20 siuhs Hoorree BüEUÏm WINKELPAND Milalre Goeden Senleniersuionlno. Openbare moping TOTALE UITVERKOOP W c,atT li SCHOONHOVMSCHE' COURANT. Houtveiling. DEELNAME GEZOCHT. mm TOR MUI ENOTRECHT Boerenwoning i. Een Huis, ii. Een Schuur ERFHUIS Dwarsliggers 24 Melkkoeien, AFSLAG. Woonhuis Filmvertooning SCHOONHOVEN Koehooi. HAVEN 35 TE SCHOONHOVEN Wed. C. VAN DER HEK. Weide-Eggen. Anto-Besteldienst Uit de hand te koop Uit de hand te koop: met 10 H A. Wei- en Hooiland, Belangrijke R. van Blokland te Ammerstol, Nieuw Hout én Afbraak, Notaris H. 0. Boks Molenaarsgraaf, In hel openbaar Ie vtrkoopen: 6811 HipmuoH. 0ereedsctiwen VAN STRAATEN'S 0CHTENDV0ER Openb tre Vrijwillige Verkooping. Notaris H Q. Boks Donfleraapen 10 en 17 maarl 1927, Molenaarsgraaf: Bouwland, in. Een akker Bouwland Notaris H. G. Boks te Oul-Alblas, Rl\\ T entoonstelllnci van 1 Officieele Opening Papendrecht. Notaris P. A. v. Buuren 2 Zeugen; Bouw- en Melkgereedschappen Vuilendam Notaris Eie. Treurniet Gouderak Notaris J. v. d Leedea tot een Openbare Voordracht Woensdagavond 9 Maart, Fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen de Meubelzaak van Wed. C. VAN DER HEK te Schoonhoven voort te zetten. Foioaraüe - Lijstentiandei te KOOF" OF -TE HUUR: DOET UW VOORDEEL ALLES MOET WEG! Firma C. J. M. VAN DEN BRAAK Te koop: jTWeet van laandag 7 laart 1927 Ko. 5245. TWEEDE BLAD De Omroep. Plaatselijk Nieuws. Buitenlandse!) Overzicht. Gemengd Nieuws. Dlnadag Donderdag Zatardag Van Amslde, Tfenhoven, Lange- rak, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Straefkark, Nlauw-Lekkerland, Rotterdam. Ingaande Dinsdag 8 Maart 1927. Vertrak van Ameide vm 7 uur Vertrak van Rotterd m n.m. 3 uur. BestelhuizenAmeide. T de tiroot Bakker; Tienhoven, Me) Houler' Late .Welgelegen"; Langerak, I Oosterhout. Café „tekzicht"; Nieuw- poort, J. Hakker, Barbier; Schoon hovensche Veer, A 7; Gr, ot Am- mers, A. du Hois, Barbier. A 164- Streefkerk, Jac. Meerkerk. Bonos' cafe; Nieuw-Lekkerland. A. den Ouden, R 154; Rotterdam, A van Veen, Sl. Janstraat 12, Telef. 10882 De Ondernemer, R DEN OUDEN. OVER TE NEMEN. 2 nieuwe, ie klas Luxe Burgers Rijwielen met rorpedö vrijwiel, terugtraprem, zwart celliloi i overtrokken Sturen, pracht zadel met hangveeren uit de alom bekende fabriek H BURGERS van OronlugepVelp. Spotprijs Heeren f 60—, Dames f 62.50 met nog volle g rantie, vrij zicht. Br No 675, Uitgevers dezer Courant friet Koestal en Hooiberging, Qras- en BouiuJand, groot 76 Aren, 48 Centiaren, zeer geschikt voor veehandelaar. Direct te aanvaarden. Te bevragen bij A. DC BRUIJN, Kadljk, Bergambacht. CHEVROLET 4 deur Sedan, In prima staat met nog 11 mnd. verzekering. Tec over name Aangeboden. Koopprijs f 1100. PENDERS Co. Rotterdam Mauritsweg 20. Telefoon 3006. Een STALLING voor 22 koeien en ge legenheid voor 40 varkens ie mesten. Te bevragen bij W. v. d. STorr.Cz. Alphen a/d Rijn, Rietveldsche pat No. 11, F WIJDSTRAAT 39, GOUDA N. NEDERLOr, Mond- en Tandarts SPREEKUUR DONDERDAGMORGEN KUNSTGEBITTEN met 5jaar garantie. Onbreekbare, mooie rose doorschijnende Vsrbsmelteplaat. Hulpgebit f 10 en binnen 14 dagen! Voor absoluut pijnlooze behandeling wordt ingestaan. Inlichtingen kosteloos. Reparaties aan ALLE GEBITTEN binnen 2 dagen. Maandag. Dinsdag. Wuensdag, Vrijdag MATHENESSERLAAN 491 ROTTERDAM TEL 30742 o— Deurwaarder te Schoonhoven is voornemensom op Vrijdag II Maart 1927, des voormiddags 10 uur, ten ver zoeke en op het terrein van den Heer J STUURMAN aldaar, om contant geld te verjtoopen: bestaande uit een partij Kozijnen met Ramen en Deuren, kort Jim* merhout, Kruigangen, Balken, Dam hout in verschillende lengten en dikten, Baddings en een groote partij Brandhout. 