NIEUWSBLAD VOOR ZUID-HOLLAND EN UTRECHT ■t I Week Is Uw borst tip ft ouda beklemd? u. i en ihoven l ct p. p. it lERlA^ O 10” No. 5245 Maandag 7 Maart 1927 59* Jaargang Dit EERSTE BLAD. BINNEN LAND contant itant en LEN. t niet Plaatseb'jk Nieuws FEUILLETON. ta- wiin IDA De Dochters van den Smokkelaar. nummer bestaat uit TWEE BLADEN. SCHOONHOVENSCHE COURANT Telefoon 20. genoemde commissie INGEZONDEN MEDEDEELING. het gevoelen de- al- VI. hij meegenomen naar het- nog niet wat er toen oop«t 11 der ■ifte S. i. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Uitgevers. Postcli. en Girodienst 13763. pen Ammoniak jenwas sas itijn •nis, bij een te bezwaar. ,Doe het op i verantwoordelijkheid op mij.’ bewezen, dat zij het hiermede volkomen een9 waren, want Flinte was onder hen zeer gezien en bemind. er En Dultsch- de nu, „gaan t oude HHgt gij bij de minste inspan- ping? Wentelt die last van U pf en versterkt borst en lucht» Wtgea met de krachtdadige AbdusTroOP welke uit geneeskrachtige krulden is bereid en beroemd U om haar slijmoplossendt tn krachtige werking. Onge ëvenaard bij bronchitis, kink en slijmhoest en aandoenin gen der ademhalingsorganen. Overal verkrijgb. ia koker» A f 1.50,f2.75, f 4.W D« groot* flacon» >ijn voordccliger. iets bijzonders moest zijn. Men was nog niet half wog, ES’ mijn bevel, ik neem alle ..^xheid op mij.” De drie mannen vertrokken. -De anderen,” eeide Krohn nu, met mij mee, wij gaan naar het jachthuis.’* De mannen wisten gaande was, maar zij begrepen, dat het larkt Gouaa Sedert twee dagen was Max Flinte verdwenen en spoorloos verdwenen. Hij was als van de aardé weggevaagd Was hij vermoord, had hem een ongeluk ge troffen? Men wist het niet, maar men zou dan toch zijn lijk hebben moeten vin den. Grenshe^nbten en gendarmen wa ren dag en nacht in de weer geweest, geen plekje op de heide was ondoorzocht gebleven, de bosschen waren doorzocht, ijaar nergens had men een spoor van den chef der douanen kunnen vinden. Het oude jachthuis was met pijnlijke nauwkeurigheid onderzocht, het behang sel papier was dóórstoken, alle hoeken en gaten waren bespied, men had niets verdachts kunnen bespeuren. er menschen geweest zijn, het eerste onderzoek van den luite nant en Gabel, want men had de deur met oen sleutel kunnen openen, zij was niet. Bedrijfsautohouders. Het hoofdbe stuur van den Bond van Bedrijfsautohou ders in Nederland heeft den minister van waterstaat dringend verzocht, het Motor en Rijwielreglement gelijktijdig in werking te laten treden met de Wegenbelastiag- wet Het wijst er op, dat in de eerste plaats vele bedrijfsautohouders zelfs ua stortingen in verschillende overheids kassen van waarborgsommen en einle lijk na betaling van vele legeskosten z^er vele ontheffingen noodig hebben om dm nog slechts op een klein aantal wogen te mogen rijden. In de tweede plaats zijn geheele pro vincies vrijwel niet toegankelijk voor vele auto’s. In de derde plaats kan b.v. met door automobielen getrokken aanhang wagens niet gereden worden voor door gaand verkeer van de Noordelijke pro vincies naar het Zuiden, omdat men mot door Oveaijssel kan gaan. In de vierde plaats is Zeeland, met name Zuid-Beve- land, voor vervoer van vrachten over grootoren afstand met normale &ut/s niet bereikbaar. Overigens is, aldus tjdr., het aantal be lemmer ngen zoo algemeen bekend, d it de onbillijkheid der wegenbelasting zon der gelijktijdige ontheffing van gehAel overbodig gevoelde hindernissen geen na der betoog behoeft. Autobusdiensten In Zuid-Holland. -:- Ged. Staten