Boerenknecht, Boerenarbeider Tweede Meisje, Kalfsvleesch Schoon maa k Kerknieuws. STADSNIEUWS. Telegrammen. Sportnieuws Gemengd Nieuws. Afloop Aanbestedingen. Predikbeurten. Loop der Bevolking. Burgerlijke Stand. Marktberichten Advertentiën. 25-.jarige Ecbtvereeniging eg 40-jarige j| Echtvereeniging j| Cornells voorsluys cz„ Jan. gevraagd Gevraagd vraagt Werkmeisje, Burgerdienstbode, Winler-Uitvoering S. Swaap Dagelijks versch Öebr. den Hartog werden de spelers lulde toegejuiobt. Door een der leden werd namens AD.V.E.N. D.O. als blijk van waardeering aan hun direcUw* bloemen overhandigd. Nadat het slotwoord door den voorzitter was uit gesproken, nam het„bal een aanvang. Dit bal kenmerkte idoh door een vroolijke, ongedwpn'gen gezelligheid. Was het dan ook wonder dat dit. feest eerst laat in den nacht eindigde. Op de veiling van 4 Maant waren aangevoerd 4801 kip- en 041 eendeieren. Men noteerde voor kipeieren van f 5,05 tot f 0,05 en voor eendeieren van f 4,85 tot f 5,50, beiden per 100 stuks. Langsrak, 7 Maart. De vorige week raakte de ijzeren band van het wiel van een mot steen beladen wagen los, met het gevolg, dat het rad brak en de lading over den grond *etortte. Donderdag mm. 2 uur bestaat er op 't gemeentehuis gelegenheid tot kostelooze inenting. De heer Joh. Eering, H. der 0. L. School, hoopt te Zwijndrecht te spreken over; „Op de bres voor het 0. L. Onder wijs". Nieuwpoort, 7 Maart. De heer A. den Ouden, commies le klasse, is met ingang van 1 Apr. overgeplaatst naar Rotterdam. Groot-Ammers, 7 Maart. Door B. en W. te dezer plaatse is een drietal opge maakt voor een te benoemen onderwijzer aan de 0. L. school alhier. Dit in overleg met den heer inspecteur van het L. 0. Hpt drietal bestaat uit de navolgende hearen; 1. B. Zwanenburg t© Gouda, II. G. Houtman te Gouda; 3. J. H. Fredrikze te Groot-Ammers. Door dèn burgemeester dezer ge meente is een openbare vergadering van den raad belegd op a.s. Donderdag, des namiddags 7 uur. In behandeling komt dan o.a. het in de vorige gemeenteraads vergadering besproken plan uitbr. kom. Vrijdagavond traden voor de leden en geintroduceerden vqn de alhier ge vestigde tooneelvereeniging „Onder Ons" in de zaal van den heer G. v^n As, op het bekende duo Joe en Nellie uit Utrecht. Onafgebroken trad dit duo op en meer- malea huilde het publiek^ van het lachen. Vooral de klucht „Het moderne echtpaar" oogstte veel bijval. De pianiste mej. Joh. Krijnen begeleide de verschillende num mers met pianomuziek en zorgde voor afwisseling in de pauze. Een gezellig bal besloot dezen recht ge- zelligen avond. Evenenals vorige jaren had ook nu het bestuur van boven- voor de regeling gezorgd. Door den heer J. Bunschoten alhier zijn Zaterdag j.l. reeds vroege aardappe- Zondagmiddag rood J. L. Weber met zijn motorrijwiel van de Kerkstoep. Hal verwege slipte hij en kwam te vallen, met het gevolg, dat hij onder den, motor kwam. Toegeschoten hulp hielpen hem overeind, waarna bleek dat hij, noch de motor letsel had bekomen. Meerkerk, 7 Maart. iWerdagavond j.l. gaf Moerkerk's fanfare „Euphonia" haar tweede winteruitvoering voor dona teurs en genoodigden in. de zaal van „Hof van Holland". Het programma bevatte een zevental uitgelezen nummers en een drietal voordrachten. Bij hot aanhooren der verschillende nummers kregen we den indruk van een corps, dat op een hoog peil staat, vooral wat betreft tech niek, muzikale opvatting en voordracht. Na elk nummer volgde een hartelijk ap plaus. Na het muzikale gedeelte volgden een tooneolstukje en een tweetal komische voordrachten, opgevoerd door eenige werkende leden. Ook dit gedeelte van 't programma oogstte veel bijval. De spelers werden telkens door de vele aanwezigen toegejuicht Euphonia mag met voldoe ning terugwon op deze in allo opzichten goedgeslaagde uitvoering. Stolwijk, 7 Maart. De verkiezing voor leden van den Gemeenteraad zal voor de ze gemeente plaats hebben op 10 Mei a.s. De landbouwer J. C. de Jong vond een zeug uit zijn hok gebroken, in 't berg- gat bij den hond liggen, met 13 fl ake jonge biggen bij zich. 's Avonds te voren om 10 uur had men nog niets aan het beest bespeurd. Gp Aienzolfden dag wer den van dezelfde zeug aan het spoor al hier een koppel varkens afgeleverd, waar aan de zwaartte 224 K.G. woog. Deze waren geboren 18 Maart 1926. Jaarsveld, 7 Maart. Voor de A.-R. Kiesvereeniging „Nederland en Oranje" trad Vrijdagavond 4 Maart in de \"ed. Herv. Kerk alhier op Da. J. H. van Schuppen, Ned. Herv. Pred. te'Oude- water, met het onderwerp „Gezag en Vrijheid". Door spreker werd eerst e«n schriftgedeelte gelezen, n.l. Psalm 99. Vervolgens werd gedongen Psalm 68 vers 1 en daarna, door Zijne Eerw. met gebed geopend. Aan het einde van de lezing werd •'deze vergadering door spreker met dankzegging gesloten. Het kantongerecht van Utrecht ver oordeelde C. V. alhier tot 25 gulden geldboete of 25 dagen hechtenis, wegen.s het op een stilliggend vaartuig geen licht voeren en wegens het loopen over ver boden grond, J. R. alhier, tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Mej. E. van der H. had het ongeluk van de trap te vallen en haar arm te bre ken. Door Dr. Olivier alhier werd do arm gezet en zal zij nu eenigo dagen ge dwongen rust moeten houden. De candidaatstelling voor den ge meenteraad ia voor deze gemeente be paald op Dinsdag 12 April Lex mond, 7 Maart. Het -tolhuis in 't naburige Helsdingen, dat ruim 40 jaren door den heer D van Eek werd bewoond en door diens overlijden dezen winter ledig kwam te staan, is dezer dagen be trokken door den heer G. Versluis, kan- tonnier op den Rijksstraatweg tussc>n Lexraomd en Vianen. V. komt dus thans midden in zijn werk te zitten. Rectificatie. In 't nummer van Za terdag kwamen in een paar berichtjes een paar storende fouten vooi. Wat betreft de kalveren van den heer P. de With leze men „f 120", inatée van l 140 en in 't volgende bericht over de eierenhandel leze men; ,/De opkoopers maakten de laatste week een zeer onfortuinlijke pe riode mede" inplaata van fortuinlijke Slager T. Molenaar ontving vorige week 2 vette varkens, die samen 900 pond wogen, reap. 420 en 480. Wel een zeld zaam gewicht. „In de maand Mei loggen alle vo gels een ei", zóó rijmden we als school jongens. 