SCHOONHOVENSCHE COURANT 59* Jaargang No. 5355 Woensdag 23 November 1927 EERSTE BLAD. Plaatselijk Nieuws BINNENLAND. FEUILLETON. Het geheim eener Moeder. Dit nummer bestaat uit TWEE BLADEN. vn ■««■Ml» M Bij 8 Telefoon 20. INGEZONDEN MEDEDEELING. V tegen Verstopping niet Zelfs goedige- antwoordde de de wa« de jongeman, dfie bij hen eriing van de 'gravin?” ge- S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN. Uitgevers. Postch. en Girodienst 13763. tafel oen houden a. n De werden behaald als volgit: le te en r om te het wa- i vergoe- r het on- sde wrdt meerder- dit voor de kosten dragen, Spreker en nu op ken. Spr ord kun- aakland- in de <ge- i nu komt Lars neer. men het u kunnen van een aan do >hite nu et imorkmg W M. Benoemd iet algo- aoeming kennis je wordt oen. Hei beloopt 1 gulden, It. a, n 5 1° i' n Ik Is Tel meer 0.20 L-.-L—d. Voos wordt de drie- »ls en conditie* geef i de imiohtan- aede, dai u bedrag i de we de jaren ag van orgaan^ 3967,40 ie koelen 500 pm dal een van deze st wateu- aar 1905 9 polder t., terwijl Iroeg. In allo aan- n poldei licht van den uitlog ibesteding al of niet voor het weg Het eden wordt ‘aan. de rond- Aimk of* ér n de coon- verzuim. x>rd heeft, aandacht lering met rijtuig voort. Zonder spreken zat de gravin jfn scheen zeer ontroerd. „Bent u niet goed, mama?” vroeg Er- nestinm. I Dno» - Ij 6i>a. tiëu: Van 1 tot 6 regel» 1.30; elke regel meer 0. de 8e plaatsing tegen 0.10 per regel berekend. V< tekst, waarbij de kolommen breeder zyn, meer plaatsingen, groot aantal regel De ontmoeting In het bosch. De gravin en haar doohiter /hadden ook haar rijtuig verlaten om haar aan genaam tochtje te voet voort te zotten. De twee meisjes lieten gezamenlijk een luidp vreugdekreet hooren en omhels den elkamider als bijzondere vriendinnen- Pierre nam den hoed af en neeg voi eerbied voor de gravin. „Wat is er gaande?” vroeg de blinde. „Mevrouw de gravin de Lucerolle en mejuffrouw Ernestine,” antwoordde de I hie me- lige-Lan- I^ngeraik i d$h on- kleurde toiletten. Kinderen speelden op de grasperken en rijtuigen volgden in groote menigte de breeds wegen van het bosch. Prachtige rijtudc^ reden voort durend op en neer. Leontine was opge togen. „Als grootvader dat nog een kan zienl Wat zou dat een geluk voor ons zijnl fluisterde zij Pierre in het oor. „Onze liefde is zijn geluk”, antwoordde de jongeman. Een ©ogenblik later hernam hij: „Zouden wij niet wat wandelen?” „Volgaarne,” antwoordde Leontine. „Ja, dat vind ik ook uitstekend,” voeg de er de blinde bij. Het rijtuig stond stil en alle drie stap ten uit. De grijsaard bood de verloofden den arm en zoo v/andelden zij,langzaam een lommerrijke dreef in, uitsluitend voor voetgangers bestemd. Nauwelijks hadden zij vijftig etappen gedaan of zij bevonden zich in tegen woordigheid van mevrouw en mejuf frouw d« Lucerolle. ‘t Was een schoone zomerdag. De bloemen hadden hare kelken ontsloten en verspreidden een aangenomen geur. Tal rijke bezoekers waren er in het bocoh en overal onrtiwaarde men lieve licht ge* het kwaad verklaren Hoe dit ook zij, ieder overigens rechtschapen mensch, die on rechtmatig fooit of wordt getooid zou hieraan wel een einde wilton maken, als het maar niet zoo moeilijk was. Nadrukkelijk moge er echter op gewe zen worden, <dat het hier niet gaan moet om het zoeken naar slachtoffers, om het straffen van wat in het verleden verkeerd gebeurd is. maar om een zui vering voor de toekomst. 