/76 Varkensvoer met Snlker, BLOOKER'S CACAO Marmeren Schoorsteenmantels. Oude Dijk 169171173175ROTTERDAM DAALDERS Automobielen. Benzine sn 01 Het FONGERS rijwiel model GRON. H., met 2 remmen en vrijwiel, kost Blatchfords Kal ver meel, het beste! grootste magazijnen VAD De Electrische Steenhouwerij ANTON C00PS, Wanneer moet men DUPUIS Pillen gebruiken? Zaterdag 34 Mei. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. MELKSALON, Tol. Paardenmarkt HEENVLIET 26 Mei 1913. EXTRA-DIENST: M. VERHEUL, DE ZUID-HOLLANDSCHE BrifeeMt«Txe±n' I Breukbanden I Ruikbandèh, L». ZEVENHOVEN G OUD A,— A. N. VAN ZESSEN L. C.Groeneveld Jz. mm Laxeerend, Gal-afdrijvend en Bloedzuiverend. 3448 1913. ZATERDAG 24 MEI OPENING H. W. v. 4 WEB, Schoonhoven, EEEDEEIJ OP DE LEK, 2 fl. Roode Portwijn. 2 Samos. 2 St. Julien. 2 St. Estèphe. Credieten, Deposito's, Schuldbrieven. Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEEBENGBACHT 12 - DEN HAAG. Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. H.H. Wielrijders! ELECTRISCHE brillenslijperij. BERNARD ROOS, Opticien, Weste Wagenstr. 93, Rotterdam, Telef. 8376. Eisch de varvouds beproefde en weiger nabootsingen. AUTOMOBIELEN, J.&A.Groeneveld, Grammophoon- Orgelhandel TE KOOP, bijC. SCHOUTEN Zoon KIEZERS van Schoonhoven en omstreken, KIEST tot het doen van uw inkoopen voor: f 5 aan bons worden tegen 50 Cts. ingewisseld. Eiken-Spaakhout. Salpeter. Preserver. Cheese Fama. Kaasstremsel. Kaaskleursel. Komijn. Kruidnagelen. ROODE PILLEN -p"! Alleen zij drijven uit de maag gal cn slijm af, die do spijsvertering belemmeren. -:- De DUPUIS PILLEN Migraine. 75 Cents PER DOOS. Chemisch-Pharmac. Handel-MaatschappijKeizersgracht 228, Amsterdam. BUITENLAND. l BINNENLAND. van het Aanbevelend Vertegenwoordigers de Heerent P. SCHAKEL, Schoonhoven; J. KRAMER, Lopik; CORN. VAN DRIEL, Stolwijk. Vnn Leksmondt'i morgens 1.80 nar. A meldel.so Schoouhoven K 2.35 Bergambacht s.— Lekkerkerk 3.35 Slikkerveer4.- w Kralingen4.30 Terug nam. 18.30 nnr naar (Jnlemborg. ^^Telef. Ho 1. Slikkerveer. Sinds 1880 in den handel. PUIHi PRIMA gehalte, LAGE pr^fs. Uitsluitend verkrijgbaar by: OOSTZEEDIJK, ROTTERDAM. H.H. Handelaren korting. Zendt postwissel van f 4,75 of rembours en U ontvangt franco huis een mandje, inhoudende: Opgericht 1887. Aanbevelend, C. VAN CAMPEN, Nieuw poort. UTRECHT, Kromme Nieuwe Gracht 4. Agent voor Oudewater en omstre- ken de Heer A. BIJIJS, Koopman te Oudewater. De Directeur, T. DOORNBOS. J. KORTLAND, Schoonhoven. Teler. 15. Adres en Ligplaats der booten te Amsterdam: Binnen-Amstel SO, b/d Mant. Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF (Pres.), Dr. A. E. ten OEVER. Mr. A S. MIEDEMA, A. M. v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. de KANTER (Seer.). Directeur: Mr. J. W. KONING. De Maatscbappg sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage preraiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: G. BOUWMEESTER, Haven te Schoonhoven, en L. C. LA FE HEK, Westhaven te Gonda. uit één stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Schoonhoven i./h. Mag. v./d. Maatschappij „DE FAAM" en by KONING, Magazijn „DE STER". Vraagt prijs en conditie naar onder staande merken, zooals: IJsink, Nedcrl. Kroon, Burgers, Standaard, Tourist, Rover, IJ zink Motoren^ 3 p.k., 9)}g p.k. en 3 p.k. IV Ondergeteekende belast zich tevens met rullen, lakken, vernikkelen en alle voorkomende reparaties. Minzaam aanbevelend, D. BROUWER, Bondsrijwielhersteiier, Oud-Alblas. I mm met en zonder veer. U ELASTIEKEN KOUSEN. te bereiken met lijn 5. Telef. No. 1916. RIJTUIGFABRIKANT, levert zonder prjjsverbooging verschillende merken van zoowel de kleine goedkoopere wagens als de groote 1ste klas merken. Alle Reparation worden billijk, verricht. Levering van en Koestraat 51, SCHOONHOVEN. Verkoop vnn Orgels met 10 jaar garantie, tl Levering van alle gewenschte fabri katen, prijzen en modellen. CataloguB gratis. Vrije bezichtiging. Nieuwste Grammophoon platen. Billijke termUnbetal. Gratis les. bi) groote en kleine partjjen, j van de bekende fabriek van VAN BECK- HOVEN en VAN 1EUSEL te Lenr, te BEUGAMBACHT. Drogerijen, Chemicaliën, Binnen- en Buiten- Iandsche