SCHOONHOVENSCHE COURANT. NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT De Giftmenger. 59* Jaargang No. 5326 Vrijdag 16 September 1927 iletten EERST'E BLAD. Plaatselijk Nieuws. FEUILLETON Dit nummer bestaat uit VIER BLADEN. Verstand en Hart Telefoon 20. INGEZONDEN MEDEDEELINQ. rit kon. vor- en reel, do en i?nise:.raf. ach te wor- len verzoohl rech tevervol - Benschop, 16 Sept. De 28-jarig© koop man. H. van R. alihier, is door den Po- rt O. M. niet is gezonden wat wel do te ja het O. i te toonen, brief verrat, ingevolge de ienstregeiinu i IJaael naar mln, mo 'Ht zijn tyrtnoK- 0 in eerW- Bij het gehouden de Rijkstuinbouw- en 15 September. Gegolfd» en viaKKe Asbest cement Platen - Leien Voor prima kwaliteit wordt Ingestaan. Lage prijzen. Noemt bij Uw aanvraag benoodigd aantal M5 rift onder de »t: Voldaan. t 1022 »ijr 1020 te heeft ren t>mst gevon- a verdachte, aan den In- Do tweed»» m, verklaar- vin. Ofschoon mijnheer Zier reeds lang lij dende was geweest, zoodat zijn plotselin ge dood geen verwondering kon baren, vond de overheid in het samenvallen van. zijn dood en dien van mevrouw Rechling aanleiding om zijn lijk te laten onderzoe ken Deze maatregel achtte men nog te eerder noodig, aangezien Constance aan houdend jammerde, dat haar broedet reeds» zoo lang congnac had g&bruiikit, zonder eenig nadeel daarvan te ondervin den. Het was dus mogelijk, dat een on gelukkig toeval in het spel was, die den dood der beide overledenen had veroor zaakt. Het onderzoek bevestigde echter ’t oordeel van den huisdokter; lijdende aan veldwachter pdracht had rtjekuren te m na ver- t vertrekken let werd, gaf (harrewar A. van Urn- hebben kun- «51 g met een tooit jenever gekocht. Hij* ekfjning. da.’ eur is .inigp- i<»nt van er», hte had ge- door Mr. G. er over, dat ri tot inkeer i»t den brief wijs te over- arakter van len kommies a brief ge in aanklacht omdat ver- ntrent ver kenning niot het een In een itobusd.ena - Uaeel, dio oud de in verdachte van liet von- wegens de openbar® 1 vonute van hoven, waar 2 boete »ubs. M bevwu- S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN. Uitgevers. Posten, en Girodienst 13763. irief te hen- rij, .door «l«-n aegeven. dat en de hflti-i brief en de idier-tihiteir Jkten to her- geleden v<t dat de aan was trewerei Ich door de- gevolge van een hevig© gem edsaandioe- I ning. Van vergif was geen spoor te cmt- beurde? Met deze vragen kwelde de dekken en daardoor werd tegen Valentine Hoevaak zijn we liefdeloos, daar waar vertroostend moesten optreden. Hoe door met straffe auto. In laar, banket- 'an een von- e Schoonho- rtreding van hij had op tht rijdende, g niet" op de n wijze num- zijde aanga at f 3 boeH o, t het O M. vonrnte. Ver- ;ijn nummer co had aan- ihrijft, moge mw oena aan Wteleiboowl Invloed aan ton wijziging ft. igen H. van joeden iwon Hamming, peeking van geschreven rt zijn zoo t moet aan- ief heeft ge- Gelukkig hij. die de gave bezit om ver stand en hart beide te gebruiken en tot gelding te doen komen. Dar. pas leeren we het leven verstaan zooals het zich in zijn verschillende schakeeringen aan ons voordoet, gaan we troostend, helpend en opbeurend door dit leven, maar ook als het noodig is bestraffend en vermanend. En dusdoende zullen we hoe langer hoe meer leeren nuttig te zijn voor an deren en ons leven alzoo tot steeds rij ker ontplooiing brengen. we dikwerf laten we ons vervoeren medelijden, daar waar we hand moesten ingrijpen. Wie zal de gevallen opsommen waarin door Verkeerd optreden zo»)veel werd be dorven. misschien voorgoed: Jonge harten worden soms geknakt door bitse bejegening, daar waar ze liefde hadden mogen verwachten, onnutte le vens worden niet gesterkt, doordat maar toegegeven wordt aan verkeerde neigin gen ouden van dagen worden dof en in