EEREB0EEEH JAP.ï.ltM „A.V.LS."-Rijwiel alleen rwnzeres, ers, II. J. J. Goudriaan, Delit. BLOEM-MOES, -f Hulp voor velen. -|- i SoGihiil „Dei HeuvéK' c.a. De Onroerende Goederen, Mum STALKNECHT. DEERING Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank „B O A Z" Aanbesteding. Pakhuis of Stalling Een HUIS, VwtoIê der Ailwtitl, SCHOUW. Twee nette Personen Smidsknecht. Rijwielhersteller, lUH, DIENSTBODE, Een Meisje Werkmeisje, Openbare Vergadering - f i; gevestigd te Schoonhoven, Veerstraat N°. 12, H.H. Veehouders I Te koop afbraak. TE KOOP: BATES- en MICHELIN-BANDEN. A. VAN IPEREN, f 25372,-, Openbare Vrijwillige Verkupiig. Da latiris H7A. BALLOT re'toent ïeS"DS- Vervolg dar nieuwstijdingen. 25-jarige Echtvereniging 25-jarige Echtvereniging DANKBETUIGING. Remonstr. Geref. Gemeente J,;T. Swartsenburg, KLEIWEG, 60UDA. IK Twee bekwame Hand en acht Vormwerkers E Een Rund- en Varkenslagersi-bediende Hoofdvertegenwoordiger DE GROOTSTE KEUZE in S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Vrijzinnige Kiesvereeniging „SCHOONHOVEN". op MAANDAG 26 MEI 1913, des avonds 8 uur, Spreker: De Heer H. CROENEWOUT uit Amsterdam. 1 Firn S.IW.I. van NOOTEN.SchBonhavei, voor SCHOONHOVEN en Omstreken, ten kantore van den Heer A. VAN DEN HEUVEL, WATERSTOKERIJ. EEN FLINKE WATERST0KEBI1, TE KOOP: 2 Oogkarren en een Hittekar, W. VERSTOEP, AdresBREEDVELD, Od-Alblas. Kleiweg, over de Kerk. Deering-Maaimachines. Sunglier-Hooiharken. Werrie-Star-Schudders. Sterk concurreerende prijzen. Een 2 jaar gebruikte HARK Ondervinding is de beste leermeesteres! Nederlandsche Kroon-, Gazelle- en Eisink-Rijwlelen. GROOTE VOORRAAD ZATERDAG 24 MEI geopend Café „St. Helena". J. T. SWARTSENBURG, Kleiweg, GOÜDA. te Bemmel, groot, 39 H.A., 41 A., 60 c.A., met f 1100,- k. ip.f 71000,- met t 400,- k. f 71900,- gToot 52 H.A., vaa da Heerea BLOEMEN te Stad-Oeldei. Het HOUT ELSH0UT, rtpD« /olonUlr» G. de Bie en Harte!s, van de Instructie-Compagnie worden den 24en Mei overgeplaatst by hel 3e regiment vesting-artillerie te Utrecht, en de korpor..'» F. J Augoelin en N. F.Rgnljee „.t 9*/ilo°'"iF J' Kesteren, van de Instructie-Compagnie, is te rekenen «ft j ï^ei J wegens lichaamsgebreken uit den dienst ontslagen, onder toekennimr van een gratificatie van f 15,—. i.LD.enïili,ieï"d' u"»P/"k doende i?£.. u° ingeschrevenen vóór de Nationale Militie licht,„g WH J. j. Nuhn on R. Koning, beiden alhier, heeft eerstgenoemde, niet eu wel vrijgesteld «.egens MUméweT" °P gr°°d "rlikel der ..thi!nde 0|) 11 *«'J.l.»ehouden aanbesteding voor de levering van rund- f« varke°9V'ee8ch ten behoeve van de instructie-Com paan ie gedurende het 2e half jaar 1913 waren ingekomen 2 biljetten. Behoudens nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog is de levering voor- loopig toegewezen aan den laagsten inschrii- te rDordnrnch" ,,n D°°r"' nt T.er«en 'g -Schoonhoven'» Belang heeft, biykens een advertentie in dit nummer, een ledenvergadering belegd op a.s. Dinsdagavond in het café „Belvedère". I centrale R.-K. kiesvereeni- g,D?idistrict Bodegraven heeft den candidaat der christelyk-historischen voor I de Tweede Kamer, Jljr. Mr. J. W. II. M. van I Idsinga, overgenomen, zoodat deze thans de candidaat der drie rechtsche partyen is. tl" de Donderdag te Gouda ge- houden vergadering van de centrale antirev. kiesvereeniging zyn als candidaat voor de Prov. Staten, district Gouda, gesteld de j heeren C. Hoogendyk Azn. te Ouderkerk a/d IJssel, A. Vingerling te Gouda, beiden af tredend, en in de vac.-A. van der Straaten (die bedankte), de heer Hermann A. I Schreuder alhier, allen antirev. f Blijkens achterstaande adver- I tentie houdt de vryzinnige kiesvereeniging I „Schoonhoven" a.s. Maandagavond een open bare vergadering met debat, waarin als spreker zal optreden da heer H. Groene- wout. van Amsterdam, met het onderwerp „Dreigende aanslagen op 's lands welvaren". t Door de Nationale Vereeniging voor den Volkszang is besloten, de mede werking van alle bespelers van carillonsin ons land ra te roepen, om op ^cht-Neder- landsche w|jze bet gewichtige feit, dat wij honderd jaar geleden onze onafhankelijk heid herkregen, te herdenken met een klokken bespeling, door het geheele land op een zelfde uur te houden, waarbjj hoofd zakelijk Nederlandscbe liederen worden ten gehoore gebracht. Het hoofdbestuur van bovengenoemde vereeniging heeft zich daartoe tot den carillonneur alhier, den heer W. van Rossura, gericht met het verzoek om, behoudens goedkeuring van B. en W. dezer gemeente, een bajaardCoéeert te geven op het klokke- spel van den Stadhuistoren, en wel op 18 Juni a.s. des avonds van 9 tot 10 uur. Juist deze dag is uitgekozen, omdat in November, de eigenljjke maand der her denking, by de feestelykheden, die dan aller- wege plaats vinden, de gewenschte stilte veelal zal ontbreken, terwjjl bovendien op u?«nJ»8(in den ?«denkdag van den slag b(j Waterloo, die toen ook dit jaar bijzondere beteekems heeft, op betere weersgesteldheid kan gerekend worden. Naar wU vernemen heeft de heer Van Rossum zich bereid verklaard om alsdan SS1 ?®ri"on to Spelen en hebben Burg. en Weths. dezer gemeente op het verzoeklvan voornoemde vereeniging, om hun Roe stemming te willen geven tot bespeling vnn het oarillon op den avond van 18 Juni, goedgunstig geschikt. t De Pers- en Propaganda-corn- missie van den Nederlandschen Voetbalbond heeft aan het bestuur van de Schoon- hovensche Algemeen» Sportvereniging een subsidie toegezegd tot bet beter exploiteeren van bet sportterrein aan den Hem. fA^s. Zondagmiddag te 5 uur speelt het tweede elftal der „Schoonhovensche Sportclub" aan den Hem een voetbal wedstrijd tegen het tweede elftal van de voetbalvereenigingder Instructie-Compagnie. Een Sportclub-combinatie, meerendeels bestaande uit eerste-elftallers, gaat naar Moordrecht om te spelen tegen de vereeni ging aldaar. r t De miliciens der vy6orjaa-pfl ploeg 1913 en het noodige^ader^an de 3de compagnie van het 2/e bataljon gre nadiers zullen, naar het %j. meldt, onder commando van den kapitein H. P. A. de Ridder, van 