1 De Klompenindustrie. De Minister van Arbeid heeft aan de burgemeesters onderscheidene plattelandsgemeen- ,,’t Is mets, niets,” i gravin. „Mij dunkt, mama „Wees gerust, kindlief; er is niets. Maar waarom denkt gij dat toch?” „Omdat u mets zegt, mama. Wellicht hadt gij Leontine en haar grootvader ho ver niet omrtmoeL” „Integendeel. Ernestine; ik was zeer tevreden hen te zien.” Na enkele oogenhlikken 'hernam gravin weer: „Wis was?” „Ik weet het niet, mama „Heeft Leontine u nooit over hem ge sproken.?” „Nooit” „Hij ziet uitstekend uit en heeft een goed voorkomen. Je was in druk ge sprek met Leontine en hebt hem wel licht niet goed gezien?” „Zeer góed, mama Toen ik merkte, dat u met bijzondere aandacht de blik ken op hem hield, wend ik ook nieuws gierig.” ,Js ’t ie nfet opgevallen, dat hij ©enigs zins gelijku op .je vader?” „Neen, mara zoo heb ik hem dan óók ndét gadegeslagen.” „Ik stond vlak voor hem en had alle gelegenheid hem goed op te nemen De gelijkende is treffend. Hij ie van flinke gestalte evenals de graaf de Lucerolle, hij heeft dezelfde oogen, denzelfden hhk en hetzelfde lachje, dat den graaf zoo vaak om de lippen speelt Is dat niet zanderbng? Moeder natuur kan som« hoogst eigenaardige toestanden op- krreren.” te dóen op de medewerking van Uwe Ex. oeltentte. om den tegenwoordigen voor handel en nijverheid uit het district on zer Kamer »x> •nadeehgen toestand niet langer te doen voortbestaan dan strik*, noodzakelijk is. „Dat is waar, moeder; vaak ontmoet men personen, die men meent te her kennen, daar zij goed op anderen ge lijken.” „Zou ’t geen oogenbegoocheiing zijn, di« daarvan de schuld i»? frera vn de gravin. Weer zweeg de dame, en verschool zich in, een hoek van het rijtuig. De gravin had getracht een uitlegging te geven van deze bijzondere gelijkenis, die zij gemeend had op te merken, maar toch was zjj niet gerust De dame ge voelde zich integendeel zeer ontroerd. Thuisgekomen «prak hij tot haar doch ter: „Zeg aan ndemand. ook niet aan je va der. iet» van de ontmoeting, die wij ge had hebben.” „Goed, mama, geen woord Aan ’t diner was de gravin nog niet hersteld van de ontroering, die haar had aangegrepen Ternauwernood raak te zij de gerechten aan. Zij wag a& zwaarmoedig en leed blijkbaar onder kommer en druk. Telkens vestigde zij op den graaf, die terenovQr haar zat, on derzoekende blókken. „Wat is er. Mathilde?” vroeg de heer da Lucerolle. „Gij staart mij met een paar oogen aan ,Js ’t een andere blik dan naar woonte?” vroeg zij glimlachend „Neen, je blik is steeds even zacht en feeder; doch mij dunkt, dat je er bekom merd uitziet” .,0, neen, Eduard; daarin vergis je je „Gij zijt vroeg thuisgekomen; heb je esn aangename wandeling gehad?” (Wordt vervoigd). Een onderzoek gewenscht Naar aanjlaidfiinig van hetgeen den toatsten tijd bekennd is geworden over het euvel van omkooperij „retourcommissie” dat blijkbaar ook in ons land reeds tamelijk wijd to verspreid, heeft het hoofdbestuur van de Nederlandeche Maatschappij voor Nijverheid en Handel gemeend, hieraan aandacht te moeten wijden. Want al mo ge dit kwaad ook niet zoo algemeen zijn al eoms wel gevreesd wordt; dat het afnstig genoeg te om aangetoond sn krachtig bestreden te worden, is zeker Het geldit hier in de eerste plaat», wo meldt het Novembernummer van het Tijdschrift, een in moreel opzicht zeer bedenkelijk verschijnsel, dat don goeden naam van onzen handel en nijverheid be dreigt en dat bovendien nadoelen kan be rokkenen, doordat de leverantie wordt gegund niet aan dengene. die deze het meest verdient, maar aan dengene die het meeat „ameart”. welk .ameer” dan natuurlijk door den afnemer moet be taald worden. Het to van belang te we ten, hoever kwaad reeds to ingewor teld en wlelke middelen men ter bestrij ding zou kunnen aanwenden. Daarom heeft het hoofdbestuur beslo ten den Departementen te verzoeken na te gaan, m hoeverre dit kwaad reeds is dóórgedrongen en met welke middelen het kan worden bestreden. De onder- staande vragen kunnen