1 SCH00NH0VENSCHE COURANT. Offcieelö I Plaatselijk Nieuws cht van ekering EERSTE BLAD. No. i>370 Vrijdag 13 januari lVza 00' Jaargang Dit nummer bestaat uit DRIE BLADEN. Naar de Natuur. °P' Er Adve INGEZONDEN MEDEDEELING. Nil ioen‘ iaat welke de oprechtheid leert. I I ■chads beteekent, daar vele belichte paadjes vrijliet, stond JCh werd ver- en oor ONZE 1 er wel mot L rd veroordeeld i doren en mis- m kennis aan te vinden in en niet stem- rechtheid onder de menschen geweest zijn. Van 1 tot 6 r< 10 per rej n oordeel, dat leer te denken i f 8 subs. een ik hoop, dat 1 vreeeen. En voor God ral dat zal ik wel kinderaohtlg» [era serie was nde zich door müe niet toe- - Gods gebod deze vend. loogar dan de rien dat Gods ik dat inzag, vrijgesproken t iedere kan hij vonnis De natuur liegt niet. Als allen haar tot leermeesteres namen en zich oefenden in de waarheid, daa zou de wereld er beter op worden. recht, het is niet eerlijk. En we hebben dat alles gelf verkeer der menschen onder] •we verzuimden te letten welke er van de natuur ui« De natuur is oprecht in aT de menschen meer geleerd hadden'ciFles, welke zij opgeeft, dan zou er meer op- iw van n, dat oden denkt te ft wilt gehoor- ik handig vm ad hwnbreekt, an. j, dat hij vijf- x’n land aan hebt hetninkje test. Tot twee- dat get. de land vond en an gemaakt, licht heininkje rijpen, dat het i duidelijk, dit ijk met vijftien t willen zitten drie dagen. trblijkelijk, dat de wereld kun- a varooflfleelen I Dt SOKKEN RIJDEN. stond terecht ■keer belarn- lelkwagen mid- ataaa en niet w van Jaare- ddia gevonden geldig vinden zijn, dan moet i aan de over* ben en wetten, troepen. Waar als dat maar IS ANDERS EN. n was alst up gestald. «aft kpeim, J>s emninate de veld heeft den malen bij hem 2. vond dat de zaak aai ht Hij aaide, -ken. Hat waa tgebroken on dart de koeien Nadat nog eenige ingekomen stukken waren behandeld, sloot de voorzitter de vergadering. b Wijngaarden, 18 Jan. Stand van in sieraden bevolking dezer gemeente. Bevolking op <1 Decpmber 1920 207 m. en 206 vr., to taal 413. Geboren: 5 m. en 4 vr., totaal 9 Gevestigd: 14 m. en 17 vr., totaal 81. Totale vermeerdering 19 m. en 21 vr, totaal 40. Overleden: 1 m. en 3 vr., to taal 4. Vertrokken; 17 m. en 32 vr., totaal 40. Totale vermindering 18 m. an 26 vr, totaal 44. Totale vermeerdering of w- De natuur liegt niet. Zij verft ;ich sL--- sel zooals de mondaine vrouw doet, die GEDENKT TE STERVEN. Culemborg, 13 Jan. De 63-jarige J. H., chauKeur bij de firma wed. W. van Beebfc alhier is Dinsdagmorgen circa j 8 uur, bij het loesen van meel uit den i auto op den Weetereingel, plotseling overleden. Zekere De W. uit Gellikum had in de Lange Meent alhier het ongeluk, met zijn linkerhand tusschen de kerfmachine terecht te komen en zoodoende 2 vinger toppen af te knellen. Dr. J. J. H. Wach ters verleende de eerste hulp. De Culemborgsche Amateur Foto grafen club vergaderde in haar club lokaal van lunchroom „Victoria”. Nadat eenige voorstellen van huishoudel ijken aard waren aangenomen, had de jaar- lijksche prijsuitreiking plaats. Niet min der dan elf leden mochten een prijs ontvangen, die bestonden uit 'fotogra fische artikelen. Het hoogst aantal pun ten behaalden de heer H. J. J. V. d. Heu- <j. X van dar aan dan bur eel een redan at zij uit eer st wilde gaan chreven staat, v in hert gezin man hoort bjj nwetrk, maar Innigheid aan Waarheid