26 totf «fi met 30 dezer een marsch van vier dagen houden. Die marsch I ttr tl» worden geregeld Maandag van den Haag inarcheeren naar Hoek van Holland; per boot, ter bezich- tiging van de havens, naar Rotterdam vandaar marcheeren naar Dordrecht, alwaar de compagnie wordt gekazerneerd in de kazerne der pontonniers. Dinsdag van Dordrecht inarcheeren over Schoonhoven naar Gouda, waar gekazerneert wordt in de kazerne van het 16de regiment infanterie. Woensdag van Gouda inarcheeren naar Lisse, alwaar de comp. gedeeltelijk in ten ten en gedeeltelijk in een schoolgebouw wordt ondergebracht. Donderdag van Lisse marcheeren naar Den Haag. Er zullen een keukenwagen en een cora- pagnieskar worden medegevoerd. Att—p vwo pnbttekingerkeeslngen van onroerfttuM^ f$9MtT4'ii. B(j veiling j£ftoewijzing, d.d. 14 en 21 Mei I.I. Mg overstaan van de notarissen D. Teyincl en J. P. Mahlstede in het koffiehuis van D. C. den Hoed te Schoonhoven gehouden, is de hofstede met landerijen van de Erven Johs. Eikelenboom onder de gemeente Bergambacht in koop toegewezen, te weten: De perceelen 1 en 2 en 4, 5. 6 en 7 aan don heer M. Schilt Tzoon, te Bergambacht, voor de som van t 11825; perceel 3 aan den heer W. Eikelenboorn aldaar voor de som van f 1100perceel 8>aan den heer F. I.ieftink, te Haarlem, voor de som van f 67, en Krceel 9 aan den beer J. Jongkind, te rgainbaebt, voor de som van f 9. üp hun reis naar Berljjn, ter bijwoning van het huweltik van Prinses Victoria Louise, de eenige dochter van den Duitschen Keizer, heeft bet Engelsche Koningspaar deze week een bezoek gebracht aan Walcheren en de steden Vlissingen en Middelburg bezichtigd. f— De Co/n mispa ris der Koningin id de provincie Utrecht heeft bepaald, dat de vergaderingen van de Keuringsradun in dit gewest in dit jaar zullen gehouden worden o.a. op de dagen en uren, als bier onder is aangegeven, t. w.i Te IJsselstein, in de openbare school (plantsoen), voor alle ingeschrevenen uit: IJsselstein op Woensdag 2 Juli 's voorm. 10 uur, Lopik Donderdag 3 Juli 's voorm. 10 uur, Jaarsveld Donderdag 3 Juli's voorm. lU/jj uur, Willige-Langerak Donderdag 3 Juli 'S nam. fU. m*r RunaAliAn i T..I: 's na:©. IVi Ubr, Benschop Vrijdag"* - - i~.r .Trjjn 's voorm. 10 uur, VreedWyk Vrydag 4 Juli 's nam. 1 uur. Te Montfoort, in de openbare school, voor alle ingeschrevenen uit: Montfoort op Woensdag 9 Juli 's voorm. 10 uur, Willeskop Woensdag 9 Juli 's voorm. 11 uur, Lin- schoten Woensdag 9 Juli 's nam. 2 uur, Snelrewaard Woensdag 9 Juli 's nam 3 uur, Polsbroek Donderdag 10 Juli 's nam. 1 uur, Hoenkoop Donderdag 10 Juli 's nam. 1 uur. De eindvergadering van den Eersten Keuringsraad zal te Utrecht worden ge houden op Dinsdag 15 Juli 's voorm. 9 uur. Donderdag 22 Mei was het 100 jaar geleden, dat Richard Wagner, de be roemde Duitsche componist, geboren werd. I WH lende heer Dr. F. J. M. Nolet, op 17 dezer te Schiedam overleden, heeft, I naar men aan „de Maasbode" meldt, gele gateerd de som van f300.000 voor den bouw van een roomsch-katboliek ziekenhuis .te Schiedam. Verder vermaakte de overledene verschil- I lende belangrjjke bedragen aan eenige te Schiedam gevestigde instellingen, namelijk aan het R.-K. weeshuis f 20.000, aan het R.-K. Parochiaal Armbestuur f20.000, aan het St. Liduinagesticht f 20.000, aan de St. Wil- lebrordusstichting f 20.000, aan de St. Vin- cen tins vereeniging f 6000, aan diaconie der Ned. Herv. Gemeente f 5000, aan de diaconie der Gereformeerde gemeente f2000 en aan bet armbestuur van de oud-Bis schoppelijke Clerezy f 1000. Aan het ondersteuningsfonds van deNederl. Maatschappy tot bevordering der Genees- f 2000 nk boveadi*n de 90® van 'AiblHMMerdnm. 23 Mei. Voor den Keuringsraad, die hier j.l. Dinsdag zitting hield, verscheen een 50-tal ingeschrevenen voor de Nationale Militie, lichting 1914. Een achttal jongelingen werd ongeschikt bevonden voor den militairen dienst. Aan de Machinefabriek alhier is aan gekomen een nieuwgebouwde sleepboot, om van machine en ketel te worden voor zien. Het geheel is voor Fransche rekening. I c^""elde' *6'\ D® korenmolen op I „Sluis aan het oosteinde dezer gemeente, is deze week van het gaande werk ontdaan en levert thans een treurigen aanblik op, ongeveer die van een arend, die van zijn vleugels is beroofd, 't Is, of de op eenige meters ten noorden staande booge schoor steen van het Rykswatergemaal meewarig neerziet op den afgetakelden buurman, wiens gezellig gedraai voorgoed tot het verleden behoort. Zeer jammer voor het landschap boven Ameide, dat, evenals de molen zelf, door de aftakeling in aanzien is achteruitgegaan. In een oud tarief van overzetgelden voor het Tienhovensche Veer kwam de bepaling' voor, dat „dubbel veerloon 'ihóesf Worden betaald als de wind zóó hariL waait, dat de Korenmolen te Ameide met 4 zeilen ge zwicht is Voortaan zal de Lopiksche molen maar als aanwjjzer moeten dienen. Ammerstol, 23 Mei. Blykens achter staande advertentie houdt de afdeeling van den Ned. Protestantenbond alhier a.s. Vrydag een openbare vergadering, waarin als spreker zal optreden de Wel Eer w. heer Ds. D. Boor, Hervormd predikant te Grootebroek, met het onderwerp: „Rome in Nederland". 