gezonken omdat ze zonder verstand ver troeteld worden en daardoor buiten het leven komen te staan. schouwing bijwoonde van mevrouw Rech- ling’s lijk en rapport had ontvangen van de huiszoeking on van het scheikundig onderzoek van den cognac. Zijn toostend werd nog pijnlijker, toen hij de dienstbode nogmaals verhoord had en zoowel Louise als Mina zoo mogelijk met nog meer lof dan te voren van Valentine hadden ge sproken. De huisknecht toonde meer te- lughouding, doch zei de niets, dat in haar nadeel kom zijn En nu kwamen mevrouw Van Boeren en Koenraad Rcchlmg! Was het mogelijk, dat een dame uit de hoogste kringen zich voor een misdaad in de bres «telde, dat zij zich zelfs tot onbezonnenheden liet meeslepen? Kon een bedaard mensoh als Koennaad Rechling zich zoo door zijn hartetooht laten venblmnden -dat hij de moordenares van zijn geliefde moe der zijn geliefde bruid noemde, en el»? verdedking tegen dit reine, edele schep sel terugwees als een beleediging hem persoonlijk aangedaan? Het *V®rhoor der arme tante Constance leverde ook niets op dan betuigingen van de onschuld van haar nicht. Daarbij kwam zij or telken» op terug, dat haar broeder roette gedurende langen tijd ge woon was cognac te dranken voor hij ’s avonds slapen ging. Wel moest zij toe geven. dat de fleech den vorigen avond was leeg geworden en Valentine voor me vrouw Rechling een nieuwe flesoh had ontkurkt, doch dit was van weinig be lang, daar in deze flesch geen vergif was gevonden. Ook was de rechter van mea ning, dat het vergif in het drinkglas ge daan kon zijn; hij nam óch du» voor, INGEZONDEN MEDEDEELING VBAAUT UWEN WINKELIER: Spoors mosterd Nederlandse» Fabrikaat van de Firma W. SPOOR JrCulembnr» iter K. van H van den jf een hel^e- Vers tand en hart. Hoe dikmaals laten we niet een van beide in ruste Met hel gevolg, dat we of teveel toegeven aan de inspraak van ons hart of teveel ons verstand laten gelden regel meer 0.20 jel berekend. Voor njn, wordt de drie- regel« en conditie* de verdenking nog versterkt, dat zij mv- vrouw Rechling vergif had ingegMt-en. Belualve het vergif, dat in het lichaam van het ongelukkige slachtoffer gevon den was, viel nergens iets te ontdekken, dat als een bewijs tot die verdenking kon gelden Volgens de bestaande voorschrif ten, had men Valentine’s kleeren nauv» keurig onderzocht, voor zij in haar ce» werd opgesloten; doch men vopd geen fleschje bij haar of tets, dat atropine kou bevat hebben. Een huiszoeking in de wo ning fie Wilmersdorf had eveneens niets opgeleverd en de flesch cognac, die de commissaris in beslag had genomen, was ook vrij van vergif bevonden. Zoo had men alleen hei feit dat me vrouw Rechling aan vergif gestorven was en dat zij op haar sterfbed Valentine be- besohuldigd had. Maar was dit voldoen de om een vervolging in te stellen tegen <en jonge dame, van wie de schitterendste getuigenissen inkwamen? En dit terwijl a lle getuigen de overledene ongunstig be oordeelden? Aangenomen, dat ze goed bij haar ver stand was geweest, kon dan de haa. legen Valentine en haar doodsangst, haai de vreeset ijkste beschuldiging niet in den mond gelegd hebben? Verkeerde zij eenige oogenblikken te voren ook niet in een bij na even groote dwaling, toen zij Valenti ne van diefstal beschuldigde? Wel was Valentine’s gedrag geschik’. ge woest) om de verdiening te versterken, een hartkwaal was Zier gestorven, ten. maar kwam dat niet op rekening van —1—1 aar vreeselijke aandoening na al het ga tor óch den geheelen dag, toen hij oe Wanneer verstand en hart door den mensch niet tezamen gebruikt Worden, dan komt er een leemte in het menschen- hjke leven tol uiting- Een zakenman, die uitsluitend zijn ver stand gebruikt en niet zijn hart laat spre ken, komt ertoe om zooveel mogelijk winst te maken en niet toe