van Zuid-Holland hebben aan do navolgende personen vergunning verleend voor een autobusdienst: aan J. Pek te Krimpen a.d. IJssel voor («en dienst van Kr m»«en ad. Usiol via Ouderkerk a.d. IJssel en Goude/ok naar Gohda (alleen op Zondag; te rijden met 2 wagens voor 12 reizigers, aan G. Stam en D. van Halen Dz te Krimpen a.d. IJssel (autobusdienst „De IJssel voor een dienst te Krimpen aan den IJssel (standplaats Pol- dorsche dijkje vóór het café van Jame Verwaal) langs Ouderkerk ad. IJssel en Gouderak (niet op Zondag) te rijden met 3 wagens waarvan 1 voor 18 reizigers en 2 ieder voor 12 reizigers; aah Nic. van den Akker te Zoeter- woude voor een dienst van Leiden (Pape- straat (langs Cronensteyn, Dorp, Zuid- buurt naar Zoeterwoude (Weipoort) *e rijden met 2 wagens ieder voor 14 reini gers; aan de Gebr. T. en H. Oosterom te Lekkerkerk voor een dienst a. van Lak- kerkerk (Kerkweg) via Betkenwoude en Stolwijk naar Gouda (Markt) en b van Krimpen a.d. IJssel (Poldersche dijkje voor het koffiehuis van Janne Verwaal) langs Ouderkerk ifrd. IJssel en Gouderik naar Gouda- (Markt) sub. b. alleen op Zondag, te rijden met 3 wagens, waarvan 2 ieder voor 12 reizigers en 1 voor 15 reiziger»; aan G. Rook te Lekkerkerk voor oen dienst a. van Lekkerkerk (Kerkweg) via Deze Courant wordt de* Maandag»*, d** Woerudagi- en de» Vrijdagmiddag» uit gegeven. Prys voor Schoonhoven per 8 maanden 1.26, franco per post in Nederland 1.50. Over het abdnnement wordt in de eer»te maand b**chikt Men kan zich abonneeren by on» Agenten, Boekhandelaren en Kantoor houder». Prü* d*r Advertentiën: Van 1 tot 6 regel* 1.80; *lke regel meer 0.20 Bij 8 maal plaatsing wordt de 8e plaatsing tegen f 0.10 per regel berekend. Voor sdvertentiën tiuachen den tekst, waarbij de kolommen breeder zyn, wordt de drie voudige prijs berekend. Voor meer plaatsingen, groot aantal regels en conditie* vrage men tarief. Berl^enwoude en Stolwijk naar Gouda (Markt), b van Ouderkerk a.d. IJssel (café Broere) via Barkenwoude en Becg- aTnbacht naar Schoonhoven (Haven), c. van •Ouderkerk a.d. IJssel, (café Broere) naar l,ekkerkerk (Kerkweg) te rijden net 3 wagens, waarvan 2 ieder voor 13 rei zigers en 1 voor 20 reizigers. Voor de Drentsche venen. Het Oran- je-comité 1926, gevestigd te Utrecht, heeft alsnog ter beschikking van de Koningin en den Prins gesteld een bedrag van vijf duizend gulden als deel van het hulde blijk bij gelegenheid van het zilveren hu welijksfeest van het Koninklijk echt paar, In overleg met het Oranjecomité hebben H. M en Z. K H. dit bedrag bestemd tot leniging van den nood in de veen streken der provincie Drente. Hollandsche pluimvee in land. In den laatsten tijd gaat pluimveehouderij in Duitschland zeer snel vooruit. Dezen zomer hebben tal van autoriteiten en fokkers een bezoek aan Nederland gebracht, om hier te lande de plu imveebe drijven te bestudeeren. Van Berlijn uit heeft men thans Dr. Te Hennepe, bacterioloog aan de rijks- seruminrichtig te Rotterdam uitgenoo- digd voor autoriteiten en talrijke fokkers een lezing’ te houden over de Nederland- sche pluimveeteelt. Wegencommissle Bond van Bedrijfs autohouders. De voorzitter van den Bond van Bedrijfsautohouders in Neder land, de heer A. J. ten Hope, heeft de Wegeneommissie van den Bond, welke zich ten doel stelt den Bond te advisee- ren in aHe kwesties .welke met het genvraagstuk verband houden, geïnstal leerd. Ammerstel, 7 Maart. In het café van den heer A. Stuurman gaf de zangver- erniging .Aurora” alhier, jl Znterdag- avond