NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT Officieele Kemism Gemeente Bergambacht Griep De ervaring heeft geleerd dat de verzachtende, «lijmoploMende en genezende werking van Akker's Abdijsiroop bijzonder geschikt is ter bestrijding en genezing van griep» influenza, bronchitis, kink hoest, hardnekkigen hoest en de ■seeste ziekten der luchtwegen. Abdijsiroop zuiverend, verzachtend, genezend. Grijpt als 't rijpt. 58* Jaargang I Dit EERSTE BLAD. .1 in alle oopsi FEUILLETON. De dochters van den smokkelaar. r Plaatselijk Nieuws nummer bestaat uit DRIE BLADEN. Dinsdag 1 Februari a.s., van 10| tot 12 uur v.m. en van 3 tot 4 uur zitting zal houden tot uitbetalingderrente van de geldleening dier Gemeente, oorspronkelijk groot f 151.500. VrlJdaé 28 Januari 1927 No. 5229. Telefoon 20. INGEZONDEN MEDEDEELING. te gi S. 4. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Uitgevers. Postch. en Girodienst 13763. der1 van SU dat de bur- isprong met aveiimeester •k hem wel vangsten te e hoog wer- frs der be- e kademees ijk voordeel chts de» ka i voon den rillen, voor mdernomen, I.. ferkende, dfscht had e schrijve|j vas op zijn ntslagen en Utrecht v.v. nm. nm.'nm. 1-4._7.I5 voor hem en dan moet hij het grijpen Eens zal zijn levensideaal hem toewen ken, dan moet hij het aanvaarden. Een aarzeling, een weifeling, kan een leven doen mislukken. Slechts zij, die aan den oever der ri vier van den Tijd nauwlettend spieden, of de boot des geluks vlakbij hen komt, zullen het weten te grijpen. Zij zullen zien, dat door hun daden hun leven tot een heerlijk leven wordt.* .n den. offi- zaken tege- T verdachte n geschrifte «gisters der lachte v. B aan valsrh- staand nam tans v. de haven ion lijk voor- naiversaties. den ex-bur- in geschrif- M). subs. G tegen den in gesehrif g van aan hriften een 2 maanden _1 katoen en maakte geel katoenjongenshemdjes elke regel meer 0.20 per regel berekend. Voor xijn, wordt de drie- regels en conditiën SCHOONHOWNSCM COURANT. i C. V. B ide dat de L. gegeven Welke schippersvrouw kocht In Gouda Manufacturen? Gouda, 28 Jan. De commissaris van politie alhier verzoekt de schippersvrouw n inm 230 2.45 3 ina Jacoba- lécharge ge- iteraad hem I toegekend. later, een 50. Hij had neester had ga f 75 wa- achter, den deze had hoord. Deze S. als zijn I, dat, wan- [d, deze te n- en kade- Deie Courant wordt do Maandags-, des JFoensdap»- en des Vriydafltmiddafft uit gegeven. Prya voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25, franco per poet in Nederland 1.50. Over het abonnement wordt in de eerste maand beechikt Men kan zich abonneeren by onze Agenten, Boekhandelaren en Kantoor- houdere. m x—1>. .103.155.15 7.30 30 3 35135150 503 55 5 5: 554.-: 05 4.106 10 8.25 154.156 158.35 Bouwen aan het gelukshuis nauw lettend toezien of het ideaal wenkt. Dat zijn de twee drijfveeren, die iemand lei den moeten in het leven. Dan verdwijnen langzamerhand Andere motieven. Dan vallen de andersoortige begeerten en ver langens weg. Dan zal steeds nader komen de uiteindelijke voltooiing van het leven, welke daarin bestaat, dat de mensch zijn leven leeft voor anderen, zich geeft aan alle werk, dat bedoelt de menschheid om hoog te brengen en zoo komt tot het ge luk, dat weggelegd is voor hen, die zich zelf overwinnen om anderen boven z.ch- zelf te stellen. Grijpt als ’t rijpt! Het geluk komt! n.m. 1- 1.20 1 35 1.45 2.— 2.15 2.30 2.35 2.45 2.50 3- AKKER's Aloa *«in)(baaf ia kokm na 250 paa 130 550 vwa/2.75 «a A 1000 graai /4JO 204.206208.40 30 4 30 6 30 850 6 45 T3tW Ae«k»rk»brotk. nm nm 17.30 7.45 !&- 553 26 5.368 20 05 3.35 5 45i 10 3.40 5 50 153.45^5.55 25 3.51 6.-I 304.- 6.051 454 20 6.25 05 4.40 6.45 15 4.5017.