't Behoeft eohter geen Mei te zijn. Dit ondervond metselaar A, H. van Ravensteijn dezer dagen. Den laatsten dag van de maand Februari aan de kerk aan 't werk zijnde, liohtte hij oen pan op, waaronder hij 2 spreeuweneieren vond. Als een bewijs, dat ze niet van 't vorige jaar waren, bleek do spreeuw er juist te zijn afgegaan; ze waren nog warm. Wel zeldzaam zoo vroeg. VI 1st, 7 Maart. Omstreeks 4 uur kwam uit de richting Schoonhoven een auto, inzittende 2 personen, handelaren in radio-artikelen* wonende te "Den Haag. Ter hoogte bij A*. Stuurman reed de bestuurder door nog onbekende oórzaak de diepe Vlist in. Door het inslaan van de ruiten konden de inzittenden zich nog redden. Bij den heer Stuurman wer den beide heeren van droge kleeren voorzien. Zij vervolgden hun reis per autodienst. Aan de auto-ondernemers La beo en Kwaakernaak te Polsbroek werd opdracht gegeven den auto op het droge te brengen, wat ook vlug geechiedde. Deerlijk beschadigd werd hij op sleep touw naar de garage te Polsbroek ver voerd. De auto was verzekerd. Bergambacht, 7 Maart, In de plaata van den hear JT. M. de Jong is tot be stuurslid van de Woningbouwvereeniging Het Volksbelang alhier benoemd de heer P de Langen Ma De 76-jarige F. S. alhier, gleed van den kant af en geraakte tusschen een sohouw in de diepe' wetering te water Daar niemand in de nabijheid was, was de toestand van den ouden man zeer hachelijk. Gelukkig behield hij zijn tegen woordigheid van geest, zoodat hot hem na eenig worstelen mocht gelukken zich zelf te reddep. In de vorige wee£ werd alhier voor le soort kaas besteed van f 60—f 63 en voor 2e soort van f 40—f de 50 K.G. Voor vette varkens werd iesteed tot f 33 do 60 K.G. Door den aannemer van de nieuw le maken straat, la reeds een aanvang gemaakt met do werkzaamheden, zoodat we thans het einde van het vuile Broeds Wegje zien naderen. Dq bouwman C. Vooraluija alhier, die oen gedeelte van een kunstgebit ad ingeslikt enovergebracht was naar hel ziekenhuis te Utrooht, is aldaar na een paar dagen hevig lijden overleden. Nleuw-Lekkerland, 7 Maant. De 86- jarige S. d. L. aDder zakte, terwijl zij bozig 'was kousen te stoppon, plotseling ineen en bleef op do plaats dood. Een hartverlamming maakte een eind aan Vanwege de aldeoling N.-d, van de Znid-HoUandsche Vereéniging „Het Groe ne Kruis" werd alhier van 21 Ft&ruari tot i Maart een Moedercursus gegeven onder leiding van mej. Hattink uit Rotterdam, Den eersten avond waren 46 deelneemsters van 18 jaar en daarboven tegenwoordig en met bet oog op de ruimte in de zaal en voor het wolslagen van den cursus werd besloten geen daetaeom- stsrs meer aan te nemen. Met uitzondering van 3 deelneemsters, die wegens ziekte of bijzondere familie omstandigheden den cursus niet tot het einde hebben kunnen volgen, waren alle dames steeds trouw op hun post. Dank zij de bekwame leiding, het bevattelijk? onderwijs en de kiesche wijze, waarop het onderwijs in kraamvrouwen verzorging en zuigelingenverplegiDg door mejuffrouw Hattink gegeven werd, is deze moeder cursus weer een groot succes geworden voor onze afdeeling. Bij het einde van den cursus werd aan mejuffrouw flat- tink, hij monde van mej. Schlüter, na mens de cursisten onder gepaste woorden van oprecht® waardeering en hoogachting een prachtige gevulde fruitmand aange boden en oen bedrag aan geld in couvert. Mejuffrouw H. bracht haar bijzondoren dank voor de aangename verrassing en schonk het bedrag in geld, zijnde 25 gul den. aap de Groene Kruis-afdfeeling, Voor deze royale gift bracht de voorzitter der afdeeling, de heer G. C. Voorsluija, haar hartelijken dank. Verder werd een waar- deerend woord gesproken door de cursis te. mej. De JongVerhaar en tenslotte sloot de voorzitter den cursus onder het Uitspreken van zijn bijzondere erkentelijk heid voor de prettige, leerzame en uit muntende wijze, waarop mej. Hattink den Moedercursus gegeven heeft en riep haar namens de afdeeling een hartelijk tol weerziens toe, De penningmeester wist hierna nog gelegenheid te vinden om den financieelen en morasten steun van de aanwezigen voor de afdeeling in te roepen. Lskkerksrk, 7 Maart. De Rederijkers kamer „Jan Nieuwenhuijzen" alhier heeft in do groots bovenzaal van „Be Groote Boer" haar tweede uitvoering gegeven. Opgevoerd werd: „Suikerfreule", eea volg op „Tropenadel"; blijspel uit het Indische leven in 3 bedrijven door Henn van Wormeskerken. Do zaal was goed bezet en dat werd ook verwacht, want „Tropenadel" had zoo'n goedo pers ge had, dat reien „Suüerfreule" niet wil den missen. En zij hebben zich den gang naar „De Groote Boor" niet voor niets getroost. Niettegenstaande de zware rol len, vooral die van Van der Kooy en z'n vrouw, werd er meesterlijk gespeeld. De uitbeelding was uitstekend en het sa- menspol zeer goed, zoodat een keurig ge- dat dan roem van „de Kamer" woer heeft verhoogd Jammer, dat enkele bezoeksters niet wat minder luidruchtig laohten; zij hinderden daar door anderen en misten zelf veel van het keurige spel, TVs hopen, dat „Jan Nieu- wenhuijzen" een volgend seizoen ons weer op zoo iets schoons zal vergasten. Vrijdagavond had in de 3e Openb. Lagere School oen ouderavond plaats, welke door ruim 40 personen was be- aocht. Na opening door don voorzitter werden door een 4-tal meisjes eenigo aardige voordrachten gedaan, die zoor in den smaak vielen. Daarna werd het werk dar leerlingen bekeken en koffie aangeboden. Na de pauze werd door den heer M. J. Okker een lezing gehouden over „Tand