NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOU, AND EN UTRECHT Als de HOEST ’t slapen belet iJoordat er ontsteking veroor* makende slijm op Uw borat zit* zorg dan, dat er naast Uw bed louders oekjes AbdusïroOP ZIEN foor ■RDAM No. 5221. Maandag 10 Januari 1927 Dit EEKS'i E BLAD. fel. Int.611 GOUDA Plaatselijk Nieuws. BINNENLAND FEUILLETON. Doornburg. levoeder over mijn gamen- oed ge- loudlng Co. t lil 1 58* Jaargang - nummer bestaat uit TWLE BLAJEN. Bericht De dochters van den smokkelaar. r on 's ar. 6 Telefoon 20 istreken als l voor f 11,00 i voor f 0.75 i voor f 18.00 Da Dochters van den Smokkelaar. '°P doen. Je kunt gerust naar Amster- teden etc. der 5 en vim iheden i ’s avonds 6 likant te Den Ll.lGE-LAN- avonds 0 uur jkant te Am- ver- com De ALVORENS do werkelijk EBDAMi enatr. ao S4»7» luden van een :m. 30 uur, n.m. jpesdienst. RK. O uur en ,’s ering. 30 uur on van Lekker- SCHOONHOVBNSCHE COÜRANT. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Uitgevers. Postcli., en Girodienst 13763. „Ja .mijnheer Van E ken ie zoo pas aangekomen en wilde u spreken.” „Ik kom, misschien hebben wij wel een vijfde voor het diner.” Margo was alleen moth aar vader. „Papa,” vroeg zij vleiend, u tavre den en gelukkig?” ..O. miin kindl” te koopjes: [9 cent per cl 13 cent per el ir 29 ct. per el ir 39 ct. per el prima franje oote maten. I voor f 4.90 I voor f 11 90 170X230 f 8.90 ions f 9 75 U zelfs eens ige prijzen. geen korting ing, zooals U zo - pelukkig was hij nu, door deze fopperij gekomen was verzoening met zij# broeder. Hij liet nu veel meer de leiding staat, om U een réatigw» nacht te bezorgen. Akker*» Abdijsiroop loet de slijt» op en verdrijft den hoest* prikkel, beroemd en onge* evenaard bij bronchitis, kink» hoest, slijmhoest en asthma* Overal verkrijgb. la koken A f 1.50, f 2.19, f 4.50 De groöte flacon* zijn voordeeliger, en wat al aantrekkelijks daar meer is. Dat is eftn gemaakte bescheidenheid, wat zegt gij?” „Ik geloof t ook, om u de gaarheid te zeggen.” I „Maar Ik wit «ion, of hg dat volhoudt Zijn dochter blijft hier en zij gaat naar het kasteel, want haar contract met nir Is nog niet om, en daar voor de meisje* reeds op een andere manier is vezored heeft ze niets anders te doen dan voor mijn pleizier t# mnsiceeren. te babbelen en wat het mij belieft haar verder te la- j en gel u is veel stiller dan vroeger en oom juist het tegenovergestelde. Zeg, wat bedoelde u?” „Niets, niets, mijn kindl” en hij drukte haar nogmaals aan zijn hart. a Margo was dolgelukkig, maar ver moedde niet, op den avond van de ver zoening tusschen vader en oom, dat For tuna nog meer goede gaven vqot haar in den hoorn des overvloeds verborgen, hield. Oom Doornburg was niet een man, die de dingen maar half deed. Wat hij eens met den rentmeester be sproken had. bleef in zijn gedachten han gen. Hij moest er aan denken om zich zelf een ofvolger te geven. Had hij tijdens- dat gesprek jjfedacht aan den jongen be kwamen ingenieur Van Eiken en aan de onderwijzeres Greta Frederiksen. Nu kon hij echter een ander fucht kasteel bouwen en wel dat. waarin hoofdfigur'en zouden zijn ingenieur Van iFken en zijn n cht Margo Doornburg. Zoo gramstorig als hij eerst was ge weest over wat hij toen noemde het be drog van den rentmeester en het inels- dat men tot aan woningen afgeven pn waa-op zij knt- woord komen halen, teneinde toiletzeep en schrijfpapier te verkoopen. Het is.ge bleken, dat hierbij bedrog in het «pel la. Onze dorpsrgenoot, de heer A. J. v. Bekkum, is na ih jaar kweekeling te zijn geweest,aan de Chr. School te Har- ■iinxveld, aan die school benoemd tot onderwijzer. Tot deze benoeming kon