NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT ssen s. w. c. ST EERSTE BLAD. BINNEN LAND Pfaatwlijk iOÜDA f FEUILLETON. ederhandel De Dochters van den Smokkelaar. Dit nummer bestaat sit TWEE BLADEN. Gouda I ÏLLEN I N». 1, et op volle melk alom geprezen. No. 5239. Maandag 21 Februari 1927. 59' Jaargang L én op iedere vijf Nederlanders Klooster balsem uur en s Telefoon 20. ir en ’s av in een 91, Gouda. n-apparnai 270.- uur (Voor- i 6 uur Ds. ’s avonds 6 ik&nt te Er- Vm 915 v d. Sluis m ’s avonds Judith het 9 30 uur en n r en ’s av r, Ds. J. C. >t H Avond- J C. Hout- t H. Avond- JJGE-LAN- vonds 8 uur, issluis. uur, Lees- r. van Wad- ur en av. ikant te Den BOND Ds Polder recht M. uur, n m. 2 kerk IK. *8 avonds 6 ten ant- niet naar spre- izaadproducten vpioefstatlon dato Ike cijfers bogen. :t goedkoopste) s. w. c. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Uitgevers. Poetch. en Girodienst 13763. npleet Vm. 9 30 P Visscher r en ’s av. daat te Lei- t. p- p-, tis n onst<r. •er. Lak, Vernis, muren in 1 maal >ak. I. W uur. Da. uwkoop I uur, Mej. aag. Inwij- 30 uur en iga. 'a a ond« 6 het uit haar evenwicht geraakt en daarop snel doorgedok'en tot tachtig M., terwijl de duikcapaciteit 60 M. bedraagt. De iij- opanten kraakten, het was een zeer hachelijk oogenblbik. Door openzetting van de watertank in het achterschip werd getracht, de boot weer goed te krij gen, deze poging faalde echter, doordat de tank slechts zes atmosfeer spanning heeft. Hierop is de groote tank in het voorschip, die alleen in noodgevallen ge bruikt mag worden, opengezet, waardoor de daling spoedig stopte. Het evenwicht werd snel hersteld en de boot liep terug tot 30 meter. De redding is een gevolg van het zeer koelbloedig optreden van den comman dant en de uiterst kranige houding van de bemanning. De oorzaak van het ongeval is vermoe- delijk te zoeken in een onvoldoende slui ting van de torpedo-lanceerbuisklep, ten- gtvolge waarvan water binnen drong. Het departement van marine heeft een commissie van onderzoek benoemd. Vanwege den minister van marine zijn nadere inlichtingen gevraagd. Ds schitterends Rotterdamsche haven. In de Rotterdamsche haven is een record geslagen op het gebied van snelle lossing Men is er in geslaagd de Noor- sche ertsboot „Stiklestad” in 14 1/4 uur te lossen. Waar men weet, dat het lossen van zulk een vaartuig in 18 uur voor zeer j snel geldt, kan men begrijpen, welk een recordprestatie hier is geleverd. Het s.8. „Stiklestad” kwam des mid dags drie uur te Hoek van Holland aan, SCHOONHOVENSCHE COURANT 17 Dan rolde het wagentje voort en Peter bleef achter bij z’n eenzamd hut, de blin kende goudstukken nog in de hand. „Hm”, mompelde hij, „het is een vuil karweitje maar hij betaalt goed, ik moet dat geld verdienen. Maar wat hij er mee voor mag hebben, dien man eenige dagen te doen verdwijnen, ik begrijp het niet. Enfin, wat gaat het mij aan, hij betaalt en daarmee basta." Huber liet intusschen zijn paardje flink doors tappen en keek tamelijk vergenoegd om zich heen. „Tja, tja,’’ mompelde hij. „Peter is een handige en eèn verbazend sterke kerel, hij zal om die tweehonderd goud stukken doen wat hij kan. ’t Is veel geld, doch wat maken mij die paar duizend guldens