bederf en tandverzorging bij de jeugd". Deze lezing werd met aandacht gevolgd en verduidelijkt door lichtbeelden, waar voor de heer Nijland zich met zijn praoh- tig toestel belangloos beschikbaar had gesteld. Na afloop der lezing werden nog verschillende beelden op het doek ge bracht, die de aanwezigen hartelijk deden lachen. De heer Jb. de Vries Az voorzitter dor Oudercommissie, was voorzeker de tolk van alle aanwezigen, toen hij allen, die tot het welslagen van den avond hadden meegewerkt, een woord van .dank bracht, waarna allen welvoldaan huiswaarts keerden. INGEZONDEN MEDEDEELING. geeft menige huisvrouw en dientbode ruwe en roode werkhanden. Deze worden wederom spoedig gaaf, zacht en blank door Purol. NED. HERV. KERK. Beroepen: te Opheusden Ds. J. H. Koster te Montfoort. CHR. GEREF. KERK. Beroepen te Gouda J. B. G. Kroes te Bussum. Bedankt: voor Rozenburg P. Zwier te Papendrecht. Giesssn-Nieuwkerk, 7 Maart. Door Kerk voogden en Notabelen der Ned. Herv. Gom. alhier is tot orgauist benoemd de heer J. den Toom alhier. Efn vijftal sollicitanten hadden zich ate zoodanig aangemeld. De heer J. Vuik heeft deze fpnetie 14 jaren vervuld. Nleuw-Lekkerland. 7 Maart. In de Ge reformeerde Kerk alhier is een buiten gewone collecte gehouden, welke f 697 heeft opgebracht. Schoonhoven, 7 Maart 1927 Gemeenteraadsverkiezingen. Door de Ghr. Hist. Kiesvereeniging is voor de as. Gemeenteraadsverkiezingen de na volgende candidatonlijet opgemaakt: 1 G. Jan Niekerk; 2. R. Brón; 3. Mr. F. L J. E. Rambonnet; 4. Hugo Scheer; 5. G. Bik; 0: P. van Heunlen; 7. G. van Wil- lenswaard; 8. P. Versluis. Inval door Rijksambtenaren. Op ver moeden er oen geheime branderij te zullen aantreffen, hebben do rijksambtenaren, geassisteerd door de rijkspolitie Zaterdag morgen om negen uur een inval gedaan bij den moLkhandelaar De P. ia de Kruis- poortstraat. Twee mannen vielen in in de melkzaak, twee in het woonhuis aan de Kruispoortstraat en twee-in de bier- bottelarij in de Uitdragerstraat Het bleek na onderzoek evenwel, dat niets van een geheime branderij te be speuren viel, zoodat politie en ambtenaren onvorrichter zake moesten aftrekken Naar wij vernamen, hadden de rijks ambtenaren reeds lang het vermoeden, dat in die buurt een geheime stokerij moet zijn gevestigd. Vandaar deze invaJ, die vruchteloos bleek te zijn. Rijksvergoeding. - De minister van onderwijs deelde aan het gemeentebestuur mede, dat de rijksvergoeding voor het on derwijs bij voorschot aftn de gemeeöte Schoonhoven over 1927 is bepaald op f 22.800. Ets aangeboden. Zaterdagmiddag zijn de leden der redactie van de „Gids voor Schoolreizen" door het gemeente bestuur ontvangen en hebben aange boden een fraaien ets van den scheeven toren van Schoonhoven, gevat in een sehoone lijst, achter glas. Zooals wij reeds berichtten, wordt* door den Gids voor Schoolreizen deze ets, die van zeer royaal formaat is en een schitterenden ndruk maakt, aangeboden aan de onder wijsinrichtingen in Nederland. Ook dit is dus reclame voor Schoon hoven. Sportterrein. Het bestuur van de Schoonhovensche Sportclub zond een adres aan den gemeenteraad, waarin het erop wijst, dat t sportterrein aan den Op- weg door den Ned. Voetbalb. is afgekeurd De Sportclub moet dus naar 'n ander ter rein omzien en kan dit binnen de gemeen te niet meer vinden. Waaneer men het sportterrein aan den Hem gaat bespelen zal Sportclub teniet gaan. Waar Schoonhoven ter Jaarbeurs ook re clame maakte met zijn sportterrein vraagt het bestuur van Sportclub er bij plannen tot volspuiting der Droge Gracht medé' te willen rekenen, dat ook terrein voor sportbeoefening beschikbaar komt, of an ders op andere wijze hierin tegemoet te komen. B. en W. zullen den Raad voorstellen dit adres te gelegener tijd te behandelen. (Elgan Radio dienst.) Zwara brand H Enschedé. ENSCHEDE, 7 Maart. Een groote Uitslaande brand heeft in den ofgeloopen nacht gewoed in de fabriek van Katoen- afval van de fa. H. Serphos, gelegen aan den Hengeloschen straatweg alhier. De fabbriek branddd tot den gTond toe af. Het kantoor en groote pakhuis konden door de brandweer, die het vuur met kracht aantaste, behouden worden. He denmiddag was men nog met het blus- schingswerk bezig. Door de politie werd een onderzoek ingesteld naar dp oorzaak van den brand. Alles was op beurspolis verzekerd. Fascistenbotsing In Frankrijk. PAiRIJS, 7 Maart. Toen heden jen groep fascisten naar een vergadering te Mimarge passeerde, ontstond een botsing met een aantal anti-fascisten, waarbij 20 personen verwond werden De politie slaagde door krachtig optreden er spoe dig in de orde te herstellen. Schoonhoven, 7 Maart. De gisteren al hier op .liet Sportterrein gespeeido wed strijd voor de 3de Klasse van den N V B. „Sportclub I"„GpudaJ" had tot uitslag, dat deze wedstrijd met 0i door „Gou da" werd gewonnen. Stolwijk, 7 Maart. Van do op Zondag 6 Maart te Stolwijk gehouden voetbal wedstrijd tusschen „Gouda II en „Stol wijk I" was de einduitslag een overwin ning voor „Gouda" met 5—1. Telegrafisch Weerbericht Verwachting tot Dinsdagavond: Matige tot krach tlgen, later tijdelijk afnemende Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind Betrokken met regen Later opklarend Weinig verandering in tem peratuur. Zware brand in een sanatorium. Ean paviljoen uitgebrand. Alle patiënten konden worden gered. Men meldt ons uit Roermond: Zondagmorgen heeft te Home een zwa re brand gewoed in een paviljoen van het R.K. Sanatorium „Het Groene Kruis" aldaar, waarin een veertigtal patiënten werden verpleegd. Het geheele paviljoen is in de asch gelegd. Het Sanatorium bestaat uit een vijftien tal houten gebouwen ,die midden in het bosch geplaatst zijn. Vier zijn ervan in gericht tol verpleging van tuberculose lijders. Gistermorgen ongeveer zes uur was in een dier paviljoens, dat een oppervlakte heeft van 880 vierk. Meter, de kachel