baar jaarlijksche uitvoering. Bij do opening heette do heer W Visser de aanwezigen welkom, waarna hij de voornaamste gebeurtenissen de vereeoi- ging betreffende, in het kort memoreerde. Verder bracht hij nog in her.nnering, dat de vereeniging dit jaar 25 jaren zal hebben bestaan Spreker hoopte, dat Aurora, in ledental zal toenemen, waar door zij meer draagkracht zal krijgen Na allen een gezelligen avond toege- wenscht te hebben, werd met de afwer king van he< programma een aanvang gemaakt. De liederen werden keurig uit gevoerd. Vooral memoreeren wij hier „Het lied van de Zee". Na de pauze werd bet tooneelstukje „Het valsohe etiket” opgevoerd. Dit werd schitterend gespeeld. Hierna volgden nog een tweetal voor drachten. Alles tezamen vattende, mogen wij zeggen dat „Aurora” een goed ge slaagde u tvoering heeft gegeven. Een groot aantal personen was tegenwoordig. Met een bal werd deze avond besloten. Hier in deze gemeente heerseben in vrij sterke mate de zoogenaamde wa terpokken. Vooral treedt deze ziekte bij kleine kinderen op. Er is dan ook bijna Blijkens het bericht der commissie moet gaan Aan de pauze werd voornoemd, zal, ten behoeve van bedoelde I voord het allervroolijkst blijspel o I n cr 1, «mlcmnrln Virwr, nz, 1<rrl In trol 111” T)lf flt.lllr ffrw.rl WPrH die zij ook dit jaar weer in de hoogste afdwalingen behaalde. Wanneer mpn een dergelijk rijk, met dergelijk.-’ h‘ ge pr - zen beladen vaandel ziet, kan i et liet anders, of men ziet met achting op te .en dit kleine koor en haar onvprmoeiden d - recteur, den heer Gustaaf de Vries, waar van, doordat beiden één zijn, de successen zoo groot zijn. Na bet openingswoord van don voor- ziter, den heer M. van der Gaag Jr., werd een aanvang gemaakt mot het af werken van het zangprogramma De nummers, gezongen door hot koor, sloe gen bij de aanwezigen in, alsook een drie tal nummers, gezongen door den direc teur, waarvan de pianobegeleiding be rustte in handen van den heer J. G. van Herwaarden, van Rotterdam. Tot slot werd op de piano nog gegeven pen quatra mains door de hoeren De Vries en I Van Herwaarden. Hiermede was het J muzikale gedeelte afgeloopen en een luid applaus brak los, dat een ieder er van overtuigde, dat hetgeen ten gehoore ge bracht, schitterend was geweest. Zoc’n koro met zoo’n leider kan weer mot zelf- I vertrouwen de komende wedstrijden tege moet gaan. Aan de pauze werd opge- I „Jan Ongeluk”. Dit stuk, dat goed werd wper- I '"ogeven, bracht de aanwezigen :n oen vroolijke stemming; meermalen is ge schaterd over de toestanden, waarin „Jan Ongeluk terecht kwam. Aan het einde van meerling, dat het contract goed is ge- fundeerd en een behoorlijke winst ver- g zekert. B. en W. van Gouda vereenigen zich met het gevoelen der commissie en stel len mitsdien den Goudschen Raad voor tot dekking der aan de uitvoering van een en ander verbonden kosten t.z.t. een "pldleening aan te gaan tot een totaal bedrag van f 6200. Moordrecht, 7 Maart. De gemengde zangvereniging .