Geneesmiddelen, Gummiwaren, Instru menten VerbandstoffenZiekenverplegingsartike- lenSponsenZeemleer, droge- en natte Verfwaren Lakken, Vernissen, Borstelwerk, Poets- en Schuurmiddelen enz. enz. uitsluitend het magazijn van TE SCHOONHOVEN, A T 's 'iet beste' goedkoopste wlwlL/M I en meest gesorteerde adres. Auto-carage en Verhanr- imrlehtlng. KRIMPEN A/D LEK, Telefoonnummer 11. Handel in: lemê-, Esschen-, Bepken-, Noten- Acacia- en Groote voorraad. ST00M-L00NH0UTZAGERIJ. Brogizt, WUdMtraat 30, GOUDA. o— DUPUIS PILLEN zijn een afdoend middel tegen ontsteking van maag en Ingewanden en verdrijven de kwade sappen alt het bloed. Als men slecht slaapt en door benanwde droomen onrustige, afmattende nachten heeft. Al» men zenuwachtig is en zich onprettig voelt. Wanneer men last van sjjn maag heeft. Als men geen eetlnst heeft. Bitteren smaak en slijm in den mond; Gele en beslagen tong; Slechten, onwelriekenden adem; Last van gal en fluimen; Zuur (raaagbranden); BIJ Oprispingen Neiging tot braken; Hoofdpijn Suizen in de ooren; Duizeligheid of draaierigheid; Ontsteking Drogen hoest, vooral na het eten; Belemmerde ademhaling, heesch- Verstopping; [beid; Migraine; Onzuiver bloed; aarzele men niet DUPUIS Pillen te gebruiken, want Alleen zy l&XöörGll £achdl en zondsr ?<ramP« «onder dat men een bepaald dieet behoeft te AUaATI 7ii rpcrplpn de werkinR der darmen, want zjj verdrijven daaruit geregeld de daarin Aiiuvix £dij icgoiDU achtergebleven spysresten en genezen de verstoppiug. «II Li.L.1 J daar ZU vooral op het bloed inwerken, zuiverèn zij bet, A116GII Zll remiffen H6l DlOGCL doen liet etpi schoonmaak ondergaan en bevorderen den 7 bloedsomloop. tt 'j' i i Xk-'J 0ul '"isselykheid, congestie, duizeligheid, hoofdpijn, branderigheid en alle JV.riil6K6 1601 til Cl. kwalen te verdrijven, die met de bedaagdheid komen, is het bepaald noodig.dat de vrouwen DUPUIS Pillen gebruiken. zjjn snmengestefd uit plantensappen; zjj worden by 4et eèen gebruikt, vermenden zich daardoor met <re spjfstfry en gaan in het bloed over; z(j komen dai*, ook tot in de uiterste uit hoeken van het lichaam alie kwade sappen en onzuiverheden opzoeken die het verontreinigen. Daar gal, slijm, slechte sj voldoende DUPUIS Pillen ipijsvertering, de voornaamste oorzaken der migraine zyn, is het te gebruiken om die geheeij kwyt te worden. Generaal-Depdt voor Heiland; r Verkrygbaar by de meeste Apothekers en goede Drogisten, o.a. by A. N. VAN ZESSEN TE SCHOONHOVEN. nu COURANT. Uitgave van S. te W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Inter comm. Telefoon-nr. 10. Orerzickt. DE BALKAN-OORLOG. Nog steeds geen vrede. Zelfs het voor- loopig vredesverdrag is nog niet geteekend. De oorzaak? Wy hebben haar reeds vroeger aangegeven: Servië en Griekenland hebben weinig lust om een verdrag te teekenen, waarin niet gewaarborgd wordt hoe de kwesties, die hun levensbelangen raken, als b.v. de Zuidelgke grens van Albanië en de eilanden, zullen geregeld worden. En dat in weerwil van de betuiging van de gezanten der mogendheden ter conferentie te Londen, dat de Balkan-staten door aanvaarding van het voorloopig vredesverdrag enkel den vrede met Turkye teekenen, zonder afstand te doen van hun recht om met de mogend heden te onderhandelen over de kwesties, wier oplossing de mogendheden zich hebben voorbehouden. Ten slotte hebben Servië en Griekenland voorgesteld om in het voorloopig vredes verdrag een aantal wyzigingen aan te bren gen. Indien deze wyzigingen worden aan vaard, zyn de bondgenooten bereid het verdrag te teekenen. (Hier zy terloops in gevoegd dat, naar verluidt, de mogendheden in geen geval het voorloopig verdrag zullen wyzigenzij eiscben onvoorwaardelijke goed keuring.) Een der voorgestelde wyzigingen houdt in, dat de vertegenwoordigers der Balkan-staten ter flnancieele conferentie te Parys (waar beslist zal worden over de oorlogs schatting, door Turkye aan de bondge nooten te betalen) dezelfde bevoegdheden zullen hebben als de vertegenwoordigen der mogendheden. Men is er blykbaar niet gerust op, dat deze conferentie een gunstige beslissing zal geven voor de bondgenooten, en wenscht, om dit te voorkomen, dat de bondgenooten zeiven ook wat te zeggen zullen