SCHOONHOVENSCHE COURANT. N De Najaarsmarkten r- I ~-te Gorinchem UN” Bergeijk Stufkens waar men een p r I m a «lokker of Overjas koopt voor lagen prijs en bovendien de Reiskosten per Autobus, Spoor of Boot vorgoOd wordon juren No. 5350 Vrijdag 11 November 1927 59* Jaargang EERSTE BLAD. Plaatselijk Nieuws 1 bezocht worden. FEUILLETON zullen Dit nummer bestaat uit VIER BLADEN. Het geheim eener Moeder. BLRGE'JK 5TUFKENS Thuis. In *t bijzonder do Kleedingmagazijnen NIEÜWSB1AD VOORZUIDflOUANDEN UTRECHT Telefoon 20. SS Heeren ft LS ui 07 A druk S. 4. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Uitgevers. Poatch en Girodienst 13763. Den Haag, loonhoven bij OPS, Wijdstr. Want g® weet: eenmaal ruit ge thuis 1 zijnin der waarheid en voorgoed. I Gelukkig d« mensch, die zóó zijn huis me' zich draagt! xmhoven. nber 1927. Wapenwet: B. ubs. 2 dagen, l de in beslag Alg. Politóe- i: T. J. V. te M. R, W M. hs. 1 dag; A. i Wil]ige-IJaj> r 2 dagen; J. M. A. P. te Krimpen a d. ven, ieder f O G. de G. te 3 te Krimpen ader 2 dagen, het Rijnvaart Vreeswijk f 5 (otterdam f 4 ieuwe Petals. f 8 en f 2 dag voor elke het Reglement en Vlot vaart Nieuwe Maat, ddbooten reep, tgen en 1 dag art. 453 W. tol. M. T. te teder 4 4&K<ea- au hot Bijz. m M. te B«r- gen, met var- 1 tot vernteta- te; W. V. te m»jt verbeurd roietiging van »E. Zij bevor- doe d van alle idtli verkwik- e oogopslag, □olijk humeur en duizenden idheid aan de ilddel vinden, se doen won- vanl 21.— 3ROENEN, kerstraat 53 JST. JST.' JST. rokhoffixlenwat: *k, f 12 subs. I 5.25 7.25 3.50 5.50 f 19.— het Binnen- te Amster- dd, B. U. te ,eder 4 dagen; jldboeten van 4 dagen en 1 UrootBte voorraad in Ulster* yinleijassen Winterlekkera Regenjassen Overlassen n. mast Wet oj»enbare L. te Nteuw- 1 er Visscherij- 4 subs. 1 d-, Ier in beslag 3 Haastrecht, t beurd vvrkla- en hengel of f 0,50; L, J. houden tot 2 W. en A. van um. i£derj«34 hot Motorken- Schoonhoven, ar Leerplicht- 3 fiuba. 1 dag. art. 460 W - ikkerkerk 2 te Jaarsveld E«n varhaal uit den FranzChOultschan Oorlog. II. Het rijtuig sttand stil in de Rijasel- straat voor no. 02. De jongeman sprong van den hok en haastte toch het portier t« openen. De grijsaard en het jonge meisje stapten uit, terwijl de portier haastig toesnelde om zich ter beschik king te stellen van die nieuwe huurders en den jongeman „Mijnheer Fabnioe,” sprak dea»u den korf van het jeugdige meisjes overne- mend, ,dit zeul ik eerst naar boven bren- 5 I H n d iT tedding van den heer P. Kroon, haar eer ste uitvoering Op hot programma wanen een 18-tal nummers vermeld, die allen zonder uitzondering zeer goed werden weergegeven en getuigden, dat de leiding bij den heer Kroon in goede handen is. De vereenriging kan dan ook niettegen staande haar kort bestaan, op een suo- ces-voden avond bogen Wij wenschen dan ook, dat deze jonge vereenigóng op den ingeelagen weg zat voortgaan en ons nog meerdere genotvolle avonden zal verschaffen. Een ding was echter jammer ten gronde, lice armzalig om dan zoo door het leven te gaan. Ge kun*, genoegen nemen met uw thuis zeker, maar eenmaal komt daar een eind aan, vroeg'of laat. Eenmaal gaat de deur open voor u en dan gaat ze naar buiten, maar niet met fieren tred en opgoheven hoofde, neen gedragen, en sombere klokketomen vergezellen u naar uw laatste rustplaats. Moet het dan uit rijn? Ia dan alles verkven? u alle mogelijke diensten te bewijzen, verzocht het middagmaal voor u gereed te maken. Zij zal onmiddellijk opdienen „Voor drie personen?” vroeg de blinde. „Neen, grootvader, er ie slechte voor twee personen gedekt,” antwoordde het meisje. „En zult u dan niet mededoen aan hst maal, dat u voor one besteld hebt?" her nam de grijsaard, zich tot den jongeman wendend. „Gelief mij te excuseersn, mijnbeer”, antwoordde deze, „ik moet u than» ver laten Nu u hier goed thuis zijt, is mijn plicht volbracht." Deze Courant wordt des Maandag»-, des Woentdaq»- en des Vrijdagmiddag» uit gegeven. Prijz voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25, franco per poet in Nederland 1.50. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt Men kan zich abonneeren bij onze Agenten, Boekhandelaren en Kantoor houder». NAAR HET KLEEDINGMAGAZUN yam Leantine heeft slechts gimdsche deur te openen om de hare te bereiken. Mijn heer Blanchard”, voogd» hij er dan bij, ,Jk heb geheel naar uw onderrichtin gen gehandeld; voor de huur en hert ameublement heb ik niet meer uitgege ven dan de som, die gij er voor beatem- det en daarbij heb ik in alle» den raad gevolgd van den heer Guérin.” Daarop spoedde Iwj richnaar den portier, die hem beneden wachtte Hm. meisje zag d» kamer eens na voor haar grootvader bestemd en vond ze zeer ge schikt; dan trad zij de hare binnen en stond vedbaasd met heit oog op al het aardige, dat daar was tentoongesteld, 't Was alsof d« persoon, die alles hier had gerangschikt, van al baar neigin gen op de hoogte Een uartdrukking ----van innig» tevredenheid vertoond» zich korfvam^ het jeugdige medsjee ovemc- in haar blik en toen de jongeman terug- keerde, bedankte zij hem vol vuur, en gen, en dan heer' ik onmiddollijk terug levendigheid. om met u de koffers binnen te dragen.” tt i-o»» „Daarbinnen zult gij mijn vrouw vin den, mijnheer Pierre; die heeft allies 8»- daan, wat gij haar bevolen hebt" Dan wendde de jongeling zich tot het meisje, dat den arm van. dim blinde g*>- nomen had en spjak; „Kom, mejuffrouw, gdheve mij te vól gen. ’t Is niet hoog, uw vertrekken lig gen op de tweede verdieping.” Dé woning bestond uit vier goed ver lichte en pas op nieuw behangen ka mers; links die keuken, rechts een slaap kamer, daameven een tweede slaap kamer en de eetkamer lange de keuken. Na de huurders in de eerste kamer gebradht te hebben, zeide de jongeman- „Deze kamer had reeds beschikt voor den heer Blanchard; mejdffrouw heid aan den dag, die een bijzonder goe de gedachte van hem geeft” Het meisje had een gewaarwording van genoegen; haar blik helderde op en een zoete glimlach versalieen op haar lip-pen. Eensklap» neeg tij tot den Minder en omhelsde hem. Stolwijk, 11 Nov. Woensdagavond gaf het Strijkje „Onderling Genot” ten huize van den caféhouder J. Noemen onder Gelukkig, driewerf gelukkig, dat be hoeft uiet. Na het aardsche buis, het blijvende Tehuis, waar Hij. die de Bron van het licht en de Gever der goede gaven woont, ontvangt degenen, die in waar heid dat tehuii gezocht hebben Draagt ge zoo uw hui» met u? Hebt g» «en hemel in het hart? Dan deert het nde‘. of er al verdriete lijkheden zijn, of moeiten. Den komt ge heen over de nooden en overbrugt ge de bezwaren. Daar gaat een slak over den weg. Traag gaat 20 en onbewogen voor al wat baar omringt, tenzij er gevaar dreigt.dan is ze weg in haar huis. Die slak, zoo onaanzienlijk, heeft een groot geluk: ze draagt haar huis met zich. dat niet meerdere bekendlieid aan deze uitvoering was gegeven, daar de opkomst van het publiek beter had kunnen zijn Met een gezellig bal werd den avond be sloten. Naar men on® mededeelt, loopt de inschrijving voor de a r Glubtenwonstei, hmg der Pluimveevereenaging uitstekend Er zijn ai ruim 190 inschrijvingen, zoo- dat men mag aannemen dat de veree- niging wetl succee zal hebben. Gedurende de laatste week zijn er in deze gemeente al reeds drie nood- alachtingen geweest, terwijl gisteren bij den veehouder V. in Benedenkerk ten geval van miltvuur werd geconsta teerd Dirt cadaver zal verbrand worden. Hoog-Blokland. 