SCHOONHOVENSCHE COURANT. I en No. 5389 EERSTE BLAD. Binnenland. Plaatselijk Nieuws Het Geheim eener Moeder. Maandag 13 Februari 1928 iMin oek\ Mededeeling. FEUILLETON 200Q 1 Dit Nummer bestaat uit TWEfe BLADEN. Vm. 60e Jaargang Ut uur en 0.30 uur lur en van bun avonds 8 v avond® nkelo U te bijzondere engst over- jrult, M.- (Wordt vervolyd). is; ale Pierre door een ■F avonds alen, Hen. voor uur ®n alenga. ’s avonds ins Alex. ids 8 uur )thet echt. sring aven. saan wijk. goed et te Ktch- aten oren hare niet MHMIMM ÜÏMHÏ ,.de patroon is er. Laat ons hom vragen, wat er gebeurd qr Preok- an Wad- welk jneri. otdat ida, nog weg Ko ko- 7 uur D». merstoL Tm. 0.11 van dor GE-LAN - ids 6 uur mijn jnder bed dt te Hr'U n dit kter) loos; kten. jnen. reerd sinds heeft toe- jjven »r alle voor Jssel. .,0, nii U hebt uur, n.m. dezen. INGEZONDEN MEDEDEELING Schrijnende Handen na de wasch verzacht en geneest1 men spoedig met PUROL uur eu wn.-pnxL en ’s av. }and. 9.30 uur ischer. on ’s ar. L Doops- tegeu ongevallen verzekerd Gulden by verlies van een oog. Om de steeds orooter wordende op laag tijdig afgedrukt en verzonden te kunnen krijgen, vestigen wij er de aan dacht van H.H. Adverteerders op, dal I handelsadvertenties avonds voor den dag van verschijning van ons blad in ons bezlf moeten zijn om In het ••na volgend nummer te kunnen worden op genomen. Eamilie-advertentiee kunnen uiterlijk tof elf uur v.m. van den verschijndag worden aangenomen. Haastig rolde straatkeien. J S W. N. VAN NOOTEN SCHOONHOVEN. ij Telefoon 20. Postch wi go’ gemoedsstemming had een heel ande re oorzaak. met elf caramboles. Naar men verneemt, ia aan dors van hondenkarren, wier hond onge schikt is bevonden, voor den tijd van één maand vergunning verleend, om met do af gekeurde honden te blijven rijden, om Bergambacht, 13 Febr. Aangraien vele laden* van de Fluimveevereeniging „V. Z. O. D.” alhier beswaren hebben tegen het voorstel van de V. P. Z. II. om de Ko ninklijke goedkeuring op de statuten van deze afdeeling te verkijgen, zal over dit punt in een volgende vergadering wor den gesproken. seuiwuw Bij den gehouden biljartwedstrijd opgemaakte lijst van eigenaars of hou- M .1 - Ji_ nnrc Von naorvlnn v v tusBcuen ue Ducietwnaiw aunox cu i uvi xixa.wa.r- Schoonhoven, werd Bergambacht winnaar j ueringsnesiuit, ligt gedurende de maand - 1 February ter inzage, de hou- rüur ïttU wege de afdeeling Nieuwerk—Capelle a.d. TJssel en. der Hollandsche van Landbouw is in de z; hcer Joh. Boerop de film 48 Een oogenblik stond hij daar, het hoofd ten gronde gebogen, doch eensklaps weer hief hij het met fierheid op. „Maar, als ’t ernst is,” sprak hij met bijzondere kalmte, niettegenstaande zijn stem beefde, .ben ik gereed u te volgen. Elk burger is gehoorzaamheio verschul digd aan de wetMaar kunt u mij niet zeggen, mijnheer, waarvan ik be schuldigd word?” „Dat zal u later wel verklaard wor den Doe hem de boeien aan,” beval de inspecteur aan zijn agenten. iets ontbreekt er aan deze grap,” eer van uw werk, mijne heeren hernam Pierre op licht spottenden toon. Werkelijke misdadigers worden niet op andere wijze behandeld I” Een bittere glimlach gleed over zijn lippen. Hij stak de l>eide armen naar de agenten uit. Moeder Chéron verkeerde in hevig ont- otel^pn toestand, Met vasten tred stap le zij op de agenten toe: haar lippen beef den. haar oogen fonkelden én schenen