hebben. De kwestie van het betalen eener oorlogs schatting is namelyk die, waarin de Turken bet onhandelbaarst zullen zyn. Dp bond genooten verlangen ongeveer 750 millioen terwyi de Porte, zich er op beroepende dat reeds byna bet halve ryk afstaat, uit gld. (zoowat 65 millioen Turksche ponden), P wjl ziï rei _w dien hoofde niets wil betalen; int(%endeel van de Balkan-staten verlangt, dat zy tusschen de 25 ea 30 millioen Turksche ponden van de Turksche openbare schuld zullen over- uemen. Tusschen deze twee zoo ontzaggeiyk ver uiteenloopende eiachen een middenweg te vinden zal voorzeker niet gemakkeiyk vallen. Men kent de plannen der Fransehe regeering tot invoering van den driejarigen dienstplicht. Voor een deel zyn deze plannen door de bevolking met sympathie begroet, omdat zy noodzakelyk geacht moeten worden maar de vaderlandsliefde is niet overal zoo sterk gebleken, dat de lasten door allen gewillig worden aanvaard. Onder soldaten te Nancy is het Zondag tot een betooging tegen den driejarigen dienstplicht gekomen. Een majoor, die op bet manoeuvre-terrein verscheen, werd be groet met de kreten: „Weg met den drie jarigen diensttydwy willen liever oorlog, wy willen wel vechten, maar geen drie jaar onder de wapenen bijjven." Ten slotte om ringden de muiters den majoor, die door eenige burgers werd ontzet. Vyftien sol daten vielen een luitenant in aan, die trachtte herstel der orde. door burgers ontzet, die eenigen der sol daten naar het wachthuis overbrachten. Volgens latere berichten is het een vry uitgebreide beweging geweest, waarby meer dere honderden soldaten betrokken waren. Ook te Belfort zyn betoogingen tegen den driejarigen dienstplicht gehouden. In een koffiehuis te Toul (Nancy) zyn circulaires gevonden, waarin de soldaten werden op gewekt zich te verzetten tegen de wet op den driejarigen dienstplicht. De regeering treedt streng tegen de muiters op. Ten gevolge van het gebeurde zyn te Tout 16 soldaten naar den krygsraad ver wezen, 15 zyn voorgedragen voor plaatsen in het corps van discipline, 40 zyn gestraft met 80 tot 60 dagen en 13 subalternen zyn gedegradeerd. Berlyn is in feestdos. De huweiyksfeesRn van Prinses Victoria Louise, de eenige dochter des Keizers, zjjn aangevangen. Zfj zullen door Europeescbe Koningen en Keizers van den eersten rang worden bijgewoond, o.a. door "onïngin van Engeland, luitenant in burgerkleeding 3 mede te helpen by het Ook deze officier werd den Koning en de Koningin den Czaar van Rusland enz. Woensdag middag heeft het Engelsche Koninklijke Echtpaar zyn plechtigen intocht in de stad gehouden; duizenden menscben stonden in i met vlaggen versierde straten. De eigenfyke huwelijksplechtigheid, welke a.s. Zaterdag plaats vindt, zal een zeer een voudig karakter dragen en uiterst weinig afwyken van de gewone plechtigheid in de Luthersche kerk. Zy duurt slechts25 minuten. Alleen zal de predikant de bruid en den bruidegom by hun titels aanspreken inplaats van het gebruikelyke „gy" te bezigen. Na de zegening overhandigt de predikant aan het jonge paar, evenals steeds aan alle in de Luthersche kerk trouwende paren, een bybei. Een eigenaardige formaliteit is de ver deeling van den „bruids-kouseband" na afloop van de bruiloft. Het is niets anders dan een breed zyden lint, dat in bet by zonder voor deze gelegenheid geweven wordt en waarin bet familiewapen van de bruid zoo dikwyis geweven wordt als er gasten zyn. De „kouseband'^van Prinses Victoria is van een teer-iila kleur en bevat 60 van deze zinnebeelden. Deze formaliteit is een overblyfsel van bet oud-Germaansche gebrnik van bet „weg dansen van de bruidskrans"; een deel ervan, hoe klein ook, werd geacht den bezitter geluk te brengen, Aan de Nederlandsche „Staats courant" (no. 117) zyn toegevoegd de Koninklyk goedgekeurde statuten der schietvereniging „Volksweerbaarheid", te Nieuwerkerk a/d IJssel. De vereeniging stelt zich ten doel s lands weerbaarheid te verhoogen. Zy tracht dit doel te bereiken door oefe ning in de gymnastiek: verder door oefe ning in den wapenhandel en in het schieten. Deze oefeningen zullen geschieden, zoo mogelyk met de geweren by het leger in gebruik, met de flobertbuks en met de revolver. Aan