voor alles. Dat moet de leuze zijn, welke ons leven beheerscht. Het moeit de leuze zijn van ouders tegenover kinderen, van vrienden onder ling, maar ook van vijanden onderling. Als men strijdt, dat me» dan met eer lijke en blanke wapenen vecht, ridder lijk met open vizier strijdt, maar niet komt met de geniepige wapenen van ach terklap en veinzerij. v Als men vriendschap betoont, laat die dan niet ontaarden in verdoezeling hier, welke ter hoogte van den heer M lAngs den weg verzonk. Juist passeerde Mig liter .melk ik niet opzij, rel den hêelen van de fouten welke iemand heeft, maar dat men die fouten opmerke en aanwijze opdat ze kunnen worden bestreden door I hem, wijtiy deze fouten aankleven. I En ouders tot kinderen? Is he/ eigenlijk wel noodig om bij ouders/aan te dringen op waarheid in de opvoeding? Helaas ja. maar al te vaak zijn ouders tegenover hun kinderen niet oprecht, spre ken ze het eene ©ogenblik dit en een. a/der moment dat, praten ze 5an weer rus over iets en een volgend maal weer zzoo, keuren zij du eens iets af en prijzen het een volgend maal. Dat wreekt zich in de opvoeding, zooals het zich ook wreekt in het heele maat schappelijk verkeer. De onoprechtheid Is een der ding— welke de menschheid aankleven omt.... zij den rug toekeerde aan de natuur, Gemeenta Bergambacht -O“ De BURGEMEESTER van Berg ambacht maakt bekend, dat op Woensdag 8 Februari de^ voormiddags 11.45 ten Raadh/ize aldaar, onder leiding van een- lid van Gedeputeerde Staten dezer provincie, ziitino zal worm genouden tot behandeling van de bezwaren bestaande tegen de doortrekking door net gemeentelijk electric» teitsb^drijf der gemeente Ammerstol van de laag- ipanningsleiding, over particuliere eigen dommen liggende, ten westen van de Capellelaan, tubschen de wetering en den Kerkweg, en dat vanaf 16 januari a.s. de desbetn fjende beschrijving en grotidteekening gedurende 14 dagen ter secretarie dezer gemeente voor belang hebbenden ter Inzage zullen liggen. Bergambacht, den 10. Januari 1928. De Burgemeester voornoemd, J. A. A. UILKENS. «■WVOOtiWLBMTÜHIÏ Verschijnt Maandag, Woensdagen Vrijdag/Prijs voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25, franco per post f 1.50. Met ongevallen-verzekering 15 cents meer per 8 maan den. Over het abonnemeitt wordt in de ee/ste maand beschikt. ABUNNÉ’8 van dit bïad, in het bezit v»n ons Bericht van 2000 1000 Vertrokken: 30 M. en 41 vr., totaal 71. Totale vermindering 32 m. en 45 vr., "s 77. Totale vermeerdering of verminde ring 3 m. en 10 vr., is 13, Bevolking pp 31 December 1917 496 qi. en 452 vr totaal 947. Aanbl huwelijken 8. Aantil levenlooe aangegevenen; geene. MAZELEN TE LANGERAK. Da Oj anbare Lagere School gesl ien. Langerak, 13 Jan. In deze gemeente meer ƒ0.20. By 8 maal den tekst drievoudige tarief e r t e n t i e n Van 1 tot 6 regels f 1.80elke regel j 8e maar 010 per regel. Ad vertentiön tusschen oor meer plaatsingen, groot aantal regelt en condities vrage men bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van 1AA Gulden bij verlies Gulden bij verlies yan IVv van een duim. VV een anderen vinger. LEVERT UIT VOORRAAD: Gegolfds sn vlakke Asbest cement Platen - Leien Voor prima kwaliteit wordt ingestaan. Lage prijzen. Noemt bij Uw aanvraag benoodigd aantal M1. heerscht. in een Jarige njate de mazelen onder de kinder©! meer ala de helft van de schoolgaande-kinderen der Openbare School zijn, ziek, zoodat op tóviee van i den doktor dns school la gesloten. Jaarsveld, 13 Jon. 