SCHOONHOVENSCHE COURANT. 4"/. 0fcifi8l8 KeUJliS£8W. ZITTING Ook buiten eigen schuld SPAARBANK van de Handels- en Landbouwbank Kantoren te Schoonhoven, Gorlnchen, Gouda 60e Jaargang Vrijdag 27 Januari 1928 No. 5382 EERSTE BLAD. RENTE Plaatselijk Nieuws. an ng Saldo inleg op 1 Januari 1925 f 1.443.845.- 1 1926 f 1.624.025.- 1 1927 f 1.973.841.- Saldo inleg 1 Januari 1928 f 2.175.925.- Woensdag 1 Februari a.s. uitbetaling der rente 2000 1000 300 200 100 °u‘ds„buri‘w* 6o In den Schemer. Ingezonden Mededeellngen. ge- !Q. n 27 Jan. op leeft heer Van gemeente, itjt vol- □d Tan in de UWffll on pp dkchi onsta- schen «•fl an de oeg 58 maand mrivie- s week en uit- jedeelte ner be llijs en Dit Nummer bestaat uit VIER BLADEN. waren id del «deelte at het te 'tot In het ■e wa- visch- watar nstigo ichelrij msten et de fuiken mede ip het 1S id met ivfetren •er be- nenlijk irengst jen go- >rengst maand gevoer kleine n een tan te ui den ij we- ret by boete rGehi jgd en '«roor- hooh- schejrij nage- irijfijs, iet de vischt, verden de Be net de /orden or ijs- m ge- Gemeents Bergambacht ernstig naf. 1de bui zak en te kun- et t ÖU aige- bedrijf uitaten t vrij u, ver lig. De ok als In den ior, de ak en st niet ehalve r even- welke irjjzen, le: pflr- i cent, t, alles Wacht niet tot het te laat i», maar geeft U nog heden op als abonné met ongevallenverzekering Bach, Handel, Beethoven en muzikale illustratie bij de voor te dragen werken. Toen een luxe auto, komende uit de richting Oudewater, ter hoogte van het Schelluinsn, 27 Jan. De Kerkeraad der Ned Herv. Gemeente heeft tot den gemeenteraad een adree gericht met het verzoek te bepalen, dat de eaM’e dea Zon- ijko wo- te ge lee nau- ‘klaarde ras. en was aL Er worden n, daar s hun id weer et Rot- iterdain tz. enz. ap niet dd van die nu wat te- schemering. Zij jachten voort en gunnen zich geen tijd om rustig de dingen in zich te laten I bezinken. Maar zij derven veel, onbe^mst en on wetend, omdat ze niet leeren zichzelf te zijn. Zulke jachtende naturen hebben nooit de uitzonderlijke schoonheid van den schemerstond genoten of ze durven niet met zichzelf alleen te zijn. Arme zielen, waar het zoo moe ge steld is. Hoeveel levensdiepte moeten ®e missen en hoeveel levensgeluk ontberen zq. Neen, de schemer biedt rijke vertroos ting, diepe rust en heerlijke levensbe- zinning. Gelukkig zij, die in dit jachtige leven de schoone schijn en schaduw van den schemer nu en dan over hun leven laten gaan. Zij zullen daardoor Merk staan, ook in de volle klaarte van den dag! {r DE ONTVANGER van Bergambacht brengt ter kennis van belanghebbenden, - - - - dat hij op Er zijn menschen, die bang zijn voor de van 10 tot 12*/, uur v.m. zal houden tot de Qeldleeningen dier Gemeente, oorspronkelijk gioot f 151.000en f 60.000 De Ontvanger voornoe.ud, W. SCHIPPERS. mengde Zangverenigingen en, gezelschappen, op 31 Augustui Burgemeester heeft afwijzend verzoek beschikt. Berkenwoude, 27 Jan. Woensdagavond gaf de Gymnastiek- en Athletiekveren. ,S. S.