'Benschop, 22 Mei. Toen 1.1. Donderdag de dienstbode van den veehouder G. Lekker- kerker Az. alhier naar huis fietste, kwam, nabjj de Gein brug Onder Jutphaas, eensklaps een manspersoon van achter het bout te voorschijn, die haar van de flets trok en op den grond wierp. Blykbaar met het doel, onzedelijke hande lingen te plegen, zette hetr iqdividu het meisje een dolkmes op de borst en dreigde toe te steken, als z(j zich verzette. Op haar gegil snelden gelukkie^" jnentfhm to. rich ylmgs door het Lrfnd verw(jderde. lJ* i® dat de justitie, die de zaak I zal kr(^^ <*eD aanrandür te Pakken jréenachop, 23 Mol. Tot brindmeeoter I ffan spuit no. 2 alhier is benoemd H. van Breukelen, zulks in de plaats van Ant. van Jaarsveld, die verhuisd is. I De Minister van Oorlog heeft aan den verlofganger J. Burger alhier toegestaan om, in plaats van 2 Juni a.s., 2 September e.k. voor herhalingsoefeningen onder de wapenen te komen. Bergambacht, 23 Mei. De heer G.C. Voorsluys alhier heeft b(j bet in April en Mei vanwege de Nederlandscbe Vereeniging voor Gemeentebelangen gehouden examen de akte van bekwaamheid in de gemeente administratie behaald. *BrandwUk, 23 Mei. De heer J. de Witt alhier, werkzaam op de zuivelfabriek te Bleskensgraaf, had Woensdag het ongeluk in oen bak met kokend water te gljjden. H(j wist het hoofd nog boven Ie houden en er zelf uit te springen, waarna h(j in een bak met kouden pekel sprong. Deerljjk Jebrand aan arinen, romp en beenen werd e ongelukkige in de woning van den directeur, den heer G. de Geus£ gedragen. Onmiddellijk werd Dr. C. van Berainel ont boden, die de wonden verbond. Woensdag nacht is de oppassende en (jverige man onder hevige pijnen bezweken, nalatende een vrouw en een kind. §Drtebrugge, .23 Mei. B(j de in aan bouw z(jnde slagery van M. van Driel ge raakte een metselaarsknecht met zfin krui- I wagen met steenen in den put, welke voor I het droogmaken van den kelder was gegraven. I 11 ij dompelde geheel onder, doch klauterde er zelf spoedig weer uit. Druipnat reed h(j per fiets naar zjjn woonplaats Bodegraven, I om zich van droge kleeren te voorzien. 'Groot-Ammera, 23 Mei. Heden werd door den architect, den heer A. den Boer I te Nieuw-Lekkerlaml,aanbesteed het bouwen I van een bijzondere school met boofdonder- wjizerswoning in deze gemeente. Voor de school was van 10 inschrijvers de laagste de heer W. F. v. d. Wal, timmer man alhier, met f 7218; voor de woning van 9 inschrijvers dezelfde, met f 5174. Voor de massa, waarvoor 5 inschrijvers waren, was mede laagste inschrijver de heer W. F. v. d. Wal, met f 12542. Aan hem is het werk gegund. I «llamatrccht, 23 Mei. De Militieraad heeft vrfsleliing van dienst verleend wegens broederdienst aan Adrianus Förrer en Willem Leendert de Graaf. Hedenmorgen 5 uur passeerden hier wederom de beide vliegmachines (de Waal en^luit. Versteegb), die Zondagmorgen onze gemeente voorbijvlogen. Thans gingen zij in de richting Utrecht. Aan de westelijke sluis van hefbtoom- 3eraaal ,„S. I. van Nooten* alhier is by het roogmalen zoodanige grondverzakking ont staan op .hat erf ran den haar L C. Stravar, dat men het raadzaam oordeelde een aldaar staande schuur af te breken. 'KladerdUk, 22 Mei. Aan de heeren L. Smit 4e Zoon, scheepsbouwmeesters en macbinefabrikanten alhier, is opgedragen de bouw an levering van een goedereij- schroefstoomboot, voor rekening egper Zeeuwsche maatschappij. *Krtuapen a/d tek, 28 Mei. Dat in deze streken uitmuntend vee wordt gefokt blykt wel uit het feit, dat de veehandelaar E. Terlouw een koe verkocht voor de som van f 425. W. Dogleroin had een wond aan de hand, welke zoodanig opzwol dat de hulp van Dr. Stolp werd ingeroepen. Deze constateerde ernstige bloedvergiftiging. '•Krimpen a/d Lek, 23 Mei. In de Dinsdag gehouden vergadering der gym nastiek vereeniging Sparta" alhier heeft de heer P. van Namen ontslag genomen als voorzitter. Gisterenavond vergaderde het Geuzen- korps „Pro Pitri." in Je Sociëteit. Nadat de notulen waren gelezen, kwam aan de orde de benoeming van een voor zitter, in de plaats van wylen den heer M. Boogaerdt Bz. Daar 'de benoeming van dezen functi onaris nauw verband houdt met het voort bestaan van het korps en in de vereeniging een geschikt persoon voor deze functie niet te vinden was, adviseerde het bestuuMot ontbinding over te gaan. Zoover kwam bet nog met. Een commissie werd benoemd, welke zal onderzoeken of er iemand te vinden is, geschikt en bereiij om de voor- zitters-functie op zich te nemen. Zoo men hierin niet slaagt, zal Met korps worden ont bonden. p Hedenraorgep arriveerde alhier de bekende „Rona-boot" der firma C. J. van Houten Je Zoon, cacao fabrikanten te Weesp. Vrydag- en Zaterdagavond zullen bioscoop voorstellingen worden gegeven, en Zater dagmiddag een kindervoorstelling. 23 Mei. Op de vastgestelde lyst van personen, die ingevolge de betrek kelijke verordening tot den dienst by de brandspuiten zjju verplicht, komen 204 per sonen voor, verdeeld als volgt: 4 brand meesters, 2 werktuigkundigen, 6 tromp- voerders, 15 lantaarndragers, 36 slangleiders en 141 pompers. SLangeriilgewelile, 23 Mei. Gaatmeq, met de fiets van wind af, dan behoeft men niet zoo best te kunnen tyden om overeind te blyven. Doch heeft men wind tegen, dan valt het niet mee. Dit ondervónd *A. Vonk, die, na haar ouders eên bezoek te hebben gebracht, op de terugreis doo^ den wind het stuur kwijtraakte en in een sloot terecht kwam. Hoewel het niet gèmakkeljjk ging, wist ze zich zelf te helpen. Haar fiets werd door de zoons van C. van Leeuwen uit het water gehaald. *Lekkerkerlu 23 Mei. De zangver- eeniging, ouderafddeling van de vereeniging „de Unie", is b(j gebrek aan deelneming opgeheven. Het bestuur der Spaarbank heeW èen gratificatie van f35 verstrekt aan de Teeken- vereeniging, en een van f 25 aan de Volks- Leesbibiiotheek alhier. "Meerkerk, 23 Mei. De bestuurden van de vereeniging „Het Groene Kruis" alhier hebben de functies als volgt verdeeld: C. Oldemans, voorzitter; M. A. van Beekurn, vice-voorzitter; J. Notting, secretaris; T. J. den Hartog, 2e secretaris; P. Sichterman, >enningmeesterG. Slob, commissaris van iet materieel. ftOad-AlblM, 22 Mei. Voor den I Keuringsraad, wetke j.l. Woensdag alhier zitting hield, verscjienen 12 ingeschrevenen voor de Nationale militie, lichting 1914, van wie er 3 ongeschikt bevonden werden voor den militairen dienst. 'Oudewater, 23 Mei. Met een speciaal daarvoor ingericbtèt motorboot is hier, onder directie van den heer P. Fritscby, Maandag 1.1. een dienst geopénd voor het vervoer van vee naar Gouda, Rotterdam, Gorinchem en tusschengelegen plaatsen. irfsBBiïSdTan .--wwiCtpchap „de Overwaard" (vacature- J. A antjes) is beden gekozen de heer Aantjes Jz., te Ottoland, met 13 steimnen. Op den heer M. Koojjman Cz. alhier daren 9 stemmen uitgebracht. 