te zien op welke wijze dat geld verkregen is en qf t b v door hem werd verdiend ten koste van ’n arme wees of weduw. Hij vult zijn brandkast en geldbuidel en is harteloos ten opzichte van degenen, die door hem getroffen werden. Een moeder daarentegen, die alleen haar hart laat spreken in dè opvoeding van haar kinderen, geeft haar jongens en meisjes teveel toe. Zij handelt niet ver standig omdat ze in het werk der op voeding haar verstand niet doet gelde» Haar kinderen krijgen jn alles hun zin en deze weten het aldra, dat ze van moeder alles gewonnen kunnen krijgen, zoodat ze opgroeien tot verwende en nare kinderen Een patroon, die .er alleen maar op uit is, om zooveel mogelijk ybeid van zijn gezellen te krijgen en ,zich verder niet om zijn werklieden bekommert, mo ge nog zoo verstandig handelen, ten op zichte van zijn zaak hij is alavel een harteloos werkgever. Een leermeester daarentegen, die zijn pupil toegeeflijk en zacht behandelt zij het met nog zoo goede bedoelingen zal oogsten wat hij heeft gezaaid, door dat zijn pupil een verkwister en een doordraaier wordt, die het ouderlijk goed er spoedig doorbrengt en als het is ver teerd, dan nog geen dank brengt aan zijn leermeester, maar integendeel' dezen vervloekt als de oorzaak van zijn on geluk. Nes. A. J. Raddetr, A. G de Ruijtar. S W. Sohortjingsuis en D. Veerman, allen te Boskoop; A. Pannebakker en P. A Wezelenbeng. beiden tie Hazerswoude; J. van Wijk te Alphen aan den Rijn; J. C van Vreumingenjp Oudewater P. Boer te Bergambacht; H. B. A. Kante <te Stol wijk. Schellulnen, 16 Sept. Na aanbesteding heef*, de Kolenbond hot vervoer van stuk en eierkolen opgedragen aan den heer A Kruis, die met f 12,90 per 100 H.L. het laagst had ingeschreven. Oud-Alblas, 16 Sep<. Aangaande het oprichten eener Oranjevereniging alhier vorige week, zij gemekt dat de vereeni- gin^ nog niet is opaencht m dier voege, dat er een bestuur zou zijn De bedoeling ia ’eerst te zien of er animo voor is. Had den. ai ah. vorige week reeds 15 personen opgegeven, thans bedraagt dit reeds 30. Blijkt het, dat er levensvatbaarheid in zit. zal men de vereen iging dan ook m stam brengen -Het feestcomité blijft lie ver op den achtergrond, daar het van meening te, dat het beter van uit de kern der gemeente kan uit gaan. Nieuw-Lekkerland, 16 Sept. Door B en W. alhier te volgens art. 77 der Gemeen tewet, bepaald, dat in geval van ziekte, ontsteniteniie of afwezigheid, van den bur gemeester, ate loco-burgemeester zal op treden de le wethouder, de heer A. den Boer; dat deze, in geval van ziekte, ont stentenis of afwezigheid, zal worden ver- angen door den 2en wethouder, den hoer B Voonaluijs; en dat iot gvval van ziekte, ontstentenis of afwezigheid van laatstge noemde de heer P Stam Cz. ate waanne- i lemend burgemeester zal fungeeren. De Geitenfokvereenigmg „Ons Be lang” alhier heeft een algemeene verga dering gehouden. Van de 30 leden, die de voreeniging .belt, waren er 16 *e* ver gadering. De notulen der vorige vergade- viug werden goedgekeurd. Dank zij bei junstige verloop van de gehouden ve lo ting kom de pennangric'; ter ven vrij aar- di- saldo boeken De aftredend,' bestnurs- 'eden werden al'en I onkozen. t,w. de hee- nen F. van Slijpe, Th de Jager. M de Ru ij ter. W de Groot en A. B'om. De 17-jarige smidsknecht J. M al- hiler. had bet ongeluk met de linkerhand in aanraking te komen jget een amaril- steen. waardoor hij een vrij ernstige ver- nxmding opliep Door Dr Van W.usber een te geneeskundige hulp verleend. Moordrecht, 16 Sept. ÏHnsdamvond vergaderde in het Posthuis de feestcom- missjie met de lieden der suboammissiies Toen de voorzitter de heer J. J. van Gen nep de vergadering opende waren er vele personen aanwezig. Door den. se cretaris, den heer W. Hoogendoorn, wer den de