'a Morgens voor de verkooping te bezichtigen. te Molenaarsgraaf is voornemens om ep Donderdag 17 Maarl 1927, des, morgens 10 uur. nabij het door den heer B. VERLEK vroeger be woonde huis te geteekend no. |32, om contant geld, Diverse en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Eén uur vóór den aanvang te bezichtigen. Voodort samengesteld ultde beste bestanddeelen veel eieren. Voor weinig geld. A. VAN STRAATEN, Hoenderpark „Zeldenrust", Willige-Langerak Aan hetzelfde adres ongeveer Ijf duizend pojid best H00) ta koop te Molenaarsgraaf, is voornemens om op telkens des avonds 7 uur, in het Cafe van F. HAKKESTt EO te MOLENAARSGRAAF, bij Inzet en Afslag in het openbaar te verkoopen: Onder de Oemeente A. Voor den Heer B. VERLEK: Een ongeveer 8 jaar geleden hecht en sterk gebouwde get. no. 32, met SCHUUR, ERF, TUIN, WEO en WATER, aan het Oosteinde, strekkende van hal ver Graafstroom tol halver Voorwefering, tezamen groot 24.20 Aren. Te bezichtigen Dinsdag 8 en Woensdag 9 Maarl, telkens van 2 5 uur, waarvoor zich te ver voegen ten Kantore van den Notaris. Aanvaarding in eigen gebruik bij de betaling der kooppen ningen vóór of op 2 Mei 1927. Lasten voor den kooper van I Januari 1927 af. B. Voorden Heer As. MOLENAAR get no. 86. met ERF, OANO, WEC en WATER, op de Buurt, strekkende van halver weg tot halver Graafstroom, groot 1.90 Ars. Het Huis is voorzien van Electrisch Licht en voor alle doeleinden geschikt. (ingericht lol Timmer werkplaats, waarin ge combineerde Machine, ge- t dreVen door Electromotor), met BERGPLAATS en ERF, achter de Kerk. groot 1.55 Are III in den Polder Molenaarsgraaf, groot 9.50 Arsn. De perc. I t.m. III worden af zonderlijk en in combinatië.i geveild: Te bezichtigen eiken werkdag. Aanvaarding in eigen gebruik op 16 Mei 1927 Betaling der koopsommen op 2 Mei 1927 Lasten voor koopers van 1 Mei 1927 af. In de perc. I en II is gsdurende veie jaren een goed betcante TIMMER- ZAAK gedreven, w-lke Zaak wegens ziekte thans wordt verkocht. Het voor den Heer Molenaar te veilen vast Goed is in middels, met de geheeie Timmerzaak, uil de hand Ie koop. Nadere inlichtingen verstrekt ge noegde Notaris, bij wten tijdig Notities verkrijgbaar zijn te Molenaarsgraaf, isvoornemensom op Donderdag 10 Maart 1927, des morgens tien uur, ten ver zoeke en ten huize van den Heer JOH. VAN RIJNsBERQEN Noordzijde No. 222, om contant geld in het openbanr Ie verkoopen: Een partij (Schroten, Delen, Palen, Planken, enz.); drie Schanwen, Handkar, Mallejan, Kaapitander, 4 Kelderwinden, de Opstel van 2 Scheren (5 X 9 en 2V* y 3 M.), Timmergereedschap, Bankschroef, Schragen, Blokken, Touwen, Kammen en Staven en hetgeen verder ten verkoop Za! worden aangeboden. Een uur vóór den aanvang te be zichtigen. I in t Ons Genoegen Gouda 1 /9 t m 13 Maarta.sl A.S, WOENSDAG om 2 uur 1 Om 2.30 uur toegang voor publiek m Entréeprijzen: middags f 0 25 - 's avonds f 0.50 kinderen halve prijs Iedere tiende bezoeker onvangt een cadeau Elk kind een verrassing De groote attractie t« Alblasserdam, is voornemens op Woensdag 9 Maart 1927, des voormiddags 10 uur, aan de woning A 64, in het Oosteinde te PAPEND.RECHT, ten verzoeke van den Heer Pi. VISSER Plz., om contant geld, publiek Ie verkoopen i (l.w. 14 Melkkoeien, 2 Vaarzen 3 Pinken, 1 Kolt); voort» Schouw, Bietenmachine, Paardetuig, Koedekken, Bruggen en Hekken en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Ailes des morgens voor de ver kooping te bezichtigen. groote partij te (gemeente Brandwijk) op Donderdag 10 Maart 1927 voormiddags 10 uur. bij het Koffiehuis van Mej de Wed. BOfcR. Deurwaarder ZWIE,IS, Ridderkerk. te Moordrecht, zal te aan den Gouderakschen Dijk bij Schaapjes Zijde, op de Bouwmans woning A 2 ten verx >eke van den Heer M. VAN DORP, aldaar op Woensdag 30 Maart 1927, 's morgens 91 uren, om contant geld publiek verkoepem die reedt gekalfd hebben of nog moeten kalven, 2 Pinken en eenige trippen. Voort»; Tilbury, Kaasbrik, Boerenwagen, Maaimachine. Hooi- schudder, Hooi hark, Evenaar „Houders", Minnebruggen, Land- hokfcen, Tuigen, Rijven, Vorken, Pekelbak, Kaaspera, Kuipen, W.ring- fobben, Kaasvalen, Planken, Schragen, Emmers, Elactr. Wasch machine en verdere Bouw-, Melk- en Stalgereedschap, benevem etnige Meubelen. Van 8 uren af genommerd te zien. Geen gelegenheid tot uitspanning. Wet op 4 Maart 1927 In het Koffiehuis van J. HOENKOOP te Nieuwerkerk »«n den (Jsselaan den 's-Gravenweg, ten overstaan van te Ouderkerk ».d. IJssel geveilde D 42 met aanbehooren te Nieuwerkerk ad IJssel, is ingezet op f 2500. De afslag blijft bepaald op Vrijdag 11 Maart 1927, moreens te 11 ure in het Koffie huis va* J. HOENKOOP boven- genoemd. over doelmatige Volksvoeding met betrekking tot de NIAGGI S Producten, verbonden met - - te aanvang kwart voor 8 uur In de Zaal van het Niitsgebouw Om de beschikbare ruimte voor volwassenen te reserveeren worden kinderen niet toegelaten. Filiaal Amsterdam Iemand, votkotaen met de Meubelbranche op de hoogtej wenscht In relatie Ie treden met degelijk Persoon, om gezamenlijk Fr. br., No. 7320, Bureau van dit Blad. Te koop: Ruim S0 000 halve Kilo's best ge wonnen Te bevragen bij A. VAN EIJL, .Landbouwer te Streefkerk. H 1 DAEMS, Gouderak. 