Si Blatchïords RIET! Kalverenmeel m. llerheul's Krachluoeilewel -Ziet U ze vliegen No. 5 EU Bh Rechtzaken. Visscherij Berichten. Wordt lid van V. V. V. Ge stelt U zelf tevrêe. r ei Adverteeren doet verkoopen! Advertenti^n. De Do Si 1 EEN INDIAN SCOUT in.4 smaken OM Door on& werd aangekocht^ voor den 53!tM Monte Carlo Wedstrijd U Eerste soon mal- en neurie! Dit Rotterdam I VOOR HUIS EN HOF. TREKKING IS MAART a.s. Inschrijving 5 pCt Premieloten „Het Oranje Kruis” te I G. N. te Rotterdam, f 4 72.000 prijzen Lidmaatschap 1 Rijksdaalder. Aanmelden: Haven 25, Schoonhoven. 1 1 o 20 OO 240 402 1200 2400 7500 f f f f f met iedere 72.000 «0.000 48.000 80.000 80.000 28.800 7.200 14.400 14.400 28.800 28.010 48.200 57.000 lil het beroejmde 2-cylinder Motorrijwiel SINAAfiAPPELr FOAM BOZEN - ANANAS- GITQOKN LEGP0TER8 TE KOOP Eigenh. poter»,- klasse B, maat M/«. Ie Nabouw Zegehaver van Svalöf Alles goedgek. door de Holl. M. v. L. A. HERWEIJER Az., Dubbeldam. Voor de Alblasserwaard Jb. de Jono Az., Fouragehandelaar Dubbeldam Da clvler» en blnnenvlstcherlj In Ja nuari. De af dealing Viracherijen. deelt het volgende mede aangkanden den too- stand der rivier- en binnenvisscherij in de maand Januari. Op de Zuid-Holl&ndsche Benedenrivie ren werd veel hinder ondervonden van stormachtig weder en mist, hetgeen op de vangsten van sommige vischsoorten oen nadeeligen invloed had. Wegens overtr. der Trekhondenwi t: 1 BESTELBRIEF. Afknippen en opzenden aan de Hollandsen Crtdiei- on ODlloatleöank. A'dam. posmoa 877. Ondergeteekende bestelt hiermedeopSchoonhjvenscheCrt. een 5pC(. Premielof „HET ORANJE KRUIS” tegen maandelijksche storting van f 3.welke in post zegels*), zilverbons*), per postwissel*) kunnen worden voldaan en verzoekt omgaande toezending van het origi- meele Nummer, daar hij r?eds aan de aa staande trekking van 15 MAART wenaoht deel te nemen. Verzoek» toezending van Prespeetas gratls-franco. Het niet gew., doorhalen. Adres duidelijk schrijven. Naam ----- Woonplaats Straat-9 Provincie- M f w »»vf al die Duifjes in onze Dorus Rijkers-Puzzle? Welnu, vang ze dan en tel ze. Dat loont de moeite! Puzzle en voorwaarden worden op aan vrage gaarne gratis verstrekt door de Kon Zeepfabrieken de Duif vh. CHR PLEINES Afd „Puzzle s". - Den Dolder. •el, G. D. en A. P.. belden te Krimpen a.d. Lek, ieder f 5 sube. ieder 2 d.; N. de J. te Krimpen a.d. Uesel, f 8 subs. 1 dag. I als extra douceur f H f m r - r ter bezichtiging geplaatst bij onzen Hoofd agent: ZÓUTMANSTR. 57, DEN HAAG, doch waarnaar allen mededingen die zich van Wedqtrijdbewijzén voorzien a f 10.— per stuk, met inwisseling van een oud of obligatie f 6.—. Kwarten f 2.50, met inwisseling van f 2.Het is dringend aan te radén U tijdig te voorzien bij onze Vertegenwoordigers bij Sigarenmagazijn „PEER” te SCHOONHOVEN en bij L. BISSCHOP, TURFMARKT 12, GOUDA Geknoei God. Statei gistermidda J. v. Welle schikking v kieskring 1 onderteeker tenlijst ing leden der P men voor zers, die a Aan v. M twee keer eenige foutt wier handte ken niet kit Provinciale verzuimd d lijst van or De burge als voorzitt aan Ged. S gen gedaan op de lijst n.l. geblekei niet echt w verbaal ovei volgens het hadden, de Anderen w kend hadde belooning 1 kening ond plaatsen. Als gem’a echtgenoote de fout bij d kerk berust, een volledig geven, waai de lijst, nie Op de door bureau geu: y. W. niets j een nader c gosteld. De bepliss volgen. Meegedenl hier een lij tische groei Eieren ra nenlandsche bepaald, dal a. het zo