het ministerie van water staat te 's-Gravenhage is o. m. aanbesteed: het maken van werken tot voortzetting van de normaliseering van den Amer, tusschen de kilometerraaien LXHI en LXl. Minste inschryver de heer W. Volker, te Sliedrecht, voor f89.200. Wegens ongesteldheid van den dykgraaf, den heer K. Jonkheid, vergader den de stemgerechtigde ingelanden van den polder „Bloeraendaal in bet koffiehuis „Het Schaakbord" te Gouda onder praesidium van den heer F. A. van der Torren. De rekening over 1912 werd vastgesteld in ontvang op f 15.348,38, in uitgaaf op f 14.974,86, alzoo met een batig slot van f 373,45. De begrooting voor 1913 werd vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f 9235,927s, met een omslag van f 5 per hectare. Machtiging werd verleend tot het doen van de noodige af- en overschryvingen verder om den aangeplempten grond langs de Kolfwetering te verkoopen, en om aan Gouda mede over te dragen een perceeltje watering. Tot plaatsvervangend lid der flnancieele commissie werd benoemd de heer P. Ver geer, zulk9 ter vervanging van den heer C. de Joag, die lid dier commissie ge worden is. By rondvraag werd den dykgraaf openlijk dank gebracht voor de wyze waarop inzake het kroosvisschen, gezien de opbrengst, de jolderbelangen zyn behartigd in het afge- loopen jaar. Na nog eenige bespreking in zake het bevaren eener sloot te Waddinxvecn werd de vergadering gesloten. (G. Ct.) Te Ridderkerk is, na een rede van den heer Joh. C. Hoos, uit 's-Gravenhage, een propagandaclub van jonge liberalen opgericht, waartoe ruim 70 personen toe traden. •Alblasaerwaard en VUfheeren- landen, 23 Mei. De handel in kaas is deze week bij groot aanbod redelyk, de prya vast. Boter met goede vraag ook prys- houdand. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 26 -4.£31 zware purtyen tot f 33 per 50 K.G. GoêborerfOAJha. weiboter 33 per 0,571/s per K.G. Het zal dit jaar een vroegtydige hooibouw zyn. Hier en daar is men reeds met maaien begonnen. Ofschoon tegen hoog loon, zyn arbeiders gemakkelyker te bekomen dan het vorig jaar. *Berkenwoade, 22 Mei. Maandag viel het driejarig zoontje van den heer C. Molenaar alhier voorover in een half met zeepwater gevulde waschkuip. Met zyn voeten in de hoogte stond bet jongetje in de kuip. Ge lukkig bemerkte een buurvrouw het ongeval, die het knaapje van een wissen dood redde. Woensdagmorgen reed de heer W. Markus alhier inet hit en wagen naar Ouder kerk a/d IJssel. Onderweg schrok de hit van een met een paard bespannen dyk- sleeper; bij liep achteruit, waardoor de wagen omsloeg. M. geraakte bekneld tusschen den wagen en den bit en werd aan lyf en aangezicht gehavend en vermpedeiyk ook inwendip zwaar gekneusd. Per rytuig werd hy naar zyn- dochter vervoerd. Terstond werd geneeskundige hulp ingeroepen. Bleakensgraaf, 22 Mei. De Keurings- raad heeft de ingeschrevenen voor de Nationale Militie, lichting 1914, K. Aantjes en J.' K. Ouderkerk ongeschikt verklaard voor den militairen dienfet. Giessendam, 22 Mei. Men kent de kwestie van de weigering van onzen bur gemeester om inzage te geven, volgens de wet, van ingekomen reclames op de kiezers- lyst, en zyn daarop gevolgde afwyzende beslissing van die reclames. Deze zaak is daarom gebracht voor het kantongerecht te Sliedrecht, met het gevolg dat de burgemeester in het ongelyk is «festeld en de reclames betreffèdhe 14 kie- ers zyn erkend als juist eij^laarom toe gewezen. w-' (N. G. Ct.) Hoornaar, 23 Mei. Maandagavond ver gaderde de afdeeling Noordeloos—Hoornaar van het Algemeen Nederlandscb Werk lieden-Verbond in het café van den heer A. Baron. De voorzitter opende de vergadering, waarna hy den secretaris verzocht de no tulen der vorige vergadering te lezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Daarna bracht de penningmeester verslag uit, waaruit bleek dat er in de kas van het Ziekenfonds was f 266,45 en in de Bondskas f 90,217a. Daarna had de verkiezing plaats. De aftredenden, de heeren P. van Houwelingen, L; Rietveld en W. H. Slob, werden by accla matie herkozen. In de plaats van den lieer A. de Vries, die wegens omstandigheden bad bedankt, lyerd als bestuurslid gekozen de heer Boerman. De prjjzen der