- hetgeen zij leid hadden rig melding Philipsland aan. secretaris, van 6 dezer gelegde [en den ex- het verhoor jnj van Zee- le wijze van uitgave, "haalde zijn fgelegd Op had hij de te min ver- dat hij op De Ontvanger voornoemd, W SCHIPPERS. de volgende buitengewoon dienstplichti gen overgegaan naar de Landmacht: J. A. Dijkers, K. Hoeijenbos en J. A. van Houwelingen. Door de gemeente- en rijkspolitie zijn alhier over 1926 7 processen-ver- baal opgemaakt. Voor de lichting 1928 zijn alhier 7 jongelieden ingeschreven. In het afgeloopen jaar werden in deze gemeente niet minder dan 30 ge vallen aangegeven van mond- en klauw zeer onder het vee. Verleden week Donderdag hield de Ghr. Jongelingsvereen. „Samuel” alhier, haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer A. Boogert, opende deze gezel! ge bijeenkomst en heette allen hartelijk wel kom. Verder werden er verschillende voordrachten ten beste gegeven, die allen goed in den smaak vielen en over het algemeen goed opgevoerd werden. Tegen 12 uur was het program afgewerkt, sloot de heer J. A. Wiegel de vergadering en keerde ieder hoogst voldaan huiswaarts. Haastrecht, 28 Jan. Door het bestuur van „Het Groene Kruis” alhier wordt weer zorg besteed aan de jaarlijksche feestuitvoering, welke weer in het ge bouw „Concordia” zal worden gehouden. Het ontbreekt weer niet aan medewer king bij de voorbereiding, 't Zal weer iets nieuws zijn. Er zal weer een ver- 7 Ik heb u beiden zelf voorbij hoor en komen en toen een uiterste poging gedaan om beweging of geluid te maken, maar te vergeefs.” „Wat, wij zijn daar langs gekomen en wij gingen voorbij, zonder u te zien.” „Ja, het is zooals ik u zeg en ik vertel u deze bijzonderheid, om u duidelijk te maken, dat ik daar nog wel een dag had kunnen liggen zonder gevonden te wor den.” „Maar men heeft u gevonden?” „Inderdaad, men heeft mij gevonden. Ik was door pijn in mijn gebonden lede maten bewusteloos geraakt en schijn lang buiten kennis geweest te zijn. Toen ik weer bij kwam stond een schoone jon ge dame over mij heen gebogen, met een angstige uitdrukking op haar gelaat. Zij had mijn banden doorgesneden, de prop uit mijn mond gehaald en was bezig mijn slapen met eau de cologne te wasschen, om te trachten mij weder tot bewustzijn te brengen. Toen ik de oogen opsloeg, steeg er een zucht van verlichting uit haar borst en zij vroeg: „jHoe gevoelt gij u thans?” Ik dankte haar en probeerde op te staan, maar dat gelukte mij niet. Mijn ledematen waren stijf van het lange lig gen en slechts door de grootste inspan ning en onder hevige pijn gelukte het mij Pr|js der Advertentiin: Van 1 tot 8 rsgsls 1.80; Bij 8 maal plaatsing wordt de 8e plaateing tegen f 0.10 pe advertentiön tusechen den tekst, waarbij de kolommen breeder voudige prijs berekend. Voor meer plaatsingen, groot aantal vrage men tarief. gemeen en den directeur der vereen., mevr. KruytVan Paperen en den heer A. van der Wolf in het bijzonder, voor hunne belangelooze medewerking. Een animeerend bal hield de aanwe zigen nog langen tijd bijeen; de vereen. „Zanglust” kan inderdaad met ware vol doening op deze beide avonden terug zien. Schellulnen, 28 Jan. Woensdag j.l. hield de Kolenbond „Algemeen Belang” zijn jaarvergadering in café De Bruijn. Deze jaarvergadering was, zoovertelde de voorzitter in zijn openingswoord, een paar maanden vervroegd, omdat de pen ningmeester de heer W. van Hoogdalem, tusschentijds heeft bedankt Dit bedan ken houdt verband met meenings ver schil len in den bond, die samenwerking on mogelijk maakten. De rekening van den aftredenden pen- nin^neester gaf aam f 3679,96 ontvangsten en f 3300,85 uitgaven, zoodat het batig saldo is f 379,1L Volgens het jaarverslag van den se cretaris zijn sedert de vorige jaarverga dering, in Maart j.l., aan de leden ge leverd 1456 H.L. steenkolen