hiertoe tot lei draad strekken I. In welke takken van bedrijf komt komt het voor, dat aan directies, hoog of laag persoraeed fooien in welken vorm ook worden gegeven of aangeboden? dit een oude en niet geheime gewoonte of geschiedt het to het geheim in toe nemende mate als een middel tot het verkrijgen van orders? Hierbij ook te vermelden de meer bekende fooien als bij Nieuwjaar, Kerstmi» e.d. en of ’t hier bedragen vam eenige beteekends betreft. Welke sprekende voorbeelden van dit euvel zijn u bekend? Gesohiedit het zoo wel door btonenlandsohe als door bui- tenlandisolte huizen? D© bedoeling is, dat wordt bericht .zoowel over de fooien enz die to at bedrijf van een afnemer door leverainoileira worden aangeboden ails over die, welke het bedrijf als leveran cier aan afnemers geeft. II. Welk» oorzaken kunt u hiervoor aanwijzen? III. Op welke wijze kan naar uwe mea ning het kwaad worden bestreden? Laat ieder hierbij vooral goed onder zoeken, schrijft het bestuur, hoe de toe stand to zijn eigen bedrijf is. Zulk een onderzoek kan tot ^eer onaangename verrassingen leiden, doch niettemin heil zaam zijn Man zij bij het antwoorden toch vooral niet te schuchter. Er schijnt op dit gebied helaas veel z g noodzake lijk kwaad te bestaan, kwaad, dat wordt gepleegd omdat een concurrent er in voor góng of dat od andere wijze wellicht niet t0 verontschuldigen, doch zeker te ver klaren to. Ook te lage oalarieering kan het onderwijs geheel dreigt te worden ontredderd. Nisuwsrkerk a.d. IJssal. 23 Nov. Voortaan zullen wij verslagen opnemen van de vergaderingen van den gemeente raad alhier. Heit verslag van de laatstge- liouden raadsvergadering vinden onze le zer» in dit nummer. Goudrlaan, 23 Nov. Maandagavond jl. liiedd de IJisctob „De Goudriaan" al hier haar jaarvergadering in d>e zaal vwa den heer J. Baron. De vergadering werd geopend door den 2en voorzitter, den heer J. Vonk Ik Het ledenaantal steeg met 1. waardoor het totaal aantal leden nu werd 66. De con- tnibutiie werd vaatgeeteld op f 1. De se cretaris. de heer F. Slob, las de notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd. De peningmeester deed rekening en ver antwoording. De rekening sloót met een batig saldo van f 244,98 ^4. Bij de be- sluujrsrvcrkiezing werden gekozen in de plaats van W. Goedhart, wegens overlij den, d« heer G Romeijn. en in de plaats van. D Schep, die bedankt had, de heer J. Vonk Az De heer G. J. Vos, aftredend, werd bij acclamaue herkozen. Gekozen werden voor de functie van Het bestuur de heer J. Vonk Tz als le voorm’titer; en G. J. de Vota al« 2e voorzitter Als af gevaardigden naar de vergadwninig van den Ijsbond „De Alblasserwaard” wer den gekozen dé heeren G J. Vos en F. Slab Daarna voiltgdê de gratis-verloting. De prijzen vielen ten deel aan; le, 2a, 3e en 4e prijs, ieder twee eendvogels, aan K. dien Hartog. Genrit Aansn, G. Terlouw en Adrianais Vonk; 5e prijs handbeechsr- mers, aan J Vonk Jz.; 6e prijs, een etoc- trische zaklantaarn, aan G Gelderblom; 7e en 8e prijs, ieder 25 sigaren, aan G. Kooiman en mej G. de Kuik; en 9e, 10e, 1 le. 12e en 13e prijs, ieder een pond spe culaas, aan B de Wildt J. de Wildt, Gijs Aanen, A. Vonk Gz., on A. de Bie Na rondvraag sloot de voorzitter met een woord van dank aan. de aanwezigen de vergadering. Gouderak, 23 Nov. De Muzekveree-, niging „Geacdüa” alhier zal dit jaar de rij der uitvoeringen in deze gemeente openen en wel op 29 Nov as Het pro gramma vermeldt een zevental muziek- nutmmeris en een toonoelat.uk in drie be drijven, genaamd ,J)o Gebr. Ka’koen”. Langeruigsweids, 23 Nov Wersvw schaffing. Alhier vergaderde het be stuur van de vereemging Werkverschaf fing. Het ledental on de financiën bleken goed vooruitgaande Daar