worden overgegaan, doordat bij het open baar lager onderwijs op kosten der ge meente een onderwijzer werd aangesteld hoven het door de wet bepaalde aantal leerkrachten. Er zijn tegenwoordig zooveel ver- ingezonden mededeelino. Tweede Kamer. De heer dr. S. E. B Biereman te Usquert, als opvolger van wijlen dr. H. G. Dresselbuys tot lid van de Tweede Kamer benoemd verklaard, is vrij ernstig ongesteld. Dientengevolge heeft heeft de heer Bierema nog niet kun nen beslissen of hij deze benoeming zal aanvaarden Gewetensgeld. De minister van ko-i loniën maakt - k- d. da b hem, aan- geteekend onder het i oststempel Utrecht, 1.80elke regel meer 0.20 .10 per regel berekend. Voor breeder zijn, wordt de drie mal regels e» •oadiUez Giessendam, 10 Jan. Aan den dienst plichtige S Muilwijk Gzn., weike was m- gedeeld bij het 6e Reg. Inf. te Breda, ia door den Minister van Oorlog op zijn verzoek een jaar vrijstelling verleend Tan militioplichten, wegens studiebelangen. Vrijdagmiddag was plotseling de Dam in rep in roer. Wat was er gebeurd? Een autobus van de N.V. E.8.0. en de oliewagen van de P. M. waren op deze smalle plaats in botsing gekomen, het- geen M., gehoord zijn toevloed van acheid- i woroden en geroep om de politie, allee behalve vriendschappelijk toescheen. De politie wist echter weldra verzoening te brengen op voorwaarde, dat de chauffeur der bue de verloren olie ad 60 cent en de geringe schade aan den oliewagen zal ver goeden. Er wordt gewaarschuwd tegen per sonen, die oplichting trachten te plegen Op door middel van een circulaire .welke zij nasd bieoA. prijzen: .80 voor f 7.90 ..f 17.90 f 18.90 24 cent natje» 19 cent is voor f 1.19 I9 cent per el 19 cent per el >9 cent per el 19 cent per el f 1,68 per el f 2,48 per el elegd. I f 1.89 f 1.29 j voor 79 cent (leedje f 1.49 f 7.90 veeren f 7.90 >er stel f 4.90 5> voor f 24.90 0 voor f 29.75 midi <39.75 ET SCHUIN laat, f 49.50, eens las. Weet u nog waar? „Er ia een tooverstaf, waartegen ijzeren poorten niet bestand zijn,” enfin, zoo mooi kan ik het met zeggen, maar als ik bedenk, hoe een kind als gij mij overwonnen hebt, dan zou ik beginnen Ontevreden te worden op mij zelven.” „En u wil dan weer boos worden, oom? Och, u is het zoo lang geweest De rentmeester en Frits traden bin nen. „Ik zal den vrede niet verstoren! Wees daar niet bang voor, maar je vader is een onverbetelijke stijfkop. Een half uur lang sta ik te redeneeren om hem over te halen tot mijn plan en wat antwoordt dai puikje der bescheiden broeders? O, reen, ’t kan niet. Geloof mij, ’t is beter van niet, en alles rijmt op niet” „Maar wat is 't oom, mag ik het ook weten?” „De kamers in *t paviljoen worden mij te eng, op het kasteel is veel meer ruim te, nu wilde ik juffrouw Klipper eens een vluchtigen schoonmaak laten houden en dan wilde ik weer gaan verhuizen.” „En vindt papa dat niet goed?” „bat heb ik hom niet gevraagd, maar wat hij niet goedkeurt, is, dat ik wil. da: l.L niet meer terug zal keeren. naar zijn kennen gegeven, dat uitbreiding van kan- totaal 327. En verminderde door over- tonrec hlers competentie hem niet wen- lijden met 21 m. en 21 vr., en door ver trek met 90 m. en 129 vr., totaal 261, Zoodat de bevolk nig op 31 December 1926 bestond uit 1877 m. en 1754 vr., totaal 3631, Alzoo ee& vermeerdering van 36 m. en 30 vr., totaal 66 personen. Er wer den 39 huwelijken gesloten, 3 levenloos aangegeven en 1 kindserkenning. Vllst, 10 Jan. Vergadering van den Ge meenteraad op Dinsdag 11 Januari 1927 des voormiddags 10.30 uur. Onderwerpen ter behandeling: LAanvulling instructie voor den Ge nie en te-On tv anger. 2. Benoeming leden Stembureau. 