als het ïnij gelukt Kramer het zwijgen op te leggen. En ja, dat moet mij gelukken ,op die wijze.” Toen hij weer thuis kwam, zag hij wel, dat Judith geweend had, maar hij sprak nergens van. was zelfs vriendelijk, maar voelde toch de gedwongen stemming, die er heerschte. Het leek hem of ook Ida geschreid had en de vrees bekroop hem, dat Judith haar zuster alles zou hebben ver- telj. Hij sprak er echter niet over en ging ’s avonds uit als gewoonlijk. Op straat ontmoette bij luitenant Krehn, dis hom staande hield met een: uur en ’s ijering en ’e av. uur en ’s en ’s av. Bergambacht, 21 Febr. De stierenkeu- ring voor deze gemeente zal worden ge houden te Gouda, op de markt, op 11 Maart a.s. In de vorige week werd alhier voor le soort kaas besteed van f 5154 en voor 2e soort van f 4649 de 50 K.G. Voor vette varkens wordt besteed tol f 32 de 50 K.G. - Een krasse baas. De ruim 80- jarige T. V. alhier, die onlangs in diepe kelder was gevallen en hevig ver wond aan zijn hoofd was overgebracht naar de Wijkverpleging te Gouda, heeft thans deze inrichting hersteld verlaten. De fleer Adr. Vermeulen alhier heeft het bouwen van een landbouwschuur bij zijn woning in Tusschenlanen, opgedragen aan den timmerman W. A^rts te Wil- lige-Langerak. Tot penningmeester van de woning- bouwvereeniging „Het Volksbelang’’ al hier, is benoemd de heer A. Blanken As. alhier. Door de broodbakkers alhier, is de De Zuiderzeewerken. In den loop van dit jaar zal er aan de Zuiderzee werken een bedrag van f 13.000.000 worden besteed. Men zal beginnen met den bouw van de sluizen ten Oosten van Wieringen in den reeds gereed gekomen bouwput. Ten Oosten van de Middelgronden zal een omringdijk worden gemaakt voor den bouwput voor het stelsel van sluizen dat daar in den afsluitdijk wordt aange bracht. Een begin zal worden gemaakt aan den grooten afsluitdijk tusschen de boven genoemde sluizen en den Frieechen wal. Bij Medemblik zal men beginnen met het maken van een bouwput voor het ge maal, ten dienst© van den nieuwen N. W. Polder. Een begin wordt gemaakt met het leg gen van den dijk van den Oever op Wie ringen naar Medemblik. Er zal begonnen worden met het ma ken van een dijk op Wieringen bij de Haukes naar de Noord-Hollandsche Kust en verder Zuidwaarts. Verder komen er nog tal van kleinere werken aan de beurt. Een hachelijk oogenblik. Uit Ba tavia wordt gemeld: De <Nederlandsrhe onderzeeboot K. III is tijdens de slinger-proef- waarnemingen, de vorige week bij Christmaseiland, o 45 M. diepte geladen met 10.500 ton Narvik-erts. Te 5.30 uur was het vaartuig aai het ter rein van Frans Sarttouw in de Waal haven gemeerd en te 5.45 uur werd met de lossing een aanvang gemaakt. Den volgenden morgen acht uur was hjt vaartuig geheel leeg, zoodat men 141/4 uur de geheele lad.ng had ver werkt. Een dergelijke recordtijd is in de Rot terdamsche haven nog nimmer bereikt. Mln. Karntbesk niet naar Genève. - Indien de Eerste Kamer zich in haar vergadering van 8 Maart a.s. vereenigt met het voorstel van den voorzitter waaraan nauwelijks getwijfeld behoeft te worden om den volgenden dag een aanvang te maken met de behandeling van het Nederlandsch-Belgisch verdrag, waardoor de aanwezigheid van ministe* Van Karnebeek in de