11 Nov. De gatnente- raad bestoot m zijn vergadering van Vrijdag j-L aan Alew de Groot, wonende alhier, een stuk grond in erfpacht te geven, om daarop een woning te bouwen De verschilteade besturen, o.a o« gemeente, de polder Den Beemd, de Algemeene en de Diaconie Armen, en Dragen wij ook any huis mat onz? Dra gen wij ons huis in het hart? Weten we, dat we na vermoeienis en koude, na leed en zorgen, na stagen ar beid en felle inspanning, een thuis heb ben, waar de ziel tot mat komt en net hart bedaarder klopt, omdat er gezellig heid beerscht en er de liefde woont? Die vragen zijn niet overbodig. Helaas zijn ze niet overbodig In dezen geslagen tijd, waarin de jam mer der vervreemding ook zijn weg zoekt in het huisgezin., zoodat ouders van kinderen en broers van zusrtera verwij derd leven, heerscht zoo vaak gebrek aan huiselijkheid. Voor zoo velen, is het begrip „thuis” I verloren gegaan in den strijd om het be- staan. Zoo menig geval is er, waar de hoop ge bloeid heeft en de liefde in knop stond, maar waar de vervreemding venraderiijk. rondsloop en de harten der gezinsleden kille wade, zoodat uw en de liefdq werd ge- 7 Een oogopslag vod erkentelijkheid bedankte den vreemdeling voor zijn lieve opdettendihedd jegens den blinde. Toen beiden goed gezeten waren, verwijderde hij zich een oogenhldk.. „Een zeer beleefd jongmenaoh”, sprak d» grijsaard tot Leontine. „Wat een in nemende stemt Hoe oud kan hij zijn?” „Ik zou 't niet kunnen zeggen, groot vader." J)enk je dat hij ouder dan dertig is?’1 „O neen, zoo oud is hij nog niet!” „Ziet hij er bevallig uit?” Leomitine bloosde eensklaps tot achter de ooren, en had men haap gevraagd waarom, dan zou zij wellicht niet geweten hebben hoe daarvan rekenschap te gevrn. uij ziet er zeer goed en minzaam ’antwoordde zij, „doch ik heb hem nog zoo goed niet beschouwd.” De grijsaard zweeg. E«n oogenbHk la ter worden de koffers op het rijtuig ge- hceohen. „Mijnheer Blanchard, juffrouw,” zefl- de de jongeman., „wij rijden voort,” en nam dan plaats aan de zijde van den koetsier op den bok. „Waar is hij nu?” vroeg de grijsaard verwonderd. „De heer heeft zijn plaat» bij den koet sier gekozen „Zoo!” sprak de grijsaard „Een wel opgevoed jongmensoh I Hij legt ee» kiesch- omgaf met een hoop veratierf bluschL Draagt gij uw hui» met ur Is het u een vrepgde te weten, dat er .^^een huis is hetzij groot of klein, aan- zienlijk of gering waar een plaats voor u open is. waar de harten der uwen warm voor u kloppen, waar alle leed kan wor den uitgezegd, waar a-Ue vreugde kan worden mee-gevoeld? Dan deren geen zorgen, dan pijnt geeu verdriet zoo fel, dan nijpt de nood niet zoo hevig, want ge weet- er is een thuis voor u en daar wordt aJUey gedragen door <te liefde. Gelukkig d© mensch, die zoo zijn huis met zidh draagtin zijn hart. Maar ook daaraan komt eenmaal eeu eind. Eens komt de tijd, dat een ander huis zal worden gereedgemaakt, een hui&ke van zes planken .simpel en eenvoudig en zwart Enkefte voeten gronds resten lederen mensch en dan ia het gedaan Gedaan voor hen, die geen amder© ho pe hadden tenminste. Draagt ge uw huis dan niet in het hart? Weet ge het dan nog niet, hoe het met u gaan zal nA het sterven? Kent ge dan nog niet het Huia, waar de rust zal heereohen en de vrede woont, daar, waar geen rouw zal zijn en geen geween, daar, waar allen zullen zijn voor allen door de liefde. Rest niets anders, dan die enkele Toe keerde, bedankte zij hem vol vuur, bent dus tevreden, mejuffrouw?” vroeg hij. „Dat is mij hoogst aange naam.” Hij leidde den grijsaard en het meisje de eetzaal binnen. De tafel wa» gedekt voor twee personen reonoin» zond hem een Nik vol erkentelijkheid toe. hebt niets vergeten, mijnheer’’, sprak zij met haar welluidende stem, „niets, aan aUe» hebt gij gedacht.” dig. „ik wii u^-gesn verdriet aandoen, bewaar uw gohaim, mijn vriend.” „Voor u, mijnheer Blanchard, zegt die naam niets. Ik heet Pierre Ricard Waar is mijn vader’ Ik weet er niets van. Wat heeft hij gedaan? ‘t Past mij met, zijn zoon, dat te verkondigenIk buig het hoofd, sla de oogen neer en zwijg Wanneer de menscheiijke gerechtigheid geoordeeld heeft, blijft er W God» ge rechtigheid over.” „Goed gesproken,” antwoordde de grijsaard ontroerd, ,.