'Een openbare raadsvergadering is belegd tegen Don- I denUg 19 Januari, dee morgens ten 10, i ure. De agenda bevat; "Wijziging besluit tot het aangaan der gejdleening, groot ten hoogeto f 4800. Brandwijk, 18 Jan. Doordat het paard van den groentenman T uil Alhlaaeerdam zonder bestuurder wegliep, geraakte den wagen met groenten in de sloot, wat nog al eenige echade beteekent, daar vele groenten verloren gingen. Peursum, 13 Jan. Dal nu na een sterken dooi, de wegen meestal zeer zacht zijn, ondervond deze?' dagen de bestuurder van een vrachtauto, beladen met kaas I van de Zuivelfabriek „de Giessen” al- nd ook deze g veroordeeld. u mij echul- Lke motieven? andere kan en niet aohul- wel een won- Een rustig beeld was het, dat hel kleine dorpje gaf. De klein kerk, weggescholen in het hooge geboomte, dat slechts nauwe zon- belichte paadjes vrijliet, stond er zoo trouwhartig met den lagen toren met de groote galmgaten AUeö ademde rust en vrede en^de stilte was er intens. De natuur was het, die aan, het kleine i dorp de intimiteit verleende door de be koring van het dichte bladerdak, de schoonheid van den blauwen hemel, zich koepelend over het landschap, door den I gouden zonneschijn; die schoons glan- I V«L niej. A. van Arnhem en de heer J. zen tooverde op dak en blad. I v&n Gasteren. "Wederom werd door de En door dit beeld van intimiteit werden, vergadering een nieuw lad aangenomen, wij met onze gedachten teruggevoerd naar ,r J J-- het probleem van alle eeuwen, dat de mensch naar de natuur moet worden teruggeleid, om de waarheid te vinden. da heer P. de Kreij van Gieesan-tyieuw- kerk, welke met zijn auto de verzonkene 1 weer o’-' den beganen weg bracht en zoo doende de reis weer kon vervolgen. On gelukken of echade kwam gelukkig niet i voor. G léssen-Nleuwkerk, 13 Jan. Men zad zich nog wel herinneren het on langs genomen raadsbesluit, namelijk de electrische verlichting van den kom dezer gemeente. Dit werk ie thans uitgevoerd en Woensdagavond brandde alsdan voor de eerate maal h4 tol lichten. Dit is de eerste verbetering en vooruitgang in 1928. Wat nu nog volgen zalI’Daar zijn gewis en zeker velen naar benieuwd. Molenaarsgraaf, 18 Jan. Stand van de bevolking dezer gemeente. Bevolking op 31 December 1926: 296 jn. en 312 vr., totaal 608. Geboren 9 m. en 6 vr., totaal 15. Gevestigd 17 mm. en 25 vr., is 42. To tale vermeerdering 26 M. en 31 vr., is 67. Overleden: 5 m. en 0 vr. totaal 5. Vertrokken: 28 m. en 31 vr., totaal 59. Totale vermindering 33 m. en 31 vr., is 64. Totale vermeerdering of vermin dering 7 m. en 0 vr., is 7. Bevolkin~ on 31 December 1927 280 m. en 312 vr, is 601. Aantal huwelijken 4. Aantal le venlooe aangegevenen: geene. Ouderkerk a.d. IJssel, 13 Jan. Zater dagmiddag 9 Jan. hield de afdeeling Ouderkerk a.d. Useel en Omstreken der schippersvereen. „Schuttevaer” in het café van den heer J. Baas te Gouderak, onder leiding van haren voorzitter, den heer Q. de Rek, haar jaarvergadering. i Nadart de voorzitter de vergadering mindering 1 m. en 5 vr., totaal 4. Be rol- met ®®n woord van welkom aan de aan- - - - - i wezigen heeft geopend, worden de no tulen gelezen der vorige vergadering en onveranderd vastgesteld. De firma Van Kossem uit Rotterdam, (bekend door haar koffie, thee en tahaJO, had de