Eerste Kamer* uiteraard vereischt wordt, zal het hem dientengevolge niet mogelijk zijn de bijeen komst van den Volkenbondsraad te Ge nève bij te wonen. Werkloozen naar Drente? De ver tegenwoordigers der vier groote gemeen ten hebben na hun samenkomst in Assen een uitvoerige bespreking gehad met den commissaris der Koningin in Drente, mr. Linthorst Homan, president-commis- saris van de N.V. Het landschap Drente, en enkele andere vertegenwoordigers van genoemde N.V., t.w. de heeren Jong bloed, Legro en Minderhout, benevens den heer Meyer de Vries, commies aan het departement van binnenlandsche zaken en landbouw. Zij hebben een langdurig 'bezoek ge bracht aan de ontginning te Witteveen, waar, behalve van het werk zelf, kennis genomen werd van de gelegenheid tot huisvesting zoowel in de barakken als in de aldaar gebouwde woningen. Na het bezoek aan Witteveen werd nog een andere ontginning bezocht en heeft men tevens een kijkje genomen in een buurthuis. Omtrent de vraag of al dan niet een proef met plaatsing bij een ontginning van arbeiders uit de groote gemeenten zal worden genomen, is nog geen beslissing genomen. niet om zijn persoon, doch omdat er on overkomelijke hinderpalen bestonden Hoor een huwelijk tuseohen hen.’’ „Inderdaad, dat is zoo, ik acht mijn heer F1 nte hoog om zijn persoon, doch het antwoord van Judith moet weigerend zijn.’’ „Gij begrijpt evenwel mijnheer, dat dit mij niet alleen smartte ter wille van mijn vriend, doch dat het mij ernstig ongerust maakte. En ik besloot zoo spoedig moge lijk u op te zoeken, om te weten, of ook tegen een huwelijk tusschen Ida en mij dergelijke bezwaren konden bestaan.’’ „Dus gij wenscht Ida tot uw vrouw.” „Ja mijnheer. Wij beminnen elkaar. Ik durf spoedige promotie tegemoet te zien en zal binnen niet te lang tijdsverloop tot kapitein bevorderd worden. Dan levert mijn betrekking mij een zeer goed bestaan bovendien ben ik niet onbemiddeld." „Welnu, mijnheer Krohn, ik zal in lichtingen over u inwinnen en als deze gunstig luiden, waaraan ik geen oogen blik twijfel, zal ik gaarne mijn toestem ming gevep tot uw verloving met Ida.” Den luitenant werd opeens een pak van het hart genomen. „Dank u, mijnheer Huber, ik wil een goed echtgenoot voor uw dochter worden,’ zeide hij, hem de hand schuddend, „ik vertrouw, dat gij nimmer berouw suit gevoelen, haar aan mij te hebben toever trouwd.” „Nu. daar hen ik zeker van,” woordde Huber, „wilt gij thans nic de huiskamer gaan en Ida zelf ken.” „Als het mag, gaarne.” „Goed, ik ga mijn eigen weg. Over de bijzaken spreken wjj later nog wel, veel genoegen.” Zij drukten elkaar nog eens de hand en een oogenblik later -liep Huber weder op straat. „Waarom niet,” dacht hij in zich zel- ven, „waarom zou ik Ida niet hierin haar zin geven. Die luitenant is een flinke ke rel en Ida zal met hem gelukkig zijn. Zij behoeft niet als Judith opgeofferd te worden. Opgeofferd, bah, wat een denk beeld, waarom zou Judith niet even goed met Kramer gelukkig zijn. Ja, daarin moet ik mijn zin doordrijven. Als mij dat gelukt is alle gevaar voorbij. Ik kan dan eindelijk uitsluitend voor mijn genoegen leven. Als zij beiden getrouwd zijn, ver laat ik dit nest en ga reizen, ja reizen en genieten, dat is het beste