241 A. Is het goedkoopste adres voor: Familielijsten, Portretlijsten Flu weelspreuken, Schilderijen, Ptjpen- rekjes, egz. Vraagt prijsopgave. Het op eersten .stand gelegen met daarnaast gelegen HEERENHUIS No. 37 en daarachter m!,.,,,.,, WERKPLAATS. PAKHUIS AUTOOARAGE, SS Lange Weistraat, waarin stztds jaren gevestigd de alom bekende zaak in Meubelen enz, van wijlen C. VAN I)ER HEK. De panden bebben een breedte te Amen van ruim 10 M. en een diepte van bijna 00 M. en zijn voor allerlei doeleinden geschikt. le bezichtigen en te bevragfen aan bovenstaand adres. C yerband met de algebeele opheffing mijner zaak in Meubelen en andere artikelen van alle voorradige goederen tegen inkoopsprijzen en daar beneden en bezoekt mijn Magazijnen. Fijne Wijnen, Likeuren teg.„ log. Prij„„ vindt men bij TOL 9 - SCHOONHOVEN. Te koop» 2 gebruikte Boerenwsgsns, 2 nieuwe Stortkarrsr 2 Karren op Veer.n (zoo goed als nieuw) en 1 gebruikte Kaasbrik. Bij H. BOUTER, Wagenmaker, Oroot»Ammera. Welde- of KeMJngéggen, model Howard, eigen fabrikaat, één- of twee-paards groote eggen, f 33.f 30.en f28 per stuk. Adres: L. TON, Mr. Smid te Hillegersberg, P. A. P. Hoofdweg. 7 VAN DAM, Ksizerstr. 62, Gouda Wf prima Schoon werk \i verkoopt? O.a. de nieuwste modellen Damesschoenen In diverse kleuren en verschillende soorten hakken voorradig. ZIEN IS KOOPEN! J IP De Maandagkrant bevat altijd veel grie zeligs. Het zijn moorden en doodslagen, waarmee het inensohdom zich dea Zon dags bejzrighoudt, vechtpartijen en auto- OJUyOU OU4,. Dit keer doet Den Haag van zich spre ken. Haar is het Zaterdagavond har ge weest. Een brutale roofoverval, een hevige vechtpartij, verder een tragisch familie- ons uit Londen geseind, dat de militaire toestand rondom Sjanghai voor het oogenblik rustig is. Een 600-tal soldaten van de Noordelijken is gisteren de Tjangtae overgestoken op weg naar de spoorlijn Sjanghai—Nankiüg, waarven verschillende punten bezet worden. Naar verluidt, zou de JAPANSCHE resident te Sjanghai de Noordelijken de leveran tie van tienduizend moderne Japan3che geweren en een groote moeveelhoid am munitie hebben aangeboden. Of dit aan bod aanvaard werd, is nog met bekend. Buiten Den Haag is het de cycloon op Madagascar en de hevige brand in een sanatorium, welke de aandacht kwam vragen. Ln dat alles in ue krant en zoo j snel mogelijk door radio en telefoon, te legraaf en post onder oe aanuacht van de lezers gebracht. En als we dit alles gelezen hebben, dan griezelen we en zeg0en. „hu wat eng" en slaan gauw om naar een ander blad, de dames naar de burgenyke standen en het feuilleton, de heeren naar de b.nnen- landsche berichten en marktnoieeringen. Gebeurt er tegenwoordig méér dan vroeger, zou men vragen. Het antwoord moet wei bevestigend luiden, al dient ook in aanmerking te worden genomen, dat door de tegenwoordige uitvindingen alles veel gauwer kan worden meegedeeld dan in vroeger jaren mogelijk was. Daarom vergenoegen de leesabonnwnsnt, maar nemen aij een eigen abonnement op de krant, omdat zij zoo snel mogelyk op de hoogte willen komen van allerlei gebeuren. En dit heeft tengevolge, dat redactie en administratie der krant samenwerken om alles zoo goed mogelijk te doen zijn de redactie door het nieuws snol f.n trouwbaar te hebben en de administratio door de krant zoo gjuw mogelijk bij de menschen thuis te bezorgen. Do wereld zou niet meer buiten de krant kunnen, daar alles erop gebaseerd is en het nieuwsblad een der voorname deetfen van de moderne beschaving ia geworden. OMROEPER. frankrijk en Duitschand. Rut- land