bare wegen eieren van eksters, gri en waterhoe 28 April 19: b. het t ben, te kooi veren en lai paden vervo der a genoe tot -en met c. het zo voorraad hel koopen, afle' van wilde als .genoemd van Tiengemeten en Gdudswaard le koop bij L SNELLEMAN, H^lnenoord. Deze C gegeven, f Nederland Men k houder». heeft zich, niettegenstaande scherpe concurrentie, nu reeds sinds 1880 weten te handhaven, voorwaar wel een bewijs van de PRIMA KWALITEIT! Vraagt Uw leverancier van Veevoeder, of wend U tot te voorjaar vroeg begonnen. Wij oogsten daarom wat er te oogsten is, want het zal niet zoo heel lang meer duren of de bloemenstengels komen te voorschijn. Hetzelfde kan gezegd -worden van Veld sla. Dit is een echte wintergroente. De bladeren worden nu echter wolliger en daardoor ook al minder malsch, terwijl de bloemstengel ook al niet lang meer op zich zal laten wachten. Winterspinazie, die niet is weggevallen of doodgevroren, kan men door een wei nig Chiüsalpeter den groei wat doen ver haasten. Wij strooien bij droog weer en zoo min mogelijk op de bladeren Met Ui a 4 D.G. per vlerk. Meter bereiken -we al heel wat. Wie de minder smakelijke wijze van overbesmetting volgen wil en daartoe gier of beer wenscht te gebrui ken, stelle hel overbemesten niet langer uit. De kans dat er bij het oogsten nog restanten op de bladeren achtergebleven zijn in geringer, naar mate de regen langer gelegenheid heeft de specie af te spoelen. Rabarberplanten, steken hun neuzen al aardig boven den grond; wie nog ver zuimde de planten een finke bemesting toe te dienen, mag dat niet langer uit stellen. Bij hunne eerste ontwikkeling vooral moeten deze planten over een nieuwen voedselvoorraad kunnen beschik ken. Zuring, heeft den geheelen winter bijna niet stil gestaan, op warme plaatsen kan bijna opnieuw weer worden geoogst. Een laag mest op en lusschen de planten komt de grond zeer ten goede e» voorkomt het spoedig uitgroeien der bloemstengels. Wie zuringplanten wenscht te vermenigvuldi gen, kan daartoe uu gerust overgaan. Zuring is nogal gewillig, zoo’n oude plant kan in verscheidene stukken worden ver deeld. je» bedroeg 82 «tuks tegen 45 stuks Januari 1926. Op de bovenrivieren was de visscherij over het algemeen van weinig beteekanis; wel werd in de eerste helft van de maand nog druk met de vischzegen en daarna I tijdens den wm met de fisohfuiken op de ondergeloopen oeverlanden gevischt, doch de vangsten vielen algemeen tegen. Ook met ankerkuilen, waarmede hier en daar nog op paling gevischt werd, werd zoo goed als geen vangst gemaalt. In de binnenwateren werd de visacherij enkele malen belemmerd door stekken wind en in de derde week van Januari in sommige polders door ijs. Over het alge meen hadden de vangsten van schubvisch niet veel meer te beteekenen; alleen 4n enkele streken van het land kon mei de en de wargarens nog vrij ««o loonend snoek, brasem, karper en snoek te, leggen. Verder werd hier nog 1 baars worden gevangen. Ook met fleuren witvisch en snoek gevischt. Het re- 1 werd in enkele wateren nogal wat groote snoek bemachtigd. In den stand der vischprijzen viel tegen hot einde der maand, dank zij de meer dere vraag naar vifich in het buitenland eenige verbetering waar te nemen. Kantongerecht te Schoonhoven. Uitspraken van 4 Maart 1927. Wegens overtreding der M. R. W.: A. B te Lekkerkerk, f 3 subs. 1 week tuchtschool; K. V. te Ouderkerk a.d. Us- Branden. - Vermoedelijk door kort sluiting is de boerderij, bewoond door W. de Bruin te Oudwoude