'Polsbroek, 21 Mei. De veehouder J. van Vliet Mzn. alhier miste Maandag morgen j.l. niet minder dan 19 ganzen. Op onderzoek uitgaande, vond hy weldra 12 stuks vermoord. Van de andere heeft hij niets gevonden. Vertnoedelnk hebben honden hier 's nachts zoo moorddadig huisgehouden. De politie stelt een streng onderzoek in. 'BeeuwUk, 23 Mei. De drieliqg van den héér E. Teekens was spelende in een schuurtje. In een onbewaakt oogenblik klom het drietal op de- zoldering. Een van de drie rolde er af en kwam met het hoofd zoodanig op den vloer terecht, dat Dr. J. M. van Staveren een lichte hersenschudding constateerde. De toestand van de kleine meid is naar omstandigheden bevredigend te noemen. In de Woensdag gehouden vergadering van d«n polder Sluipwjjk is de rekening 1912 vastgesteld in ontvangst op f2082,78>/j en in uitgaaf op 1850,81, alzoo meteen batig slot van f 231,97Vi. De begrooting voor het dienstjaar 1913 is geraamd op f 2038,7fi in ontvangsten en uitgaven. De gewone omslag voor 1913 is vast gesteld op f 2J0 per H.A„ tegen f2,20 per H.A. in het vorige jaar. De buitengewone omslag zal evenals het vorige jaar f-1,50:per H.A. bedragen. •Kt'olwUk, 21 klei. Het gedeelte' der Vaart, waarvan de bodem verleden week ten gevolge van de verzakking van den spoordijk geheel omhoog gekomen is, itf in het begin dezer week getuige geweest van een oogenschjinljjk grappig, doch in werke lijkheid angstig tooneel. De elfjarige M. K. gleed van een plank, die men over den bagger gelegd had, en kwam terecht in dat slappe, modderige goedje, waarin ae steeds verder wegzonk. Op het hulpgeroep van het meisje snelde zekere v. E. toe en hem mocht bet met groote moeite gelukken, het kind te red- d«p. Door medelijdende menschen gedeel telijk van schoone kleeren voorzien, kon ze nu hare ouders gaan vertellen in welk ge vaar zij had verkeerd. Dicht by du plaats, waar de verzakking heeft plaats gehad, is gisterenmorgen door de zwaarte van een geladen trein het zand aan eene zjjde van de spoorbaan wegge schoven en tengevolge daarvan zijn een tiental wagens naar beneden geduikeld. Al weer tegenslag dus! Met vereende krachten zyn de wagens weer in 't spoor gebracht en was de weg weer vry. Nu Joopen de treinen weer naar Gouda, om daar eerst alles in orde te maken. 23 Mei. Blijkens een adver tentie in dit no. houdt de aldeeling van 'den Ned. Protestantenbond alhier a.s. Donderdag een openbare vergadering, waarin als spreker zal ontreden de WeiEerw. heer Ds. D. Boer, Ned. Herv. predikant te GfootebrójMc^paet het onderwerp: „Rome GEMENGD NIEUWS. Bljjkens de opgaven van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg op 1 Januari j.l. het bevolkingscijfer van d«j navolgende gemeenten in de provincie Zuid Holland: Aiblas (Oud) 1225, Alblaaser&m 6183, Ameide 1708, Ammerstol 1180, Arkel 865, Bergambacht 3260, Berkenwoude 718, Bles kensgraaf 1005, Bodegraven 5421, Boskoop 6472. Brandwjjk 887, Capelle a/d IJssel 5503, Dordrecht 48.295, Everdmgen 1084, Giessen- dara 4132, Giessen-Nieuwkerk 857, Gorin chem 12.139, Gouda 24.993, Gouderak 1902, Goudriaan 602, Groot-Ammers 1678; Haast recht 1819, Hagestein 972, Hardiuxveld 5789, Uazerswoude 4028, Hei- en Boeicop 638, Hekendorp 674, Hendrik-Ido-Ambacht 4382, Hillegersberg 3530, Hoog-Blokland 778, Hoor naar 580, IJsselmonde 4932, Kedichem 1137, Krimpen a/d Lek 2804, Krimpen a/d IJssel 33o8, Langerak 914, Langeruigeweide 657, Leerbroek 770, Leerdam 6942, Lekkerkerk 3857, Lekkerland (Nieuw) 3446, Lexmond 1663, Meerkerk 1536, Moercapelle 617,'Mole- SU^sgraaf 601, Monster 6399, Moordrecht 2362, Nieuwerkerk a/d IJssel 3016, Nieuw- land 555, Nieuwpoort 625, Noordeloos 1073, Ottoland 601, Ouderkerk a/d IJssel 3294, Oudewater 2842, Papekop 419, Papendrecht 4176, Peursum 369, Reeuwyk 3227, Ridder kerk 10.055, Rietveld 727, Rotterdam 446.897 Scbelluinen 459, Schoonhoven 4776, Schoon- rewtjerd 894, Sliedrecht 11.461, Stolwnk 2308, Streefkerk 1847, Tienhoven 388, Vianen 3314, Vlist 473, Waarder 809, Waddinx- veen 5635, Wijngaarden 403, Woerden 5818, Zevenhuizen 2407, Zwammerdam 2198. nJooÓ de »eheele Provincie 717.376 ra. en 754.386 vr., te caraen 1.471.761 zielen. -- Twee cadetten, met name J.R.G. en J. A. A., hebben Donderdag de cadetten school te Alkmaar verlaten. Met een auto van de firma Haarsma van Oucoop en de Jong hebben zjj zich naar Haarlem laten ryden en zyn verder spoorloos verdwenen. Waarschijnlijk hebben de beide cadetten reeds eenigen tyd het plan gehad om een reisje te maken; den 26en April kochten zjj in een boekwinkel hier ter stede twee Baedekers, n.l. van Noord-Italiö en het Zuid- Ooaten van Frankrjjk. Men verraoeJt dan ook, dat ze naar het buitenland zyn ver dokken. (Alkm. Ct.) Te Arasterdam is per auto mobiel-ziekenwagen naar het Wilbelmina- jasthuis vervoerd een 76-jarige vrouw, die n de Anjelierstraat, doordat jongensdekruk, waarop zjj bjj bet ioopen steunde, wegtrok ken, viel en eenige ernstige verwondingen opliep. De vrouw verkeerde geruimen tyd in bewusteloozen toestand. In de Ned. Fabriek vanKoper- en Metaalwerken in de Lauwerecht te Utrecht heeft zich Woensdag een vrjj ernstig onge val voorgedaan. In de kopergieterjj is bjj het uitlichten van een smeltkroes de bodem er onder uitgevallen, waardoor 80 kilo ge smolten koper op den grond stortte. De gloeiende vloeibare massa verspreidde zich over den vloer en vier arbeiders kregen de zengende vloeistof in hun klompen, ter- iWyl tegen hun beenen de gloeiende spatten sprongen. Hun voeten werden deerljjk jewond, terwijl ze ook aan hun beenen brandwonden bekwamen. Drie der gewonde werklieden zjjn in de ryksklinieken opgenomen; één ia ernstig gewond, de overigen lichter. Verwacht wordt, dat zij binnen 4 of 5 weken de klinieken kunnen verlaten. De vierde werd slechts licht gewond. Hjj zal binnen enkele dagen zjjn arbeid kunnen hervatten. Na een langdurig verhoor door •den rechtercommissaris- te Breda is M. v. H., aangehouden in verband met den kindermoord te Prinsenhage, weder op vrjje voeten gesteld. Men had geen reden den man langer in hechtenis te houden. Te Vuren zjjn gehangen ge nomen en Donderdag naar JUnrdtetWt Ver- «oerd "ouw 