door het bou wen van een. gemeentehuis enz de op slagplaats. welke door L. Poiuw gratis wja» afgestaan, nu is konten te verval len, heeft het bestuur in beginsel beslo ten een terrein te huren en een overkap ping te maken voor genoemd doel. Op de algemeen» vergadering zal in deze een beeluit worden genomen. Een trouw bo- zoek te zeer gewenecht. Nieuw-Lekksriand, 23 NoV De 20-jari ge C. de H. alhier had het ongeluk halar hand te verwonden en daarna vuil in de wond te krijgen, waardoor bloedver giftiging ontstond. Door Dr. van Waas bergen is geneeskundige hulp verleend. Aan de firma L. Smit en Zoon te Kinderdijk is opgedragen het bouwen van zes groote kolentransportbakken voor buiten 1 andsche rekening. Bij het gemeentebestuur alhier is ingekomen een verzoek van H Bouter tot het bouwen van een slachtplaats. Bezwaren tegen inwilliging van dat ver zoek kunnen ter gemeentesecretarie wor den ingeleverd op 30 Nov. a.s. alsdan mondeling of schriftelijk worden toege licht. Papendrecht. 23 Nov. Uit het varelag van den penningmeester van afd. Pa~ pendrecht der Z.H. Ver. „Het Groene Kruis” over den bazaar, gehouden. Sep tember 1927, blijkt om. het volgende In totaal ward ontvangen f 2418,46 en uitgegeven f 1481,42 Het batig aai de is derhalve f 937104, welk bedrag la ter vermeerderd wordt met de opbrengst van den zeppelin, wanneer deze ver kocht is en met de opbrengst van niet verkochte of vergrabbelde voorwerpen. De voorstelling van de film- v.h. Groene Kruis heeft opgebracht f 80,10, de col lecte voor het misdeelde kind f 59.95 totaal f 140,05. De uitgaven bedroegen aan huur film f 96,91 en afdracht aan ’t H B. drie vierde van de collecte f 45 te zamen f 141.91. Nadeelig saldo alzoo f 1.86, De collecte alhier bij den uitgang der Ned Herv. Kerk gehouden, voor den bouw van nieuwe kerken in de gemeente Amsterdam heeft opgebracht f 72< Onderwijs-misére. Op 21 Juli j.l. besloot de gemeenteraad Jot verlegging der schoolgrens. zoodanig, dat de kinde ren van het Molenpoldertie de Westelijke school zouden kunnen bezoeken Mede aanleiding daartoe was het feit, dat een onderwijzer der Oostelijke school op zijn verzoek eervol ontslag verkreeg, in welke vacature op grond van wettelijke bepa lingen \nfet mocht worden vooraten. Om 'n onderhoudbaren toestand aan de Oostelij ke School te voorkomen, moest het oan- baj leerlingen dier »cihool flvrminderd worden. Tot veler ongerief is bedoeld Raadsbe sluit tot op heden nog niet in toepassing gebracht, althans niet volledig. Naar wij vernemen berust de schuld daarvan niet bij het gemeentebestuur Verlegging der schoolgrens bracht namelijk mee, dat het aantal onderwijzers der Westelijke school moest worden uitgebreid en wel van 6 tot 8. De Minister van Qnderwijs eischt nu, dat hierin zal worden voorzien door de benoeming van Gp wachtgeld gestelde onderwijzers Trots de tallooze pogingen in samenwerking met den Inspecteur van het Lager Onderwijs gedaan, om wacht gelders te vinden, die geschikt en gene gen zijn om als onderwijzer benoemd te worden, is men daarin tot heden niet ’geslaagd Het geval doet zich dus voor, dat, terwijl er volop bevoegde krachten (nieLwechtgelders) beschikbaar zijn, toch )in de vacatures niet kan worden voor zien. Een en’ ander strekt niet alleen tot groot ongerief van vele ingezetenen, maar ook tot groot nadeel voor het onderwijs te dezer plaatse Het gemeentebestuur heeft met klem bij den Minister van On derwijs protest aangeteekend tegen de houding van het Departement, waardoor 12 „Mijnheer BJamdhard antwoordde dee», „ik dacht, dat mejuffrouw Leontine niets bezat »n ’t zou mij geen geringe vreugde geweest zijn voor u en voor haar te wenken. Ik wilde geven en nu ben ik de begunstigde. Had