ep eigenaar N. Wijna te Kollum, totaal afgebrand. Ook kwamen een paard, 2 koeien en een varken in de vlammen om. Het huisraad werd meest gered. Alles was verzekerd. De woning van den heer Hees wijk in de Leischeut te Oss is geheel afgebrand. Er is maar weinig gered. Verzekering dekt de schade. Nog erger dan haarpijn. Een be woner uit Zegge, die met het echtpaar v. d. L? uit Roosendaal aan den zwier ■was geweest, ontdekte bij zijn thuiskomst dat hij zijn portefeuille met f 1400 ver miste. Hij deed aangifte bij de politie, die het echtpaar als verdacht van dief stal heeft gearresteerd. Hij hield van dit feestje dus nog iets onaangenamers over dan haarpijn! Belangrijke Oplichting. Te Amster dam werd bij een bankinstelling een val- sche kwitantie op naam van een groote firma aangeboden, waarop de aanbieders zich een bedrag van f 4500 wisten te laten pitbetalen. Er verliepen dagen voor dat de onrechtmatige uitbetaling werd ontdékt. De kwitantie was voorzien van een nagemaakt stempel der firma, als mede van de valschelijk nagemaakte handteekening van een der firmanten. Thans heeft de politie de zaak in handen. Arme kleine. Te Enschedé is op de Oldenzaalsche straat het 5-jarige doch tertje vam den heer Bakker aldaar, dat uit week voor een luxe-auto, onder een uit tegenovergestelde richting komende autobus geraakt. Met een ernstige sche delbreuk is het kind in hopeloozen toe stand de ouderlijke woning binnen gedragen. W. BOTH, HuilekleerMM-, I Dam, Schoonhoven. Piano- en Orgelondorwijs. Stemmen en Kepareeren. - f 120.000 f 00.000 f 48.000 f 80.000 f 80.000 f 4.800 f 1.200 - f 480 f 240 f 120 r 48 f 80 f 2i - r 15 r 118.400 totaal r 007.410 trekking in centanten. Elk lot een prijs! J. H. te Schoonhoven, f 3 subs. 1 d. Wegens overtr. van art. 455 3o W. v. S.; A.VS. te Polsbroek, aangehouden tot 18 Maart 1927. Wegens v overtr. van het Motorkentee- kenbeeluit: L. de J. te Bergambacht, f 2 subs 1 d.; A. v. Z. te Schoonhoven, 4 subs. 2 d. Wegens overtr. der Pol.*1 verord. lekkerkerk: A. V. te Willige-Langerak, f 4 subs. 2 d. Wegens dronkenschap: H. K. te Schoonhoven: P S. te Lekkerkerk, ieder f 8 subs, ieder 4 d.; G. S. te Schoonhoven f 6 subs. 3 d. Wegens overtr. van het Bijzonder Vis- Rcherijregl I: G. A., D V. te WiUige- Langerak, ieder f 5 subs, ieder 2 d., met verb, verkl en bevel tot ve*mietiging van de aalschaar; G. B. te Haastrecht f 5 subs. 2 d., met verb, verkl. en bevel lot vernietiging van de wargarens dezen tijd yan het jaar Is op een zonnige^ i pen winter den hernieuwden groei dit dag de tuin werkelijk op zijn mooist als boom en bloem ontwaakt en de eerste vogeltjes haar lentekoren kweelen, beeft ook de mensch er behoefte aan de win- tergedachten van zich af te schudden om met niéuwe 'moed en frische kracht den zomer in, te gaan. Ook vhet gazon mag men niet vergeten I Het grastapijt kan tegen Maart reeds zoo fluweelig zacht en frischgroen zijn, waar tegen sneeuwklokjes, croeussen en winter- aconietjes zoo lief afsteken. Goed ver zorgd ^eeft zoo’n tapijt rust aan het oog en rust in het gemoed van den tuin liefhebber, op plaatsen waar onder hooge boomen liet gras niet welig tiert, is het beter dit te vervangen door altijd groene planten, die bij voorkeur in de schaduw groeien, zooals Maagdenpalm. Mansoor, Saxifraga-soorten en Klimop. Afgewisseld met zoo' hier en daar een boschje Varens kan men dan werkelijk een zeer mooi geheel krijgen. Ook langs de noordzijde van een muur of schutting in een stadstuintje, waar