gratis-verloting vielen ten deel aan de heeren W. H. Wilschut, J. de Jong, G. de Vries en W. Beverloo. Daarna werd nog een en ander onderling besproken, waarna de vergadering werd gesloten. LeXmoIid, 22 Mei. Bij de heden al- bier gehouden stemming ter verkiezing van een schout, een Jieemraad en twee gecommitteerde ingejjdaen van den polder Achtboven werden gekozen: tot schout Chr. de Jong Czn met algemeens stemmen; tot heemraad H. van den Boomgaard (aftr.) met 184 stdmmen, tegen 84 stemmen op den heer T. de proot; en tot gecommit teerde ingelanden: C. den Hartog Mz. en Joh. de Groot, beidend aftredend, met algemeene steramen. •Meerkerk, 23 Mei. Men besteedde in deze week voor jichtere (export-) kaas tot f 28 en voor middelmatig zware tot f 29 per 100 halve K.G. De handel was redelyk. •A'ienwerkerk a/d IJagel, 22 Mei. By uitspraak van den Militieraad d.d. 13 Mei j.l. zyn van den dienst by de militie wegeus broederdienst vrygesteld J. P. Terdu, H. A. Pinkse en Joh. van Erkel Ga. De Commissaris der Koningin in deze provincie beeft gunstig beschikt op het verzoek van G. Hoogendoom c.s. alhier, om opheffing van de verbodsbepalingen inzake het vangen van mollen onder deze gemeente. Tot en met 30 April 1914 mogen die dieren gevangen en gedood worden. Gisterenavond trad alhier in het Vereenigingsgebouw van den heer P. Luitjes op de heer A. Dijkgraaf, Tweede Kamer-candidaat der S. D. A. P. in het district Gouda. De opkomst was zeer gering. Op auidelyke wyze zetti spreker zyn beginsel uiteen. zette de geachte Van de gelegenheid tot debat maakte niemand gebruik. Nieuwerkerk a/d IJssel, 23 Mei. De heer L. Vente alhier is benoemd tot lydelyk onderwijzer aan de Gereformeerde school voor M. U. L. O. te Zwyndrecht, hoofd de heer C. de Meer. •Ouderkerk a/d IJssel, 21 Mei. In de gisteren gehouden vergadering van stem gerechtigde ingelanden van den polder „Kromme, Geer en Zyde" is met 373 tegen 40 stemmen besloten niet in te gaan op de voorwaarden van bestuur en gecommitteerde ingelanden van den polder de Nesse, om by eventueelen te hoogen waterstand water over te nemen. Na uitvoerige overweging en bespreking van alle voor- en nadeelen werd met 329 legen 84 stemmen be sloten, te dier zake een overeenkomst aan te gaan met den polder „den Hoek en Schuagt" te' Lekkerkerk. De rekening over 1912, bedragend in ontvangst f 3142,48, in uitgaaf f 3018,8879, en alzoo sluitend met een batig slot van f 123,647», werd goedgekeurd. Eveneens de begrooting voor 1913, bedragend in ontvangst en uitgaaf f 3832,467», zijnde de omslag voor dit dienstjaar verhoogd tot f 2 per H. A. De Militieraad in het 4e district heeft al de ingeschrevenen dezer gemeente vry gesteld, van wie bewyzen van broederdienst zyn ingediend. Tot groote teleurstelling van de velen, die gewoon zyn gebruik te maken van onze spoorhalte, is in de Zomerdienstregeling vervallen de avondirein of z.g. Hollander, die tot dusver aan de halte stopte te 7.55 ongeveer. Daar ook de trein van 8.13 'savonds, hoezeer stoppend te Nieuwerkerk en te Cappelle, de halte voorbygaat, bestaat thans tusschen 5.23 ën 9.52 geenerlei gelegen- van Gouda uit Ouderkerk te In ii iken^H ■#|tayfl|lukflj,|ijddf'gglf'j;""lw':'1 is vervallen om omsFreeZ» o Botterdam te reizen. Het wegvallen van den bedoelden avond- trein uit Gouda, waarvan velen gebruik maakten, om tydiger thuis te komen, in plaats van in den nacht, is een groot ver lies. Daarom heeft de burgemeester zich ewend tot den heer directeur-generaal Ier Staatsspoorwegen, met het verzoek als nog te willen bevorderen het stoppen van den avondtrein van 8.13 uit Gouda, die ook te Nieuwerkerk en te Cappelle stilhoudt. Tegelykertyd is nog eens gewezen op de behoefte aan directe plaatskaarten op - De Rechtbank te Amsterdam veroordeelde Woensdag den gewezen ge vangenbewaarder uit het Huis van Bewaring aldaar, R. H. Schut, overeenkomstig den eisch, tot twee jaren gevangenisstraf. Hy bad, zooals men weet, briefjes en eet waren aan gedetineerden in bet Huis van Bewaring doen toekomen en ook wel mon deling boodschappen overgebracht tusschen gevangeiflb en hun vrienden in de stad. KERKNIEUWS. ^Ouderkerk a/d IJaael, 22 Mei. De Pinkstercollecte voor de Zending