-S.” te Stolwijk een uitvoering in de zaal van den heA P. Berkouwer al hier. Het programma dat door hen werd af gewerkt was zeer mooi en getuigde van veel kracht en vlugheid. Nadien werd opgevoerd een kluchtspel in één bedrijf: „De Gemeenteraad van Rattend^ék” of „Spoken op ’t Dorp”, Opk dit werd heel goed vertolkt en oogst te veel bijvpl. Na afloop was er een ge zellig bal. De zaal was slechts matig bezet. Haastrecht, 27 Jan. Binnenkort zaj het bekende gezelschap Secrève (de heer Secrève als organist, mevr. Secrève als declamatpice en mej. Jitske Damstra, alt- zangeres), een avond van gewijde kunst geven. Het belooft weer een mooie avond te worden. Het is Jpijna twee jaar geleden dut de heer Secrève hier van zich deea snreken. Ditmaal zal in grootere mate belangstelling blijken te bestaan. Een in teressante avond staat Haastrechte pu bliek te wachten. Het programma bevat werken van Vondel, Guido Gezelle, Pol de Mont, (litteraire werken) en muzikale Groot-Ammers, 27 Jan. In deze ge meente heerschen op hel oogenblik do mazelen en wel in dier voege, dat menige leerling hierdoor verplicht is de school te verzuimen. Het nieuwe bankgebouw der Coö peratieve Boerenleenbank alhier, nadert zijn voltooiing. In modernen stijl opge trokken maakt het oen goeden indruk, of schoon enkelen het met deze wijze van bouwen niet eens zijn. Jammer dak bet zoo achter in de Kerkstraat staat. Een oude kachel In de zegen. Goudriaan, 27 Jan. Woensdagmiddag waren de Gebrs. Van- Wijk uit Groot- Ammers alhier bezig met het opzegepeu van de „Goudriaan”. Dat werk vlotte nog al vlug, maar toen zij bij den landbou wer G. Vonk kwamen, raakte de zegen vast. Eens geprobeerd om er mede los te komen wilde maar niet lukken, tot zij maar besloten de zegen maar kapot te trekken, dus er maar eens met zijh beiden aan gebeurd. Maar daar zij een sterke zegen hadden, scheurde de zegen niet, maar kwam het voorwerp, waar de zegen aan vast zat, mede naar boven. Toen bleek het te zijn een oude kachel, omwoeld met prikkeldraad. Waarschijn lijk is deze er wel door concurenten in geworpen. De vangst van visch was tot nog toe niet loonend. Gouderak, 27 Jan. Ged. Staten hebben bepaald (fat de Rijksstierenkeuring voor I deze gemeente zal plaats hebben te Gouda, op 10 Maart a.s. Zaterdag a.s. ’s middags 1 uur, zal de eerste pluimveetentoonstpJling alhier worden geonend door den Edelachtbaren Heer Burgemesetet alhier. DE HEER VAN WALSUM BENOEMD TOT BURGEMEESTER VAN VLAARDINGEN. KHmpena. d IJssel, M<«n seint ons uit Den Haag: BIJ Kon. Besluit Is de Walsum, burgemeester dezer benoemd tot burgemeester der gemeente Vlaardlngen. Lekkerkerk, 27 Jan. De heer Anth. van der Graaf Mz. heeft bedankt als secreta ris-penningmeester van de Vecreeniging „Eendracht Maakt Macht”. Alhier is geopend een Landbouw- huishoudcursus, uitgaande van de afdee- ling .Lekkerkerk en omstreken van de H'ol landsche Maatschappij van Landbouw, met een twintigtal cursisten. Als commis sie van toezicht zijn benoemd de dames mevr. MeijerDirkzwager, mej. E. Kers bergen en mej. P. BroereBongers, Boskoop^ 27 Jan. B. en W. stellen den gemeenteraad voor, het ambtenaren- en werkliedenreglement te wijzigen in dien zin, dat het den ambtenaren en werklie den der gemeente op straffe van ontslag verboden is, hun wedde te oodeeren. In gevallen van ziekte of in gevallen, waar in zij buiten hun schuld in financieele moeilijkheden verkeeren of komen te ver koeren, kunnen B. en W. op een daartoe door hen gedaan verzoek een renteloos voorschot verleenen. Schelluinsn, 27 Jan. Februari 1928, tot burgemeester der ge7 meente Ouderkerk a.d. IJssel, de heer J. van Waning, secretaris- dier gemeente. De heer H. W. van Loon, onder wijzer aan de" Chr. School Lageweg, is in gelijke betrekking benoemd te Poera- worjljo (Ned.