middel voor vergetelheid.” Terwijl hij daar zoo langzaam voort stapte met zijn gedachten geheel bezig, had luitenant Krohn aan Ida reeds alles verteld en overgelukkig hielden de twee jonge lieden zich met hun toekomst be zig, denkend aan niemand en niets an ders dan aan hun geluk. Plotseling zeide Ida: „Wat ben ik toch egoistisch, ik lach en ik moest schreien om mijn zuster. Zij is zoo ongelukkig. Begrijp eens Albert, hoe ongelukkig wij zouden zijn, indien wij elkander niet konden bezitten.” „Ho. maar ik liet mij u zoo niet ont- rooven, Ida. En zoudt gij mij weigeren als gij mij liefhadt? Ondanks alles zouden wij elkaar krijgen.” „Maar gij weet niet, waarom Flinte geweigerd heeft en ik weet evenmin. Toch moeten het zeer ernstige Deze Courant wordt de» Maandag»-, des Woentdag»- en des Vrijdagmiddag» uit gegeven. Prys voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25, franco per poet in Nederland 1.50. Over het abonnement wordt in de eente maand beschikt Men kan zich abonneeren by onze Agenten, Boekhandelaren en Kantoor- houden. INGKZeNBEM MEBEBEBLINQ. gebruikt AKKER'i Gl) zljt het du» niet alleen, die Lijdt aan stijfheid der gewrichten en rheumatizche aandoeningen. In on» klimaat van regen, vocht en tocht, heeft één op vijf menzchen hut van bovengenoemde aandoeningen. AKKBR'a KLOOSTERBALSEU kuftbavo-a de eigeaKhappen te hebben stijve splerw «poedig weder lenig te maken, een gevolg Van zijn warmteverwekkend vermogen SM de groote doordringende kraakt. UKEK'a KtOOSTERBAtSEM, ’«-«vond, aangewend, zet gedurende de slaap zijn ♦erzachtendS pijnstillende ea genezende Werking voört ea tien tegea ééa dat SVM 'eochteada ontwaakt zonder pijn. MKBR'a KLOOSTERBALSEM bl| voort, gezette behandeling geeft immer resultaat Pd/» pet pot van 20 Gram 60 cent SMM groote potten f 4 f 1J2 -- Zangvereniging te Peur sum—Giessen- Nieuwkerk enkele zangstukjes ten gehoo- re gebracht. Te ruim half elf werd met een woord van dank tot de aanwezigen en met .dankgebed gesloten. - De Gewestelijke Landstorm Com missie heeft den Raad dezer gemeente verzocht voor 1927 een subsidie te willen verleenen van 50 gulden. Voor 1926 werd een subsidie toegekend van f 25. Het aantal zieke personen noemt weer sterk toe. Velen stellen hot zonder doktershui^ wat er wel op wijst dat het tot heden gelukkig niet ernstig is. Men besteedt alhier en in de om geving voor kaas le soort f 4750, 2e soort f 4547 per 50 K.G. Handel matig. Met de varkensmesterij gaat het steeds slechter, het voeder wordt duurder en de prijzen der varkens dalen al sinds eenige weken. De prijzen varieeren van 2732 cent per pond. Giesssndam, 21 Febr Meldden we voor eenige weken dat alhier een centraal radio-ontvangtoestel zou geplaatst wor den, waardoor een ieder in de gelegen heid zou zijn naar de verschillende uit zendingen te luisteren, thans vernemen we, dat de Minister vai. Waterstaat voor- loopig nog geen beschikking zal kunnen nemen. Indien maar niet het spreek woord „van uitstel komt afstel” te dezer zake zal worden toegepast. Voor rekening der gemeente Axel zal aan de firma De Ruiter alhier de ver lenging van het gasbuizennet van die ge meente naar Ter geuzen opgedragen worden. Alblasserdam, 21 Febr. Dezer dagen zocht W. de