8. enJuBTVSSganger, verdacht loodwit, -£«pieegd op C. B., aen echtgenoot van ge noemde vrouw. «r:_M**I'd*& h-ddeo acht Duitsche ♦Ad«t«n, Va© Kiel, een zeiltochtje op de Oostzee ondernomen. Daar "zjj achter Dins dagmorgen nog niet waren teruggekeerd, vermoedt idbd, dat zjj tjjdens het stormweer, dat de laatste nachten op de Oostzee ge- woed^ heeft, verongelukt zjjn. Nochtans zyn de kruisers „Mfincben" en „Magdeburg", twee schepen en eenige torpedobooten uit gezonden om henxte zoeken. Dinsdagavond hadden zjj echter nog niets gevonden. Ook de stoombooten, die uit de Oostzee te Kiel aankwamen, hebben geen enkele zeilboot gezien. Men heeft dan ook weinig hoop de vermisten terug te vinden. Een auto-bandiet. Iemand die zeide Lancien te heeten, vervoegde zich Dinsdagochtend in een magazjjn van auto's op de groote boulevard te Parjjs en infor meerde naar den prjjs van een auto. Hjj vroeg er een proeftocht mee te mbgen doen, t geón werd toegestaan. Met den ingenieur Dardenne reed de man daarop in de richting van Pontoise weg. In de gemeente Louvres schoot h(j vijf maal met een revolver op den ingenieur, die uit de auto op den weg neerviel. De misdadiger is vervolgens in de richting van Parjjs teruggekeerd. Uit het onderzoek is gebleken, dat hjj eep kamer had gebuurd op den Boulevard dt Strasbourg. Men heeft daar papieren geij vonden, die aantoonen dat hjj eeu Belgisch deserteur is, Davigjion genaamd. De toestand van den ingenieur is zorgelijk. Deze auto-diefstal met moordaanslag heeft veel indruk gemaakt op bet ParjjBche publiek. Men meent met een navolging van de daden der auto-bandieten te doen te hebbén. De bandiet Davignon is nog niet gevat. Nader worat gemeld: De Belgische desertenr is Donderdag middag met zjjn bjjzit bü St. 0ueot>n atn. gehóuden. Hjj vuurde bjj zjjn arrestatie enkele revolverschoten op de agenten af, die niet zjjn geraakt. Een inwoner van St. Quentiu schoot op Davignon, die licht ge wond werd aan een been. - N"' rae" de .N. R. Ct." schryft, vertoont zich in de Betuwe onder de kruisbessen weder de gevreesde Ameri- kaansche meeldauwziekte. Zelfs moesten in één kweekerjj al de pas gezetlp vruchten afgeplukt worden. Ook in andere groote kweekerjjen id die ziekte uitgebroken, wat te meer te betreuren is, daar de kruisbessen reeds in voorkoop verkocht zjjn tegen hooae pr jjzen. TT ?we/®n d«t j« feboren bentl t Gebeurde te St. Anna-Parocbie, zegt de „Fr. Ct.", dat een mei«de, geboren te Wfina, zich als buweljjkscandidate wiide laten in schrijven. Dat kon natuurijjk gebeuren, mits ze o.a. haar geboorte-acte aanvroeg, die ze in de gemeente Leeuwarderadeel wel kon krjjgen, want daar mohst ze ingeschre ven itfaan. Er kwam echter bericht, dat daar mets van baar bestaan bekend was. In de registers kwam ze beelemaal niet vooc. Officieel bestond ze niet, was ze niet geboren. Em onderzwk bracht aan 't licht, dat haar vader indertijd wel veroordeeld woa. wegens het niet tjjdig aangeven van zjui kind, maar dat bij na die veroordeeling er niet aan had gedacht, dat de aangifte oIb- nog moest geschieden en op de secretarie had men verder v.n het geval ook geen notitie genomen. 't Gevolg was dat ie dein ,|peek niet eer der kon trouwen, voor te hen eed aflegde M omstreeks den tooveelaten Octoler 1889 werkekyl^pras geboren. Botermelk als voedsej. On der dezen titel vinden wjj van de, hand van den hekenden Belgischen stfirijver den heer P. Wauters in „Laiterie et Elevaae" een waardeerend woord over karnemelk i!r- Z?°tL9 de V,aTn ze68en. botermelk.' Wy hebben over de groote beteekenia er van zoo dikwjjls geschreven, zeirt hef „Weekbl. voer ^uivejberei.ding", (wa.raan wjj deze mededeeling ontleenen), dat wii het goed achten, dat ook een ander onze lezers eens zegt hoe bjj er over denkt Wh' laten het Vlaamsch onveranderd, om niets aan het eigenaardig gemoedelijke te ont- uemen „Botermelk is gezond! zegt de stedelias en hjj doet alle mogeljjke ^oeite om ar aan te gerakeD. In de meeste gevallen gaat bet echter niet gemakkeljjk, soms in 't geheel niet. Dat is jammer, want de botermelk kan in ons lichaam een rol van beteekenis spelen. De menschen, die ze niet kunnen krjjgen zjjn er van overtuigd; die ze volop hebben, schatten haar niet hoog genoeg, in veel gevallen, en dat zjjn meestaf&Witenljeden. De botermelk komt van dé ihéfkery terug of waar men zelf nog boterA is zp na hpt boteren aanwezig in het Inhouden, en moeder de vrouw kookt gewoopijjk een paar malen per week botermelksche pap, omdat ktdebuisgenooten 't lekker vinden. Een enkele maal wordt ze als zuigelingen-voedsel, soms ook als ziekenvoedsel gebruikt, doch meestal doet ze dienst als veevoedsel. Zeker, de botermelk tal ook ais veevoeding haar geld opbrengen, maar veel meer nu' kan het lichaam van den mensch er hebben. Ze behoeft niet alleen opgenomen te worden .Is te tot pap geknpkt is me™dë eene of andere meelspijs, men-Kn te ook op veleriei manieren bereide, en benuttig"? Weinige menschen kennéJ,if waardeSeï de voedende waarde van botermelk- de meeste denken dat met bet boteren of karnen het beste verdwenen istil geven aan botermaik al niet veel .meer waarde dan san water en verkeereg pakt in 't ge dacht dat eene tas koffie vebTkloeker moet zjjn dan een glas botermelk. Is de volks, spreuk: .Die man heeft botermelk in de aderen" daarvan geen treffend voorbeeld? Welnu, botermelk is een der gezondste en kloeltste spijzen voor den mensch. Het het boteren wordt enkel bel botervet ver wijderd, terwjjl de overige voededde stoffen, en wel de voornaamste, aanwezig bl(|ven.' Immers 't is niet bet vel, maar het zijn de eiwitachtige Stoffen die bet hoofdzakelijke van het voefsel uitmaken deze eKitpphtige stoffen in de melk worden aoor het bpteren geenszins verwyderd, nttftr nbg beter verteerbaar ge maakt, vermifff z(j in uiterst fyóen toestand verdeeld worden. Op onze boerderijen wordt de botermelk gewoonljjk aan kalvers en varkens gegeveix en kan op die wjjze ongeveer drie centiemen per liter opbrengen. Aan dezen prjjs be rekend levert de botermelk het bestkoope, het kloekste en bet