in de Ge reformeerde Kerk bedroeg f 25,50, waaronder één gift van f 10. In de Kerkcollecte werd gevonden een bankbiljet van f 40. ••Penrsum, 21 Mei. Onder groote be langstelling is hedenmorgen de eerste steen voor de Gereformeerde Kerk gelegd door een der ouderlingen, den heer W. Slob Wz. Onder de aanwezigen werden o.m. opge merkt de kerkeraad, de architect, opzichter en aannemers, allen uit Rotterdam, en de kinderen uit de hoogste klasse der by- zondere school. Ds. Kaptein, van Giessendam, hield de toepasselyke toespraak, welke werd vooraf gegaan en gevolgd door psalmgezang, terwyi de photograaf Kroon alhier van de plechtig heid een kiekje nam. Wn<l<linx?een,22 Mei. Uit het officieel verslag van den toestand der Gereformeerde Kerk alhier blykt, dat circa f 840 is byeen- gebracht voor den eventueelen bouw eener nieuwe kerk. GEMENGD NIEUWS. Het oudste paartje in de vincie Groningen herdacht heden, Vrydag 23 M«ei, zyn 69-jarige huwelyks-vereeniging. De inan, Hendrik Wessels, werd geboren 7 December 1816, de vrouw Wilbelmina Bruins, 26 Januari 1822 Hun huwelyk werd 23 Mei 1844 voltrokken. Het paartje woont te Drieborg, gemeente Beerta. Do oudjes zyn nog betrekkelijk kras, doch zy moeten onderhouden worden door het Burgeriyk Armbestuur, dat goed voor hen zorgt. Dinsdagavond laat werde brandlucht en rook ontdekt aan het post kantoor te Gouda. Een door de brandweer, die met volledig materiaal kwam aanrukken, ingesteld onderzoek wees uit, dat aan hel dak een begin van brand was ontstaan, dat met geringe middelen kon worden gebluscht. Op den dag had een loodgieter op het dak werkzaamheden verricht, zoodat vermoed wordt, dat een weinig vuur is achterge bleven. De brandweer hield tot laat in den nacht de wacht. Dinsdag zyn te Gouda eenige personen ongesteld geworden, naar men vermoedt tengevolge van het eten van on- deugdelyke kaas, welke was gekocht by een winkelierster te Stolwykersluis. Nadat van een en ander b(j de Goudsche Solitie aangifte was gedaan, heeft deze den urge meester der woonplaats van do winke lierster (Stolwykersluis) met het £eval in küttojs gesteld, ten einde zoa>mogelyk maat- regtiibu .Mden verkoop dezer baas tegen te gaaih Naar het „D. v. G;" vernaemt is de toe stand der patiënten bevredigend. Nu allerwegen de gouden regeu bloeit is bet niet ondienstig er weer eens gekomen; het Plaatselijk Comité teSchoon- ïoven was echter, geluk te verwachten was, goed vertegenwoordigd. Nadat de Oudewater. Door beide maatregelen zou gf worden bevorderd. het gebruikmaken van onze spoorhftlte zeer gOnderkerk a/d IJsnel, 22 Mei. De a.-r. Kiesvereeniging „Nederland en Oranje" alhier stelde in ae vacature-A. van der Straaten candidaat voor lid van de Pro vinciale Staten den heer Hermann A. Schreuder, wethouder, en voorzitter van de Kamer van Koophandel te Schoonhoven. De afdeeling „Scbuttevaör" zond by het havenbestuur van Rotterdam een protest in tegen den brugwachter van de Buitenbrug over de haven te Delfsbaven. Om het openen der brug zooveel mogelyk te voor komen, moeten de schippers nun stuurkast afbreken. Schippers, die dat niet of slechts gedeeltelyk kunnen doen en voor wie dus ae brug geopend moet worden, ondervinden vaak tegenwerking van genoemden brug wachter. ^Streefkerk, 22 Mei. B(J-de Maandag j.l. gehouden verkiezing van een Schout en een Heemraad van de vereenigde polders Streef kerk met Kortenbroek en Langenbroek, hebben stemgerechtigde ingelanden van dien polder met algemeene stemmen als zoo danig herkozen: den heer A. Casteleijn tot voorzitter en den beer W. Boer tot heemraad. Willige- Lange rak, 22 Mei. Mejuf frouw M. J. W. van Wnnen alhier is te Utrecht geslaagd voor het akte-examen lager onderwys. •Zevenhuizen, 22 Mei. Op de Woens dagavond gehouden veiling waren aange voerd 2355 kippen- en 129 eendeneieren. De eerste deden f 4 f 4,20, de laatste f 4,10 ik f 4,25 per 100 stuks, s/tfk. Verder waren 19 kazen aangffgprd, welke 25 a 28 cent |ier pond opbracttfeA. RCÓHTKI1KEV Het Gerechtshof te 's- Graven- hage heeft Woensdag behandeld de zaak van C. van G., visscber, en S. K. II., beier, beiden te Gouda, beklaagd van in den nacht van 25/26 Januari 1.1. ae politie te hebbed bplet de