aangemaakt. De zuster ,die dit werk had verricht ontdekte ma eenigen tijd een ster ke brandlucht. Zij stelde een onderzoek in en bemerkte, dat een zware schoor steenbrand woedde in het middengedeelte van het gebouw. Alle personeel werd te hulp geroepen. De directeur nam de leiding van het red dingswerk en de chef-machinist begon met zijn zoon direct tnet tonnen water het vuur te blusschen. Moeilijke redding. Het was een zware taak om de veertig damespatienten die allen nog te bed tegen, in.veiligheid te brengen. De pa- tienten werden in nachtgewaad onder hevig gegil naar buiten gebracht. Onmid dellijk was in een ander paviljoen ge legenheid gemaakt om de patiënten on der te brengen, zoodat ze geen gevaar behoefden te vreezen nog ernstiger ziek. te worden dan ze reeds waren. Onderwijl dit alles gebeurde kwamen achtereenvolgens aan de handbrandspuit van de gemeente Iiorne, de stoombrand- spuit der gemeente Venlo en de dito der gemeente Roermond. Men poogde water te bekomen uit een in i de nabijheid stroo- mende beek, maar kon daarin eerst niet slagen. Tenslotte konden de spuiten wa ter geven. De vlammen welke hoog oplaaiden, dreigdon de omringende denneboomen aan te tasten. Wanneer dit geschied ware, zou de ramp niet te overzien zijn geweest daar dan zeer waarschijnlijk het grootste gedeelte van het gehate sanatorium in de asch zou zijn gelegd. Gelukkig wisten de samenwerkende brandweren dit gevaar te bezweren. De schade bedraagt ongeveer dertigdui zend gulden, doch wordt door verzeke ring gedekt. Brutale roofoverval. Roover schiet op een politie- agent an ontsnapt. Zaterdagavond heeft in Den Haag' een brutale roofoverval plaatsgehad, wejke tot een waur revolverdrama werd. In de Theresiastraal 65 is een filiaal gevestigd van de modezaak Iserief en Co. Daar kwam tegen halfacht een als heer gekleed persoon, die aan de winkeljuf frouw vroeg om rolletjes zijde. Bij de be taling bood hij een bankbiljet aan. De winkeljuffrouw wilde uit de lade wissel geld zoeken en boog zich daartoe voor over. Op dat moment gaf de dader de juf frouw een duw, waardoor" deze achter over viel. llij deed een greep in de lade, haalde er zijn eigen binkbiljet uit en een bedrag van negentig gulden. Daarmee snelde hij de straat op. Bui ten gekomen struikelde hy en verloor een briefje van tien guldeft. Hij vond het jammer om dat te laten liggen, griste het van de straal en rende toen weer door. Hij liep op een motor toe, welke daar stond te tuffen, maar werd door burgers die het hulpgeroep van de winkeljuffrouw gehoord hadden, vastgegrepen. De roover rukte zich los en snelde de Thersiastraat uit in de richting van de Van den Bosch straat. Hij werd gevolgd door zijn hand langer, die op denfrooden Indian motor gezeten was, dezen Wanzette en den roo ver achterna tuftfe.il De agent MoerêwKout, gezeten op zijn rijwiel, kwam den roover tegemoet en wierp zijn rijwiel na en greep den bru talen roover beet. Hij wilde hem over brengen, naar het politiebureau, maar ln de Franoois Valentijnstraat rukte de arrestant zich plotseling los en trok een revolver. Hij loste zonder meer •en aantal schoten op M hoofd van den agent, waarvan er een achter het oor van den agent terecht kwam. De kogel drong het hoofd binnen en de politieman stortte ter aarde. De roover greep de fiets van den agent en peddelde daarop weg zoo hard hij kon, weer gevolgd door zijn handlanger op den rooden motor. Later op den avond werd het rijwiel onbeheerd in een andere straat teruggevonden, waar uit geconcludeerd werd, dat de roover, na zich eerst uit de voeten te hebben ge maakt .later overgestapt is op de duozit ting van den motor en zoo wist te ont komen De politieagent was ondertussrhen uit zijn bezwijming bijgekomen. Hij werd naar het huis van Dr. Klein overgebracht die 'n noodverband aanlegde en Moeren hout daarna naar het ziekenhuis aan den Zuidwal deed vervoerden, waar de hoofd commissaris ,de heer Van t Sant, hein een bezoek bracht. De kogel zit nog in het hoofd van den getroffene, maar de toestand van den patient is niet ernstig, daar de wonde zich achter het linkeroor bevindt. Hef onderzoek naar den brutalen dader van dezen aan slag werd direct met kracht begonnen. Zaterdagavond zette de politie overal «er- sterkte posten uit. Alle motorrijders wer den aangehouden daar men wist. dat de dader de beschikking had gehad over een motor. Ook alle toegangswegen tot de ge meente werden direct bewaakt. Er viel echter geen spoor van den dader, noch van zijn handlanger te ontdekken. Het signalement van den dader en zijn aanhanger luidt als volgt De dader is een lange zwarte man. lengte 1.75 a 1 80 meter .met een lang breed langwerpig gezicht, spitse neus, zwart krullend haar, opvallend krullend bij de slapen, bleeke lippen, bleek onguur type, gekleed in donkergrijze jas van zeildoek of linnen, zwart donkergryze 'gletifhoed lage zwarte schoenen. Zijn handiager die een rooden Indian motor met duozitting bij zich had, was gekleed in een motorjas. Ieder, die inlichtingen kan terstrek- ken, wordt verzocht zich te vervoegen bij den commissaris van politie der af deeling D te Den Haag ,hoofdbureau van politie Alexanderveld. Valschhheld In gêschrlfta. Eenigen tijd geleden monsterde een Nedferland- sche zeeman op een Noorsch stoomschip dat te Rotterdam lag en naar Engeland was verkocht. Zooals gebruikelijk is, kreeg hij van den kapitein een noot, ter waarde van een halve maand gage, welke noot betaaibaar zou zijn, zoodra het schip in zee was. De zeeman verkocht de noot vóór zijn vertrek aan een caféhouder aan den Shie- damschen dijk. Tegen den tijd, dat het schip zou vertrekken, ging de zeeman aan boord, maar hij vond het logies zoo smerig, dat hij niet wenschte te blijven. t Hij verliet het schip en maakte de reis niet mee. De caféhouder, die de noot wilde verzilveren, toen het schip in zee was, kwam tot