anders toch weinig groeien wil, beplante men eens een strook met bovengenoemde soorten en zonder twijfel zal men aver het effect tevreden zijn. In den Moestuin. Wanneer, zooals thans, begin Maart, i de winter voorbijgegaan is zonder, dat het eigenlijk winter geweest is, dan wordt de kans dagelijks minder, dat hij ons nog eens duchtig zal laten voelen, dat hij nog niet voorgoed is heen gegaan. Wij houden er echter rekening mee, dat flin ke navorsten of dichte sneeuwbuien ons nog hinder genoeg kunnen veroorzaken. Daarom gaan we zonder onderbreking voort met bemesten en spitten. Bedenk echter dat goed spitten nog iets anders is dan het land zoo’n beetje loswroeten. De mest moet geleidelijk en regelmatig in de spitvoor verdeeld worden, waarna de grond met niet al te groote steken op den mest gebracht werd. De spade wordt daarbij in zijn geheel in den grond I gebracht en niet zooals helaas nog al eens gebeurt maar half en dan nog in een veelj te schuine richting. Ho<é dieper de grond, wordt losgemaakt, des te beter kan het gewas groeien. Lucht en warmte krijgen dan beter toegang, terwijl vocht uit diepere lagen gemakkeUjker in lossen grond opstijgt dan in vasten. Spitten terwijl 'de grond met sneeuw be dekt is, is geheel verkeerd, omdat door het onderbrengen van sneeuw in de die pere lagen, de grond te veel afkoelt. Er is veel zonnewarmte noodig voordat sneeuw in den grond ontdooid is, en eer de grond, die natuurlijk de temperatuur van het sneeuwwater aanneemt, een zoo danige warmtegraad verkregen heeft dat groei mogelijk is, gaat er eveneens veel tijd verloren. Boeren- en Spruitkool. die nog te velde staat, is ook al tengevolge van den slap- Wegems overtreding der Vieaoherijwet: L- R. te Bergambacht, f 4 sub». 1 week tuchtschool; A. O. te Lekkerkerk, f 4 sube. 2 dagen. Wegena straatschenderij: A. Schoonhoven, f 10 subs. 3 d. Ontrouwe politieman. De Dordtsclie rechtbank heeft den majoor der politie A. L. A.. tegen wien 14 dagen geleien zea jfütr gevangenisstraf is geëischt: le wegens diefstal, waarbij de schyldise zich den toegang tot de plaats dee mü- drijfs heeft verschaft door middel van een valschen sleutel, meermalen gepleegd; 2e. wegens pog ng tot diefstal enz., beide misdrijven gepleegd, terwijl hij als amb tenaar door bet begaan van de strafbare feiten een bijzonderen ambtsplicht he?ft geschonden, tot een gevangenisstraf van zes jaar, met aftrek van de voorloopige hechtenis. ‘24 Hij had I ken, was ni kende dat o( Hoewel tuigd, had 1 spijt in het ter weer in had dan ooi moeten gebe „Ziezoo,” i om iijn loor mijn lastgc brengen.” En dien e thuis kwam, smokkelaar. „Dat is oi terde hij, „w volgt?” .^a.M „Nu vlug Hij opende Hij leidde h hij ontievrede „Gij hebt i nen. .Gij hel hadt nog w men jou bij waar ook ga „Ja, dat zijn.” spotte A maal hier er vangen.” AMMEiRSTOL, 7 Maart. De afgeloo->en week heeft voor de visscherij in het al gemeen in een slecht teeken gestaan. De binnenvisscherij bepaalde zich in hoofd zaak tot de vangst van snoek en voorn. Ook kon hier weer wat paling bemach tigd worden. De vangst der genoemde vischsoorten was niet rooskleurig. Wat de visscherij op de rivier de Lek betreft, daaromtrent kunnen wij berichten, dat de zalmvangst zoo gering is gedweest, dat 1 de zalmzegenvisscherij „De Koekoek” ge- vischzegen» noodzaakt was haar werkzaamheden loonend sno neer t naar witvisch en snoek gevischt. Het re- su'taat, dat hiermede bereikt werd, was ditmaal redelijk. Men besteedt thans voor snoek 3035 cent, voorn 46 cent, bliek 18—15 cent, dunne paling 4050 cent, dikke paling 8090 cent, alle» per pond. 12000 F r U e e n i Uitbetaling direct na i In het geheel geen nieten! -- Maandelijksche storting voor - Eon goheel lot olochto f 3.