üw woorden zijn die van een eerlijk manMijnheer Pierre, heet u welkom als vriend De jongeling slaakte '«n zucht, maakte een buiging voor het meéeje en ver trok „Arme, jonge man!” murmelde o». -J Hij heeft mij tot in hert diepst* i geroerd.' "iemand leeft er gelukkig op aar- voegde het meisje er bij. „Hij heeft ook zijn verdriet De blinde grijsaard en het meieje. die wij te Parijs hebben zien aankomen, waren twee ongelukkige slachtoffere van den versdhikkelijken oorlog Antcon Blan chard, waa een rijk landbouwer. Meer dan vijftig jaar had hij gewerkt om-het erf hem door zijn vader nagelaten en dat hij op zijn beurt zou afstaan aan zijn >»oon Philip, te vergroofen en *s verbeteren. Deze zoon yas getrouwd en hot tweede jaar van tyun huwelijk was den jongen eohtgenooten een dochtertje geboren, dat bij den doop den naam* van Ixvmrtnno onrtving Antoon Blanchard was steed» aan het werk. Op zekeren dag echter werd hij On- Prg* der A d verten tién: Van 1 tot 6 regels 1J0; elke regel meer 0.20 BJj 8 maal plaatsing wordt de 8e plaatsing tegen f 0.10 per regel berekend. Voor advertentiën tueschen den tekst, waarbij de kolommen breeder zyn, wordt de drie voudige prijs berekend. Voor meer plaatsingen, groot aantal regels en conditie» vrage men tarief. d« Ned. Harv. Kerk alhier, zullen ver pachten voor 4 jaran hert bouwland en 4-jarag hakhout van eemge hoofdstoven. Dezer dagen had mej De W. het ongeluk met haar fiets van een afhel- lende dijk te rijden, zij kwam tegen een hek terecht, waardoor hear rijwiel, da< pas nieuw was, erg beschadigd werjl. Een leehjk «chadepostje. doch zelf kwam ze er gelukkig goed af Op 24 en 25 November hoopt de Muziekvereenigimg „Symphonia” haar eerste wuateruatvoering in de 0. L. School te geven. JJ. ‘Woensdagavond brandde in onze gemeente voor het eerst bet etec- trisch® licht. De Btraatverlichting. 6 tam pen, voldeden goed Het muriekcorps maakte to verband hiermede een fakkel optocht door ons dorp Er was veel be- langstelling en in <te café’» bleef men nog lang gezellig bijeen ScheUuinan, 11 Nov De plannen, die men hier vormde ,om te komen tot een vereennigilDg voor ziekenhudsverpleging „Arme, grijsaard r’_’ des harten geroerd.' d»,” v ,/t Zal toch wel Diet onbeachaiijen zijn u naar uw naam te vragen?" „Mijn naam is Pierre.’1* „Pierre?” herhaalde de grijsaard, een familienaam er, Mj verwachtend. De jongema^ begreep deze gedachte. „Mijnheer Blanchardantwoordde hij droeng. „ik .bfcn werkman en mijn ka- r dan naam van Pierre Ik heb echter wel een familienaam, den naam mijns vaders, doch dien naam houd ik zorgvuldtig ver borgen.... 0, mocht ik hem vergeten! Zonder droefheid kan ik dien naam niet uitsproken, u echter, mijnheer, zal ik hem ntededeelen.” w - „Neen, neen,’’ hernam de Winde leven- door een wreed» stekte aangtenat. „Mijnheer Blanchard,” antwoordde hij „lueu», aan aney neut gij geuacni ujuot^, nu „Ik begreep natuurlijk, dat u wel hom- 1 meraden kennen mij slechts onder ger zoudt hebben bij uwe aankomst te Parijs”, amtvdoordde hij op zéér een- voudigen toon, „en heb u de moeite wil len besparen om naar een nestaurartfie te gaan. Na een lange reds toch is men vermoeid en verlangt men naar rusrtp Ik heb mej Fabrics, de vrouw van den portier, die zich ook later beijveren aal de blinde grijsaard reikt u de iiaud en „En nu begint d» onze, mijnheer: mijn kleindochter en ik weten niet hoe u onze I erkentelijkheid te betuigen. Ik hoop, dat u ons vaak wüt komen bezoeken" „Zeker, zoo gij mij dart veroorlooft” „Niets zal ons aangenamer zijn; wij zullen u ala vriend ontvangen.” De jongeman wilde afscheid nemen „Nog één woord,” sprak de grijsaard

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 1