ik dat vooruit geweten dan zou ik zeker niet zoo vermetel ge weest zijn, het oog tot haar te verbef fen” „Ziedaar iets. Pierre, dat u, zoo moge lijk nog in mijn achting doet stijgen. Doch genoeg daarover. Hebt gij tijd, vriend? Blijft gij bij ons?” „Zeker, mijnheer Blanchard.” ,,’t Is mood weer, heeft Leontine mij gezegd; willen wij gezamenlijk een wan deling maken?” „Uitertakend mijnheer BBandhard. Gij zijt nog niet in het bosch geweeet; ik zal er u heen geleiden. Wij zullen een rij tuig nemen.” „Zoer goed, Pierre. Kom, Leontine, ga je kleeden. en zorg, dat jij er vandaag een* allerliefst uitziet, ’t Is je verlovings- dag.” meisje was spoedig gereed. ’as een schoone zomerdag. De«e Courant wordt des Maandag»-, de» Wotnadaq»- en de» Vrijdagmiddag» uit gegeven. Prij» voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25, franco per post in Nederland 1.50. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt Men kan sich abonneeren bij onse Agenten, Boekhandelaren en Kantoor houders. Prys der Advertenl 8 maal plaatsing wordt ad ver ten tien tuaschen den i ▼oudige prijs berekend. Voor ▼rage men tarief. van ten verzocht, hem een opgaaf te verstrak ken van het aantal populieren to hiuu gemeente .alsmede den stand van den aaaiplant en de opruiming van die boom soort. Dit verzoek houdt verband met een bij den Minaster ingekomen klacht over den uitvoer van populierenhout. waardoor de klompenindustrie zou worden bedreigd in haar bestaan. De weg RotterdamGouda. Door de Kamer van Koophandel te Rotter dam werd een schrijven verzonden aan den Minister van Waterstaat, waarin o.m. het volgende voobkom*: Niet zander teleurstelling heeft onze Kamer ontwaard, dat er geen uitzicht kom wanden gegeven op de uitvoering van liet pten van een gnooten verkeersweg RotterdamGouda—Utrecht nog to 1927. Uwe Excellentie deelde mede, dat het steeds to de bedoeling had gelegen, zoo spoedig mogelijk over te gaan tot de ver betering van den beetaanden weg van Rotterdam over Nieuwerkenk tot het sta tion Moordrecht, voor zoover dit zander anted gening magelijk zou wezen, wat het geval was met het weggedeelte Rotterdam Ndeuwenkerk. Naar aanleiding hiier- vain bepleitte onze Kamer in een adres aan <te Tweede Kamer, d.d. 11 Mei 1927 de wenschol'ijkheid. om daar juist na Niiieuwerkerk het Bteohtaie gedeelte van den Weg van Rotterdam naar Gouda be- giaut, de verbeteriaMZ daarvan neet bij ge deelten. maar in zijn geheel ter hand te nomen. Nu de door ons aan de hand gedane op lossing, die wij nog steeds de beste ach ten, niet werd aanvaard, mocht toch op grond van den indr.uk door de bedoelde paeeage uit de memorie van toelichting gewekt, in ieder geval verwacht worden, dat de verbetering van het weggedeelte RotterdamNieuwerkerk to 1927, zooai niet girootendeels voltooid, dan toch ze ker ter hand genomen zou worden. Dit te moer, omdat in de memorie van ant woord werd medegedeeld, dat. het ge deelte RotterdamNieuwerkenk aau stands voor een eerste verbetering in aan marking kon komen en de meening werd uitgesproken, dat in elk geval behoonoe te worden begonnen, waar daartoe zonder bezwaar kon warden overgegaan. Boven dien werd voor dit doel f 500.000 gevo teerd. een bedrag, dat toch ongetwijfeld verwachtingen mag wekken Hoewel het jaar 1927 ten einde spoedt, heeft onze Kamer zeer tot haar leedwezen nog un niets kunnen bemerken, dat er met de betreffende werken begonnen is, wat te meer verwondering wekt, omdat de in dit wegvak liggende bruggen reeds voor geruimen tijd voor den nieuw te schep pen toestand in gereedhend zijn gebracht Dit leidt er ons toe. een ennatig beroep Montfoort, 23 Nov. Wij vernemen, dat de heer Warnink, uit Baam, die be noemd is tot notaris, reed» 23 