de agenten te bedreigen. *t Was alsof zij zich alleen sterk genoeg gevoelde om Pierre tegen de overweldigers harer woning te verdedigen. Mot oen enkele beweging echter hield •ie jongeman haar tegen. „Pierre, dat is een eerloosheid!” riep zij uit. „Nooit heeft men zoo iets aan schouwd. Sinds wanneer durft toen eerlij- ongewone zaak weerhouden wordt, zal de heer Corbon toch wel op de hoogte zijn gebracht.” „Ja, daarin heb je gelijk antwoordde Thibaut. „Maar wat zie ik? Ook mijn heer ziet er zeer ontevreden uit.” De heer Corbon naderde en bleef voor Boyer’s werkbank stilstaan. „Weet je waarom Pierre niet hier is?” vroeg hij. „Zooevpn spraken wij nog over hem, mijnheer,” antwoordde de werkman, ,,’t Schijnt, dat Pierre u niet beeft bten verwittigen Dat i-_ zeer zonderling.” „Je bent »och zijn vriend, Boyer. Heeft hij je gisterenavond niet gezegd, dat hij niet van plan was vandaag te komen?” „Noen, mijnheer, toen hij ons gisteren avond verliet, verwachtten wij zeker hem vanmorgen hem op het wérk te ontmoe ten.” ,,’t Is zonderling,” zei de heer Corbon. „Wil ik even naar de St. Sebastiaan- straat gaan, mijnheer? Ik zal onmiddel lijk weer terugkoeren.” „Neen, Boyor,” antwöbrdde de patroon, „dat is niet noodig,” en dan stapte hij met gebogen hoofd weer vooruit. Niet verre van Boyer was Robin aan hot werk, ’t Scheen, dat hij in diepe ge peinzen verzonken was, maar toch werk te de man naar den uitorlijken schijn to oordeelen, druk voort. Hij sprak goen woord. Dat was trou wens zijn gewoonte, maar hefn ontsnap te niets van al hetgeen door de overige werklieden gezegd werd. Ev«n als Pterra’s vrienden, was hij xwr - „Makkers,” sprak een ander werkman, gejaagd en ongerust, doch deze zonderlin- teerd, Verschijnt Maftndag,'VVoen»<iflg en Vrijdag. Prijs voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.25, franco per post f 1.50. Met ongevtilien-verzekoring 15 cents meer per 8 maan den. Over het abonnement wordt in de eerste maand beschikt. A BON NÉ’8 .Zich binnen dien tijd van oen andere hond i te voorzien. i Do verpachting van het vischwater van den iiolder Bergambacht heeft voor dit jaar opgebracht f 122,25. Donderdagavond werd door den Burgemeester dezer gemeente de Bazaar van het Groene Kruis, die ook door hem was geopend, weder»gesloten, waarbij hjj hartelijk dank betuigde aan allen, die heb- ben medegewerkt tot het slagen van deze I Bazaar waardoor werd getoond pen warm hart te hebben voor het Groene Kruis Inzonderheid word ’n woord van I dank gebracht tot de commissie van lid ding en beheer, die gpen moeite heeft ge spaard. om deze Bazaar saam te stellen, on met behulp van eenige jonge dames, dit werk tot een goed einde te brengen. Stolwijk, 13 Febr. De heer D. Pleit, uit Heinenoord, hield deze week ten huize, van den heer M. Zuidervliet, oen lezing over pluimvee en konijnen. In zijn ge houden rede werd nauwkeurig behandeld wat in het belang van het pluimvee moet worden gedaan en daardoor tot stand kan worden gebracht. Hot was echter zeer jammer, dat er niet meer personen naar deze belangrijke lezing waren komeu luisteren. Zaterdagmiddag geraakte de heer Van ’t R., uit Rotterdam, met zijn auto in den langs den Goudschenweg onder de ze gemeente liggende sloot. Door een kraan wagen uit Gouda is deze op het dro ge getrokken. Het bleek hieriia, dat de nuu- chine nog haar werk verrichtte en den weg