gezondste voedsel dat er bestaat. Zejfs voor den stedeling, die de botermelk tegen 10 centiemen de liter ba- taalt, is het nog het profijtigste aller eiwit- rtfke voedsel». Koopt men yoor het zelfde geld botermelk óf rundvleesch, dan beeft' men met de botermelk doorgaans vjjfmaal meer eiwit dan met bet vleesch. Verder is het melkzuur der botermelk een buitengewone bevorderaar der spijs vertering en zeer dikwjjls het eenige mkl- ffel om «zaag of darmontsteking te genezen. Geen wonder dus dat de botermelk zoo algemeen door de geneesheeren voorga- 6 schreven wordt!" BECHTIZAKE^ De Rechtbank te Rotterdam heeft vrygesnyokenH. de B 28jaar,melk- ^der h t P®"* bi,*aKd geweest ihiv iT ,scbuld veroorzaken van lichameljk letsel. KERKNIEOWN. De classis 's-GravenIfageTdaar- toe door de Synode der Gereformeerde Kerken aangewezen, beeft voor de kerken bepaald Zondag 16 November a.s. als dankdag voor de honderdjarige onafhankelijkheid van ons vaderland. (Ned.) p VAt'ATUREBELBTEN. Nederl. Herv. Ker^.. Lekkerkerk: Zondag 25 Mei, 's avonds 6'k uur, Ds. P. van Willenswaard, van Krimpen a/d IJssel. BIJRGEBLIJKE STAND. Schoonhoven. Van '20—23 Mei. Getrouwd: A. T.oge «z, C. Heikoop. Overleden: T. de PleSL oud 62 j., weduwe van J. Kooiman. f Nieuwerkerk a/d IJ. Van 9-23 Mei. Geboren: Willem, z. van J. de Bruin en S. Hazenbroek. Arnoldua Christiaan, z. van A. C. van der Wees en A. Groen. Getrouwd: A. de Jong, oud 30j.(won. /ÉSchoonrewoerd) en G. van Herk, oud 29 j. Uverleden: W. van der Kubbe, ond 86 j., wed. ,van D. Lunenburg. W. van Krieken, oud 15 j. Oudewoter. Van 16—23 Mei. Ge bo ren: Cornelia Wiilem, z. van J. Benjamin en W. F. Jansen. -— Anthonius, z. van A. Karsbergen en W. M. Jansen. Johannes Bernardinus, z. van P. Vermejj en J. van Doornen. Get |,o u-w d: C. J. Luoepburg en M. P. Snieder; Overleden: E. J. Joris, oud I m. Pnpekop. Mei. Geboren: Cornelia Jan, z. van G. Hubert en T. Kamerbeek. WUlenknp. Mei. Geboren: Anna Maria, d. van C. van Djjk en G. M. Verklefi|-i- Johannes Jacobui, z. van G. van Schalij* ep J. A. Kasbergen. Overleden: R. v*n Beek, oud 69 j., echtgenoot van B. Blonk. 1 V iMMChcry-Berlchlen. •■—Men schrijft ons uit Ammerstol: De vangst van gewone rivier- en poider- visch was in de afgefekopen week middel matig. In den polder wordt nog altjjd tevergeefs met de fuiken geviaebt, terwyl met de doggers een matige vangst van aal werd bemachtigd. m De binnannAchers hebben een zeer on voordeel ig vHrjaar gehad en verlangen naar bet eindw van'den verboden tjjd. In de rivier waa de vangst iets beter, doch ook daar verlangt men naar betera tjjden. i De vischprijzen zQfc dientengevolge boog. Men besteedt voor aal van 25 tot 40 cent en voor pnlinv tot 61 cent per Vi K.G. In de afgeloopen week waa de vangst van zalm matig. Enkele dagen was de vangst redelijk, docb ook enkele dagen zeer onbeteefeenend. De vlouwvisscherij, die door een groor aantal visachera wordt uitgeoefend, gaf slechts aan enkele drijfnetvMWchers een matig loon. De zoogenaamde zomerzalm (zalm tot 15 halve K.G.) komt veelvöWiger vooir. Elft vangt men op de Lek met meer. Gedurende de maand April zijn aan de verschillende markten in Nederland aangevoerd 7709 zalmen, tegen 7939 Mimen in dezelfde maand van het vorige jaW. o •Anameratol, 23 Mei. Van Zaterdag 17 tot en met Vrydag 23 dezer zjjn alhier ter markt aangevoerd 94 zalmen; prys per i/b K.G. f 1,05 k f 1,25. •Kralingen, 23 Mei. Deze week werden ter markt aangevoerd 1316 groote zomer- zalmen, prijs f 0,86 k f 1,25 per 5 ons; 333 kleine lomerzalmen, prys f 1,— k f 1,40 per 5 ona; 29 elften, prys f 0.70 k f4,50 per stuk, en 1 Jacobzalm, prys f 1,50 per 5 ons. Marktberichten. tiende, 22 Mei. Kaas, le qual. f 30.— k I 32,— te qual. f 27,— a f29,-; zwarfftiere f 32.— k f Aangevoerd 158 partijen. Handel vrijwel. Boter met matigen aanvoer, handel redelijk; prys der goé- f 1,25 1 f 1,80 en weiboter t 1,06 a f 1,20 per K.G. Retterdana, 20 Mei. Aangevoerd 62 paarden, 1614 magere en 650 vette runderen, 207 vette, 884 nuchtere en graskalveren, 5 schapen of lammeren, 3 varkePs^ ^68 biggen, 8 bokken of geiten. Koeien en ossen 36 tot 45 ct., Stieren 32 tot 37 ct, kalveren 60 tot 60 et. per Vj kilo. Melkkoeien 1 160 a f 320, kalf koeien f160 a f 340, stieren f 140 a f 350, pinken f 110 a f 130,graskalveren f af—, vaarzen f 120 a f 180, alles magei' veebiggen f 12,-- a f 20,—; slachtpaarden f 80 a f 140. Nuchtere kalveren: fok- f 16,— k 128,—, slacht- f 12,— k f 17,-. bchwwnhoven, 21 Mei. Boter le qual. 55 ct., 2e qual. 50 ct per half kilo. Kaas f 27 k f 31 per 50 kilo. Ivans i zi a i oi jtet Belegen kaas f 36 k f 40 per 50 kilft? Biggen f 11 k f 16 per stak. aangev.prjjs van f 1 t|I f'16. 35 k 36 ct. por 'b Hl6. Biggei 151 lammeren Vette kalveren Vette varkens 26 29 ct. per Mi kilb. Eieren f 3,50 per 100 stuks. Wwerden, 20 Mei. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 463', baytjjen. Prjjs van Goudsche le soort f 30,— a.t31,— 2e soort f 26,— a f 29,—, ld. zwaarÖeré' f84,50 a f Noord-Hollandscbe f dito gestempelde f 32,— a f per 50 kilo. Edammerkaas le soort f Handel matig. Den 30sten Mei a. s. hopen KLAAS VERWEIJ ADRIANA JOHANNA Ti» TILBi^flG l hun te herdenken. DE FAMILIE. 