dezer in functie zal treden. Zevenhuizen, 23 Nov. Zatardagavom had to het „Hof van Holland” van das. heer A. van Reeuwijh esp algemeene ver gadering pdaata van Oranjevereeniging „Willem d« Zwijgeu”. De voorzitter, de heer A. H van Reeuw ijk, had bericht ge zonden, dat hij door ongesteldheid de ver gadering niet kon bijwonen. Verder werd nog in dit schrijven medegedeeld, dat te heer Van Reeuwijk niet meer al» voorzit ter, ook niet ota bestuurslid van genoem de vereenigung to aanmerking wilde ko men. Als bestuursleden werden herkozen de hoeren F. Schotite en W. Snoek. In de vacature'Vam Reeuwijk werd gekozen de heer G. Büoogeveen. De functies werden als volgt verdeeld: F. Schatte, voorzitter. R. van Rijs, secretarie; W Snoek, pen ningmeester. De rekening van den pen ningmeester. den beer Snoek, wee» een batig saldo aan over 1927 van f 41. ZooaJ» wij uit vertrouwbare bron vernemen, heeft het beefuur van de afd. Zevenhuizen van Het Groene Kruis be sloten om een oproeping te doen voor een plaagzueter, tevens T. B. G -hunsbezoek- ster tegen een honorarium van f 1800,— w jaar». Moercapelle, 23 Nov Maandagavond is door den Bijzanderen Vrijwilligen Landstorm onder leiding van den secre taris van het Verband Gouda, den luite nant Mr. J. J. van Mechelen, de jaar- lijksche schietwedstrijd giehouden. prijzen prijs R Luijtjea, 2e“Ptijs T van Helden, 3e prijs J. van Dijk, 4e prijs F. Paul. 5e prijs P. Tamerus, 6e prijs F Hertog, 7e prij» P. Jonker, 8e prij» Adam Schip pers, 9» prijs B. Cammeraat, 10 prij» A. Troost Met een passend woord worden de prij zen door genoemden luitenant uitge- redH Amelds, 23 Nov. Op de gehouden jaar- rergadering van de Muziekvereeniging „Crescendo’ ’alhier is ons gebleken uit het verslag van den penningmeester, dat de voreeniging voor een groot tekort ko nten te staan, is door het maken van in strumenten. Kunstlievende leden hebben getracht een middel te zoeken om deze schuld te betalen. Het voornemen is dit te doen to vorm van een Bazaar. De leden zullen ieder ^ete maken en die goederen zullen dan ^en bate van. de ver eeniging verkocht worden. KOSTELOOZE RIJ WIELBELASTING- PL AATJES. IJsssIsteln, 23 Nov. De Ontvanger der Accijnzen te IJsaelstein maakt bekend, dat ten zijnen kantore te IJaselstein aan vragen tier verkrijging van een kasteloos Rijwielbelasitingmerk voor 1928 kunne* worden togediend op 12, 13, 21, 22, 28 en 29 December en 5 en 6 Januari dar., telkens van 580 tot |.3Ó uur nm. verloofde, zich tot haar grootvader wen dend. „Mevrouw de gravin, mejuffrouw die Lucerolle,” zeide ,de grijsaard, op zijn beurt het hoofd ontblootend. „ik gevoel mij gelukkig, dat mij deze gétegpn heid geboden wordt om u te bedanken voor de belangstelling, die gij mijn klein dochter toedraagt.”, „Mijnheer Blanchard”, antwoordde de gravin, „juffrouw Leontine is volkomen onze innige en 'bartelijk» vriendschap waard „Mijne kleindochter heeft mij gezegd, hoe gloed en edelmoedig gij zijt, vrouw”, hernam de grijsaard. De oogen der gravin waren op Pierre gevestigd en schenen zich niet van hem te kunnen afwenden Met een gevoel van nieuwsgierigheid, dat weldra tot verbazing ©verging, staarde zij hem aan Onder (tien blik had de jongeman de oogen neergeslagen. Intussohen had Ernestine weer den arm haner moeder genomen, 'deze uitte nog ©en vriendschappelijk woord en ver wijderde zich dan met haar dochter, na eerst nogmaals een blik val belangstelling op Pierre geworpen te hebben; zij keer den natiff haar rijtuig terug, dat op ge nogen afstand wachtte. „Waarheen, mevrouw vroeg de koetsier. „Naar huis Constant, naar huis” ^Als een pijl_uit een hoog vloog het een woord een hoek

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1927 | | pagina 1