kon vervolgen Jprwijl geen der inzit tenden penig letsel had be komen. Zaterdagmiddag tijdens oen vrij he- vigen storm, die alhier een poosje woed de, zijn bij verpchillénde tuinders een hoe veelheid broeiramen stuk gewaaid. Wan- I neer de wind onder die ramen slaat, val- i len deze over en kan het niet anders, dat j de ruiten moeten breken. Daar deze I broeiramen tamelijk duur zijn, is het voor politieagent den heer Corbon medege deeld, dat een aanhoudingsmandaat was afgegeven, tegen Pierre Ricard, die op het zelfde oogenblik door de politie werd op gespoord. Evenals de vrienden van,den jongeman, was de heer Corbon, die ook een bijzon dere achting yoor Pierre koesterde, zeei verwonderd, dat hij den nacht buiten zijn woning had doorgebracht, maar toch hechtte hij in ’t geheel geen geloof aan de beschuldigingen, die tegeh. hem worden uitgebracht. „Ik ken al mijn werklieden,” zeide hij, „en geloof niet, dat een enkele onder hen in jjtaat zou zijn een diefstal te begaan; maar oen is er, voor wien ik boven alle anderen insta, voor Pierre Ricard. Maar ik lieb hot recht niot u te beletten uw plicht te doen. Spoedig zullen de werklie den hier zijn; wacht een oogenblik.” Weldra begon het dienstdoend perso neel binnen te komen en allen waren spoedig aan hun werk, behalve pierre. Wij weten waarom. Toen do vrienden hem na een uur wacht ens nog nie£ zagen aankomen, be gonnen zij ongerust te worden. „Da/t is’niet natuurlijk,” zeide Boyer ,,’t Is wellicht de eerste maal dat hij niet op zijn tijd hier is.” „Misschien is onze vriend' ziek,” meen de Thibaut. „Gisterenavond, toen hij ons verliet, ver koerde hij In blakende gezondheid.” „Is hij op hot uur van hot ontbijt nog niet hier, dan zullen wij gaan zion, wat er is voorgevallen.” ko lieden in hun eigen huis gevangen ne men? Dieven en moordenaars sleurt men naar de gevangenis, maar geea eerlijke en brave menschen, als mijn Pierre. 0, ’t is een schande, een schande.” „Bedaar, moeder,” antwoordde Pierre, „ik ben zeker, dat men zich vergist. On- schuldiigen worden niet veroordeeld, en ik zal niet in de gevangenis worden opgeslo ten, alvorens een verhoor ondergaan te hebben.” „Iaat een rijtuig voorkomen met vier plaatsen,” beval de inspecteur aan zijn agenten. Een van hen ging haastig naar bene den. „Vooruit nu!” sprak de inspecteur. ,,’t Heeft reeds te lang geduurd.” „Tot weerziens, moedor Chéron,” zeide Pierre, „ik zal spoedig teru" zijn.” De oude vrouw was zoo ontroerd, dat zij vergat den jongeman te omhelzen; doch toen zij hem, door de agenten gevolgd, verdwijnen zag liet zij jammerlijke kre ten hooren. Op hetzelfde oogenblik vlogen de deu ren open. ledereeh was ten hoogste ver baasd. Allen hielden bijzonder veel van Pierre en wisten, Ihoo goed en gedienstig hij steeds was. I Buiten gekomerl, stapte de jongeman in het rijtuig, dat reeds was aamrekomen. De inspecteur pam plaats aan zijn‘zij de en de andere agenten zetten aich te genover hem neder. Haastig rolde het voertuig over de ifabricat. f betrokken geweest. i van gokten van de P. Durand, thans marechaussee te Apel- -‘“Tch. doorn, wordt m t ingang van 1“ Langendijk. ^i^vergepiaatst naaPltóitei (N.