B., terwijl hij in beschonken toestand verkeerde, een beetje ruzie tegen N. V., die druk bezig was met zijn dage- lijkschen arbeid, wat ten slotte zoovej* liep, dat N. V. een opstopper kreeg in het gelaat. Laatstgenoemde, tamelijk geduldig, werd het nu tooh te kras en hij greep daar om even krachtig in, met het gevolg, dat Krimpen a.d. Lek, 21 Febr. Woensdag avond hield de Metaalbewerkersvereeni- ging in het Sociëteitsgebouw een feest- vergadering, ter gelegenheid van het 40- jarig bestaan van den Bond. De zaal Was stampvol. Als feestredenaar trad op de heer C. Oostenhoorn. De Tooneelvereeniging /Kunst door Oefening” voerde op „Getrapten”, drama in vier bedrijven, en „Hannes wordt in gek wartierd”, kluchtspel in één bedrijf. Beide stukken werden uitstekend gespeeld Tot slot was er een gezellig bal, .dat ve len nog' langen tijd bijeen hield. Lekkerkerk, 21 Febr. De gymnastiek- vereeniging „Kracht door Oefening” al hier, gaf haar jaarlijksche uitvoering. De voorzitter opende en heette allen har telijk welkom. Het programma, bestaan de uit 19 nummers, werd zeer verdien stelijk afgewerkt, vooral de dansrijen van turnsters en meisjes en de rek- en brugoefemingen van de turners oogstten een Gverend applaus. Er is getoond, dat door geregeld oefenen heel wat gepres teerd kan worden. Bij de sluiting dankte de voorz., de heer T. van Wijnen, oud- directeur voor hetgeen hij gedurende de ruim 8 jaren, dat hij aan de vereeniging verbonden geweest is. gedaan heeft. Hij overhandigde hem een prachtig diploma en bood hem namens alle leden nog een stoffelijk blijk als herinnering aan. Ook bracht h« een woord van dank aan de heeren C. B. v. d. ‘Wouden, G. Slijk en P. v. d. Heul, die dezen avond belange loos met hun muziek hebben opgeluis- Wd. Tot slot was er een zeer gezellig bal. Het is voor „K. D. 0.” een succes vollen avond geweest. De werkzaamheden voor den Groe ne Kruis Bazaar beginnen hun voltooiing te naderen en het moet gezegd: de ont werpers en uitvoerders hebben eer van hun werk. De Zeppelin maakt een reus- achtigen indruk, vooral bij avond, als de pl.m. 650 lichtjes branden en het is ze ker, dat het bezoek zeer groot zijn zal. Als nu de kooplust ook zoo wezen mag, dan ia het succes verzekerd. Als nu velen maar doen, wat een eenvoudige vrouw een dezer dagen zeide, dan zal het wel uitkomen. Zij vertelde dat zij n'' het een en ander voor de kinderen noodig had en dat zou ze op de bazaar koopen. Zij kon dan ook het reisgeld naar en van de stad nog besteden en steunde daardoor het goede doel. Glessen-Nieuwkerk, 21 Febr. De prijs der kaas is alhier en in de omgeving le soort van f 48 tot f 50, 2de soort van f 46 tot f 47 per 50 K.G. Handel flauw. Voor varkens besteedt men le kwal, van 31 tot 32 cent, 2de kwal, van 28 tot 30 cent per half K.G. Handel iets vlugger. Giessen-Oudekerk, 21 Febr. In de Chr School alhier werd de jaarlijksche Ouder avond "ehouden. Nadat door den voorzit ter, den heer A. van Houwelingen, djze bijeenkomst op de gebruikelijke wijze was geopend, en de talrijk aanwezigen een hartelijk welkomstwoord had toege roepen, werden als bestuursreden herko zen de heeren A. Pierhagen en P. Scha kel. Hierna volgden de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, waarna