als derde. \andaag is te Genéve aangevangen de zitting van denAolketibondsraad, waarin o.m ook zal gesproken worden over de ontruiming van het Saarbekken door de Fransche troepen. Dit houdt ten nauwste verband met de toenadering jusschen FRANKRIJK en DUITSCHLAND en het is dan ook geen wonder, dat we het navolgende uit Pa rijs vernamen „Chamberlain is Zaterdag te Parijs aan gekomen en naar Genève doorgereisd in gezelschap van Briand. die eerst nog met den Duitschen gezant te Parijs een lang durig onderhoud had gehad, betreffende problemen op de huidige Volkenbonds- raadszitting betrekking hebbende. Zon dagmorgen zijn Chamberlain en Briand te Genève aangekomen": Hieruit ziet men dus, dat overleg ge pleegd is tusschen Briand en den Duit schen gezant. Dit zal wel een uitvloeisel zijn van opdrachten welke de Duitsche gezant van Stresemann had. Aan alle kanten blijkt de goede wil van Stresemann en Briand om den vrede en <je goede verstandhouding te bewerkstel ligen tusschen beide groote republieken. Maarer ia een derde. En deze derde ziet zulks niet graag Liever zou 'deze derde roet in het eten willen gooien. Dat is RUSLAND. De Russische Sovjet- regeering ziet met leede oogen de toena dering aan en tracht die op alle wijzen te gen te gaan. Op het Russische volkscom missariaat van buitenlandache zaken vond een bespreking plaats, die nieuwe opdraciuei wilde a^i tjneu voor de af- gevaardigenden te Parijs, in verband met den toestand, de n ontstaan door .de notawisseling tusschen Engeland en ^Sovjet Ruslan^. Men drong in deze confe rentie aan op groote concessie* aan Frankrijk inzake de oude schulden van het vroegere Czarenrijk. Wanneer onder handelingen te Parijs niet tot b&t ge- wenschte gevolg le den, dat heeft Kres- lenski, de Sovjutgezant te Berlijn, de op dracht om al het mogelijke te doen om een toenadering tusschen Duitsohland en Frankrijk te verhinderen. Inzake den toestand in CHIN4 wordt Bend van Kaasproducenten. Gouda. 7 Maart. De Bond van Kaas producenten te Gouda heeft eeü algemeens vergadering gohouden onder leid ng van zijn voorzitter, den heer A. van Wijnen. Vastgesteld werd de rekening over 1926 De ontvangsten der afd. boekhou- ding hadden bedragen f 3558, de uitgaven f 2öl0; de ontvangsten van den bond f 2922. de uitgaven f 3674. Het tekon van den bond over 1926 is gedekt uit het saldo van 1925. Het jaarverslag over 1926 maakte ge wag van een iets opgewekter leven in de tfdeeLingen; verscheidene afdeelingen or ganiseerden met medewerking vau den rijkszuivelconaulent en diens assistent kaasdagen, welke een succes waren Voer de beraidars van volvette boerenkaas was 1926 niet een gunstig jaar; de kaasprij zen waren gemiddeld lager dan in 1925. De klachten over de kwaliteit der kaas, vooral die over de geringe houdbaarheid en de gebreken in de z.g. oplegkaas, "a- ven den bond aanleiding het initiatief te nemen tot het instellen van een commissie welke de kaasgebreken zal bestudeeren. In deze commissie hebben practici als theoretici zitting. De afd. boekhouding breidt zich gesta dig uit Het aantal leden van den bond bleef in 1926 nagenoeg onveranderd. Meegedeeld werd, dat de bond is uitge- noodigd, een vertegenwoordiger van de beroiders van volvette boerenkaas aan te wijzen in het nationaal comité van den Internationalen Zuivelbond. Aan dit ver zoek is reeds voldaan. De afdeelingen, die nog geen kaasdag hebben georganiseerd, werden opgewekt, zulks in den a s. zomer te doen Het <bueh lijkscb bestuur zegde zijn medewerkiug toe. Het Coop. Varkensveraokcringsfonds te Rotterdam heeft verklaard bereid te zijn, ook in andere plaatsen dan Rotterdam controle uit te oefenen, mits hiervoor voldoende belangstelling blijktt te bestaan. Deze aangelegenheid werd in de aan- dachl der belanghebbende afdeelingen aanbevolen. De voorzitter sprak zijn leedwezen er over uit, dat sornm go kpaabereiders een electrise he roormachine, welke wordt aangeboden tegen lageren prijs, dan de machine, welke onder garantie van den Bond wordt geleverd, hebben aangeschaft De Bond, de rijLszuivelconsulent en spr., heliben zich veel moeite gegeven een goede, betrouwbare roermachine voor de