^DVJE.ND.G.” gaf onder leiding van hare directeur, den heer Gustaaf de Vries, van Rotterdam, hare jaarlijksche uitvoering in het Post huis Aan onzen correspondent, die zelf tot zijn spijt verhinderd was de feestavond I bij te wonen, werd hei volgende daarover medegedeeld Reeds v«>r den aanvang is de nieuwe concertzaal tot in de uiterste hoeken met beangste! lenden gevuld. De piano- en vioolmuziek korten den tijd, totdat het scherm opengaat en wij op het tooneel zien staan AD V.E.ND.O., bestaande uit ruim 20 leden. Haar vaandel prijkt voor aan, rijk beladen met het eere-metaal, be haald op de verschillende concoursen. stroomlevering, het volgende benoodigd zijn; 200 M. kabel 3 X 25 qmm. f 600; 2 transformatoren f 2260; scheidingsscha- kolaars, eindmoffen, verbindingsmoffen, koperwerk enz., f 590; 3 olieschakelaars f 800, een klein ^verdeelstation f 1500; montage en onvoorzien f 450; totaal f 6300. Dit bedrag zal door leening behooren te worden gedekt; in de rente en aflos sing zal dooi den Zuidplaspol Jer jaar lijks f 450 worden bijgedragen. Hei verbruik van den polder zal circa 400.000 K.W.U. bedragen. De spertijd is gesteld op 46 uur in Januari, Novem- ben en December; 56 uur van 15 tober tot 1 November. Do commissie van bijstand is daar inzonderheid van mede te spreken Ook de oude Bram kan ons lange verhalen doen van vroegere wisselvallige tijden, dat ’t geen botertje tot den boom was. De luidjos hebben nu ouderdomsrente en een toelage vam het Armbestuur en zoo leven zij nu, na een niet benijdenswaardig leven achter zich te hebben, voort. Wij ver trouwen, dat het het echtpaar Van Tol- densdag aan geen belangstelling zal ont breken. Gouderak, 7 Maart. In het Raadsver- slag de^er gemeente in het nummer van Woensdag j.l. is een storende fout ge slopen. Het tarief der waterleidingsgelden wordt niet verlaagd vanaf 1’ Januari 1927, maar met ingang van 1 Januari 1928. Nieuwerkerk a.d. IJssel, 7 Maart. De commissie van bijstand in het beheer der Gemeente-Liohtfabrieken te Gouda heeft d.d. 28 Februari j.l. no. 1b aan b. en W. dier gemeente voorgesteld over te gaan tot het afsluiten van een contract tot elektriciteitslevering aan deh „Zuidplas- polder”, zulks ten behoeve van het aan tlien polder behoorend poldergemaal al hier. - Blijkens het bericht 28 En dan kwam, bij nog bij voorkeur als hij wist Huber niet thuis te treffen. Men wist van Huber wel niets met zekerheid, hij was nooit betrapt, maar toch vermoedde men, dat hij met de smokkelaars in verbinding stond. Dat vermoeden hinderde Krohn zeer, hij zou jiet vreeslijk vinden, als hij zijn aanstaande schoonvader als heulende met de smokkelaars, zou aangeklaagd zien. Maar zijn liefde voor Ida had hem over deze bezwaren heengezet en hij kwam altijd vroolijk en opgewekt bij de meisjes, ook omdat hij wel bemerkte, dat Judith treurig was en hij haar wilde opvroolijken. Men drank thee, praatte, musiceerde en zoo vlogen een paar.uur tjes om. „Maar nu moet ik gaan,” zei Krohn, „ik moet Flinte nog spreken, die zoo straks nog niet thuis was. Hij wacht mij misschien.” Spoedig was hij nu in hun logement te rug, maar Flinte was nog niet thuis. ,,J3et schijnt hem te gaan als ons, hij hooft misschien ook iets bijzonders ont dekt,” dacht de luitenant. Na óen half uur kwam zijn brigadier. „Wel’vroeg hij aan dezen „hebt gij vandaag den chef ook in het veld gezien.” „Tk niet, maar een paar van mijn man schappen zagen hem vanmorgen tegen een uur of elf. Hij ging toen de posten na. Is mijnheer nog niet thuis?” „Neen, zeke ris hij opgehouden. Had hij een ambtenaar bij zich”. Men wist ook, dat Flinte dien kant uit zien was gegaan en hoogstwaarschijnlijk was het dus, dat hij daar geweest wsa. Hij met u mede, maar zwarte Pe-‘ moest daar dus ook verdwenen zijn. Had men hem overvallen en weggesleept? Had men hom giedood? Alles was mogelijk, doch wat er ook gebeurd mocht zijn, zijn ondergeschikten zwoeren, dat zij tenmin- I sto zijn lijk zouden terugvinden en zijn dood zouden wreken. Wie was de dader? Daaromtrent ver hoorde men geheel