5 Nieuwerkerk a/d IJv,24.Mei 1918. Den 2. Juni a.8t hopen onze l j geliefde Ouders C. HOL GERRIGJE HONKOOP te herdenken. Hunn* dankbare Kindefra Behuwd- en Kleinkind.) Ouderkerk a/d IJssel, 24 Mei 1913. Getrouwd: HENDRIK JAN VAN DEN BERG Dz. en ELIZABETH VERHOEF Ad., die, mede namens wederzjjdscbe Familie, hun barteljjken dank betuigen voor de vele bewjjzen van belangstelling; bjj hun Huwe lijk ondervonden. Jaarsveld, 1 M 1Qtru Willige-Lange rak, j U Mei Ia13' Getrouwd: ARIE JAN SCHEER Az. ,,M en GRIETJE ANKER Cd., ï-9 die, mede namens wederzjjdscbe Fanftlie, bunnen harteljjkeu dank betuigen vooFde vele bljjken van belangstelling, by bun Huweiyk ondervonden. Stolwyk, 23 Mei 1913. Heden overleedtot onze diepe droef heid, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw de Wed. T. KOOIMAN-De PleUt, in den ouderdom van 62 jaar. - a M. P. VAN IPERENnJf, Kooiman, A. VAN IPEREN, Schoonhoven. A. W. LIJKLEMA Kooimav? L. J. LIJKLEMA Grouw. Mej. J. KOOIMAN Schoonhovep. Schoonhoven, 21 Mei 1913. Heden overleed, zacht en kalm, na een kortstondig iyden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Groot vader ANDUIE8 VAN DEN DOOL, in den ouderdom van 67 jaren. Uit aller naam Wed. A. v. d. DOOL— JoNGKMD. Meerkerk, 21 Mei 1913. ym- Voor de vele harteljke bewyzen van deelneming, ondervonden by het overiyden van myn innig gèliefde Ecbtgenoote AARDINA ANNETTA DEKKING, betuig ik,myn oprechten dak. P. TERLOUW. Amsterdam, Mei 1943. Laingsnekatraat 10. Voor de vele bewyzen van deelneming by bet overlijden van opzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader JOHANNES SCHOUTEN, bfitttigen wy onzen harteiyken dank. Montfoort!1 B. J^SCWtDTEN- l Fiege. jW. C. SCHOUTEN. Schoonhoven, B. SCHOUTEN— i ion l Schakel, ai en Kleinkinderen. Schoonhoven, 23 Mei 1913. Aan allen, die ons bun deelneming betoonden bfi het overiyden van onzen Seliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, en Heer MEINDERT BOOGAERDT Bernz., betuigen wy hiermede onzen harteiyken dank. Uit aller naam, v BERN. BOOGAERDT. Krimpen a/d Lek, 24 Mei 1913. Aan alien, die hunne belangstelling toonden by myn dertig-jarig jubileum op 16 Mei, myn oprechten dank. B. MEIJER Brieven- en Telegrambesteller. SchoónbOven, 23 Mei. Hiermede betuigt ondergeteekende zyn oprechten dank aan ae Maatschappij „MONTIJN" te tiouda, Agent de Heer P. KOOK Tz. alhier, voor de solide betaling deniidOor Hemelvuur ge- doode Koeien. A. v. n. LINDEN, Landbouwer. Ouderkerk a/d IJssel. Het BESTUUR van den polder Beneden- Haastrecht brengt ter kennis van be langhebbenden, dat de SCHOUW ingevolge art. 26 der Keur- of Politieverordening zal worden gevoerd op Maandag Juni a.s. Haastrecht, 23 Mei 1913. Het Bestuur voornoemd, i W. DOGTEROM, Voorz. A. DE GROOT, Secr. kleur lichtgeel. Tegen belooning terug te bezorgen by G. STEKELENBURG, Schoonhoven. baar in den Boekhandel van i"."N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. te Schoonhoven. GODSDIENSTOEFENING op Zondag 35* Mei 1013, 's voorm. 101/2 aur, onder leiding van Ds. T> E. GERRITZEN, Propo nent by de Ned. Herv. Kerk (uit Beusiohem). Zondag 39 Mei, des mor gens 01/g uur eu des avonds 0 uur, hoopt, D. V., Ds. O. K LUMP KB van 's-ttravenmoer op te treden indeCHR. GEREF. KERK te Nieuwpoort. In alle formaten en prjjzen. Aan de OPENBARE SCHOOL no. 2 te BENSCHOP wordt Kit 1 Juni a.s. verlangd een op eene belooning van f 90,— per maand. Stukken in te zenden aan den Burge meester. bieden sleh aan voor een hun pas sende betrekking. Zondags wij. Brieven fr., met opgave van loon, onder no. 13, Bureau van de Scboonb. Courant. gevraagd, tot November vast, by J. A. VAN HUUKSLOOT, Hendrik-Ido-Ambacht. Een bekwaam Smidsknecht gevraagd, voor Hoef- en Wagenwerk. hoefbeslag uil de hand. Loon naar bekwaamheid. Adres C. KLEIJN, Kortekkde 9, Rotterdam (v.m. Kralingen). zelfstandig kunnende werken, kan geplaatst worden in provincieplaats; zomer en winter vast werk. Opgave "9an verlangd loon ver- eischt. Brieven, onder no.'fBy BureaH van 'evraagd, voor vast werk, by J. C. BINNEN DIJK, N. Haven 36, Goüda. GEVRAAGD: van den P. G., intern en Zondags vry, by P. J. DE JONG, v./b. P. de Jong Mz., Krimpen a/d Lek. TERSTOND GEVRAAGD: door F. v. d. HEUVEL, Vleeschhouwer en Spekslager te Gouderak. TERSTOND GEVRAAGD, om direct in dienst te treden, een flinke, Adres1 J. VAN DEN AKKER, Café en Zalmhandel, Kralingsche Veer. Gevraagd te Bnrendrecht ongeveer jongens en meisjes boven 16 jaar; loon naar bekwaamheid. Voor kost en onderdak wordt gezorgd. Brieven worden tot 3 Juni ingewacht bjj den Heer DIRK VROON, Secretaris valide Groenten- en Fruitveiling te Barendrecht. TERSTOND GEVRAAGD: goed kunnende melken. Adres C. BOS te Koolwijk, Gem. Stolwijk. Mevrouw VAN DEN BRAAKvan der Heijden te Schoonhoven vraagt met 1 Augus tus a.s. een flinke die goed kan koken en werken. Mevrouw JONKER MULDER, Crabetb- straat 73, GoyDA, vrpjtgt zoo spoedig mogelyk een flinke Terstond gevraagd, in een klein gezin: leeftijd ongeveer 17 18 jaar, door Th. KOOLMEES, Landbouwer te Gouderak. Mevrouw SCHEFFER—Linn, Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 132, vraagt zoo spoedig mogelyk een net v. g. g. v., niet beneden 17 jaren, koken geen vereischte. bekend om hare eenvoud, gemak en bedryfszekerheid. Agent voor: Stolwyk CORN. VAN DRIEL. Gonderak SPEETS. Mftenwerk. a/d IJ. A. DWKSMAN Pbz. Waddinxveea Gebrs. DE ROO. Bergambacht B. C. VAN LIT. Brandwyk H. IJZERMAN. Groot-Ammers F. VAN ZESSEN. M,Lekkerland A. HOOGEVEEN. Gorinchem Firma REEKERS. vindt n ongetwyfeld In den boekhandel van aar HIJ contante betaling ff korting. In het Nutsgebonw te SCHOONHOVEN. Onderwerp: „Dreigende aanslagen op lands welvaren". Toegang vry, doch boven 18-jarigen leeftyd. Gelegenheid tot Debat* Het Bestuur: J. GROESBEEK. W. C. v. d. KOP, Voorz. W. SCHENK. H. G. GEELHOED, Seer. f B. J. TEIJINCK, Penningm. yoo JUIST la Tortefcanm het aliioi niamtrniji 8 maand an (franco per poet f f,49). ^WerkrijgtMiai- hy ueu lugever van de Schoonhovensche Courant, h tegen den zeer lagen prys van f 0,371'? per goedgek. by Kon. Besluit van 26 Febr. 1913, No. 48 (Stbl. No. 3321), Kassier-Boekhouder der Bank* De bank biedt gelegenheid tot sparen; Neemt gelden A deposito; Verleent voorschotten; Opent rekening-courant. Het Kantoor der bank is geopeadt Maandag, Dinsdag, Donderdag en Zaterdagvoorm. van 0 tot 13 oor; Woensdag en Vrydag,nam. van 3 tot 9 nor, behalve voor het Inleggen en terngbetalen vnn spaargelden, waar voor de» Zaterdagavonds van S tot 10 nar gelegenheid bestaat. Het Bestuur: Raad van Toezicht: ISIDOR SCHREUDER, Voorz. C. L. VAN WILLENSWAARD Czw, P. HEERENS, Secr. W. HOOIJKAAS, Assessor. HUGO SCHEER. D. P. M. GAILLARD. A. VAN MAZIJK. A. VERMEIJ. W. F. ITJESHORST. A. SYTZEMA. Wegens sterfgeval ter overname aangeboden: met ruime Woning en bergplaat», welke eeihciptn bestaan oplevert. Övernemingssonï f 830. Adres