de ontdekking, dat zij niet werd uitbetaald, omdat de man, op wiens imam de noot was gesteld, go- deserteA-d was. Eenige dagen later kwamen eenige zee lieden in liet café met het verzoek, een noot te verzilveren. De caféhouder wei gerde dit, omdat hij erjal meermalen was ingeloopen en liet als bewrijs daarvan de bewuste noot zien. Of een van de zee lieden daarop deze waardeiooze noot heeft weggenomen, of dat de caféhouder hetn deze heeft gegeven, is niet opgehel derd, maar in elk geval is de noot van eigenaar veranderd. Weer eenige dagen later werd bij een logementhoudster op Katendrecht een noot ter verzilvering aangeboden, welke op naam stond van den zelfden Neder- landschen zeeman, maar met een ander schip en een anderen datum van vertrek. Bij onderzoek bleek der logementhoud ster, dat dit genoemde schip inderdaad binnen enkele dagen van hier zou ver trekken en daarom had zij geen bezwaar geld op de noot le geven, te meer niet, omdat zjj van den aanbieder, zekeren D. S. C., al meer een noot had gekocht en alles toen ia orde was gebleken. Toen zij evenwei de noot wilde ver zilveren, bleek dat de noot ongeldig was Een Nederlander van dien naam had niet op dat schip gemonsterd. De politie werd in de zaak gemoeid en bij een scheikun dig onderzoek van de noot, bleek, dat het dezelfde was. die in het bezit ge weest van deu caféhouder van den Schio- damschendijk. De nieuwe eigenaar had volgens de N.R Ct. met een chemische vloeistof en kele woorden laten verdwijnen en daar andere voor in de plaats geschreven. Langs scheikundigen weg is het evenwel gelukt, de oude woorden weer te voor schijn te brengen en zoo is het bedrog uitgekomen. Dc laatste aanbieder van de noot werd aangehouden. Bij huiszoeking werdeu in zijn woning enkele fleschjes aangetrof fen, welke een vocht inhielden, dat, als het in goeden staat is geschikt is, ge- fschreven worden te doen verdwijnen. Het Wicht was, toen de politie het vond, enwel al ondeugdelijk geworden. De ischjes zijn in beslag genomen en C. ter beschikking van den officier van justitie gesteld en in het huis van bewa ring opgesloten. Een hevige cycloon. Stad tot op den grond verwoest. Zes schepen vergaan. Vele dooden. Men meldt .ons uit Parijs: Op het aan Frankrijk toebehoorende eiland Madagascar in den Indischen Oceaan gelegen, heeft een vreeslijke cy cloon gewoed .waardoor enorme schade is aangericht en veel dooden zijn ge maakt. De stad Tamatave is totaal verwoest Goen hul, »t«et meer overeind. Alleen ln deze stad zün reedl 450 menzchen- levens te betreuren, terwijl er de schede op 100 mtlUoen franc» Wordt geraamd. In den ontzaglijken storm zijn zes schepen vergaan, namelijk de Fransche stoomschepen „Catinat", Sainte Anna", ,\iUe de Mareilles" en „Beriziky'', het Noorsche stoomschip „Amanpa' en de Engelsche schoener „Elizabeth Waarschijnlijk zijn bij deze scheeps- rempen zoo goed als alle opvarenden om hel leven gekomen. Zeshonderd dooden. Nader meld men ons uil Parijs: Om trent de ramp op Madagascar kan nog worden gemeld, dat het aantal dooden op niet minder dan zeshonderd wordt ^Ernstige vechtpartij. - Zaterdagavond tegen middernacht vond te Den Haag in het café „Kasteel de Binckhorst in de Binckhorstlaan een hevige ve htpart'y plaals. De vechtersbazen trokken messen en op een gegeven oogeublik waren ver schillende personen min of meej- ernstig gewond en moesten naar het ziekenhuis aan den Zuidwal worden vervoerd. Het zwaarst getroffen was dej 46 jarige D. li die ernstige verwondingen in borst en zijde had bekomeó. Zijn toestandl is hoewel levensgevaarlijk niet zorgelijk. Twee broers werdeu in dc zijde en in dei rechle-bo ena m gesti ken. De vechtpartij vond plaats onder grond werkers. Als waarschijnlijke daders zijn gearresteerd H. v d. G. grondwerker en M. v d. G. los werkman. Nadat de laatstgenoemde echter door de politie- een verhoor was afgenomen, is hij weer in vrijheid gesteld. De andere bleef even wel opgesloten. Griezelige zelfverminking. In de, strafgevangenis te Leuven heeft zekere v Pierre Musin uit de Waalsche gemeente MarcineUe. die in 1925 tot 15 jaar dwang arbeid is veroordeeld, zich in een vlaag van zwaarmoedigheid met een lange naald beide oogen uitgestoken. De man, die 43 jaar oud is ,zal zij heele leven blind blijven. Auto-ongeluk. Dea nachta ia een Fordauto met vijf personen op het krnis- punt Vhn Mathenesserlaan en s Graven- dijkwal te Rotterdam door het slippen het plantsoentje aldaar ingereden. Een lantaarnpaal ging ondersteboven, het hekwerk van het plantsoentje is danig verwoest en de auto zelf is deerlijk be schadigd. Persoonlijke ongelukken zijn-er niet bij gebeurd. Prettige verloofde. Mejuffrouw P. T. te Rotterdam "heeft aangifte gedaan dat haar verloofde haar gouden arm band heeft verduisterd. Gevecht ln een Chineesche gevangenis. Vier van de zes zeeroovers, die terechtr gesteld zouden worden wegens hun aan val op het stoomschip Sunning in No vember, hebben getracht uit de gevange nis te Hongkong te ontsnappen. Zij hadden om drinken gevraagd en toen twee bewakers het brachten, over vielen zij hen en ontnamen hen hun re volvers, waarmee zij zich tegen de an dere bewakers, die toe kwamen loopen, verzetten. Er werden verscheidene scho ten gelost, waardoor twee Engelsche en een Indische bewaker gewond werden. Then zij zagen «dat hun poging mislukt was .keerden de gevangenen eigener be-' weging naar hun cel terug. In beslag genoman. De belasting ambtenaren te Roosendaal hebben een partij van 150 vaten vet in beslag ge nomen. die aanvankelijk waren gewaar merkt als „niet besterad voor mensche- lijk voedsel", welk merk later was veran derd. De partij is ter beschikking gesteld van den commissaris van politie te Roosendaal. - Gasvarstikklng. Door het breken van een pijp in de straatleiding is vannacht gaa gedrongen in eenige woningen aan de Mühlwogengasse te Ratibor