en 67100 stuks turf. De heer J. de Hoop werd tot voor zitter herkozen. De heer W,. v. Hoogda lem wordt als penningmeester opgevolgd door den heer L. Jongbloed, terwijl de heer A. C. Stam, bode van het fonds, vervangen wordt door den heer A Kruis den laagsten inschrijver van 7 gegadigden. Besloten werd in t bigin van Febru ari weer te laten inschrijven naar de leve ring van brandstoffen. Voor de nationale militie hebben zich 7 jongelieden aangemeld. Vier hun ner hebben broederdiensL - De pas opgerichte Muziekvereeni- ging heeft den gemeenteraad in een adres verzocht, gebruik te mogen maken van een lokaal der openbare school voor haar wekelijksche oefeningen. haar wensch de geschiedems niet verder vertellen zal" „Wij evenmin, dat spreekt vanzelf”, zei Flinte. „Goed, het was mejuffrouw Huber." „Wie, wat zegt gij?” riep Flinte in de hoogste verbazing, „mejuffrouw Hu ber, heeft zij u daar gevonden? Ida Hu ber?” „Neen, dat is de jongste van de twee zusters, het was de oudste, Judith. Kent gij de familie?” „Ik heb met juffrouw Ida kennis ge maakt en ben in haar gezelschap hier heen gereisd. En haar vader heeft zich aan ons voorgesteld. „Nu, in leder geval, de dame was vol medelijden voor mij en ik moet haar zeer dankbaar zijn, maar ,fWelnu, maar „Ik kan de gedachte niet van mij af zetten ,dat zij mij daar toevallig gevon den heeft.” „Niet toevallig gevonden heeft. Maar wat meent gij dan.” „Ik weet niet, wat ik er van denken moet. Anderen zijn daar ook voorbij ge gaan en ze vonden me niet, hoe kon zij mij daar ontdekt hebben. Maar het kon toeval zijn, evenwel, wat deed zij in dat vroege ochtenduur daar? Om dien tijd gaan werkelijk geen dames een kwartier buiten het dorp wandelen.” „Maar als zij u niet bij toeval daar vond, dan moet gij veronderstellen....*’ „Dat zij er mij gezocht heeft, dat zij wist, dat ik daar lag. En ziet ge, die vjer- oniderstelling vind ik zelf weer al te on zinnig. En toch, toch geloof ik dat het zoo zijn moet. Haar verwarring, haar verlegenheid wijzen daarop." ding van Mevr. Hugenholtz staat, een tentoonstelling gehouden van de prijzen, die voor de verloting waren bestemd. Onder de verschillende handwerkjes, die hier aanwezig waren, bevonden zich keu rig afgewerkte modellen. Van twee tot vijf uur werd gelegenheid gegeven tot be zichtiging. Hiervan is ruimschoots ge bruik gemaakt. Des avonds had de ver loting, waarvan de balen ten goede aan de vereeniging kwamen, plaats. Bleskansgraaf, 28 Jan. De vereeniging „Het Groene Kruis” alhier zal hare jaar vergadering hertiden op Maandag 31 Jan. in het café „De Landbouw” des avonds 7 uur. Agenda: 1. Opening 2. Verslag secre taris. 3. Rapport flnancieele commissie. 4. Begroeting 1927 5. Uitloting rente- looze aandeelen. 8. Rondvraag en sluiting Toen de heer B. v. VI. uit Oud- Albïas deze gemeente per motorfiets pas seerde, kwamen vlak voor zijn fiets een paar vechtende honden, waardoor van VI. er boven op reed. Hierdoor kwam hij te 'vallen, tnaar bekwam gelukkig zelf geen letsel. Met een klein defect aan de motor liep het ongeval af. De Geitenfokvereeniging „Eendracht maakt Macht” hield haar 8e jaarvergade ring onder voorzitterschap van den heer M. de Bode in het café van L. W. van Houwelingen. De voorzitter heet de aan wezigen hartelijk welkom en opent de vergadering. Hierna leest de secretaris de notulen en brengt verslag uit over het afgeloopen boekjaar. Notulen en jaar verslag worden beidé goedgekeurd. Uit de rekening van den pennin^neester blijkt, dat de ontvangsten bedroegen f 85,70 de uitgaven f 77,10, batig saldo f 8,60. De begrooting 1927 wordt in ont vangst en uitgaaf vastgesteld op f 90. Tot afgevaardigde naar de Provinciale Bonds vergadering wordt gekozen de heer M. de Bode. Na bespreking