notulen der vorige vergadering voorgelezen waarna deze werden goed gekeurd Door den penningmeester werd verslag uitgebracht over de financiën. Het bleek, dat er een batig saldo was van ruim, f 22- Door den voorzitter werden, de heeren B. de Bruijn en de Wilde ver zocht de rekening te controleeren,. Na afloop van het onderzoek werd bij monde van den heer De Bruijn verklaard, dat de rekening in de beste orde was bevonden en de vergadering adviseerde om do rekennnig goed te keuren, wa‘ met .algemeene stemmen werd gedaan. Door den secretaris werd een ontvangen stukken; 2. Voorloopage vaststelling gs- msentereksnamig dienst 1926; 3. Voorstel tot voor gemeen (schappelijke rekening inrichten van een gebouw voor nood- slaohtplaate enz te Krimpen a.d. Ussel; 4. Wijziging tarief der waterleiding; AamvuILing bouwverordening; 6. Bcgroo- ting Vleeschkeuimgsdiienst voor 1928; 7. Begnootmg Burgerlijk Armbestuur voor 1928; 8. Verkoop van oen perceeltje grond aan de Afd. Krimpen a-d Lek der Z.-H. Vereeniging Het Groene Kruis; 9. Aan bieding gemcentebegrooting 1928. De bakker Van V. reed, doordat zijn paard schrok, boven van den dijk. Per soonlijke ongelukken hadden niet plaats. Fft waa echter nogal wait materieels scha de, De heer L. de Hon, sch neusklinker, herdacht deze wieek den dag, dat hij voor 50 jaar in dienst kwam bij J. en K. Smits Scheepswerf alhier. Van zijn pa troons ontving hij een geschenk onder couvert en van het personeel een fraaien stoel. Groots Nationale Kolf weds trijd te Lopik Algemeen» Vergadering H ofd- bestuur van den Ned. Kolf- bond en afgevaardigd n van de verschillende Kolclubs. Lopik, 16 Sept. Dinsdagmiddag te orn- goveer 3 uur opende de heer G C. van Balen Blanken te Spanbroek, voorzilbpr den Ned. Kolfbond, met een hartebjk do welkom deze vergadering en wenschte de aan Koilfcilub „Keer Niet” alter geluk met haar 40- jarig bestaan, en b acht tevens een woord van hulde aan „Keer Niet” voor de wijze van on.tvang,st van het hoofdbestuur en de verschillende Kolf- clubs te dezer plaatse, tot het houden van den 40en Nationalen Kolfwedstrijd. De notulen van de Algemeene Vergade ring van 1926, gehouden te Zuid Schar- woude, werden onveranderd goedgekeurd. Een mgokomen stuk van de Kolfclub •Zaanstreek” te Koog aan de Zaan, om een propagauda-commisste te vormen. Na verschillende meeningen, werd be- sloten het vormen van een propaganda- c >mmii9sie aan het hoofdbestuur over te laten. Een ingekomen stuk van dezelfde Kolf ngen G. A klaarde d«n i doorgezon Rotterdam. Als die moeder haar verstand laat wer ken, dan zal zij haar kinderen met alles gewonnen geven, maar hen uit liefde lei den met verstand. En de koopman die zijn hart laat spreken, zal ervoor zorgen, dat hi4 niet overmatige winsten neemt en inzonderheid de weduwe en de wees het hunne overig laat De leermeester zal zijn pupil een krachtige opvoeding .geven, ip evenwicht gehouden door zijn hart en zoodoende zal de pupil opgroeien in deugd en met vasten gang zijn dagen doorwan delen, een sieraad voor de maat schappij En de patroon zal zich inlaten met de nooden en de zorgen, de vreugde en de- blijdschap zijner werklieden ook buiten de werkplaatsen en zoodoende een band van saamhoorigheid leggen. s uitspraak 4 weken gevangenisstraf Ouderkerk a.d. IJssel, 16 Sept. Bij hei gisteren te Amsterdam gehouden examen verwierf de gemeente-veld wachter J Meijer alhier, het diploma van den Alg. Ned. Politiebond. Boskoop, 16 Sept, toelatingsexamen aan school alhier, op 14 slaagden om.: J. J. van den Berg, W. M. Brand, A. P. Galijn, J. Dijkhuis, J. van Gameren, A. Mesman, L. Meijer, P. van waakt over het gevoel, of met andere woorden, wanneer men zich met uitslui tend laat leiden door zijn verstand of door zijn hart, maar beiden in werking stelt, dan zijn er vele mogelijkheden om goede en edele dingen tot stand te bren.’