-Indië). Gemengd Koor Toonkunst, Afd. Gouda en Omstreken. Gouda, 27 Jan. Het Concert, dat alhier wordt gegeven, zal staan in het teeken van Robert Schumann. Een keuze is ge daan uit zijn mooiste werken voor Koor, eenige van zijn hoerlijksto liederen zullen door de solisten wdrden gezongen, een van zijn voortrefelijke Trio’s voor Piano, Viool en Violoncel zal wor den ten gehoore gebracht* Tot de mooiste koorwerken die Schumann gemaakt heen behoort „Dar Rose Pilgerfahrt”. Dit werk munt uit door schitterende melodieuse vondsten, als is ’t nu niet v/at men noemt een groot koorwerk, zoo blijft het de volle belangstelling wekken; trouwens, de waarde van een kunststuk is niet afhan kelijk van zijn lengte en juist omdat het zoo muzikale waarde h eft, meende he. Toonkunstkoor dit werk aan ons Goud- sche publiek eens te moeten voorzetten; het vertrouwt, in zijn streven, om den avond aan Schumann te wijden, door een groote belangstelling te worden beloond. Van de te zingen Schumann-liederen noemen we o.a. „Widmung” (du, meina Seele, du mein Herz), „Du bist wie eine Blume” en „Der Nussbaum” (Es grunei ein Nussbaum vor dem Haus). Op verzoek zal het koor ter afwisseling zingen een viertal van de mooiste Liebes- liederwalzer van Brahms. We vermelden nog. dat de nieuwe dl- 4 digent, de heer H. Blokbcrgen, op dit j)0 rekening van de T.B.C.-vereeniging concert zal debuteeren. 3 1 J- »- --1*- Overigens verwijzen we naar de adver tentie in dit nummer. Molenaarsgraaf, 27. Jan. De verkoop: tieveÜjk vastgesteld i’n ontvangsten I uitgaven op f 2675 en op f 1716,ba 73 Voor het nagaan der rekeningen worden 1 aangewezen de hoeren J. de Graaf en Advertentien: Van 1 tot regels f 1.80elke regel meer f 0.20. Bij 8 maai plaatsing 8e maar f 0 10 per regel. Advertentiën tuMehen den tekst drievoudige prijs., Voor meer plaatsingen, groot aantal regels en condities vrage men tarief Verschijnt Maandag, Woensdag en VrijdagPrys voor Schoonhoven per 8 maanden f 1.25 franco per post f 1.60 Met ongevallenverzekering 15 cents meer per 8 maan den. Óver bet abonnement wordt in de eerste martod beschikt. ABt^NNF’S vim dït hla<li^heTbexit van ons Bericht van Inschrijving, zijn volgens de daarin vastgestelde bepalingen tegen ongevallen verzekerd voor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van De zakenman gunt zich een oogenblik dags gedurende de godsdienstoefeningen van rust en 1 richtend op één doel: den vooruitgang wat hij deed en doen zal om zich hooger I „uuv, op te werken en zija zaak grooter te 1 Kon ,QJ1 ,o maken. I Opnieuw benoemd, met ingang van 25 De geleerde, hij komt even tot zichzelf *--J— en in de stille schemerstonde overdenkt I hij een moeilijk probleem, een zware sto-f En na de korte verpoozing 'keert hij^ op gewekter naar z’n studeervertrek terug om schatten te delven uit de mijn der wetenschap, ten nutte van de mensch- heid. gebeuren er eiken dag ongelukken. Met het tegenwoordig drukke verkeer van autobussen, auto’s, enz. enz. is onze verzekering vöor onze abonné's een ware uitkomst ■- met een tangetje van misschien 50 K M. reed dc luxe auto door de appelboomen, welke aan den kant van den dijk staan Ongelukken kwamen niet voor. De wilde man maakte aanmerking op de breedte van den auto, waarvan de chauffeur, hem ziende, reeds naar den kant van den dijk waa uitgeweken. Nleuw-Lekkerland, 27 Jan. De afdee- ling N.