van den be schrijvingsbrief voor de bondsvergade ring al uit de voorzitter de vergadering. Nleuwland, 28 Jan. 3 Januari 1927 zijn De Ontvanger van BERGAMBACHT brengt ter kennis van belanghebbenden, In sommige Japansche huizen kon men een voorstelling aantreffen, waarop afge- beeld was de God van het Geluk, die in een kleine boot langzaam de rivier van den Tijd kwam afdrijven. Afgescheiden van de vraag, welke waarde men hecht aan een dergelijke op vatting of men allee aan het toeval wil overlaten, dan wel in kinderlijk ver trouwen de handen ameekend opheft om ze te doen vullen met gaven van vrede en troost ligt er in deze voorstelling toch een mooie gedachte. Het is de gedachte van het: „grijpt ala ’t rijnt”. Met andere woorden: er wordt hierdoor de aandacht op geves tigd, dat het geluk slechts door den tijd heen te verkrijgen is. Zij, die zich een gelukshvis, een too- verpale s van levensvreugde willen bou wen, moeten eerst de metselsteenen en het timmerhout aandragen. Ze moeten door hun daden voortarbeiden aan het huis van hun levensgeluk en door den tijd heen zullen zij dan zien rijzen het schoo- ne werk hunner daden Steigerwerk zal daarbij niet ontbre ken Dit steigerwerk is dan samengesteld uit de moeilijkheden, waarmede we te kampen, de bezwaren, waarmede we worstelen, de verkeerde neigingen, waar tegen we te strijden hebben. Groote figu ren als Napoleon .Bismarck, Willem I, Socrates en zooveel anderen, hebben daarmede eveneens te tobben gehad. Maar zooals de watervloed den bodem uitschuurt en de diamant slechts door slijpen schoon kan worden, zoo moet ook heto leven der menschen schoon en heer lijk gemaakt worden door het polijsten door middel der moeilijkheden. Door den tijd heen, zal het geluk ko men. De tijd brengt immers de oplossing voor vele moeilijkheden. Dat merken we al aan de spreekwoorden: Tijd brengt raad, Tijd heelt alle woriden, enz Zoo ook krijgt iedere mensch zijn kans. Eens in zijn leven rijpt het geluk „Maar man,” zei luitenant Krohn, „het is toch te dwaas dat te gelooven. Zooiets kunt ge toch niet werkelijk meenen.” „Neen, maar het is mij even onmoge lijk, mij zelf wijs te maken, dat zij *8 morgens om een uur of vijf al wandelen gaat, alleen de heide op. Dat zij toevallig dien weg genomen heeft, een pad, dat niet tot wandelen uitnoodigt, en dat juist zij mij daar vindt, terwijl anderen, gij zelf, er voorbij gegaan zijt, zonder iets te zien.” „Het is een raadselachtig geval”, zeide Flinte nu, „gij hebt gelijk, dat het uiterst moeilijk valt dit alles aan te nemen en zoo door een samenloop van vreemde omstandigheden dit alles te verklaren Maar als wij dat’ niet doen, komen we, moeten we komen tot nog vreemder con clusie.” „Hoe vreemd die conclusie zijn moge, ik kan de overtuiging niet van mij af zetten, dat zij met opzet daarheen ge komen is om mij te bevrijden.” „Maar man, als dat aanneemt, moet ge gelooven, dat zij dit deed in opdracht van de smokkelaars, dat zij met hen in verbinding staat.” „Met die schurken? 0, neen, dat kan niet zijn, dat is zoo niet. Al waren er duizend, die het beweerden, ik zou het ontkennen. Maar zij kan er achter ge komen zijn, dat ik overrompeld ben en gebonden en toen kan haar goed hart haar hebben ingegeven mij te helpen.” „Maar als zij dan iets wist van do smokkelaars, waarom dan vertelde zij het n et?” „Bij die lui kunnen personen zijn, die haar zeer na staan, die zij niet verraden wil, al keurt zij hun gedrag nie| goed.” „Wat, gij veronderstelt dat die schoo- rassing komen. We gaan dat zien. At tracties zullen den avond opluisteren, maar de hoofdschotel van den avond zal zijn de vertooning van de T.B.C-film: „Achter de wolken schijnt de zon". Even- tueele baten van dezen avond zullen strekken ten voordeele van „Het Groene Kruis”. Ingezetenen van Haastrecht en omgeving: Steunt Het Groene Kruis. G lessen-Nleuwkerk, 28 Jan. Bij minis terieels beschikking van 31 Dec. 1926 no. 1, is de commies G. A. v. Beflzekom alhier benoemd tot Eerste Klas. Donderdagmorgen geraakte door het uitwijken vooi; een groentenkar een Vrachtauto van den dijk en kwam in de goot terecht van den fabrieksarbeider v d. W. Na eenige moeite moest de auto geheel gelost worden, waarna men met behulp van het leggen van een plank den auto zonder verdere ongelukken op den weg kon brengen. Zoo liep dit kleine ongeval alleen met een beetje vertraging af. Amelde, 28 Jan. Woensdag en Donder dagavond gaf de Gem. Zargvereenig ng „Zanglust” alhier, dir. de beer H. Za- nen, telkens voor een volle zaal een uit voering, welke, mede door de welwil lende medewerking van mevr. Kruijt Van Paieren en den heer A. van dei Wolf schitterend zijn geslaagd. Na het welkomstwoord door den voor zitter, werd door het Gem. Koor aan gevangen met het zibngen van een 5-tal zangnummers. Vervolgens werd het tooneelstuk „Ha genaars en Pension” opgevoerd, blijspel in 2 bedrijven. Dit geestige tooneelstuk werd door de leden der Vereen, voor treffelijk gespeeld. Een hartelijk applaus beloonde de spelers aan het einde hier van. Na een kleine pauze kregen we weder om een 5-tal zangnummers te hooren van het Gemengd Koor, alsmede enkele soli. Deze nummers werden alle zonder onderscheid zeer goed gezongen en ga ven de overtuiging, dat de leiding van dit koor in goede handen berust. Bij het laatste nummer werd den di-. tecteur namens de vereen, een fraaie bloemenmand overhandigd, welke hij onder dankzegging aanvaardde. Daarna wachtte ons de opvoering van de muzikale schets: „Een vroolijke Sle devaart”. Dit overtrof aller verwachtin gen Bij het opgaan van het scherm aan schouwden we een 15-tal dames, bene vens enkele heeren, met bovendien de leider h ervan, den heer A. v. d. Wolf. Aan de piano bevond zich mevr. Kruyt— Van Paperen, terwijl de overige dames, leden der vereen., voorzien waren van verschillende instrumenten. Dat deze op voering bij höt publiek in den smaak viel, bewees het uitbundig en aanhoudend applaus. Ook den leider hiervan werd door de Vereen, met een prachtige bloe menmand vereerd, terwijl mevr. Kruyt— Van Paperen een fraai bloemstuk, be staande uit witte seringen, werd aange boden. Als laatste nummer van het programma werd een tableau opgesteld, welke den aanwezigen een „tot weerziens” vermeld de. De prachtige kleurenschakeering, de begeleidende zang en de opstelling zelve, maakte een plechtigen indruk. Aan het einde der uitvoering dankte de voorzitter alle medespelers in het al- die op 19 Januari j.L in de manufacturen zaak van Martens en Co. ajhier eenige manufacturen, als geel katoen en ge maakte geel katoenjongenshemdjes ge kocht heeft, zich in haar eigen belang te vervoegen aan zijn bureau aan de Markt alhier, zulks in verband met ver missing van geld. Ammerstol, 28 Jan. In den loop dezer week voer de heer J. W_ de woonach tig in het boveneinde van ons dorp, met zijn schouw in de wetering. Opi een ge geven oogenblik zag hij een snoek, naar welke visch hij met de kloet stak. Hij trof het zoo gelukkig, dat hij het dier met den kop in het zand kon drukken en hem zoodoende gemakkelijk binnen boord kon halen. Bij nader inzien bleek, dat hij een vrij goede vangst had gedaanj want de snoek woog ruim drie. pond. In de leegstaande lokalen der open bare lagere school werd een bioscoop voorstelling gegeven. Ditmaal werden er komische filmen afgedraaid, die bij het publiek insloegen. Ongeveer een zestig personen woonden de voorstelling bij. De heer v. d. V„ wilde een vluggere methode toepassen in het bijzonder op het water halen uit de