inbeslagneming van een zegen, waarmede zy visscbende waren in een water van den polder „Bloeraendaal" onder Gouda en des wege veroordeeld door de Rechtbank te Rotterdam tot resp. 7 dagen en 14 dagen gevangenisstraf. Beklaagden ontkenden het ban ten laste gelegde, maar bet O. M. was zoo overtuigd van hun schuld en achtte het verzet zoo ernstig, dat het strafverzwaring eischte: voor den eersten beklaagde tot één maand, Voor den tweeden tot 45 dagen. op te wyzen, dat deze bloemen, en zelfs de bladeren en de bast, vergiftig zijn. Het is nog niet zoo lang geleden, dat een familie in Amsterdam den dood moest com stateeren van een dochtertjp, dat gegeten bad van de peulvormige vruchten van gou den regeu. Te Bokhoven (N.-Br.) heerscht een ware Meikeverplaag. Het i9 ontzet tend hoe vol boomen en heggen zitten. Ze vreten totaal alles kaal. Alles wordt aan gewend om de dieren te verdelgen. Er is op 't vangen een premie gesteldze worden per K.G. uitbetaald. Naar men ons mede deelde, zyn er in t<gee dagen tyds meer dan 200.000 K.G. gevangen en vernietigd. Te Eberswelde, een stadje be noorden Beriyn, is een aarden pot opge graven met '78 massief gouden voorwerpen. Geleerden schatten den ouderdom der voorwerpen op 2500 jaar, maar zyn het niet eens over'de herkomst. Sommigen ineenen, dat de oude Germanen de ver vaardigers moeten zyn geweest, anderen dat de voorwerpen van Phoenicischen oor sprong zyn. De Phoeniciërs dreven in de zevende eeuw voor Christus van de Oostzee uit reeds handel op Germaniö. STADSNIEUWS. Schoonhoven33 Mei. f A.s. Maandag des namiddags te 1 uur vergadert de raad dezer gemeente, ter behandeling van de volgende onder werpen: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Gemeenteverslag. 4. Uitbreidingsplan. 6. Verordening -tifebouwing. 6. Verordening betreffende bestemming der bouwblokken. 7. Aanleg van 9traten, rioleering, gas- en waterleiding. 8. Bestek van ophooging en rioleering van straten.. 9. Verkoop grond aap Gebr. ScKenk. 10. Verzoek van J. Boon om vergunning tot het leggen van een riool door gemeente grond. 11. Verzoek van bet hoofd van school II betreffende waterleiding. 12. Ontslag en benoeming van regenten van het Weeshuis. 13. Verzoek oin ontslag van een onder- wyzer aan school If. 14. Klachten over den toestand van de Proveniersstraat en de Halve Maan. t Dinsdagmiddag hield de Zuid HollanAsche Vereeniging tot bevordering van Kunstny verheid 'en Volkskunst in het vcafé „Belvedère" haar tweede algemeene vergadering onder leiding van den voorzitter der Vereeniging, den heer J. Hudig, oud wethouder der gemeente Rotterdam. Er waren weinig leden ter vergadering voorzitter de vergadering bad d, las de secretaresse, mejuffrouw van Stolk, de notulen voor van de eerste algemeene vergadering, op 17 Mei 1912 te Dordrecht gehouden, welke onver anderd werden goedgekeurd en vastgesteld. Daarna werd het jaarverslag over HjJJ uitgebracht, waaruit bleek, dat de vereeni ging in het afgeloopen jaar weinig ver andering had ondergaan. Het ledental, dat 140 bedroeg aan het einde van 1911, is vry wel op dezelfde hoogte gebleven en onderging geen aanmerkeiyke uitbreiding. Evenmin vermeerderde het aantal plaat- seiyke comité's. Het plaatseiyk comité te Schiedam werd opgeheven. In het bestuur der vereeniging kwam evenmin verandering; ook de ten vorigen jare gekozen leden van het dageiyksch bestuur bleven ais zoodanig fungeeren. Aan bet einde van het jaar gaf de secretaris, de heer Henri van der Man- dere, den wensch te kennen wegens zeer vermeerderde werkzaamheden zün functie aan een ander over te dragen. Mejuffrouw G. P. van Stolk werd bereid gevonden om voorloopig met het penningmeesterschap het secretariaat te vereenigen. Een onvruchtbaar jaar is 1912 voor de vereeniging niet geweest, al waren de uiter lijke resultaten van harer arbeid niet groot. De plannen, die den hoofdschotel van den arbeid in 1913 zullen vormen, zyn in 1912 nog ontstaan. Wat in dit jaar is gezien, heeft geleid tot het overwegen van de nood- zakelyicheid van een eigen winkel, aanvan- kelyk natuurlyk op bescheiden schaal, en tot het uitschrijven van prysvragen, die den artlstieken zin van ons volk kunnen helpen verhoogen. Het