-iL. van de Z.-H. vereeniging „Het Groene Kruis” heeft een algemeene le denvergadering gehouden, onder voor zitterschap van den heer G. G. Voorsluijs, Er*waren slechte 29 leden aanwezig. Uit de rekening over het aJgeloopen jaar bleek, dat de ontvangsten hadden be draden f 3148,46 en de uitgaven f 3164,22#, nadeelig saldo dus f 15.76# TA., «^1.A.,van An T* Tl -vavaanininc| bedroeg ,in ontvangsten, en uitgaven f 2781,98. De begroetingen van de beide vqreenigingen voor 1928 werden respec Li eu uitgaven op f 2675 en op f 1716,62#. de heeren J. de Gr^af en A. de Jong Cz. Met algemeens stemmen werden tot bestuursleden herkozen de heeren M. W. van der Loo, N. Wensveen, en Joh. Damsteegt. Voor de benoeming van drie leden voor het hoofdbestuur worden candidaat gesteld ae heeren F. M. A. v. d. Rovaart' alhier, J. A. A. Ufl- kenaen te Bergambacht en H. Nieuwen- I huizen te ZoetermeerZegwaart. De vrouw van den slager H. B. al hier had het oirgelul, terwijl zij 's avonds den winkel schoonmaakte, te vallen; zij kwam met haar arm op het snijmes, dat on de toonbank stond terecht en werd ernstig gewond. Terstond is de hulp in- geroe^en van Dr. Van Waasbergen, die de wonden heeft4 gehecht. Krimpen a.d. Lek, 27 Jan. Aan J. K. Smits Scheepswerven is opgedragen de bouw van 2 booten voop de Amazone rivier in Zuid-Amerika. Tot hulnkantoorhouder aan het postkantoor alhier is benoemd de heer C. R. Ruijs te Capelle a.d, IJssel, De Chr. Zangvereeniging ,.Soli Deo Gloria” ‘alhier, directeur de heer Noor- land heeft gisterenavond in de ‘School met den Bijbel haar 25-jarig bestaan I feestelijk herdacht. De school was stamp-1 vol. Door den hèer Van der Vlist, hoom van de School met den Bijbel, werd de feestrede gehouden. Eeo in glle opzichten verzorgd programma werd gezongen. Door den heer Arie Post uit* St^ieve- ningen. werden ter afwisseling eenige voordrachten gehouden. Het geheel was een genotvolle avond. Hoogst voldaan keerden dan ook ’s avonds laat allen huiswaarts. Zacht vervloeit het klare licht van den dag in de schemering. De hoekige kanten vervagen, over de meubels legt zich de intimiteit van hei halfduister. Traag vallen die minuten van het uur werk, de stilte wordt geweven in de om geving. Dan ia het de tijd, dat de stemmen da len en het zwijgen grooter deel heeft dap de spraak. In den schemer is allee zoo onzegbaar teer en de stemming welke er heerscht, is er eene van vrede n verborgenheid. 0m£)aaroni ia de schemer de 4ijd van de bekentenissen. Het valt lichter om teere en intieme zaken te bespreken in den schemer dan in hot volle licht van den dag. Een gevoel van veiligheid komt dau over ons en we zijn geneigd om elkander dp diovofp geheimen en de meest ver borgen levensvragen uit te zeggen. Een moeder, die haar weerbarstig kind tot spreken dringen wil, wacjat tot de schemer kwam en brengt dan haar lie veling, die verkeerd deed, tot bekennen. En in dén schemer leidt ze het kind door haar woord weef op den goeden weg. Hot is vriier om tot elkander te spre ken als slechts de silhouetten te onder scheiden zijn en de aandoeningen op het gelaat niet vallen te onderkennen. Een tijd van overpeinzen is ook het schemeruurtje. Bij het intieme schijnsel der schemer lamp, worden we met onze gedachten