kaasbereiding beschikbaar te kunnen stellen; daartoe zijn ook vpel kosten ge maakt moeten worden. Th^ns is er een betrouwbare machine verkrijgbaar en in- plaats daarvan schaffen sommige kaas berelders een machine aan. die wel goed- kooper is, maar die niet door deskundi gen is gecontroleerd. Dit keurde spr. of. Daarna hield de heer J. A. Stoop, di recteur der directe belastingen te Tiel, een inle ding over boekhouding in het landbouwbedrijf. Hij ontkende, dat de landbouwers-grondbezitters meer belas ting betalen, dan de kooplieden, indus- trieelen of ambtenaren, die hetzelfde zui ver inkomen hebben en betoogde, dat voor hen in de grondbelasting niets on billijks ligt, mits deze belasting onver anderd blijft. Als men een stuk la cd wensoht te koopen, is het eerste wat men doet: nagaan hoeveel lasten daarop druk ken. die lasten verdiscontreert men in den prijs, dien men besteedt Bij de 'li- voering van de grondbelasting heeft de staat een deel van de waarde van den grond onteigend; de toenmalige bezitter heeft het verlies geleden en bij elke ver zwaring van de grondbelasting of van de opcenten heeft een onteLening plaats ten koste van den toenmalige®, bezitter In den loop der jaren is de grondbelas ting een grondrente geworden; daarom is het van het hoogste belang, dat de- grondbelasting en haar opcenten onver anderd blijven. De vereeniging voor be lastingwetenschappen. te Amsterdam heeft een commissie ingesteld om dit on derwerp te bestudeeren en ook in de com missie belastingwezen, ingesteld door de drie centrale landbouworganisaties, is dit onderwerp behandeld en waarschijnlijk zal weldra een rapport dezer commissie verschijnen. Het doel is. dat de grond belasting ten eeuwigen dage onverande.-d blijft en geen verrassingen, hetzij mee- of tegenvallers, brengt aan de toevallige eigenaars. De mogelijkheid wordt atöI eens overwogen, de grondbelasting op de ongebouwde eigendommen afkoopbaar fo stellen, zooals mot de tiendheffing is ge schied. Voorts vestigde spr. er de aandacht op, dat door een wijziging van de vtet op de personeele belasting slechts voor auto mobielen. die uitsluitend of nagenoeg u.t- sluileud voor het beroep of bedrijf ge bezigd worden, de halve belasting ver schuldigd is. Spr. gaf verder nog vele practische wenken en betoogde, dat de boeren niet enkel moeten boekhouden met het oog op de belastingen, maar vooral ter wille vau hun bedrijf, waarin zij slechts een goed inzicht kunnen verkrijgen door betrouw bare cijfers. Het beste is. dat een knr zelf zijn boekhouding voert, maar zoo lang hij zich daartoe niet in staat acht, kan hij zich laten1 bijstaan door de boek- houdbureaux der landbouworganisaties. Het laten bijhouden van de boekhoudng door particuliere personen of burea tx ried spr. af; zijn ervaring met die bu reaux is slecht. De boekhoudbureaux Ier landbouworganisaties ried hij aan, zhh aan te sluiten bij de vereeniging Laad- bouw boekhouden te 's-Gravenhage Een bespreking over de vetgehaltegrens ety tie benaming van de volvette kaas. welke ook op de agenda stond, werd wegens tijdsgebrek uitgesteld. Bleskensgraaf, 7 Maart. De zangvor- eeniging „W is K hield hare jaarver gadering in een lokaal der ofienb school. Do voorzitter, de heer A. v. d. Heuvel, opende de vergadering en verzocht den secretaris, den heer F. Pott, voorbzi»g der notulen. Na goedkeuring hiervan deed de oenningmeester, de heer H. Vlot, re kening en verantwoord'ng. De ontvang sten bedroegen, met inbegrip van sahlo vorig jaar en vrijwillige bijdragon voor aankoop piano f 1100,07; uitgaven f 1091,53. Saldo f 8,54. nog te goed aan contribute f 1,65, zood-d het werke' ,ke saldo bedraagt f 10,19 Het financieel be heer werd gecontroleerd door de heeren A. de Jong en H. Slotboom en verkaar den alles in uitstekende orde to holl»tn bevonden, waarom de penmngm. voor zijn gehouden beheer word gedechar geerd. Hierna had plan's verkiezing pe stuur. Alvorens men i 'ertoe overging, werd met op 2 na algemeeue stemmen besloten, dat het bestuur 'n zijn ge >eel zoü aftreden. Van de aftredenden wer den herkozen de heeren P Pott. H Vlqt en D. Korporaal Dïn. en als nieuwe oe- stuursleden