-B). .i Donderdag j.l, werd in de Opent De commissie uit de lichtbedripen is fAglore School alhier een Ouderavond teruggekomen op haar standpunt in zaAo de beweerde corruptie aan de gemeen- schappelijke lichtbed rijven der vier Lam- gendijker gemeenten en St. Pancras. Zij Wt thans besloten den heer Van der m Stel ui+ te noodigen, zijn beschuldigingen i Herhaaldelijk gaven de ouders blijken in zake corruptie te bewijzen. van y- - avond werd als lid van de Oudercommis- i ture M. van Dom\ Door de ouders werd leerlingen van alle klassen, ’t Spreekt zelf, iJ_' a-‘.2 vi ouder' z~~zn. r*.. gezelligen ^avond bracht hot hoofd der langstelling en wenschte groot en^klïïn oen „wel thuis”. fen df'zer gemeente - DIJ tren gvnvuuwu. mijrut.nv.v.av - -T.-- ,rl UMU- tusschen de Sociëteidub alhier en die te i ingevolge, hot Inkwar- Februarj ter inzage. <«ud Nleuwerkerk a.d. IJssel, 13 Febr Van- IJssel en. der Hollandsche Maatechappij zaal van den .1 over ZuidJ SCHOONHOVEN Ad verten tien Van 1 tot H regels f 1.3(1elke regel meer O.2" Bij .3 u ml plaatsing 8e maar f 0 10 per regel. Advertentiën tusschen den tekst drievoudige Girodienst 13763. prijs. Voor meer plaatsingen, groot nantal regel^ en condities vnige uien tarief van dit blad, in het bezit van ons Bericht van Inschrijving, zijn volgens «lo dMarin vwstgestelde bepali^geu tegen ongevallen verzekerd vbor bedragen, gewaarborgd door de NIEUWE HAVBANK te Schiedam, van Gulden bij levenalangg 1000 *^00 ®u^en verlies 900 ^u^en btf verlies 100 Gulden bij verlies Gulden bij verlies van ongeschiktheid,. ivvv overlijden JUV van band of voet. fc'Vv van een oog. JlVV van een duim. UV een anderen^ vinger.- Afrika vertoond voor loden en genoodig- den De heer M. den Hollander opende de bijeenkomst en sprak een aanmoedi gend woord zich alsnog op te geven voor de nieuw op te richten landbouwschool te Gouda. Hierna hield de heer P I. van der Weele’een inleiding in verband met de landbouwtoestanden en ;de landbouwmor gelijkheden in Zuid-Afrika in vergelij king met de landbouw én veeteelt in ons land De films gaven duidelijke beelden van hel geheele land o^i het gebied van veeteelt, handel, industrie enz le zien. Van een paar komiseae films bracht vooral de eerste, de lafchtepieren in be weging. De Ijverige icolleclanten van „De macht van het kleine’’ verzamelden over het vierde- kwartaal van 1927 het prach tige bedrag van f 99,59. Er zijn thans 150 leden. De gemeentebegrooting 1928 alsmede de bedrijfsbegnootingeg zijn door Ged. Staten goedgekeurd met de navolgende eindbedragen. Gemeentebegrooting: Inkomsten gewo ne dienst f 113 806,86 uitgaven gewone dienst f 113.806,86%, saldo nihil. In komsten kapitaaldienst t 26920,99. Uit gaven ktipitaaldienst f 13619,60. Batig sMt f 13301J9 Begrooting Electricitritsbedrijf Totaal inkomsten f 19184,21 Totaal uitgaven f 18288,63. Batig slot 4 895.61. Begrooting Waterleidingbedrijf. Totaal inkomsten f 21581,25. Totaal uitgaven f 20781,25. Batie dot f 800. Begrooting Vleeschkeuring&bedrijf To taal inkomsten f 918. Totaal uitgaven f 119^ Nadeelig slot f 275. Krimpen a.d. IJssel, 13 Febr. Als op volger van den heer A. van Walsum is tot penningmeester der Nutsspaarbank 'benoemd de heer C. van der Giessen al hier. Tijdens de vacature van den heer A. van Walsum is tot tijdelijk voorzitter van de Stichting „Gemeentebelang” al hier aangewezen de heer J. Vermeulen. Be, Kroon heeft een beslissing ge nomen iq de zaak De Roos—Kleiman al- h’.ur, nwibusonderyter dien zin, dat de dienst van De Roos gehandhaafd blijft van Krimpen a.d. Ussel op Berg ambacht, terwijl de dienst van Kleiman is gebracht van Krimpen a.d. Ussel op Lekkerkerk v.v. Ouderkerk a.d. IJssel, 13 Febr. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Departement Ouderkerk a.d. Ussel, gal dozen, winter haar leden drie lezingen. Het seizoen opende op 26 Oct. 1927 met een leerrijke en boeiende rede door den heer A. Pieters, den bekenden voorzilttn der Nederlandsche Reisveretniging, mot het onderwerp „Zwitserland en de Itali aan sche meren”, bracht hij de aanwezigen in hun verbeelding naar de heerlijkste oorden en deed hen genieten van het weelderige natuurschoon, waartoe de lichtbeelden het hunne bijdroegen. Den 14en December 1927 trad do heer Willem van Capellen. voordrachtkunstenaar, met oen prachtig programma on. Door de keuze zijner stjukken wist hij zijn hoor ders niet alleen diep te ontroeren, maar ook te doen schateren van hot lachen. Do ongeëvenaarde kunst van klank en mimiek droeg het hare daartoe bij. De laatste spreekster mevr. Goeman* GeertsemaBeckering. van Schiedam, die op boeiende, duidelijke en geestige wij ze de bijzonderheden schetste vam de na- waarop de afdeeling dan ook trots kan zijn. Voor de koeten werd in de pauze een collecte gehouden, die ruim 15 gulden on- bracht, Vorscheidene nieuwe leden mold-- den zich aan. - Toen het goh nel e programma was afge werkt. tegen half twaalf, damkte de heer Eering do aanwezigen, die ondanks het vrij slechte weer, in zoo grooten getale waren opgekomen (ruim 150) en alle me dewerkenden voor hun bijdrage in hot succes Spr. vroeg den bezoekers hun hoogstaande gevoelens over dit samen zijn uit te dragen onder de menschen en besloot mot de leuze: Blijft trouw aan de Openbare School. Berkcnwoude, 13 Febr. In de Openbare Lagere School alhier had een Ouder avond plaa-ts. Ondanks de niet gunstige weersgesteldheid, waren toch nog meer dan veertig ouders opgekomen, allen uit- genoodigd om dezen avond bij te wonen. Door het hoofd der school werd een in leiding gehouden over „Waarheidsliefde”. Een groepje leerlingen heeft onder lei ding van derj onderwijzer Niekerk zoor verdienstelijk eenige liedjes gezongen. *Hm hartelijk applaus was dan, ook wel ver diend. Tevens werden eenige vpq-aje.q cm- irazegd en vragen beantwoord. Mejuffr. Piprsma las voo? „Jip’? van Ina Bou- dier Bakker, wat eveneens zeerin den smaak viel. Met het gezamenlijk zingen van 't Wilhelmus, besloot dezen goed ge slaagden avond. Door den Commissaris der ningin dezer Provincie, is aan den meente-veld wachter D. de Geus tegen 1 Mei as. eervol ontslag uit die betrekking verleend. Waddinxvean, 13 Feb*. Door het sprin gen van een voorband kwam de motor rijder. Van W. uit Boskoop op de Noord- kade alhier zoodanig tegen den berm van den weg, dat hij over het stuur er a.f vloog. Hij bekwam eenige kneuzingen en vele wonden aan gelaat en lichaam. Na dat de gesprongen bond gemaakt was, kon hij de tocht, na verbonden te zijn,* weder vervolgen. Door de zware belasting, kwam de vrachtauto mot melkbussen van den hiy-r R. aan het Noordcinde alhier, ddor de assen te zakken. Twee wielen warpn ver splinterd. Nadat de kar ontladen was, is de gebroken auto weggesleppt. Daar het gelukkig de achteras betrof, Woven per soonlijke ongelukken uil. Nleuw-Lekkerland, 13 Febr. Naar aan leiding van een voorstel, gedaan op een Ouderavond in de le Openbare J-agere oahool alhier, heeft zich een comité ge