te- rup'tevoerd naar wat voc^ijging. En we overdenken de dingen, waar mede we ons leven gevuld hebben, goede dingen en verkeerde dingen, en we wor- den genoo”« om 2e te wegen. Die nimmer een schemeruur gebruikte om tot zichzelf te gaan ten onderzoek, heeft veel gemist. Hij miste de innerlijke tevehsverdieping, de louterende krach), ivirn het zelfonderzoek, de opheffende werking van het toetsen onzer daden. Een weldaad mag het genoemd wor den dat we even onszelf kunnen zijn eu onszelf kunnen zien in het schemer duister. Want rijker zullen we daarna weer verder gaan aan onze taak, en on- 1 evens gedragingen zuiverder instellen, I h Niet slechts wat achter ligt, wordt overdacht in de fluisteringen van den avondstond Neen, ook de toekomst vraagt haar deel en de hoop komt aankloppen aan de poort van ons hart. De idealen komen zich nestelen in onze ziel en het verlangen naar een schoone toekomst, naar heerlijke daden, naar schoone stonden, vullen onzen geest Idealiseeren, is er schooner werkzaam heid van den geest in den. schoner denk baar? Een mensch, die idealen mist, slechts half. Ach, tegenwoordig wordt er veel ver stikt aan verlangen, aan blijde hoop', aan vreugdevol verwachten. Maar géén zal er zijn, in wiens ziel alles verstikt is aan idealen. De vader ziet z’n kinderen gezeten om het haardvuur in den schemerstond en hij maakt zich idealen, wat zijn zoon zal r oeten worden, welke vreugde hij sma ken zal van z’n kind. De moeder, ziet met welgevallen op haar kleine, die zoo in alles haar even beeld is. Gouden droomen droomt die moeder voor haar dochtertje, droomen van geluk en voorspoed en ze glimlacht, een teere lieve glimlach, zooals alleen e«n Moeder hebben kan, die peinst over de toekomst van haar kind. S. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN. Telefoon 20. Postch. en Girodienst 13763. eeniging Lopik—Jaarsveld, trad in de Chr. lijken toestand Is hij naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd, waar hij logisch student aan "de Vrije Universlteit j jn jen io0p van den avond aan. de gen te Anjsterdam De vergadering werd door voigen is overleden. van 13 zitplaatsen in de Ned. Herv. Kerk bracht op pl.m. f 484. Blesksnsgraaf, 27 Jan. Woensdagavond werd in de O. L. School een Ouderavond gehouden. Zeer veel ouders en andere belangstellenden waren aanwezig. De sa menkomst werd geopend door het hoofd der school, den heer G. Tukker, die de aanwezigen hartelijk welkom heette, en zijn genoegen over uitsprak, dat dé belangstelling zoo groot was Door de leerlingen der hoogste klassen werden enkele tweestemmige liedjes -ge- zongen, die zeer in den smaak vielen. Hierna gaf het hoofd der school een les in Vad. Gesch., meer bepaald de Kruis tochten omvattende. Deze gesqh’iedenis-les werd verduidelijkt met lichtbeelden, even als enkele momenten uit het leven van Robinson Crusoe. Vervolgens werden nag een paar vers ies gezongen en werd tot slotzang ge nomen ,,’t Wilhelmus”, waaraan alle aanwezigen meededen. Hierna gingen de kinderen huistoe eri bleven de ouders nog een poosje bijeen qm het werk hun ner kinderen te’ bezichtigen. Het werk was een toonbeeld van netheid en cor rectheid en het bezichtigen de moeite waard. Onder al die bedrijven had de gewone tractatie plaats en was Hbt bij* half 11, toen deze gezellige en leerzame avond gesloten werd' Nleuwerkerk