gekozen de heeren A. de -Joug en H. Slotboom. Allen namen de be noeming aan. Hierna sluiting. De prijzen der nuchtere kalveren blijven ver benoden de prijzen vau vorige jaren. Een veehouder kon dan ook voor een best kalf van ongeveer 50 kilo niet meer maken dan f 7,50. Vele dieren wor den verhandeld van f 4 tot f 5. Door invloed van het zachte winter weer liggen de L.nderijen er prachtig bij. De jeugdige grassprietjes geven aan de weilanden een prachtig groene kleur, terwijl de madeliefjes>ook niet achter blijven om de natuur op te vroolijken. De leeuweri kdoet zijn jubeltonen weer- kinken. als wilde deze zanger er op wij zen, dat alles ontwaakt. Nieuwerkerk a.d. IJssel, 7 Maart. De stemming voor leden van den gemeente raad alhier, is door B. en W. vastgesteld op 25 Mei as. Er zijn twee stembureaux. Het le is gevestigd in het Gemeentehuis, het 2e in do Openbare School aan 's-Gra venweg. De jaarvergadering van de Coop. Boerenleenbank alhier is door 35 van do 221 loden bijgewoond. De heer A. vaa der Dussen, voorzitter, deelde mede, dat de Bank geen spaargelden meer opneemt, doot» een daarnaast opgerichte Spaar bank. Hiermede ts bereikt, dat voor inge legde en terugbetaalde bedragen boven f 10 niet meer een plakzegcl behoeft ge bruikt 'te worden jDe Centrale Bank heeft den rentevoet van 4 3/4 pCt. tot 5 pCt. verhoogd. Het bestuur heeft den rentevoet van spaargelden op 3 3/4 püt. en dien van geleende gelden op 5 pCt. gehandhaafd. De ontvangsten over 1926 bedroegen f 2.060.619,78, de uitgaven f 2.061 146,39 er is dus een nadeelig saldo van f 526,61. De post diverse uitgaven is f 6339,61 (jiet onderhbud der villa eischte pl.m. f 2700, buitengewone uitgaven pl.m. f 1300). Herkozen werd tot bestuurslid de neer T. Stout, tot lid van den Raad van Toe zicht de heer F. in 't Hout, tot plaats vervangend bestuurslid'de heer M. /an Wageningen en werd gekozen tot plaats vervangend beaturslid de heer A. C. van der Wees. De voorzitter heeft de heeren A. Maas kant. G. van der Sterre en J. Terdu be noemd tot leden der commissie voor het nazien der rekening. Aan het einde der vergadering is het oude ijzeren hek van de villa verkocht aan den meestbiedende, den heer M. Molenaar Jr., voor f 22 Lopik, 7 Maart. Op "Dinsdag den 12en April a.s., van des v.m. 9 uur tot des n.m. 4 uur, kunnen bij den burgemeester dezer gemeente, voor do candidaatstel ling voor den gemeenteraad, ter secreta rie lijsten van candidaten worden inge leverd, als bedoeld in art. 35 der Kies- van een gelijken De broers in de bovenste lade van Te Noc^dwijkerhout woedde de vorige week een felle brand, dié ie stroocarton-fabriek N.V W. van Lelyveld in de asch legde. Hiernaast een foto, direct na den brand gemaakt, die duidelijk doel zaen, hoe slechts een gedeelte der muren bleef staan. Het alles verwoes- g|pnde vuur greep in korten tijd zeer snel om zich heen, zoodat er niet veel tegen te beginnen viel. Onze foto biedt een tries- ten aanblik en geeft een duidelijk beeld van de aangerichte verwoesting. De beleefde inbreker. Sympathieke figuren uit de wereld der misdadigers. Beleefd en teer hartig. Het is niet billijk om alle inbrekers over één kam te scheren. Het is niet waar. dat alle misdadigers des nachts uw kamer binnendringen met een gerui- ten pel op het hoofd, een masker voor het gelaat en een kort afgebrand stompje pijp in den mond. Er zijn ook heerachtige inbrekers, zelfs voorname misdadigers, die er een eer in stellen om teer van gemoed te zijn en beschaafd. En het is gelukkig, dat zij er zijn. Ondersteld, dat alle inbrekers zoo wa ren als hierboven geschetst (geruite pet enz.) dan zou al het romantische er toch af wezen Er moet in deze barre wereld iets aparts overblijven, eenige romantiek mag niet ontbreken. Daarom doet het goed aan. wanneer wo lezen van beschaafde heeren-inbrekers. Daar was eerst de beleefde inbreker. Deze voerde met een dame een gesprek daf f 5Ü.000 kostte Het was in Brooklyn (Amerika) dat mevrouw O' Donohue, de weduwe van een schatrijk koffiehandelaar des nachts wakker werd, door een lichtschijnsel in haar kamer, waar een inbreker aan het i Svcrk bleek te zijn. De bedienden slapen