in het duister. Zeher, mén had de verdenking opgevat, tegen zwarten Peter, maar hoe kon men hem beschuldigen. Dat hij den avond te voren op de hei gezien was, kon toch niet als bewijs tegen hom gelden. En hij had. im mers niet de minste moeite gedaan om zich to verbergen. Hij ontkende dan ook alle schuld. De gendarmen, die {ladelijk ’s mor gens naar zijn hut gezonden waren, had den hem slapende gevonden. Zij hadden zijn geheele hut onderst boven ophaald, alles onderzocht, hem ondervraagd, doch niets bezwarends tegen hem kunnen ont dekken. Toch was 1 stadje en de luitenant dor gendarmen had hem aan een scherp verhoor onder worpen, maar Poter had gewoonweg ge zegd, d&t hij nergens van wist. (Wordt vervolgd.) „Hij is alleen uitgegaan.” „Hm, over dag gaa* dat, maar het is nu donker en dan is het beter niet al leen te zijn. Ik wou, dat hij maar thuis was." Toen Gabel wat later orders kwam ha len, toonde ook hij zich ongerust, maar wist dok niet wat te doen. „Wij zouden wat meer manschappen het veld in kunnen sturen van nacht,” zeide hij. „Ja, dat kunnen we zeker doen. Maar welken kant uit?” „Nu, ik moet mij al zeer vergissen, als de chef niet in de richting van het jachthuis gegaan is. En dat juist maakt mij ongerust. Men kan niet weten. Er schuilt daar een geheim, misschien heeft hij het willen oplossen.” „Ja, en al ia Flinte hier of daar op gehouden, dan is het nog goed, dat in de nabijheid van het jachthuis goed rondgekeken wordt. Laten wij daarheen eenige manschappen sturen.” „Als gij het goed vindt, ga ik met hen mee.” „Ik vind het Uitstekend”. De noodige orders werden nu gegeven en de luitenant was spoedig weer alleen. Hij voelde zich hoe langer hoe meer on gerust. Zou zijn vriend ets overkomen zijn? Maar wat kon men hem gedaan hebben? Als hij wegbleef, dan zou men moeten gelooven, dat hij in een hinder laag was gelokt en wellicht vermoord. Kom, hij wilde zich zelf niet verontrus ten; Flinte kon ieder oogenblik terug- keeren. Maar Flinte kwam n:et, de nacht ver streek en hij keerde niet terug. Er was geen twijfel aan, hem moest een onge luk overkomen zijn. Maar wat nu te doen. men Gabel ontmoette met eenige grens beambten. „Welnu,” vroeg de luitenant hem. „Niets gezien; er is daar den heelen nacht niets gebeurd..” ,3faar Flinte is nog altijd niet terug.” „Maar nu, dan is hem een ongeluk toch moesten overkomen. na Ló'. ,Jk vrees het ook” „En wat wilt gij doen?” «>u owi*™ „Wij gaan naar het jachthuis en zullen gegrendeld geweest.^ het van onder tot boven doorzoeken, des- 'r -*-i K 4“* noods half afbreker», wij moeten welk geheim daar verborgen is.” „Ik ga i .1., ter. „Ik heb al manschappen gestuurd om zijn huis te onderzoeken en hem op te lichten. Als het verdwijnen van Flinte in verband staat met het oude jachthuis, dan weet die schurk er meer van.” „Inderdaad, laten wij dan gaan. Wij zullen onzen chef redden of hem wre ken.” De grimmige gezichten van de an deren I 1* aA V. t II J O, Krohn zou hemel en aarde bewe gen om zoo mogelijk zijn vriend te red den. in ieder geval hem te wreken, in dien hem iets overkomen was. Hij rtacht I na. Wien kon men verdenken, waar kon Flinte gebleven zijn. Gabel had gelijk, hij zou naar het jachthuis gegaan zijn. Maar mooht men n verhand daarmee don zwarten Peter niet verdenken. Ja zeker, deze was daar aangetroffen in verdachte nabijheid en hij juist was een kerel, dien men tot alles in staat mocht achten. Toen het reeds weder licht werd, nam Krohn snel en beslist zijn maatregelen Hii haalde eenige grensbeambten