BERKHOUT, Bellevoystraat 47a, Rotterdam. by H. BOUTER, Wagenmaker, Groot- Ammkrs. Daar ik ben aangesteld door een Aard appelfabriek voor dén verkoop van Moes, zoo kan ik aanbiqijtèfc prima kwaliteit blanke tegen blliyken prys. Aanbevelend, Bingleystraat No. 37Rotterdam Een yseren Inryhek, een goede eiken Roeiboot, Deuren, Ramen, yeeren Molenroede en Assen,Schep raderen en verder alle Molenafbraak. Ook een party Gootsteenen en» Jaloezieën. —O— NOG VOORHANDEN: voor halven prys. 4 stuks Deurkosyneu Wiet dubbele Deuren en bovenlicht, spiegelglas, 2.90 X I 25 M. i/d dag; 8 stuks Llcht- kozjjneu met draairamen en boven licht, dubbel glas,'2.22 X 1-25 M. i/d dag, met JalonEleën geheel compleet, zoo goed als nieuw. Verder Gootsteenen, Schoorsteen mantels, Dakramen enz. Te bevragen by C. P. WOUDENBERG, Schoonhoven. Al Uwe vrienden, ervaren wlelryders, bevestigen U, dat' *t aan de hoogste elschen voldoet van steriykheid, snelheid en elegance. Schoonhoven— Groot-Ammers. Een keur van geneesmiddelen, door en door beproefd en werkeiyk helpend. De prjjzen vallen onder ieders bereik, de resultaten zyn verrassend. |hFERROGEEN. 4 MIJNHABDT-s 5 ZENUW- TABLETTEN. 4 MIJN HARDT» LA.tKF.lt- TABLKTTEN. UBOGEEN- M^bletten. NPRUTOL. DKN TA- WATTEN. MlJNHABDTs HOOFDPIJN- PASTILLES. slapeloosheid. o Pry» per liesch f 1,39. jj Examenvrees opgeheven! I Werken zeer kalmeerend bjj zenuwachtigheid, overspan- f 1 ning, Zenuwtoevallen; houden bjj de grootste herseninspanftiog het hoofd helder. Pry» per koker f 0,90. pyneu verdwijnen! Tegen gevatte koude, rheumatische- en zenuwpynen, f 1 influenza en aangezichtspynen. Prys per flacon f 0,49. A Zuivert Uw bloed! Een zeker en zachtwerkend middel, te gebruiken by last P I van raugzuur, slechte spijsvertering, hartwater, gele gelaat»- 4 klaur, gal, maagpyn, beslagep tong. Pry» p. doos f0,39. J Verxorgt Uw huid! Geneest allerlei huidaandoeningen, brand- en sny wonden, p onmisbaar in de kinderkamer; geneest zeere plekken, rood- a beid en jeuken der buid. Maakt de huid blank, zacht en lenig, f 1,'rU» per doo. f O.lll».» Doet zomersproeten beslist verdwynen. Prys per pot 0,00. pyn, di? is onnoodig, zelfs by de ergste hoo&pynen brengen 0 deze Tabletten onmiddeliyk verlichting en genezing A Prys per flacon f 0,19 en f 0,80. f By deze artikelen word), veer succes ingestaan. Wacht U echter voor namaak f 4 en zie toe dat de juiste naam van het door U verlangde geneesmiddel op de vernakkinir voorkomt. Alom verkrüirbaar by Apothekers en Drogisten; te Genezen kiespyn oogenblikkciyk. Prys per koker f 0,19 en f 0,30. Voortdurende hoofdpyn verdwijntI Plaagt U zelf niet door voortdurend te iyden aan hoofd- ofd J verpakking voork»mt. Alom verkrygbaar by Apothekers en Drogisten P Schoonhoven en omstreken A. N. vnn ZEvNKN. f 4 Verder by: ANTUN COOP8, Gouda: P. DEN DULIN, Vrkkswijk; A. VAN 5 WALSEI4, Ouderkerk a/d IJssel; A. RIETVELD, Nieuwpoort; J. STAM Ge., f Streefkerk; A. GROENE VELD Lz., Krimpen a/d IJssel; J. GROENE VELD Fx, f ^Krimpen a/d Lek. Aanbevelend, C. DE BBUIM, Zevender. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN va© b Krimpenerwnard zyn voornemens op Donderdag 5 Juni 1913, des mid dags ten 12 ure, ten huize van F. CHRIS- TENSEN te Stolwykerslnls, by inschrjj- ving aan je besteden lo. Het vernieuwen vnn het ooste lijke Land hoofd met Vlengel- muren en houten Fundeering van de yseren Ophaalbrug in den Beyersehen weg ender stolwyk. So. Het geween jaariykseh onder houd van de Knust werken der Opgeheven Vervefnlng. Bestekken voor sub 1 zyn k f 0,50 en voor BUb 2 k f 0,25 verkrygbaar ter Secre tarie van de Krimpenerwaard te Ouwcrkerk a/d IJssel en bjf den Fabriek-Landmeter te Lekkerkerk. Aanwyzing voor sub 1 op Woensdag 28 Mei 1918, des morgens ten 10 ure, bjj de Bru((, en inlichtingen omtrent sub 2 by den Fa b riek-La nd m eter. Inscbryvingsbiljetten moeten worden in- Seleverd vóór den dag der besteding ter ecretarie voormeld. wordt te huur gevraagd tet berging van een rytnlg. Aanbieding met opgave onder no. 14, aan het Bnreau van dit Blad. ;ave van huurprys, Notarissen DE Meesteb te Heteren en VAN BUNGE te Bemmel berichten, dat de ie ingezet en in bod gebracht in perceelen De toeslag biyft bepaald op Donder dag 6 Juni 1 3ham. 2 uur, in het locaal „De Vcresnigino" van den Heer VAN EMPEL te Eist. Inmiddels kunnen hoogingen gesteld wor den ten kantore van Notaris DE MEESTER te Beteren, eiken werkdag tusscben 9 en 4M» uur. Breedet omschreven in nog ten kantore van beide Notarissen verkrygbare veilings boekjes met kaarten. zyn ingezet op waaronder Het vruchtbare aan elkander liggende ERVE „de Greve", groot 20 H.A.op f 10880,-. Het daarbij liggende ERVE „di Pieper", groot 8 H.A., op f 3340,—. Het ERVE „Schopmar", groot ft/a H.A.. op f 1070,— j en Een BLOK GROND, bestaande in Grasland, Broekgrond en Hout, groot It H.A.. op f 1309,-. De gronden liggen in de onmiddeliyke nabyheid van Berne, in een zeer vrucht bare streek. Het Erve „de Greve" ligt aan-en by den Hardenweg van Bnrne naar Weersels. Inlichtingen ten kantore van Notarissen VAN UDEN te Borne en HIEBEN- DA AL te Delden, alwaar kaarten der per ceelen gratis verkrjjgbaar zyn. Tseslmg Woensdag 4 Juni 1918, nam. U/a uur, in Hótel „ENSÏNK" te Bsms. op de perc.. w. o. 300 Elhshssmsn, wordt publiek verkocht Woensdag 28 Mei 1913, te beginnen v.m. 10 are, op het ERVE „de Greve", met recht vu benadering. te Molenaarsgraaf is voor nemens op Woensda- Ïen 11 en 18 Juni 913, beide dagen des wmhommmf voorm. ten 11 ure precies, voor den Heer J. BEUZEKOM te Elshou? in „DE SOCIËTEIT" te Kinderdyk, in het openbaar te veilen en te verkeopen: gemerkt D no. 104, met SCHUUR en ERF, in het gem. Nlenw-Lehherlnnd, Buitendyks, kad. Sectie A, no. 2720, groot 1 Ar», ffff tauioni. Aanvaarding by de betaling der kooppen- rnngt-üf op 30 Juli 1913. Lasten vu 1 Januari Iff I-middel., met A I- hei pand ffedreve— m—k I- Ur*e„te„, Ir.lt *- Kr-tde-lemw-re-„It de h—d te keep.. Noden iatichtiiiffea bjj Notaris BALLOT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1913 | | pagina 4