenigsl middel tegen bol worden der kaas en het springen van de korst, bet verwijdert verder alle gebreken, die zich in de kaas voordoen. Het bestrüdt en vernietigt de koolzuur en de ontwikkeling daarvan en tast niet 't minst ae cascine of kaasstof aan en doet het zuivel zyn gewicht behouden. Salpeter en boorzuur of welk mengsel men ook neme, vermindert het gehalte en gewicht der kaas, doet dezelve 2 kilo op de 100 kilo inkrimpen en geeft aan de kaaskoopers de gegronde klachtendie aan ieder landbouwer bekend zyn. />J1 v voorkomt dit alles daar, na herhaalde proeven li |l §4 SVTYIS). de verdere bewerking in het laboratorium voor Chemisch en Microscopisch onderzoek van de H.H. Dr. Hamel Roos en Harmsen te Amsterdam haarfijn is nagegaan en berekend. Het buitengewoon debiet, waarin het gebruik zich mag verheugen, neemt allen twyfel weg of Cheese-FAma zal doordringen tot iederen boer die pr(js stelt op goede kaas en boogen prjjs. Aanbevelend, Wanneer g(j hoest; wanneer gij nyn hebt op ,de borst of steken in de zijde; wanneer, gft. pyiybebt lusscben de schouderbladen, by alle borstpandoepingen keelpyn, influönja, bij verslyiningen, sljjmhoest, kinkhoest, mazelen, neemt dan een zuiver naluurmiddeluit Californiscbe vijgen en den besten Rynlandscheo honig; een middel dat alle» ziekelyke aandoeningen der luchtwegen geneest. VIJGENHONIG heeft 80 pCL meer geneeskrachtige werking dan de meeat gebruikte middelen. VIJGENHONIG verdient verre de voorkeur boven al die pillen en pastilles, die meest altyd de maag bederven. Wacht U voor namaak. Prjjs per flaüon, in carton-verpakking, 250 gram, f 1,-—. Te verkrjjgén bjj de meeste Apothekers en goede Drogisten. Den Haag, De Riemerstraat 2c—4. VAN DAII A Co." o AGENT voor Ouderkerk a/d IJssel en Omstreken van ROVER-, FONGERS- en NEDERLANDSCHE KROON-RIJWIELEN, AUTOMOBIELEN en MOTOR RIJWIELEN. ¥1EHDEB: voorzien van Gedeponeerd Handelsmerk van af f 40,— met één jaar garantie. ,•'1 tegen concurreerende pryzen. VBAAGT in Blond, Brnin en Zwart, geheel onschadelijk, klenrliondend en zoo natuuriyk npogeiyk, eenvou dig in bet gebruik door middel van kammen, Vi Aac- t 1,59 en V2 fl«c- f 9,75, gebruiksaanwjjzing ingesloten. Verkrjjgbaar bjj: Wydatraat 29, GOUDA. Hebt Ge ekster- ongen Gelukkig dat de van WILLKM KKAAL te Kampfn U er in 3 dagen afhelpen. Bjj alle dro gisten zjjn ze voorhanden 25 et, per Hoofdverkooper A. N. v. ZESSEN, Schoonhovut. Haven W.-Z. 72, Schoonhoven. Koopt daar uw ORGEL, waar men ver schillende fabrikaten voorhanden heeft, van de eenvoudlgMte tot meer duurdere soorten, prachtige gepoli toerde kasten. Degeljjke afwerking, 10 jaar garantie. Gratis les, zeer billyke betalings-conditién. VraHgt gratis Catalogus. Twee gebruikte Orgels voor billjjken prjjs. Aanbevelend, G. BOUWMKENTFK. Alleen-vertegenwoordiger der ECHTE MttlIer-Orgels. van den grooten voorraad Allen nlt nieuw eikenhout ver vaardigd. Aanbevelend, KITIPCR VU.MUrMI 14, «OUDA. W Hurkt aula «a Waerdea. Men zal begrjjpen dat bat recht is, dat Mad. Bigeox de Pink Pillen een wonderJ dadig middel noemt, indien men weet dat deze dame onlangs genezen is, terwjjl zij sedert 10 jaren