in Stlezië. Door de gaslucht opmerkzaam gemaakt, ia de politie de woningen binnengedron gen; van de bewoners waren er reeds vier overleden en vijf zijn in zeer ern- atigen toestand naar het ziekenhuis ge bracht. Door den schrik oedond Dp wp- "veer 35-jarige landarbeider S. te Rijn*- burg ia bij het lossen van een semj. van de plank gegleden en in het water ge vallen Hij was onmiddellijk dood. waar schijnlijk tengevolge van hartverlamming door den schrik. S was gehuwd en vader van vier kindoren. Ean vergadering bedwelmd. Op een ver«'adering van een slagers vereen» ging te Keighley (Engeland) zijn 20 menschen bedwelmd geraakt. De meesten kwamen, nadat men ze in de buitenlucht gebracht hatd, weer bij, maar vier bleken er vrij ernstig aan toe te zijn. Men vermoédt, dat er door kortsluiting in een electrische kabel voor het vergaderlokaal gaaaen van de verbrande isoleering in het lokaal zijn gedrongen, die de bedwelming ver oorzaakt hebben. Etn slimme beklaagde. „Hebt u nog Iets te zeggen", vroeg de politierechter te Highgate (Engeland) aan een mAn, die wegens dronkenschap terecht stond. „Alleen dat het mij spijt", antwoordde <4e beklaagde. „Dat dacht ik al", zei de politierechter. „Waar het u spijt, zal ik de boete tot de helft verminderen; 10 shilling." De beklaagde: „Het spijt mij v e r- achrikkelij k". De rechter glimlachte, maar verlaagde de boete niet meer. Verdorven jeugd. Een 10-Jar'g kr.aapje te Barneveld had zijn twCe jaar jonger zusje afgericht om bij winkeliers diefstal te plegen. Met dit doel stuurde de jongen, die zelf buiten bleef, zijn zusje naar binnen onr een ledig kistje of iets dergelijks, dat geen waarde had, te vra gen, welk voorwerp gewoonlijk uit het magazijn of de bergplaats moest worden gehaald. Verwijderde de met de winkelbedienihg belaste persoon zich een oogenblik om het gevraagde te halen, dan sloeg de kleine haar slag, door vliegensvlug een doosje of pakje met versnaperingen weg te nemen. De winkelier de R. aldaar, die reeds eerder na het bezoek van het meisje, wat had gemist, wantrouwde haar echter, bleef achter den winkel op den uitkijk staan en snapte zoo de kleine dievegge. Na den buitengeblcven jongen ook bin nengeroepen te hebben, liet de winke lier de kinderen hun zakken uitpakken, waaruit van diefstal afkomstige artikelen te voorschijn kwamen. De kjeinen hebben bekend, ook andere wiuleliers hun „klan- dizaee" te gunnen. Typhus aan boord van een stoomschip. Gedurende de reis van het s.s „Texel van de Stoomvaart Mij. „Triton" te Rot terdam, hebben zich ernstige gevallen van typhus voorgedaan. Het schip maak te een reis van Oost-Afrika naar Austra lië. In Singapore was versch drinkwater ingenomen. Verschillende leden van de bemanning waren aan wal gegaan en na dat men de haven van Singepore had ver laten, deden zich bij die leden van de bemanning, die aan wal waren geweest, typhusverschijnselen voor. Te Fremantle moesten vijf typhuspa- tiênlen in het hospitaal worden opgeno men. Twee daarvan, de tweede machinist de Visser en de twredo stuurman Rustige, zijn daar aan de gevolgen ^verleden. Het schip werd in de haven van Fremantle geheel ontsmet, terwijl al het te Singe pore ingenomen drinkwater overboord ge pompt werd. Daarna heeft de „Texel" de reis naar Port Perie voortgezet, doch in deze haven moesten opnieuw vijf typhuspatiënten naar het ziekenhuis overgebracht worden. Deze vijf en ook de drie te Fremantle achtergebleven zeelieden zjjn thans ge heel hersteld. Zij hebben zich aan boord begeven van het s.s „Aagtekerk", dat 5 Maart van Sidney vertrekt. Naar de directie van de Stoomvaart Mij. „Triton" mededeelde, moet het uit gesloten worden geacht, dat het drink water^ dat t« Singapore werd ingenomen besmet wa». De directie is van meening dat de besmetting door de bemanning, die te Singapore aan land is geweest en die daar waarschijnlijk vruchten heeft gegeten, aan boord is gebracht De séheepvaart-inspectie zal een onderzoek insteLen. Oplichter. Iemand, die zich A. t. B. noemt, verstuurt aangeteekende brieven aan zich zelf en vult als adres in de wo ning, waar hij vroeger op kamers heeft gewoond. Zoodra daar de kennisgeving van een aangeteekenden brief is bezorgd gaat hij deze halen en dan vult hij den daarop voorkomende zin: De verzending is belast met een verrekenbedrag van f... dat bij uitreiking van de zending moet worden voldaan ter overmaking aan den afzender, in met het bedrag van f 125. Een van deze aldus ingevulde biljetten heeft hy aan een caféhouder van den Schiedamschen dijk te Rotterdam Laten zien. Hij zeide, dat de waarde van het aangeteekende stuk f 125 bedroeg, het geen volgens "hem uit den ingevulden zin op de kennisgeving duidelijk bleek. De caféhouder maakte uit 'dezen zin in derdaad op ,dat de zending f 125 waard was en gaf A. v. d. B. op diens verzoek gaarne f 10 te "leen, waarbij hij de ken nisgeving als onderpand kreeg. Nadien heeft hij van v. d B. niets meer ge hoord. De aangeteekende brief was waar deloos. Brandsnd schip op z»«. Een eigen aardige sensatie maakten de passagiers van de „Garonia" van de Cumard-lijn mee, die dezer dagen te Liverpool aan kwamen. Op zeventig mijl afstand van Boston werd de aandacht getrokken door een vuurgloed op zee en direct zette het schip koers naar dit vreemde verschijn sel. Naderbij gekomen zag men een drie master, die geheel in brand stond en waarop herhaaldelijk ontploffingen plaats hadden. Na elke ontploffing/ laaiden de vlammen dan weer feller op. Ondertusachen was ook de „Buiten dijk" van de Holland-Amerika-lijn, die op weg was naar Boston, naderbij go- komen. Beide schepen probeerden vast te stellen, of zich ook nog personen aan boord of n de nabijheid bevonden, doch nergens was, een teeken van leven te be speuren. •De „Garonia" stelde rich draadloos in verbinding met de Amerikaansche kust wacht, die echter geenerlei bericht