vriendelijke attentie om aan de bezoekers dezer vergadering een kalen der, benevens een monsterdoosjo van hare gerenommeerde gemalen koffie be schikbaar te stellen, wat door rtllen zeer gewaarderd werd. Overgaande tot afwerking der agenda, geeft de voorzitter verslag van de werk zaamheden over het afgeloopen jaar Alle voorstellen der afdeeling. welke op de algomeene vergadering, welke in April' 1.1. te Delft werd gehouden, zijn behandeld, werden aangenomen en door het bestuur in behandeling genomen. Van sommigen was te dezer zake nog geen beslissing van de betrokken autoriteiten ontvangen, terwijl op een der verzoeken ruimere gelegenheid tot ankeren aan den mond van den Holl. IJssel) afwkizand was beschikt. Ook ten opzichte van de misbruiken bij de voorschutting, zooals die plaats; yindt aan de Mallegateluis te Gouda, weid nog geen Verbetering gecop- stateerd. Door sommige' leden werd dan ook hei ’vermoeden uitgesproken dart door enkele leden van het hoofdbestuur de in deze zaak noodige objectiviteit wordt gemist. ïn. hert afgeloopen jaar werd nog confereerd mert Z. Ex. den Minister van Waterstaat, met den Hoofdingenieur van den Waterstaat, met den Hoofdinspecteur der Registratie en Domeinen en de haven autoriteiten te Rotterdam. Inzake de bag- gervergunningen, waaromtrent ten vorige jaren enkele faciliteiten -worden verleend, twamen juist op 31 Dec. j.l. enkele nieuwe bepalingen af, bij welke, naast een ver laging der verschuldigde rechten, ook fer ruimere en betere begrenzing der riviervakken werd vastgeeteld. Door den heer G. Vuijk werden hierna "nog snkele msdedeslingen gtdaan omtrent 8. W. N. VAN N00TEN, SCHOONHOVEN. Adv Telefoon 20. Postoh. en Girodienst 13763. jj prijs. Voc Inschrijving, zijn volgens de daarin vastgesteld» bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor Gulden bij Q A A Gulden bij verlies' O A A Gulden by verlies overlyden JVV van hand of voet. ^VV van een oog. woortw* 46 ?>rMht eer»l^”«®mde In Bin over het financieel beheer over 1927. Ont- 1 229,8S' ungeg9'm 1 ‘M.tó. 1 91’W' 1)8 18d™ A. Snekanijder Johi. en J. de Re* had- I 4en «koata» en hare beacheidan gecontroleerd en in orde bevonden Hierna had een verkiezing nlaate we. gene periodieke aftreding der loden D. van Ryk en Q. de Rek. Beidan werden met a gemeene «temmen herkozen en namen hun herbenoeming aan. Waar iaatst- zttmr^bL 1UU‘ 10 Jlr™ h8t z tteracbap waarnam, werd hem ale bluk van waardeeruig een mooie Swan- vulpen geechonken, welke dankbaar werd aanvaard In verband m« de^XS tm’hrt4 4r ,1?“ci6n W8rd besloten lol het opnieuw laten drukken der rwl»! ui“é“u't “X'“ ™mU“i h“rv“ Vervolgen» werden verschillsnle grie ven op scheepvaartgebied besproken klaagd werd o.a. over mingowenacht» toe standen nabij da spoorbrug over de Kar- aemolksloot te Gouda, idem bij den in- nai;f d’ L?uv8ha'«n en Voorhaven te Rotterdam; de bekrompen vaarruimte ea de «eer beperkte openingstijden der spoorbrug over het Boerengat, eveneens ,t0 Rotterdam; op net overnachten van eleeiwconvooien in de Noord en op het ligplaats nemen van schepen hu de spoorbrug te Delftshaven, plaatsmg van meerpalen nabij de brug te Rijswijk enz. enz. Voor zoover de af- deelin- deze zaken niet zelf ter hand neemt, zullen deze dingen, In voorstellen belichaamd, ingezonden worden ter alge meens vergadering. Nadat voorts de afvaardiging naar ge noemde vergadering aan het bestuur