vormd, dat zich ten doel stelt te komen tot de oprichting van oen vereeniging ter bo- hartiging der belangen van de Openbare bohool, in het bijzonder van die harer leerlingen. Het comité is samengesteld uit de Oudercommiasie der school, het on derwijzend personeel en den opwerper van het voorstel. Hoofddoel; den kinderen bij voorkomende gelegenheden een verras sing te bereiden en de Ouderavonden wat aantrekkelijk te maken. Waar tot nog toe op dit gebied weinig of niets voor de kinderen der Openbare De afwezigheid van den jongeman had voor hem een verschrikkelijke beteeke- ni®. Hij toch hield zich overtuigd, dat Fierre gevallen was onder de slagen der moordenaars, wier medeplichtige hij was. Niettegenstaande Robin voor alle mis daden in staat kon geacht worden, was hij op dit oogenblik toch niet gerust; hij werd zelfs door een bijzondere angst over- vallen. Ondanks alle voorzorgen, die hij in zijn uiterste voorzichtigheid genomen Ixad, duchtte do ellendeling do gevolgen der misdaad, die hij mede 'beraamd had. Nu begreep hü, niettegenstaande het wat al te iaat was, dat bij een moord op Pierre gepleegd, de vrienden van den jongeman, die zijn‘haat kenden, do eer sten zouden zijn om beau te verdenken, en hern van den moord te beschuldigen. Vruchteloos liet hij met onverholen woede de vijl op het staal krassen; niets was in staat hem van zijn sombere gedachten af te trekken. De ongelukkige stond daar als on heete kolen. Om half tien kon hij ’t niet langer uithouden, hij legde de vijl neer en verliet de werkplaats, zonder een woord te spreken. .Nadat hij enkele stap pen gedaan had., staarde Robin nieuws- .gierig om zich heen om te zion of hij ook door iemand werd gadegeslagen. Dan vervolgde hij zijn weg naar do St Sobas- tiaanstraat en kwam daar juist aan, toen het rijtuig der notitie Pierre wegvoerde. Voor do woning van den onschuldige stond nog veel volk. Robin vroeg wat er gaande was en spoedig had h;: vernomen, dat een jonge- man, Pierre geheeten. daar was gearres- Oo de werkplaats. Des morgens, reeds vroeg, voor dat de werkplaatsen géopend werden, had een tuur in-, en een overzicht gaj van de ge steldheid van den bodem van- en de eigenaardigheden opaomde, waarmede de Hollandsdie huisvrouw bij haar komst in Transvaal te kampen had. Daarbij gaf zij een proeve'van echte Zuid-Afrikaan- sche poësie, zoodat het een bijzonder leer zame en gemotvolle avond was. Hiermede is het seizoen voor „Het Nut” gesloten. Nleuwpoort, 13 Febr, De heer Van Geftnpen alhier reed de vorige week met zijn auto door de gemeente Tienhoven. Juist viel oen dochter van bakker I^an- gerak te Ameide van haar fiets en be zeerde zich nog al ernstig, zoodat ze niet verder kon. Van Campen heeft haar toen opgeladen en naar hui® vervoerd. Lanyerak, 13 Febr. Voor .de Gerefor meerde Jongelingsvereenigina trad Woens dagavond 1..1 op Ds. Hoekstra, van Schoonhoven, met het onderwerp: Be- ginseltrouw. Kort, duidelijk en zakelijk gaf sn roker een rede, waarnaar met be langstelling word geluisterd. Men is door onze gemeente met een lijst rond geweest, ten einde namen te verzamelen van hen, die bereid zijn het jachtrecht opnieuw voor KTjaar te ver huren aan den heer S. DE STEENFABRIEK TE LANGERAK STILGELEGD. NleuwpoortLangecak, 13 Febr. Naar wij vernomen, zal het bedrijf yan de Steenfabriek dit 'jaar stilstaan, zooda* velen werkloos worden. De