-. Trekkingslijsten franco-gratis na iedere trekking. Uitvoerig Prospeotus Gratis-Franoo wordt op aanvraag direct toegezonden door de N.Y. Hollandichs Cridlet- en Obligotiebaikv Maatschappelijk Kapitaal f 500.000.—. Koninklijk goedgekeurd 1911. Amsterdam - Telefeon 24410 P. C. Hooftstraat IBS. In den Bloementuin. Nu het plantenrijk ontwaakt en lang zamerhand, al meer voorjaarsbloemen ver schijnen, moet ook de tuin zelf zoodanig in orde zijn, dat fjTles één harmonisch geheel vormt. De ploemperken, al zijn ze niet alle beplant, ibehooren toch netjes bijgeharkt te wordeh en van onkruid en afval gezuiverd. Oök tusschen heester- gnoepen of in den vasteplantenborder wordt de grond ondiep gespit en nage harkt. De paden worden o'|)geruim'd en de kanten netjes afgesioken. Zoo noodig Wordt op de hoofdpladen nieuw grint ge bracht In vele tulpen laten de paden nog wel eens wat te wenschen over, vooral in het voorjaar valt dit spoedig op. Een regendag doet die paden waar langs het; Water niet direct kan wegzijgen in een modderpoel veranderen, niet t ge volg, dat) men n volgenden mooi en dag er tegen opziet ze te betreden. En juist om rijreglement subs. 2d. Wegens overtr. van het Rijnvaart Po- I en een opbrengst van f 50, in de ovèr- litie-reglement J. H. te Rotterdam, dne j eenkomstige maand van het vorige jaar; overtr. van resp twee van f 4 subs. 2 d 1 de aanvoer vam zeeforellen of z.g. schot- voor iedere boete en een van f 6 subs. 3 d. j je» bedroeg 82 «tuks tegen 45 stuks in "Wegens overtr. der Pol. verord. te Schoonhoven: J. J. te Wolf hezen, f 4 sube. 2 d. De uitkomsten van de visscherij op wit- visoh met de vischzegen en andere netten I waren over de gehoede maand zeer onbe- vredigend. Ook de vangsten vam alver met de nauwmaz'ge zegen lieten over het geheel te wenschen. slechts in enkele wa teren konden behoorlijke vangsten worden gemaakt. Met de prikkorven werd af en toe no^aJ loonend gevischt, doch over het geheel genomen waren de vanga ff” ’"‘et ruim. De verbetering in de opkomst in zalm bleef ook deze maand aanhoud.;».. Ook thans echter scheen de trek vax zalm zich nog in hoofdzaak te bepalen tot de rivier de Maas; althans op de Amer en de Bergsche Maas, waar druk met de drijfnetten werd gevischt, werd flink zalm gevangen, terwijl daarentegen op de Merwede, de Waal en de Lek de vanerst slechts tot enkele exemplaren beperkt i bleef. y v;ru' wr“’ eu uwv*’1 lin De aanvoer van zalm was nog ruimer uetipng vmi de wargarens dan d8 Torig0 mnMd m Wagens overtr van h«t Rmffl-vieecre- 7almen me, Mn totMj wich, s678 irmrlivn'nr t I' M rr. f x wzvrvrv K G. en een opbrengst vam f 15008, tegen slechts 1 zalm met een gewicht van 9 K.G. en een opbrengst van f 50, in de ovér- aonVnmolira mnAnd vnn haf vnriern Ziet gij ouder uit dan gij iijt7 Slechte tpijiverk ring, verstopping, maagkwalen enz. werken nadeellg op uw humeur en ge stel. Foster's Maag- pillen zijn een zacht- werkend laxeermid del. dat uw kwaal doet verdwijnen Maagplfle. Alom verkrijgbaar f 0.65 per flacon .Verscbijnl slecbls één keer! Uitknippen! EERSTVOLGENDE op de in qebeel Nederland wettig geoorloolde Jaarl. ZES trekkingen, met volgende prijzen 1 HoofdprU» O f 120.000 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 4