onderwijzer Hubregtse een inleiding gaf over .Gehoorzaamheid” en de heer Kuil eveneens een inleiding over „Recht naar Plichten”. Over beide onderwerpen volg de een drukke bespreking. Afwisselend werden met medewerking van de Chr. redenen zijn, want ik ken haar. Albert en zij heeft hem lief." „Zou die Kramer?” „Och wat, ja, die wil haar evenzeer tot vrouw, maar Judith zal hem nooit nemen, hoewel ik bemerkt heb, dat va der het gaarne zou willen. Zij heeft ech ter een afschuw van dien man en sym pathiek is hij mij evenmin. Neen, geloof dat niet, zij neemt hem nooit." „Arm meisje,” zei Krohn, ..en ook ar me kerel, die Flinte, ik had hem zoo gaarne als mijn zwager begroet.” Op dit oogenblik klopte men aan de deur en Judith trad binnen. Ida vloog haar om den hals en ver-' telde haar onder tranen en glimlachjes, dat zij zich met Krohn verloofd had. Judith zag haar ontsteld aan. „Maar vader,” vroeg zij. „O, hij vond het goed, Albert heeft reeds met hem gesproken.” .Vindt hij het goed,” vroeg Judith sid derend, „hij vindt het goed?” Een oogenblik stond zij diep in ge dachten verzonken, toen sprak zij, zich tot Krohn wendend: „En gij bemint haar wel zeer, niet waar Krohn, gij hebt mijn zuster harte lijk lief." „Ja, Judith, ik weet, dat ik haar lief heb.” „En zult gij haar blijven beminnen, wat er ook gebeuren moge.” „Zeker,” antwoordde de luitenant op vasten toon, „dat zal ik.” „Gij weet het zeker. 0, er zou meer kunnen gebeuren, dan gij vermoeden kunt. Uw liefde zou op harden proef ge steld kunnen worden. (Wordt vervolgd) prijs van het tarwebrood verlaagd met 1 cent per 8 HG. en bedraagt thans 17 cent per 8 HG. Het wittebrood werd verlaagd met 2 cent per 8 \H.G. en kost nu 20 cent per 8 H.G. Bleskansgraaf, 21 Febr. In het bestuur van de Groene Kruisvereemging te Mole naarsgraaf—Brandwijk zijn herkozen de heeren J. P. Goedegebuur, W. Blom en A. Verhoef en gekozen in de vacature H. Dekker de heer M. Korporaal. Van de verplegingsartikelau werd 375 maal gebruik gemaakt. In de vergadering van de afdeeling „Bleskensgraaf c.a.” van het Kaascon- trolestation werden tot bestuursleden her kozen de heeren J. Aantjes te Ottoland en W. T, Dogterom te Groot-AmmersA Eenparig werd besloten om te strijden lo gen de van zekere zijde aangewende po gingen, om de, door de regeering inge voerde, verhoogde vetgrens van .46 pGt., nog hooger op te voeren. Op de verga le ring waren mede aanwezig de heeren J. van der Kooy en Dr. H, van Gulik, respectievelijk voorzitter en secretaris van het Kaascontroleetation. Tegen mej. G. B., huisvrouw van H. v. d. H., is proces-verbaal opgemaakt wegens vermoedelijke beschadiging en vernieling. Door mej. B. P. is bij de politie aangifte gedaan, dat zij door een hond van J. B. is aangevallen en in het been is gebeten. Een onderzoek wordt inge- steld. De lijst van stemgerechtigde inge landen van den polder „‘Brandwijk ZevenhovenLangenbroek” ligt tot en met 18 Maart voor belanghebbenden ter inzage in de poldersecretarie te Brand wijk. Ammerstol, 21 Febr. iHet vriezende weer, dat wij in de laatste week hadden, is een groote hinderpaal geweest voor het uitoefenen van het binnenvissoherij- bedrijf. De werkzaamheden hebben dan ook, behalve den laatsten