had ontvangen, noch over een brandend schin. hoch over het aan wal zetten van schip breukelingen. Toen de „Caronia" haar tocht voortzette, brandde het schip nog 'ustig voort. Ongeval. Op den Haa lemmerweg, even voorbij Sloterdijk, is een ongeval gebeurd. Men is daar bezig, ten behpeve van den aanleg van het ringspoor, den Haarlemmerweg met de Baarjemmer- vaprt en den spoorweg te overbruggen Daarvoor staat op den Haarlemmerweg epn liooge stellage opgesteld. Werklieden waren bezig met het op- hijschen van een ijzeren balk voor de overbrugging. De balk schoot echter uit en kwam, nadat hij eerst de draden van het electrisch net der E.S.M. had afge knapt, op de baan van de Haarlemmer tram terecht. Een 30-jarige werkman uit Koegras, bij Den Helder, verloor zijn evenwicht en viel in de Haarlemmervaart Toen de man uit het water was eehaaJd, bleek dat hij ernstige verwondingen had gekregen. Hij is in zorgelijken toestand naar een der gasthuizen overgebracht. Het verkeer met de Haarlemsche tram ondervond tengevolge van het ongeval ongeveer anderhalf uur vertraging. Aanvaring. Het uitgaande Noor- sche stoomschip „Aagot" is te Hoek van Holland, doordat het uit zijn roer liep, tegen den Vianda-steiger gevaren. De steiger werd zwaar beschadigd. De „Aagot" maakte water ln de voomiek en is ta Hoek van HaUand voor ankei1 ge gaan. Alvorens het schip de reis voort- eet zal een opname van schade plaats vinden. Esn typische bsloonlng. Een eigen aardig geval heeft zich voorgedaan in de hoofdstad ,dat bewijst, dat het fortuin iemand toelacht en soms in een klein hoekje verscholen ligt. Per advertentie was in de bladen bekend gemaakt, dat een dame een paarlsnoer had verloren, dat een waarde had van veertigduizend gulden. De vinder was een woonwagenbe woner, iemand die lezen Poch schrijven kon. De man liet zich een en ander uit de krant voorlezen en hoorde toen juist deze advertentie. Hij ging naar het kantoor der assuran- tiemaatschappij, welke de advertentie had laten plaatsen, maar daar de bureaux gesloten waren, moest hij wachten tot den volgenden dag. Dien nacht bleef jiet kostbare snoer dus nog in den woon wagen. Den volgenden morgen ging onze woonwagenbewoner direct weer naar het in de advertentie opgegeven adres en werd in kennis gesteld met den naam en de woonplaats der eigenares. Daar kreeg hij als belooning f 100. - De verzekeringsmaatschappij, bij welke het kostbare snoer verzekerd was, wilde haar ingenomenheid toonen met de eer lijkheid van den vinder, daar zij nu geen schade behoeil uit te keeren. Zij vroeg den woonwagenbewoner wat hij als be looning wiide hebben. Deze koos een paard, een nieuwen woonwagen en eon scharensliep. Al deze drie zaken -zullen hem nu door de maatschappij worden geschonken. En zoo reist binnenkort deze eerlijke woonwagenbewoner de wereld door met zijn woning op wielen, welke hem zoo ongedacht door 's levensloop is toegekomen. Moordrecht, 7 Maart. Aao do Firma Van der Kuij en Kasbexgen alhier is als Jaagato inschrijfsteT voor I 4140 op gedragen het bouwen van een woonhuis voor rekening van den beert G. G. van Bemmal te StalWbjjk. GEREF. KERKEN. MEERKERK. Woensdag 9 Maart. Biddag voor het Gewas. LEKKERKERK. Donderdag 10 Maart, 's avonds 7 uur, Biduur voor het Gewas door Ds. P. Roos. CHR. GEREF. KERK. MEERKERK. Donderdag 10 Maart, Biddag voor het Gewas. WOORDELOOS. Woensdag 9 Maart, v.m. 9.30 uur en 'a avonds 0.30 uur Da. J. P. Meijering, van Nieuwpoort. Biddag voor 't Gewas. NIEUWERKERK a.d. IJSSEL. Febr. Ingekomen; van Vinkerveen J. van der Wilt D 85; van Gouderak tM. van Kleij en gezin G 13; van Ouderkerk a.d. IJssel Jacoba J. Joageneel A i; van Capelle ad IJssel Maxtijntje Krijgsman A 57; van Reeuwijk L. Verbree B 42', van Benschop A. Muit A 76. Vertrokken: naar Ouderkerk a.d. Ussol L. ram Herk en gezin C 125; naar Ik*'- derak A. C. Verburg B 21; naar Noord wijk H. de «Goeij B 214; naar Hillegers- berg Engelima Verhoef E 21; naar Ca pelle a.d. IJssel G. Rosbergen en echt- genoote B 24; naar Moordrecht P. H. den Hertog D 64 en naar1. Gouda Wille- mina Stolk G 124. AMMERSTOL. Febr. Geboren: Sirüon, z. van G. den Hoed en A. J. Both Johannes, z. van E. den Ouden en F. Edeling Gerrit Jacob, z. van G. Looren de Jong en P. G. de Jong Gerrit Jacob, z. van P. Looren de Jong en A. de Jong Teunis, z van G. Verkerk en M. Achterberg Adriaan z. van J. L. Boogert en N. v. d. Wouden. Getrouwd: M van Woerden, oud 35 j. en M. v. d. Hek, oud 40 j. W. P. van Zoest, oud 20 j. en M. Verkerk, oud 24 j. BERGAMBACHT. Febr. Geboren. Peter. z. van P. Vermeulen en L. Knoop Adriaantje Willy, d. van J. Speksnijder en B. Verhoef Overleden: J. Prins, oud 50 j. STOLWIJK. Febr. Geboren; Jan Adrianus, z. van J. A de Vries en G. Verburg Elizabeth, d. van W. Kok en J. E. Baas Marijtje, d. van R van Eijk en P. G. A. v. d. Graaf Pleuntje, d. van A. de Mik- en G. van Wijngaarden Frank, z. san L. Hon- kcop Johan Cornelis, z. vah 0. E. Kool en M. S. de Jong Hermanus, z. van W. Both en J.N C. Kool. Getrouwd: L. Verkaik, oud 24 j. en J. D. Bettink, oud 20 j. A. de Man, oud 25 j. en C. van Dam, oud 22 j. Overleden: P. Bezemer, oud 41 j., echt genoot van B. A. Zanen A. van Triet, oud 72 j., weduwe van M. Both. GOUDA. Febr. Geboren: Teuntje, d. van P. feaas en M. van Rijswijk Gerardus Cornelis Maria, z. van J. H. A. Lippmann en J. C. Roovers Willem, z. van J. Ver mijt en A* Wijkhuizen. Overleden: A. Th. Krimpenfort, oud 4 w G. G. Verdouw, oud 1*1 J. LEKKERKERK. JMaart. Geboren; Jan, t. van P. J. van dor Baa en G. M. van der Hoog Arie Ge rardus, z. van W. de Jager en A. W. Pruijt. AMSTERDAM, 7 Maart. (Draadloos) Aardappelmarbt. Zeeuwsche eigenhei mers f 4,80—5, Zeeuwsche Br^vo's f 5 f 5,25. Overige prijzen onveranaerd. Aan voer een lading, zijnde 900' H.L. AMSTERDAM, 7 Maant. (Draadloos) Veemarkt. Aangevoerd; 553 vette koeien, prijzen le kw. t 