werd overgelaten, ging men over tot de gewone verloting. Hierbij ontvingen' D van Dijk een kurkzak, T. de Waard eeu lantaarn, D. Pole son luiwagen, W de Jong een puts, W. Honkoop een boen kwast, C. Visser 1 boe sluitings, G. Vuiik een bosje bindel, M. Oostrom oen split- hoorn, J. Speksnijder Sr. een boomijzor, J. «Spekenijder Junior een boe druiven, J. Heuvelman een schrapper, L. van Mullam een kromkwast en G. Trouw borst een oliekan. Nadat de voorzitter den aanwezigen had dank gezegd voor hunne tegenwoor digheid, werd de vergadering, welke door 51 leden werd bijgewoond, gesloten. Schellulnen, 13 Jan. We vernemen dat het Kerkbestuur der Herv. Gemeente in zijn onderhandelingen zoover is gevor derd, dat men zich weldra zal aansluiten bij den Raad van Beheer. Wanneer dit g&- schied is, kan men toe beroepen van een predikant overgaan. Naar men ons mee deelt, schijnen er in den Kerkeraad stem men op te gaan, om den in 1926 vertrok ken predikant Ds. G. C. Severijn, thans te Waarder, weer te herroepen. Deze predikant vervulde hier in Nov. j.l. twee predikbeurten en verleden week eveneens. Reewijk, 13 Jan. Tot voorzitter** en* secretarie der Commissie tot Wering van Schoolverzuim zijn voor het jaar 1928 respectievelijk gekozen de»heeren M. S. Kreft en E. J. Mignon^ Zaterdag a.e. en de eerste' vier .werkdagen van de volgende week zal al hier de herkeuring plaate hebben van de in deze gemeente zijnde karhonden, hon denkarren en tuigen. Het’geheele aan tal hondenkarren bedraagt 50. We zun bijster nieuwsgierig hoeveel procent hier* van zal worden goedgekeurd. Haastrecht, 13 Jan. De afdeeling Haas trecht van de Maatschappij tot hut van het Algemeen, hield gisterenavond in het gebopw „Concordia” haar tweede bijeenkomst in dit seizoen. De voorzitter, Dr. F. J. Hakkenberg, opeg.de den avond met een welkom 'toe te roepen aaa de zeer veib aanwezigen, waaronder vooral waren de radioluisteraars, die den spre ker, den heer W, van Capello, eens in eigen persoon wilden ontmoeten. Ze zijn niet teleurgesteld. De heer Van Capélle is een meester op het tooneel/zoowel met proza als op humoristisch terrein. Voor de pauze werd door hem voorgedragen Ahasverus van Heijermans? een schets uit d© vervolging der Joden hu Rusland. Vooraf gaf de spreker een overzicht van het werk van Heijermans, dat. geen waar dering vond en eerst „allee” was toen een van rijn werken onder Russische vlag werd voorgedragen. Daarna kwam de ontgoocheling en het werd later beter totdat Heijermans stierf, algemeen erkend als de Velanfrijkste tooneelechrijver in ons land. Het stuk werd mooi voorge- dratrpn en liet niet na grooten indruk te maken op de aanwezigen. Nog werd voorgedragen „Een tfroom” (op verzoek), en enkele andere humoristische voor drachten. Te 10 uur eloot de voorzitter de vergadering. Moordrecht 13 Jan. Aan £e heeren Joh. Vermeer en L. Vermeer is opgedra gen Bet bouwen van oen woonhuis g bleek, dat ichten tot ver- jn melkmotorij a kinderachtige van de eokken nD, Slobb. alhi»r. F,ï*“luur d« •tlchtinr „Dro«t 1 8“il>8r«"«l bouwgrond, llg- dsn hJ?0; hB* ’“-kocht aan den hw J 'j6Term ,|hi,r voor de afd. van den Bestuurd»™ hond la In 't Poothula een feeetelijke gehouden. Door .m der hoofdbeetuureleden werd een nro- liagandirede ultgeeproken en een groen m'.Tv/8” d5e,t 8,0 eanvang g». maakt met de werkzaamheden, noodig voor de electrlficatie van «,n ged^lf