leed aan een staat van bloedarmoede, die alle behandelingeu had weerstaan. Dit bljjkt uit den hier volgenden brief. Mad. Bigeoit, die te ChAteau-da Loir (Sartbe, Frankrjjk) woont, avenue de la Gare, scbrjjft: Madame Bigeom. «Ik kan zeggen, dat sedert tien jaren de eerste maanden zjjn aangebroken dgt mjjn ziekte rnjj met rust laat en bet is aan uw wonderdadig middel dat ik die overheerljjke verandering dank. Ik was inderdaad sedert tien jaren bloedarm. Altyd bleek, altjjd zwak en huiverig, voelde ik wel dat ik te weinig bloed had. Ik had altyd een ongemak, of wel schele hoofdpjjn, benauwdheid, hartkloppingen of duizelingen. Mjjo spjjsverterins was lang zaam. Door voortdurend te ljjden, bad lit smaak in niets. Ongeveer zeven maanden geleden hebben wjj, omdat mjjn man, die ambtenaar is, verplaatst werd, moeten verbuizen. De vermoeienissen van die verhuizing hebben mjj geheel ziek gemaakt. Toen besloot ik uw geneesmiddel te nemen, hopende dat het voor mjj zou doenhet geen het voor zoo vele anderen had gedaan en dat bet zou slagen my de gezondheid weer te geven, wat andere middelen niet hadden kunnen doen. Na een week van behandeling, heb ik mjj van een merkbare verandering in mjjn toestand kunnen rekenschap geven. Ik had meer eetlust en meer kleur, was helder en ik gevoelde inH sterker. Ik ben dus met die weldadige behandeling voortgegatn en deze heeft ae ziekte overwonnen. Gedurende vele maan den, zooals ik u reeds zeide, ben ik nu uitmuntend gezond." De Pink Fillen ajjn verkrijgbaar f 1,75 per doos en f 9 per 6 doozen, bjj het Generaal Depót der Pink Pillen, van Eeghen- laan 22, Amsterdam; mede verkrjjgbaar bjj A. N. van Zessen te Schoonhoven; bn Jac. StOum, Drogist te Lekkerkerk; bjj Grokneveld, Drogist te Krimpen a/d IJssel, en in alle goede Apotheken en Drogisterijen. Drie zoo goed als nieuwe TlLHUBY's met N.Zilver en Coll.-as; 1 Tentwagen; 1 KaaMhrlk en Karretje voor Hit, bjj U. GROENEVELD, Schoonhoven. UdMII of een groote vler-Jarlge HIT. Te bevragen bjj E. TERLOUW te Krimpen a/d Lek. Drogist, GOUDA. Ondergeteekende beveelt zich aan alt LOOD- EN ZINKWERKER, Pompmaker en Leidekker. Aanleg Gas- en Waterleiding, Norton I*yp- wellen, Cement Mastlek-dakbo- dekking, met garantie. Haven 76, Schoenhoven. alle mlddelea tot hestrydlng van hoofdonreln en kost in flacons van 159 gram slechts f 9,35. Te bekomes bjj Oud-Alblas. Capellk a/d ^Jssel. Brandwijk. Id. Molenaarsgraaf. Meerkerk. Nieuwerkerk a/d IJ. Molenaarsgraaf. Lanuerak. Leer dom. Bergambacht. G. VONK Z. de VOGEL, C. van ZESSEN, K. LOOPIK, L. de HAAS, J. v. MIDDELKOOP, Lopik. v. KLAAREN, Cabauw, W. BROUWER, J. den OUTER, A. MOL' RIK G. van ZESSEN, M. BOGERD, C. G. v. d. BERG, K. HOOGENBOEZEM, Opperduit. J. den OUTER, ld. A. RIETVELD, Nieuwpoort. E. DE JONG, Nieuw-Lekkebland. A. NATZIJL, Stolwijk. A. R. v. d. BERG, ld. A. GOSMAN, Vianen. Wed. ZWIJNENBURG, Langerak. B. ZWIJNENBURG, ld. W. van REES, Bleskemsgraaf. Ottoland. Id. Noordkloos. - Brandwijk. J. de VOGEL, A. VINK, v. STEENIS, VERSLUIJS, Mej. T. TRAPMAN, Goddriaak. L. v. d. ZIJDEN, Ameide. J. L. K. ROUW, Kinderdijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 2