jaarverslag werd, onder dankbetuiging, aan den secretaris, by acclamatie goedge keurd. Het zal in druk verschynen en aan de leden worden toegezonden. In de commissie tot het nazien der rekening benoemde de voorzitter de heeren C. L. van Willenswaard, F. A. Tepe en J. Mak. By de verkiezing van vyf bestuursleden, wegens periodieke aftreding van de heeren Jhr. J. C. F. Hoeufft te Vianen, R. L. Martens te Gouda, P. R. Mees te Rotterdam, Mr. Dr. J. C. Overvoorde te Leiden en mejuf frouw G. P. van Stolk te Rotterdam, die allen terstond herkiesbaar waren, werden de aft redenden met vry wel algemeene stem men herkozen. Mejuffrouw Van Stolk, van de herkozenen alleen ter vergadering aan wezig, nam de benoeming aan. By de rondvraag heette de heer C. L. van Willenswaard, sprekend namens het Plaatse- lyk Comité der vereeniging te Schoonhoven, den voorzitter en de andere aanwezigen welkom. Iiy verklaarde dat het comité het zeer op prys stelde, dat het hoofdbestuur als plaats voor het houden der tweede algemeene vergadering Schoonhoven had aangewezen. Het speet hem, dat hy de taak van den eere-voorzitter van bet Plaatseiyk Comité, den heer P. K. P. J. van Sloten, die wegens het hem overkomen ongeval niet tegenwoordig kon zyn, had moeten overnemen, en bracht de aanwezigen de groeten van den afwezige over met de beste wenscben voor deze vergadering. Verder drukte de beer Van Willenswaard zyn spyt uit, dat zoo weinig leden ter vergadering wuren gekomen, doch hy voegde er by dat aan het by wonen der vergadering voor velen igetwijfeld groote moeiiykbeden waren verbonden. Echter zullen wH trachten, zoo besloot by, om u de uren, welke u in Schoon- hoveadoorbrengt, zoo aangenaam mogelyk te inakfc»^ De voorzitter dankte voor deze woorden en verklaarde, dat het ook bet bestuur speet, dat de burgemeester niet tegenwoordig kon zyn. Hy uitte de beite wenscben voor dient herstel en drukte de hoop uit, dat de heer Van Sloten in de volgende algHUecUÉL?ei»« gadering weder tegenwoordig zal kunnen zjjn. Op voorstel van een der leden werd be sloten, in deze vergadering geen voorstellen ter tafel te brengen, ten einde zooveel moge lyk tyd beschikbaar te hebben om tan enkele gebouwen en inrichtingen te Schoonhoven een bezoek te brengen. Achtereenvolgens werden daarna bezich tigd het Gemeentehuis, waarby de beer H. G. Geelhoed als gids diende, en de Ned. Herv. Kerk, waar de president-kerkvoogd, de heer P. van Sonsbeek, bet gezelschap ontving en rondleidde en waar het, nadat net in de Heerenbank" had plaats genomen, door den heer T. W. v. d. Houten werd gefoto grafeerd. Vervolgens werd, onder leid(pg van den directeur, den heer F. A. Tepe, een bezoek ;ebracht aan de Teekenschool, waarin een. ;leine expositie was gemaakt van werk stukken aer leerlingen, welke met belang stelling werd bezichtigd. Ook werd een kykjé genomen in de dryfklasse, waar leerlingen aan den arbeid waren onder leiding van den lieer F. A. Hoogendyk. Ten slotte werd bet gezelschap in de gelegenheid gesteld om zich een goed be grip te vormen van de Schoonhovensche industrie wy zouden bier kunnen zeggen van du Schoonhovensche volkskunst door een bezoek aan een kleine en aan een groote ziiversmidswerkplaats te brengen, t. w. de inrichting van den heer L. Wendels, in de Nes, en de fabriek van de firma H. Hooi kaas. Zoowel de eerste, als type va& de zilverindustrie in 't klein, als de laatste als een voorbeeld dier industrie in 't groot, lokten 'door haar practische en nette in richting, en de laatste voorat ook door de schoonheid barer afgewerkte producten, het compliment van de bezichtigers uit. Na afloop vereenigde het gezelschap zich aan een gemeenschappelyk diner, waarby bet aan toasten niet ontbrak. Door de welwillendheid vita den heer Hidde Nyland, uit Dordrecht, die met z(jn stoomjacht voor de vergadering was over gekomen, behoefde men niet reeds met de laatste boot van 5"i uur te vertrekken, doch ging men ten half 8 ure met genoemd jacht tot Slikkerveer, om vandaar de reis per „Fop Smit" naar Rotterdam te vervolgen. Zoowel van bet Stadhuis ale van de Teekenschool wapperde den ganechen dag de driekleur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 3