3 Aankoop grond voor den bouw van het transfonnatorhui»je. 4. Verhooging der vergoeding voor het gebruik ter Secretar e. 5. Wijziging der Begrooting voor 1927. Loop der bevolking over 1926. Cr 1 Januari 1926 bedroeg het aantal in woners 4327. In den loop van het jaar vestigden zich’ 218; werden geboren 134; totaal 352. Vertrokken 243, overleden 42, totaal 235- Zoodat het inwonersaantal vermeerderde met 67. Op 1 Januari 1927 bedroeg het aantal inwoners dus 4394. Hllllgersberg, 10 Jan Op den Straal weg heeft zoowel het verkeer van voer- traging ondervonden. Het gedeelte van traging ondevronden. He tgedeelte van den weg tusschen den ouden en den nieu wen tol. is opnieuw bestraat en op dat gedeelte is omstreeks 3 uur een met ijze ren riolen geladen vrachtwagen meteen wiel in den grond zakt Pogingen, het wiel uit den grond te krijgen, bleven voorloopig vruchteloos. Dit ongeval had ook nog een aanrijding tengevolge tusschen een autobus van de lijn Terbregge—-Hofple:n en een motor wagen van tramlijn 14; de beide voertui gen kregen echter geringe schade. Onge veer 5 uur had men den wagen weer op den’weg en het verkeer was toen .spoe dig weer hersteld. Gorlnchem, 10 Jan. Alhier is het twee de typhus-geval bij een 23-jarig meisje geconstateerd Glessen-Nieuwkerk, 10 Jan. De prijs der kaas is alhier en in de omgeving le soort van f 4749 en 2e soort van f 43 tot f 45 per 50 K G. Handel traag. Voor varkens besteedt men le kw. van 34 tot 36 cent en 2e kw van 3^ tot 33 cent per half kilogram. Handel redelijk. Op verzoek van de streujpelfabriek Coster en Zonen te Gouda, zijn door den heer Burgemeester dezer gemeente, mede onderteekend de uitgereikte diploma’s van den laatstgehouden kaasdag aan het Pinkeveer te Peursum. De diploma’s zijn af gegeven aan. C. Tukker, W de Jong, D Kooijman J Gznwed. A. 8 •hakel, al len te Peursum, A^Wingplaar. W Boer, J. Ei keienboom, A. de Jong en de Stoom- zuivelfabrbiek Samenwerking, allen te Giessen-Nieuwkerk. De uitslag over het 4e kwartaal van 1926 van den keuringsdienst van waren in het keuringsgebied Dordrecht voor de ze gemeente is als volgt: aantal inspecties 12, monsters melk 2, andere monsters 5, terwijl een 3-tal waarschuwingen werden uitgereikt. 31 December 1926 en met de aanwijzing „gewetensgelden”, is ontvangen een be- diag van f 1200 in bankpapier. Het communisme in lnt|ië. De com munistische hoofdleider van den aanval op Sawahan, op wiens hoofd een premie was gesteld, is te Solo gearresteerd. Uit Fort van der Ca^ellgn wordt ge seind, dat de stemming ter hoofdplaats en elders zeer gedrukt ia. Een poging is gedaan om de menschen over te halen tot en aanval van Fort van der Capellen. In het Siloenkangsche zijn circa 550 personen gearresteerd. Hot totaal aantal dooden bedraagt circa 100. Eenige tien tallen opstandelingen hebben zich aan gemeld. Ean naspel van het spoorwegongeluk bij De Vink? De heer J. S. A Leith, hoofdbouwkundige bij de Nederlandsche Spoorwegen te Rotterdam en bekend om zijn verklaringen omtrent het onvoldoen de onderhoud van de spoorbaan voor de Staatscommissie-Kraua inzake het spoor wegongeluk bij De Vink, is korten tijd geleden overgeplaatst in kantoordienst te Utrecht. Thans wordt gemelf). dat de heer Leith, die met ziekteverlof was en zijn n euwe frunctie nog niet hjëeft aanvaard, wegens zielsziekte voor den dienst is afgekeurd en op pensioen zal worden ge steld. I De voorgenomen opheffing van kan tongerechten. In de Mem. van Antw op het Voorl. verslag van den vaste com missie voor privaat- en strafrecht over het wetsontwerp tot nadere wijziging van de wet van 5 Juli 1910 zegt de minister van Justitie o.m.. dat wie de toestanden en