en gen darmen bijeen, die dien nacht geen dienst gedaan hadden en vroeg; „Kent een van jullie een smokkelaar zwarte Peter genaamd.” Eenigen kenden hem van aanzien, len hadden van hem hooren spreken.” „Kent iemand de hut, „waar hij woont” Een paar ambtenaren kenden die. „Goed,” zei de luitenant, „dan gaat oen van u met twee van mijn gendarmen daarheen en gij ziet of de kerel thuis is. Zoo niet, dan onderzoekt gij zijn hut en alles wat er in of om is. Zoo ja, dan pakt gij den kerel op en doet eveneens. Gij brengt dan hem hierheen*’. De ambtenaar, dien hij aanwees, maak- geen gezin of men treft er ziekte aan. Giessendam, 7 Maart. Sohjppar G. Leenman alhier, heeft eenige spannende oogenblikken doorstaan. Zijn motorschip „Nooit gedacht”, geladen met stalmest, kwam door het noodweer op het Haring- delharnis, In een ix>ot konden ze nog vliet te zinken, in de nabijheid van Mul ti un leven redden. Hert sqhip is, naar we vernemen, nog niet gelicht. De meisjesvereeniging „In liefde bloeiende”, vierde dezer dagen haar jaar feest. De zaal was geheel met bloemen en en groen versierd, terwijl een verlichting met gekleurde electrisoho lampjes de stemming verhoogde. Zang, voordrachten en poëzie wisselden elkander af. Ook de dienende Martha’s waren niet karig. Bij de plaats gehad hebbende can- daatstelilng voor de Anti-Rev Partij voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing zijn de arbeiders, die niet langer geregeerd willen worden door werkgever», wegge- loopen en zullen zelf met een candidaten- lijst verschijnen. Giessen-Nlsuwkerk, 7 Maart. De prijs der kaas is alhiér en in de omgeving le soort van f 52 tot f <56 en 2e soort van f 50 'tot f 52 per 50 KD. Handel vlug. Voor varkens besteedt men le kwaliteit van 30 tot 35 cent en 2e kw. 28 tot 30 cent per half kilogram. Handel tets vlugger. Hert voorschot der rijksvergoeding over 1927 ingevolge de Lager Onderwijs wet 1920 is voor deze gemeente jrastgesteld op f 4750. Gorinchem, 7 Maart. Zaterdagmorgen heeft op de paardenmarkt alhier een 36- jarige paardendrijver uit Utrecht een zoo- danigen slag van een paard tegen de hartstreek gekregen, dat hij terstond dood neerviel. Het lijk is naar het ziekenhuis gebraoht. Moercapelle, 7 Maart De Anti Rev. Kiesver. heeft in haar gehouden ver gadering de volgende Veren candidaat gesteld vooi ue as «Glmeenteraadsver- kiezing: No. 1 P. Zegwaard (aftr.); no 2 M. G. v. d. Spek (aftr).; No. 3 G Oudiik (aftr.); No. 4 W. P. van der Tas. No. 5 Jo v. d. Spek Hzn., No. 6 A. den Hertog; No. 7 J. van Kralingen; No. 8 A. de Vrij Jr., No. 9 O. Bakker; No. 10 H. Lievaart. JI. Donderdagavond trad in de zaal van den heer Vos voor de Anti-Rev. Kies- vereeniging als spreker op Ds. Van Grie ken, Herv. predikant te Rotterdam Tot onderwerp had spr. „Theorie en Prac- tijk” der Anti Rev beginselen. Aan het debat namen deel de heeren A. H. van Reeuwijk en W. Snoek. Dis. Van Grieken diende beiden van antwoord, waa.rna. hij de vergadering met dankgebed sloot. Twee krasse oude luidjes zooals wij maat- zelden zien, wonen in ons dorpje. Zij zijn in de 80 jaar oud. Als ’t nu Dinsdag zal zijn, hebben deze echte lieden het lief en leed 55 jaren met el kander gedeeld. Wij spreken van lief en leed en vooral dit laatste welen zij maar al te goed, wax in het menschenleven beteekenL De vrouw, de .oude Griet, die van haar kindsheid tot nog voor een 20- tal jaren in het land gewerkt heeft, weet 400 000 K.W.U. bedragen. De spertijd Oc-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 1