I in een anderen vleugel van het huis en konden difs niet te hulp geroepen -worden. „Wie is daar?" Zoo vroeg de vrouw. „Een inbreker, mevrouw. Men moet om zijn vrouw en kinderen denken". „Wat wou je hebben?" „Uw juweelen". „Zij Uggen het bureau De iubrekej*.die voor het gesprek een revolver had getoond om zijn slachtoffer tot voorzichtigheid te manen, toog aan het werk. Hij bleek voldaan. „Mooie dingen, ze zijn toch niet valsch f' ,.Manv wat denk je "well" „Pardon mevrouw, maar het is moei lijk te zien tegenwoordig, vooral -bij elec trisch licht". Toen de inbreker een diamanten ring wilde inpakken vroeg mevrouw Donohue hem haar dieu te laten, omdat het haar verlovingsring was, waaraan de inbre ker hoffelijk gevolg gaf. Tenslotte liet de man mevrouw Donohue op haar Bijbel zweren, dat zij niet dadelijk alarm zou maken. Toen verliet hy haar, na een be- Leefd vaarwel. De weduwe wachtte eenige minuten en belde toen de politie op. De inbreker had voor ongeveer 50.000 gulden aan ju weelen meegenomen. De tante had een hartkwaal. Het tweede voorval vond plaats te Worthing in Engeland Daar werd mej Nora Upton, die bij een oude tante lo geerde, wekker, doordat er leven in baar kamer v^rd gemaakt. %'d za£' een inbreker over haar bed gebogen staan, die, toen hij zag. dit z/j wanker was. kalm het licht opdraaide en vioeg waar haar geld was Moj. Upton zoi den man. dat hij ver keerd wae, dat haar tartte een weduwe was, die haar beide zoons in den oorlog bad verloren en misschien wel armer •vas dan de inbreker zelf. Het meisje verzocht den man kalm heen te gaan, daar l.aar tante een hartkwaal had en een plotselinge schrik haar zou dooden. Ten slotte beloofde de inbreker heen U gaan. als zij beloofda geen „lawaai te maken. Zoo geschiedde Later bleken alleen een taschje met wat geld en nog wat kleinight Un uit een an dere kamer ontvreemd le zijn Hij wilde geen geld van armen. Het derde geval, dat wij willen mee- deelen. gebeurde te Pailly in Frankrijk. Daar had een man ingebroken bij een kleinen caféhouder. Toen de caféhoudeT en zijn vrouw wakker werdén, bedreigde hij hen met een revolver, als zij alarm maakten, waarop zij zwegen. De inbreker vroeg toen om geld, waar op de caféhouder zeide, dat niet te be zitten. De inbreker dwong den man hier op op te staan èn hom een glas rum in te schenken. Daarop zei de zonderlinge gast „Ik zie, dat jelui arm zijn. daar heb je terug wat ik ingepakt heb Mijn makkers zijn hier naast. Ik hoop, dat zij meef geluk heb ben Meteen legde hij eenige sieraden op tafel en ging heen. Inderdaad bleek ook de buurman een bezoek van inbrekers gehad te hebben. Zij hadden zich met een portefeuille met slechts weinig geld tevreden möeteh stel- veel op eik-aar, doah in lengte. Onveilig Londen. De bewon«re ran een straat in Londen hebben een depu tatie naar de politie gezonden om aan te dringen op beter politietoezicht in nun straat. De laatste twee jaar hebben er in die Korte straat 30 inbraken plaats gehad, met het gevolg, dat de vrouwen en het vrouwelijk dienstpersoneel er geheel van )streek zijn gemakL Een van de bewoners van de straat was met zijn gezin uitgegaan. Na een kwartier keerde hij per taxi terug eu in dat oogenblik bleek er bij hem ingebroken to zijn Men meent gezien te hebben, dat de dieven de deur uitslopen, terwijl de bewoner met den chauffeur stond af te Na twintig jaren. Te Hof in Beleren s een man gearresteerd onder ernstige verdenking 20 jaar geleden in het dorpje Asch in Boheraen een kind van uen jaar vermoord te hebben. Een veelbewogen leven. Eenigen tijd geleden hebben wij de geschiedenis verhaald van zeke en F. Peen man, die langen tijd zich doofstom hield, in hel ziekenhuis aan den Colsingel te Rot terdam is verpleegd, en daar eindelijk door de mand is gevallen, waarbij is gebleken, dat hij een Hongaarsche bak ker was, die een zeer romantisch ver haal heeft gedaan omtrent zijn avontu ren. Deze man is door bemiddeling van den vreemdelingendienst thans naar Boe dapest vertrokken Zijn poging om naar Amerika te gaan, waar hij filmacteur hoopte te worden, is dus mislukt. Valsche aangifte? Zooals men zich zal herinneren, heeft op 18 