terreinen waar anders de steenen gedroogd wer den, zijn roods gedeeltelijk omgeploegd en zullen voor tuinbouw gebruikt worden. Langerak—Nleuwpoort, 13 Febr. De afdeeling NieuWpoort—langerak van Volksonderwijs hier op 8 dezer een pro- pagandaz-avond bij den heer Ooeterhout te langerak. Om half acht opende de heer Eering de bijeenkomst en doeldo mede, dat deze avond niet in de eerste plaats bodoold was als „propaganda”, dat dus do spre ker van hedenavond nio| een rede zou houden ten gunste van de vereeniging en het openbaar onderwijs, doch dat hot niet ondienstig was nog eens weer te waar schuwen voor de gevaren, d.ie onze woon plaatsen dreigen van de zijde' van de voorstanders van het bijzonder onder wijs, die, als zij hun zin krijtren, een zee van verdeeldheid en een drukkende be- lastingverhooging over het volk zullen brengen. Het is niet waar, zegt spr., wat de drijvers beweren, dat de oprichting van een bijzondere school de gemeente goen cent kost; het kost kapitalen en als voorbeeld noemt spr. eenige staaltjes uit de onmiddellijke omgeving. Hierna kreeg het woord de heer Th. J. Thijasen, uit Amsterdam, die fragmenten voorleest uit de door hem geschreven boeken. Do aanwezigen kregen op pretti ge en bevattelijke wijze eenigen indruk van den omgang van ouders met hun kinderen on onderwijzers met hun klas se; hoe het moest zijn en hoe niet. Ernst en luim wisselden elkander af, maar steeds door wist de begaafde spreker zijn gehoor te boeien en een enthousiast ap plaus dankte hem ook voor hot geschon ken genot. Een zangkoortje en oen strijkorkestje, uit Schoonhoven, résp. onder leiding van de heeren Romeyn en Kaasschieter, gaven mooie nummers ten beste, die den avond maakten tot een geheel, dat zelden of nooit in onze woonplaats gegeven is en breken. Arbeidstijden In de zuivelindustrie. Op 16 dezer wordt in het Departement van Arbeid, onder leiding van den direc- tour-generaal van den arbeid, een bespre king gehouded over de regeling van de werktijden in do zuivelindustrie van 1 April 19^8 tot t April 1929, tot deelne ming waarvan zijn uitgonoodigd de verte genwoordigers van den Alg. Ned. Zuivri- lx>nd, de Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne en van do orga^saties van arbeiders in het zuivelbedrijf DE GASCORUUPpE. In Friesland. De justitie te Leeuwarden heeft een in- .,IW11<UU1CU uuur iUU> w uev vwr structie geopend tegen <‘en veertiental per [ninr]Grs Pf>n loelijko schadepost, sonen, die bij de gasfabricage in bries- i land zijn betrokken of betrokken geweest. Gouderak, 13 Febr. Onze dorfisgonoot wegens het aaavnemen van - iurxlCTj>.i.a.uiocrc>v zxpei- finna’s Witeon en Gaulzsch. doorn, wordt ra t ingang van 15 Febru- naa? Boxtel (N.-B). Donderdag j.l, werd in de Openbare houden, die door velen was bezocht. De leerlingen der hoogere klassen waren aanwezig. Het hoofd der school sprak een welkomstwoord tot alle aanwezigen, waarna de lessen een aanvang namen. instemming. In den Joop van den sie gekozen de heeren J. de Graal (vaca- ture M. van Dorn\ Door de ouders werd inzage genomen van het schoolwerk der leerlingen van alle klassen, ’t Spreekt van zelf, dat de jeugd getracteerd werd en de even('ens-. Aan het slot van den school dank voor alle medewerking en be langstelling en wenschte groot en klein oen „wel thuis”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1928 | | pagina 1