dag der vorige week, zoo goed als stil gelegen. Op de rivier De Lak heeft de zalmvangst niet veel te beteekenen Slechts een vijftal zal men werden er bemachtigd. Een opleving is ook hier ten zeerste gewenscht. Men besteedt voor snoek 3035 cent; bliek 13 tot 15 cent; voorn 4 tot -6 cent; allei per pond. In aansluiting hieraan zij me degedeeld, dat van Zaterdag 19 tot en met Maandag 21 dezer één winterzalm alhier ter markt werd aangevoerd. De prijs beliep van f 1,70 tot f 1,80 per pond. Krimpen a.d. IJssel, 21 Febr. In de j.l. gehouden gemeenteraadsvergadering werd besloten tot verkoop van grond aan J. W. Slottje, G. van Eeuwijk en F. van der Voorden en tot uitgifte van grond in erfpacht aan J. Vrijenhoek al hier en G. van Kleef te Gapelte a.d. IJs sel. Vastgesteld werd het kohier voor de hondenbelasting voor 1927 ten bedrage van f 722,50, het vermenigvuldigings- cijfer voor de Inkomstenbelasting 1927/28 op 0,9 (evenals voor 1926/27). De straat om de Waal werd genoemd Waalsingel. Aan de N.V. Gjv. d. Giessen Zonen’s ^Scheepswerven alhier, werd vergunning verleend de Nijverheidsstraat te ver lengen. In beginsel werd besloten tot het stichten van een noodslaohtgebouwtje, hetzij door te bouwen of te huren, doch bestemd voor deze gemeente, de gemeen te Krimpen a.d. Lek en de gemeente Ouderkerk a.d. IJssel. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 6 regels 1.80; elke regel meer 0.20 Bij 8 maal plaatsing wordt de 8e plaatsing tegen f 0.10 per regel berekend. Voo advertentiën tusschen den tekst, waarbij de kolommen breeder sijn, wordt de drie voudige prijs berekend. Voor meer plaatsingen, groot aantal regels en conditie vrage men tarief. „Pardon, mijnheer Huber, ik wilde juist naar uw huis om u te spreken. Ik zie evenwel, dat u uitgaat. Zou het u morgen vroeg gelegen komen mij eenige oogenhlikken te woord te staan.” ,G,” antwoordde Huber, „wij zijn nog slechts een paar passen van mijn woning. Ik zal met u terugkeeren, het is voor mij een kleine moeite.” Men ging terug, Huber opende de deur en samen begaven ze zich naar de spreek kamer, waar Huber het licht opstak. „Welnu,” zeide hij, „hiei kunnen we ongestoord spreken, luitenant, waarmee kan ik u van dienst zijn.” „Ik zal het kortweg zeggen, wat het is mijnheer Huber. Ik bemin uw jongste dochter, Ida. Ik geloof te mogen veron derstellen, dat zij mij ook zeer genegen is en nu kwam ik u vragen, of u er tegen zou hebben, indien wij ons verloofden” Huber zette een zeer verrast gelaat „Maar,” zeide hij, „dat is, dat is.*..” „Ik weet, wat gb zeggen wilt, mijnheer Huber. Gij zijt verbaasd over het toeval, dat op één dag uw beide dochters ten huwelijk gevraagd zijn.” „Ah, weet u daarvan?” „Ik zal u zeggen, mijnheer, dat dit eigenlijk geen toeval genoemd kan wor den.” Flinte Is mijn vriend, en ik wist, dat hij uw oudste dochter bemint. Ik wist ook, dat hij haar ten huwelijk wilde vra gen en natuurlijk stelde ik belang in den uitslag van zijn pogingen. Toen hij van- middfljg thuis kwam, zag ik, dat hem iota onaangenaams gebeurd moest zijn en op mijn aandringen heeft bij mij in vertrou wen genomen. Hij heeft mij verteld, dat uw doohter Judith hem geweigerd had.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 1