opvattingen van een halve eeuw ge leden vergelijkt met die van heden ook op justitieel gebied groote veranderingen ziet. De v^etgever moet een open oog heb ben voor verandering van toestanden en opvattingen, welke kan leiden tol maat regelen ter beperking van uitgaven. Wie het verouderde vasthoudt. bemoeilijkt nieuwe maatregeleSi op justitieel gebied, terwijl wie niet aarzelt, een aantal kan- toaflerMjLer op te h“H'e», die in den legen woordigen tijd geen voldoende be I staansredenen meer hebben, aan de justi- tieele behingen een grooten dienst be I wijst. Literaard geschiedt de opheffing van een kantongerecht nimmer met instem* mi Ag van de gemeente n), waar het ge recht is gevestigd. Doch over dergelijke plaatselijke bedenkingen moet worden heengestapt. De meerderheid der com missie deelt aldus de minister geluk •kig deze zienswijze Ook bij nadere overweging kan de mi nister niet inzien, dat de aanhangige ont- I werpen te ver zouden gaan. Wel zullen bij nota van wijziging nog enkele \eranderingen in dc nieuwe kan tonnale indeeling worden aangebracht, hierin bestaande, dat eenige gemeenten overeenkomstig naar wensch, worden in gedeeld bij een kanton, welks zetel een groote stad is. De inkrimping van het aantal kanton gerechten werd in het voorloopig slag in verband gebracht met de petentie van den kantonrechter, mee. dorheid van de commissie acht uit breiding van die competentie wensche lijk. De minister heeft reeds eerder te lijksche beslommeringen. Urenlang zat hij nu te paard en reed met zijn broeder door de fraaie stre ken. Menig gesprek werd tusschen beide gehouden. n wanneer ze dan tegen den tijd van het middagmaal thuis kwamen en de heer Van Doornburg zag daar aan de tafel het lieve meisje zitten, dat zoo sprekend leek op haar moeder, die hij zoo' zeer had bemind, dan werd het hern vroolijk te moede en dan gevoelde hij zich geluk kig, dat h ijop zijn ouden dag tóch nog gezelligheid smaken mocht door dit lieve kind. De plano was dikwijls geopend en de schoone tonen, die Margo er aan wist te ontlokken ruischten dan door het vertrek dat zoo vaak weerklonken had van het lachen der beminde dooden. Bij zulke huiselijke concerten was Fiken dikwijls tegenwoordig. De heer Van Doornburg noodigde hem meermalen, daar hij wilde aanmoedigen het spel der minne, dat zich tusschen de twee jonge lui begon te ontspinnen. Van Eiken speelde prachtig en harts- fochtefijk viool en dat was In het oog van zijn patroon een reden teineer om hem te waar'deeren. Van Doornburg zeide al tijd. dat iemand, die verstand van tech niek. geen half mensch was, als hij geen liefde en verstand had van muziek. Zoo musiceerden 'de twee samen tot het zoo laat werd, dat de klok tn» heengaan drong. (Slot volgt.) V m. 9.30 uur P. Viascher. lur en s av. die. JSEL. V.m. uur, Preek- Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 6 regels f '1 Bij 8 maal plaatsing wordt de 8e plaatsing tegen f ÓJ advortentjën tusschen den tekst, waarbij de kolommen voudige prijs berekend. Voor meer plaatsingen, groot eant Trage men tarief. Deze Courant wordt des Maandag»-, des Woentdagt- en des Vrijdagmiddag» uit gegeven. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25, franco per post in Nederland 1.50. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt Men kan zich abonneeren bjj onze Agenten, Boekhandelaren en Kantoor houders. dam gaan.” „0 neen, papa zal mij niet verlaten. Kunt u hem niet gebruiken, oom?” „Waartoe?” „Om te beginnen zal mijnheer een flinke organist kunnen worden, de onz-i sj eelt te valsch en freule Margo heeft z.ch dikwijls genoeg daarover geërgerd,” sprak de rentmeester. „0, Adelbert, je bent te goed.’’ „Dat weet ik al lang.” „En wat zullen de menschen zeggen?” „Als of die niet genoeg gezegd heb ben I Denk je, dat niet ieder weet, in velke comedie freule Margo de eerste rol z gespeeld? Maar ’t le goed, ga naar Amsterdam, wij zullen hem wel vinden zinder hem, niet waar Margo?” „Papa, meent he* zoo niet, oom, «m den, we moeten zeker een nieuwen orga- i' st hebben. Dus t blijft zoo’ Tk wil nie* r.aar Amsterdam terug, vooral nu de len te komt, want dan is ’t nier zoo heerlijk!” „Maar we hebben ook een huishoudster uoodig.” „Dat zal k wel zijn.” „Neen, neen, freule Van Doornburg mag dat niet wezen, dan bij plechtigM gelegenheden.” „Juffrouw Klipper?” „Zou ze willen?" „Wat graag, oom! Zij had er vroeger al zoo op gerekend en daarom wak zij uit haar humeur op dien avond, toen u ook zoo „Dan ia alles in orde. Staat u al op, mijnheer. Blijf bij ons dineeren: Margo zal vandaag met ons moe kunnen eten.” „Ja, maar dan moet ik no« eerst hêt «en an ander beredderen. Tot strakjes dan.” „Zooals u wilt. Is er iemand, Kaatje?” Vrijdag a.s. zullen we een aanvang ma ken met de publicatie van een Schitte rend feuillelonwerk. dat vol spanning en emotie is en gedurende langen tijd de aandacht onzer duizenden lezeressen en lezers zal gevangen houden. De titel van deze feuilleton Is Wie weet er niet de verhalen van smokkelpartijeu, langs de grenzen, de nacht zijn vale sluiers had geweven over beemden en velden, als de dikke duisternis zich had gelegd over boom en blad. Smokkelen is een werk der duisternis en het wordt bedreven door mannen die alles veil hebben om een stuk geld te verdienen aan ontduiking der douane rechten. Van dat smokkelen vertelt nu de feuil leton, welke we vankf Vrydag in ons. blad gaan opnemen. De Dochters van den Smokkelaar vangt aan met een dramatisch gebeuren en zoo ontwikkelt zich verder dit schoone verhaal, deze brillaute geschiedenis, tot dat Meer vertellen wij niet, van De Dochters van den Smokkelaar. Dit is zeker, dat in alle gezinnen in heel onzen uitgebreiden lezerskring ieder een zal grijpen naar ons blad om het vervolg te kunnen lezen van dit wonder- schoone veili.'till, dat weergeeft de duiste re smokkelarijen in de grensstreken. Wij raden onze abonné s aan om de vervolgstukken van dit prachtige verhaal te bewaren, dan hebben zij later een compleet .werk, dat ze met voldoening pog zullen herlezen. En degenen die zich nog niet abnn- neerden. kunnen dit deze week doen bij onze agenten. Dan kunnen ze van den aanvang af het wedervaren volgen van Bergambacht. 10 Jan. In de gehouden bestuursvegadering van dp Ijsclub Voor waarts alhier, werd ter sprake gebracht om de ijsbbaan bij wedstrijden des avonds electrisch te verlichten. Daar echtpr de kosten van aanleg en stroomverbruik te loog bleken te zijn, werd van dit punt af gezien. In de vorige week werd alhier voor le soort kaas besteed van f 4851 en voor 2e soortvan f 4247 de 50 K.G. Voor vette varkens werd besteed tot f 34 de 50 K.G. De heer T. Boer alhier heeft bedankt tls secretarie van de Pluimveevereeni- ging „Verbetering zij ons Doel” alhier. De bevolking dezer gemeente bestond op 1 Januari 1926 uit 184 m en 1724 vr. .totaal 3565 personen. Zij vermeerder de door geboorte met 45 m. en 39 vr., en door vestiging met 102 m. en 141 vr.. 17 „Wel, Margo, hebben de aardbeien u goed gesthaakt?” „0, u is veel te goed, oom, aa dbeen in dit seizoen is een zeldzaamheid, doch zi waren heerlijk.” „Des te beter! Geef mij je hand eensl Wat heb ik zonder het le weten die han den laten werken. Als ik terugdenk, hoe ik mij heb latèn foppen door dit ondeu gende ding, dan zou ik me voor die dom heid wePvoor het hoofd