a.d. IJssel, 27 Jan. Hei bestuur van het Nieuwerkerksche Man nenkoor heeft toestemmipg verzocht tot h^t houden van een concours voor ge mengde Zangverenigingen en, muziek- De dit zamelt z’n gedachten, zich gesloten moeten zijn. Eenige jaren itz. deel: leden heeft de Raad een soortgelijk adres van zijn bedrijf. En hij denkt na over van dezen Kerkeraad verworpen. Ouderkerk a.d. IJssel, 27 Jan. van 21 Januari 1928 School filhler op, de heer Horvath, theo- den heer Van Difke geopend. Na qen korte inle.ding werd het woord gegeven aan den spreker, die zoowel met toe spraak. als niet lichtbeelden behandeld» klooster op dén Oudewaterschen dijk den de Communistische regeering van Hela HaAstteohtséhen autobus wilde passeeren Kuhn te Hongerije. Het was voor de vele belangstellenden die opgekomen waren een leerzame en belangwekkende avond. Jaarsveld, 27 Jan. Door Burgemeester eri Wethouders is aan de ouders der schoolgaande kinderen medegedeeld, dat alleen die kinderen de school kunnen ver laten, die voor 1 April 1928, twaalf jaar zijn geworden of de klasse hebben, doorloopen, waarin zij zaten bij het be reiken van den 13-jarigen leeftijd. Canelle a.d. IJssel, 27 Jan. Dinsdag avond j.l. hebben de vereenigingem, aan gesloten bij het Centraal verband van Geref. Vei eenlgingen te Kralingsche Veer gemeenschappelijk hun jaarvergadering gehouden in de Christ. School aan de IJssehnondschelaan binnen deze gemeen te. De vergadering, welke zeer goed, be- A z eht w!*s 'itond Hdix ‘‘X**41 heer G. Koedoot. Voor elk der bij ge meld verband aangesloten vereepigingen, werd een verslag uitgebracht betreffende den toestand der organisatie. In het ver der verloop Van den avond werden en kele ppstellen geleverd of eenige voor drachten ten beste gegevm Verschillen de zusterverenigingen warejn door' af gevaardigden vertegenwoordigd. Als bijzonderheid kan worden ge meld, dat in het jaar 1927 in jleze ge meente’zich niet één geval van de tvjo zeer gevreesde ziekte mond- ed klauwzeer on der rundvee heeft voorgedaan. Naar we vernemen overwctlgt het Bestuur van den Prins Ale’&nder Polder een wijziging van de keur of politiever ordening van dezen Polder. De wijziging bedoelt 4 in hoofdzaak een nieuwe regen ling 'te ‘geven van het peil in de verschil lende gedeelten van d0n Polder: Vap! de overige wijzigingen zij nog vermeld, dat wordt voorgesteld aan de keur een nieuw artikel toe te voegen, waarin wordt voorgeschreveru dat Jaarlijks voor 15 Juni een voorschouvcjMl worden ge dreven over allo slóoten, welke op pol- derneil jRjn geleden langs wel- en tuin land en direct na den hooibouw doch la elk geval voor 1 Autflistus over alle sloo- ten, welke op polderpeil zijn gelegen Langs hooiland en over alle andere op polderpeil gelegen slooten. Meerkerk, 27 Jan. De heer C. de Groot, opmeen te-veldwachter alhier, is in go lijke betrekking benoemd te Vreeswijk. SPRING NIET OP DEN TREIN. j 72-Jarhe man dood- geredefl. Gouda, 27 Jan. De ^-jarige J. M. al hier. wilde gisterenavond te Rotterdam op het Maasstation op een al in bewe ging zijnden trein springen. Hij sprong I mis en is onder den trein geraakt. Beide Lopik, 17 Jan. Voor de A-R. Kiesver-1 beenen werden hem afgereden. In zorge- T 11. ml In rln f .lït- - - 1 1 V. II mkhm <v i n1.n« 11 den Coolsingel vervoerd, waar hij ZE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1