- gen PrjjG der Advertentiën: Van 1 tot 6 regel» f 1.80; elke i Bij 8 maal plaatsing wordt de 8e plaatsing tegen 0.10 per rege advertemién tnsschen den tekst, waarbij de kolommen breeder zijl voudige prijs berekend. Voor meer plaatsingen, groot aantal vrage men tarief. Deze Courant wordt de» Maandag»-, da» Wotntdaqt- en de« Vrijdagtmiddagt uit gegeven. Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden 1.25, franco per post in Nederland 1.50. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt Men kan zich ebonneeren bij onze Agenten, Boekhandelaren en Kantoor houders. 16 Bauarlich, Adolf Bauerlich, waar heb ik dten naam vroeger gehoord? sprak ze, terwijl hij haar hielp bij bet instappen. Koenraad, bedenk u eens; :oen wil nog kinderen waren moet er bij on» thuis over gesproken zijn! Koenraad haalde de schouders op Zijn arm hoofd was zoo vervuild met de dingen van heden dat hij óch niet kon bezig houden met onbeduidendheden uit het verleden. Agnes dacht er langer over, maar Hert het eindelijk glippen. Ik kom daar wel op terug, maar voor bet oooeriblik heb ik iets anders te doen, dacht ze en her haalde hij bij óch zelve nog eens wat Koen raad haar van een strafvervolgingsproces gezegd had. Zij overdacht ook nog eens, wat zij over merkwaardige processen in de dagbladen had gelezen Naar de terechtzitting verwezen en door de rech ters en gezworenen ter dood veroordeeld? riep zij uit? Dat overleeft zij niet Zoo ver mag het niet komen! Maar als het eens zoover komt? vervolgde zij pein zend. Sedert ik dezen rechter ken, ben ik op allee voorbereidl Zij moet een verdediger hebben, nu herimer ik mij: Op hem komt alles aan, de beste die er is, of misschien meer dan eed, als dat kan. Daar moest ik maar dadelijk naar omzien. Koenraad zal zeker Valen'tnme bij een volgend verhoor hier over scherp te ondervragen Eerst moest hij nog den heer Bauerlich verhooren, daar deze in de woning van mijnheer Zier was aan getroffen, toen Valentine naar het gerechtsgebouw gevoerd was Ook Bauerlich, die door zijn op:reden den gunstigsten indruk den rechter maakte, sprak levendig ten gunste Van yalenrtinie’s onschuld en hield een verde digingsrede in optima forma. Hij klaag de daarbij mevrouw ïtecliliing aan en schilderde kleuren, hoe zij bet goede, fijngevoelige meisje, op de teederste pun ten gekwetst had. In zijn ijver begreep hij niet, dat hij daarmee Valentine een slechten dienst bewees, want alle punten, die hij aan voerde, zou een rechter net beter hebben kunnen in het licht stelten en samenvoegen, om ze ais bewijs te doen dienen voor de schuld der aangeklaagde. De rechter bleef dan ook niet in gebreke, om het noodige gewicht toe te kennen aan de woorden van dezen man, die nog wel als getuige ter ontflasting waa opge- kamen. Ter loops vroeg hij naar de gewoon ten van den heer Zier, om eiken avond oor'hij naar bed ging, een glas cognac te drmken. en BauerUoh bevestigde la- ctoen.de. dat hij daarvan wel gehoord, maar het nooit gezien had. aangezien hij n’0t meor aanweóg was Dat heeft hier echter niets mee uit te staan, poogde hij er luchtig bij, want geste’ d, dat Valentine het vergif aan mevrouw ReohHmg heeft toegediend wat ik ón mogelijk kan gelooven dan is toch ndet zeggen: Dat heeft den tijd nog, als wij weten hoe de zaak loopt, maar ik kan niet wachten. Men wacht niet met den dokter te halen, totdat de zieke zoo erg is, dat herstel onmogelijk wordt, en zoo zal het met zulk een verdediger ook wel zijn. Wie moet zijn aangenomen. Ik zaa mijn ouden vriend om raad vragen; die zal mij wel een goeden verdediger kim- nen aanbevelen, sprak ze, en ze trok aai. het koord, dat diende om den koetsier een teeken tot stilhouden te geven. Naar den