willen slaan.” Margo lachte schalks. Adelbert 2£g er héél anders uit dan vroeger de stroeve plooi was verdwenen en de vriendelijke uit drukking van vroeger lag weer in zijn oogen. „Ja, je hebt goed gelachen, schalk’ Foei, is me dat iemand voor den. gek houden. Wat ben ik boos op je geweest en waar voor ik je al niet heb uitge- maakt „Hoe goed, dat Ik het niet hoorde, ooml” „En wie weet, of die heele ziekte ook -- geen comedietje was als de rest. Ik kan I Amsterdamsch bovenhui» en zijn muriehf me niet verbeelden, dat dezelfdeguit, die haar ouden oom in zijn gezicht uit lacht, een wee^ of wat geleden daar neer lag zoo bleek en zoo magerI „Och, ielev oom, ik ben zoo blij, dat ik beter ben, en ik hoop, dat ik maar j spoedig weer sterk zal worden „En dan met je plichten beginnen, niet waar Margo?” „Zeker! en dan zal ik voor u en papi leven, oom. Is het zoo niet beter, dan vroeger?” ,Jk zie wel, dat het waar 1», wat ik groote bedrijven aan Van Eiken over, maar lette intusschen op hoe deze .inge nieur zich gedroeg om te kunnen we ten of deze, wanneer hij hem eens tot opvolger zou kiezen, de fabrieken op hetpelfde peil zou weten te houden en -I ook het werkvolk goed zou behande- „O, mijn kindl” en hij omheldsde haar. len. Zoo bleef hij wel zelf het toezicht „Is ’t dan werkelijk waar? Wie had dat houden, maar onttrok zich aan de dage- kunnen denken?” --«- „Een n euw leven begint voor ons.” „O, Margo, ïhijn kindl Moge het lang zoo duren. Nietwaar? De liefde van on» zal je immers nog lang genoeg zijn?” „Hoe ment u dat, papa? Mij dunkt hl schelijk voorkomt Hij heelt thans alsnog liet oordeel gevraagd van den Hoogen Raad. Dit college vat zijn* oordeel aldus samen ..dal er geen ,reden is om de competentie van den Kantonrechter uit te breiden en dat, ook; al ware dit an ders, een inpidenteele wijziging van het in arj. 88 der Wet c, de Kechterlijkn. Organisatie genoemde bedrag van f 2i)0 zeer stellig moet worden ontraden”. Aan deze conclusie gaan bes houwingen voor af, welke niet minder belangrijk zijn. Het argument, dat de waarde van het geld is gedaald, is of zonder heteekenis of zou leiden tpt consequenties, welke, gelijk de Hooge Raad zegt, zouden zijn te be treuren i De kwestie van de competentie van den kantonrechter kan. zpoals de minister verder ontwikkelt.^ geen invloed hebben op dc al of niet opheffing van kanton gerechten evenmin op het voorstel tot uitbreiding van de wettelijke formatie van verschillende rechtbanken. Wat die formatie betreft, wordt opge merkt. dat het aantal zaken tusschen de f 200 en f 400. welke thans door de rechtbanken worden berecht, in verhou ding tot het totaal aantal zaken bij de rechtbanken zoo gering is, dat door over brenging naai de kantongerechten geen noemenswaardige ontlasting van de recht banken is te verwachten. Evenmin zou de overbrenging van de zaken van J 200 tot f 40Ó naar de antongerechten in vloed van beteekenis hebben op de kan tongerechten. welker opheffing is voor gesteld. De minister vleit zich, dat men zal in zien. dat de kwestie van de uitbreiding van de competentie van de kantongerech ten in burgerlijke zeken bij dit ontwerp ten onrechte ter sprake is gebracht. Een ernstig beroep doet de minister nogmaals op de Kamer om de regeering te steunen in haar treven om de kan- tonnale indeeling meer economisch te regelen, in overeenstemming met de tegenwoordige toestanden en opvattingen. Voorts betoogt de «i-ster. dat bij de voorgestelde wijziging van de formatie van een aantal rechtbanken en gerechts hoven inderdaad is uitgegaan van de thans bestaande wettelijke groepeering.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 1