0,90—1,02, 2e kw. f 0,80 —0,90, 8e kw. f 0,08—0,80 pea* kilogram, alachtgewicht, mindere soorten f 0,60 f 0,68; 190 melk- en kalf koenen i f 200 f 375 per stuk; 102 vette valkeren le kw. f 0^3—0,96, 2e kw. f 0,70-0,82, 3« kw. f 0,000,70 per kilogram levend ge wicht; 222 nuchtere kalveren f 712 per stuk, 450 varkens, Uollandsohe le kw. f 0,77—0,78, 2e kw. f 0,76—0,77 per kilogram levend gewicht; Overzeeuwsche en Geldersche le kw., f 0,770,78 2e kw. f 0,700,77, per kilogram levend ge wicht; vette varkens I 0,680,74; 58 paar den f lüüi2öü per stuk. ROTTERDAM, 7 Maart. (Draadloos) Veemarkt van heden. Aangevoerd waren beden 426 vette run- deren, 229 vette kalveren, 140 schapen of lammeren, 1386 varkens. Vette koeien le kw. f 0,45—0,48, 2e kw. f 0,38—0,41, 3e kw. f 0,28—031; ossen 0,44—0,46, 2e kw f 0,40-0.41, 3e kw. f 0,35; kalve ren le kw. f 0,72)417%, 2e kw. f 0,624 I 0,65, 3e kw. f 0,50-0,524; schapen f 20—32, lammeren f 20—30; var kens le kw. f 0,32, 2e kw. f 0,31, 3e kw f 0,30. Koeien en ossea redelijke handeL Prijzen vrijwel vast. Stieren weinig han del, geen noteering. Vette kalveren slecb te handel, onveranderde prijzen. Schapen en lammeren stille handel, onveranderde prijzen. Varkens stugge handel. ROTTERDAM, 7 Maart. (Draadloos) Ad 'dappelemnarkt. Brialsche eageu' ai mers f 5,105,40, Zeeuwsche blauwe f 5,205,50, Zeeuwsche eigenheimors f 4,90—5,20, Zeeuwsche bonte f 5,25 5,50, Malta's 12—18,50, blauwe eigen heimers f 4,805, Bravo's f 56,50, po ters f 38,60, Red Star i 4,80—5,20. ÖUDE"WATER, 7 Maart. (Telefonisch) Kaasmarkt. Aangevoerd 8 partijen, te zamen 300 stuks, wegende 18 K.G. Met Rijksmerk le soort f 4048, 2e soort f 42 f 45. Zonder rijksmerk f 45. Handel traag. GORINCHEM, 5 Maart. Ter heden al hier gehouden Paimpaardenmarlt waren aangevoerd 300 paarden, h tten en veu lens (vorig jaar 369 stuks. Er werd bé steed voor: luxe paarden f 400550, werkpaarden 11 200350, 2 4 - jarige paarden f 200-^-825, 14-jarige paarden f 100—200, atlachtpaarden f 50170, veu lens f 80—140, hitten f 100—200. Fransche paardenhandelaren waren aan wezig. De handel was vrij levendig. UTRECHT, 5 Maart. Aan de markt al hier waren heden aangevoerd 750 stuks vee. Handel matig. Prijzen waren als volgt: stieren f 180—260, kalfvaarzen f 160—260, pinkvaarzen f 60—130, melk koeien f 200—240, kalfkoeden f 200- 360, vaarskoeien f^llO230, nuchtere kalveren f 50—90, magere kalveren f 20 f 51, biggen 1 8—20, magere schapen f 15,23. LELDEN, 5 Maart. Botermarkt. Prima fahrieksboter (controle) f 2,10, prima boerénboter f 2,102,20, goede boegen- boter f 1,90—2.05 per 1/4 vat van 40 KX5. Aanvoer klein. Handel matig. UTRECHT, 5 Maart. Boter f 1—f 1,20, f 4,500,50, kaas f 0,00—0,80. |TO®S0!§SSESS!9SSS3| s Den 21 sten Maart a.s. hopen mijn geliefde Ouders «1 G van Dam pj en E van Dam-Beukeri, hun raj ie herdenken. Hunne dankbare Dochter, NEE en Verloopdh. Stolwijk, 7 Maart 1027. pj Zpo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde C3 Ouders, Behuwd- en Qroot- B) ouders Cornela* den Haan {ni Martha van der Vlist, 1S1 den 11 den Maart a.s. hun {gj Kr* te herdenken. BI Hunne dankbare Kineeren, BJ Behuwd- in Kleinkinderen. rri Ouderkerk a.d IJssel, rsi fgj Maart 1927. Cgj fciVMj [ciVfal fesfcj fó\M tfiCSSaJ Heden behaagde het den Heere, na een kort doch smartelijk lijden van onze zijde weg te nemen, onzen innig geliefden ïchtgenoot, Vader, Broeder, Zwager, Oom en Schoonzoon in den ouderdom van 35 jaar en 9 maanden. Uit aller naam, Wed. B.J. A. VOORSLUYS- van Steenis en Kind. Bergambacht, 4 Maart 1927. Hiermede betuig ik mijn welge- meenden dat k voor de vele blijken van belangstelling en deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijn geliefden Zoon Uil aller naam, Wed. H. MOLENAAR— geb. v. d. Vlist. Lopik, 7 Maart 1927. NED. HERV. KERK - BERGAMBACHT Woensdag 9 Maart, 's avonds 7 uur, Ds. P 1 E R S O N van Groningen Onderwerp: „Verleden, Heden en Toekomst van de Chr. School". Zoo spoedig mogelijk een aankomend plm. 16 jaar, liefst kunnendt melken, P.O. Bij D..A. VAN VUUREN, Brandwijk No. 6 Gevraagd half Maart: goed melken verelschte. Adres: S. SLAPPENDE L, Achterhoek, Berkeawoudc. Een Goed kunnende melken verelschte en met alle boerenwerk bekend. Huis en tuin beschikbaar, bij M. HAK, Berkonwoude. Mevrouw RAMBONNET, Haven 7, Sehoonhoven, vraagt tegen 1 April, een net goed kunnende verstellen. Zich aan te melden 's avonds tusschen 7 en 8 uur. Hotel STATION, Crabrethstraat 66, Oouda, boven de 18» jaar; salaris f 30,— pér maand; intern en kamer. 16 h 17 jaar, f 10,— per maand, intern. fiEVRAA0D: Wegens huwelijk zoo spoedig moge lijk een nette P.O., zelfstandig kunnende wer ken, niet beneden 18 Jaar. T. DE PATER Jzn., Rustoord, Polsbroek. door de Chr. Zangver. „EXCELSIOR" Directeur de Heer B. A. HOON, met welwillende medewerking van de Heeren KAASSCHIET&R, Fluit, Orgel en Viool, en Mej. N VOGEL, Sopraan, op Woen,dag 9 Maart 1427, 's avonds half acht, in* de Noodkerk der Ned Herv. Oem. te SCHOONHOVEN. Programma's, tevens bewijs van toegang, 35 cent erkrijgbaar bij de Leden, Sigarenmag. Wed. H. Boutar, C. J. H. Itjeshorst, Lopikerstraat, en 's avonds in het Veilingsgebouw. HET BESTUUR. Tandheelkun< ige Lopikerstr. 24 A Schoonhoven SPREEKUUR alle werkdagen 10—5 en 's avonds van half 7 tot 8 uur, behalve Donderdags. Npreeknur te Lekberkerk: iederen Donderdag van 12 tot 4 uur in het Café „DE QROOTE BOER". KunHttanden en Gebitten met twee jaar schriftelijke garantie. Beslist pijnlooze behandeling. Beparaltën In 9 aar gereed. Groote Afslag Groote Afslag Vanaf hedtn verkrijgbaar vanaf 10 ct. p. pond Langerak b.z. Lek. wmmm HCPHOIIILE mmmm 4 cylinders, tweezltter. In prima staat, nieuwe banden, Schitterend wagentje voor H. H. reizigersI Koopprijs f 750. TENDERS Co. Rotterdam. Mauritsweg 20. Telefoon 3006.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 2