rivier de Lek, Gewooulijk worden de volle emmers door de waterdragers aan een juk op de schou ders gedragen. Ook de hierbovengenoem- de persoon week hiervan niet af, doch gezien hij nog al vrij ver van de rivier afwoont, wilde hij den afstand verkorten door op de fiets te gaan zitten met de volle emmers water aan het juk op zijn schouders. Dit bleek niet het gewenschte resultaat te kunnen geven, want nauwe lijks had hij op zijn stalen ros plaats genomen of hij kwam tusschen de natte massa en de emmers in de Wilhelmina- straat liggen. Hier geldt het ook al weer, hoe meer haast hoe minder spoed. In de Consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk werd gisterenmiddag door de Meisjesvereeniging, welke onder lei- :.55|juo 6—W15 ne en rijke jonge dame in betrekking zou staan met de smokkelaars.” „Vergeet niet, dat ieder overtuigd is, dat aan het hoofd van die smokkelaars, personen moeten staan van verstand en invloed, die de leiding van de zaken in handen hebben. En om u de waarheid te zeggen, zou ik wel eenig vermoeden kun nen hebben.” „Nu welk dan”, vroegen beide heeren gelijktijdig. „Men zegt, dat Judith Huber in stilte verloofd is met Harbert Kramer?" „Wie is die Kramer?” „Een rijke jonge man die geen ouders meer heeft en op kamers woont. En van hem heeft men wel eens gemompeld dat hij de hand zou hebben in de omvang rijke smokkelarij op onze grenzen. Ik kan geheel mis raden, maar veronder stelt eens dat hij de leider is van de schurken, dat Judith Huber hem liefheeft en toevallig wist, wat men met mij ge daan had. Kon hel dan niet zijn, dat zij trachtte goed te maken, wat hij mis dreef, zonder dat zij hem natuurlijk zal verraden.” „Hm, het is mogelijk," zeide Flinte, „maar waarschijnlijk klinkt het niet, in ieder geval kunnen we rekening houden met de mogelijkheid. Maar zeg mij eens, hoe kwamen toch die smokkelaars ge heel met ons plan op de hoogte?” „Het kan niet anders of ze moeten ons beluisterd hebben. Wij, noch nw briga dier hebben er van gesproken en dus moe ten we beluisterd zijn.” „Ja, dat vermoed ik wel. Spionnen schuilen overal en ik heb het al te dik wijls ondervonden, om mij er nog over te verwonderen.” e„Goed, we zullen one er in 't vervolg ten slotte me tegen den slootkant op te richten. „Hoe vindt gij mij hier, juffrouw?” vroeg ik. Deze vraag scheen haar eenigszins in verwarring te brengen „Bij toeval”, zeide zij, „ik wandelde hier en zag u liggen. Hoe komt ge in dien toestand?” Ik vertelde haar, dat men mij over vallen en gebonden had. „Zoudt gij nu kunnen loopen”, zeide zij. Ik had mij intusschen eenigszins her steld en antwoordde, dat het wel gaan zou. Ik wilde haar juist vragen, dat zij er niet over spreken zou in de stad, hoe zij mij gevonden had, toen zij zelf zeide: „Wat ik smeeken mag, spreek er niet van, dat ik u hier gevonden heb. Daar mee brengt gij mij uw besten dank.” Ik beloofde het haar en na mijn her haalde verzekering, dat ik mij best al leen redden kon, ging zij heen, om zoo vlug mogelijk weer thuis te komen.” „En gij zijt hierheen gewandeld.” „Gekropen,” antwoordde Gabel, „ge kropen zou juister zijn. Ik kon niet, dan met de grootste moeite voortkomen, had hevige krampen en heb over een af stand van een kwartier bijna anderhalf uur gedaan. Zoo’n nacht gebonden te liggen op den kouden grond schijnt te erg te zijn. Ik zie op het oogenblik geen kans mij op te richten en zal in een paar dagen geen dienst kunnen doen.” „Wees maar voorzichtig en maak u niet te vroeg sterk. Ga straks naar bed en laat den dokter komen Maar ge hebt ons één d ng nog niet gezegd, kent gij de dame, die u geholpen heeft.” „Ik ken haar en u wil ik natuurlijk haar na&m wel zeggen, hoewel ik volgens

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 1