Januari j.l. de 50-jarige wissellooper J. van V., bij de politie aangifte gedaan, dat bij in de St Laurensstraat te Rotterdam is be roofd van een groot bedrag, dat de die ven gestolen zouden hebben.'nadat zij een scheur in zijn overjas hadden ge- Zoo ziet men. dat er n gevoel zijn onder den inbrekersstand. Zij leoefenen hun „vak" met .charme en we ten waar hun plaats !s. Het zijn allen navolgers van den Groeten Onbekedue John Raffles. En wij denken, dat er boe langer hoe meer zullen komen van dezo nieuwe soort van inbrekers. Zij behooren tot het gilde der beschaaf de bandieten. Een muzikale drieling. In het mu ziekkorps van een bataljon hooglanders te Aldershot Engeland) dienen drie broere, een drieling, 15 jaar oud, zoons Dezo man is toen op grond van vermoe den van het opzettelijk doen van een val sche aangifte aangehouden en omgeslo ten. Hij zit nog steedB in het buis van be waring. Een onderzoek naar bet verdwe nen geld heeft nog geen resultaat gehad. Wel is geblekei^ dat de wijze, waarop de snede in de jas is toegebracht, het vermoeden kan wettigen, dat de man dit zelf heeft gedaan. Het onderzoek wordt voortgezet. Doodgereden. In een zandgroeve te Kerkrade geraakte de bejaarde gehuwde voerman Smeets onder zijn mèt zand beladen kar. Tijdens de overbrenging naar het hospitaal is S. overleden. Aan de gevolgen overleden. Een ze ventienjarig meisje van den heer S. G. te Krommenie, dat verleden week bij het aanmaken van een kachel in brand was geraakt en met ernstige brandwonden overdekt naar het ziekenhuis aldaar was overgebracht, is, hoewel haar toestand zich de eerste dagen niet ongunstig liet aanzien, gisterochtend aan de gevolgen van dit ongeluk overleden. Onvoorzichtig, Het 10-jarige meisje A. Rombout te Oss uit Dosmalen, werk zaam op een der margarine-fabrieken is uit den trein gevallep. Zij had, voor dat dó trein stilstond de coupédeur ge opend. Het meisje is mert eenige ernstige kneuzingen naar het nabij gelegen zie kenhuis vervoerd. Een geheim der Alpen. De Zwitser- sche vlieger Schar is van het vliegveld van Genève opgestegen in gezelschap van zijn mecanicien, die de telescoop bedien de, welke aan het toestel is bevestigd. De machine vlqpg over den top van den Mont Blanc teneinde nasporingen te doen naar de 3 bergbeklimmers uit Zurich, die nu reeds 14 dagen vermist worden. De vliegenier vloog zoo laag mogelijk, nauwkeurig acht gerende op de Alpen hutten. doch slaagde er niet in eenig spoor van de vermisten te ontdekken, die naar men aanneemt, tijdens de jongste sneeuwstomiei moeten zijn omgekomen of wellicht onder een lawine bedolven irfoeten zijn. De groep gidsen, die uit Chamonix op onderzoek is uit «gaan en gedurende meer dan 48 uUr nasporingen heeft verricht, is thans teruggekeerd met de mededeeling, dat hier .naar hun meening. wederom van een Alpengeheim sprake is. Familiedrama. In een buis aan de Jacob v. d. Doesstraat te s Gravenhagc bewoond" door Üe familie v. V heeft zich een familiedrama afgespeeld. Bij den heer en mevrouw v. V woont de 73-jarige vader van de vrpuw des huizes in. deze kreeg om een kleinigheid ruzie met zijn schoonzoon. Hij we¥d drif tig, wond zich zeer op ep voordat de heer v. V. er op bedacht was, had de oude man plotseling een revolver gelrok ken en loste drie schoten op zijn schoon zoon. Een daarvan trof hem in den schouder. Op het lawaai drongen eenige buren de woning binnen en toen deze zagen wat er gebeurd was, waarschuwden zij oogen- blikkelijk de politie. Deze was spoedig ter plaatse en de commissaris der afdee- ling gaf last den dader te arresteeren. De heer van V. is in het ziekenhuis op genomen. Zijn toestand is niet leveasr gevaarlijk. Ernstig autobus-ongeluk. Een auto bus welke personen vervoerde, die ge tuigen wilden zijn van de begrafenis van een aantal slachtoffers van de mijnramp te Gum in Engeland, is van een helling van vijf en twintig voet hoog gevallen en vervolgens omgeslagen. Twee personen werden gedood, terwijl negentien inzittenden lichte verwondingen opliepen. Naar later gemeld wordt, ia in den loop van den^dag nog een der gewonden overleden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 3