werkld’“ ZuH’P1!l*<’01der, verachelden» werkloozen zyn te werk o-eeteld. nLJtk,J‘,rk' 18 JltL Voor h8t “f 2» Puiketerdag a.a. te houden Groot Natlo- naal Concoure, uitgeschreven door het Mannenkoor Zangluet" alhier, heeft de Directie van de Reederij o.d. Lok een eereprijs beschikbaar gesteld. Nieuw-Lekkerland, 13, Jan. Van de scheepswerf van de firma W. en C. otam alhier is te water gelaten een oor- boot voor rekening van den heer Joh. de Waal—Hirdes te Bruinisse. Het vaar tuig, dat voorzien zal worden van een Kromhout-motor van 30 P.K., sal moeten dienen voor de mosselvangst op de Zeeuwsche stroomen. Alblasserdam, 13 Jan. Aan den- schoot der aards werd toevertrouwd het sloffe- lyk overschot van wijlen deu heer Abre ham Pijl. Allereerst voerde het woord Ds. Wie- lenga, die er op wees, dat we hem zoo lang in ons midden mochten hebben en we danken God, voor wat Hij in hem aan ons heeft geschonken. Spr. denkt aan de kleine spreuk; Voor de menschen een adelaar, voor God een worm, ioo komt men door des levens storm. Dit is ook van toepassjng op dezen over leden br. Pijl, die rijn belijdenis nooit heeft geschaamd. Da heer G. Wilschut sprak namens de vereen, voor Christ Onderwijs. Wanneer we de oude boeken orp&laan moeten we be wonderen den moed van otnze vnorgangere die pal stonden voor het Christ. Onderwin Ook br. Pijl heeft dat gedaan on niet al leen dal, maar ook financieel» offer» heeft bij gebracht. Wij gedenken al de opofferingen, die hij zich heeft getrooat stond in de overlijdensannonce, dat is geen holle klank ,maar berust op '"feiten waarvan spr. er een wil noemen mm,: Het was in 1901 toen br. Pill un de school f 1000 leende en toen men. had om te betalen zei de heer Pijl, ik scheld U dat kwijt. En dit stoffeJdjJce was de thermometer van het geestelijke. Htf werd daartoe gedrongen voor de zaak des Heeren.- Jaren heeft hij gewerkt aan de school,' heeft de vrijmaking gezien en er God voor gedankt en nu is hij met rijm eigen woorden thuis Zoo vliegt alles heen, maar-God waakt over zijn werk, ook over dat werk van Pijl Met een bede: Houdt l’w werk in stand o Heere in het midden der jaren, eindigde spreker zijn rede. Hierna sprak de heer Kotevaar namens het Herv. deel van het schoolbestuur en zeide .dat dez^Jrjw#. Wend en bemind was en velenIs gewdest De crltiek ls^ffiw^^^pllarci maar geleid door hij ?taande gebleven Spr. leerm kennen op de vergaderingen en van de vruchten van zijn arbeid mogen nu wij profiteered De burgemeester die met den secretaris dezer gemeente tegenwoordig was her dacht hein als oud-lid van den Raad en’ Weth. dezer gemeente en herdacht ook nog zijn lange jaren zitting hebben In de Staten van Zuid-HoUand. Spr. bracht dank voor de wijze waarop h(j de. gemeente heeft gediend. De heer Zwart sprak namens het per- wineel der school Kerkstraat. De heer Pi l. aldus snr behartigde de belangen def scliool alsofv het zijn eigen belangen wa ren Wij zullen blijven gedénken de liefde en toewijding waar nee hij dit deed. I ..De heer G. Ross sprak namens de AR Klesvereen. ..Oranje”. Staande bij dit graf aldus spr worden we herinnerd aan het reffeln uit Gen. 5: „En hij stierf”,. Deze man is een ijverig voorstander geweest, die een ledige plaats achtslaat En met dankbaarheid gedenken wij, wat 'wjj fn dezen man hebben gehad en im heeft hij net vaandel moeten laten ontralle® wij nemen dat vaandel op en geve