raadsheer Ring, in-sde M&rkgravensteaat no. 48, gebood zij den bediende, die aan het portier haar beve len was komen vernemen uankbeluiging voorgelezen van geluk- wensch. die het comité op'31 Aug. aan HAL had doen toekomen. Nu bracht de voorz. dank aan den Ed. Achtb heer Snel, dit hij bereid was ge weest hel eerc voorzitterschap van het Oranjefeest van 31 Aug 1.1. te aanvaarden Ook werd dank gebracht aan de leden van het feestcomité en sub-commissias voor het vele ,dat zij voer het welslagen van het feest gedaan hadden. De heer J„ W R Térmorshuizen, bracht den voor zitter dank voor alles wat hij voor het feest gedaan had. Bij de rondvraag vroeg de heer C. Boogaart of het thans niej wenschelijk was over te gaan tot het opdichten i van een Oranjevereeniging. De feestcommissie adviseerde om vei;- I schillende redenen om niet over te gaan tot het oprichten van een Oranje-ver* eenjging. waarna aan het dagelijksch be stuur van de feestcommissie werd op gedragen om volgend jaar tijdig een ver gadering te houden waar ieder welkom is, die mede wil werken om den ver jaardag van H M de Koningin feestelijk te herdenken In die vergadering zal dan w^eeir een feestoomité gekozen worden. Nog werd besloten om het batig saldo te bewaren voor het feest, dat mogelijk volgende jaar gehouden zal worden. Niets meer aam de orde zijnde, wwd de vergadering door den voorzitter geslo ten. Naar wij vernemen zal ook een ge deelte van den Ringdijk voor electrifica- ti© in aanmerking komerf. Een auto reed tegen de benónepomp repla&tet voor het huis van den heer Tiimmor, op, met het gevolg, dat genoem de pomp ernstig werd beschadigd Brandwijk, 16 Sept. De heer A. G. de Haan te Slnedreoht, geboren in an&» ge meente. is door den minister van kolo niën aangewezen als oand daat-Tnd »ch- vmbtenaar De heer De Haan za zijn 1 ndologische studie volgen aan de Univer s'teut t» Leiden. Gouderak, 16 Sept Alhier is benoemd tot secretaris vAn de afdee'ing „Volks onderwijs” (vacature-P. M. Beijen). heer F. E. v. d Vides, onderwijzer d© 0. L. School alhier. Groot-Ammers. 16 Sept. Dezer dagen is men begonnen met het leggen van een kabel in de kom van het dorp, welke kabel de bovengrondsche telefoon- en te legraafdraden zal vervangen Dit werk is van den Staat aangenomen door den heen J. Moiurik alhier. Door d«n regen van de laatste dagen is het land zoo doorweek,t dat vele land bouwers alhier het aardappelenrooien hebben moeten staken Krimpen a.d. Lek, 16 Sept. Maan dwg - avond om 7 30 uur, zal de raad in open bare zitting bijeenkomen ter behandeling van de volgende agenda: 1. Ingekomen Verstand en hart moeten tezamen gaan Het zijn twee gaven door den Schepper meegegeven als geschenken op het levens pad des inenschen. Zooals de dichter J. P. Heije het uit drukte God gaf twee hemelsche geschenken Den mensch in alle vreugd en smart Verstand om scherp en goed te denkem, Om zacht en goed te doen het hart. Wanneei deze beiden tezamen werken, verstand en hart, dan pas gaat het goed. Dan zal een arme niet harteloos bejegend worden omdat men alleen het verstand laat gelden en denkt: die armoede kan voorgewend zijn, maar dan onder- zoekt het verstand 5 de nood wel echt hberechtar te Rotterdam veroordeeld tot is en als de klachte van den arme dan i waar is, dan komt het verstand en noopt tot medelijden en medehelpen Mildheid en weldadigheid zonder ver stand zijn verkeerd, omdat dan misbruik van de goedheid gemaakt wordt, door degenen, diè armoede huichelen en el lende voorwenden. Maar weldadigheid met verstand geoefend, zal den gever den arme beiden gelukkig maken. En zoo Is het nu ook met alle zaken van Uet leven. Als het hart gedragen wordt door het verstand en het verstand Nil LEVERT UIT VOORRAAD:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 1