God king op 31 December 1927: 208 m. an 20i vr., totaal 400. Aantal huwelijken 5 Aantal levenloos aangegevenen: geeuv Meerkerk, 13 Jan. Door afwezigheid kon de verslaggever van de alhier gehouden ijsfeesten1 geen verslag doen. We zullen den lezer niet onthouden hiervan nog eenige mededeelingen te doen. Was het verleden week Dinsdagavond, na afloop van de gehouden schoonrijderij in hotel Brughuis, van den heer J. Sap een ge zellige drukte, ook Woensdagavond daar na werd'aldaar nagefuifd. Deze dag kon.» de- aangekondifde ringrijderij wegen? cfooi en aanhoudende regenbuien niet doorgaan. Vele schaateenrijderB waren op^ekomen, doch togen na een paar uur gt&eden te hebben, allen e»ïaar hotel Brughuia, waar het zeker gezelliger zou zijn dan op hét 08. En jawel, daar we- gedronken en geklonken, gezongen en gesprongen. Kortom, het was een vreug-. S^rvan belang. De Gebrs. Bor, 8. van W*W1 ’«i H. Horden, allen leden van „Wfhonia", die bij 'Zoo’n gelegenheid aïjijd voor het muzikale gedeelte zorgen, ■en ook hier weer druk in de weer vm het was dan ook werkelijk zooals zij speelden „van houdt er den moed maar in”. Om circa adht uur was deae gezelligheid afgeloopen en toog een leder hoogst voldaan huiswaarts. Men heeft in Meerkerk niet schaatsen gereden als men geen pret gehad heeft. Deze week had hert 4-jarig zoontje van C. v. d. H.. alhier het ongeluk var den trap te /vallen. /De geneeskundige Dr. C Spijkerboer, die spoedig ter plaat se was, constateerde een lichte horsen schudding. Brandwijk, 13 Jan. Stand van de be volking- der gemeente. Bevolking op 31 December 1926: 498 m. en 462 vr., is 960. Geboren: 10 m. en 12 vr., totaal 22 Gevestigd: 19 m. en 23 vr., totaal 42. To tale vermeerdering 29 m. en 35 vr.. is 64. Overleden: I n n 4 tt., totaal 6 i een kinder- k hier moet Van de rondvraag werd een flinï ge bruik gemaakt en o.m. is besloten, een' nieuw reglement ramen te etellen, waar voor een commissie is benoemd, bestaan- de uit mej. L. van Os en den heer E. De natuur liegt niet. - Tan. Veat Zij verft ;ich niet met poeder en kleur- sel zooals de mondaine vrouw doet, die uiterlijken sclijjn stelt boven waarachtig heid. Zij tooit zich niet met valsche zooals de pronker doet, die mooi wil schijnen. Zij pleistert zich niet met kalk om rotte plekken te verbergen Neen ,de natuur geeft zich zooals zij ia In den zomer spreidt ze haar groene bladerdak, in den herfst' x>it ze zich met den goudenen goed van het ver» stervende blad, des winters omhangt ze zich met de schoonheid van den rijm en in de lente komt ze verjongd tevoorschijn met haar lichtgroene tinten. Maar wat dg natuur ook biedt zij Is waar en blijft waar en heeft geen hulp middelen noodig om iets* te verbergen of te verlraajen. Dsarin'1 is de natuur den mensch ten voorbeeld. Naar de natuur om deze les ‘te leeren. Dat geen valsche schijn toch den mensch nope om zich mooier voor te 'doen dan hij is. Daar is zooveel conventieleugen in ons leven. Er heerscht zooveel onwaarachtig heid onder de menschen onderling. Zoo veel jnoole schijp, die njert. echt Is, zoo veel zoogenaamde waardeerlng, welke - niet gemeend is zooveel mooi-praterij, welke achter den rug vaak wordt omge zet in achterklap „w?et je dit” of „heb je dat al gehoord van die en dle*\^, Dit alles is niet waan, het is nieOtt| recht, het is niet eerlijk. y

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1